Users who own this game also own:

Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Wii Play
Wii Play
Wii Sports
Wii Sports
Winter Sports: The Ultimate Challenge
Winter Sports: The Ultimate Challenge
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

Army Men 2
Army Men 2
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Asameshimae Nyanko
Asameshimae Nyanko
TNN Bass Tournament of Champions
TNN Bass Tournament of Champions
Ultimate Duck Hunting
Ultimate Duck Hunting