Users who own this game also own:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness
Sudoku Ball Detective
Sudoku Ball Detective
Nintendo Badge Arcade
Nintendo Badge Arcade
Super PickUps
Super PickUps

Users who love this game also love:

G.G Series: Hero Puzzle
G.G Series: Hero Puzzle
Osumitsuki Series: Shokusai Roman Katei de Dekiru! Chomeijin - Yuumei Ryourinin no Original Recipe
Osumitsuki Series: Shokusai Roman Katei de Dekiru! Chomeijin - Yuumei Ryourinin no Original Recipe
Looney Tunes B-Ball
Looney Tunes B-Ball
The Lord of the Rings: The Return of the King
The Lord of the Rings: The Return of the King
Game & Watch: Manhole
Game & Watch: Manhole