Users who own this game also own:

Robo Miner
Robo Miner
NyxQuest: Kindred Spirits
NyxQuest: Kindred Spirits
Terror Lab
Terror Lab
Jewel Quest Mysteries: The Seventh Gate
Jewel Quest Mysteries: The Seventh Gate
Ghostbusters Pinball
Ghostbusters Pinball

Users who love this game also love:

Arc Rise Fantasia
Arc Rise Fantasia
Dillon's Rolling Western
Dillon's Rolling Western
Atelier Annie: Alchemists of Sera Island
Atelier Annie: Alchemists of Sera Island
Nikoli no Puzzle: Shikaku ni Kire
Nikoli no Puzzle: Shikaku ni Kire
Disney/Pixar Brave
Disney/Pixar Brave