Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1990
Sharp X68000 Pinball Pinball 08/10/90 Japan
Sharp X68000 Lucy Shot 11/16/90 Japan
1991
Sharp X68000 eXOn 09/20/91 Japan
1995
NEC PC98 Usagi na Panic 02/24/95 Japan
NEC PC98 Usagi na Panic 2 - Penpenjima no Hihou 10/28/95 Japan