which Naruto character has the same birth date as yours?

  • Topic Archived
You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3
  3. which Naruto character has the same birth date as yours?

User Info: shippuden21

shippuden21
4 years ago#1
which Naruto character has the same birth date as yours?
i might be missing some people

January

01 - Maito Gai
02 - Tatami Iwashi
04 - Haku
06 - Danzou
06 - Ebizou
08 - Hyuuga Hiashi, Hyuuga Hizashi
09 - Haku
19 - Gaara
23 - Aburame Shino
24 - Yamanaka Inoichi
25 - Namikaze (4th Hokage)

February

02 - Akadou Yoroi
08 - Sarutobi (3rd Hokage)
10 - Uchiha Obito
11 - Shigure
12 - Hanzou
15 - Tayuya
18 - Hoozuki Suigetsu
19 - Senju Tobirama (2nd Hokage)
20 - Konan
20 - Yahiko
21 - Akadou Yoroi
24 - Nara Yoshino
29 - Yakushi Kabuto

March

08 - Ebisu
09 - Tenten
10 - Taiseki
18 - Hoshigaki Kisame
20 - Morino Ibiki
27 - Hyuuga Hanabi
28 - Haruno Sakura
29 - Yondaime Kazekage (4th Kazekage, Sand Village)

April

02 - Shinobi Gashira
02 - Hidan
03 - Udon
04 - Gatou, Tonbo
05 - Tazuna
06 - Waraji
13 - Inuzuka Hana
22 - Akimichi Chouza
30 - Gatou
30 - Baiu

May

01 - Akimichi Choji
04 - Tsunami
05 - Deidara
07 - Midari
08 - Mitokado Homura
15 - Kankuro
20 - Morino Ibiki
23 - Yashamaru
26 - Umino Iruka
30 - Baiu

June

01 - Uchiha Mikoto
06 - Gouzu
06 - Meizu
08 - Moegi
09 - Uchiha Itachi
11 - Yuuhi Kurenai
12 - Dosu Kinuta
15 - Kaguya Kimimaro
18 - Mahiru
20 - Sakon
20 - Ukon
20 - Karin
26 - Jiroubou

July

01 - Chiriku
03 - Hyuuga Neji
04 - Baki
05 - Kakkou
06 - Kin Tsuchi
07 - Akamaru, Inuzuka Kiba
10 - Uzumaki Kushina
15 - Nara Shikaku
17 - Shiranui Genma
21 - Hagane Kotetsu
23 - Uchiha Sasuke
24 - Nii Yugito
27 - Genyuumaru

August

02 - Tsunade
08 - Inuzuka Tsume
09 - Nawaki
10 - Teuchi
10 - Yamato
15 - Momochi Zabuza
15 - Kakuzu
16 - Uchiha Fugaku
21 - Kaiza
23 - Temari
28 - Namiashi Raidou

September

01 - Utatane Koharu
03 - Yamashiro Aoba
06 - Shin
07 - Aburame Shibi
14 - Zaku Abumi
15 - Hatake Kakashi
22 - Nara Shikamaru
23 - Yamanaka Ino

October

01 - Juugo
10 - Uzumaki Naruto
15 - Chiyo
18 - Sarutobi Asuma
19 - Suzume
21 - Mizuki
24 - Mitarashi Anko
27 - Orochimaru
31 - Yuura

November

02 - Gekkou Hayate
03 - Uzuki Yuugao
05 - Daimyou (Wind Country)
08 - Sasori
11 - Jiraiya
15 - Mubi
16 - Kagari
18 - Shizune
25 - Izumo
25 - Sai
27 - Rock Lee
30 - Tsurugu Misumi

December

01 - Zouri
04 - Dan
16 - Kidoumaru
20 - Oboro
24 - Madam Shizumi
24 - Uchiha Madara
25 - Inari
27 - Hyuuga Hinata
30 - Konohamaru

no one has my birth day march 31 this is only one close to my birth day
29 - Yondaime Kazekage (4th Kazekage

User Info: Yuji Kaido

Yuji Kaido
4 years ago#2
None. Thank god.
Sazh - Racist caricature and worst FF character ever. Don't agree ? Your problem.
You can't cook, you won't get naked...what are you even good for ?! - Yosuke

User Info: Sierra-G719

Sierra-G719
4 years ago#3
I got The Sauce
Official Darui of the Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Board

User Info: Bloodiva

Bloodiva
4 years ago#4
March 27 - Hyuuga Hanabi

Meh.

User Info: deidara21

deidara21
4 years ago#5
Eww Tenten is a Pisces as well... I don't want to live anymore.
You only see what your eyes want to see. Why can't life be what you want it to be. You're frozen. When your hearts not open.

User Info: nAmIkAzE04

nAmIkAzE04
4 years ago#6
Yuji Kaido posted...
None. Thank god.

User Info: Lockon

Lockon
4 years ago#7
No one, but Kushina was born a day before me.
http://i.imgur.com/qvtbL.jpeg http://i.imgur.com/iS38oyF.png
http://imgur.com/SbmhS.jpg http://imgur.com/g8uN6.jpg R3D.

User Info: laskal

laskal
4 years ago#8
Mizuki... I am depressed now.
Official Lightning's shorts of this board.
Official Selphie's panties of every board!!!

User Info: KizaruOfLight

KizaruOfLight
4 years ago#9
March 20, Morino Ibiki. Eh.
"If you will not listen to reason, then listen to my fists!"
"You were always a brother... Never an enemy."

User Info: deidara21

deidara21
4 years ago#10
KizaruOfLight posted...
March 20, Morino Ibiki. Eh.


*hi5* fellow pisces
You only see what your eyes want to see. Why can't life be what you want it to be. You're frozen. When your hearts not open.
  1. Boards
  2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3
  3. which Naruto character has the same birth date as yours?

Report Message

Terms of Use Violations:

Etiquette Issues:

Notes (optional; required for "Other"):
Add user to Ignore List after reporting

Topic Sticky

You are not allowed to request a sticky.

  • Topic Archived
More topics from this board...
This game is bad.SunGoku169/23 11:37PM