Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1983
MSX Pyramid 1983 Japan
MSX Yasai Mind 1983 Japan
MSX Butsu Kekko 1983 Japan
1984
MSX Panic the Train 1984 Japan
MSX Hanafuda 1984 Japan
MSX The Star 1984 Japan
MSX Tranquilizer Card 1984 Japan
MSX Penta no Daibouken 1984 Japan
MSX Miyuki the Shoubushi 1984 Japan
MSX Omawari-San 1984 Japan
MSX Ski Game 1984 Japan