hide results

  Light Side Soldier/Consular Guide by 8bitPunk

  Version: Jedi | Updated: 08/11/11 | Search Guide | Bookmark Guide

  
  
   _ __   _    _   _         __  _  _     
   | |/ /   (_)   | |  | |        / _| | | | |     
   | ' / _ __ _ __ _| |__ | |_ ___   ___ | |_  | |_| |__  ___ 
   | < | '_ \| |/ _` | '_ \| __/ __|  / _ \| _| | __| '_ \ / _ \
   | . \| | | | | (_| | | | | |_\__ \ | (_) | |  | |_| | | | __/
   |_|\_\_| |_|_|\__, |_| |_|\__|___/  \___/|_|   \__|_| |_|\___|
          __/ |                      
          |___/                       
     ____ _   _   _____         _   _ _   
     / __ \| |  | |  | __ \        | |  | (_)   
    | | | | | __| |  | |__) |___ _ __ _  _| |__ | |_ ___ 
    | | | | |/ _` |  | _ // _ \ '_ \| | | | '_ \| | |/ __|
    | |__| | | (_| |  | | \ \ __/ |_) | |_| | |_) | | | (__ 
     \____/|_|\__,_|  |_| \_\___| .__/ \__,_|_.__/|_|_|\___|
                   | |             
                   |_|             
  
  
  Light-Side Soldier/Consular Guide	By	8bitPunk
  
  
  ..+I7ZDMMMMNMMNNNNNNMMMMNNNNNMMMMMNNDDDNDDDDDDDDNNNNNNNNNNNDNDNMMMMMMMMMMMMMMMM
  =.,?I7ONMMMNNMMMMMMMMMMMNNNNNMNMMNNNNDDDNDDDDDDDDNDNNNNDNNNNDDNMMMMMMMMMMMMMMMM
  ?~.:?I7ONMMMMNMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMNNNDDDDDDDDDDDDDN8~=$I~7DDDNMMMMMMMMMMMMMMMM
  I+:.:?I7OMMMMNMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMNNDDNDDDDDDDDDD?ODDDDD88Z?DNMMMMMMMMMMMMMMMM
  $I+..=?I7OMMNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNDDNNDDDDDDDDD$DDDDDDD8OZ$ODMMMMMMMMMMMMMMMM
  O7I+..+?I$OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDDDDDDDDDDD8DD88OOOOOO?.+OMMNMMMMMMMMMMMMM
  DO7?+..+?I$OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDDD8DDD8888DD8OOOOO88Z?~?OMMMNMMMMMMMMMMM
  MDO7?+..+?I$8MMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMNNDDDD8888D8888D888OOOOO8O+~IOMMMNMMMMMMMMMMM
  MNDZI?+..+?I$8MMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMNDDD8888888888D88DDDDODDDDI~ZMMNNMMMMMMMMMMM
  NNNDZI?=..+?I$8MMNNMMMMMMMNNNMMMMMMNDDD88888888D8D888888O$8DI+~OMMNNMNMMMMMMMMM
  NNMM8$I?=..+?I$8MNNMMMMMMMNNNNNMMNNDD8888888888D8D8OOOOO8O~?Z??NMMMMMNMMMMMMMMM
  NNMNN8$I?~..+?IZDNMMMMMMMMMNMNMMMNDDDD8888888888DD88OO88D8DDI?8DMMNNMMMMMMMMMMM
  NNNNMM8$I?~.,+?I$DMMMMMMMMMMMMMMMMND88888888888888O8ODO8887Z8?DMMMNNNMNNMMMMMMM
  NNNNMMNO7?+..~+I7ZNMNMMMMMMMMMMMMNNDD88888888888888888DD8D7NDIMMNMNNNNMMMMMMMMM
  MNNNMMMNO7?+..~+I7ZMMMMMMMMMMMMMMMND8888O88888888888DD88DDD$88OOONNNNNMMMMMMMMM
  MNNMMMMMDZI?+..~+I7OMMMMMMMMMMMMMMND888OO88888888888OD8DDDD$D$8ZO$ODDNNMMMMMMMM
  MNNMMMMMMDZI?+..=+I7OMMMMMMMMMMMMND88888888888888888$DDDNNDDZ8$Z$$NDDDNNMMMMMMM
  MMMMMMMMMM8$I?+..=?I7OMMMMMMMMMMMND888888888888D88DZ$DDDDDNZD$$7$DDDDDDDNMMMMMM
  MMMMMMMMMMN8$I?=..+?I7OMMMMMMMMMMMND8888O8O88888NDZ7$8ODD8$8Z$7$ZNDDDDDDDNMMMMM
  MMNMMMMMMMMM87I?~..+?I78MMMMMMMMMMMD8888888888DMDN7$7=D8+=Z$7$77NDDDDDDDDDNNMMM
  MNMMMMMMMMNNNO7I+~..+?I7OMMMMMMMMMND8888888DDND88Z777~~~~$77I7$DDD8DDDDDDDNNNNM
  MMNNMMMMMNNNMDO7?+:..+?I$8MMMMMMMMND8888888NDDNDNO777:~=?I77$I7NDDD8MMNNNDNNNNN
  MNNNMMMMMMNNNNDZ7?+,.:+?I$8MMMMMNND8888888DDDDM8O7$77:~=77I$II$D8N8MDDDDDNMDNNM
  MMNNMMMMMMNNNNNDZI?+..:+?I$DMMMMMND888888DNDND8D$$777~:I77$II7$NDDM8DD8DMDMMDNM
  MMMNMNMMMMNNNNMMDZI?+..~+?I$DMMMMMND888D8NN8DD8Z8Z$7$~777$87I7IDD8MDD8DMDMDNMDN
  MMMMMMMMMNNNNNMMMD$I?+..~+?IZDMNNNND888D8NMNDNDI887$$$I$IZ7IIII88N88D8NDMDDNMMN
  MMMMMMMMMMNNNNMMMM87I+=..=+?7ZNMNMMD888N8NDNDM877O$7$77I7ZIII7$8NDD8DDDMDDDMMMM
  MMMMMMMMMMNNNNMMMMMO7I+=..=+?7OMMMMD88DN8N8NDNI$IO$777I7ZI?7I?$8NM8MDDMDD8NMMMM
  MMMMMNMMMMNNNMMMMMMNO7?+~..=+?$8MMND88DNNDDND877IO7I77$$I7II7I7888M8NNDD8NMMMMM
  MMMMMMMMMMNNNMMMMMMMNO7?+~..=+I$DMND8DDNNDDNDDI77Z77777ZIII?II7DD88DNDDDNMNNMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI?=,..=+IZDND8DDNNDDNDD7I7$I7II$Z7I?II7$DN8DNN8DNNNNNMNN
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI?=,..=?7ONNDD8DNMDNNDM777I?7I7I7IIIII8D88D8DDNNDNNMMND
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI?=...=?78D88MDNMDMDNM77I7II7ZIIIII7IN8D88DDDDDDNNMMNM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI+=..,=?$888DDDNDMNNM$877II7I77?I77IN8888DDDDDNNNMMNM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI+~..,=?7O88NDN8MDMD7DIIIIZII7II$7O8888DDDDDDNNNMMNM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI+~..:=?$ODDNDNMNMOIO$I77ZIII$7$O88888DDDDDDNNNMMNM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD$?=~..~I$OONDDNNMM77$7IIIII77$7Z88888DDDDDDDDNNMMN8
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZI+~:,?$ZODDDNMMN$77I7IIII77$$D888DDDDDDDDDNNMMMN8
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZ7?~,$+O88DNMNNMZ7$77IZ7777$8888DDDDDDDDDDNNMMMN8
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDZ7Z?=7ODNNMMMMMI$777$$7$$8888DDDDDDDDDDDNMMMMN8
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNZ?+DDNNMMMMMD8O$$$$7$8888DDDDDDDNDDDDNMMMND8
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO8I+IZDMMMMDDOD8O88888DDDDDDDDNNDDDDDNMMMN88
  MMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ$7Z$N=8MMMMDDNOZ88888DDD88DDDNNNDD88DNMMMN88
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNZZ7Z$87MMMMMM8Z88888D88888DNNNNDDD88DMMMMN88
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNMOO8$$+MMN8888DD88D888888DDDNNNNDDD8DNMMMMD88
  MMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZ8IZ$IZO8888888DD888DDDNNNNNND8D8DDNMMMND88
  MMMMMMMNNMNNMMNMMMMMMMMMMMMMMNNMMMN8MM$$O$ZZ7D8D8DDDDDDNNNNNNNNNDDD888DMMMMND88
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMM88MMM$$8OZ$ODDDDDDDDDDDNNNDDDD8888DDNMMMNDDO8
  MMMMMMMMMMNNMMMMMMMMNMMMMMMMNNNNMM88MMM8O$OZZZ8DDDDDDDDDDDDDDDDD8D88DDNMMMNDD88
  MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM88MMO8O$$O88NNDDDDDDDDDDDD88888888DNMMMMND888
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8DMMOZONDNMMND8DDDDDDDDDD8DDD8888DDMMMMNDD888
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8DMMZODDNDMMDM78DDD88DDDDDDDDD88DDNMMMMNDD888
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMM8NMZONMDDDNMDMNZDDDDDDDDDDDDDD88DDMMMMNNDD888
  
