Digimon World GameShark Codes

  • Topic Archived
You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Digimon World
  3. Digimon World GameShark Codes

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#1
"Card Codes\Have Card No 0+1
301BDFAC 00FF
"Card Codes\Have Card No 2+3
301BDFAD 00FF
"Card Codes\Have Card No 4+5
301BDFAE 00FF
"Card Codes\Have Card No 6+7
301BDFAF 00FF
"Card Codes\Have Card No 8+9
301BDFB0 00FF
"Card Codes\Have Card No 10+11
301BDFB1 00FF
"Card Codes\Have Card No 12+13
301BDFB2 00FF
"Card Codes\Have Card No 14+15
301BDFB3 00FF
"Card Codes\Have Card No 16+17
301BDFB4 00FF
"Card Codes\Have Card No 18+19
301BDFB5 00FF
"Card Codes\Have Card No 20+21
301BDFB6 00FF
"Card Codes\Have Card No 22+23
301BDFB7 00FF
"Card Codes\Have Card No 24+25
301BDFB8 00FF
"Card Codes\Have Card No 26+27
301BDFB9 00FF
"Card Codes\Have Card No 28+29
301BDFBA 00FF
"Card Codes\Have Card No 30+31
301BDFBB 00FF
"Card Codes\Have Card No 32+33
301BDFBC 00FF
"Card Codes\Have Card No 34+35
301BDFBD 00FF
"Card Codes\Have Card No 36+37
301BDFBE 00FF
"Card Codes\Have Card No 38+39
301BDFBF 00FF
"Card Codes\Have Card No 40+41
301BDFC0 00FF
"Card Codes\Have Card No 42+43
301BDFC1 00FF
"Card Codes\Have Card No 44+45
301BDFC2 00FF
"Card Codes\Have Card No 46+47
301BDFC3 00FF
"Card Codes\Have Card No 48+49
301BDFC4 00FF
"Card Codes\Have Card No 50+51
301BDFC5 00FF
"Card Codes\Have Card No 52+53
301BDFC6 00FF
"Card Codes\Have Card No 54+55
301BDFC7 00FF
"Card Codes\Have Card No 56+57
301BDFC8 00FF
"Card Codes\Have Card No 58+59
301BDFC9 00FF
"Card Codes\Have Card No 60+61
301BDFCA 00FF
"Card Codes\Have Card No 62+63
301BDFCB 00FF
"Card Codes\Have Card No 64+65
301BDFCC 00FF
"More Misc. Codes\Have All Digimon On The Chart/All Evolved
301BE00D 00FF
801BE00E FFFF
801BE010 FFFF
801BE012 FFFF
301BE014 00FF
"More Misc. Codes\All Digimon In City
301557C5 0037
801557C6 0037
"More Misc. Codes\Have Key Items
301BDFD2 00FF
301BDFD3 00FF
"More Misc. Codes\Have All Cards
50002001 0000
301BDFAC 00FF
"More Misc. Codes\All Digimon Raised
50000801 0000
301BE00D 00FF
"More Misc. Codes\Modify Monochromon Shop Points
8013500C 0???
?000-FFF
"More Misc. Codes\Max Merit Points
80134FC4 03E7
"More Misc. Codes\Press O to Beat The Game
D0135450 FFDF
80134EB4 0003
"More Misc. Codes\Auto-Kill Most Enemies
80155874 0000
801559AC 0000
80155A14 0000
80155944 0000
801558DC 0000
"More Misc. Codes\Have All Medals
801BDFFA FFFF
801BDFFC FFFF
"More Misc. Codes\Speed up the Game
80115A4C 0000
"Time Modifier\Year Modifier
80134F02 00??
?00-FF
"Time Modifier\Day Modifier
80134F04 00??
$00 Null
$01 2
$02 3
$03 4
$04 5
$05 6
$06 7
$07 8
$08 9
$09 10
$0A 11
$0B 12
$0C 13
$0D 14
$0E 15
$0F 16
$11 17
$12 18
$13 19
$14 20
$15 21
$16 22
$17 23
$18 24
$19 25
$1A 26
$1B 27
$1C 28
$1D 29
$1E 30
"Time Modifier\Time Of Day Modifier
80134EBE 00??
$00 Night
$10 Morning
$20 Afternoon
$30 Evening

