hide results

  FAQ/Walkthrough (Polish) by ESidu

  Version: 1.1.3 | Updated: 06/28/02 | Search Guide | Bookmark Guide

  
             ------------------------------
             Tactics Ogre - Knight of Lodis
             ------------------------------
              
                  Ver. 1.1.3
               
               *Podrêcznik gracza*
  
           Autor: 'Edwin Sidu' 
        Adres E-mail: masamune123@o2.pl
         Rozpoczêto: 28 V 2002
   Ostatnia aktualizacja: 28 VI 2002
         Ukoñczono: -- -- ----
  
  Abyœcie mogli lepiej oceniæ co w jakim stopniu jest wykonane, oto mój 
  'Progress bar'. Na nim znajduj¹ siê tak¿e dzia³y, które jeszcze nie ruszy³y,
   ale postaram siê abyœcie zobaczyli je jak najszybciej. Bior¹c pod uwagê
  ¿e na ten moment (6/VI/2002) jeszcze nie wydano u nas tej gry, to mo¿ecie 
  jeszcze trochê poczekaæ ;) .
  W tym pasku nie chodzi o to "Kiedy to wreszcie skoñczê",
  tylko "Kiedy to bêdzie w pe³ni funkcjonalne".
  Kiedy napiszê ¿e dzia³ jest skoñczony w 100% to nie znaczy ¿e nie bêdzie 
  siê rozrasta³, znaczy tylko ¿e jest ju¿ kompletny, i mo¿e ju¿ spe³niaæ 
  swoje zadanie.
  
  
   ______________________________________________________________________
  / DZIA£            /  Postêp  / Ostatnia aktualizacja /
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  0%    100%
  Opis przejœcia         |-------  |     28/06/2002
  Przedmioty (Lokacje i ceny)   |----   |     15/06/2002
  Przedmioty (Przypisy,dzia³anie) |     |   -W przygotowaniu-
  Czary   (Lokacje i ceny)   |     |   -W przygotowaniu-
  Czary   (Przypisy,dzia³anie) |     |   -W przygotowaniu-
  Quest mode           |------  |     15/06/2002
  Walki przypadkowe        |     |   -W przygotowaniu-
  Historia            |--    |     28/05/2002
  Bohaterowie i ich historia   |     |   -W przygotowaniu-
  Klasy postaci          |     |   -W przygotowaniu-
  Poradnik - Nekromanty      |     |   -W przygotowaniu-
       - Hodowcy smoków    |     |   -W przygotowaniu-
       - Hodowcy bestii    |     |   -W przygotowaniu-
  Emblematy            |     |   -W przygotowaniu-
  Zakopane skarby         |     |   -W przygotowaniu-
  Wró¿by             |     |   -W przygotowaniu-
  Kalendarz            |     |   -W przygotowaniu-
  Sekrety i Tips'y        |     |   -W przygotowaniu-
  Pytania i odpowiedzi      |\\\\\\\\\\|   -W przygotowaniu-
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ŒREDNIA POSTÊPU         |-     |   
  ======================================================================
  
  Tego FAQ piszê z myœl¹ o wszystkich którzy niekoniecznie dobrze znaj¹ jêzyk
  angielski , a chcieliby szybko odnaleŸæ siê w ka¿dym etapie gry bez
  monotonnego przeszukiwania s³ownika.
  Bior¹c pod uwagê ¿e bêdê stara³ siê o ka¿dy szczegó³ i ¿e to moje pierwsze
  (i byæ mo¿e ostatnie) FAQ to:
  
  - Nie irytujcie sie b³êdami interpunkcyjnymi i gramatycznymi, nie nale¿ê do 
   wytrawnych polonistów.
  
  - To oznacza równiez ze chcialbym wiedziec czego ode mnie oczekujecie, kiedy
  tylko macie pytanie stukajcie na --- masamune123@o2.pl --- pomo¿ecie sobie 
  i mnie.
  
  -----------------------------------------------------------------------
  Spis tresci:
  -----------------------------------------------------------------------
  
  1. Pare slów o grze, historii...
  2. ... i jej bohaterach.  
  3. Opis przejscia.
  4. Przedmioty i ich lokacje.
  5. Quest mode.
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  1. Wstêp teoretyczny:
  
  Ca³a ta historia wystartowa³a ju¿ du¿o wczeœniej, mo¿na powiedzieæ ¿e TO-KOL
  to gra czesciowo przeniesiona z Super Nintendo na kieszonsolki. Pierwsza
  czesc tej wspania³ej sagi powstala w 1994 roku pod nazwa
  " Ogre battle - March of the black queen ",byl to zarodek dla ca³ej reszty
  gier tej serii, choc gra diametralnie róznila sie od tej w która gramy teraz.
  Walka odbywala sie na malych mapach tworzacych czesc rozleglego swiata
  pelnego nieznanego pochodzenia stworzen, magii i starozytnych bogów, przede
  wszystkim olbrzymi wplyw mialy tutaj karty tarota, które tworzyly czesc
  losowa gry, ta której ufac nie wolno, rozporzadzac mozna bylo duza iloscia
  jednostek (na samym poczatku ta liczba wynosila ok. 50), walka natomiast
  polegala na zbli¿eniu naszej jednostki do jednostki wroga, inicjowalo to
  walkê na któr¹ nie mielismy praktycznie nie mielismy wplywu
  (nie licz¹c formacji, klas jednostek i u¿ywanych w walce kart).
  Po roku od olbrzymiego sukcesu gry powsta³a jej nastêpna czêœæ, tym razem
  zatytu³owana "Tactics Ogre - Let us cling together", jej w³asnie klon mamy
  przyjemnoœæ podziwiaæ na naszych ma³ych ekranikach
  (no powiedzmy, bo ja mam 17" ;) )
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  
  __________________ 3. Opis przejœcia:_____________________
  
  
  Grê mo¿na przejœæ na rózne sposoby, jednym z nich jest podeptanie
  cartridge'a, ale zacznê od strony mniej dewastacyjnej,
  Niestety problem tkwi w tym ¿e jestem juz w X walce wiêc nie pamiêtam
  wszystkich scen, które ukazuj¹ sie po walce, do pewnego momentu bêdê pisa³
  w skrócie (tylko przeciwnicy i otrzymywane przedmioty) oraz gdzie je znaleŸæ.
  
  /////      \\\\\
  ****  AQUILA  ****
  _________________________________
  
  
  
  Lv mojego Team'u: 19
  
  TAKTYKA:
  
  Je¿eli chcecie tu jakiejœ konkretnej strategii to dobrze mieæ tu ³ucznika
  (chyba pierwsza walka jak¹ widzê w której ty jesteœ na górze). Dobrze mieæ
  akcesoria lub postaæ unosz¹c¹ siê nad law¹(aby ³atwiej zdobyæ worki
  pozosta³e po gremlinach), po prostu wybij wszystkich, smoki najlepiej
  czarami zanim podejd¹, resztê mo¿na wyt³uc rêcznie. W tym momencie mia³em
  ju¿ Vrtra (z lodowym oddechem, przydatna bo przelatuje nad przeszkodami,
  dobrze siê prezentuje i jest wytrzyma³a), Swordmaster'a (chyba najlepsza
  zwyk³a klasa w grze je¿eli chodzi o wojownika ), Priest'a i 'Deneb'.
  Przedmioty w tej walce nale¿¹ do grupy 'POWER UP'ów i nie warto dla nich
  gin¹æ ale jak je zbierzesz to siê nic nie stanie.
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Gremlin  x 2  - Crown of intellect, Stone of swiftness
  Hawkman  x 2  - Sorcerer's cup, Healing seed
  Red dragon x 1  - Mirror of the gods, Sword emblem
  Cerberus  x 1  - Cup of life
            ///////\\\\\\\\
  Po walce otrzymasz ' EPIC OF TINEA' - ksi¹¿ka, która dodaje nowy poziom do
            \\\\\\\////////
  Quest mode, je¿eli czujesz siê na si³ach to mo¿esz spróbowaæ j¹ przejœæ.
  Wrogowie s¹ na 20 poziomie wiêc musisz siê postaraæ.
  
  Po walce Alphonse i Eleanor bêd¹ szukaæ syreny ze z³otymi ³uskami, ale w tym
  czasie zjawia siê Rictor i Hamen, który domaga siê aby Eleanor wróci³a z nim
  do koœcio³a, ta jednak odmawia, (koleœ wymierza jej policzek ale jakbym móg³
  teraz walczyæ to...)
  Dowiadujesz siê te¿ ¿e w³ócznia (Longicolnis) jest darem bogów i dlatego
  Rictor tak namiêtnie jej poszukuje, twierdzi ¿e syreny nie s¹ godne jej
  u¿ywania, oraz tego ¿e matk¹ Eleanor jest SYRENA!!! Tak, ta ze z³otymi
  ³uskami i œwiêt¹ w³óczni¹.
  W tym w³aœnie momencie zostajesz wrogiem Rictor'a, który wysy³a swoich
  Soldier'ów aby zabili Alphonse'a i przyprowadzili Elaeonor, jednak¿e moc
  naszyjnika Eleanor usypia przeciwników i chroni ich chwilowo od ataku.
  Po nastêpnym natarciu Eleanor i Alphonse trzymaj¹c siê za d³onie skacz¹ ze
  ska³y do morza ratuj¹c swoje ¿ycie.
  
  Bohaterowie odnajduj¹ siê w morskiej jaskinii gdzie spotykaj¹ syrenê
  (Berevrê), która opowiada historie swej samotnej wêdrówki.
  Eleanor dowiaduje siê od niej ¿e nie jest jej córk¹
  (nieŸle zamieszane jak na jedn¹ scenê)Mówi te¿ ¿e dziesiêæ lat temu
  ¿o³nierze otoczyli pobliskie miasto i spalili je, tam w³aœnie Berevra
  odnalaz³a zawini¹tko w którym znajdywa³a siê Eleanor,odda³a j¹ na wychowanie
  ludzkiej rodzinie i obserwowa³a z oddali, dziewczyna widywa³a wczeœniej
  syrenê, dlatego zdawa³a siê jej znajoma.
  
  
  UWAGA!
  
  
  Nastêpnie syrena zapyta ciê dlaczego szukasz œwiêtej w³óczni.
  
  Odpowiedzi:
  
  A: "I seek it's power."   - "Ze wzglêdu na jej moc"
  B: "Because of a promise"  - "Ze wzglêdu na obietnicê"
  
  OdpowiedŸ ta jest bardzo wa¿na gdy¿ kieruje dalszym rozwojem akcji.
  Postaraj siê aby odpowiedŸ na pytanie wychodzi³a od ciebie - wtedy rozwój
  akcji bêdzie w sam raz dla ciebie.
  
  Ja wybra³em odpowiedŸ B:
  
  Oto co dzia³o siê dalej:
  
  Alphonse mówi ¿e odzyska w³ócznie i zwróci j¹ Galius (?)
  Syrena z wdziêcznoœci za ocalenie Eleanor zdradza sekret ¿e w³ócznia ukryta
  jest w sanktuarium na pla¿y na pó³noc od Aquili.
  Alphonse przekazuje Berevr'i wiadomoœæ ¿e Chloari (?) nie gniewa siê na ni¹
  i chce aby wróci³a.
  
  
  
  ******************************
  Chapter 2
  ****************************** 
  (Nie)Dok³adne t³umaczenie wstêpniaka:
  
  Rictor Lasanti jako reprezentant Felis, og³osi³ w miesi¹cu Oceanu
  (ciekawy miesi¹c)¯e jednostki 'Bia³ego k³a' z Rananculus wycofa³y siê z Anser.
  Aczkolwiek plany Baatral'ów i cih jednostek nie zosta³y odkryte poniewa¿siê
  wycofali. Tymczasem jednostki 'Œwiêtego p³omienia' stacjonowa³y wScabellum
  przygotowuj¹c siê do powrotu do Felis.
  (Holera, zaczynam siê gubiæ, mo¿e ktoœ mi to wyjaœni?)
  Tymczasem po spotkaniu z³otej syreny, Alphonse i Eleanor do³¹czyli do Cybil.
  Alphonse i inni zatrzymali siê w Formido twórcy armii z Rananculus,
  poszukuj¹c historii w³óczni.Historia Baatralów na tej wyspie jest bardzo
  d³uga. Rosnêli w si³ê przygotowuj¹c siê do wojny z syrenami i przenieœli siê
  na pó³nocn¹ czêœæ wyspy. Baatrale zwyciê¿yliby gdyby nie œwiêta w³ócznia
  syren.
  
  Chwilê póŸniej akcja przenosi siê do Fortecy Formido gdzie Alphonse
  wys³uchuje wiadomoœci przyniesionych przez wywiadowcê.
  
  Dowiaduje siê ¿e Rictor zmierza na zachód do Naja i ¿e jednostki Felis
  rozdzieli³y siê choæ koœció³ w Felis nie wie nic na temat dzia³añ Rictor'a.
  Podejrzewaj¹ ¿e Hrabia Felis nie odda w³óczni koœcio³owi a wtedy zostanie
  aresztowany (zapewne przez hiszpañsk¹ inkwizycjê ;))
  To z kolei mo¿e doprowadziæ do wojny . Owocem debaty jest mniemanie o
  wspó³pracyLorda Rananculus i Hrabiego Felis, choæ ka¿dy z nich ma inny cel,
  niemaj¹ jednak pewnoœci.
  Ivanna opowiada historiê cz³owieka, który poœlubi³ syrenê ok. 400 lat temu.
  Alphonse domniema ¿e rodzina Baatral jest spokrewniona z Berevr¹ i Luciusem,
  st¹d ich wiedza o œwiêtej w³óczni.
  
  Zwiadowca opowiada o ludziach w wiosce która sp³one³a podczas reformacji na
  wyspie (gdyby u nas tak by³o to bym otworzy³ Edwin's Fresh Fried Flesh ;) ) i
  radzi by ich spytaæ o coœ u¿ytecznego.
  Wspomina równie¿ o czarnoksiê¿niku ¿yj¹cym w ruinach Tinei, który móg³by
  pomóc, ale jest dosyæ niecodzienny.
  Chc¹c sprawdziæ zamiary Rictor'a dru¿yna ma wyruszyæ na pó³noc.
  
  W kolejnej scenie Elaonor i Alphonse dyskutuj¹ o lesie Naja i o krainie na
  pó³nocy od lasu, Elaonor nie chce tam jechaæ gdy¿ wiele razy zab³¹dzi³a w
  ciemnoœciach lasu. Eleanor mimo swoich obaw nie chce zostaæ w tyle i chce
  towarzyszyæ Alphonse'owi w jego wêdrówce.
  
  1.W tym momencie staje przed tob¹ wybór:
  
  A: "I misunderstood..."    - Eleanor do³¹cza do dru¿yny 
  B: "No , I can't allow that." - Czytaj punkt 2
  
  2.Je¿eli wybra³eœ B to znów staje przed tob¹ wybór,
  Eleanor pyta czy ci na niej zale¿y:
  
  A: "Of course..."     - Eleanor do³¹cza do dru¿yny
  B: "Please understand..." - Eleanor rozstaje siê z tob¹, je¿eli nie chcesz
    zasmucaæ dziewczyny to nie wybieraj tej odpowiedzi. Przecie¿ w twojej
    dru¿ynie bêdzie bezpieczna, w koñcu tworzysz najpotê¿niejsz¹ armiê w tej
    grze, a tak przy okazji to pamiêtaj ¿e masz 'Altar of ressurection' ;)
  
  I pamiêtaj! na jej proœbê masz siê ni¹ opiekowaæ!
  
  Wreszcie wyjœciê na mapê... Huh? Dziwnie rozstawione te walki planowe...
  
  
        ***************
        *WALKI PLANOWE*
        ***************
  
  To trochê niecodzienne - masz do wyboru pola walki:
  
  -- VESPA -- 
  
  -- GRYLLUS -- (subquest)
  
  Poniewa¿ WY£¥CZNIE MOJ¥ zachciank¹ jest przejœcie przez GRYLLUS, Scabellum,
  VESPA,a¿ do BELEZZY to nie musicie iœæ w taki sposób, strategie poni¿ej.
  
  Aha, zanim pójdziesz do GRYLLUS uzbrój siê w bia³¹ magiê wyniszczaj¹c¹
  trupiaki np. Exorcism, Faith.Mo¿e ich u¿ywaæ Cleric,Priest albo 'Deneb'.
  
  
  /////       \\\\\
  ****  GRYLLUS  ****
  _________________________________
  
  
  Lv mojego Team'u: 19
  
  TAKTYKA:
  
  W zale¿noœci od czarów jakimi dysponuje dru¿yna walka ta mo¿e byæ bardzo
  ³atwa lub szalenie mozolna. Je¿eli masz czary o których wspomnia³em powy¿ej
  nie powinieneœ mieæ problemów.
  Staraj siê trwale zniszczyæ duchy czarami gdy¿ o¿ywaj¹ co chwila i
  trzeba je t³uc od nowa. Je¿eli nie masz czarów - zat³ucz wszystkich OPRÓCZ
  duchów i zostaw je sobie na koniec.Wskazany dobry ruch po wodzie.
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Undead wizard x 2
  Undead soldier x 4
  Ghost     x 2
  
  Nie ma przedmiotów... Nie róbcie sobie nadziei!
  
  Niespodzianka! Po pokonaniu zombiaków odkryte zosta³o dla nas przejœcie do...
  
  /////      \\\\\
  ****  BLETE  ****
  _________________________________
  
  
  Lv mojego Team'u: 19
  
  TAKTYKA:
  
  UWAGA!!! W tej walce wystêpuje warlock 'Bartith' (mo¿e imie jest losowe),
  który posiada czar FLUID MAGIC - nie dostêpny w sklepach , aby go zdobyæ
  musisz go przeci¹gn¹æ do dru¿yny. Jest to dosyæ trudne bior¹c pod uwagê to
  ¿e szamanka ciepie SALAMANDER'em na wszystkie strony skracaj¹c HP twojej
  dru¿yny. Sugerujê zbicie dru¿yny w jedn¹ 'kupê' w kszta³cie krzy¿yka aby
  ³atwo HEAL PLUS'em uleczyæ wszystkich naraz.
  Staraj siê aby salamander nie trafi³ JEDNEGO bohatera bo oberwie od
  wszystkich ogników, a to boli (od ok. 80 - 140 HP), na szczêœcie lider
  bêdzie czêœciej uderza³ w wiêksze grupy.
  Egzorcyœci przez ca³y czas w ruchu, bêd¹ mieæ trochê roboty, poczytaj sobie
  te¿ dane Dragon Zombie, to rzadki okaz :)
  
  
      Przedmioty po pokonaniu:
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Shaman    x 1 - SALAMANDER                 
  Warlock    x 1 - Sword emblem 
  Undead wizard x 2         
  Undead knight x 2 
  Dragon zombie x 1
  
  =================================================================
  Po walce otrzymasz summona SALAMANDER.
  
  Poznasz te¿ 'Eupharie', dziewczynê opêtan¹ duchem swojej matki za spraw¹
  czaru ojca. Chce odnaleŸæ swojego ojca aby zakazaæ mu u¿ywania czarów
  mieszaj¹cych umar³ych z ¿ywymi ludŸmi.
  
  Od ciebie zale¿y czy pomo¿esz jej go znaleŸæ:
  
  A: "Alright."    - Zgadzasz siê i Eupharie nale¿y do dru¿yny.    
  B: "I'm afraid not." - Eupharie zostaje w mieœcie.
  
  DZIEÑ PÓ￾NIEJ
  
  Eleanor spostrzega ¿e to miasto w którym siê urodzi³a, tu w³aœnie odnalaz³a
  j¹ Berevra, stara sobie przypomnieæ dzieciñstwo ale nic nie pamiêta,
  Alphonse stara siê pamiêtaæ swojego ojca, ale nie wie czy jego wspomnienia
  go nie ok³amuj¹. Eleanor mówi mu ¿e te wspomnienia nie s¹ wa¿ne po czym
  odchodzi, a ty drogi graczu wracasz na mapê œwiata.
     
  Zmierzamy do...   
                   
  /////      \\\\\
  ****  VESPA  ****
  _________________________________
  
  
  Lv mojego Team'u: 19 (holerne umarlaki)
  
  TAKTYKA:
  
  Staraj siê wyt³uc najwiêcej zwierzaków przed 3-ci¹ tur¹.
  Je¿eli tego nie zrobisz mo¿esz mieæ DU¯Y k³opot.
  Po 3 turze ich SP wynosi 20 i zaczynaj¹ rzucaæ czarami (szczególnie gryfy),
  uwa¿aj na zwierzêta blisko Beastman'a bo on wzbogaca im Biorythm o +1, 
  je¿eli chcesz mo¿esz porwaæ siê na lidera, przedmioty nie s¹ warte zbierania 
  kosztem du¿ej straty czasu, aczkolwiek Urn of haos i tome of discipline nie 
  zdarzaj¹ siê czêsto.
  W razie k³opotu u¿ywaj Temptation i Fascination, polecam te¿ nowo zdobyte
  czary - SALAMANDER i FLUID MAGIC,aby na³adowaæ wczeœnie MP i uderzaæ silnymi
  czarami.
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Beastman x 1   - BEAST WHIP
  Cerberus x 3   - Cup of life, Wisdom fruit
  Cocatrice x 2   - Urn of Chaos, Tome of Discipline
  Gryphon  x 2   - Stone of swiftness, Crown of intellect
  
  Po walce akcja przenosi siê do Naja Forest gdzie spotykamy Rictor'a.
  Zauwa¿a on ma³¹ dziewczynkê (Malicia) która po chwili ucieka.
  