   (Jedi with a Single-Bladed Lightsaber)
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  Knights of the Old Republic: Light-Side Soldier/Consular Guide for PC/Xbox
  
  
  	Intro						[NTR]
  
  
  	Main Character					[MNCH]
  		Starting Stats				[MNCH1]
  		Skill Progression			[MNCH2]
  		Feat Progression			[MNCH3]
  		Force Power Progression			[MNCH4]
  		Weapon Progression			[MNCH5]
  		Armor Progression			[MNCH6]
  
  
  	Surviving Taris on Hard Difficulty		[TRS]
  
  
  	What order should the Planets be visited in?	[PLNT]
  		Dantooine				[PLNT1]
  		Kashyyyk				[PLNT2]
  		Tatooine				[PLNT3]
  		Korriban				[PLNT4]
  		Manaan					[PLNT5]
  
  
  	Making the Most out of Your Party Members	[PRTY]
  
  
  	Carth Onasi					[CRTH]
  		Starting Stats				[CRTH1]
  		Skill Progression			[CRTH2]
  		Feat Progression			[CRTH3]
  		Weapon Progression			[CRTH4]
  		Armor Progression			[CRTH5]
  
  
  	Mission Vao					[MSSN]
  		Starting Stats				[MSSN1]
  		Skill Progression			[MSSN2]
  		Feat Progression			[MSSN3]
  		Weapon Progression			[MSSN4]
  		Armor Progression			[MSSN5]
  
  
  	Zaalbar						[ZLBR]
  		Starting Stats				[ZLBR1]
  		Skill Progression			[ZLBR2]
  		Feat Progression			[ZLBR3]
  		Weapon Progression			[ZLBR4]
  
  
  	Bastila						[BSTL]
  		Starting Stats				[BSTL1]
  		Skill Progression			[BSTL2]
  		Feat Progression			[BSTL3]
  		Force Power Progression			[BSTL4]
  		Weapon Progression			[BSTL5]
  		Armor Progression			[BSTL6]
  
  
  	T3-M4						[T3M4]
  
  
  	Canderous					[CNDR]
  		Starting Stats				[CNDR1]
  		Skill Progression			[CNDR2]
  		Feat Progression			[CNDR3]
  		Melee Weapon Progression		[CNDR4]
  		Ranged Heavy Weapon Progression		[CNDR5]
  		Armor Progression			[CNDR6]
  
  
  	Juhani						[JHN]
  		Starting Stats				[JHN1]
  		Skill Progression			[JHN2]
  		Feat Progression			[JHN3]
  		Force Power Progression			[JHN4]
  		Weapon Progression			[JHN5]
  		Armor Progression			[JHN6]
  
  
  	Jolee Bindo					[JLBN]
  		Starting Stats				[JLBN1]
  		Skill Progression			[JLBN2]
  		Feat Progression			[JLBN3]
  		Force Power Progression			[JLBN4]
  		Weapon Progression			[JLBN5]
  		Armor Progression			[JLBN6]
  
  
  	HK-47						[HK47]
  		Starting Stats				[HK471]
  		Skill Progression			[HK472]
  		Feat Progression			[HK473]
  		Weapon Progression			[HK474]
  
  
  
  	Appendix 1: Melee Weapon Mods			[MLMD]
  		Vibration Cell				[MLMD1]
  		Durasteel Bonding Alloy			[MLMD2]
  		Energy Projector			[MLMD3]
  
  
  	Appendix 2: Ranged Weapon Mods			[RNGMD]
  		Scope					[RNGMD1]
  		Improved Energy Cell			[RNGMD2]
  		Beam Splitter				[RNGMD3]
  		Hair Trigger				[RNGMD4]
  
  
  	Appendix 3: Armor Mods				[ARMMD]
  		A3a. Armor Reinforcement		[ARMMD1]
  		A3b. Mesh Underlay			[ARMMD2]
  
  
  	Appendix 4: Lightsaber Crystals (with Stats)	[CRSTL]
  		A4a. Sigil
  		A4b. Bondar
  		A4c. Rubat
  		A4d. Damind
  		A4e. Nextor
  		A4f. Krayt Dragon Pearl
  		A4g. Opila
  		A4h. Firkrann
  		A4i. Solari
  		A4j. Jenruax
  		A4k. Phond
  		A4l. Upari
  		A4m. Sapith
  
  
  	Appendix 5: Lightsaber Special Bases
  		Heart of the Guardian			[HOTG]
  		Mantle of the Force			[MOTF]
  
  
  	L. Legal Blah Blah:				[DNTCR]
  
  	C. Contact Info:				[CNTCT]
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	###################################################
  	#                         #
  	# Intro to making a Light-Side Soldier/Consular #
  	#                         #
  	###################################################
  [NTR]
  
  When I played Knights of the Old Republic for the first time on Xbox, I was
  instantly hooked. I've been a fan of turn-based RPG's for as long as I can
  remember, and the combat system that could turn into semi-real time action
  appealed to my short attention span that would cringe at the delay going into
  and out of most battles in other RPG's.
  
  It was almost completely obvious that my character would eventually become a
  Jedi, and I loved playing the part of a hero who would rely on their attunement
  to the force instead of brute strength to overcome obstacles, even before I 
  earned my Lightsaber. I even took it as far as to completely forsake the game
  of Pazaak (Jedi have no need of such diversions), while spending as little of
  my credits as possible, and giving them away at any chance I got (the force
  will provide me with the tools I need to succeed).
  
  Consequently, I went through the game with barely adequate gear. I never
  purchased anything from stores. I also went as far as to disdain the use of 
  multiple weapons (a Jedi relies upon Force Mastery, not combat abilities). My 
  friends would mock me, and insist that using two weapons (or a double-bladed 
  Lightsaber) was the best way to go, but I assured them that my character was 
  strong enough to win any battle.
  
  
  Imagine their ridicule when I showed them that the only equipment my Jedi used 
  was a single-bladed, green colored Lightsaber and Jedi Robes.
  
  "Where is your shield generator?"
  "The Force will protect me."
  "How come your guy doesn't have a belt, or gloves?"
  "True Jedi have no need of such things."
  "My guy has a sick visor that (insert useful skill-augmenting, or ability
  enhancing accessory), you're missing out. How does your guy even win battles?"
  
  Then I proceeded to show them how quickly I dropped a group of 3 Dark Jedi by
  disabling them with Stasis, then using Flurry (plus Knight Speed) to kill each
  of them within 1 turn.
  
  
  And so, I completed the game, earning as many light-side points as I could,
  always refusing rewards, and feeling challenged only by the toughest of enemies
  (the Final Boss did give me a challenge). But along the way, I proved that a
  single-bladed Lightsaber, and Consular class was enough to get through the
  entire game (at least on Normal Difficulty).
  
  
  Sure, there were a lot of rough spots. I didn't know that I could "save" my
  level-ups from Taris, and consequently became a Jedi after reaching level 8 as
  a Soldier. While I had enough foresight to know that placing any emphasis on
  Blaster weapons would be pointless, I also thought that a Lightsaber would be
  classified as a "Melee Weapon", so I ended up wasting a couple of Feat Points.
  
  Even with poorly spent Feat points, a relatively low Consular Level, and a
  minimal amount of gear, I was able to beat the game. Now that I've refined my
  technique, I can breeze through the Hardest Difficulty (which is what this
  guide is focused towards).
  
  
  I still have the bad habit of never equipping and/or using Shield Generators,
  but I have learned to appreciate accessories and items that can be bought 
  from stores.
  
  This guide aims to allow you a powerful character that is capable of beating
  the entire game on the Hardest difficulty, without having to "Pause-Heal"
  (pausing the game by going into your inventory, and using a MedPack without
  having to waste a turn of combat), and to do it all with using a Single-bladed
  Lightsaber.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	######################################
  	#                  #
  	# How to Build Your Main Character #
  	#                  #
  	######################################
  [MNCH]
  
  Class: Soldier/Consular
  
  Eventually, this class will rely on Force Speed (Master Speed), Force Power
  Stasis, and/or Force Wave, to dominate all battles. While enemies are held by
  Force Power Stasis (or stunned from Force Wave), they become extremely easy to
  hit, making them vulnerable to Flurry and Power Attacks. Master Speed will
  allow for 2 extra attacks each round, meaning that if you use a single 
  one-handed Lightsaber, and attack with Flurry, you will be dealing out 4
  attacks each round.
  
  
  While I have chosen to ultimately use a single Lightsaber with Dueling and 
  Flurry Feats, Two-Weapon Fighting will always out damage a single weapon 
  fighter. Both builds are viable, even on the Hardest difficulty. If you 
  want to make a Two-Weapon Fighting Soldier/Consular, I have outlined my
  recommendations for what Feats to take at each level.
  
  If you go the Two-Weapon Fighting path, purchase the Echani Firebrand in Taris
  as soon as possible, and instead outfit Zaalbar with the Prototype Vibroblade
  (main hand) and Mission's Vibroblade (off hand). The Echani Firebrand will
  dominate all other early game weapons until you acquire a double-bladed 
  Lightsaber and the skills to use it (or a single-bladed Lightsaber, and the
  Prototype Vibroblade in your off-hand).
  
  
  To make the most out of your Soldier/Consular, it is important to Level your
  Soldier class only to Level 5, then to "hold" (don't level your Main Character
  up when you have the option to) all level ups until you become a Jedi. While
  this may make Taris more difficult, it will make the rest of the game much
  easier once you actually become a Jedi (and don't you love having multiple 
  level-ups to spend at once?).
  
  Leveling your Soldier Class to level 5, as opposed to say, "holding" your level
  at Level 4, is important because if we become a Consular too early, then we
  will not have enough Feats to make our character most effective in combat. By
  becoming a Consular once you are a Level 5 Soldier, you will have plenty of
  Force Powers to use (and even a few that you wont need).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>                  <>
  	<> Main Character's Starting Stats: <>
  	<>                  <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
  [MNCH1]
  
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      15      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      14      |    +2    |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Spend the 4 additional Attribute Points at your discretion. Dexterity and 
  Constitution are good spends, or even an additional 2 points into strength
  (which would cost all 4 of the points).
  
  My favorite place to spend the additional points is to boost Strength up to
  16. Although this only improves your chance to hit and damage by 1, this will
  help prevent misses when attacking with a melee weapon and make it a little
  easier to get off of Taris with only being Level 5.
  
  
  4 points towards Dexterity will boost your Defense by 2 (making it harder to
  land hits on your character), while 4 points into Constitution will give your
  character an additional 2 health every level (+40 health at level 20).
  
  
  Constitution will benefit your Jedi in the long run, since Consulars are 
  lacking in Vitality. The benefits from a higher Constitution at lower levels
  is not as pronounced (you will have 10 extra Vitality from Constitution as a
  Level 5 Soldier.
  
  
  Since Consulars are Force-Power-Oriented, it is important to have good
  starting stats for Wisdom and Charisma.
  
  The bonus Wisdom will allow you to have more Force Points to use on Force
  Powers, increase your Force Point regeneration rate and also make your Force
  Powers more effective (or harder to resist).
  
  Charisma helps by additionally making your abilities harder to resist (and more
  effective) and also helps when trying to persuade people during conversation.
  
  
  Every 4 levels you will receive an additional attribute point to spend, I 
  suggest having one ability (Wisdom) at 15, which will be boosted 5 times, to
  end up at 20 (once you reach Level 20). The extra point in wisdom can easily
  go towards Strength, but by boosting Wisdom as high as possible, we ensure the
  largest Force Point pool, and also dramatically decrease the chances that any
  of our Force Powers will fail against enemies.
  
  It is possible to be so strong in the force, that it is impossible for some 
  enemies to resist Force Powers. This will most readily happen with normal 
  enemies, and happen less frequently against Dark Jedi, or even Siths.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)                     (/)
  	(/)  Main Character's Skill Progression :  (\)
  	(\)                     (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(/)
  [MNCH2]
  
  Soldiers get 1 Skill Point/Level
  
  Soldier's Class Skills are:
   
  Demolitions
  Awareness
  Treat Injury
  
  
  Recommended Starting Skills: (with 10 Intelligence)
  
  Persuade: 2
  
  
  Consulars get 1 Skill Point/Level
  
  Consular's Class Skills are: 
  
  Computer Use
  Demolitions
  Awareness
  Persuade
  Repair
  Treat Injury
  
  
  The only 2 skills you should worry about boosting are the Persuade, and Treat
  Injury skills. Persuasion will help you get through dialogue situations with
  the most benefit, while Treat Injury will increase the amount healed by 
  MedPacks.
  
  In order to increase the Skill Level of Persuade while you are a Solder, you
  will need to "save" the Skill Point you get at every even Level-up in order to
  have the 2 points necessary to improve Persuade. Since eventually I will be
  depending on the Force Ability "Heal", I usually dump all of my points into
  Persuade.
  
  Once you acquire the "Force Persuade" power, Persuade becomes almost useless.
  There will still be situations where you will need to use Persuade instead of
  Force Persuade (like on Korriban in the Sith Academy), but for the most part
  you can rely on Force Persuade. At this point you can keep putting points into
  Persuade, or switch to Treat Injury, or even other Skills.
  
  
  Treat Injury increases the amount healed by MedPacks. While this Skill could
  be considered weak, you will see some benefit for the duration of the game,
  especially when you are using Life-Support Packs, or Advanced MedPacks to heal
  during tough battles.
  
  For the other skills, we can rely on other party members to balance us out.
  Don't worry about your character not having high skills.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                    (<>)
  	(<>)  Main Character's Feat Progression: (<>)
  	(<>)                    (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [MNCH3]
  
  Soldiers get 1 Feat Point/Level
  
  
  Soldier Starting Feats:
  
  Armor Proficiency: Light
  Armor Proficiency: Medium
  Armor Proficiency: Heavy
  Power Attack
  Power Blast
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Heavy Weapons
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  
  
  As a Soldier: One Weapon Dueling Build
  	Level 1: Dueling
  	Level 2: Toughness or Flurry
  	Level 3: Toughness or Flurry
  	Level 4: Improved Dueling
  	Level 5: Improved Toughness
     **Level 6: Improved Flurry
  
  **-Optional Level, only take if you are having extreme difficulty getting off
    of Taris.
  
  
  As a Soldier: Two-Weapon Fighting Build
  	Level 1: Two-Weapon Fighting
  	Level 2: Toughness
  	Level 3: Conditioning, or Implant Level 1
  	Level 4: Improved Two-Weapon Fighting
  	Level 5: Improved Toughness
     **Level 6: Improved Power Strike
  
  **-Optional Level, only take if you are having extreme difficulty getting off
    of Taris.
  
  
  Quick rationale for my Soldier Feat choice: 
  
  Whether you are Dueling, or Two-Weapon Fighting, the first Feat you get should
  always improve your chances of landing an attack. While this is less 
  pronounced with Dueling, the bonus to Defense will help your character in the
  long run.
  
  Toughness is a relatively weak Feat at the start, we level it more as a 
  prerequisite for Improved Toughness (-2 Damage received from attacks), than for
  the bonus to Vitality (+1 Vitality/Level).
  
  
  Even when I have acquired the Flurry Feat, it is rare that I use it on Taris.
  Since it lowers both Defense and Attack by 4, it makes it extremely easy for
  your main character to get hit while using it. Flurry is most useful when
  there is only one enemy left to attack, or you are not worried about taking
  damage. 
  
