Users who own this game also own:

Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Castlevania: Portrait of Ruin
Castlevania: Portrait of Ruin
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Picross DS
Picross DS

Users who love this game also love:

Freecell
Freecell
Donkey Konga
Donkey Konga
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Looney Tunes B-Ball
Looney Tunes B-Ball
Mortal Kombat II
Mortal Kombat II