Users who own this game also own:

Wii Play
Wii Play
Wii Sports
Wii Sports
Winter Sports: The Ultimate Challenge
Winter Sports: The Ultimate Challenge
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy

Users who love this game also love:

Kawa no Nushi Tsuri 5: Fushigi no Mori Kawa
Kawa no Nushi Tsuri 5: Fushigi no Mori Kawa
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Burnout Legends
Burnout Legends
Vegas Stakes
Vegas Stakes
Gonta no Okiraku Daibouken
Gonta no Okiraku Daibouken