Games xarugas03 is Now Playing:

Goku Makai-Mura Kai
Goku Makai-Mura Kai
Monster Hunter Freedom Unite
Monster Hunter Freedom Unite
Disgaea 2: Dark Hero Days
Disgaea 2: Dark Hero Days
Ultimate Ghosts 'n Goblins
Ultimate Ghosts 'n Goblins

Games xarugas03 owns:

Mega Man Zero 2
Mega Man Zero 2
Shin Megami Tensei: Devil Survivor
Shin Megami Tensei: Devil Survivor
Space Invaders Extreme
Space Invaders Extreme
Mega Man ZX
Mega Man ZX
Mega Man Zero 3
Mega Man Zero 3

Games xarugas03 has played:

Star Ocean: Till the End of Time
Beat It
Star Ocean: Till the End of Time
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Conquered It
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Prinny: Can I Really Be the Hero?
Conquered It
Prinny: Can I Really Be the Hero?
Phantasy Star Portable
Conquered It
Phantasy Star Portable
Mega Man ZX Advent
Conquered It
Mega Man ZX Advent

Games xarugas03 has rated:

Half-Minute Hero
Half-Minute Hero
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Mega Man Zero
Mega Man Zero
Infinite Space
Infinite Space
Devil May Cry 3: Special Edition
Devil May Cry 3: Special Edition