Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator

Users who love this game also love:

Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones
EarthBound
EarthBound
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening