hide results

  FAQ/Walkthrough (Polish) by Datrio

  Version: 0.1 | Updated: 11/26/04 | Search Guide | Bookmark Guide

  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
         Kingdom Hearts Chain of Memories - Polish FAQ
         Polski FAQ Kingdom Hearts Chain of Memories
  
  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
  
  Autor:      Dariusz "Datrio" Siedlecki
  E-mail:      datrio@ffuniverse.pl
  Wersja:      0,1
  Rozpoczêto:    25 listopad, 2004
  Aktualizacja:   26 listopad, 2004
  Strona WWW:    http://www.ffuniverse.pl/
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
  
  
  
               === SPIS TREŒCI ===
  
  
  1. Informacje
  2. Historia
  3. Podstawy
   a) Opis Postaci
   b) System Walki
   c) Synteza Pomieszczeñ
   d) Lista Kart Ataku
   e) Lista Kart Pomieszczeñ
   f) Level Up
   g) Moogle Shop
  4. Opis przejœcia
   a) Sora Game
   b) Riku Game - Reverse Rebirth
  5. FAQ
  6. Japoñska Wersja
   a) T³umaczenie menu
  7. Podziêkowania
  
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === INFORMACJE ===
  
  
  Opis ten mo¿e byæ zamieszczony tylko na GameFAQs i FFUniverse.pl. Mo¿e
  on byæ wykorzystywany jedynie do u¿ytku osobistego. Nie mo¿na go nigdzie
  kopiowaæ lub wykorzystywaæ bez mojej zgody.
  
  Nie jestem w ¿aden sposób zwi¹zany ze Square Enix Co., Ltd.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === HISTORIA ===
  
  
  v0.05 (25 listopad, 2004)
  ===============================
  Napisany opis przejœcia pierwszej lokacji, Traverse Town.
  
  v0.1 (26 listopad, 2004)
  ===============================
  Sformatowanie opisu i zamieszczenie go na GameFAQs.com. I tak nic tu nie
  ma, lepiej sprawdŸcie ten opis za jakiœ tydzieñ.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === PODSTAWY ===
  
  
    a. Opis Postaci
  
  
    ..:: Sora ::..
  
   G³ówny bohater Kingdom Hearts powraca! Wspomnienia po dawnych
  przyjacio³ach dalej go przeœladuj¹, jednak aby ich odzyskaæ, musi
  straciæ coœ cenniejszego - same wspomnienia. Czy podejmie ryzyko i
  wyruszy na kolejn¹ wyprawê?
   
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    b. System Walki
    
   W walce nie masz ¿adnego menu z komendami do wyboru, a jedynie taliê 
  kart. Karty te s³u¿¹ ci do wykonywania ró¿nych ataków. Generalnie mo¿na 
  je podzieliæ na piêæ rodzaji - karty keyblade (czerwone), magii i 
  summonów (niebieskie), wspomagaj¹ce (zielone) i Heartless (szare) - te 
  ostatnie s¹ trzymane w oddzielnej talii. Aby z niej korzystaæ, podczas 
  walki musisz wcisn¹æ SELECT i wybraæ odpowiedni¹ kartê.
   
   Twoja talia sk³ada siê z kart, które mo¿esz do niej wsadziæ w menu 
  (pierwsza opcja). Jednak ka¿da karta zabiera z talii pewn¹ iloœæ punktów
  CP. Mo¿esz zwiêkszyæ ten limit wybieraj¹c drug¹ opcjê, zwiêkszaj¹c¹
  maksymaln¹ iloœæ CP po zdobyciu kolejnego poziomu doœwiadczenia.
  
   Poni¿ej znajdziecie pomoc w kontrolowaniu Sory podczas walki:
  
   A   - atak kart¹
   B   - skok
   L   - poprzednia karta w talii
   R   - nastêpna karta w talii
   L+R  - dodanie karty do Combo
        wykonanie ataku Combo
   START - pauza
   SELECT - zmiana talii
   2x <- - unik w lewo
   2x -> - unik w prawo
   
   Oprócz podstawowych kart w talii, masz w niej tak¿e pust¹ kartê z 
  numerem 1, 2 lub 3. Jest to karta s³u¿¹ca przetasowaniu talii. Musisz 
  na³adowaæ j¹ przytrzuj¹c (mo¿esz przerywaæ ten proces, aby w 
  miêdzyczasie atakowaæ) przycisk A.
   