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#2
"Max Storage Item Codes\Fireball
301BDF74 0063
"Max Storage Item Codes\Flamingwing
301BDF75 0063
"Max Storage Item Codes\Iron Hoof
301BDF76 0063
"Max Storage Item Codes\Mono Stone
301BDF77 0063
"Max Storage Item Codes\Steel Drill
301BDF78 0063
"Max Storage Item Codes\White Fang
301BDF79 0063
"Max Storage Item Codes\Black Wing
301BDF7A 0063
"Max Storage Item Codes\Spike Club
301BDF7B 0063
"Max Storage Item Codes\Flamingmane
301BDF7C 0063
"Max Storage Item Codes\White Wing
301BDF7D 0063
"Max Storage Item Codes\Torn Tatter
301BDF7E 0063
"Max Storage Item Codes\Electo Ring
301BDF7F 0063
"Max Storage Item Codes\Rainbowhorn
301BDF80 0063
"Max Storage Item Codes\Rooster
301BDF81 0063
"Max Storage Item Codes\Unihorn
301BDF82 0063
"Max Storage Item Codes\Horn Helmet
301BDF83 0063
"Max Storage Item Codes\Scissor Jaw
301BDF84 0063
"Max Storage Item Codes\Fertilizer
301BDF85 0063
"Max Storage Item Codes\Koga Laws
301BDF86 0063
"Max Storage Item Codes\Waterbottle
301BDF87 0063
"Max Storage Item Codes\North Star
301BDF88 0063
"Max Storage Item Codes\Red Shell
301BDF89 0063
"Max Storage Item Codes\Hard Scale
301BDF8A 0063
"Max Storage Item Codes\Blue Crystal
301BDF8B 0063
"Max Storage Item Codes\Ice Crystal
301BDF8C 0063
"Max Storage Item Codes\Hair Grower
301BDF8D 0063
"Max Storage Item Codes\Sunglasses
301BDF8E 0063
"Max Storage Item Codes\Metal Part
301BDF8F 0063
"Max Storage Item Codes\Fatal Bone
301BDF90 0063
"Max Storage Item Codes\Cyber Part
301BDF91 0063
"Max Storage Item Codes\Mega Hand
301BDF92 0063
"Max Storage Item Codes\Silver Ball
301BDF93 0063
"Max Storage Item Codes\Metal Armor
301BDF94 0063
"Max Storage Item Codes\Chainsaw
301BDF95 0063
"Max Storage Item Codes\Small Spear
301BDF96 0063
"Max Storage Item Codes\X Bandage
301BDF97 0063
"Max Storage Item Codes\Ray Gun
301BDF98 0063
"Max Storage Item Codes\Gold Banana
301BDF99 0063
"Max Storage Item Codes\Mysty Egg
301BDF9A 0063
"Max Storage Item Codes\Red Ruby
301BDF9B 0063
"Max Storage Item Codes\Beetlepearl
301BDF9C 0063
"Max Storage Item Codes\Coral Charm
301BDF9D 0063
"Max Storage Item Codes\Moon Mirror
301BDF9E 0063
"Max Storage Item Codes\Blue Flute
301BDF9F 0063
"Max Storage Item Codes\Old Fishrod
301BDFA0 0063
"Max Storage Item Codes\Amazing Fishrod
301BDFA1 0063
"Max Storage Item Codes\Leomon Stone
301BDFA2 0063
"Max Storage Item Codes\Mansion Key
301BDFA3 0063
"Max Storage Item Codes\Gear
301BDFA4 0063
"Max Storage Item Codes\Rain Plant
301BDFA5 0063
"Max Storage Item Codes\Steak
301BDFA6 0063
"Max Storage Item Codes\Frig Key
301BDFA7 0063
"Max Storage Item Codes\AS Decoder
301BDFA8 0063
"Max Storage Item Codes\Giga Hand
301BDFA9 0063
"Max Storage Item Codes\Noble Mane
301BDFAA 0063
"Max Storage Item Codes\Metal Banana
301BDFAB 0063

