Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Tetris Attack
Tetris Attack
Gargoyle's Quest
Gargoyle's Quest
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Mario World
Super Mario World
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones
EarthBound
EarthBound