   Wszystkie karty (oprócz kart Heartless) posiadaj¹ wartoœæ liczbow¹ od 
  0 do 9. Twój przeciwnik mo¿e przebiæ twoj¹ kartê (Card Break), gdy 
  podczas twojego ataku zastosuje kartê o wy¿szej wartoœci. To samo tyczy 
  siê ataków Combo - gdy ³¹czna wartoœæ twoich kart jest mniejsza od 
  ³¹cznej wartoœci kart w Combo przeciwnika - twoje Combo zostaje 
  zatrzymane i twoje karty zostaj¹ przebite.
   
   Jest jeszcze jedna rzecz, któr¹ trzeba wspomnieæ o Card Break - po 
  przebiciu twojej karty, ta nie powróci do twojej talii po jej 
  przetasowaniu. Plusem jest jednak fakt, ¿e karta z wartoœci¹ 0 mo¿e 
  przebiæ ka¿d¹ kartê - jest ona wiêc najsilniejsz¹ i zarazem najs³absz¹ 
  kart¹ w talii.
   
   Karty Heartless s¹ zupe³nie inne od reszty w talii. Nie maj¹ ¿adnych 
  wartoœci, a po wykorzystaniu karty z tej talii, jest ona usuniêta z niej
  a¿ do koñca talii. Karty Heartless posiadaj¹ specyficzne efekty, które
  trwaj¹ przez okreœlony czas, wyœwietlany na dole ekranu.
  
  
  ========================================================================
  
    c. Synteza Pomieszczeñ
    
   Synteza pomieszczeñ jest bardzo podobna do systemu walki - 
  wykorzystuj¹c specjalne karty pomieszczeñ, mo¿esz tworzyæ nowe "pokoje"
  o specjalnych atrybutach. Karty pomieszczeñ dziel¹ siê na karty 
  Heartless (czerwone), wspomagaj¹ce (niebieskie), pomocnicze (zielone) 
  oraz specjalne (z³ote).
   
   Aby otworzyæ drzwi do danej lokacji, musisz posiadaæ odpowiedni¹ kartê 
  lub karty. Podczas syntezy, na ekranie zobaczysz wymagan¹ kartê/y. Mo¿e
  byæ to podana jej wartoœæ liczbowa, rodzaj (kolor) lub ona sama - w 
  przypadku z³otych kart. Wartoœci s¹ podobne jak w przypadku kart akcji - 
  od 0 do 9 (jednak 0 nie jest jednoczeœnie najsilniejsz¹ kart¹). Jeœli na 
  ekranie zobaczysz wartoœæ 3 i strza³kê w górê, oznacza to, ¿e musisz tu 
  wykorzystaæ kartê o minimalnej wartoœci 3. Analogicznie w przypadku 
  strza³ki w dó³ - musisz wykorzystaæ kartê o maksymalnej wartoœci 3.
  
  
  ========================================================================
  
    d. Lista Kart Ataku
    
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    e. Lista Kart Pomieszczeñ
    
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    f. Level Up
    
   Po otrzymaniu odpowiedniej iloœci punktów EXP, twoja postaæ uzyska
  kolejny poziom doœwiadczenia. Mo¿esz te¿ wybraæ jeden z trzech bonusów - 
  15 dodatkowych punktów HP, 25 dodatkowych punktów CP lub now¹ zdolnoœæ.
   
   Czasami po zdobyciu nowego poziomu ujrzysz tak¿e ekran specjalnej 
  nagrody - wszystkie karty w grze bêd¹ siê krêciæ jak na loterii i musisz 
  je zatrzymaæ - karta, na któr¹ wypadnie, przechodzi w twoje posiadanie.
  
  
  ========================================================================
  
    g. Moogle Shop
    
   
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
               === OPIS PRZEJŒCIA ===
  
  
  
  Gra zaczyna siê w tym samym momencie, w którym koñczy siê Kingdom Hearts 
  - widzimy, jak Pluto dostarcza do Sory, Goofy'ego i Donalda list z 
  królewsk¹ pieczêci¹. 
  