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#3
"Item Modifier Codes\Slot 1
3013D474 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 2
3013D475 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 3
3013D476 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 4
3013D477 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 5
3013D478 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 6
3013D479 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 7
3013D47A 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 8
3013D47B 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 9
3013D47C 00??
%ITEM
"Item Modifier Codes\Slot 10
3013D47D 00??
%ITEM
"Max Item Codes\Slot 1
3013D492 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 2
3013D493 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 3
3013D494 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 4
3013D495 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 5
3013D496 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 6
3013D497 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 7
3013D498 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 8
3013D499 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 9
3013D49A 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Item Codes\Slot 10
3013D49B 00??
?01-63
%NOTE4
"Max Storage Item Codes\Digimushrm
301BDF58 0063
"Max Storage Item Codes\Icemushrm
301BDF59 0063
"Max Storage Item Codes\Deluxmushrm
301BDF5A 0063
"Max Storage Item Codes\Digipine
301BDF5B 0063
"Max Storage Item Codes\Blue Apple
301BDF5C 0063
"Max Storage Item Codes\Red Berry
301BDF5D 0063
"Max Storage Item Codes\Gold Acorn
301BDF5E 0063
"Max Storage Item Codes\Big Berry
301BDF5F 0063
"Max Storage Item Codes\Sweet Nut
301BDF60 0063
"Max Storage Item Codes\Super Veggy
301BDF61 0063
"Max Storage Item Codes\Pricklypear
301BDF62 0063
"Max Storage Item Codes\Orange Bana
301BDF63 0063
"Max Storage Item Codes\Power Fruit
301BDF64 0063
"Max Storage Item Codes\Power Ice
301BDF65 0063
"Max Storage Item Codes\Speed Leaf
301BDF66 0063
"Max Storage Item Codes\Sage Fruit
301BDF67 0063
"Max Storage Item Codes\Muscle Yam
301BDF68 0063
"Max Storage Item Codes\Calm Berry
301BDF69 0063
"Max Storage Item Codes\Digianchovy
301BDF6A 0063
"Max Storage Item Codes\Digisnapper
301BDF6B 0063
"Max Storage Item Codes\DigiTrout
301BDF6C 0063
"Max Storage Item Codes\Black Trout
301BDF6D 0063
"Max Storage Item Codes\Digi Catfish
301BDF6E 0063
"Max Storage Item Codes\Digiseabass
301BDF6F 0063
"Max Storage Item Codes\Moldy Meat
301BDF70 0063
"Max Storage Item Codes\Happymuahrm
301BDF71 0063
"Max Storage Item Codes\Chain Melon
301BDF72 0063
"Max Storage Item Codes\Grey Claws
301BDF73 0063

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#4
$1D Poyomon
$1E Tokomon
$1F Patamon
$20 Kunemon
$21 Unimon
$22 Ogremon
$23 Shellmon
$24 Centarumon
$25 Bakemon
$26 Drimogemon
$27 Sukamon
$28 Andromon
$29 Giromon
$2A Etemon
$2B Yuramon
$2C Tanemon
$2D Biyomon
$2E Palmon
$2F Monochromon
$30 Leomon
$31 Coelamon
$32 Kokatorimon
$33 Kuwagamon
$34 Mojyamon
$35 Nanimon
$36 Megadramon
$37 Piximon
$38 Digitamamon
$39 Penguinmon
$3A Ninjamon
$3B Phoenixmon
$3C H-Kabuterimon
$3D Megaseadramon
$3E Weregarurumon
$3F Panjyamon
$40 Gigadramon
$41 Metaletemon
$42 Myostismon
$43 Yanmamon
$44 Gotsumon
$45 Flarerizamon
$46 Warumonzaemon
$47 Snowagumon
$48 Hyogamon
$49 Platinumsukamon
$4A Dokunemon
$4B Shimaunimon
$4C Tankmon
$4D Redvegiemon
$4E J-Mojyamon
$4F Nisedrimogemon
$50 Goburimon
$51 Mudfrigimon
$52 Psychemon
$53 Modokibetamon
$54 Toyagumon
$55 Piddomon
$56 Aruraumon
$57 Geremon
$58 Vermilimon
$59 Fugamon
$5A Tekkamon
$5B Morishellmon
$5C Guardromon
$5D Muchomon
$5E Icemon
$5F Akatorimon
$60 Tsukaimon
$61 Sharmamon
$62 Clearagumon
$63 Weedmon
$64 Icedevimon
$65 Darkrizamon
$66 Sandyanmamon
$67 Snowgoburimon
$68 Bluemeramon
$69 Gururumon
$6A Saberdramon
$6B Soulmon
$6C Rockmon
$6D Otamamon
$6E Gekomon
$6F Tentomon
$70 Waruseadramon
$71 Meteormon
$72 ?????
$73 Machinedramon
$74 Analogman (LOL)
$75 Jijimon
$76 Market Manager (LOL)
$77 Shogungekomon
$78 King of Sukamon
$79 Cherrymon
$7A Hagurumon
$7B Tinmon
$7C Master Tyrannomon
$7D Goburimon (Twice?)
$7E Brachiomon
$7F DemiMeramon
§N Joker Command P1
D0134EE4 ????
§N Joker Command P2
D0134EE6 ????
&NOTE1
.Press O to activate cheat, and save, this cheat often freezes or crashes the game.
&NOTE2
.Talking with Birdramon Freezes the Game.
&NOTE4
.Choose between 1 and 63 HEX for a decimal number which will equal the number of items you want. 1=1 63=99. ... OR, use the built-in converter (PEC ONLY).
"Digimon Codes\Weight Modifier
301384A3 00??
?00-64
"Digimon Codes\Age Modifier
301384AB 00??
?00-27
"Digimon Codes\Max Offense
801557E0 03E7
"Digimon Codes\Max Defense
801557E2 03E7
"Digimon Codes\Max Speed
801557E4 03E7
"Digimon Codes\Max Brains
801557E6 03E7
"Digimon Codes\Max HP
801557F0 270F
"Digimon Codes\Max MP
801557F2 270F
"Digimon Codes\Infinite HP
801557F4 270F
"Digimon Codes\Infinite MP
801557F6 270F
"Digimon Codes\Max Bits
80134EB8 E0FF
80134EBA 05F5
"Digimon Codes\Best Happiness
8013848A 00AA
"Digimon Codes\Best Discipline
80138488 00AA
"Digimon Codes\Digimon Modifier
D0134EE4 0020
801557A8 00??
%DIGIMON
%NOTE1
"Digimon Codes\Digimon Always Needs Sleep
80134EBC 05F5
"Digimon Codes\No Eating And No Pooping
80138478 00FF
8013849E 00FF
"Digimon Codes\Infinite Lives
80155824 000?
$01 1 Life (heart)
$02 2 Lives (hearts)
$03 3 Lives (hearts) / Infinite :D
&NOTE3
.Choose between one to three lives (hearts).
"Digimon Codes\Always Have Finish
8013D65A 0AF1
"Digimon Codes\Have All Attacks
30155800 00FF
30155801 00FF
30155802 00FF
30155803 00FF
30155804 00FF
30155805 00FF
30155806 00FF
30155807 00FF
"Digimon Codes\Press Square To Lay A Pile Of Poop
D0135450 FF7F
80138460 FFFF