  Otwiera siê droga do NAJA, lecz my pójdziemy na nastêpny Subquest do BELEZZ'y.
  
  W tym momencie postanowi³em 'podmaxowaæ' siê na walkach nieplanowych i w
  Quest mode. (to 'lv 19' zaczê³o mnie wkoorzaæ :) )
  
  /////       \\\\\
  ****  BELEZZA  ****
  _________________________________
  
  
  Lv mojego Team'u: 21
  
  TAKTYKA:
  
  Poniewa¿ jesteœ na dole staraj siê wystrzegaæ ³uczników,
  toruj sobie drogê na góre,uk³adaj siê w grupy jak wczeœniej to
  summoner niewiwele ci zrobi. Zwróæ uwagê na wiedŸmê z
  FLUID MAGIC i POINT HAT'em
  (przeci¹g j¹ bo jak tego nie zrobisz to otrzymasz tylko Spell robe,
  którego w losowych walkach jest na pêczki),a przede wszystkim na ninjê,
  który ma WARP SHOES! (Teleportuj¹ce buty, raj poruszania dla Knight'ów i
  innych powolnych postaci), wystarczy go zabiæ zanim zabijesz lidera.
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Summoner  x 1  - Fenrir
  Ninja   x 3  - Sword emblem,Stone of swiftness,WARP SHOES
  Valkyrie  x 2  - Plumed headband,TRIDENT
  Witch   x 2  - POINTY HAT,Spell robe
  
  Po walce FENRIR jest twój
  
  W kolejnej scenie dowiadujesz siê ¿e Summoner jest ojcem Eupharie!
  (Dobry ojciec, ¿eby na swoje dziecko lodowe wilki wysy³aæ :( )
  Poczym prosi j¹ o przebaczenie, gdy¿ myœli ¿e to duch matki dziewczynki.
  Chwilê póŸniej ckliwa scena przebaczenia :) i ...
  Masz szansê na now¹ postaæ w dru¿ynie:
  
  Czy zgadzasz siê na takiego towarzysza?
  
  A: "Yes. Please join us." - Zgadzasz siê aby do³¹czy³
  B: "I can't forgive you." - Nie pozwalasz mu na do³¹czenie do ciebie
  
  Dalej krótka rozmowa wyjaœniaj¹ca. Ojciec Eupharie nie móg³ pogodziæ siê ze
  œmierci¹ ¿ony wiêc przeniós³ duszê na córkê, Eupharie by³a nieumar³ym dopóki
  nie zjawi³ siê Alphonse. Wszystko dobre co siê dobrze koñczy, a na dodatek
  wiesz ¿e to twoja zas³uga :)
  Zapraszamy na mapê...
  
  /////      \\\\\
  ****  NAJA   ****
  _________________________________
  
  
  I... Walczymy! Chwileczkê to przecie¿ Grevis, któr¹ poznajemy na pocz¹tku
  gry wraz z Rictorem, teraz ma za zadanie powstrzymaæ ciê od œledzenia
  poczynañ Rictora, wiedzia³a ¿e bêdziesz têdy przechodzi³,
  a teraz musisz stawiæ jej czo³a.
  
  TAKTYKA:
  
  Wiêkszoœæ przeciwników w tej walce ma niesamowicie dobre przedmioty,
  polecam zdolnoœæ perswazji, postaraj siê podmaxowaæ przed walk¹,
  gra jest warta œwieczki. Niestety w tej walce mo¿e byæ ju¿ nieœmiesznie,
  lider ma nieustalony LV wiêc zawsze bêdzie mia³ przynajmniej o 1 wiêkszy od
  ciebie. U¿ywa czaru typu Summon tzw. Gnome - tym razem o ¿ywiole ziemi,
  wiêc ude¿a du¿o mocniej ni¿ poprzednicy.
  Zbijaj siê w grupy i lecz heal plus'em, to najlepsza strategia,
  staraj siê szybko zabiæ lub przej¹æ wrogich Wizard'ów, bo gdy zbijesz siê w
  wiêksz¹ grupkê to naprawdê mo¿e boleæ. U¿ywaj nowozdobytych summonów i
  zdolnoœci ENERGY TRANSFER shamanki aby ³adowaæ jej tatuœka z summonem
  FENRIR, bardzo przyda siê tak¿e FLUID MAGIC. Pamiêtaj te¿ ¿e ty masz dwa
  summony, a ona tylko jednego ^_^.
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Siren   x 1   - GNOME
  Witch   x 1   - WATER GARB 
  Cleric  x 1   - CLEANSE
  Soldier  x 1   - Stone of swiftness
  Wizard  x 2   - ICE WAND, EARTH WAND
  Knight  x 2   - Sword emblem, EARTH SHIELD
  
  
  
  Przedmioty warte przejêcia wrogiej jednostki: 
  KNIGHT: CLAYMORE + PLATE MAIL + IRON HELM + Heal
  WITCH : POINTY HAT + FLUID MAGIC + WATER GARB + Ray of paralysis
  
  Po pokonaniu Grevis otrzymasz czar GNOME.
  
  Teraz akcja przenosi siê do zamku, gdzie Naris oczekuje na Rictora'a,
  Naris stwierdza ¿eby przyj¹æ go jak goœcia, aczkolwiek Nichart'owi zdaje siê
  ¿e Rictor przybywa po w³óczniê, jednak Naris nie ma wyboru gdy¿ Rictor
  przyby³ na prywatn¹ rozmowê. Naris planuje wspó³pracowaæ z Rictorem
  aczkolwiek za jego plecami bêdzie dzia³a³ na w³asn¹ rêkê.
  Nichart zostaje odes³any przez Naris'a.
  Do pomieszczenia wchodzi Cirvante, która przeprowadza³a badania w zamkowej
  bibliotece. Dowiedzia³a siê wiele o œwiêtej w³óczni, kurde s¹ krok do
  przodu ;).
  
  Fin.
  
  /////        \\\\\
  ****  SOTAVENTO  ****
  _________________________________
  
  
  Przeciwnikiem jest Nichart, który opuœci³ zamek w ostatniej scenie i musimy
  z nim zawalczyæ. Mówi Alphonse'owi ¿e Rictor chce za pomoc¹ Naris'a znaleŸæ
  œwiêt¹ w³ócznie i oddaæ j¹ koœcio³owi, niestety Nichart twierdzi ¿e rozmowa
  nie bêdzie taka ³atwa (czy¿by Rictor wpad³ w pu³apkê?).
  
  TAKTYKA:
  
  Walka nie jest trudna ale Priest mo¿e okazaæ siê denerwuj¹cy lecz¹c jednostki 
  wroga i stoj¹c na koñcu pola walki.
  Sugeruje ustawiæ jednostki przy samym brzegu rzeki i na moœcie aby zmusiæ
  Knight'ów i Valkyrie do walki w wodzie (ich statystyki wtedy obni¿aj¹ siê o
  oko³o po³owê!). Summony jak zwykle - dobra si³a uderzeniowa.Polecam
  przeci¹gn¹æ Priesta.
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Esquire  x 1 - '1000 GOTH'
  Witch   x 1 - EARTH GARB
  Priest   x 1 - RESURRECTION 
  Valkyrie  x 3 - Stone of swiftness x 2, Altar of ressurection,
  Knight   x 2 - Sword emblem x 2
  
  Przedmioty warte przejêcia wrogiej jednostki: 
  PRIEST: ROBE OF WISE, RESURRECTION
  
  Po walce Nichart zaprasza ciê na balangê w zamku.
  
  Rozpoczyna siê tak¿e scena w której Eleanor prowadzi ciê do swojego domu
  gdzie by³a wychowywana przez swoich przybranych rodziców.
  Po czym opowiada o swoim ¿yciu w mieœcie, o tym ¿e nikt nie chcia³ siê z ni¹
  zadawaæ gdy¿ by³a "podrzutkiem". Wszyscy jej dokuczali a po œmierci jej
  rodziców wszystko siê pogorszy³o.
  
  Oto historia:
  
  -- 4 lata wczeœniej --
  
  Eleanor zostaje zwabiona w pu³apkê przez Dimitri'ego.
  Zbiega siê okoliczna banda, która zastrasza Eleanor.
  
  -Merrick - "Jaki ³adny naszyjnik - jak na SIEROTE"
  -Eleanor - "proszê zostaw, to mój jedyny skarb, Niech ktoœ mi pomo¿e!"
  
  Naszyjnik zaczyna b³yszczeæ
  
  -Merrick - "Co to za œwiat³o?"
  
  Œwiat³o opuszcza naszyjnik i obezw³adnia Merrick'a
  
  -Dimitri - "Allen, Patrz on nie ¿yje!"
  
  Œwiat³o znika
  
  -Allen - "Ona jest potworem! Pozabija nas wszystkich!"
  -Eleanor - "ale ja nic nie zrobi³am..."
  -Allen - "A wiêcjednak nie jesteœ cz³owiekiem!
       Ta plotka ¿e jesteœ dzieckiem syreny to prawda!!!"
  -Eleanor - " To nie prawda! Ja... Ja jestem... !!!"
  
  Allen rzuca kamieniem w Eleanor
  
  -Allen -"OpuϾ nasze miasto potworze!"
  
  Allen rzuca nastêpny kamieñ ale Eleanor ucieka.
  
  Elleanor t³umaczy Alphonse'owi ¿e nie ucieka³a ze strachu, ucieka³a aby
  odnaleŸæ swe ¿ycie, a¿ w koñcu znalaz³a siê w koœciele na pla¿y.
  Wtedy w³aœnie ojciec Hamen otworzy³ dla niej drzwi.
  Wtedy Alphonse wtr¹ca ¿e nie powinna siê dzieliæ przykrymi wspomnieniami,bo
  bêdzie prze¿ywaæ to od nowa.
  Wtedy w³aœnie Eleanor wrêcza bohaterowi amulet Berevri.
  W nocy Alphonse spotyka Cybil (teraz postaram siê t³umaczyæ kwestie, a nie
  przek³adaæ na swój komentarz gdy¿ w taki sposób tracimy szczegó³y w fabule a
  to jest najwa¿niejsze)
  
  No to zaczynamy:
  
  - Cybil -"Co z ni¹?"
  - Alphonse - "Œpi."
         "Musia³o jej byæ ciê¿ko przyjœæ tutaj."
       "Ma tylko z³e wspomnienia z tego miejsca, dobrych nie pamiêta"
  - Cybil -" Jesteœ dobrym cz³owiekiem"
       "Powinniœmy ju¿ ruszaæ.Bêdzie zimno tej nocy."
  
  Zaczyna padaæ œnieg.
  
  Cybil i Alphonse w nadmorskim sanktuarium
  
  - Alphonse - "Wed³ug Berevry, powinna byæ gdzieœ tutaj..."
  - Cybil - " Je¿eli ukry³a w³óczniê w tej œwi¹tynii kilkaset lat temu
        To mo¿e ktoœ ju¿ j¹ znalaz³."
  - Alphonse - " ....?"
  - Cybil - "Coœ siê sta³o?"
  Alphonse znajduje ma³y niebieski przedmiot
  - Cybil - "Co to? ... Sztylet?"
  - Alphonse -" Cybil, mam do ciebie proœbê... 
         rozpuœæ plotkê ¿e odnalaz³em Œwiêt¹ W³óczniê
         taka plotka powinna szybko dotrzeæ do Narisa Baatral'a
         i Rictor'a."
  - Cybil - "Mogê to zrobiæ."
  - Alphonse - "Mam pomys³, o szczegó³ach póŸniej
         wybieram siê do Zamku Ostorea aby zobaczyæ siê z   
         Rictorem."
  
  Kochani - wracamy na mapê, nie zapomnijcie o nowych zdobyczach.
  
  UWAGA! Nowe wyposa¿enie w sklepach! Ob³awa!
  
  + Iron helm , + Claymore, + Trident, + Plate mail,
  
  CZARY:
  
  + Full heal, + Fluid magic
  
  
  
  /////      \\\\\
  ****  Haena  ****
  _________________________________
  
  
  No coœ piêknego, ¿eby obstawa zamku mia³a takie królewskie przedmioty.
  
  Do rzeczy. Pocz¹tek walki:
  
  Khodar - "To terytorium Rananculus, zarz¹dzane przez Lorda Baatrala.
       ¯adni ¿o³nierze nie mog¹ tedy przejœæ bez konkretnego celu.
       Proszê, opuœæcie to miejsce."
  
  Alphonse - "Twój Pan z Rictorem Lasanti planuj¹ zdobyæ Œwiêt¹ W³óczniê,    
        w³óczniê posiadaj¹c¹ moc boga. Nie mogê byæ bierny wobec 
        takiej groŸby dla Lodis"
  
  Khodar - "Czyli powiadasz ¿e siê nie wycofasz? Wiêc nie pozostawiasz mi 
       wyboru. Jestem Khodar, rycerz Rananculus. Twój postêp koñczy 
       siê tutaj, stawiam na to swój honor.
  
  TAKTYKA:
  
  Dwie postacie wrog a posiadaj¹ HEAL, wiêc bêd¹ leczyæ siê czêœciej i mocniej.
  To rycerze jakich jescze nie widzia³eœ, maj¹ czary lecz¹ce a tak¿e pomocnicze,
  Ka¿dy z nich mo¿e mieæ nawet 3!!!, nie próbuj ich przeci¹gn¹æ, nie da siê.
  Staraj siê wybiæ wszystkich zanim zabijesz lidera, maj¹ niepowtarzalne i
  przydatne przedmioty. Tu chyba zawsze pada wiêc polecam czary oparte na
  elemencie wody i wiatru (np. Fenrir -
  - yummie!).Zabij szybko Dragon Tamera by nie wzmacnia³ Biorythmu smoka.
  Je¿eli nie masz jeszcze Dragoona to teraz mo¿na sobie przeci¹gn¹æ.
  Najsilniejsze czary i np. Fafnir na smoka bêdzie dobr¹ decyzj¹.
  Na szczêœcie statusy dzia³aj¹ na Duke knightów, wiêc za³atwi³em ich czarem
  'Ray of paralysis'. Dysponowa³em 2 x Swordmaster 1 x Warlock
  1 x Summoner 1 x Witch, Parali¿owa³em i dobija³em summonem
  (wtedy ma³e summony maj¹ 100% celnoœci)
  
      
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Duke knight x 4 - ICE SHIELD,WINGED SHOES,HEAVY ARMOR,GRAM
  Dragoon   x 2 - DRAGON ARMOR, ICE BLADE
  Earth dragon x 1 - DRAGON EYES
  Dragon tamer x 1 - DRAGON GEM SWORD
  
  Jeden z Duke Knight'ów ma Fafnir'a ale nie bêdziesz móg³ go zdobyæ,
  podobnie jak innych przedmiotów, które maj¹ a nie pozostawi¹ po sobie.
  Po zabiciu Khodar'a otrzymasz GRAM
  
  Po walce:
  
  Alphonse przy obozowym ognisku, przychodzi Cybil
  
  -Cybil - "A wiêc idziesz za Rictorem?"
  -Alphonse - "Tak w³aœnie zamierzam.
        Ale...Cybil,czy coœ ciê niepokoi?"
  -Cybil - "...Tak sobie myœla³am.
       Alphonse - idŸ beze mnie."
  -Alphonse - "Dlaczego teraz, tak nagle
        Gdy ju¿ prawie jesteœmy u celu?
        S³uchaj.Je¿eli Rictor wie o w³óczni, to dlaczego mia³by 
        Myœleæ ¿e my j¹ mamy? To nie ma sensu.
        Poza tym wydaje mi siê ¿e nie ca³kowicie dzia³a tak,
        Jak rozkaza³ mu jego ojciec. Musi mieæ inny powód.
        Chce wiedzieæ czego naprawdê on chce dokonaæ i przy okazji 
        Dowiemy siê gdzie naprawdê jest w³ócznia. 
  -Cybil - "Oczywiœcie, moj¹ intencj¹ nie jest opuszczenie ciebie. Po 
       Prostu chce to zostawiæ w twoich rêkach.Rozumiesz?"
  
   Uwaga! Na powy¿sz¹ odpowiedŸ zapewne mia³o wp³yw to co powiedzia³eœ    
      Cybil w rozdziale 1, ja wybra³em odpowiedŸ B (chcesz podejmowaæ  
      akcje samodzielnie). S³ysza³em te¿ ¿e przez to Cybil nie 
      do³¹czy do Ciebie za to Rictor - TAK (dane nie sprawdzone).
  
  -Alphonse - "Zastanawia³em siê...
        Wiem ¿e jesteœ lojalna koœcio³owi Lodis, ale to nie jest 
        jedyny powód twojego pobytu tutaj, nieprawda¿?
        Znasz bardzo dobrze wyspê czy¿byœ z t¹d pochodzi³a?"
  -Cybil - "Nie próbujê niczego ukryæ. Masz racjê, w trakcie Reformacji 
       straci³am rodzinne miasto. Wywieziono mnie z domu, a moi 
       rodzice sp³onêli na moich oczach, straci³am wszystko oprócz 
       ¿ycia. Nie zrozum mnie Ÿle, nie rozczula³am siê od d³ugiego 
       czasu. Ale teraz chcê tylko spojrzeæ na coœ póki jeszcze 
       jestem na tej wyspie.
  -Alphonse - "Je¿eli masz coœ na myœli, w takim razie idŸ. 
         Ale Cybil, b¹dŸ ostro¿na."
  -Cybil - "Nie obawiaj siê. Wkrótce wrócê. 
  
  Na mapê i do inwentarzu!
  
  Ale co to?
  
  Znowu jakiœ Subquest? Oczywiœcie ¿e trzeba zaliczyæ!
  Ale najpierw uzbrój Glyciniê.
  
  Poniewa¿ ju¿ dawno nie by³em u syren, uda³em siê do ich morskiego
  sanktuarium... A to niespodzianka
  
  
  /////     \\\\\
  ****  Rana  ****
  _________________________________
  
  
  Alphonse spotyka Chloari i rozpoczyna siê dialog:
  
  -Chloari - "...Rozumiem...Moja siostra, Berevra..."
  -Alphonse - "Proszê, nie b¹dŸ zbyt zawiedziona. Napewno jeszcze kiedyœ 
         j¹ ujrzysz."
  -Chloari - "To prawda. Wierzyæ to coœ co mogê teraz robiæ.
        Alphonse, dziêkuje ci bardzo. Aby okazaæ ci jaka jestem ci 
        wdziêczna, chcia³abym ci coœ wrêczyæ, proszê weŸ to, myœlê 
        ¿e ci siê przyda."
  
  Otrzymujesz w³óczniê: ZEPHYRUS
  
  Weeeee!
  
  Teraz do naszej misji...
  
  
  /////       \\\\\
  ****  GRACULA  ****
  _________________________________
  
  
  
  
  Na pocz¹tku walki zauwa¿asz Glyciniê która wyczuwa gdzieœ na polu walki
  obecnoϾ Lubiny (Wreszcie!).
  
  -Glycinia - "Alphonse!!!"
  -Alphonse - "C...Co siê sta³o Glycinia?"
  -Glycinia - "Czujê Lubinê !!!"
  
  TAKTYKA:
  
  Walka jest bardzo prosta, pare Cerberów, mozolne smoki i niegroŸne gremliny.
  Mo¿esz u¿ywaæ silniejszych czarów przeciwko Cerberom, gremliny mo¿na ³atwo
  za³atwiæ podchodz¹c i uderzaj¹c atakiem fizycznym lub 100% trafn¹ magi¹ tak¹
  jak 'Ice Field'.
  
  UWAGA! W walce wystêpuje gremlin o imieniu Lubinnya, nie zabijaj go!
  Zat³ucz wszystkie postacie oprócz Lubinnya ,a oka¿e siê ¿e jest to przebrana
  Lubina (trudno siê domyœliæ prawda? ;) ),która po walce do³¹czy do dru¿yny.
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
         
  Cerberus  x 2 - Sword emblem, Cup of life
  Red dragon x 2 - Urn of chaos, Mirror of gods
  Gremlin   x 3 - GLASS PUMPKIN,1000 Goth(Lubinnya),Great bow
  Cocatrice  x 1 - Tome of dyscypline
  
  Kiedy na poziomie zostanie ju¿ tylko Gremlin, podejdŸ (albo podleæ?) do
  niego Glicini¹ do niedobitka. Oka¿e siê ¿e jest to siostra bohaterki.
  
  A oto dialog:
  
  -Glycinia - "Przestañ Lubina, wiem ¿e to ty."
  -Lubinnya - "............"
  
  Gremlin transformuje siê w...
  
  -Lubina - "Hee Hee, sk¹d wiedzia³aœ?"
  
