This is a split board - You can return to the Split List for other boards.

Do they still make cheesy songs like Veridian City and Together Forever?

  • Topic Archived
You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Pokemon X
  3. Do they still make cheesy songs like Veridian City and Together Forever?

User Info: RiKuToTheMiGhtY

RiKuToTheMiGhtY
4 years ago#11
I think they have just realized "Ash" will never win anything big and keep a victory streak so they started singing "win or lose doesn't matter" stuff as the earlier seasons were still about competition and going for victory in battle or achieving goals.
doa-plus.com - We Press Forward. . . By Pressing Back.

User Info: Capitan_Kid

Capitan_Kid
4 years ago#12
squdgy posted...
DOODOODOO DOO DOOOO DOOOO

DOODOODOO DOO DOOOO DOOOO

DOODOODOO DOO DOOOO DOOOO

POKEMON JOHTO


That's definitely one of my favorites. It got me so hyped for G/S
D-O-G-A-R-S DOGARS!!

User Info: Capitan_Kid

Capitan_Kid
4 years ago#13
I know you people love these songs!!!
D-O-G-A-R-S DOGARS!!

User Info: UltimateKaiba

UltimateKaiba
4 years ago#14
Team Rocket's Rocket....
"As much as I hate getting involved, I hate owing someone a favor even more"-Seto Kaiba
PSN/XBL- Setobakura

User Info: SooChillin

SooChillin
4 years ago#15
Team Rockets! ROCKETS!

That was that ****....

User Info: Balthor 2001

Balthor 2001
4 years ago#16
I always liked Rocket-dan yo Eien Ni more than Double Trouble. Oh and above two posters, it was "Team Rocket's rockin' Talkin' trouble walkin' trouble double trouble big trouble's gonna follow you. We're gonna capture Pikachu."

Uchuu no hatega kurayami naraba
Shirajira akete misemashou
Hashire!
Kagayake!
Hikatte misero!

(Nyaante nya)

Ai ga seigi ka
Seigi ga aku ka
Donden gaeshi no karakuri shibai
Mite yo!
Warera ga shuyaku no drama
Pokémon jidai wa ashiita ga
Aru!

Uchuu no hate ni akari ga mierya
Soko ni warera no kao ga aru
Musashi!
Kojiro!
Nyarth de nyaasu!

(Nyahaha Nyarth de nyaasu)
(Urusai omae!)
(Itete!)
(Atashitachi no uta na no yo!)
(Nani suru nyaa?)

Yume ga hontou ka
Hontou ga akumu
Gururi guriri no
Itsuka wa shuyaku
Mitero!
Warera ga hana hiraku
Pokémon jidai wa ashiita ga
Aru!

Aasu wa chikyuu
Chikyuu wa nyasu
Nasu taberu nara mabo Nyarth
Pirikara
Karapiri
Chikyuu wa mawaru

Itten, niten, sanden to, kurukuru tottemo ii kanji!
Yonten, goten, rokuten to, dondon fuete ii kanji!
Keredo mo sono saki, shichiten, battou, battan, kyuu
Itsumo no pataan nya
Yana kanji!
Kyuu kyuu
Tou tou
Yana kanji!

Keredo yamenai fukutsu no toushi
Kono yo ni uchuu no aru kagiri
Warera wa susumu makoto no michi o

Naze da?
Naze da no?
Naze da nyaa?
Kotaeru
Giri wa
Nyai nyai ga...
Yacchaimashou ka?
Yarimashou ka!

Nandakanda to kikaretara
Kotaete ageru ga yo no nasake
Sekai no hakai o fusegu tame
Seikai no heiwa o mamoru tame
Ai to shinjitsu no aku o tsuranuku
Lovely-Charming na katakiyaku
Musashi!
Kojirou!
Ginga o kakeru Rocket-dan no futari ni wa!
White Hole. Shiroi ashita ga matteruze.
Nyaa, nyaante nya!

Yatta ne! Kore CD ni naru no yo ne
HAHAHA Major da, hakari shirenai
Sekai seiha da!
Taiketsu da
Musashi!
Kojirou!
Kanmonkaikyou
Moji
Shimonoseki
Nyani itten'da ka

Uchuu no hate ga kurayami naraba
Shirajira akete misemashou
Hashire! Kagayake! Hikatte misero!
Ai ga seigi ka, seigi ga aku ka
Donden gaeshi no karakuri shibai
Yume ga hontou ka, hontou ga akumu
Gururi guriri no itsuka wa shuyaku
Mite yo! Warera ga shuyaku no dorama
Pokémon jidai wa ashiita ga
Ashiita ga
Ashiita ga
Aru!
Pi is awesome, Pi is great, Pi does not end, pie for everyone!
Official Drill Arm of the Kid Icarus Uprising Board
  1. Boards
  2. Pokemon X
  3. Do they still make cheesy songs like Veridian City and Together Forever?

Report Message

Terms of Use Violations:

Etiquette Issues:

Notes (optional; required for "Other"):
Add user to Ignore List after reporting

Topic Sticky

You are not allowed to request a sticky.

  • Topic Archived