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#5
Entry Name:
#Digimon World#SLUS-01032
&ITEM
$00 Small Recovery
$01 Medium Recovery
$02 Large Recov
$03 Super Recovery
$04 MP Floppy
$05 Medium MP
$06 Large MP
$07 Double Flop
$08 Various
$09 Omnipotent
$0A Protection
$0B Restore
$0C Super Restore
$0D Bandage
$0E Medicine
$0F Offense Disk
$10 Defense Disk
$11 Hi Speed Disk
$12 Omni Disk
$13 S. Offense Disk
$14 S. Defense Disk
$15 S. Speed Disk
$16 Auto Pilot
$17 Offense Chip
$18 Defense Chip
$19 Brain Chip
$1A Quick Chip
$1B HP Chip
$1C MP Chip
$1D DV Chip A
$1E DV Chip D
$1F DV Chip E
$20 Port. Potty
$21 Trn.Manual
$22 Rest Pillow
$23 Enemy Repel
$24 Enemy Bell
$25 Health Shoe
$26 Meat
$27 Giant Meat
$28 Sirloin
$29 Super Carrot
$2A Hawk Radish
$2B Spiny Green
$2C Digimushroom
$2D Ice Mushroom
$2E Deluxe Mushroom
$2F Digipine
$30 Blue Apple
$31 Red Berry
$32 Gold Acorn
$33 Big Berry
$34 Sweet Nut
$35 Super Veggy
$36 Pricklypear
$37 Orange Banana
$38 Power Fruit
$39 Power Ice
$3A Speed Leaf
$3B Sage Fruit
$3C Muscle Yam
$3D Calm Berry
$3E Digianchovy
$3F Digisnapper
$40 DigiTrout
$41 Black Trout
$42 Digicatfish
$43 Digiseabass
$44 Moldy Meat;
$45 Happymushroom
$46 Chain Melon
$47 Grey Claws
$48 Fireball
$49 Flamingwing
$4A Iron Hoof
$4B Mono Stone
$4C Steel Drill
$4D White Fang
$4E Black Wing
$4F Spike Club
$50 Flamingmane
$51 White Wing
$52 Torn Tatter
$53 Electo Ring
$54 Rainbowhorn
$55 Rooster
$56 Unihorn
$57 Horn Helmet
$58 Scissor Jaw
$59 Fertilizer
$5A Kogalaws
$5B Water Bottle
$5C North Star
$5D Red Shell
$5E Hard Scale
$5F Bluecrystal
$60 Ice Crystal
$61 Hair Grower
$62 Sunglasses
$63 Metal Part
$64 Fatal Bone
$65 Cyber Part
$66 Mega Hand
$67 Silver Ball
$68 Metal Armor
$69 Chainsaw
$6A Small Spear
$6B X Bandage
$6C Ray Gun
$6D Gold Banana
$6E Mysty Egg
$6F Red Ruby
$70 Beetlepearl
$71 Coral Charm
$72 Moon Mirror
$73 Blue Flute
$74 Old Fishrod
$75 Amazing Rod
$76 Leomonstone
$77 Mansion Key
$78 Gear
$79 Rain Plant
$7A Steak
$7B Frig Key
$7C AS Decoder
$7D Giga Hand
$7E Noble Mane
$7F Metal Banana
&DIGIMON
$00 ????
$01 Botamon
$02 Koromon
$03 Agumon
$04 Betamon
$05 Greymon
$06 Devimon
$07 Airdramon
$08 Tyrannomon
$09 Meramon
$0A Seadramon
$0B Numemon
$0C Metalgreymon
$0D Mamemon
$0E Monzaemon
$0F Punimon
$10 Tsunomon
$11 Gabumon
$12 Elecmon
$13 Kabuterimon
$14 Angemon
$15 Birdramon
$16 Garurumon
$17 Frigimon
$18 Whamon
$19 Vegiemon
$1A Skullgreymon
$1B Metalmamemon
$1C Vademon

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#6
[This message was deleted at the request of the original poster]

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#7
Please keep this bumped too!!! It can be very helpful for some.
I thought I should contribute a bit.
Here are my thoughts on such codes:
Do not call me a cheater. You do not know my gaming style and have no right to call me cheap. My first playthrough was legit. So don't give me any of it.
These codes are formulated to be used with PEC, PSX Emulation Cheater, the GameShark/Action Replay for PSX Emulators on the PC. But they can still be used with traditional cheat devices, just remove the hash/number signs, dollar sign and kinda marks, and all of that stuff. Just use the name and the code itself.
To make it easier, use Control + F. These codes will include all items, Digimon and just about everything in the game.
READ ALL THE NOTES!

If you have any questions, let me know.

IMPORTANT!!!!: ALWAYS SAVE BEFORE TRYING [[[ANY]]] CODES!!!! Don't get your panties up in a bunch if your save file is erased due to ignorance.

Note 1: The Time Modifier codes do not work right. If someone could get them to work, let me know. This does not apply to Year or Day codes. For the Day codes, I 'think' you should go for one number less than what you want.
Note 2: I have modified some of the codes so that they'll be easier to use with PEC. It won't make a difference if you use a cheat device. Just make sure to enter them correctly.
Note 3: Best Happiness and Best Discpline codes will look glitchy but they are not. Just activate them, save, disable them. You'll have both bars full. And unlike the code available on CodeTwink (Foremly the CodeBreaker website), the discipline code is correct and won't give you half of the gauge with a blue face.
Note 4: The Digimon modifier code WILL eventually glitch and freeze your game. Make sure you only use it RIGHT BEFORE SAVING! Enable it and save and reset. This code might not give your Digimon a Finisher Move. I recommend using Digivolution Items instead. If you want an Ultimate while you already have an Ultimate (this applies to any generation) use this code to change your Digimon to a Champion level and then use a Digivolution Item.
Note 5: Using the Sleep code will cause your Digimon to be Tired. And may not always work.
Note 6: No Eating or Pooping Code requires you to pay attention to your Digimon's weight. Make sure its well-balanced.
Note 7: If you use an Item Modifier code, make sure to use a Quantity code with it as well or it will appear as 0. You can still use the item, tho.
Note 8: The All Cards code will give you every card except the last two.
Note 9: Monochromon's Shop Points do not exactly work. Even after I used it to get 3000 points, it still wont work. Even when I used it to get 2900 points and the rest on my own. Just do it the right way.
Note 10: Speed Up Game code will deactivate if you use Birdra Transport. Use an AutoPilot to reactivate it.
Note 11: If you modify your Digimon to something you cannot legally obtain, you wont be able to assign the moves you want to it.

User Info: WarGrey22

WarGrey22
8 years ago#8
Have you tried submitting it as a faq?

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#9
Didn't think of that... x.x;
Will do so now!

Thanks!

User Info: BuZero

BuZero
8 years ago#10
WarGrey22, thank you for the great idea.
I just submitted the guide.
Check it out when its posted!
  1. Boards
  2. Digimon World
  3. Digimon World GameShark Codes

Report Message

Terms of Use Violations:

Etiquette Issues:

Notes (optional; required for "Other"):
Add user to Ignore List after reporting

Topic Sticky

You are not allowed to request a sticky.

  • Topic Archived