Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
G.G Series: D-Tank
G.G Series: D-Tank
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

Monster Bash
Monster Bash
Take On Mars
Take On Mars
Thomas & Friends: Hero of the Rails
Thomas & Friends: Hero of the Rails
Star Wars Episode I
Star Wars Episode I
Caesars Palace II
Caesars Palace II