  Po wielu godzinach podró¿y, gdy nasi bohaterowie postanawiaj¹ siê 
  przespaæ, Sora budzi siê w nocy. Spotyka siê wtedy z pewnym cz³owiekiem 
  w czarnym p³aszczu, z g³ow¹ ukryt¹ w g³êbokim kapturze... Unknown. Id¹c 
  za nim, Sora i reszta odnajduj¹ Zamek Zapomnienia - Castle of 
  Oblivion...
  
  W œrodku, ponownie spotykaj¹ Unknowna. Podaje im on kartê, za pomoc¹ 
  której mo¿e dostaæ siê do pierwszego œwiata Chain of Memories - Traverse 
  Town.
  
  
  ///////////////////////////////////
  // Traverse Town - Tutorial ///////
  ///////////////////////////////////
  
  Przeciwnicy: Unknown
  
  
  Od razu po wejœciu okazuje siê, ¿e Goofy i Donald gdzieœ zniknêli, a z 
  obecnego pomieszczenia nie ma wyjœcia. I znajduje siê tu Sora z 
  Unknownem... Postanawia on ciê nauczyæ podstaw systemu walki w KH:CoM.
  
  Gdy przeniesiesz siê do ekranu walki, ujrzysz kartê Donalda na polu. Po 
  zdobyciu jej, zostanie ona dodana do twojej obecnej talii. U¿yj 
  przycisku akcji, aby j¹ wykorzystaæ. Nastêpnie wykonaj dwa zwody w lewo 
  i prawo, a po tym - zaatakuj swojego przeciwnika. Po kolejnym dialogu 
  atakuj go tak d³ugo, a¿ skoñcz¹ ci siê karty. Ujrzysz wtedy kartê z 
  numerem 1. Jest to karta s³u¿¹ca przetasowaniu talii. Trzymaj przycisk 
  akcji tak d³ugo, a¿ zostanie na³adowana i twoja talia zostanie 
  przetasowana z powrotem. Teraz, za pomoc¹ przycisków L i R pozmieniaj 
  wybierane karty przez chwilê (6 zmian). Po kolejnym dialogu, wciœnij 
  SELECT - zmienia on twoj¹ obecn¹ taliê na taliê wspomagaj¹c¹ - 
  Heartless. Wciœnij SELECT ponownie i tutorial siê skoñczy.
  
  Donald i Goofy trafili ju¿ za tob¹ na miejsce. Gdy Unknown opuœci to 
  miejsce, bêdziesz móg³ siê zapoznaæ z kontrolowaniem Sory na polu - A to 
  atak keyblade, B to skok, za pomoc¹ przycisków kierunkowych mo¿esz siê 
  ruszaæ Sor¹. PodejdŸ teraz do drzwi i uderz je swoim keyblade'm. Pora na 
  tutorial syntezy pomieszczeñ!
  
  Synteza pomieszczeñ jest bardzo prosta. Aby otworzyæ drzwi do nowej 
  lokacji, musisz posiadaæ kartê. Ale nie byle jak¹ - karta ta musi 
  spe³niaæ wymagania widoczne na ekranie. W tej chwili, widzisz jedynkê ze 
  strza³k¹ w górê. Oznacza to, ¿e musisz tu wykorzystaæ kartê z wartoœci¹ 
  wy¿sz¹ ni¿ 1. Najmniejsza wartoœæ to 0, a najwiêksza - 9. W zale¿noœci 
  od tego, jak¹ kartê wybierzesz, w otrzymanym przez ciebie pokoju mo¿esz 
  znaleŸæ nowe skrzynki, save point'y, moogle'a lub ró¿ne rodzaje 
  przeciwników.
  
  W ka¿dym razie, wykorzystaj jedyn¹ kartê któr¹ posiadasz, Save o 
  wartoœci 1. Witamy w Traverse Town.
  
  
  ///////////////////////////////////
  // Traverse Town //////////////////
  ///////////////////////////////////
  
  Przeciwnicy: Heartless, Soldier, Blue Orb, Red Orb, Guard Armour
  
  
  PodejdŸ do save'a znajduj¹cego siê na wy¿szym poziomie. Dowiesz siê, ¿e 
  za pomoc¹ tej sfery mo¿esz zapisywaæ swój obecny stan gry. Nastêpnie, 
  ujrzysz beczkê. Rozwal j¹ i dostaniesz losow¹ kartê do swojej talii. 
  Teraz pora na pierwsz¹ prawdziw¹ walkê w grze - za tob¹ pojawi siê 
  Heartless! Zbli¿ siê do niego, aby rozpocz¹æ walkê.
  
  Pomimo tego, ¿e widzia³eœ tylko jednego Heartlessa, teraz walczysz z 
  trzema. Atakuj je bez przerwy swoimi kartami keyblade. Trzy ataki 
  powinny wystarczyæ. Po walce otrzymasz kartê Heartless o wartoœci 2. 
  U¿yj jej na drzwiach na po³udniu.
  
  Od teraz to, jakich przeciwników bêdziesz spotyka³ i w jakich 
  pomieszczeniach bêdziesz siê znajdywaæ, zale¿y tylko od kart jakie 
  bêdziesz u¿ywaæ na drzwiach. Jedyna rzecz, która nie bêdzie siê 
  zmieniaæ, to kierunki œwiata na których znajduj¹ siê przejœcia. Nie bêdê 
  wiêc dok³adnie opisywa³ gdzie masz iœæ, tylko wykorzystywa³ kierunki - 
  pó³noc, po³udnie, wschód i zachód. Obecnie, jedyne przejœcie prowadzi na 
  pó³noc i musisz posiadaæ kartê o minimalnej wartoœci 3, aby tam przejœæ. 
  Pokonaj kilku przeciwników w tej lokacji, aby uzyskaæ kilka kart na 
  pocz¹tek. Nastêpnie podejdŸ do pó³nocnych drzwi i zsyntezuj nastêpne 
  pomieszczenie.
  
  W tej lokacji mo¿esz iœæ na zachód lub na pó³noc. Drzwi na zachodzie s¹ 
  specjalnymi - aby je zsyntezowaæ potrzebujesz karty o minimalnej 
  wartoœci 1 oraz z³otej karty z wizerunkiem klucza - tê drug¹ masz od 
  samego pocz¹tku gry i dostajesz kolejne z³ote karty podczas odpowiednich 
  wydarzeñ w grze. Zsyntezuj to pomieszczenie i wejdŸ do œrodka - spotkasz 
  tu swoich starych znajomych z Kingdom Hearts - Squalla i Yuffie. 
  Niestety, wygl¹da na to, ¿e nie pamiêtaj¹ ciê... Jednak Squall postanowi 
  ciê nauczyæ kolejnej rzeczy zwi¹zanej z nowym systemem walki.
  
  Squall powie, abyœ zaatakowa³ go kilka razy. Jednak wiêkszoœæ z twoich 
  ataków zostanie zablokowana - nie doœæ, ¿e zablokowana, twoje karty 
  zostaj¹ zniszczone! Jest to Card Break, czyli pojedynek kart - gdy ty 
  atakujesz Squalla kart¹ o wartoœci 3, a on blokuje to kart¹ o wartoœci 
  7, wygrywa pojedynek i to on wykonuje cios - a nie ty. Ponadto, pokonana 
  karta nie powróci do twojej talii po jej przetasowaniu. Karta 0, pomimo 
  najni¿szej wartoœci, mo¿e zniszczyæ wszystkie pozosta³e karty - mo¿e byæ 
  te¿ jednak zniszczona przez ka¿d¹ kartê. Jest wiêc ona jednoczeœnie 
  najsilniejsz¹ kart¹ do blokowania i najgorsz¹ kart¹ do atakowania. 
  Nastêpn¹ rzecz¹, której nauczy ciê Squall, s¹ ciosy Stock, czyli inaczej 
  mówi¹c, Combo. Wciskaj¹c przyciski L i R, obecnie wybrana karta nie jest 
  wykorzystywana, jednak przeniesiona do Stock - bêdzie widoczna pod 
  paskiem HP Sory w lewym-górnym rogu ekranu. Teraz, wciskaj¹c razem L i 
  R, Sora wykona cios Combo odpowiadaj¹cy obecnym kartom znajduj¹cym siê w 
  Stock. Jeœli obok symboli kart ujrzysz jakiœ napis - nie wykonasz 
  normalnego ataku tylko wykorzystasz jedn¹ ze swoich zdolnoœci. I na tym 
  ten tutorial siê zakoñczy...
  
