Users who own this game also own:

Land of Illusion starring Mickey Mouse
Land of Illusion starring Mickey Mouse
Final Fantasy: Mystic Quest
Final Fantasy: Mystic Quest
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3

Users who love this game also love:

Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Suikoden V
Suikoden V
Tales of Destiny
Tales of Destiny
Dynasty Tactics 2
Dynasty Tactics 2
Senkaiden Ni
Senkaiden Ni