  Po walce akcja przenosi siê na podnó¿e wulkanu gdzie siostry i Alphonse
  uczestnicz¹ w rodzinnym pojednaniu:
  
  -Glycinia - "Co ty tutaj robisz? Bardzo siê o ciebie martwi³am."
  -Lubina - "Myœlê ¿e za du¿o siê martwisz, Glycinia
       tak wogóle to jak przysz³o ci do g³owy aby brataæ siê z 
       ludŸmi? Czy ty coœ planujesz?"
  
  Lubina odpycha od siebie Gliciniê
  
  ("k³ótnia rodzinna" mówi:szczota2000@poczta.fm Ha ha! Ale ciê wrobi³em Tonik!)
  
  -Glycinia - "Hej! Przyby³am tu aby odszukaæ CIEBIE!!!"
  -Alphonse - "Wiêc ... Co masz zamiar zrobiæ teraz?"
  -Glycinia - "Alphonse, dziêkuje ci za wszystko
        odnalaz³am j¹ wiêc chyba wrócimy do naszego lasu..."
  -Lubina - "Noooo... A mog³abym iœæ z tob¹?"
  -Glycinia - FULL ZDZIWIENIE
  -Lubina - "Mo¿esz zawsze wróciæ sama do lasu, Glycinia.
       Ja nie pójdê do tak nudnego miejsca. Odmawiam!!!."
  -Glycinia - "Dlaczego tak ci siê to podoba?
        Poza lasem jest bardzo niebezpiecznie."
  -Lubina - "Poniewa¿ ¿ycie tutaj jest bardzo ekscytuj¹ce
        to du¿o lepsze ni¿ siê nudziæ."
  -Glycinia - "Hmmmm....Dobrze. Wiêc i ja nie wrócê. Po pierwsze dlatego 
         ¿e jestem szanowanym cz³onkiem oddzia³u Alphonse'a.
         Prawda...Alphonse?"
  -Alphonse - "... Noo ... Tak mi siê wydaje."
  -Lubina - "To nie uczciwe! Ja te¿ chcê iœæ!"
  
  W tym momencie od ciebie zale¿y czy weŸmiesz wró¿kê ze sob¹:
  
  A: "Alright, you can come." - Lubina do³¹cza do twojej dru¿yny
  B: "Go back to the forest!" - W niemi³y sposób odmawiasz wró¿kowego 
                 towarzystwa Lubiny.
  
  Je¿eli wybra³eœ A:
  
  -Alphonse - "Dobrze, ju¿ dobrze.
         mo¿esz iœæ z nami tylko siê uspokój."
  -Lubinia - "Kocham ciê, Alphonse!
        jesteœ taki przystojny"
  (puszcza bohaterowi s³odkiego buziaczka, z kolei Glicinia wkurzona spuszcza
  g³owê i szepta do Lubiny)
  
  -Glycinia - "Nie przeginaj..."
  
  Wracamy na mapê...
  
  /////       \\\\\
  ****  OSTOREA  ****
  _________________________________
  
  Po wejœciu do zamku rozpoczyna siê scena gdzie widzimy Rictor'a,
  po chwil wchodzi m³oda kobieta i nawi¹zuj¹ rozmowê.
  
  -Elegancko ubrana kobieta - "Komandorze Lasanti, tutaj pan jest."
  -Rictor - "Co siê sta³o lady Malicjo?
        Czy twój wuj prosi o moje stawiennictwo?"
  -Malicia - "Nie, to nie to. Chcia³am po prostu z tob¹ porozmawiaæ.
        Chyba ¿e muszê mieæ powód by z tob¹ porozmawiaæ?"
  -Rictor - "Przepraszam. Po prostu nigdy nie przysz³o mi do g³owy ¿e 
        móg³bym ciê tutaj spotkaæ. Wybacz moj¹ bezmyœlnoœæ."
  -Malicia - "Nie chcê abyœ czu³ siê winny.
        Po prostu cieszy mnie ¿e ciê widzê.
        Wiêc, czy ty i mój wujek nie szukacie czegoœ zwanego Œwiêt¹  
        W³óczni¹? Czy ju¿ coœ znaleŸliœcie?"
  -Rictor - "Prawdê mówi¹c nie wszystko idzie po naszej myœli,
        syrena, która ukrad³a w³óczniê nadal ¿yje, ale wci¹¿ nie 
        wiemy gdzie j¹ ukry³a. Cz³owiek, który j¹ spotka³ jest w 
        drodze do tego zamku. Czy twój wujek o niczym ci nie 
        wspomina³?"
  (Malicia zbli¿a siê do Rictor'a)
  -Malicia - "Nie. Wydaje mi siê ¿e chce ca³¹ zas³ugê przypisaæ sobie
        prawdopodobnie robi coœ za twoimi plecami. Pamiêtaj jednak 
        ¿e ja jestem zawsze po twojej stronie.
        Nie cierpiê mojego wuja jest chciwy i ignorancki."
  -Rictor - "Kobieta twojej klasy nie powinna tak mówiæ.
        Nieczyste s³owa poplami¹ ci serce.
  -Malicia - "Wybacz komandorze. Posunê³am siê za daleko.
        Jaki by nie by³ nadal jest moim wujem."
  -Rictor - "Nie ma siê czego obawiaæ.Ufam Lordowi Baatralowi.
  
  -Rictor - "Mamy ³adny dzieñ prawda Malicio? Mo¿e wyjdziemy na zewn¹trz?
        Zimowe niebo jest takie matowe. Powoduje ¿e mój umys³ 
        równie¿ siê taki staje. 
  -Malicia - "Czy¿by? Myœla³am ¿e zima jest taka sama wszêdzie."
  
  Wchodzi Naris Baatral i 'Duke Knight'.
  
  -Malicia - "Komandorze Lasanti bêdê czekaæ na pana na dworze..."
  
  Malicia wychodzi z sali.
  
  -Naris - "Wygl¹da na to ¿e lubi pañskie towarzystwo, komandorze.
       Jest córk¹ mojego nie¿yj¹cego brata.
       Skoro nie mia³a ¿adnej innej rodziny, ja siê ni¹ opiekujê ...
       Jest mi³¹ dziewczyn¹."
  -Rictor - "Prawdopodobnie po prostu chce us³yszeæ jakieœ opowieœci z 
        poza Ovis, w ka¿dym razie, czy wszystko idzie po naszej 
        myœli?"
  -Naris - "Nichart zosta³ pokonany w Sotavento."
  -Rictor - "Co!? Niewiarygodne...Komandor Briffaut musia³ mu ulec."
  -Naris - "Wróg jest wrogiem nie wa¿ne kim jest.
       Nie powinien byæ wpêdzony w zaskoczenie."
  -Rictor - "Ma pan racjê."
  -Naris - "Tak przy okazji, s³ysza³em ¿e to cz³owiek który zdoby³ 
       Longicolnis i jest w drodze tutaj, to twój przyjaciel."
  -Rictor - "Jego imiê usuniêto ze spisu naszego oddzia³u za 
        niesubordynacjê. Ju¿ nie jest moim przyjacielem."
  -Naris - "...To nie ma znaczenia.
       Margret ju¿ jest gotowa.
       Wydaje mi siê ¿e oka¿e siê lepsza od Nichart'a."
  -Rictor - "Ja równie¿ zrobiê wszystko,aby broniæ zamku."
  
  Rictor wychodzi, zostaje Naris i rycerz.
  
  -Naris - "Ten dzieciak, który jest w drodze do zamku...
       Mo¿e byæ bardziej niebezpieczny ni¿ Hrabia i jego syn..."
  
  Akcja przenosi siê przed wejœcie do zamku gdzie Ivanna rozmawia z Alphonse'm.
  
  -Ivanna - "Istniej¹ dwa wejœcia do zamku... Brama g³ówna na po³ódniowej 
        œcianie i wejœcie boczne od zachodu.
        Zamek otacza fosa co utrudnia atak bezpoœredni, nie wiem nic 
        na temat wielkoœci ich si³... Mo¿e zwiêkszyli liczbê swoich  
        jednostek tak aby zrównaæ siê z nami.
  -Alphonse - "Zobaczmy ... Co myœlisz o podzieleniu siê na dwie grupy i 
         zaatakowaniu równoczeœnie obiema?"
  -Ivanna - "Ale ... Czy to nie os³abi naszych si³?"
  -Alphonse - "Jesteœmy przyzwyczajeni do walki w ma³ych grupach.
         Poza tym przy jednoczesnym ataku zdezorientujemy ich co 
         zapewni nam przewagê. Musimy spróbowaæ. 
         Jeszcze jedno ... Twoja trenerka Ivanno..."
  -Ivanna - "Prawdopodobnie jest cz³onkiem Armii Bia³ego K³a i mo¿e 
        pilnowaæ jednej z bram, ale proszê nie przejmuj siê tym.
        Skoncentrujmy siê na szturmowaniu zamku. Pamiêtaj aby 
        równomiernie rozdzieliæ oddzia³y."
  
  Teraz zostanie ci zadane pytanie czy chcesz rozpocz¹æ szturm.
  
  Myœlê ¿e powinieneœ w tym momencie siê przygotowaæ, bo walki te s¹ wa¿ne,
  niepowtarzalne przedmioty a w dodatku walki bez mo¿liwoœci Save'owania!!!
  
  Teraz masz wybór drogi:
  
  1- West gate -
  
  2- South gate - 
  
  
  Ja wybieram bramkê nr.2
  
  
  /////        \\\\\
  ****  SOUTH GATE  ****
  _________________________________
  
  Intro:
  
  Nichart Briffaut i dwie kobiety na murach zamku.
  
  -Cirvante - " Komandorze Briffaut,
         czy to ten o którym nam mówiono?"
  -Lethe - "Nigdy nie widzia³aœ go wczeœniej Cirvante?
       czy¿ nie wygl¹da apetycznie?"
  -Cirvante - "Mnie on nie interesuje."
  -Nichart - "Wy dwie, do ty³u. Wasza magia jest tu nie potrzebna."
  -Cirvante - "Nie mo¿emy tego zrobiæ. Ostatnio zg³aszasz same pora¿ki.
         Wiêc Lord Batraal nalega³ abyœmy ci pomog³y."
  -Lethe - "Nie doceniasz nas, jesteœmy warte dwa razy tyle co ty, 
       nie powinieneœ raczej zaj¹æ siê sob¹?
       Bezu¿yteczny ¿o³nierz nie wart utrzymywania..."
  -Nichart - "C...Co? Czy Lord Batraal tak powiedzia³?"
  -Lethe - "A który dowódca przegra³ 2 razy ztym ch³opcem?"
  -Cirvante - "Racja. Czy¿byœ zapomnia³ swoich niedawnych poczynañ.
         Myœlisz ¿e Lord Batraal przebaczy tak¹ arogancjê i 
         nierozwagê?"
  -Nichart - "Jestem tego œwiadom.Pokonam tego dzieciaka i odzyskam 
        zaufanie Lorda Batraala.
        Wiêc trzymajcie siê od tego z daleka. Nie potrzebujê ¿adnej 
        pomocy."
  -Cirvante - "Dobrze, ale nie myœl ¿e otrzymasz kolejn¹ szansê."
  -Lethe - "Cirvante, pobawiê siê z nimi jeszczê w kotka i myszkê."
  -Cirvante - "Tylko nie rozbaw siê za bardzo.Narazie."
  
  Na plan wbiega Alphonse:
  
  -Alphonse - "Nichart! Jestem tu aby ciê pokonaæ! Mam doœæ twoich 
         przechwa³ek.Rozstrzygnijmy to raz na zawsze!"
  -Nichart - "Dalej! 
        Z³apcie dzieciaka i dowiedzcie siê gdzie jest œwiêta 
        w³ócznia, je¿eli bêdzie siê opiera³ zabijcie go!"
  -Alphonse - "Przykro mi to mówiæ ale nie jestem ju¿ 'dzieckiem'
         z którym walczy³eœ ostatnim razem."
  
  Do dzie³a panowie i panie!
  
  TAKTYKA:
  
  Nie martw siê ¿e Nichart podejdzie, nie zrobi tego, jest zbyt tchórzliwy.
  Bêdzie rzuca³ lodow¹ strza³¹ z murów. Postaraj siê wyt³uc Duke Knightów
  (kup¹ na nich!) A póŸniej syreny.
  Osobiœcie u¿y³em w tej walce 'wabia' w postaci duszka,
  który wdar³ siê na górê i tam by³ przez wszystkich atakowany,
  straty uzupe³nia³ 'Enfeeble'nawet do 45 HP!.
  To op³acalne bo w razie jego œmierci powstanie za jakieœ pare tur.
  Je¿eli ma ³uk, to mo¿na go wys³aæ na najwy¿szy punkt zamku.
  Je¿eli masz ³ucznika to przydadz¹ mu siê Warp Shoes'y aby dostaæ siê na
  szczyt. Po prawej stronie zamku s¹ cieñkie schodki,postaraj siê zablowkowaæ
  przejœcie Witch i Siren, aby nie zrobi³y ³atwo masakry, oczywiœcie t³ucz je
  systematycznie. Chyba ¿e chcesz wycisn¹æ z tej walki naprawdê wszystko to
  mo¿esz dodatkowo przeci¹gn¹æ Siren po prawej i Priesta.
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Esquire   x 1 
  Venefica  x 1 
  Duke knight x 2 - FIREDRAKE SWORD , Healing salve
  Siren    x 2 - CALDIA, CLOAK OF AUTHORITY
  Witch    x 1 - Stone of swiftness
  Priest   x 1 - DIVINE RADIANCE
  
  Przeciwnicy warci przeci¹gniêcia:
  
  SIREN - CLOAK OF AUTHORITY + CALDIA
  PRIEST - POINTY HAT + ROBE OF WISE + DIVINE RADIANCE 
  
  Po pokonaniu Nicharta mo¿esz pos³uchaæ jego ostatnich s³ów:
  
  -Nichart - "Lordzie Batraal,przykro mi..."
  
  Po walce otrzymasz 1000 Goth i OSIRIC'S SPEAR
  
  -Alphonse - "Wiêc jak to byæ pokonanym przez 'dzieciaka'?
         Wszyscy do zamku!"
  
   
  Teraz akcja przenosi siê do...
  
  
  /////        \\\\\
  ****  WEST GATE  **** (Ostorea west)
  _________________________________
  
  ...Mam nadziejê ¿e zosta³y Ci na t¹ stronê jakieœ silne jednostki.
  To zale¿y równie¿ jak¹ drog¹ ty posz³eœ, ale ogólnie aby mieæ silny
  Team na zamek musia³eœ mieæ przed wejœciem tutaj - 16 silnych jednostek.
  Je¿eli Ÿle rozmieœcisz si³y to mo¿esz siê spotkaæ z rozczarowaniem.
  Na t¹ bramê zostawi³em sobie summonerów wiêc nie powinno byæ k³opotów.
  
  Intro:
  
  Ivanna pod bram¹, na murach - Margret z obstaw¹.
  
  -Margret - "Dawno siê nie widzia³yœmy, Lady Ivano ...
        przykro mi, ale mam rozkazy od twego wuja.
        Aby nie wpuszczaæ do zamku nikogo, nawet ciebie.
        Proszê ciê, dlaczego nie zawrócisz?
        Znasz moje doœwiadczenie w walce, nie chcê ciê skrzywdziæ.
  -Ivanna - "Margret ... Obawia³am siê ¿e ciebie tutaj wyœle ...
        Ale nie wycofam siê, nie pozwolê aby mój strach mn¹ 
        zaw³adn¹³, nawet je¿eli jesteœ najlepszym mistrzem miecza w 
        Rananculus."
  
  Szykuj oddzia³...
  Pamiêtaj ¿e przyda siê: Postaæ lecz¹ca, wabik, i ktoœ kto bez problemu
  dostanie siê na mury.
  
  
  -Margret - "Minê³o pare lat odk¹d ostatni raz skrzy¿owa³yœmy miecze.
        Lady Ivanno walczmy NA CA£EGO!!!"
        
  
  TAKTYKA: 
  Najlepiej na pocz¹tku zaj¹æ siê Duke Knight'em z HEAL +, bo mo¿e naprawdê
  wkurzaæ. Staraj siê jak najszybciej zaklepaæ dwóch wrogich ³uczników.
  Sugerujê te¿ aby zastanowiæ siê nad przeci¹gniêciem Warlock'a.
  Staraj siê nie zbli¿aæ do Margret, po prostu na koñcu walki rozwal j¹ czarami.
  
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Swordmaster x 1
  Warlock   x 1  
  Hawkman   x 2  - Crown of intellect, Healing seed
  Duke Knight x 2  - SAINT'S SHIELD, SUM MANNUS
  Archer   x 2  - GRINCER COAT,Stone of swiftness
  
  Po pokonaniu Margret, podejmuje ona rozmowê z Ivann¹:
  
  -Margret - "Ivanno .. Sta³aœ siê taka silna. Cieszê siê.
        Proszê idŸ i dowiedz siê prawdy o przesz³oœci..."
  
  -Ivanna - "Margret, proszê powiedz mi.
        Czy to rzeczywiœcie mój wujek to zrobi³... ?"
  -Margret - "Tylko lord Batraal zna prawdê.
        Jestem tylkozwyk³ym rycerzem.
        Proszê weŸ mój miecz. To pezent od twojego ojca.
        Jesteœ tego warta. Proszê, opiekuj siê naszymi jednostkami 
        i Rananculus."
  -Ivanna - "Margret! Nie umieraj! Och, Margret..."
  
  Po tej rozmowie otrzymasz miecz NOTOS.
  
  Oraz zwój ATROPOS. (Po walce decydujesz kto ma nauczyæ siê tej techniki,
  polecam nauczyæ jej Rycerza lub Ninjê, którzy maj¹ element wiatru (Wind).
  
  Po tej walce dru¿yna zbija siê w jedn¹ ca³oœæ i nastêpuje atak na salê
  tronow¹.
  
  
  /////         \\\\\
  ****  Throne room  ****
  
  Lv mojego team'u: 25
  Po wejœciu do sali Alphonse spostrzega Rictor'a.
  Nawi¹zuje siê rozmowa: 
  (Ale to sucho napisa³em, ale wedle obietnicy tylko dialogi - niech
  szczegó³owoœci stanie siê zadoœæ!
  
  -Alphonse - "Rictor!!! Dlaczego...?"
  -Rictor - "Skoro zasz³eœ tak daleko to powiem ci prawdê której 
        poszukujesz. 
        15 lat temu William, prawowity Lord Rananculus powiedzia³
        memu ojcu o œwiêtej w³óczni. Od tego czasu mój ojciec 
        potajemnie prowadzi³ badania.
        W tym czasie Naris Batraal nic nie wiedzia³ na temat 
        œwiêtej w³óczni, ale ktoœ w jakimœ celu powiedzia³ mu
        o jej istnieniu. To prowadzi³o do incydentu ,w które
        zamieszana by³a Armia Bia³ego K³a. W tym czasie mój ojciec 
        wys³a³ mniê na wyspê u¿ywaj¹c konfliktu jako przykrywki i 
        wtedy rozpocz¹³em poszukiwanie œwiêtej w³óczni ...
        Tyle pewnie sam zgad³eœ.
        Teraz opowiem ci starsz¹ historiê. 
        W rodzinie Baatrali by³ cz³owiek o imieniu Lucius.
        Ten sam, który uciek³ z syren¹ kilkaset lat temu.
        Informacjê o skradzionej w³óczni zapisa³o jego dziecko."
  -Alphonse - "To niemo¿liwe! Berevra powiedzia³a ¿e nigdy nie mia³a 
         dzieci."
  -Rictor - "To prawda.
        Nie ma w rodzinie Batraali nikogo kto by³by pó³ syren¹, pó³ 
        cz³owiekiem. Syrena nie wiedzia³a o tym ale Lucius mia³ 
        dziecko z ludzk¹ kobiet¹. PóŸniej to samo dziecko zosta³o 
        czwartym lordem, a sekret w³óczni by³ przekazywany z 
        pokolenia na pokolenie. Gdyby hrabia Naris zabi³ swego 
        brata, nigdy nie otrzyma³by tej informacji."
        Dobra Alphonse, oddaj mi Œwiêt¹ W³óczniê."
  
  Ustawiaj mocnego team'a i do roboty, mamy kilku goœci do skopania.
  
  -Rictor - "Zawsze mia³em wra¿enie ¿e do tego dojdzie.
        By³o b³êdem oszczêdziæ ci ¿ycie."
  
  Poni¿sze dialogi us³yszysz w czasie walki:
  
  
  -Alphonse - "Rictor,czy rozkazy twojego ojca to jedyny powód dla
         którego tu jesteœ?"
  -Rictor - "Hmmm. Teraz pytania zaczynaj¹ byæ interesuj¹ce.
        Myœlisz ¿e oddam w³óczniê cz³owiekowi, dla którego
        liczy siê tylko w³adza i pieni¹dze?
        Coœ ci powiem ... Przy pomocy tej w³óczni jestem w stanie 
        ustabilizowaæ mój kraj i pokonaæ ka¿dego kto siê temu oprze.
        Stworzê piêkny naród który bêdzie œciœle przestrzega³ nauk 
        Bo¿ych."
  -Alphonse - "Nie, Rictorze.
         Jesteœ zaœlepiony moc¹ w³óczni, nie mogê jej oddaæ tobie 
         ani nikomu innemu, poniewa¿ jej moc przekracza moc 
         ca³ej ludzkoœci. Musi byæ chroniona aby nie wykorzystano 
         jej w z³ej wierze. Musi byæ dostarczona do Koœcio³a w 
         Lodis je¿eli pokój ma byæ zachowany.
  -Rictor - "Jesteœ tak naiwny jak zwykle.
        Musia³a ci dobrze zamydliæ oczy. Rozczarowujesz mnie.
        Zawsze d¹¿y³eœ do chwa³y i honoru."
  -Alphonse - "To nie prawda! Dlaczego nie potrafisz zrozumieæ?!"
  