  Squall poda ci nastêpn¹ z³ot¹ kartê i opuœcisz t¹ lokacjê. Udaj siê na 
  pó³noc (karta o wartoœci powy¿ej 4), gdzie znajdziesz kolejne specjalne 
  drzwi na zachodzie (karta o wartoœci powy¿ej 3 i z³ota karta z 
  niebieskim sercem). Spotkasz tutaj Aerith, jednak ona te¿ was nie 
  pamiêta... Opuszczaj¹c ten pokój otrzymasz kolejn¹, ostatni¹ ju¿ z³ot¹ 
  kartê. IdŸ na pó³noc (karta o wartoœci powy¿ej 6) i zsyntezuj drzwi na 
  zachodzie (zielona karta i z³ota karta z czerwonym sercem). Zastaniesz w 
  tej lokacji Cida, który te¿ was nie pamiêta. Odejdzie, ale... Wraz z 
  wybiciem dwunastej, wszystko zacznie siê trz¹œæ i czeka ciê pierwsza 
  walka z bossem!
  
  ================================= BOSS =================================
  ==== Guard Armor =======================================================
  ========================================================================
  Pomimo tego, ¿e masz do wyboru tylko jeden cel, tak naprawdê mo¿esz 
  atakowaæ ka¿dy z dostêpnych celi - jego ramiona, nogi, tu³ów lub g³owê. 
  Od czasu do czasu, po zablokowaniu jego ataku, na arenie pojawi siê 
  zielona karta Mickey'ego o wartoœci 0. Jest to specjalna karta, dostêpna 
  tylko podczas walk z bossami. Wykorzystuj¹c j¹, twój przeciwnik 
  rozpadnie siê na kawa³ki i nie bêdzie ciê móg³ atakowaæ przez kilka 
  sekund. To jest twoja okazja na zabranie mu pewnej iloœci HP. Po jego 
  pokonaniu, boss zostawi za sob¹ pewn¹ iloœæ EXP oraz swoj¹ kartê 
  Heartless.
  ========================================================================
  ================================= BOSS =================================
  
  Po walce, znajdziesz siê przed save'm i drzwiami, które pozwol¹ ci 
  opuœciæ Traverse Town. Jednak jeœli spojrzysz na mapê (przycisk SELECT) 
  ujrzysz, ¿e to jeszcze nie wszystkie lokacje - na po³udniu, po 
  zsyntezowaniu drzwi (karta o wartoœci min. 1), otrzymasz przejœcie do 
  kolejnego, specjalnego pomieszczenia na po³udniu. Jest tu jednak 
  potrzebna z³ota karta, któr¹ mo¿esz uzyskaæ losowo podczas walk z 
  przeciwnikami. Jako, ¿e jednak jej nie mamy, mo¿esz ju¿ opuœciæ Traverse 
  Town.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                 === FAQ ===
  
  
  Q1. Czy ta gra ukaza³a siê ju¿ w Polsce?
  A1. Nie, zosta³a ona wydana jak na razie jedynie w Japonii. Europejska 
    premiera jest zapowiedziana na marzec 2005 roku.
  
  Q2. Dlaczego nazywasz Leona Squallem?
  A2. W tej wersji gry, Leon ju¿ nie nazywa siê tak - powróci³ do swojego 
    prawdziwego imienia.
  
  Q3. Mo¿esz mi daæ link do ROMa z gr¹?
  A3. Nie, jeœli a¿ tak bardzo chcesz w ni¹ zagraæ, sam go znajdŸ.
  
  Q4. Proszê?
  A4. Nie, i tak ci go nie dam. http://google.pl/
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
              === JAPOÑSKA WERSJA ===
  
  
    a. T³umaczenie Menu
  
  Spis opcji w menu:
  
  - Twoja talia
  - Mapa obecnej lokacji
  - Twoje karty pomieszczeñ
  - Mapa Castle of Oblivion
  - Zdolnoœci Sory
  - Notatki
  - Wyjœcie z gry
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
               === PODZIÊKOWANIA ===
  
  
   CJayC za prowadzenie takiej œwietnej strony jak GameFAQs.
   
   Square Enix za stworzenie takiej œwietnej gry jak CoM.
   
   Aeris za kopanie mnie jak nikt inny (jeszcze 1937 kicków i bêdê wolny!)

  View in: