Credit Names by Alpha

Search by Name

Listed Games

Turbo CD Kiaidan 00 Opening Theme "Kiaidan 00 no Uta"
Turbo CD Kiaidan 00 Sakura Takeshi
PlayStation Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen Voice: Ebisu
PlayStation The Granstream Saga Gimudo (Gandor)