  
  TAKTYKA:
  
  Je¿eli wybijesz Wizardów, to zastosuj tradycyjn¹ technikê gdy
  Rictor bêdzie rzuca³ summony. Zbijaj siê w grupê i lecz heal +.
  (To jest ju¿ oklepane ale skuteczne).
  Witch dzia³a jak poœrednie zasilanie dla Rictor'a wiêc postaraj siê j¹ szybko 
  wy³¹czyæ z gry, dostaniesz za ni¹ czar PETRIFYING CLOUD.
  Staraj siê zabiæ Rictora na samym koñcu, jego przydupasy (Ci dwaj Knight'ci)
  maj¹ smocze wyposa¿enie, dobrze jest ich wczeœniej za³atwiæ.
  Rictor jest wytrzyma³y przeciw ciosom magicznym, nie mêcz siê, za to jest
  piekielnie s³aby fizycznie (walnij go Rycerzem albo Swordmasterem to nied³ugo
  po¿yje).Nie warto nikogo przeci¹gaæ, chyba ¿e chcesz ocaliæ towarzyszy
  Rictor'a.
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  High Priest x 1  - 1000 Goth
  Wizard   x 2  - WATER GARB, Healing (?)
  Knight   x 2  - DRAGON HELM, DRAGON SHIELD
  Duke Knight x 2  - WARP RING, Sword emblem
  Witch    x 1  - PETRIFYING CLOUD
  
  Po skoñczonej walce:
  
  
  -Rictor - "Twoja si³a ... Przeros³a moje oczekiwania"
  
  Bonus 2500 Goth (Koniecznie zrób zakupy).
  
  
  Po chwili uka¿e siê scena, w której Rictor klêczy na schodach sali tronowej,
  przed nim Alphonse i Ivanna.
  
  (Alphonse unosi w³óczniê do góry)
  
  -Alphonse - "Spójrz na to!!!"
  
  (Alphonse oddaje Rictorowi w³óczniê)
  
  -Rictor - "... Co !?"
  -Alphonse - "Spójrz na ni¹, czy wygl¹da jak stworzona przez Boga?
         No Rictor, jak myœlisz co to jest?
         ... To zwyk³a ¿elazna w³ócznia!
         Zosta³eœ oszukany.
         To by³a tylko plotka."
  -Rictor - "... ale, dlaczego?"
  -Alphonse - "To by³o zbyt dziwne. Berevra, która ukrad³a w³óczniê,
         powiedzia³a mi o œwi¹tynii gdzie mia³em jej szukaæ.
         Ale gdy tam dotar³em, w³óczni ju¿ nie by³o.
         By³o oczywiste, ¿e ktoœ by³ tam przed nami."
  -Rictor - "Czy chcesz powiedzieæ ¿e ktoœ ju¿ j¹ zabra³?
        Nic o tym mi nie wiadomo."
  -Alphonse - "Pos³uchaj, Rictor. Wiesz prawda?
         By³eœ w tej œwi¹tynii z ojcem 15 lat temu."
  -Rictor - "O...O czym ty mówisz?"
  -Alphonse - "Nie by³o w³óczni w sanktuarium, ale zamiast niej znalaz³em
         to."
  (Alphonse wyci¹ga fioletowy przedmiot)
  
  -Alphonse - "Herb z bia³¹ ró¿¹ ...
         To jest herb Rodziny Lasanti !!!
         Pomyœl Rictor! By³eœ w tym ma³ym sanktuarium na brzegu 
         morza w Sotavente!!!"
  -Rictor - "To mój... Ja tam by³em !?"
  
  (Do sali wpada Malicia)
  
  -Malicia - "Komandorze Lasanti, niech siê pan pozbiera, niech pan nie 
        da siê zmyliæ tymi s³owami.
  
  (Obejmuje Rictor'a)
  
  -Rictor - "Malicia ... Tu jest niebezpiecznie ... odejdŸ st¹d..."
  
  -Ivanna - "Malicia!? Czy to naprawdê ty?"
  
  (WHOA! Nagle Malicia znika bez œladu, ani eksplozji ani nic po prostu znika)
  
  -Alphonse - "Rictor, Ivanna, o czym wy mówicie!?
         Mówicie jakby ktoœ tu oprócz nas by³...
         Co siê z wami dzieje?"
  
  (WHOA!!! Malicia pojawia siê ponownie u boku Rictora)
  
  -Rictor - "Co ty mówisz? to moja wybranka.
        15 lat temu w tym zamku... byliœmy...
        Tak, w³aœnie tak... Malicia...To lato na pla¿y...
        Byliœmy..."
  -Malicia - "Komandorze Lasanti...
        Proszê przypomnij sobie, co tam widzia³eœ?"
  -Ivanna - "Kim...Jesteœ? ... Nie mo¿esz byæ Malici¹!"
  -Alphonse - "Rictor! To iluzja, uwierz mi,Rictor!!!"
  
  (WHOAAA!!!!! Malicia powala Ivanê i Alphonsa truj¹cym oddechem,
  a tak przy okazji z³otko, kiedy ostatnio my³aœ k³y? ;)
  Malicia podtrzymuje Rictora i ...)
  
  -Malicia - "ChodŸmy st¹d, komandorze Lasanti."
  
  Koniec walki, otwiera siê przejœcie do zamkowej krypty ... SPOOKIE
  
  (Wiadomoœæ na temat krypty mówi, ze zosta³a ona zapieczêtowana przez Naris'a
  15 lat temu)
  
  
  /////      \\\\\
  ****  CRYPT  ****
  
  W tym momencie pojawia siê scena gdy Ivanna z Alphonsem stoj¹ przed drzwiami
  do krypty.
  
  -Alphonse - "Czy tam jest Rictor? Ivanna, co to za miejsce?"
  -Ivanna - "To krypta dla cz³onków rodziny Batraali. Nasi przodkowie 
        tutaj spoczywaj¹. W ka¿dym razie wuj Naris kaza³ 
        zapieczêtowaæ to miejsce po tym jak zgin¹³ mój ojciec.
        To by³a ... Moja siostra, Malicia."
  -Alphonse - "Ta dziewczyna!? Rzeczywiœcie wyczu³em jakieœ 
         podobieñstwo..."
  -Ivanna - "Ale to nie mo¿liwe. Moja siostra ...Malicia...
        Zmar³a 7 lat temu. Najpierw nie mog³am uwierzyæ w³asnym 
        oczom. Ale to nie mog³a byæ ona.
  -Alphonse - "To tutaj ukryta jest Œwiêta W³ócznia?
         Œpieszmy siê. Martwiê siê o Rictor'a."
  
  Tymczasem wewn¹trz krypty:
  
  -Malicia - "W³aœnie tak, komandorze Lasanti.
        Tamtego lata byliœmy..."
  -Rictor - "...Tamtego lata, czarny fragment... Na pla¿y... Z tob¹."
  -Malicia - "Komandorze... Proszê sobie przypomnieæ.
        Proszê siê przenieœæ w ten klimat... Wszystko co wtedy
        widzia³eœ..."
  -Rictor - "... W zamku ... Upuœci³em ... Go ..."
  
  (Malicia zaczyna emanowaæ dziwn¹ energi¹)
  
  -Malicia - "A wiêc to by³eœ ty...Ca³y ten czas tego poszukiwa³am.
        CZ£OWIEKU... ŒWIÊTA W£ÓCZNIA JEST MOJA.
        ODDAJ MI TO, TERAZ."
  
  (Malicii cia³o rozpada siê, duch dryfuje w powietrzu WHOA!
  Po chwili próbuje przej¹æ cia³o Rictor'a)
  
  -Rictor - "N...Nie...OdejdŸ...!!!"
  
  (Duch wychodzi z cia³a Rictor'a)
  
  -Rictor - "S³ysza³em o œmierci Malicii, ale myœlenie o tym by³o tak 
        trudne. Jedno wiem napewno... Nie jesteœ ni¹!"
  
  -Demoniczny g³os - "ODMAWIASZ MI? NIECH I TAK BÊDZIE.
            W TAKIM RAZIE..."
  
  (Duch znika, wbiega Naris z obstaw¹, nieszczêœcia chodz¹ parami)
  
  -Naris - "To koniec. Oddaj mi czarny fragment."
  
  (Naris podchodzi i wydziera Rictor'owi czarny fragment.)
  
  -Naris - "Jest tak jak mówi³a Cirvante.
       Fragment pos³u¿y mi jako przewodnik..."
  -Rictor - "Lordzie Batraal... pan o wszystkim wiedzia³ ..."
  -Naris - "Nie wiem o czym mówisz."
  
  (Rycerze s³ysz¹c kroki ustawiaj¹ siê w pozycji obronnej, do krypty zbiega
  Alphonse)
  
  -Alphonse - "Ty jesteœ Naris Batraal?!"
  -Naris - "Alphonse... Nie oddawaj mu tego..."
  -Alphonse - "Ja siê z nim policzê, ukryj siê!"
  
  (Rictor u¿ywa 'transfer stone'a i znika)
  
  -Naris - "Dzieciaku, œmiesz stawaæ mi na drodze?
       Mam wa¿n¹ misjê, aby zwróciæ ten fragment czarnej
       w³óczni do jego prawowitego w³aœciciela.
       Ale skoro zasz³eœ a¿ tak daleko.
       By³oby hañb¹ nie doœwiadczyæ jej mocy."
  
  (Naris podchodzi do jednego ze swych rycerzy i wyci¹ga Bloody Cleaver)
  
  -Stra¿nik - "Lordzie Naris!!!... Co pan robi... Aghhh!!!"
  
  (Naris jednym uderzeniem, odbiera stra¿nikowi ¿ycie)
  
  -Naris - "Hahahahaha! Czujê to. Tê moc ...!!!"
  -Alphonse - "Co to jest?!"
  -Naris - "To? Brakuj¹cy fragment... Czêœæ Œwiêtej W³óczni Longicolnis.
       Niedawno dwóch czarowników, bliŸniaków, przyby³o i 
       powiedzia³o mi, ¿e osobnik o wielkim znaczeniu œpi w 
       pó³nocnych górach. Jego imiê to Shaher. Jest archanio³em, 
       uczniem Boga, który walczy³ za ludzi w czasie 'Ogre Battle'*
       O¿ywiaj¹c go zostanie mi u¿yczona niewyobra¿alna si³a!
  
  (Wchodz¹ posi³ki Batraala, ju¿ wiemy co siê szykuje)
  
  Przygotuj siê!
  
  -Alphonse - "Naris, zniszczê twój z³y sen!"
  
  
  
  W czasie walki:
  +-+-+-+-+-+-+-+
  
  -Alphonse - "...Dlaczego szukasz mocy?"
  -Naris - "Czy to nie doϾ oczywiste,dzieciaku?
       Moc rz¹dzi œwiatem negocjacje, debaty...
       To broñ s³abych. Tylko spójrz na mego brata Williama,
       Przez swoj¹ niekompetencjê ba³ siê walczyæ i podda³ siê 
       Lodis."
  -Alphonse - "Ale w ten sposób ocali³ wiele istnieñ ludzkich.
         Potrafi³byœ zagwarantowaæ zwyciêstwo w bitwie?
         W³adza to nie zabawka!"
  -Naris - "Cisza! Lodisianiœci tacy jak ty, nigdy nie zrozumiej¹!
       Co zostaje dla bezsilnych? Popatrz na ludzi na tej wyspie.
       Nie maj¹ honoru. Stracili swoja pierwotn¹ dumê. Za nied³ugo  
       to wszystko bêdzie moje. Nikt mnie nie powstrzyma!!!"
  
  TAKTYKA:
  
  Postaraj siê zaszlachtowaæ wszystkich z wyj¹tkiem Narisa od Priesta
  poczynaj¹c. W tym samym czasie poœlij kogoœ po 'Ring of the dead'.
  Naris bêdzie bi³ mocno twoich magów, wiêc trzymaj ich z ty³u, ¿ebyœ
  nie musia³ patrzeæ na ich œmieræ.
  W sumie lider nie jest trudny, ale momentami jego sleep wkurza.
  Potrafi te¿ sparali¿owaæ dru¿ynê wiêc zabierz ze sob¹ cleanse. 
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  General   x 1
  Priest   x 1  - REINCARNATION (!)
  Knight   x 2  - Tome of dyscypline, Magic salve
  Duke knight x 4  - SWORD OF TIAMAT, LAEVATEINN, Healing salve,Sw. Emblem
  
  UWAGA! Dok³adnie za rozbit¹ trumn¹ znajduje siê 'RING OF THE DEAD'
      Don't forget it or you'll regret it!.
  
  Po walce nie dostaniesz kasy za to otrzymasz BLOODY CLEAVER.
                 /////////\\\\\\\\\
  I nowy poziom do quest mode - 'Cave exploration'.
                 \\\\\\\\\/////////
  (Po walce Naris na klêczkach rozmawia z Ivann¹ i Alphonsem)
  
  -Naris - "Czarny fragment to czêœæ Œwiêtej W³óczni ... Chce byæ 
       zwrócony do jego w³aœciciela."
  
  (Czarny fragment wylatuje z kieszeni Narisa i wlatuje do rêki Alphonse'a)
  
  -Naris - "... Teraz rozumiem ...
       Wygl¹da jakbyœ by³ wzywany przez archanio³a.
       Powiedzia³ mi ¿e przywita w swojej rodzinie ka¿dego kto 
       przyniesie w³óczniê i z³amie pieczêæ."
  -Alphonse - "Nie rozumiem.
         Co chcesz zyskaæ dziêki tej mocy?
         Dlaczego musisz siê czuæ potê¿ny w stosunku do twego 
         brata?"
  -Naris - "Œwiat, w którym ¿yjemy jest irracjonalny.
       Mój g³upi brat przybra³ tytu³ hrabiego nawet je¿eli nie 
       potrafi³ rz¹dziæ. Silny wypiera s³abego,bogaty wypiera 
       biednego. Wiêkszoœæ z nich nie doœwiadczy bycia w cudzych 
       butach. Ale wznosz¹c siê nad moje ludzkie mo¿liwoœci...
       Wszystko by³oby mo¿liwe. Chcê ¿eby ludzie przyznali ¿e
       logika na tym œwiecie nie istnieje... To wszystko."
  -Naris - "Czy... czy tutaj ... zginê?
       Dzieciaku, zakazana moc...
       Aby j¹ otrzymaæ musisz siê anga¿owaæ...
       Otrzymasz wiele w zamian za tê moc.
  (Naris pada na ziemiê)
  
  -Alphonse - "Ivanno, czy zrobiliœmy dobrze?"
  
  YEAHHHH! Koniec Chapter'u, w³aœnie skoñczy³eœ swoj¹ misjê w zamku.
  
  
  
  ******************************
  Chapter 3
  ****************************** 
  (Nie)Dok³adne t³umaczenie wstêpniaka:
  
  Alphonse i jego ludzie, pod¹¿aj¹c za Rictorem Lasanti do Rananculus,
  Zmusili twierdzê Ostorea do poddania siê pokonuj¹c Narisa Batraala.
  W twierdzy mia³y miejsce wstrz¹saj¹ce wydarzenia. Odkryto prawdê o œmierci
  Lorda Williama, oraz o z³ym duchu ,który opêta³ Lady Malicjê.
  Ludzie z Rananculus sprawili ciep³e powitanie Alphonse'owi i jego
  towarzyszom wyegzorcyzmowaniu ducha w zamku.
  Ivanna Batraal, najstarsza córka Lorda Williama pomog³a uspokoiæ ludzkie
  obawy.Oddzia³y Alphonse'a stacjonowa³y w Ostorei, gdzie bada³y historiê
  wyspy, rodu Batraali i Œwiêtej W³óczni na podstawie zamkowych ksi¹g.
  Promieñ emitowany przez Czarny Fragment zawsze by³ skierowany w jedn¹
  stronê, w kierunku Vurtar i gór Turgus.Najdziwniejsze by³o to, ¿e
  z³e kreatury a nawet anio³y zaczê³y siê pojawiaæ w najbli¿szej okolicy.
  Coœ mia³o siê staæ ... i wszyscy to czuli.
  Tymczasem rozpocz¹³ siê nowy rok. Pod rzadkim niebieskim niebem, Alphonse i
  jego towarzysze przygotowywali siê na ekspedycjê w pó³nocne góry.
  Naris Batraal, który twierdzi³ ze zosta³ wybrany przez archanio³a...
  Osobliwe bliŸniêta, które mu pomaga³y ...
  W³ócznia Longicolnis, która straci³a moc ...
  Enigmatyczna istota, która opanowa³a cia³o Malicii...
  Alphonse wyrusza³ na pó³nocne góry pokryte œniegiem, aby rozwi¹zaæ te
  zagadki... W kirunku który pokazywa³ fragment...
  
  
  Akcja przenosi siê do Twierdzy Ostorea, w którym odbywa siê debata pomiêdzy
  Alphonse'm,Ivann¹, Wizard'em i Soldier'em:
  
  -Alphonse - "Jak ma siê Rictor?"
  -Subordinate- "Na szczêœcie uda³o mu siê ustrzec œmierci.
   (Soldier)   Ale jest pod wp³ywem potwornego spiêcia
          umys³owego. Jego pamiêæ zosta³a przywrócona pod 
          wp³ywem halucynacji i kontroli umys³u.
          Potrzebuje odpoczynku, je¿eli coœ mu przeszkodzi 
          zanim ca³kowicie wróci do siebie, to mo¿e go 
          zniszczyæ."
  -Alphonse - "Myœlê ¿e bêd¹c tak blisko Boga nie bêdzie mia³ problemu z 
         manipulowaniem ludzkim sercem. Dziêkuje bardzo. Proszê, 
         opiekuj siê nim, jest moim bliskim przyjacielem.
         Ivanna, proszê powiedz nam co wiesz.
  -Ivanna - "Mój ojciec zgin¹³ 15 lat temu...
        Pod koniec roku gdy oddzia³y Lodis wyl¹dowa³y na tej wyspie.
        W tym czasie opiekowa³a siê mn¹ moja babcia, ale wróci³am do 
        zamku gdy us³ysza³am o jego œmierci. Poniewa¿ moja mama nie 
        zna³a siê na polityce, i poniewa¿ moja siostra i ja by³yœmy 
        jeszcze za m³ode, nie mia³a nic przeciw aby mój wujek 
        zasiad³ na tronie. Wiêc opuœciliœmy zamek i zamieszka³yœmy w 
        domu na wsi. 
  -Alphonse - "Myœla³em ¿e twoja siostra zginê³a."
  -Ivanna - "Tak, to prawda kiedy mia³a 13 lat umar³a z powodu choroby.
        Tak jak mój ojciec, czêsto chorowa³a. Doktorzy mówili nam 
        abyœmy nie oczekiwali od niej bardzo d³ugiego ¿ycia.
        Zanim sta³ siê Lordem, wuj Naris wygl¹da³ na silnego i 
        inteligentnego. Ale okaza³o siê ¿e chodzi mu tylko o w³adzê.
        Kiedy ja s³u¿y³am jako rycerz w zamku, pyta³ mnie czy nie 
        mam czegoœ co by³o przekazywane w naszej rodzinie z 
        pokolenia na pokolenie."
  -Alphonse - "...Musia³o mu chodziæ o w³óczniê."
  -Ivanna - "Kiedy teraz o tym myœlê, pewnie masz racjê.
        W tym samym momencie zaczê³y kr¹¿yæ plotki.
        Ludzie mówili ¿e ojciec zosta³ zamordowany.
        Mia³am swoje podejrzenia wiêc opuœci³am oddzia³ Rananculus.
        Potem ju¿ wiesz co siê sta³o."
  -Alphonse - "Czy wiesz coœ o tych magach?
  -Ivanna - Nie, ale mój wujek musia³ mieæ jakiœ powód, ¿e da³ im tak 
       wysokie stanowiska."
  -Alphonse - "Mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.
         Teraz gdy objêliœmy kontrolê nad twierdz¹, co planujesz 
         zrobiæ?"
  -Ivanna - "Je¿eli mój wujek naprawdê przyrzeka³ ¿e opanowa³ go z³y 
        duch, to moim zadaniem jest go zniszczyæ. Nie mogê pozwoliæ 
        aby by³o wiêcej ofiar."
  -Alphonse - "Rozumiem. Chcia³bym zostaæ i wys³uchaæ raportu.
         Proszê... twój raport."
  -Scholar - "Tak panie. Po przeszukaniu materia³ów w bibliotece, uda³o     
  (Wizard)  nam siê znaleŸæ kilka dokumentów, które przyci¹gnê³y nasz¹ 
        uwagê, tak samo jak genealogia Batraali. Odkryliœmy ¿e 
        jednym z cz³onków rodziny by³ Lucius, który mia³ dziecko z 
        kobiet¹ o imieniu Celena."
  -Alphonse - "Lucius... Ten, w którym zakocha³a siê Berevra.
         Wiêc to co mówi³ Rictor musia³o byæ prawd¹."
  -Scholar - "...PóŸniej jego syn zosta³ Lordem i zapisa³ pewn¹ 
        interesuj¹c¹ informacjê. Napisa³ ¿e œwiêta broñ powierzona 
        syrenom przez Boga to piêkna czarna w³ócznia. Aczkolwiek 
        miejsce jej przechowania jest nieznane."
  -Subordinate - "Rycerz, który zgin¹³ w tej twierdzy, opowiedzia³ 
          historiê o tym ¿e wyspa ta mia³a byæ wykorzystana w   
          charakterze wiêzienia."
  -Alphonse - "... Wiêzienia? Ale dlaczego?"
  -Subordinate - "Opowiada³ o grzesznym aniele, œpi¹cym w górach na 
          pó³nocy wyspy.
  -Scholar - "Góry to miejsce, gdzie Bóg siêga na dó³ do tego œwiata.
        Granica miêdzy niebem, a ziemi¹. Ta wyspa to dom dla tego
        mistycznego miejsca."
  -Alphonse - "W ka¿dym razie najpierw musimy ruszyæ na pokryte œniegiem 
         pola pó³nocy."
  
  NIe... To jeszcze nie koniec, teraz akcja przenosi siê na mury zamku gdzie
  Alphonse rozmawia z Eleanor.
  
  -Alphonse - "Legendarny archanio³... Dlaczego zdradzi³ Boga?"
  -Eleanor - "Mo¿e to by³o dla niego za du¿o ... Móg³ byæ najbli¿ej Boga,
        najjaœniejszym istnieniem."
  -Alphonse - "Anio³y... Te z nieba, przys³ane przez Boga aby porozumieæ 
         siê z ludŸmi.Ponoæ walczy³y po stronie ludzi w czasie 
         trwania 'Ogre Battle'*."
  -Eleanor - "Gdzie o tym s³ysza³eœ?"
  -Alphonse - "...Podczas mojego treningu na oficera. 
         Uczono nas ¿e anio³y s¹ pos³añcami g³osz¹cymi s³owo Bo¿e
         Ale dlaczego anio³ jest wiêziony na tej wyspie?"
  (Macie problem - Zg³oœcie siê do NERV'u!)
  -Znajomy g³os - "Poniewa¿ zawiód³ Boga."
  
  (Na mury wychodzi Rictor)
  
  -Alphonse - "Rictor...! Wszystko w porz¹dku?"
  -Rictor - "Anio³y musz¹ podlegaæ woli Bo¿ej.
        Inaczej jest to traktowane jak grzech.
        Kar¹ za takie wykroczenie jest zes³anie
        na ziemiê.
        ... Na zes³aniu ... Trac¹ i moc i piêkno.
        To najgorsza kara jak¹ mieszkañcy niebios mog¹ otrzymaæ."
  -Eleanor - "Bóg kocha³ ludzi i rozkaza³ anio³om aby za nich walczyli.
        Ale jeden nie chcia³ tego zrobiæ."
  -Alphonse - "Eleanor...?"
  -Eleanor - "Anio³ kocha³ Boga, ale chcia³ aby Bóg kocha³ go tak samo 
        jak ludzi. Wiêc wszcz¹³ bunt aby przyci¹gn¹æ bosk¹ uwagê.
        Ale przez to zosta³ wyrzucony z nieba. Ta historia by³a 
        znana ka¿demu dziecku przed Reformacj¹."
  -Alphonse - "On ... nam zazdroœci³?"
  -Rictor - "Tak, z zazdroœci jego serce sta³o siê czarne. Bóg 
        zapieczêtowa³ go w krainie wiecznego lodu.
        Bez mo¿liwoœci ucieczki, i skaza³ go na wieczny ¿al."
  -Alphonse - "... Taki sam jak on ... 
         Pamiêtasz t¹ istotê która opanowa³a tê dziewczynê
         i oszuka³a ciê?
         Powiedzia³a ¿e rozwija siê na ludzkim ¿alu.
         Lord Batraal by³ zazdrosny o swojego brata,
         tak bardzo ¿e go ..."
  -Eleanor - "Dlaczego ludzie s¹ zawistni?"
  -Alphonse - "Porównuj¹c siebie samych jest jedyn¹ drog¹ aby zmierzyæ 
         wielkoϾ naszego istnienia."
  -Rictor - "Alphonse, jest tak jak mi siê wydawa³o.
        Sta³eœ siê bardzo silny.
        Teraz ju¿ wszystko pamiêtam...
        By³ letni dzieñ 15 lat temu.
        Malicia i ja znaleŸliœmy Czarny Fragment w sanktuarium na 
        pla¿y. Wzi¹³em go jako mój skarb. Ale pare dni póŸniej 
        upuœci³em go w zamku. Widzia³em jak znika w ciemnoœci, ale 
        poniewa¿ s³ysza³em ¿e wpad³ do Krypty ba³em sie tam iœæ.
        Lato siê skoñczy³o i wróci³em wraz zmym ojcem do Felis. 
        PóŸniej ca³kowicie o tym zapomnia³em..."
  (Alphonse wyci¹ga Czarny Fragment)
  -Alphonse - "Co z tym zrobimy?"
  -Rictor - "Zatrzymaj to... Kiedy opêta³ moje cia³o dowiedzia³em siê o 
        jego celu. W sercu ma tylko nienawiœæ, ¿ywi urazê do ludzi i 
        chce wróciæ do tego œwiata. Ale jego cia³o nadal spoczywa w 
        lodowej œcianie. Istnienie w³óczni jest groŸb¹ dla 
        ludzkoœci.
        Alphonse, pójdê z tob¹, muszê go powstrzymaæ zanim odzyska 
        prawdziw¹ moc, dla spokoju nas wszystkich.
  
  I tu pojawia siê wybór:
  
  A: "Sure you can come."   - Rictor znajduje miejsce w twoich 
                 szeregach.
  B: "Don't force yourself." - Rictor zostaje w twierdzy.
  
  
  Po odpowiedzi A:
  
  -Alphonse - "Oczywiœcie ¿e mo¿esz. Przecie¿ czy tak byœ poszed³, 
         Prawda?"
  -Rictor - "Z tob¹ jako towarzyszem, nie muszê siê baæ upad³ego anio³a.
        Ruszajmy jak najprêdzej."
  
  Niewiarygodne! To koniec tej sceny!!!
  Myœla³em ¿e ju¿ mapy œwiata nie zobaczê...
  
  
        ***************
        *WALKI PLANOWE*
        ***************
  
   
  Ze szczêœcia musia³em po³aziæ trochê po mapie,
  okaza³o siê ¿e po wejœciu do ARDEI rozpoczyna siê scena:
  
  
  /////      \\\\\
  ****  Ardea  ****
  
  
  Anielski rycerz zapyta ciê czy mo¿e ci jakoœ pomóc.
  
  A: "Yes, there is." - Zabierasz anio³a ze sob¹
  B: "No, I'm OK."  - zostawiasz go na lodzie.
  
  Anio³ek przysiêga ci wiernoœæ i ruszamy dalej...
  Do nastêpnego Subquest'u.
  
  
  /////       \\\\\
  ****  REBANADA  ****
  
  
  Po wejœciu do jaskinii pojawi siê Elrik i Alphonse. 
  
  -Alphonse - "Na pocz¹tku myœla³em ¿e to naturalna jaskinia, ale 
         widocznie siê pomyli³em."
  -Elrik - "Pamiêtasz porzucone misto, przez które przechodziliœmy w 
       drodze tutaj? ¯y³ tam cz³owiek, który straci³ swoj¹ siostrê z 
       powodu rzadkiej choroby."
  -Alphonse - "Pamiêtam to miasto ...
         Ale dlaczego mi to mówisz?"
  -Elrik - "Ten cz³owiek przeklina³ Boga za bezlitosnoœæ i wini³ siebie 
       za niemoc gdy jego siostra umiera³a. Najpierw ludzie mu 
       wspó³czuli, ale po czasie zaczêli siê baæ. Porzuci³ swoj¹ 
       pracê i zamkan¹³ siê w domu, nadal przeklinaj¹c Boga.
       ... W koñcu zwariowa³. Wybieg³ z domu krzycz¹c i zacz¹³ 
       zabijaæ mieszkañców jak spragniony krwi demon. W koñcu 
       duchowny, który akurat przechodzi³ w pobli¿u zapieczêtowa³ go 
       w tej jaskinii."
  -Alphonse - "Próbujesz mnie wystraszyæ?
         Nawet je¿eli to prawda to napewno ju¿ dawno tu zgin¹³."
  -Elrik - "...Ten zapach... Nie podoba mi siê..."
  -Alphonse - "!? Uwa¿aj! ... Coœ tam jest!!!"
  -Abomination - "Grrrr...."
  
  (Tradycyjne ustawienie jednostek)
  
  -Elrik - "Spójrz! To s³uga z³a, stworzenie bez duszy."
  
  TAKTYKA:
  
  Tutaj z pewnoœci¹ przyda siê magia typu 'Exorcism'.
  Tym sposobem ³aduj¹c Priesta lub Clerica 'Fluid magic'
  Mo¿esz natychmiastowo zniszczyæ wszystkich oprócz Lidera i
  jednego Dragon zombie z NECKLACE OF RESIST.
  Reszta nie ma nic. Polecam przeci¹gn¹æ smoka dla przedmiotu.
  Dobrze mieæ w tej walce Dragon tamera aby to zrobiæ lub mieæ przy sobie
  'Dragon gem'.
  To pozwoli ci mieæ status 'DRAGON HANDLING', dziêki czemu ³atwiej porozumieæ
  siê ze smokiem.Uwaga! Je¿eli masz emblem 'Dragon's Scale'
  To szansa persfazji t¹ postaci¹ wynosi 0%!
  
  
   
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  ???      x 1 
  Zombie knight x 2
  Dragon zombie x 2
  Ghost     x 3
  
  Po pokonaniu potwora:
  
  -Abomination - "Aggghhh.... Mój drogi ..."
  -Elrik - "Otrzyma³ swoje ludzkie serce na chwilê zanim zgin¹³.
       Co za szkoda... Sprzedaj¹c duszê ciemnoœci nie odzyska³
       tego co straci³... Nie otrzyma³ nic."
  (+ 200 Goth, Goblin helm).
  
  -Alphonse - "Powiedz mi Elrik, czy on jest cz³owiekiem?
  
  -Elrik - "Tak, Poczekaj, powinienem powiedzieæ 'by³' cz³owiekiem.
       Straci³ siostrê i popad³ w rozpacz.
       Jak myœlisz, co tutaj zobaczy³?"
  -Alphonse - "Rozpacz...?
         Wiêc mo¿e on niczego nie chcia³."
  -Elrik - "Byæ mo¿e. Ale jedyn¹ rzecz¹ jak¹ znalaz³ w rozpaczy by³o 
       zniszczenie jego i otaczaj¹cego go œwiata.
       Nie móg³ zaakceptowaæ œmierci siostry ani nosiæ ciê¿aru 
       rzeczywistoœci. W œwiecie bez jego siostry mia³ tylko 
       nadziejê na zniszczenie. To by³a konsekwencja kogoœ o s³abym 
       umyœle."
  
  Koniec.
  Jak chcesz to po walce mo¿esz przyj¹æ smoka, wzi¹œæ przedmiot i wywaliæ go.
  Albo zostawiæ go z tym przedmiotem.
  
  (To jedyna postaæ nie bêd¹ca mocno obci¹¿ona efektami naszyjnika, 
  i w pe³ni nieœmiertelna!)
  
  /////       \\\\\
  ****  Rebanada  ****
  
  Po stoczeniu pierwszej walki w Rebanadzie (Czerwone pole), 
  miejsce to zawiera przypadkowe walki.
  Czy oby napewno?
  Po powrocie tam czeka ciê kolejna planowa walka!
  Ale UWAGA!!!
  Pamiêtasz Angel Knight'a 'Lobelia', który do³¹czy³ do ciebie w Ardei?
  Pe³ni on pewn¹ rolê w tej walce. Walka jest wa¿na gdy¿ po stoczeniu jej 
  do³¹cza do ciebie 'Saia' o klasie Lesser Deamon. Je¿eli masz Lobeliê 
  w dru¿ynie to nie do³¹czy on do ciebie!!! 
  Proponujê grzecznie wyt³umaczyæ Lobelii przed walk¹, ¿e to kres waszej 
  podró¿y.
  
  Z reszt¹ sam zdecyduj:
  
  -Angel Knight i 'Ring of the dead' - czy...
  -Lesser Daemon           - Saia    
  
  Proponujê wybraæ postaæ drug¹, gdy¿ Angel Knight'ów mo¿na mieæ na pêczki
  (ka¿da postaæ o alignmencie L mo¿e byæ Angel Knight'em!)
  Niestety stracisz mo¿liwoœæ uzyskania ' Ring of the dead'.
  Wiem, jestem bezlitosny, Lobelia jest s³odka, niestety mia³em za ma³o
  czasu aby siê z ni¹ z¿yæ, a nie mo¿na mieæ wszystkiego, chlip... :{
  
  Wracaj¹c do walki...
  Znajoma nam jaskinia, Alphonse i jego monolog:
  (Gada do siebie - wariat ;) )
  
  -Alphonse - "... Niemo¿liwe. Czy to Daemon?"
  (Nie wiem jak to jest z t³umaczeniem Japoñsko - angielskim, ale
  wydaje mi siê ¿e ten koleœ to po prostu DEMON)
  
  -Saia - "Hmmmm... Syn cz³owieka uda³ siê w takie miejsce.
       Przyby³eœ w dobr¹ porê. Minê³o d³ugo czasu od chwili
       gdy ostatnio st¹pa³em po ziemi... Bêdziesz doskona³¹ rozgrzewk¹."
  
  (Przygotowanko)
  
  -Saia - "Co, Straci³eœ impet?
       Je¿eli nie zaatakujesz, ja to zrobiê!"
  
  TAKTYKA:
  
  Walka mo¿e sprawiaæ problem. Staraj siê aby twoi magowie mieli akcesoria 
  pozwalaj¹ce na lepsze uniki lub podwy¿szaj¹ce wytrzyma³oœæ.
  Je¿eli wszyscy przeciwnicy siê uwezm¹ (Wszyscy z wyj¹tkiem lidera i smoków.)
  To mog¹ uderzaæ z du¿ych odleg³oœci w jeden cel (czyli twojego biednego 
  maga)a cel ten bardzo ucierpi, albo nawet zginie.
  Postaraj siê mieæ du¿o postaci o walce bezpoœredniej, typu Knight,
  Dragoon, Valkyrie. Nie zabijaj lidera, za zabicie za³ogi deamona czekaj¹ 
  dobre przedmioty...
  Szczególnie przydatny dragoon na smoki.
  Ich defensywa magiczna te¿ nie jest wysoka, wiêc czary jak najbardziej 
  wskazane. 
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Lesser Daemon x 1 - EARTH DRAGON AXE
  Gorgon    x 3 - RAPTURE ROSE, Stone of swiftness, FLAME BOW
  Hawkman    x 2 - RING OF FLOTATION, EARTH LEATHER
  Vrtra     x 2 - Sword emblem, SNAPDRAGON
  
  Po walce:
  
  -Saia - "Nie spodziewa³em siê ¿e taki dzieciak mnie pokona..."
  
  Dostajesz przedmioty. M.In. EARTH DRAGON AXE, który jest skuteczn¹ broni¹ 
  na smoki...
  
  Po walce Saia rozmawia z Alphonse'm
  Hirzdy dajlog:
  
  -Saia - "O co walczysz m³ody wojowniku?"
  -Alphonse - "O co walczê...?"
  -Saia - "Tak. Chyba ¿e po prostu lubisz zabijaæ?"
  
  Od tej odpowiedzi zale¿y czy Saia do³¹czy:
  
  A:"I fight for myself." - Saia do³¹cza
  B:"I fight for peace." - Sai nie spodoba siê twój cel priorytetowy 
               i odejdzie
  
  Chyba nie spodziewasz siê odpowiedzieæ ¿e walczysz o pokój demonowi, 
  i ¿e on do ciebie do³¹czy. Poka¿ jaki z ciebie indywidualista, wybierz 
  odpowiedŸ A:. Je¿eli nie chcesz mieæ demona w dru¿ynie wybierz B:
  
  UWAGA:
  Je¿eli wybierzesz odpowiedŸ B: Saia nie do³¹czy, ale otrzymasz od niego 
  RING OF THE DEAD!!!
  
  Je¿eli natomist wybra³eœ odpowiedŸ A:
  
  - Alphonse - "...Walczê dla siebie ... Aby ¿yæ."
  - Saia - "Lubie ciê, ch³opcze. Co myœlisz o ma³ej umowie?"
  - Alphonse - "Umowie...?"
  - Saia - "Cha,cha,cha, tak bardzo siê mnie boisz?
       Nie bój siê, nie zjem ciê.
       Bêdê mia³ frajdê je¿eli z tob¹ pójdê,
       Bêde mia³ wiele okazji do walki, walka jest dla mnie wszystkim,
       najwiêksz¹ satysfakcj¹. Cha, cha, a¿ siê proszê o trochê akcji!"
  Koniec.
  Jak zwykle mapa œwiata.
  
  Teraz czeka nas wa¿na walka.
  
  
  /////       \\\\\
  ****  HARMONIA  ****
  
  Lv mojego Team'u: 32
  
  Znowu Cirvante i Lethe?
  Mam przeczucie ¿e tym razem nie ujd¹ ¿ywe... He he #)
  
  -Lethe - "Ju¿ nadchodzi, Cirvante."
  -Cirvante - "W rzeczy samej."
  -Alphonse - "Wy dwie...!?"
  -Lethe - "Mi³o mi ciê znowu widzieæ Alphonse."
  -Alphonse - "U¿ywacie Daemon'ów!?"
  -Cirvante - "No có¿... Nie tylko my œmierdzimy z³em.
         Takie ciekawe stworzenia...
         Nie mogê dopuœciæ abyœcie przeszkodzili w o¿ywieniu lorda
         Shaher'a. Przykro mi, ale tutaj zginiecie."
  (Lethe przywo³uje dwa Gorgony)
  
  No to do dzie³a!
  
  -Lethe - "No chodŸ, Alphonse. Pozwól mi pokazaæ si³ê ciemnoœci."
  Wreszcie jakieœ urozmaicenie:
  
  Cel: "Pokonaæ bliŸniaki"
  
  Uwaga! W tej walce jest Deamon z RING OF THE DEAD.
  
  
  TAKTYKA:
  
  Uwa¿aj na zamieniaj¹ce w kamieñ Gorgony, dobrze mieæ Revivify, albo 
  Cleanse. Postaraj siê eliminowaæ 
  
  Gianty - Czarami
  Deamony i Gorgony - Atakami fizycznymi
  Venefic'i - WSZYSTKIM CZYM SIÊ DA! Najlepiej Summonami 
  (maj¹ ogromny 'defense' magiczny i fizyczny)
  Jak zabijesz ju¿ wszystkie postacie oprócz Venefic'ów
  Zaczn¹ sobie do¿ucaæ trupy do walki(Cirvante ma tak¹ zdolnoœæ).
  Wiêc daj sobie spokuj z trupami, i tak nie umiej¹ po¿¹dnie uderzyæ :)
  W tej walce dostaniesz nastêpny SNAPDRAGON, szanuj je, zostaw je na koniec, 
  wtedy zobaczysz jakie s¹ przydatne...
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Venefic  x 1 
  Venefica x 1 
  Gorgon  x 2 - SANDSTORM BOW, Urn of chaos
  Giant   x 2 - SNAPDRAGON, WIND RING
  Deamon  x 2 - RING OF THE DEAD (!), BOREAS
  
  Po pokonaniu Cirvante:
  
  -Cirvante - "Heheh... Wygl¹da na to ¿e przeceni³am swoje si³y.
         Opuszczam ciê Lethe, ale obiecujê ¿e wrócê."
  (Co???? A ja myœla³em ¿e to ju¿ koniec...)
  (Cirvante zmienia siê w czarnego anio³a i odlatuje)
  
  -Lethe - "Chyba wy ludzie nie jesteœcie jednak tacy bezbronni."
  
  Po zabiciu Lethe:
  
  -Lethe - "Ups. To chyba by³o dla mnie zbyt du¿o."
  
  (Ekran ciemnieje, s³ychaæ s³owa...)
  
  -Cirvante - "To ju¿ prawie czas...ChodŸmy Lethe, lord Shaher wzywa."
  
  (Ekran siê rozjaœnia)
  
  -Lethe - "Narazie Alphonse. Bêdziemy na ciebie czekaæ."
  
  (Tak¿e zmienia siê w czarnego anio³a i odlatuje.)
  
  
  ---- Otrzymujesz: - 500 Goth
            - FIEND'S GRIP
            - SUGAR CANE
  
  I to ju¿ koniec walki.
  
  Zmierzamy do zapieczêtowanego przez lód miejsca:
  
  
  /////        \\\\\
  ****  CHARADRIUS  ****
  
  
  Po wejœciu do lokacji rozpoczyna siê scena:
  
  Alphonse podchodzi do lodowejœciany i wyci¹ga Czarny Fragment.
  
