Xbox 360

BioShock Plot Summary07/22/091.1474K
BioShock InfinitePlot Summary (HTML)04/15/131.0169K
Braid Plot Analysis06/10/121.0536K