Game Box Shot

Koukiatsu Boy (JP, 07/02/98)

Koukiatsu Boy Box Front
Koukiatsu Boy Box Back
Koukiatsu Boy Box Spine
Koukiatsu Boy Box Flap

Contributions

Box shots for this game contributed by pinkgriffon.

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.