  -Alphonse - "Wygl¹da na to ¿e tutaj wskazywa³o œwiat³o.
         Czy to zamarzniête jezioro to miejsce gdzie zapieczêtowano
         upad³ego anio³a?"
  (Alphonse zbli¿a siê do lodowej œciany i unosi Czarny Fragment)
  
  -Alphonse - "Je¿eli legenda jest prawdziwa...
         Fragmencie Œwiêtej W³óczni, poka¿ mi drogê!"
  (Ekran œciemnia siê, lodowa œciana przed Alphonse'm znika.
  Barwa poziomu zmienia siê na pomarañczow¹.)
  
  -Znajomy g³os - "Wreszcie ciê dogoni³am."
  
  (Na jezioro wchodzi Cybil)
  
  -Alphonse - "Cybil!"
  -Cybil - "Dowiedzia³am siê ¿e s³owo Longicolnis orginalnie oznacza
       'D³ugi Róg'. Czarny róg bardziej pasuje upad³emu anio³owi
       ni¿ aureola.
       To anio³, który splami³ siê grzechem. Anio³ który spad³ z nieba,
       zosta³ zapieczêtowany przez Boga.
       Jest anio³em, który walczy³ za ludzi w 'Ogre battle'."
  -Alphonse - " 'Ogre battle'... "
  -Cybil - "Widzia³eœ œwiat³ó, które emituje fragment, prawda?
       Ten fragment to zaginiona czêœæ Œwiêtej W³óczni."
  -Alphonse - "Shaher manipulowa³ Naris'em, aby byæ o¿ywionym.
         Nie mogê pozwoliæ temu potworowi na takie dzia³ania.
         Cybil, proszê, pomó¿ nam, z tob¹ po naszej stronie..."
  (Cybil rzuca siê i rani Alphonse'a)
  
  -Alphonse - "...?! Ahhh... Cybil... Dlaczego?"
  -Cybil - "Przykro mi ciê zdradzaæ, ale nie mogê ci ufaæ."
  -Alphonse - "Dlaczego? ...Czy nie ufa³aœ mi od pocz¹tku?"
  -Cybil - "Alphonse, jest zbyt wiele rzeczy wa¿nych dla ciebie.
       Nie mogê ufaæ komuœ takiemu. Poœwiêcisz ¿ycie dla swoich
       idea³ów.Teraz rozumiesz? Nie mogê pójœæ z tob¹.
       A teraz mo¿e odda³byœ mi fragment w³óczni? Nie martw siê.
       Je¿el rana zostanie opatrzona, nie umrzesz.
       Zapomnij o tym.Wracaj do rodzinnego miasta i rozpocznij nowe
       ¿ycie ze swoj¹ wybrank¹."
  
  (Robi siê ciemno)
  
  g³os:
  
  W RZECZY SAMEJ, NIE MO¯NA MU UFAÆ.
  NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY ¯E TO DZIÊKI TOBIE WZYSTKO STA£O SIÊ MO¯LIWE,
  A Z POWODU JEGO PRZYJACIELA TRZYMA£ CIÊ NA DYSTANSIE.
  
  (Rozjaœnia siê, pojawia siê swobodnie unosz¹cy siê duch, 
  identyczny jak w zamku)
  
  -Alphonse - "Kto to? Przestañ! To nie prawda!!!"
  -Demoniczny g³os - "WIEDZIA£EŒ OD POCZ¥TKU ¯E RICTOR NIE UFA£ TEJ KOBIECIE,
            A TERAZ TY SAM J¥ OPUŒCI£EŒ. NIGDY NIE OCZEKIWA£EŒ WIELE
            OD WASZEJ ZNAJOMOŒCI. DLATEGO OCALI£EŒ SWOJEGO STAREGO 
            KOLEGÊ. POS£UCHA£EŒ GO, ZDOBY£EŒ JEGO ZAUFANIE.
            tO ZNACZY ¯E UWIERZY£EŒ JEMU A NIE JEJ."
  -Alphonse - "Nie masz racji! To nie...!!!"
  -Demoniczny g³os - " KOBIETO, NIE JESTEŒ G£UPCEM.
             WIDZISZ JAK TO JEST, PRAWDA?
             KOCHANA, KTÓREJ BRONI PRZYJACIELSTWO, KTÓRE PRZETRWA£O
             WIELE TRUDNOŒCI I TOWARZYSZE, KTÓRZY WALCZYLI PO JEGO 
             STRONIE, CZEGO WIÊCEJ POTRZEBUJE?
             NIE JESTEΠMU POTRZEBNA."
  -Cybil - "Ja..."
  -Demoniczny g³os - "BIEDNA KOBIETA. SPE£NIE TWOJE ¯YCZENIE W ZAMIAN ZA
            PUSTKÊ W TWOIM SERCU. TY I JA PRZYNIESIEMY DESTRUKCJÊ 
            I CHAOS DO TEGO ŒWIATA. 
            KOBIETO, CZEGO SOBIE ¯YCZYSZ?"
  -Cybil - " Moje ¿ycie nale¿y do ciebie ... ¯yczê sobie aby zgin¹³ na 
        zawsze."
  
  (Na plan wchodzi Eleanor)
  
  -Eleanor - "Nieeee!!! Alphonse !!!"
  
  (Eleanor podchodzi do Alphonse'a)
  
  -Cybil - "Nie wtr¹caj siê. Nic nie morzesz zrobiæ."
  -Alphonse - "Dlaczego, Cybil? Ja...."
  -Cybil - "Alphonse, je¿eli tu umrzesz bêdziesz mój na zawsze."
  -Alphonse - "Nieee!!!"
  
  (Duch wstêpuje w Cybil, teraz przeskok na pole walki.)
  
  -Demoniczny g³os - "JESTEM SHAHER. MIESZKAM W CIEMNOŒCI SERCA,
            WYWO£UJ¥C Z TAMT¥D ILUZJE.
            MAM UMOWÊ Z T¥ KOBIET¥. DOPE£NIÊ SWEJ OBIETNICY.
            POSZUKIWA£EM CZARNEGO FRAGMENTU LONGICOLNIS, KTÓRY
            ODERWA£ SIÊ OD MOJEGO CIA£A."
  -Alphonse - "Od twojego cia³a...?"
  -Demoniczny g³os - "DZIÊKI MOCY W£ÓCZNI, ZOSTANÊ WSKRZESZONY.
            POWINIENEM CI PODZIÊKOWAÆ. OSZCZÊDZI£EŒ MI K£OPOTU Z 
            PRZYNIESIENIEM GO TUTAJ. ZA TO WYPIJÊ TOAST Z TWOJEJ
            KRWI."
  
  (Shaher przywo³uje 2 Angel Knight'ów)
  
  A ty... Przygotuj siê do walki.
  
  -Alphonse - "Cybil...Czy mówisz ¿e robisz to z wyboru?
         Jak mog³aœ ?!"
  -Alphonse - "Dlaczego...Dlaczego Cybil? Opanuj siê!"
  -Demoniczny g³os - "JU¯ JEST ZA PÓ￾NO. TWÓJ G£OS DLA NIEJ TO PO PROSTU
            WSPOMNIENIE. TO SMUTNE, NAPRAWDÊ...
            LUDZIE TAK ¯ADKO ROZUMIEJ¥ UCZUCIA INNYCH.
  Do walki przyst¹p! 
  
  UWAGA! Alphonse jest otruty, jak najszybciej u¿yj 'Antidote' albo 
      'Cleanse'.
  
  
  
  TAKTYKA:
  
  Walka nie jest trudna. Lider posiada brakuj¹cy nam do szczêœcia czar
  THUNDERBIRD. Je¿eli ustawimy siê w grupce to znowu nic nam siê nie stanie
  (oczywiœcie je¿eli mamy Priesta, albo innego medyka.)
  Anio³y robi¹ za miêso armatnie wiêc napewno najpierw zaatakuj¹ ciê one.
  UWAGA! Nie zabijaj anio³a z THUNDER SHIELD, bo nie dostaniesz go po jego
  pokonaniu. Polecam go przeci¹gn¹æ do dru¿yny, i walka te¿ bêdzie wtedyn 
  ³atwiejsza. Widzia³em ¿e Cybil mo¿ê przywo³ywaæ jakieœ potwory, ale nie 
  wiem jakie, bo nigdy przy mnie tego nie wykona³a. 
  Teren jest mniejwiêcej równy. Nie ma ³uczników wiêc nie bêdzie 
  skoncentrowanego ognia. Ude¿aj summonami w smoka.
  Magów zdejmij Knight'ami albo czymœ mocnym w ataku przy dobrym 
  poruszaniu siê (np. TELEPORT SHOES, RING OF FLIGHT, lub innym gad¿etem).
  Staraj siê wyeliminowaæ Witch'a ³aduj¹cego Cybil.
  Walka nale¿y raczej do prostych, Cybil nie ma du¿ej obrony fizycznej...
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  Sorceress  x 1
  Angel Knight x 2 - NEEDLE OF LIGHT, NATHALORK MAIL
  Deamon    x 2 - LEVIATHAN MAIL, EUROS 
  Vrtra    x 1 - Sword emblem
  Witch    x 1 - TIME FLUX
  Wizard    x 1 - EARTH RING
  
  
  Nagroda po walce:
  
   - 1000 Goth
   - THUNDERBIRD
  
  Po walce pojawi siê kolejna scena w której z³y duch opuszcza Cybil.
  
  TO SERCE MNIE ODRZUCA...?
  ODDAJ MI JE!!! ODDAJ MI TO CO JEST PRAWNIE MOJE!
  
  -Cybil - "Nie mo¿esz mnie kontrolowaæ..."
  (Cybil wyci¹ga nó¿)
  -Alphonse - "Cybil!!!"
  (Cybil pope³nia samobójstwo, a z³y duch ulatuje z jej cia³a - Niee!!!)
  
  -Demoniczny g³os - "CO ZA G£UPOTA... BEZWARTOŒCIOWY CZ£OWIEKU,
            GDYBYŒ TYLKO MNIE ZAAKCEPTOWA£A, ZYSKA£ABYŒ 
            NIEŒMIERTELNOŒÆ I NIEWYOBRA¯ALN¥ MOC...
            KONIEC CIERPIENIA...
            NIE JESTEM OGRANICZANY PRAWAMI TEGO ŒWIATA.
            WYSILAJCIE SIÊ, A NAWET MNIE NIE DRAŒNIECIE."
  -Alphonse - "Kim jesteœ?"
  -Demoniczny g³os - "POWIEDZMY ¯E NIEDALEKO MI DO BOGA.
            SYNU CZ£OWIEKA, MAM DLA CIEBIE ZADANIE.
            MOJE CIA£O JEST NADAL WIÊZIONE PRZEZ 
            STARO¯YTN¥ PIECZÊÆ.
            WE￾ CZARNY FRAGMENT NA PÓ£NOC I Z£AM PIECZÊÆ,
            KTÓRA NIE POZWALA MI NA DOSTÊP DO TEGO ŒWIATA."
  -Alphonse - "Zwariowa³eœ? Myœlisz ¿e zrobie to dla ciebie?"
  -Demoniczny g³os - "DLACZEGO NIE? ZNAM PRAWDÊ... TWOJE PRAGNIENIE MOCY.
            MOGÊ CI DAÆ WSZYSTKO CZEGO ZECHCESZ.
            WIÊKSZOŒÆ LUDZI UMIERA ZANIM UJRZ¥ 
            SWOJE SNY JAKO RZECZYWISTOή.
            CZY JEST POWÓD ABY ODRZUCAÆ PRZEZNACZENIE?
            ZOSTANIESZ UWOLNIONY Z WIÊZIENIA, KTÓRE NAZYWASZ 
            CIA£EM. CZEGOKOLWIEK ZECHCESZ BÊDZIE TWOJE, 
            COKOLWIEK STRACISZ, BÊDZIE ODZYSKANE.
            BÊDÊ NA CIEBIE CZEKA£..."
  
  (Duch znika, kolory wracaj¹ do normy)
  
  Po tej scenie inicjuje sie nastêpna, w której Alphonse trzyma pó³martw¹ Cybil,
  rozpaczliwej chwili towarzyszy Eleanor.
  
  -Alphonse - "Cybil... Przykro mi..."
  -Cybil - "Ju¿ za póŸno, co skoñczone, jest skoñczone. 
       Nie mo¿emy tego odwróciæ. Alphonse, nie wiñ siebie.
       To ja da³am siê opêtaæ."
  -Alphonse - "Nie...by³aœ..."
  -Cybil - "Nie mów nic. Chcia³am ci ufaæ, ale niektóre rzeczy by³y dla mnie za
       trudne do akceptacji. Nic nie mogê na to poradziæ."
  (Na pole wchodzi Shiven)
  -Alphonse - "Shiven!"
  -Shiven - "Zaopiekujê siê ni¹. Kontynuuj swoja wyprawê sam."
  -Cybil - "Shiven...Przepraszam..."
  -Shiven - "Niech siê pani nie martwi, Alindo.
        Zawsze bêdê pani pomaga³."
  -Cybil - "...Nie cierpiê siebie...
       Nawet je¿eli ciê kocham, nadal ci nie ufam,
       Mój umys³ nie jest tak prosty. Alphonse...
       Zaopiekuj siê Eleanor..."
  -Eleanor - "Cybil..."
  
  (Alphonse odchodzi do ty³u, nagle Fragment unosi siê i transformuje siê...
   W czarn¹ w³óczniê!!! WHOA! A tyle siê naszukaliœmy...Po czym l¹duje w jego
   d³oniach.)
  
  -Alphonse - "Czujê...Jej moc."
  
  Otrzymujesz: LONGICOLNIS (Wow!)
  
  -Alphonse - "Cybil ... Muszê iœæ, ale obiecujê ¿e wrócê.
         Nie mo¿na rozmawiaæ o tym co jest przed nami,
         pewnie bêdzie to wiecej ni¿ ktokolwiek z nas mo¿e to sobie 
         wyobraziæ. Ale czujê to... Ktoœ na nas czeka... On 
         i Œwiêta W³ócznia przyci¹gaj¹ siê wzajemnie.
         ChodŸmy, wszyscy! Zaszliœmy tak daleko, dojdŸmy do koñca."
  
  Powracamy na mapê.
  
  
  Tutaj naprawdê d³ugo przysiedzia³em, chodzi³em po mapie i w koñcu
  trafi³a mi siê scena w...
  
  
  /////      \\\\\
  ****  Solea  ****
  
  
  Nie wiem czy wystarczy pochodziæ po mapie, mi ta scena zdarzy³a siê po
  zdobyciu emblema 'Charisma'(Alphonsem) i 49 level'u.
  
  Eleanor i Alphonse w kaplicy na pla¿y.    
  
  -Alphonse - "Przebyliœmy d³ug¹ drogê..."
  -Eleanor - "...Tak. Zastanawiam siê jak jest w pó³nocnych górach.
        Zaszliœmy tak daleko. To wydaje siê takie dziwne...
        Tak jakbym zna³a ciê od zawsze.
        S³uchaj, Alphonse. Co ty ... o mnie myœlisz?
  
  I teraz postawiono przed tob¹ wybór:
  
  A: "You've given your best." - "Dawa³aœ z siebie wszystko."
  B: "You're important to me." - "Zale¿y mi na tobie."
  
  Cokolwiek odpowiesz rozmowa bêdzie toczyæ siê dalej:
  
  Dla odpowiedzi A:
  -----------------
  
  -Alphonse - "Dawa³aœ z siebie wszystko i by³aœ bardzo pomocna."
  (patrz liniowoϾ)
  
  Dla odpowiedzi B:
  -----------------
  
  -Alphonse - "Zale¿y mi na tobie."
  (patrz liniowoϾ)
  
  
  Wracamy do liniowoœci:
  ----------------------
  
  -Eleanor - "Cieszê siê ¿e to s³yszê...
        Powiedzia³eœ ¿ebym siê nie martwi³a, ale przez ca³y czas
        siê denerwujê. Alphonse, widzê to w ka¿dym twoim posuniêciu...
        Jesteœ bardzo uprzejmy i rozwaszasz nad ka¿dym moim uczuciem.
        Musia³eœ odkryæ ¿e chcê byæ z tob¹ na zawsze.
        W³aœnie dlatego chcê staæ siê silniejsza, aby byæ cenniejsza w
        twoich oczach. Chcê byæ potrzebowana...
        Przepraszam za zadawanie takich dziwnych pytañ, nic mi nie jest
        Naprawdê.
        Spójrz na to... Znalaz³am to na pla¿y dawno temu.
        Ma taki tajemniczy kolor... Myœlê ¿e na coœ siê przyda."
  
  Otrzymujesz: ORB
  
  -Alphonse - "Dziêkujê, Eleanor.
         Skoro to wszystko siê ju¿ skoñczy³o..."
  -Eleanor - ".....?"
  -Alphonse - "Ee...Niewa¿ne. Nie powinniœmy ju¿ ruszaæ?"
  
  Koniec sceny. Wracamy na mapê.
  
  UWAGA: Powy¿sze odpowiedzi, choæ o niczym na razie nie zdecydowa³y, mog¹
      mieæ wp³yw na przysz³y tor gry. Taki ju¿ los...
  
  
  **** Teraz czeka nas ostatnia seria walk. Przeciwnicy nie przekraczaj¹ 
     40 lv, ale to nadal wysoko. Osobiœcie zatrzyma³em siê w tym miejscu
     gry aby mocno potrenowaæ( w koñcu nale¿y pokazaæ ostatniemu Bossowi
     kto tu rz¹dzi... :) ). Dobrym pomys³em jest zdobycie wysokiego level'u
     g³ownego bohatera gdy¿ wrogowie bêd¹ mieli wprostproporcjonalny do 
     niego co z pewnoœci¹ u³atwi zdobywanie LV innymi postaciami.
     Wtedy wybieramy siê na Quest mode i voila! ¯aden przeciwnik
     nie ma szans (no mo¿ê priest z Firecrest'em).
     Op³aci siê te¿ nauczyæ Eleanor - 'Star tiara' i kupiæ kilka
     przedmiotów restauruj¹cych MP. Wyekwipuj wszystko, przygotuj siê...
     Poniewa¿ znów przydatna bêdzie ca³a dru¿yna...
  
  UWAGA! Przeciwnicy maj¹ bardzo dobre przedmioty, kórych jednak nie dostaje 
      siê po ich pokonaniu. Trzeba ich przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê, wiêc
      dobrym rozwi¹zaniem jest posiadanie emblemu ???? umo¿liwiaj¹cego
      lepsz¹ perswazjê.
  
  
  
  
   /////         \\\\\
  ***** ANGEL'S HEADSTONE *****
  
  Po wejœciu do tej lokacji okazuje siê ¿e
  stoimy przed twierdz¹ na pó³nocy, to tutaj zmierzaliœmy ca³y
  ten czas.
  
  Przed wejœciem do zamku:
  
  -Alphonse - "Nie mia³em pojêcia, ¿e jest tu takie miejsce,
         g³êboko w lodzie..."
  -Rictor - "To staro¿ytne ruiny... Stworzone przez Boga jako zamkniêcie.
        Alphonse, teraz nie mo¿emy ju¿ zawróciæ. Jesteœ gotów?"
  -Alphonse - "Tak, ruszajmy. W³ócznia reaguje na to miejsce."
  -Rictor - "Nie zapomnij zabraæ Œwiêtej W³óczni.
        To napewno jakiœ rodzaj klucza."
  
  Koniec tej krótkiej sceny prowadzi do pytania.
  Je¿eli wybierzaesz odpowiedŸ drug¹ powrócisz na mapê.
  W innym wypadku bêdziesz musia³ zmierzyæ siê z ostatni¹ seri¹ walk.
  
  Do broni!
  
   /////         \\\\\
  ***** ANGEL'S HEADSTONE *****
  
  Na plan wbiegaj¹: Eleanor i Alphonse.
  Zatrzymuj¹ siê przed pos¹giem bestii.
  I zauwa¿aj¹ ducha Cybil.
  
  -Cybil - "Alphonse... Dlaczego... Nie mog³eœ zrozumieæ..."
  
  (Alphonse pod¹¿a w jej kierunku.)
  
  -Alphonse - "...OdejdŸ! Nie pozwole sob¹ manipulowaæ!!!
         Nie jesteœ Cybil. Dlaczego mnie oszukujesz?"
  -Eleanor - "Alphonse, co z tob¹? Tam nikogo nie ma."
  -Alphonse - "Co ty mówisz Eleanor? Popatrz, tam..."
  
  (Cybil znika.Na jej miejscu pojawia siê Lich! Po czym niszczy most
   prowadz¹cy do ruin.)
  
  -Eleanor - "Popatrz, Alphonse... Most..."
  -Alphonse - "To znaczy ¿e ju¿ nie mo¿emy siê wycofaæ.
         Ale nic nie szkodzi."
  -Shaher - "W waszych oczach jestem tym co chcecie ujrzeæ.
   (lich)  witam w moim pa³acu... Jestem Shaher,
        pan tego królestwa."
  
  (Lich zbli¿a siê do bohaterów.)
  
