The weapons in this game were pretty cool

  • Topic Archived
You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Urban Chaos: Riot Response
  3. The weapons in this game were pretty cool

User Info: Halo_Forever

Halo_Forever
5 years ago#1
Epsecially the police shotgun and AR, but the Magnum was pretty cool as well.

Angående Metro 2033 tyckte jag själv också att det deprimerande slutet passade historien perfekt, men den hade den kvaliteten att det också passade logiskt in i historien, någonting som ME3s slut verkligen inte gör.


ME3 slut, sista varning att sluta läsa.


I spelets sista minuter tar Reaperna och flyger Citadeln till Jorden (och bryr sig inte om att det är deras svaga punkt som de för inför hela fiendens flottan). Sedan far Sherpard till Citadeln, dör inte på något sätt av ett Reaper skott rakt brevid sig och hoppar in i the Conduit (från ME1) som istället för Illos för honom/henne till bizarroworld dit Andersson mitt i allt har teleportat. Efter det talar du snabbt med TIM (som tydligen kan kontrollera dig i motstridighet med hela tidigare serien) och skjuter honom.

Nu börjar roliga, mitt i allt hoppar det in ett godlikt Jesus robot AI barn som i en minut förklarar att jo han byggde Reaperna för att döda organiska varselser så att organiska varelser inte skall dödas av syntetiska varelser (och detta är den enda förklaringen som Gabe tydligen tog på face value). Jag har sett den lösningen alltid emellanåt i science fiction (till exempel Alastair Reynolds Revelation Space fungerar från en likadan bas men i den skulle maskinernas logik vara korrupterad), men inte i denna sortens kontradiktion. AI presenterar nämligen att syntetiska varelser alltid kommer att stå upp mot sina skapare och aldrig kommer att sluta fred (oberoende av att Shepard har motbevisat detta några dagar innan samt att hans egna Reaper flotta INTE har gjort det heller).

Sedan förklarar han att han är Citadeln vilket som betyder att han för någon orsak inte orkade släppa in Reaperna under ME1 eller ME2. Sovereign flög tydligen omkring för skojs skull i 2000 år och försökte öppna Citadeln åt sina kompisar, när AI barnet kunde ha skött det direkt.
Poet Eliot had it all wrong....

User Info: Halo_Forever

Halo_Forever
5 years ago#2
Sedan efter det deklarerar AI barnet att för något orsak fungerar inte cykeln längre när Shepard hittat honom (fråga inte mig varför, spelet bryr sig inte om vettighet) och erbjuder Shepard tre stycken slumpmässiga alternativ: Förstör, kontrollera eller syntes.

Förstör, gör så att alla syntetiska varelser i galaxen dör (inkluderande Geth), men för någon orsak dör inte EDI. Vilket som ställer frågan att hur helvete behövs Reaperna om AI barnet har en magisk förstör alla syntetiska varelser knapp. Alla Mass Relayna exploderar för någon orsak (i ME2 DLCn Arrival visas det att en exploderande Relay förintar hela solsystemet som den är i).

Kontrollera dödar Shepard och gör honom sedan till robo Jesus som kan skicka Reaperna iväg till Dark Space igen. Alla Mass Relayna exploderar för någon orsak

Syntes använder rymdmagi för att få alla personer i galaxen till en blandning av syntetiska och organiska varelser och detta skall vara en högre form av evolution. Varför AI Jesus inte gjorde detta direkt istället för att Reaper om nom nomma i ett par BILJONER år kan man lite tänka sig. Jag kan tänka mig att skribenterna ville följa Deus Ex Invisible War's spår, men herre gud inte skall man göra det dumt nu heller. Alla Mass Relayna exploderar för någon orsak

Shepard hittar inte på att nämna Geth eller ens fråga någonting om hela saken utan man väljer en färg av explosion och sedan byts vinkeln till Joker som för någon orsak har flytt rymdstriden kring Jorden och nu flyr för fullt mot Charon relayn (han har dessutom teleportat de förjarna som du hade med dig till Citadeln på sitt skepp). Relayn spräng och Normandy krashar på någon jungelplanet som inte förstör av relay explosionen på något magiskt sätt.

Efter detta kommer en sekvens var någon gammal gubben talar om Herden, credits och köp vår DLC textruta (jag skämtar inte, du får den här promten).

Det enda sättet att få Shepard i liv ur spelet är att grinda på EAs online pass multiplayer.


Så konklusivt lyckas slutet kombinera Deus Ex Machina (även bokstavligen :D), en knäpp powertrip, ett deppigt slut och DLC/Online pass BS.


Ps. spoila inte till Eraser eller Wraith, de vet inte om slutet och visste de skulle de troligen aldrig spela ingeom spelet.
Poet Eliot had it all wrong....
  1. Boards
  2. Urban Chaos: Riot Response
  3. The weapons in this game were pretty cool

Report Message

Terms of Use Violations:

Etiquette Issues:

Notes (optional; required for "Other"):
Add user to Ignore List after reporting

Topic Sticky

You are not allowed to request a sticky.

  • Topic Archived