Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario vs. Donkey Kong
Mario vs. Donkey Kong
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario 64
Super Mario 64
Classic NES Series: The Legend of Zelda
Classic NES Series: The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Imagine Fashion Model
Imagine Fashion Model
Double Dribble: 5 on 5
Double Dribble: 5 on 5
Imagine: Dream Wedding
Imagine: Dream Wedding
Crillion
Crillion
Looney Tunes: Duck Amuck
Looney Tunes: Duck Amuck