  -Alphonse - "Shaher... !? Jesteœ Shaher?"
  -Eleanor - "K³amca! Anio³ Shaher zapad³ w sen zanim utraci³ swój
        piêkny wygl¹d."
  -Shaher - "Jesteœ dobrze poinformowana, piêkna. Zgadza siê.
        To tylko tymczasowa forma. Potrzebuje wiêcej si³y aby z³amaæ
        pieczêæ. Rozpacz,zazdroœæ... Te uczucia dodaj¹ mi si³.
        Wiêc bêdziesz walczy³ z kobiet¹ która ciê zdradzi³a?"
  
  (Shaher zmienia siê w Cybil po czym Alphonse uderza w postaæ.
   Iluzja znika, a na jej miejscu pojawia siê pusty strój lich'a)
  
  -Alphonse - "Nie oszukasz mnie wiêcej swoimi iluzjami!"
  
  (Strój lich'a pe³znie w górê ku szczytowi schodów.Ekran ciemnieje,
   daj¹ s³yszeæ siê s³owa:)
  
  Hahaha... Jest taki ¿ywy.
  Ale to nie robi mi ró¿nicy.
  Mycale, poprowad٠ich dusze w ciemnoϾ!
  
  (lich ponownie siê materializuje i przyzywa trupiaki)
  
  Czas na ustawienie dru¿yny (Swoj¹ drog¹ to ciekawe jak reszta 
  twoich dosta³a siê do zamku skoro most jest zniszczony...)
  
  Mycale - "Wynagrodzê ciê za twoj¹ odwagê...
       Wieczn¹ agoni¹..."
  
  CEL: Pokonaj Mycale'a
  
  Lv mojego Team'u: 50
  
  TAKTYKA:
  
  U¯YJ 'STAR TIARA'!!!
  Bior¹c pod uwagê ¿e 3/4 przeciwników to trupiaki, to rozwalisz je bez
  kiwniêcia palcem. Wtedy ju¿ tylko zostanie ci Mycale i Daemon.
  Po prostu w pierwszej turze u¿yj 'Magic Salve'
  na Eleanor. Zanim zabijesz Mycale'a postaraj siê uœmierciæ
  Daemon'a i przeci¹gn¹æ Dragon Zombie (Ze wzglêdu na NECKLACE OF RESIST,
  którego nie dostaniesz po jego zniszczeniu.
  Mycale nie powinien sprawiaæ problemu gdy¿ ma 30 lv.
  
  Ale powinieneœ to zrobiæ w ten sposób
  (Je¿eli nie zale¿y ci na NECKLACE OF RESIST pomiñ punkt pierwszy):
  
  1.-Przeci¹g Dragon Zombie. Nie zwracaj uwagi na inne stworki, po prostu siê
   postaraj.
  2.-U¿yj Star Tiara.
  3.-Zabij Daemona.
  4.-Zakoñcz walkê zabijaj¹c Mycale'a
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
   
  Lich     x 1 - 
  Undead Knight x 2 -
  Undead Wizard x 1 -
  Daemon    x 1 - Urn of chaos 
  Dragon Zombie x 1 - 
  
  
  Po walce:
  
  -Mycale - "Lordzie Shaher..."
  
  ¯adnych przedmiotów ani kasy... Buuu...:(
  
  
  Scena po walce:
  ---------------
  
  Panie Bo¿e!
  Proszê powiedz mi...
  Czy kochasz ludzi?
  ...Dlatego ¿e zostali stworzeni 
    na twoje podobieñstwo !?
  
  Alphonse i Eleanor wchodz¹ na zamek.
  (Eleanor upada na posadzkê)
  
  -Eleanor - "AAh..."
  -Alphonse - "Eleanor, wszystko w porz¹dku?"
  -Ealeanor - "Tak, po prostu zakrêci³o mi siê w g³owie.
         Ty te¿ to s³ysza³eœ Alphonse?"
  -Alphonse - "Ten g³os... S³ysza³e,m go g³êboko w g³owie...
         Czy to by³ upad³y anio³...?"
  -Eleanor - "...Tak mi siê wydaje."
  
  Po pogaduszce zostaje przedstawiona scena rozmowy Rictor'a z Alphonse'm.
  
  -Rictor - "Tu powinniœmy siê rozdzieliæ. Jedna grupa ruszy do ogrodu,
        natomiast druga pójdzie schodami do centralnej wie¿y.
        Co o tym myœlisz?"
  -Alphonse - "Œwiat³o w³óczni wskazuje drogê do góry. Anio³ musi byæ 
         zapiêczêtowany na szczycie wie¿y."
  -Rictor - "Obawiam siê ¿e mam dla ciebie z³¹ wiadomoœæ.
        Bia³o i czarno skrzyd³e istoty zosta³y zauwa¿one w górze.
        Walcz¹c na takich wysokoœciach maj¹ przewagê. Musimy
        patrzeæ pod nogi."
  -Alphonse - "W ka¿dym razie rozdzielmy siê i zmierzajmy w górê
         wêsz¹c po drodze.Musimy rozwa¿nie podzieliæ si³y.
         Jedna z grup pozostanie tutaj."
  -Rictor - "Ty zorganizuj jednostki. Ruszymy gdy skoñczysz.
  
  (Rictor odchodzi,przychodzi Eleanor)
  
  -Eleanor - "Alphonse, tu jest tak zimno...
        Proszê, nie zostawiaj mnie samej."
  -Alphonse - "Co siê sta³o? Wiesz ¿e zawsze ciebie obserwujê."
  -Eleanor - "Alphonse, ty tu dowodzisz...
        Nie bojê siê walczyæ, ale boje siê ¿e nie staniesz 
        po mojej stronie. Kiedy podzielisz oddzia³y, proszê
        nie rozdzielaj nas.
        Alphonse... Ty te¿ s³ysza³eœ jego g³os prawda?
        To nie by³o jak g³os, to by³o jak uczucie.
        Uczucie bycia samotnym... Jak to zimne powietrze
        wko³o mnie... Czy to ma sens?"
  -Alphonse - "Cokolwiek to by³o, nie martw siê. Zawsze bêdziemy razem i 
         odejdê st¹d razem."
  -Eleanor - "......"
  
  Koniec sceny, teraz stoi przed tob¹ (ciê¿ki) wybór:
  
  Dostêpne drogi: 'HALL OF CORRUPTION' - "Shaher hall where evil minions 
                      gather to serve avakened Shaher"
          'GARDEN OF MEMORIES' - "Shaher garden where angels 
                      gather to serve awakened Shaher"
  
  Pamiêaj aby obie dru¿yny by³y mniejwiêcej dobrze wywa¿one, nie chcia³byœ
  chyba sytuacji:"Co ja mam zrobiæ z wró¿k¹ i smokiem na 14-tym LV?"
  Wybieraj m¹drze. S³absz¹ dru¿ynê wspomó¿ summonerami.
  
  
  Na pierwszy ogieñ:
  
  
   /////         \\\\\
  ***** HALL OF CORRUPTION *****
  
  
  Po wejœciu do pomieszczenia od razu rozstawiasz jednostki.
  Prawda ¿e wygodnie? :)
  
  -Rahouart - "Witam w królestwie lorda Shahera. 
         Czekaliœmy na ciebie. Wasze ¿ycie zostanie poœwiêcone
         Dla jego honoru."
  
  CEL: Pokonaj Rahouart'a.
  
  TAKTYKA:
  
  Chyba nie powinienem pisaæ ¿e w ostatniej serii walk najlepiej dzia³a 
  'Star tiara' gdy¿ przeciwnicy s¹ typu 'Undead' i 'Bane'.
  Dziêki temu mo¿esz ich ³atwo rozwa³kowaæ.
  Polecam te¿ szybko pozbyæ siê Gorgon'ów, gdy¿ mog¹ zmieniæ
  w kamieñ. Poniewa¿ przeciwnicy nie s¹ typu'Undead' wiêc zostawiaj¹ 
  przedmioty. Postaraj siê je mieæ. 
  Zwróæ te¿ uwagê na now¹ klasê przeciwników: 'Dark Angel', maj¹ dosyæ 
  dobre przedmioty ale niestety nie dostaniesz ich po ich pokonaniu.
  Niemo¿liwe do przeci¹gniêcia (Jedna z klas 'Tylko dla przeciwników').
  
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  
  Daemon    x 1 - 
  Swordmaster  x 2 - Spirit fruit, Stone of swiftness
  Gorgon    x 2 - Crown of intellect x 2
  Vrtra     x 1 - Sword emblem
  Dark Angel  x 2 - Angel fruit, Healing essence
  
  Po walce:
  
  -Rahouart - "Lordzie Shaher... Przyjmij mój ból w zamian za ofiarê."
  
  NIC po walce... This business sucks!
  
  -Alphonse - "Upad³y anio³ bêdzie siê stara³ odzyskaæ w³óczniê.
         Gdy nadejdzie czas musimy byæ gotowi aby go pokonaæ.
         Ju¿ prawie tam jesteœmy. Uwa¿ajcie!!!"
  
  Przechodzimy do nastêpnego pomieszczenia.
  
  -----------------------------------------
  Bo¿e, mi³oœæ w moim sercu jest prawdziwa.
  Czy to tak¿e grzech?
  -----------------------------------------
  
  Tymczasem w ogrodzie...
  
  
   /////         \\\\\
  ***** GARDEN OF MEMORIES *****
  
  Ustawiamy jednostki, a chwilê póŸniej:
  
  -Judecca - "Syn cz³owieczy zawêdrowa³ do œiwata, który
        jest na zewn¹trz krêgu ¿ycia.
        Nie bêdzie móg³ ju¿ wróciæ...
        Wiêc czy nie przejmuje siê swoj¹ wolnoœci¹?
        Dlaczego siê buntuje... Skoro przed nim le¿y tylko zniszczenie?"
        
  CEL: Pokonaj Judecc'ê
  
  TAKTYKA:
  
  W walce jest du¿o ciekawych przedmiotów, ale nie dostaniesz ich po 
  pokonaniu wrogów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj CRESCENTE.
  Aby go zdobyæ nale¿y przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê anio³a 
  na wie¿y (Poznasz - to ten który strzela do ciebie z CRESCENTE :))
  Walka raczej ³atwa je¿eli masz Lv 35+
  Je¿eli mniejszy te¿ nie powinno byæ k³opotu, ale walka mo¿e siê
  przeci¹gn¹æ. Uderzaj summonami - u¿ywaj Magic Leaf,Seed i Salve,
  aby odnawiaæ szybko utracone MP. ¯e niby Magic Salve jest drogie?
  Jesteœ blisko koñca gry wiêc powinieneœ by³ siê ju¿ zapoznaæ z 
  'Quest mode', je¿eli nie zajrzyj do dzia³u o tym tytule.
  Poza tym jest warte swojej ceny. 
   
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  Angel Knight x 3 - Spirit Fruit,Sorcerers cup
  Daemon    x 2 - Sword Emblem, 
  Warlock    x 2 - AMULET, Healing essence
  Giant     x 1 - Altar of ressurection
  
  Sporz¹dzi³em spis przeciwników, których warto przeci¹gn¹æ:
  (od najlepszego do najgorszego)
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po przeci¹gniêciu:       / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  1. Angel Knight  - CRESCENTE + THUNDER CHAIN
  2. Angel Knight  - FLAME SHIELD + FLAME LEATHER + NEEDLE OF LIGHT
  3. Warlock    - FAFNIR + BRIGANDINE + Bandana
  4. Warlock    - THUNDER CHAIN + AMULET  
  
  
  Po walce:
  ---------
  
  -Judecca - "Nawet je¿eli to cia³o przestanie istnieæ, to nadal chcê staæ
        siê jednoœci¹ z lordem Shaher'em." 
  
  Jak zwykle wynagrodzenie zerowe.
  
  -----------------------------------------------------------------
  Moje serce jest spragnione, ale to pragnienie nigdy nie wygaœnie. 
  Dlaczego mnie opuœæi³eœ?
  Bardziej ni¿ ktokolwiek pod¹¿a³em za twoim boskim œladem.
  Têskni³em aby byæ w twojej niebiañskiej uwadze.
  -----------------------------------------------------------------
  
  A teraz tamtaratam... Panie i panowie i inni œmiertelnicy, przedstawiamy
  ostatni¹ potyczkê - w górnej czêœci poziomu anio³ "upad³y" Shaher!!!
  
  
   /////         \\\\\
  ***** HALL OF CONVICTION *****
  
  "Shaher is sealed here by both the powers of virtue and bane."
  
  Po wejœciu rozpoczyna siê scena:
  
  (Alphonse staje przed bram¹ gdy nagle zjawiaj¹ siê Cirvante i Lethe)
  
  -Cirvante - "Uda³o siê. Rzeczywiœcie ¿y³eœ aby spe³niæ oczekiwania
         lorda Shaher'a."
  -Lethe - "Zastanawiam siê... Co odró¿nia go od innych ludzi?"
  -Alphonse - "Czarne skrzyd³a... Wiêc w koñcu nie jesteœcie ludŸmi...
         Dlaczego nas tu doprowadziliœcie?
         Czego od nas chcecie?"
  -Cirvante - "Hehehe... Prawda le¿y za tymi drzwiami...
         WejdŸ. Lord Shaher na ciebie czeka."
  -Alphonse - "Znikajcie, s³ugi ciemnoœci!!!"
  -Lethe - "Tee-hee."
  
  (Lethe odlatuje) 
       
  -Cirvante - "Heheheh..."
  
  (Cirvante odlatuje a drzwi do Shaher'a staj¹ otworem.)
  
  Po wejœciu widzimy Alphonse'a i Shaher'a:
  
  -Shaher - "Czeka³em na fragment mojego rogu... 
        Bez niego pozosta³em wiêziony w tym miejscu.
        Teraz, oddaj co moje."
  -Alphonse - "Najpierw siê wyt³umacz.
         Dlaczego u¿yczy³eœ swej mocy Lordowi Batraalowi i 
         kaza³eœ mu szukaæ Œwiêtej W³óczni, i dlaczego 
         pragniesz byæ wskrzeszony?"
  -Shaher - "Nawet gdybym ci powiedzia³, cz³owieku,
        nigdy byœ nie zrozumia³.Jestem Shaher.
        Dla nieba mam tylko pogardê. Wszystko co mam w sercu to
        nienawiœæ do Boga. Popatrz na mój nêdzny wygl¹d...
        Zapieczêtowa³ mnie w krainie wiecznego lodu zanim me cia³o
        sta³o siê czarne. Czeka³em na kogoœ kto odpowie na mój g³os.
        Powoli przywraca³em swoj¹ moc ¿ywi¹c siê ludzk¹ zawiœci¹.
        A teraz nadszed³ czas mego zmatwychwstania."
  
  (Shaher wzywa swoich demonicznych pomocników, do sali wlatuj¹ tak¿e
   Cirvante i Lethe)
  
  -Cirvante - "Teraz nie ma ju¿ ucieczki, Alphonse."
  -Lethe - "Bêdziesz ofiar¹ dla zaszczytu ujrzenia wskrzeszenia
       lorda Shaher'a."
  
  
  Ustawiamy jednostki.
  
  
  -Shaher - "To bêdzie dzieñ mojego wskrzeszenia!
        Zemsta bêdzie moja!!!"
  
  CEL: Pokonaj Shaher'a!!!
  
  TAKTYKA:
  
  To ju¿ ostatnia walka. Potrzeba ¿ebym rozpisywa³ siê?
  Shaher ma maks 34lv doœwiadczenia, wiêc je¿eli ty masz
  50 - ty to sobie policz ró¿nicê.
  Ma oko³o 480 HP a ty?
  Pewnie ponad 400 pojedynczym goœciem.
  I ty chcesz tu dyskutowaæ o szansach?
  OK
  Wypiszmy krótko w punktach:
  
  1. 'Star Tiara' - Twój najwiêkszy as. Je¿eli Eleanor nie ma jeszcze 50lv
           to mo¿esz u¿yæ jej czasem kilka razy w walce.
           Zrób to kiedy tylko masz okazjê.Niestety Shaher i Angel 
           Knight'ci nie oberwi¹ mocno gdy¿ ich element to 'VIRTUE' 
           Ale za to Daemon'y i Dark Angel'e oberwi¹ po¿¹dnie.
  
  2. SUMMON MAGIC - Te bestyjki (Je¿eli wiewiórkê mo¿na nazwaæ besti¹...:) ) 
           pozwol¹ ci szybko wyeliminowaæ s³abych przeciwników,
           i dokopaæ mocnym. U¿ywaj ich czêsto z pomoc¹ Magic Salve.
  
  3. Dobrze posiadaæ silnych FIZYCZNIE.
    Np. Rycerzy (Chyba najlepsze bonusy dla fajteruff w ca³ej grze!)
    Którzy póŸniej stan¹ siê SWORDMASTER'ami lub DRAGOON'ami.
    Przydadz¹ siê im emblemy: WAR GOD, CENTURION, BERSERKER, MIRACLE.
    To ich tylko dopakuje. Pamiêtaj ¿e kluczem jest 'level' i 
    odpowiednio dobrane wyposa¿enie.
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po pokonaniu:         / \
  \_____________________________________________________________\_/
  
  
   _______________________________________________________________
  / Przeciwnicy:  - Przedmioty po przeci¹gniêciu:       / \
  \_____________________________________________________________\_/
        
  
  
  
  
  
  
  
  
          
   
  
  
  
        
  Dalsze (i wczeœniejsze) walki ju¿ wkrótce.
  
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  3. Przedmioty i ich lokacje:
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  W tym dziale mo¿ecie poczytaæ o przedmiotach które odnalaz³em w ró¿noraki
  sposób.
  
  Na razie dostêpne s¹:
  
  -Nazwy
  -Lokacje (gdzie je mo¿na znaleŸæ)
  -Ceny  (cena sklepowa, sprzedasz je za po³owê ceny)
  
  Oznaczenia lokacji:
  
  S  - Sklep
  SD - Sklep Deneb
  WP - Walka Planowa
  WN - Walka Nie planowa
  Z  - Zakopany skarb
  Q#? - Nagroda w quest mode na poziomie: ?
  (L) - Nagroda za pokonanie lidera
  
  Chêtnie napisa³bym o wszystkich przedmiotach o których S£YSZA£EM
  a nie mam, ale wtedy potrzebowa³bym o nich naprawdê dog³êbnych wiadomoœci.
  Bêd¹ ju¿ wkrótce. Nadal nie pamiêtam gdzie otrzyma³em 'Dragon's eye', je¿eli
  ktoœ mi poda jego po³o¿enie to bêdê bardzo wdziêczny, a jak ktoœ mi powie
  kiedy ten pierœcieñ mo¿e zmieniæ postaæ w smoka to bêdê jeszcze bardziej.
  
