Users who love this game also love:

Aero Fighters
Aero Fighters
Lost Heroes
Lost Heroes
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Just Dance 4
Just Dance 4
Eibun Tadoku DS: Sekai no Meisaku Douwa
Eibun Tadoku DS: Sekai no Meisaku Douwa