  
  Since Two-Weapon Fighters benefit more from Power Attack (Power Attack bonus
  Damage applies on all Weapon attacks), they are slightly ahead of Duelers
  since they start with the Power Attack Feat. Spend your Soldier Level 3 Feat
  on whatever you want to. Conditioning and Implant are the obvious choices to
  improve your Soldier's Combat capabilities. This doesn't mean that you can't
  see benefit from Caution, Empathy, or even Gear Head if you are boosting the
  skills that correspond to those Feats.
  
  
  At Level 4 I again recommend that we improve the Feat which will increase our
  chances at landing attacks. With Level 5 we take Improved Toughness due to
  how it reduces incoming damage by 2.
  
  
  Consulars get a Feat Point at Levels: 1,3, 6, 9, 12, 15, 18
  
  
  Consular Starting Feats:
  
  Weapon Proficiency: Lightsaber
  Jedi Defense
  Force Focus
  Jedi Sense
  Force Sensitive
  
  
  As a Consular: Dueling Build
  	Level 6: Advanced Jedi Defense or Improved Flurry
  	Level 8: Advanced Jedi Defense or Improved Flurry
  	Level 11: Master Dueling or Master Jedi Defense*
  		 (Improved Force Focus, Knight Sense)
  	Level 14: Master Dueling or Master Jedi Defense*
  	Level 17: Master Flurry or Master Toughness
  		 (Master Force Focus, Master Sense)
  	Level 20: Master Flurry or Master Toughness
  
  *-Weapon Focus: Lightsaber is a good alternate Feat to have instead of Master
   Jedi Defense.
  
  
  As a Consular: Two-Weapon Fighting Build
  	Level 6: Advanced Jedi Defense or Improved Power Strike
  	Level 8: Advanced Jedi Defense or Improved Power Strike
  	Level 11: Master Two-Weapon Fighting or Master Jedi Defense*
  		 (Improved Force Focus, Knight Sense)
  	Level 14: Master Two-Weapon Fighting or Master Jedi Defense*
  	Level 17: Master Power Strike or Master Toughness
  		 (Master Force Focus, Master Sense)
  	Level 20: Master Power Strike or Master Toughness
  
  *-Weapon Focus: Lightsaber is a good alternate Feat to have instead of Master
   Jedi Defense.
  
  
  Quick Rationale of my Consular Feat Choice:
  
  As soon as you start wearing the Jedi Robes, you will notice a drastic
  reduction in your defense. This is a necessary sacrifice to be able to use
  most Force Powers. Since you will be facing a good amount of Blaster-wielding
  enemies in the future, I take Advanced Jedi Defense as a great counter. With
  Master Jedi Defense, there is an even greater chance of Deflection, and a
  significantly greater chance to reflect the shot back at the enemy. 
  
  
  It may be argued that since most of the toughest fights in the game come at the
  hands of Lightsaber-Wielding opponents, that improving Jedi Defense should take
  a back seat to Weapon Focus: Lightsaber.
  
  
  Improved Flurry is a great grab as soon as possible because it reduces the
  penalty to -2 Attack/Defense while using Flurry. While we eventually want
  Master Toughness for the boost in Vitality that it will bring, you may argue
  that some other Feats are more useful. Keep in mind that the bonus to Vitality
  from Toughness (and Master Toughness) are retroactive. Master Toughness will
  net you +40 Vitality at Level 20, in addition to 2 points of damage reduction
  from every attack that hits you.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                       (~)
  	(~)  Main Character Force Power Progression:  (~)
  	(~)                       (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [MNCH4]
  
  Consulars get 1 Force Power/Level
   (and an Additional Force Power at Levels: 1, 5, 9, 13, and 17.)
  
  
  Consular Force Power Build as a Level 5 Soldier:
  	Level 1 (Level 6): Burst of Speed and Cure
  	Level 2 (Level 7): Force Push
  	Level 3 (Level 8): Force Aura or Force Valor*
  	Level 4 (Level 9): Knight Speed
  	Level 5 (Level 10): Force Whirlwind and Affect Mind**
  	Level 6 (Level 11): Dominate Mind**
  	Level 7 (Level 12): Force Resistance
  	Level 8 (Level 13): Stun
  	Level 9 (Level 14): Stasis and (Force Shield or Knight Valor) 
  	Level 10 (Level 15): Master Speed
  	Level 11 (Level 16): Force Wave or Stasis Field
  	Level 12 (Level 17): Force Wave or Stasis Field
  	Level 13 (Level 18): (Lightsaber Throw or Force Suppression)*** and 
                 (Force Armor or Master Valor)
  	Level 14 (Level 19): Force Immunity
  	Level 15 (Level 20): ****Free Pick****
  
  *-Stun is also an ok choice at this level, but it is more a prerequisite for
   Stasis Field than an ability we would be using.
  
  **-I usually get Affect Mind early, though you may prefer not to use it at all.
    There are plenty of great Force Powers to choose instead of Affect Mind. I
    recommend choosing a Buffing Power (like Force valor or Force Aura) instead
    if you do not want Affect Mind or Dominate Mind.
  
  ***-Either of these two abilities are needed in the final boss fight in order
    to target objects in the environment. You will know what I'm talking about
    if you have played through the game before.
  
  ****-By this point you should have all of the Force Powers that are needed to
     make the final battle easy. If there are any Force Powers that are not
     maxed out, now is the time to max them. I usually take Heal for the
     simple reason that there is little else that would even be remotely useful
     in the battle with Malak.
  
  
  Quick rationale for my Consular Force Power Choices:
  
  Ultimately my character build focuses on disabling enemies with Force Wave, or
  Stasis Field, then using Flurry to quickly decimate them. Once Master Speed is
  acquired and used, your character gets an additional 2 attacks every round.
  This translates into 4 total attacks each round using Flurry and a One-Handed
  Weapon.
  
  
  Initially I take Burst of Speed and Cure. Cure allows me to heal my party
  after every battle without needing MedPacks (don't bother improving Cure to
  Heal, it only recovers an additional 5 points of Vitality), and Burst of Speed
  provides a small boost to my Defense (+2) that I sorely need since wearing Jedi
  Robes is about as effective at preventing damage as a blanket would be at
  stopping a bullet. Burst of Speed also allows me to move around at a much
  increased speed, but it is more important as a prerequisite to Knight Speed
  and Master Speed for the bonus attacks.
  
  
  Even though I am usually fairly high on my Light-Side Alignment by the time I
  become a Jedi Consular, I take Force Push before Stasis because Force Push only
  costs 10 Force Points to use (compared to the 25 Force Points before adjustment
  due to Alignment that it costs to use Stun) and it does almost the same thing
  as Stun.
  
  
  Take Knight Speed and Master Speed as soon as possible for the bonus Defense
  (+2/+4/+6) per rank, and bonus attacks. Take Force Wave or Stasis Field
  immediately after you get Master Speed. Beyond these abilities, everything
  else is secondary. You could literally choose wasteful Force Powers every
  level afterwards and still have a character that can rip through every enemy
  in the game (even bosses).
  
  
  The Main Character we have built has great resistance against enemy Force
  Powers (from the naturally high "Will", and from high Wisdom, and high 
  Charisma), I still take Force Resistance because it lasts for 60 seconds, helps
  resist Force Powers even more, and isn't a hassle to recast every so often.
  
  
  When you reach Level 9 as a Consular (Level 14 total), you get to choose two
  Force Powers. I usually use this level to improve Stun to Stasis, and the
  second point for a buffing spell (like Force Aura, or Force Valor). The second
  Force Power can be almost anything if you don't want a buffing power, even a
  "Dark Side" power. Since your character has such a huge Force Point pool, you
  don't have to worry about the huge casting cost associated with Dark Side
  Powers.
  
  
  I like Force Aura, but Force Valor is an excellent buffing spell as well. Even
  at it's first rank, Force Valor improves all of your Attributes (and the rest
  of the party's Attributes) by 2. This translates into +1 Damage/Attack, +1
  Defense, +2 to Force Ability Saving Throws (increasing the chance that enemies
  will feel the full force of your Force Powers), and a +1 bonus to
  all of your saves (Fortitude, Reflex, and Will).
  
  
  When choosing between Force Wave and Stasis Field; keep in mind that Force Wave
  deals damage in addition to stunning enemies, while Stasis Field will keep
  enemies disabled longer (about 1 turn longer in combat). Force Wave also has
  the disadvantage of not working against large creatures (like the Terantatek or
  some larger droids), while Stasis Field works against every enemy.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                    <~>
  	<~>  Main Character Weapon Progression: <~>
  	<~>                    <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [MNCH5]
  
    +====================================+
    | Main Character Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    | Short Sword |  1-6  |   0   | Endar Spire; First Footlocker |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Long Sword  |  1-12  |   0   | Endar Spire; Second Footlocker |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Prototype  |  2-11  |   0   | Endar Spire: Starboard Section;|
    | Vibroblade  |      |      | Sith Heavy Trooper remains   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Vibration  |  +1   |   0   | Endar Spire; Fallen Jedi    |
    |  Cell    |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Durasteel  |  +1   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool,|
    | Bonding Alloy |      |      | Footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Energy   |  +1   |  +2   | Taris: First Apartments; Help |
    | Projector  |      |      | Dia remove her bounty**    |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-14  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Lightsaber  |  2-16  |      | Dantooine; Construct Lightsaber|
    |        |      |      | as Part of "Jedi Trials" Quest |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |  +1-6  |  +1   | Dantooine: Ruins; Nemo's    |
    |  Sigil   |      |      | remains            |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |  +1   |  +1   | Dantooine; Crystal Cave    |
    |  Rubat   |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |   0   |  +3   | Kashyyyk; Dark Jedi remains  |
    |  Damind   |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | Krayt Dragon |  +2   |  +3   | Tatooine: Eastern Dune Sea;  |
    |  Pearl   |      |      | Complete Quest: "A Desert Hunt"|
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |  +3   |  +3   | Korriban: Tomb of Naga Sadow; |
    |  Solari   |  +1-8*** |      | Skeletal Human remains     |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  Mantle of  |  ****  |  ****  | Yavin Station: Purchased from |
    |  The Force  |      |      | Suvam Tan for 25,000 Credits  |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  	
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-To receive the Energy Projector from Dia, you must accept her reward with
    the neutral response (neither Light Side nor Dark Side points awarded).
  
  ***-The additional 1-8 Damage from the Solari Crystal only works against
    "Alignment Group: Dark Side".
  
  ****-The Mantle of The Force can only be bought once you have saved Suvam Tan
     from the Trandoshans. This event can only occur once you have completed
     the Star Map. This is actually a Lightsaber Color Crystal Base that 
     modifies the effects of all Lightsaber Crystals. See Appendix: Lightsaber
     Crystals for complete information.
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                    (~)
  	(~)  Main Character Armor Progression:  (~)
  	(~)                    (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [MNCH6]
  
   +===================================+
   | Main Character Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available: \
   }===============+============+=============+=================================\
   |  Clothing  |   0   |   0   | Endar Spire; First Footlocker |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Combat Suit |   4   |   +5   | Endar Spire; Second Footlocker |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Light Battle |   7   |   +2   | Taris: South Apartments; Buy  |
   |   Armor   |      |       | from Larrim for 275 Credits  |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |  Jedi Robe  |   1   |   +8   | Dantooine; Complete the Quest: |
   |        |      |       | "Jedi Trials"         |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Knight |   2   |   +8   | Dantooine: Ruins; Nemo's    |
   |   Robe   |      |       | remains            |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Master |   3   |   +8   | Tatooine: Eastern Dune Sea;  |
   |   Robes   |      |       | Chewed Human Corpse**     |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |  Qel-Droma  |   5   |   +8   | Korriban: Shyrack Caves;    |
   |   Robes   | +2 Wisdom |       | Skeletal remains***      |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Star Forge  |  5****  |   +8   | Star Forge: Deck 2; Computer  |
   |   Robes   | +5 Wisdom |       | Room, use 25 Computer Spikes  |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-The Jedi Master Robe is looted from "Chewed Human Corpse" inside the Krayt
    Dragon Lair. There is also a set of Jedi Master Robes inside the footlocker
    inside Master Uthar's room on Korriban in the Sith Academy.
  
  ***-The Qel-Droma Robes are looted from "Skeletal remains" deep within the
    cave, past the bridge where you fight the Terentatek, on the northern side.
  
  ****-The Star Forge Robes also provide a +2 to All Saves (Reflex, Fortitude
     Will).
  
  
  
  Some Useful Accessories:
  
  Eriadu Strength Amplifier; Strength +2. Dantooine: Grove; loot from a 
  Mandalorian in the southern part of the map near the Path South.
  
  Circlet of Saresh: Wisdom +5 (Kashyyyk: Lower Shadowlands; Defeat the Ritual
  Beast as part of the "Chieftain in Need" quest and loot the remains).
  
  Nerve Amplifier Belt: Immunity: Mind-Affecting (Kashyyyk: Lower Shadowlands;
  Dropped by the Mandalorian Commander as part of the "Hidden Hunters" quest).
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	########################################
  	#                   #
  	# Surviving Taris on Hard Difficulty #
  	#                   #
  	########################################
  [TRS]
  
  Start out by buying the Light Battle Armor from Larrim in the starting
  apartments area by your base apartment. Equip this on your main character, 
  since he/she will be bearing the brunt of most attacks until you rescue
  Zaalbar. If you are desperate for credits, sell some items, including all
  swords except the Prototype Vibroblade, all blasters except one Blaster Rifle,
  and even your stimulants if you still need credits.
  
  The duels and bounties can provide additional income, even if you go about
  doing things the "light-side" way. Also, try to recover all mines once you get
  Mission, as these can be sold for a decent amount of credits.
  
  
  Make it a point to remove the bounty from Dia's head, and accept the reward she
  offers you (neutral path) for a huge boost for the Prototype Vibroblade.
  
  
  Eventually purchase the Echani Fire Brand from Kebla Yurt's Equipment
  Emporium, this will go to Zaalbar (unless you made a Two-Weapon Fighting main
  character...in that case, give Zaalbar the Prototype Vibroblade, and Mission's
  Vibroblade, while giving your main character the Echani Fire Brand).
  
  
  Try to keep your Main Character's Level capped at 5, but if you are having
  extreme difficulty, leveling the character to 6 won't handicap you severely
  once you become a Jedi. For your level 6 feat, take Improved Flurry if you are
  a One-Hander, and Improved Power Strike if you are a Two-Weapon Fighter (this
  is assuming that you already have Improved Dueling, or Improved Two-Weapon 
  fighting, respectively.
  
  
  If the black vulcars are giving you trouble, then use Zaalbar and Carth, and
  don't hesitate to fast travel back to your base to heal without using MedPacks.
  
  
  After you have broken into the Sith Base, I usually hack the computer system
  with either T3-M4, or Mission, and disable the shields on the Droid Boss. You
  can also destroy the conduit in the room with the Droid Boss to disable it's
  shields.
  
  For the battle with the Sith Governor, I recommend using Zaalbar and Bastila.
  Anyone using blasters has a chance at the attacks simply being deflected, or
  even reflected back at the shooter. You can try stunning the Governor with
  Bastila's Force Power Stun, but I find that her Force Points are better spent
  buffing herself and the party before the battle, then Healing.
  
  
  Bendak Starkiller (in the Duel Ring) is easily the most difficult fight on
  Taris. There are 2 ways I have found that help me beat him on hard difficulty
  without leveling past level 5. The first, while less honorable, employs the
  cheap trick of pausing, then using a MedPack every turn from your inventory,
  instead of during a turn in combat. The second way to beat him, is to simply
  turn the difficulty down to "Easy" for the fight, then back up to "Hard" 
  afterwards.
  
  I have never been able to beat Bendak Starkiller in a fair fight on Hard
  difficulty without being high level (7 or 8). You can simply skip this fight,
  if you wish, since it only offers credits and Bendak's Blaster as a reward 
  (and also some Dark Side Points).
  
  
  When you must battle Calo Nord and Davik Kang in the hanger, focus all of your
  attacks on Calo Nord to end the battle quickly with a cut scene.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	##################################################
  	#                        #
  	# What order should the Planets be visited in? #
  	#                        #
  	##################################################
  [PLNT]
  
  	()()()()()()()()()
  	()       ()
  	() Dantooine: ()
  	()       ()
  	()()()()()()()()()
  [PLNT1]
  
  This Planet is the location of:
  
  Lightsaber
  Jedi Robe
  Jedi Knight Robe
  Crystal, Sigil
  Crystal, Bondar
  Crystal, Rubat
  (Several random Lightsaber Color Crystals)
  Eriadu Strength Amplifier
  
  
  There is little choice in visiting Dantooine before the other Planets. There
  is no way to escape the planet until the Star Map has been recovered.
  
  Make sure to explore the Crystal Cave (keep heading south) to find several
  Lightsaber Crystals. Some eggs must be attacked (like opening a locked door
  or locked container) to acquire the Lightsaber Crysals inside.
  
  There is also a set of Eriadu Strength Amplifier gloves in the Grove where
  Juhani is first encountered. Loot them from a Mandalorian in the southern
  part of the map near the Path South.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	()()()()()()()()()
  	()       ()
  	() Kashyyyk:  ()
  	()       ()
  	()()()()()()()()()
  [PLNT2]
  
  This Planet is the Location of:
  
  Double-Bladed Lightsaber
  Dark Jedi Knight Robe
  Crystal, Damind
  Circlet of Saresh
  Nerve Amplifier Belt
  Zabrak Tystel Mark III
  Krath Double Sword
  Chuundar's Bowcaster
  Bacca's Ceremonial Blade
  
  
  Nerve Amplifier Belt: Immunity: Mind-Affecting (Kashyyyk: Lower Shadowlands;
  Dropped by the Mandalorian Commander as part of the "Hidden Hunters" quest).
  
  Kashyyyk is always the first Planet I travel to after I am given a choice of
  which Planet to explort. Within the Lower Shadowlands lies the Ritual Beast,
  whose remains contain the Circlet of Saresh. The Circlet of Saresh is a Light-
  Side Only Head Accessory that increases Widsom by +5.
  
  Besides the loot received from defeating the team of Dark Jedi, there are
  several weapons here that cost no credits, and are quite effective.
  
  Don't forget to complete the "Hidden Hunters" Quest in the Lower Shadowlands.
  The Mandalorian Commander dropsa Nerve Amplifier Belt, which provides Immunity
  to Mind-Affecting attacks.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	()()()()()()()()()
  	()       ()
  	() Tatooine:  ()
  	()       ()
  	()()()()()()()()()
  [PLNT3]
  
  This Planet is the Location of:
  
  Krayt Dragon Pearl
  Jedi Master Robes
  
  
  Tatooine provides one of the shortest Planet explorations. I usually head here
  to make sure that my Main Character has a slight edge in combat before I travel
  to Korriban.
  
  Tatooine also has moderately hard Swoop Bike Track races. The reward for
  beating the best time in each of the tiers is a set amount of Racing Credits
  that can be sold for Credits.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	()()()()()()()()()
  	()       ()
  	() Korriban:  ()
  	()       ()
  	()()()()()()()()()
  [PLNT4]
  
  This Planet is the Location of:
  
  Qel-Droma Robes
  Crystal, Solari
  Ajunta Pall's Blade
  
  
  Korriban can be a challenging place due to the amount of battles that will be
  against Force-Wielding enemies. Usually I rely on the Circlet of Saresh and
  the Nerve Amplifier Belt to get me through most battles without being disabled.
  
  The Qel-Droma Robes are an easy grab. All that has to be done is the slaying
  of a Terentatek inside the cave with the renegade students. The Qel-Droma
  Robes will further boost your Main Character's Wisdom and Defense.
  
  Ajunta Pall's Blade is mainly for Zaalbar or Canderous, though it can also be a
  powerful weapon in the hands of a Two-Weapon Fighting Jedi.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	()()()()()()()()
  	()      ()
  	() Manaan:  ()
  	()      ()
  	()()()()()()()()
  [PLNT5]
  
  Manaan is usually the last Planet I visit because there are not really any
  items here that will improve your Main Character (unless they are a Dark Side
  Character).
  
  The only redeeming quality for this planet is its exceptionally difficult
  Swoop Bike Race Track, which boasts a 5,000 Credit reward for beating the
  third tier.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	###############################################
  	#                       #
  	# Making the Most out of Your Party Members #
  	#                       #
  	###############################################
  [PRTY]
  
  
  	()()()()()()()()()()
  	()        ()
  	() Carth Onasi  ()
  	()        ()
  	()()()()()()()()()()
  [CRTH]
  
  Class: Soldier
  
  
  How to Build Carth into a beastly-dual-wielding-distance Soldier:
  
  Carth is the best ranged weapon fighter in the game. He naturally starts with
  great Dexterity (improving his Ranged Attack), and begins with several Feats
  that let you turn him into a dual Blaster Pistol wielding Soldier capable of
  owning any enemy that isn't protected by an Energy Shield or Lightsaber.
  
  
  If you are playing the Xbox version of the game, then Rapid Fire will be the
  best skill for Carth, but if you are playing the PC version, then Power Blast
  will be the best ability. There is a glitch in the Xbox version of the game
  so that when you use Power Blast with 2 weapons, only your main Hand Weapon
  will shoot.
  
  P.S. Fighting enemies at close range with a ranged weapon gives Carth a huge
     bonus to Attack.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>             <>
  	<> Carth's Starting Stats: <>
  	<>             <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><>
  [CRTH1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      13      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      16      |    +3    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      13      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      14      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      44      |  +11/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  When Carth gets an additional Attribute Point every 4 levels, it is best to
  improve Dexterity, to prevent missing when he attacks, and to improve his
  Defense. At Level 20, Carth will have 20 Dexterity, and a +5 Bonus to his
  Defense, and Ranged Attack.
  
  
  One interesting note; If you place the Attribute Point from Level 8 in
  Intelligence, Carth will begin to get 2 Skill Points per Level up. I could
  never rationalize taking a point away from Dexterity, but the extra Skill point
  could be useful for allowing Carth to disable mines (which I usually sell). I
  usually outfit Carth with the Visor that improved his Demolitions skill if
  Mission or Zaalbar aren't in the party.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  	(\)                 (\)
  	(/)  Carth's Skill Progression:  (/)
  	(\)                 (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  [CRTH2]
  
  Carth Gets 1 Skill Point/Level.
  
  Carth's Class Skills are:
  
  Demolitions
  Awareness
  Security
  Treat Injury
  
  
  Carth's Starting Skills:
  
  Awareness: 3
  Repair: 1
  Security: 1
  Treat Injury: 4
  
  
  When it comes to Skills, there are two ways I like to play Carth. If you want
  to focus on a purely combat-oriented Carth, then dump all of your skill points
  into Treat Injury.
  
  
  Demolitions is also a good choice for Carth, although Mission and Zaalbar
  easily out perform Carth once they are in your party. If I don't use all of my
  Skill Points in Treat Injury, I usually place them in Demolitions. Don't worry
  about improving Awareness, you will usually be able to see mines before they
  explode on your characters. Accessories that improve the Demolitions Skill can
  also be easily equipped when mines are present, then switched out for something
  more combat oriented.
  
  
  The only Class Skill I can't say much about is Security. You can force your
  way into any door or container that would require Security. You cant even use
  Security to penetrate certain "Impossible" doors sealed until requirements in
  the story are met. Do yourself a favor and pass on Security every time you
  level up, and wonder why Carth even wasted Skill Points in it in the first
  place.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)  Carth's Feat Progression:  (<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [CRTH3]
  
  Carth gets 1 Feat Point/Level
  
  
  Carth's Starting Feats:
  
  Two-Weapon Fighting
  Improved Two-Weapon Fighting
  Armor Proficiency: Light
  Armor Proficiency: Medium
  Armor Proficiency: Heavy
  Power Attack
  Power Blast
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Focus: Blaster Pistol
  Weapon Specialization: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Heavy Weapons
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  
  
  Carth's Feat Progression: Xbox
  	Level 5: Toughness
  	Level 6: Improved Toughness
  	Level 7: Rapid Shot
  	Level 8: Master Two-Weapon Fighting
  	Level 9: Improved Rapid Shot
      Level 10: Master Rapid Shot
  	Level 11: Master Toughness
  	Level 12: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 13: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 14: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 15: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 16: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 17: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 18: Caution, Empathy, or Gear Head**
  	Level 19: Improved: Caution, Empathy, or Gear Head**
  	Level 20: Master: Caution, Empathy, or Gear Head**
  
  
  *-These Feats represent a Combat-oriented Carth. The decision between choosing
   Implant, or Conditioning lies in your access to effective implants.
   Obviously if you have a spare implant that grants immunity, that trumps a
   bonus to a saving throw provided by Conditioning. I usually hold off 
   getting higher levels in Implant until I find more effective implants.
  
  **-The choice between these 3 Feats will depend on where you have spent your
    Skill Points with Carth. If you have been increasing Demolitions, then
    Caution will be a good choice, if you have been increasing Computer Use,
    Repair, or Security then Gear Head is good. If you have been spending your
    points in Treat Injury, then Empathy will be your best pick.
  
  
  Carth's Feat Progression: PC
  	Level 5: Toughness
  	Level 6: Improved Toughness
  	Level 7: Improved Power Blast
  	Level 8: Master Two-Weapon Fighting
  	Level 9: Master Power Blast
      Level 10: Master Toughness
  	Level 11: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 12: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 13: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 14: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 15: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 16: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 17: Caution, Empathy, or Gear Head**
  	Level 18: Improved: Caution, Empathy, or Gear Head**
  	Level 19: Master: Caution, Empathy, or Gear Head**
  	Level 20: Caution, Empathy or Gear Head
  
  
  *-These Feats represent a Combat-oriented Carth. The decision between choosing
   Implant, or Conditioning lies in your access to effective implants.
   Obviously if you have a spare implant that grants immunity, that trumps a
   bonus to a saving throw. I usually hold off getting higher levels in Implant
   until I find more effective implants.
  
  **-The choice between these 3 Feats will depend on where you have spent your
    Skill Points with Carth. If you have been increasing Demolitions, then
    Caution will be a good choice, if you have been increasing Repair, then Gear
    Head is good. If you have been spending your points in Treat Injury, then
    Empathy will be your best pick.
  
  
  Quick Rationale for Carth's Feat Progression:
  
  Carth starts with all of the feats that make him an excellent Two-Weapon
  fighter. All you have to do is make him even better at what he already does.
  Take Toughness and Improved Toughness as soon as possible to increase Carth's
  survivability, followed by either Rapid Shot, or Improved Power Blast.
  
  At the first opportunity, get Master Two-Weapon Fighting, as this will increase
  Carth's ability to land hits. If you prefer, Feats that improve Carth's Skills
  can be utilized before those that directly benefit him in combat (like Gear
  Head).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Carth's Weapon Progression:  <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [CRTH4]
  
    +=======================================+
    | Carth's Main Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Carth's  |  2-7  |   0   | Starting Weapon        |
    |  Blaster  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +1   | Taris: Lower City Apartments  |
    |        |      |      | (second set); Selvin's remains |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1   |   0   | Taris: Black Vulkar Base; (2nd |
    | Energy Cell |      |      | Level), Garage Head's Desk   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1   |   0   | Taris: Undercity; Corpse -   |
    |  Splitter  |      |      | Sith Soldier**         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool |
    |  Trigger  |      |      | footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  4-9  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Bendak's  |  2-7  |   0   | Taris: Cantina; Defeat Bendak |
    |  Blaster  |      |      | Starkiller in a Duel      |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +2   |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1   |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +1   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-10  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Zabrak Tystel |  5-12  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Mark III  |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Cassus Fett's |  4-11*** |  +3   | Korriban: Dreshdae; Purchased |
    | Heavy Pistol | 25% Stun |      | from B'ree for 10,000 Credits |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  Keen  |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1-4  |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1-4  |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +1   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  6-19  |  +5   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-The Beam Splitter is looted from the same body that you can recover the
    Rackghoul Serum from.
  
  ***-Cassus Fett's Heavy Pistol also has a 25% Chance to Stun for 6 Seconds
    with a DC of 10.
  
  
    +======================================+
    | Carth's Off Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Blaster  |  1-6  |   0   | Starting Weapon        |
    |  Pistol   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |   Heavy   |  1-8  |   0   | Taris: Lower City Apartments  |
    |  Blaster  |      |      | Vulkar Gang Boss remains    |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Carth's  |  2-7  |   0   | [Switches to Off-Hand from   |
    |  Blaster  |      |      |   Main Hand]         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +2   |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1   |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +1   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  4-9  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Bendak's  |  2-7  |   0   | [Switches to Off-Hand from   |
    |  Blaster  |      |      |   Main Hand]         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +2   |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1   |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +1   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-10  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Zabrak Blaster|  4-9  |  +3   | Korriban: Tomb of Naga Sadow; |
    |  Pistol**  | 25% Stun |      | Skeletal Human Remains***   |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Zabrak Tystel |  5-12  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Mark III  |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-The Zabrak Blaster Pistol has a 25% chance to Stun for 6 seconds (DC 10).
  
  ***-The Skeletal Human Remains are close to the computer terminal that controls
    the puzzle in which the 4 colored lights must be transferred from the left
    side to the right.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                 (~)
  	(~)  Carth's Armor Progression:  (~)
  	(~)                 (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [CRTH5]
  
  Remember to always account for Carth's Natural Dexterity bonus to Defense.
  Certain Armors will have high defense, but not allow the bonus from Dexterity
  to apply.
  
  
   +============================+
   | Carth's Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available:**\
   }===============+============+=============+=================================\
   |  Clothing  |   0   |   0   | Starting Armor         |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Combat Suit |   4   |   +5   | Taris: Lower City Apartments; |
   |        |      |       | Vulkar Gang Boss remains    |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Echani Fiber |   5   |   +5   | Taris: Lower City Apartments; |
   |   Armor   |      |       | Solve Twisted Rancor Trio***  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +2   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Resist 20 |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Fire/Cold |       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Davik's War |  8****  |   +3   | Taris: Davik's Estate; Hanger, |
   |   Suit**** |      |       | Davik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Calo Nord's |  9*****  |   +1   | Calo Nord's remains*****    |
   | Battle Armor |      |       |                 |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   | +3*****  |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Immunity: |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Mind-Affect|       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |   Heavy   |  9****** |   +2   | Yavin Station: Purchased from |
   | Exoskeleton |+2/1 Str/Con|       | Suvam Tan for 20,000 Credits  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +3 Str  |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |  +3 Con  |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   |  +4   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  |      |       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
    Equipment Mods.
  
  ***-The Twisted Rancor Trio Puzzle takes place in the room with 6 Holographic
    Projectors forming a half circle around a footlocker. The correct sequence
    is: Elinda, Ujaa, Ujii, Loopa, Fodo, Ashana.
  
  ****-Davik's War Suit also provides the following passive mods; Damage
     Resistance: Resist 10/- vs Cold and Resist 10/- vs Fire.
  
  *****-Calo Nord's Battle Armor has the following natural effects; Damage
     Resistance: Resist 10/- vs. Cold/Fire/Sonic. Calo Nord attacks the party
     on the first world that is visited after Dantooine.
  
  ******-The Heavy Exoskeleton provides a passive bonus of +2 to Strength, and +1
      to Constitution.  The Armor Reinforcement Mod boosts the passive bonus
      to +5 Strength, and +4 Constitution.
  
  
  Useful Accessories:
  
  Verpine Headband: Saves: Will +3, Skills: Awareness +2 (dropped by Kandon Ark
  [Black Vulkar Leader])
  
  Brejik's Gloves: Dexterity +1 (Brejik's remains)
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()()()()
  	()        ()
  	() Mission Vao  ()
  	()        ()
  	()()()()()()()()()()
  [MSSN]
  
  Class: Scoundrel
  
  Mission is a great early-game party member that can be molded into various
  roles. If you are the patient type, her Stealth Skill can be utilized to tip
  the scales of battle in your direction at the start of every battle. Simply
  activate her Stealth Skill, sneak up on an unsuspecting enemy, and attack them
  from within 10 meters (a couple of steps away from the enemy) for bonus damage
  that increases every 2 levels.
  
  Sneak Attack even works with Blasters, as long as you are within 10 Meters.
  When you are close enough to hit with Sneak Attack, you get a bonus to Attack
  as well for being so close to the enemy with a Ranged Weapon.
  
  Mission works well with the kind of Jedi that I build, because her bonus damage
  from Sneak Attack applies against "stunned or otherwise immobilized targets"
  (like those that are held by Stasis, or stunned by Force Push).
  
