Users who own this game also own:

Street Surfer
Street Surfer
Tau-Ceti
Tau-Ceti
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man
Mega Man
Batman: The Caped Crusader
Batman: The Caped Crusader

Users who love this game also love:

Derby Stallion Advance
Derby Stallion Advance
Thrillville: Off the Rails
Thrillville: Off the Rails
Tsume Shogi Hyakuban Shoubu
Tsume Shogi Hyakuban Shoubu
Banjo-Pilot
Banjo-Pilot
Chron X
Chron X