Users who own this game also own:

Mega Man 3
Mega Man 3
1001 Spikes
1001 Spikes
Mega Man 4
Mega Man 4
Halo 3
Halo 3
Mega Man 6
Mega Man 6