  Poni¿ej lista przedmiotów:
  
  
  PRZEDMIOT:       LOKACJA:      CENA:(Goth)
  
  CZAPKI:
  
  -Leather hat      - S,WN       - 180 
  -Bandana        - S,WN       - 220
  -Plumed headband    - S,WN       - 480
  -Iron helm       - S         - 800
  -Goblin helm      - WP:Rebanada    - 1440
  -Holy crown      - Q#2        - 1440
  -Dragon helm      - WP:Throne room  - 1440      
  -Sherwood hat     - WP:?????     - 1440
  -Candy helm      - SD        - 2200
  -Pointy hat      - WP:Belezza    - 1440
  
  MIECZE:
  
  -Short sword      - S         - 360
  -Long sword      - S         - 700
  -Claymore       - S,WN       - 1200
  -Sum mannus      - WP:West gate   - 1440
  -Firedrake sword    - WP:South gate,Q#? - 1440
  -Ice blade       - WP:Haena     - 1440
  -Fafnir        - WP:????(L)    - 1600
  -Sword of Tiamat    - WP:Crypt     - 2250
  -Notos         - WP:West gate   - 3120
  -Laevateinn      - WP:Crypt     - 3120
  -Gram         - WP:Haena     - 2250
  
  KATANY:
  
  -Matsukaze       - WP:????(L)    - 1440
  -Yu-giri        - Q#4        - 1440
  
  SZPADY:
  
  -Rapier        - S         - 420
  -Estoc         - S         - 640
  -Dragon gem sword   - Q#1        - 880
  -Inca rose       - [Rictor]     - 1100
  -Peridot sword     - Q#5        - 1440
  -Needle of light    - Q#5,WP:Charadrius - 1440
  
  TOPORY:
  
  -Francisca       - S,WN       - 460
  -Prox         - Q#5        - 2250
  -Earth dragon axe   - WP:Rebanada, Q#3 - 2250
  -Bloody Cleaver    - WP:Crypt     - 2250
  -Boreas        - WP:Harmonia    - 3120
  
  M£OTY:
  
  -Halt hammer      - S,WN       - 720
  -Euros         - WP:Charadrius   - 3120
  -Hammer of tears    - Q#5
  
  WACHLARZE:
  
  -Battle fan      - S         - 320
  -Hyacinth fan     - Z: Urodella    - 1000
  -Caldia        - WP:South gate,Q#5 - 1200
  
  RÓ¯D¯KI:
  
  -Scipplay's staff   - S         - 270
  -Wind wand       - Q#8        - 1200
  -Fire wand       - Q#8,WP:Blete   - 1200
  -Earth wand      - Q#7        - 1200
  -Ice wand       - Q#6,WP:Belezza  - 1200
  -Kerykeion       - Q#1        - 1200
  -Dowsing rod      - Q#2        - 100
  -Sugar cane      - SD, WP:Harmonia  - 2200
  
  W£ÓCZNIE:
  
  -Pike         - S         - 760
  -Trident        - WP:Belezza    - 1100
  -Zephyrus       - RANA w 3 Chapterze- 3120
  -Osiric's spear    - WP:South gate   - 1620
  -Longicolnis      - WP:Charadrius   - -----
  -Brionac        - Q#1        - 3800
  
  BATY:
  
  -Leather whip     - S         - 780
  -Beast whip      - WP:Vespa(L),Q#7  - 1440
  -Rapture rose     - WP:Rabanada,Q#5  - 1620 
  
  £UKI:
  
  -Short bow       - S         - 480
  -Great bow       - S         - 1000
  -Flame bow       - Q#6        - 1440
  -Sandstorm bow     - Q#6        - 1440
  -Tundra bow      - Q#7        - 1440
  -Sherwood bow     - Q#2        - 2850
  
  KUSZE:
  
  -Bow gun        - S         - 540
  -Composite bow     - S         - 1280
  
  TARCZE:
  
  -Tower shield     - S         - 650
  -Dragon shield     - WP:Throne room  - 2500
  -Ice shield      - Q#3,WP:????    - 2500
  -Flame shield     - Q#3        - 2500
  -Thunder shield    - Q#3        - 2500
  -Earth shield     - Q#3,WP:Naja    - 2500
  -Saint's shield    - WP:West gate,Q#1 - 2500
  -Chocolate shield   - SD        - 2200
  
  ZBROJE:
  
  -Heavy armor
  -Hard leather
  -Flame leather
  -Earth leather
  -Thunder chain
  -Ice   chain
  -Chain   mail
  -Plate   mail
  -Peregrine mail
  -Leviathan mail
  -Nathalork mail
  -Phoenix  mail
  -Southern cross
  -Dragon armor
  -Grincer coat
  -Fur   coat
  -Candy armor
  -Brigandine
  -Robe
  -Spell robe
  -Robe of the wise
  -Wind  garb
  -Fire  garb
  -Earth  garb
  -Water  garb
  -Saint's garb
  -Robe of abyss
  -Cloak of oath
  -Cloak of authority
  -Pure-white dress
  
  
  
  BUTY:
  
  -Warp  shoes
  -Winged shoes
  -Greasy boots
  -Snow  boots
  
  AKCESORIA:
  
  -Ring of flight
  -Warp ring
  -Ring of flotation
  -Armlet of wisdom
  -Armlet of agility
  -Wind  ring
  -Earth ring
  -Water ring
  -Sacred ring
  -Dragon eyes
  -Ring of the dead
  -Necklace of resist
  -Pearl necklace
  -Amulet
  -Dragon gem
  -Cassowary feather
  -Glass pumpkin
  -Sacrificial doll
  -Sacred stone of bliss
  -Seraph's plume
  
  Ci¹g dalszy ju¿ za tydzieñ.
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  4. QUEST MODE
  
  -----------------------------------------------------------------------
  Po w³¹czniu gry, je¿eli posiadamy ju¿ jakieœ ksiêgi mo¿emy przyst¹piæ
  do szybkiego i dosyæ ³atwego zdobywania przedmiotów i kasy.
  
  Zasady obowi¹zuj¹ce w 'Quest mode':
  
  - Za przejœcie poziomu (z wyj¹tkiem 'Numida chronology') trzeba zap³aciæ.
  - Po wyborze poziomu zobowi¹zujemy siê do wykonania zadania,
   polega ono na wykoñczeniu lidera lub wszystkich postaci w okreœlonym 
   terminie.
  - Je¿eli nie zmieœcisz siê w terminie, lub dru¿yna bêdzie martwa lub 
   niezdolna do walki, przegrywasz i ca³ rozgrywka przepada.
  - Wszystkie postacie, które zginê³y podczas misji zostaj¹ wskrzeszone
   po zakoñczeniu poziomu (niewa¿ne z jakim wynikiem).
  - Im mniejsza iloϾ dni na wykonanie zadania tym lepszy przedmiot do
   zdobycia. Je¿eli zobowi¹¿esz siê do zabicia wszystkich (All)
   dostanie¿ 3 przedmioty zamiast jednego. 
  - Iloœæ pieniêdzy do zdobycia przy 'All' jest równa 'Leader'.
  - Przedmiot otrzymany po misji jest losowy, wybierany z listy 8 
   przedmiotów.
  - Wszystkie przedmioty utracone w walce (zu¿yte Antidote, 
   z³amany pierœcieñ od u¿ycia jego mocy itp.) nie zostaj¹ zwrócone !
  - Po zabiciu przeciwników nie pozostaj¹ worki ze skarbem!
  - Przeciwników nie mo¿na przeci¹gn¹æ!
  
  
  Istnieje 10 kategorii, po 8 przedmiotów.
  Oto spis przedmiotów i kategorii:
  
  
  - Kategoria 10: Dla pocz¹tkuj¹cych.
  
          Nie polecam, ale dobra dla 
          otrzymywania przedmiotów potrzebnych do zmiany
          alignmentu i ¿ywio³u bohaterów.
          + 1 nienajgorszy pierœcieñ, który warto mieæ.
          Dostêpna od 'Numida Chronology'
  
   - Wisdom fruit
   - Spirit fruit
   - Magic essence
   - Healing essence
   - Tome of dyscypline
   - Urn of Chaos
   - Mirror of the gods
   - Ring of flotation
  
  
  - Kategoria 9: Dla ci¹gle s³abych. 
  
          Zestaw w³adcy pierœcieni. Szukasz pierœcienia dla 
          swojego pupila? Wypróbuj tê kategoriê.
          Jest te¿ Seraph plume - bajerancki gad¿et dla smoków! 
          Na liœcie brak jednego przedmiotu, 
          nie mia³em ju¿ nerwów... :) 
   
   - Firedrake ring
   - Water ring
   - Earth ring
   - Wind ring
   - Water garb
   - Seraph's plume
   - Sacrificial doll
   - ????
  
  
  - Kategoria 8: Dla szergowych.
  
          Zestaw robe'ów dla ka¿dego.
          Niepowtarzalny Robe of Abyss, dwie ró¿d¿ki.
          Zestaw garbów dzwonnika z Notre Dame.
          Holera znów brakuje jednego ... Odmaszerowaæ.
  
   - Wind wand
   - Fire wand
   - Fire garb
   - Wind garb
   - Earth garb
   - Robe of abyss
   - Thunder chain
   - ????
  
  
  - Kategoria 7: Dla Marines'ów.
  
          Zestaw mieszany, zarówno broñ jak i zbroje.
          Lepiej obstawiæ, naprawdê nietrudno o wygran¹...
          Poza tym nadal dostêpna w 'Numida Chronology' a to plus
          Dla szybkich treasure hunter'ów. 
          Ósmego przedmiotu na razie nie odnalaz³em.
  
   - Earth leather
   - Flame leather
   - Earth wand
   - Tundra bow
   - Hyacinth fan
   - Brigandine
   - Beast whip
   - ???? 
  
  
  - Kategoria 6: Dla kaprali.
  
          Dosyæ trudno o ten zestaw na pocz¹tku gry, ale póŸniej 
          nale¿y do podstawowych. Przydatne i BARDZO wytrzyma³e zbroje
          elementalne. Dobrze zdobyæ je na pocz¹tku aby uzyskaæ du¿¹ 
          przewagê nad przeciwnikiem. Uzupe³nienie ³uków elementalnych.
          Dostêpna ju¿ w 'Numida Chronology'. Czy jesteœ w stanie je zdobyæ
          zanim otrzymasz nastêpn¹ ksiêgê? Tak, to wyzwanie.
  
   - Nathalork mail
   - Peregrine mail
   - Phoenix mail
   - Sandstorm bow
   - Flame bow
   - Volcaetus
   - Dragon gem sword
   - Ice wand
  
  
  - Kategoria 5: Dla wielbicieli Deneb.
  
          ¯e niby g³upia nazwa dla kategorii? 
          Nie taka g³upia... Tylko tutaj otrzymasz 
          Glass pumpkin, których w normalnej grze otrzymasz
          3 albo 4. Potrzebne jest piêæ.Do czego?
          Czytaj w dziale: "Sekrety i tips'y"
          Niepowtarzalne: 'Hammer of tears' i 'Prox'
          Kategoria dostêpna dopiero od 'Epic of Tinea'.
  
   - Rapture rose
   - Flame flail
   - Hammer of tears
   - Prox
   - Caldia
   - Needle of light
   - Peridot sword
   - Glass pumpkin
  
  
  - Kategoria 4: Dla panów przestrzeni.
  
          Tak, tylko w tej kategorii mo¿na otrzymaæ
          'Warp shoes' i 'Warp ring' zarazem.
          ¯eby tego by³o ma³o to jeszcze 'Ring of flight'
          Raj dla powolnych postaci. Naprawdê dobry interes.
          Uwa¿aj przy wchodzeniu w nadprzestrzeñ.
   
   - Warp ring
   - Warp shoes
   - Ring of flight
   - Yu-giri
   - Yomogi-u
   - Firedrake sword
   - Grincer coat
   - Pure white dress
  
  
  - Kategoria 3: Dla mistycznych rycerzy.
  
          Zestaw bogaty w magiczne tarcze + frytki i du¿a cola.
          Wszystkie elementy, do wyboru do koloru.
          Niestety power-up'y œmierdz¹. Buuuu... Nie chcia³byœ 
          wygraæ jednego z nich i dobrze o tym wiesz.
          Ryzykujesz... Ale mo¿e siê op³aciæ.
       
   - Ice shield
   - Flame shield
   - Thunder shield
   - Earth shield
   - Earth dragon axe
   - Crown of intellect
   - Stone of swiftness
   - ???? (Logicznie myœl¹c, spodziewam siê tu Sword emblem'a)
  
   
  - Kategoria 2: Dla starych wyjadaczy.
  
          Kategoria no có¿, jedna z najtrudniejszych do 
          zakwalifikowania siê. 
          Wspania³y przedmiot dla nekromantów i pragn¹cych
          emblem'u 'Cycle of life' czyli 'Reincarnation'.
          Du¿o rzadkich przedmiotów (m.in. Dowsing rod), niestety
          bruŸdzi mi tu 'Cup of life' - Whatta heck? Na tym poziomie?
  
   - Reincarnation
   - Freude helm
   - Holy crown
   - Dowsing rod
   - Sherwood bow
   - Balmung
   - Cup of life
   - ???? (mam nadziejê ¿e Crescente)
  
  
  - Kategoria 1: Lordowska.
  
          Najtrudniejsza do zaliczenia misja.
          Przedmioty niewiarygodnie dobre.
          Nie bêdê siê o ka¿dym rozpisywaæ,
          Zrobiê to póŸniej. Trzeba je mieæ!
          Do roboty, maksuj siê i rozwal skubanego
          Priesta z Firecrest'em. ¯yczê powodzenia, mo¿e (aczkolwiek 
          nie musi) ci siê przydaæ. Znów te kretyñskie power Up'y!!!
          Grrr... Tym razem módl siê ¿ebyœ nie otrzyma³
          'Sorcerer's cup' (Chyba najmniej przydatny przedmiot 
          z kategorii power Up'ów)
  
   - Southern cross
   - Saint's shield
   - Oracion
   - Kerykeion
   - Brionac
   - Orb
   - Angel fruit
   - Sorcerer's cup        
          
  
  
  Powy¿sze kategorie odpowiadaj¹ liczbie dni i wrogów do pokonania,
  na poszczególnych poziomach kategorie te zmieniaj¹ siê.
  (Kategoria o ni¿szym numerze odpowiada wiêkszej trudnoœci wykonania
  zadania.)
  
  
  
  
       ----------------------------------------
      /////////////        \\\\\\\\\\\\\\
      ------------   QUEST'y:  -------------
      \\\\\\\\\\\\\        //////////////
       ----------------------------------------
  
  A teraz tabela, która pozwoli wam ³atwo sprawdziæ jakiej kategorii 
  przedmioty zdobêdziemy po wykonaniu misji.
  
  
  //////////////| Quest 1 - "Numida Chronology" |\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  "...Once fruitful land swallowed by swamp."
  (...Niegdyœ owocna kraina poch³oniêta przez bagno.)
  
       Ksiêga dostêpna    : ????
       Liczba nowych skarbów : 40
       Op³ata        : 0   Goth
       Maksymalny zysk    : 1200 Goth
       Poziom przeciwników  : 15
       Lider         : Ninja
       Pomocnicy       : ????
      
      ***********
      *Tryb gry:*
      ***********
  
    ---Defeat leader---
        
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-3 ]  Klasy 6   1200
   [ 4-5 ]  Klasy 6   1000
   [ 6-7 ]  Klasy 6   700
   [ 8-9 ]  Klasy 7   500
   [10-11]  Klasy 8   400
   [12-15]  Klasy 8   300
   [16-20]  Klasy 8   200
   [21-25]  Klasy 9   100
   [26-30]  Klasy 10   50
   [31-99]  Klasy 10   25
  
     ---Defeat All---
  
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-9 ]  7 + 7 + 8  1200
   [10-12]  7 + 7 + 8  1000
   [13-15]  7 + 8 + 8  700
   [16-18]  8 + 8 + 9  500
   [19-21]  8 + 9 + 9  400
   [22-25]  9 + 9 +10  300
   [26-30]  9 +10 +10  200
   [31-99]  9 +10 +10  150
  
  
  //////////////| Quest 2 - "Epic of Tinea" |\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  "...Golden place in the highlands...Dragon..."
  (...Z³ote miejsce na wy¿ynach...Smok...)
  
       Ksiêga dostêpna    : Aquila
       Liczba nowych skarbów : 8
       Op³ata        : 3000 Goth
       Maksymalny zysk    : 2000 Goth
       Poziom przeciwników  : 20
       Lider         : Valkyrie
       Pomocnicy       : ????
  
  
      ***********
      *Tryb gry:*
      ***********
  
    ---Defeat leader---
        
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-3 ]  Klasy 5   5000
   [ 4-5 ]  Klasy 5   4500
   [ 6-7 ]  Klasy 5   3500
   [ 8-9 ]  Klasy 6   3000
   [10-11]  Klasy 6   2500
   [12-15]  Klasy 7   2000
   [16-20]  Klasy 7   1500
   [21-25]  Klasy 8   1000
   [26-30]  Klasy 8   800
   [31-99]  Klasy 9   600
  
     ---Defeat All---
  
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-9 ]  5 + 5 + 6  5000
   [10-12]  5 + 5 + 6  4500
   [13-15]  6 + 6 + 7  3500
   [16-18]  6 + 6 + 7  500
   [19-21]  6 + 7 + 8  400
   [22-25]  7 + 7 + 8  300
   [26-30]  7 + 8 + 9  200
   [31-99]  8 + 9 + 9  150
  
  
  //////////////| Quest 3 - "Cave Exploration" |\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  "...Stream flowing east deep within a cave..."
  (...Strumieñ p³yn¹cy na wschód g³êboko w jaskinii...)
  
  
       Ksiêga dostêpna    : Crypt
       Liczba nowych skarbów : 16
       Op³ata        : 6000 Goth
       Maksymalny zysk    : 4000 Goth
       Poziom przeciwników  : 25
       Lider         : Warlock
       Pomocnicy       : Dragon zombie,Hawkman,Knight
  
  UWAGA!
  
  To ostatnia ksiêga jak¹ otrzymasz 'Po drodze' do koñca gry.
  Mo¿liwe jest tak¿e otrzymanie czaru 'NECROMANCY',aby go 
  otrzymaæ musisz ukoñczyæ Quest z nagrod¹ 10000 Goth.
  Czar mo¿na otrzymaæ wy³¹cznie raz... :( 
  Buuuu...
  
  
      ***********
      *Tryb gry:*
      ***********
  
    ---Defeat leader---
        
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-3 ]  Klasy 3  10000
   [ 4-5 ]  Klasy 3   9000
   [ 6-7 ]  Klasy 4   7500
   [ 8-9 ]  Klasy 4   6000
   [10-11]  Klasy 4   5500
   [12-15]  Klasy 5   5000
   [16-20]  Klasy 5   4000
   [21-25]  Klasy 6   3500
   [26-30]  Klasy 6   3000
   [31-99]  Klasy 7   2000
  
     ---Defeat All---
  
  ---------- ---------- --------
  IloϾ dni: Przedmiot: Nagroda:
  ---------- ---------- --------    
   [ 1-9 ]  3 + 3 + 4 10000
   [10-12]  3 + 3 + 4  9000
   [13-15]  3 + 4 + 5  7500
   [16-18]  4 + 4 + 5  6000
   [19-21]  4 + 5 + 6  5500
   [22-25]  5 + 5 + 6  5000
   [26-30]  5 + 6 + 7  4000
   [31-99]  6 + 7 + 7  3500
  
  //////////////| Quest 4 - "Batraal Chronology" |\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  "...A cave untouched and forgotten..."
  (...Jaskinia nietkniêta i zapomniana...)
  
  
       Ksiêga dostêpna    : 'Cave Exploration' ukoñczone w 10 tur
       Liczba nowych skarbów : 8
       Op³ata        : 15000 Goth
       Maksymalny zysk    : 7000 Goth
       Poziom przeciwników  : 30
       Lider         : Swordmaster
       Pomocnicy       : Hawkman,Vrtra
  
  UWAGA!
  
  To ostatnia ksiêga jak¹ otrzymasz 'Po drodze' do koñca gry.
  Mo¿liwe jest tak¿e otrzymanie czaru 'NECROMANCY',aby go 
  otrzymaæ musisz ukoñczyæ Quest z nagrod¹ 10000 Goth.
  Czar mo¿na otrzymaæ wy³¹cznie raz... :( 
  Buuuu...
  
  
      ***********
      *Tryb gry:*
      ***********
  
  
  To narazie wszystko.
  Chcesz wiêcej? Zajrzyj za tydzieñ.
  
  -+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-+=+-
  
  
        
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
  Historia wersji:
  
  ________________
  ---Wersja 1.0---
  
  (29/V/2002)
  
  - Krótki wstêp teoretyczny
  - Ruszy³em pe³n¹ par¹, niestety prawie od 2 rozdzia³u, ale to siê wklei
  wkrótce i bêdzie po  krzyku
  - 5 walk planowych opisanych
  - sekcja 'Przedmioty i ich lokacje' uzupe³niona niemal¿e ca³kowicie (Yuppie!)
  
  ________________
  ---Wersja 1.1---
  
  (31/V/2002)
  
  - Poprawione d³ugoœci linijek.
  - + 6 walk planowych i pe³ne t³umaczenie rozmów.
   
  ***Ta wersja jako pierwsza doczeka³a siê publikacji.***
  
  
  __________________
  ---Wersja 1.1.1---
  
  (6/VI/2002)
  
  - Wszystkie walki 2 i 3 Chapter'u z wyj¹tkiem ostatniej lokacji.
  - Wszystkie przedmioty (oprócz '????')mo¿liwe do zdobycia w 'quest mode'.
  - Dialogi do ka¿dej opisywanej walki (oprócz pierwszych).
  
  (Nie publikowana)
  
  
  __________________
  ---Wersja 1.1.2---
  
  (16/VI/2002)
  
  - + 1 Walka do 3 Chapter'u (sekret).
  - + 4 tabele Quest'ów.
  - Kilka dodatkowych opisów przedmiotów.
  
  
  __________________
  ---Wersja 1.1.3---
  
  (28/VI/2002)
  
  - Doda³em seriê ostatnich walk, oprócz kilku opisów przy 
   'Komnacie os¹du'.
  Opis idzie strasznie wolno (Min¹³ miesi¹c, a jakby policzyæ to pisa³em tego
  FAQ 4 dni... od 16 - 28 NIC nie zrobi³em dopiero 28 opisa³em ostatni¹ seriê
  walk)
  
  Po walkach nadejdzie pora na EMBLEM-y.
  
  
   ////          \\\\
  **** PODZIÊKOWANIA dla: ****
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  - Wszystkich ludzi którzy przyczynili/przyczyni¹ siê do powstania tego
   Polskiego FAQ
  - Dla mojej babci za kalarepê i nó¿(ciekawe jaki 'NÓ¯' ma atak? ;) )
  
  
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  Notka o legalnoœci:(Nie lubiê tego robiæ ale...)
  
  Zastrzegam sobie ca³y tekst i komentarze w tym FAQ, wiêc je¿eli chcesz u¿yæ
  czegokolwiek z tego FAQ na swojej stronie albo rozprowadzaæ - musisz mnie o
  tym powiadomiæ i uzyskaæ ode mnie zgodê. To troszkê snobistyczne, ale skoro
  ma pomóc. Je¿eli coœ z tego materia³u powielisz to po prostu wyjdziesz na
  nic nie potrafi¹cego zrobiæ g³upka ;) To jak kl¹twa, wybór nale¿y do ciebie.
  
  Udostêpniam ten tekst witrynom: - 'WWW.GAMEFAQS.COM'
  
  
  
  
       
  

  View in: