Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Metroid Fusion
Metroid Fusion
F-Zero: Maximum Velocity
F-Zero: Maximum Velocity
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Super Mario Land
Super Mario Land

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Tetris
Tetris
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Metroid
Super Metroid
EarthBound
EarthBound