vivienne lu fly transcribed lyrics

  • Topic Archived
You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Sleeping Dogs
  3. vivienne lu fly transcribed lyrics

User Info: murissocazero

murissocazero
4 years ago#1
ever felt you'd just wanna sing along?
I did.

Yugi NE tantei yangtsai yenge yengyiao san dei heyna ni haon dujiaon
Yugi ne tseihao gandou zey haihen piubou
Inquao ze fi hahurl guaoii yen uou nay yet hei han yit fei
Juoun dap uou hwein baan mei lai uou iei han in mii zha uguou
You long hou lei gong pei zhen han mai hong wan pengan ten tchan bei
San houn mu wei wannoun zhin zhan café don mei fuon hei
Luo lii sanbuou gi cha
Take me away
Mai ryuu mei hau hai ya tsay yiao yun bi tsayn ga tsi hapiyen gon fhen
Douya wai ryuu nay son haa gaan dou tsin hai fai guan gou
Wa nabi how hurl hwaii win mou nay yan hey hai in fay
Juoun dap uou hwein baan mei lai uou iei han in mii zha uguou
You long hou lei gong pei zhen han mai hong wan pengan ten tchan bei
San houn mu wei wannoun zhin zhan café don mei fuon hei
Luo lii sanbuou gi cha
Take me away
Chan hou yon hou zhan sou bouga beiji lang saa
Zhan hoiyo tsan biuan sun lei dit na biin ba puoun kei nai hou
You long hou lei gong pei zhen han mai hong wan pengan ten tchan bei
San houn mu wei wannoun zhin zhan café don mei fuon hei
Luo lii sanbuou gi cha
You long hou lei gong pei zhen han mai hong wan pengan hen tchan bei
San houn mu wei wannoun zhin zhan café don mei fuon hei
Luo lii sanbuou gi cha
Take me away
Yugi NE tantei yangtsai yenge yengyiao san dei heyna ni haon dou ne

transcribed means it's what you hear, NOT the actual lyrics!

User Info: Orcinus_Tooth

Orcinus_Tooth
4 years ago#2
Nice effort, even though it's not 100% correct. I can post the better version so you can sing along better. There might be some mistakes, so anyone who knows the lyrics better than me can feel free to correct it:

Fly

Yu gin nei, dongtin yat chai, yinggei yik yau san bei hei ngan lim hon dou
Chung yugin nei,chihak gamdou,ching hoi hing piu gwo
Yugwo ze tin, hoheoi go yun, yun wo nei yat hei heoi yunfei
Chung batgun heoi do, meiloi wui yu ho
Yin zao gwo

Yeung ngo wo nei gou fei
Ze fan ngoi hofau gingdak hei seungfei
Sam hofau wai ngoi wai ching chang dak hei
Chung mei fong hei, yaoyu samdou bi cho
Take me away

Wailiu nei, pauhoi yatchai, yauyun dik ching go chihak yingyin gei dou
Yau wailiu nei, samhak gamdou, ching hoi fan gwan gwo
Yugwo natin, hoheoi go yun, yun wo nei yat hei heoi yun fei
Chung batgun heoi do, meiloi wui yu ho
Yin zao gwo

Yeung ngo wo nei gou fei
Ze fan ngoi hofau gingdak hei seungfei
Sam hofau wai ngoi wai ching chang dak hei
Chung mei fong hei, yaoyu samdou bi cho
Take me away

Cheung hoi yung bou seung sau bougan, beichi noi sam
Chung hoi yatchai piu gwo sam leoi dik na pin bakwan, keidoi ngoi

Yeung ngo wo nei gou fei
Ze fan ngoi hofau gingdak hei seungfei
Sam hofau wai ngoi wai ching chang dak hei
Chung mei fong hei, yaoyu samdou bi cho

Yeung ngo wo nei gou fei
Ze fan ngoi hofau gingdak hei seungfei
Sam hofau wai ngoi wai ching chang dak hei
Chung mei fong hei, yaoyu samdou bi cho
Take me away

Yu gin nei, dongtin yat chai, yinggei yik yau san bei hei ngan lim hon dou nei...

User Info: murissocazero

murissocazero
4 years ago#3
Ok, thanks
Though it really sounds like shes saying cafe lolz
Wait until Ive transcribed butterfly garden (great song)
U dont happen to have the lyrics do you?
Ill trAnscribe it anyway!

User Info: Orcinus_Tooth

Orcinus_Tooth
4 years ago#4
I like Butterfly Garden too, as well as other Chinese songs from the Softly radio station. Unfortunately, I don't know the lyrics of Butterfly Gardens, because I actually copy pasted the Chinese lyrics of Fly, then copy each sentence on an online dictionary to match the sounds. Cantonese is my first language, but not Mandarin. I can still give it a try
  1. Boards
  2. Sleeping Dogs
  3. vivienne lu fly transcribed lyrics

Report Message

Terms of Use Violations:

Etiquette Issues:

Notes (optional; required for "Other"):
Add user to Ignore List after reporting

Topic Sticky

You are not allowed to request a sticky.

  • Topic Archived