Users who own this game also own:

San Francisco Rush: Extreme Racing
San Francisco Rush: Extreme Racing
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Enter the Matrix
Enter the Matrix
Phantasy Star III: Generations of Doom
Phantasy Star III: Generations of Doom

Users who love this game also love:

Extreme-G
Extreme-G
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Myst III: Exile
Myst III: Exile
Second Sight
Second Sight
Super Paper Mario
Super Paper Mario