  
  I usually play her as a ranged fighter, taking the Dueling and Sniper Shot
  Feats. In addition to sometimes stunning the enemy, Sniper Shot steadily
  improves chances to land a Critical Hit for bonus damage. If Mission happens
  to stun the enemy, then she will deal bonus damage from her Sneak Attack Feat
  against the foe while they are immobilized.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> Mission's Starting Stats: <>
  	<>              <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  [MSSN1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      16      |    +3    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      11      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      21      |  +7/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Mission's Attribute Points would be best spent in Dexterity. Not only will
  this increase Mission's Attack with ranged weapons, but it will also give her
  Defense a much needed boost to balance out her relatively low Vitality.
  
  I like to spend all of her Attribute Points in Dexterity, even though it leaves
  her with 21 Dexterity. Any item that increases Dexterity can then be used so 
  that Mission can benefit from the Bonus to Dexterity/Ranged Attack that comes
  having Dexterity at or above 22.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)                  (/)
  	(/)  Mission's Skill Progression:   (\)
  	(\)                  (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(/)
  [MSSN2]
  
  Mission gets 5 Skill Points/Level
  
  Mission's Class Skills are:
  
  Demolitions
  Stealth
  Awareness
  Security
  
  
  Mission's Starting Skills:
  
  Computer Use: 2
  Demolitions: 6
  Stealth: 6
  Awareness: 6
  Security: 6
  Treat Injury: 3
  
  
  With good starting values in Demolitions and Awareness, Mission is a great
  character to use for the recovery of Mines. Recovering mines allows you to use
  them, but I always sell them, since as a Light Side character there is a
  tendency to not always have a lot of Credits.
  
  
  Even though Computer Use is not a Class Skill for Mission, she still has
  enough Skill points from every Level up to max out Computer Use.
  
  In fact, I recommend maxing out Computer Use, Demolitions and Awareness every
  chance you get with a Level up. There will often be spare Skill Points left
  over that can be used to improve her Stealth, or Treat Injury Skills.
  
  
  Again, I do not recommend putting any points into Security since all doors and
  containers that can be unlocked with Security can also be forced open by
  attacking them (though it is slower than using Security).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)  Mission's Feat Progression:   (<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [MSSN3]
  
  Mission gets 1 Feat Point every 3 Levels starting at Level 5.
  	(Level 5, 8, 11, 14, 17, 20)
  
  
  Mission's Starting Feats:
  
  Armor Proficiency: Light
  Caution
  Critical Strike
  Sniper Shot
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Heavy Weapons
  Sneak Attack 1
  Sneak Attack 2
  Scoundrel's Luck
  Dueling
  
  
  Mission's Feat Progression: Ranged Sniper Shot Build
  	Level 5: Advanced Sniper Shot or Improved Dueling*
  	     (Sneak Attack 3) 
  	Level 6: (Improved Scoundrel's Luck)
  	Level 7: (Sneak Attack 4)
  	Level 8: Advanced Sniper Shot or Improved Dueling*
  	Level 9: (Sneak Attack 5)
  	Level 11: Master Sniper Shot
  	     (Sneak Attack 6)
  	Level 12: (Master Scoundrel's Luck)
  	Level 13: (Sneak Attack 7)
  	Level 14: Master Dueling
  	Level 15: (Sneak Attack 8)
  	Level 17: Toughness
  	     (Sneak Attack 9)
  	Level 19: (Sneak Attack 10)
  	Level 20: Improved Toughness
  
  *-Toughness is also a good Feat for Mission to have. If you find that she is
   dying often, Toughness can provide enough Vitality to survive an additional
   attack.
  
  
  Quick Rationale for Mission's Feats:
  
  As a Scoundrel, Mission does not have that many Feat Points. It is important
  to take advantage of the natural abilities that she improves as a result of
  leveling (Sneak Attack and Scoundrel's Luck). Since she earns so few Feat
  Points, it is especially important that none of them are wasted. Mission can
  have excellent Skills without the benefit of Feats that boost Skills.
  
  
  While I rarely use her Sneak Attack to start battles (it places her right in
  the middle of combat), Sneak Attack is extremely powerful at higher levels, and
  can easily defeat some of them in one attack.
  
  
  By having Mission use a Blaster Rifle Class Weapon, she ensures that she can
  stay as far away from potential damage as possible. 
  
  
  One special note about using Sniper Shot is that it affects the Critical Threat
  Range on weapons. Thus, if you improve Zaalbar's Bowcaster so that it will
  score a Critical on a 19 or 20 (10%), then by using Sniper shot, that range
  doubles to cause a Critical on any roll from 17 to 20 (20% Critical chance).
  
  Master Sniper Shot, used with a weapon that has a Critical Threat range of 
  19-20, will improve the chance to Critical by 4x. This means that Mission will
  be getting bonus damage from Criticals on rolls from 11 to 20 (50%). This high
  chance to critical, along with her bonus damage against disabled enemies, means
  that Mission can be an extremely hard hitting character. 
  
  
  Mission just needs to stay off the radar of enemies. Even with Scoundrel's 
  Luck, and bonuses to armor from Dexterity, she can only wear Light Armor, and
  she has the lowest Vitality score out of all your party members (she doesn't
  even beat T3-M4 when it comes to Vitality).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Mission's Weapon Progression <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [MSSN4]
  
    +===============================+
    | Mission's Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Blaster  |  1-6  |   0   | Starting Weapon        |
    |  Pistol   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Blaster  |  1-8  |   0   | Endar Spire; Second footlocker |
    |   Rifle   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Zaalbar's  |  1-10  |  +1   | Taris: Undercity; Sewers, in a |
    |  Bowcaster  |      |      | Weapon's Footlocker**     |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  +1   |   0   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1   |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |   0   |  +2   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |  Keen  |   0   | *               |
    |  Trigger  |  ***   |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  3-12  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Jamoh Hogra's |  4-14  |  +2   | Tatooine: Docking Bay; Buy from|
    |  Carbine  |  ****  |      | Mic'Tunan'Jus for 9,000 Credits|
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  +1   |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1-4  |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1-4  |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +2   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  7-23  |  +5   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-Zaalbar's Bowcaster is in the same area as where he is rescued in the
    sewers.
  
  ***-The Hair Trigger adds "Keen" to Zaalbar's Bowcaster, increasing the
    Critical Threat Range to 17-20 (from 19-20). Sniper shot does not take
    into account the "Keen" modification when multiplying the weapon's 
    Critical Threat Range.
  
  ****-Jamoh Hogra's Carbine has a Critical Threat Range of 19-20.
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                 (~)
  	(~)  Mission's Armor Progression  (~)
  	(~)                 (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [MSSN5]
  
   +==============================+
   | Mission's Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available:**\
   }===============+============+=============+=================================\
   |  Clothing  |   0   |   0   | Starting Armor         |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |  Republic  |   5   |   +4   | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Mod Armor  |      |       | inside the Sealed Strongbox*** |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +1   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Immunity: |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Mind-Affect|       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Echani Fiber |   5   |   +5   | Taris: Lower City Apartments; |
   |   Armor   |      |       | Solve Twisted Rancor Trio***  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +2   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Resist 20 |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Fire/Cold |       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Darth Bandon's|   5**** |   +5   | Darth Bandon's remains****   |
   | Fiber Armor |      |       |                 |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +2   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Immunity: |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Mind-Affect|       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
    Equipment Mods.
  
  ***-The Republic Mod Armor is inside a Sealed Strongbox in the Second Set of
    Lower City Apartments in Taris. The box is unlocked with by answering:
    Hyperdrive, My Uncle, Alderaan.
  
  ****-Darth Bandon's Fiber Armor also grants Damage Resistance: Resist 25/- vs.
     Fire. You must recover at least 2 Star Maps, and visit several planets
     before Darth Bandon will come and seek you out.
  
  
  Useful Accessories:
  
  Motion Detection Goggles: +2 Awareness, +1 Demolitions/Security (defeat the Sith
  Patrol Leader in the Undercity)
  
  Stabilizer Gauntlets: +2 Demolitions (Dantooine; Sandral Grounds, Loot from a
  Mandalorian)
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()()
  	()      ()
  	() Zaalbar  ()
  	()      ()
  	()()()()()()()()
  [ZLBR]
  
  Class: Scout
  
  Zaalbar is a great team member to balance this skills and abilities of Mission.
  His abnormally high Strength and Constitution make him perfect for front-line
  combat. Additionally, he comes with the "Wookie Toughness" Feat, which
  reduces damage by 2, and grants him +2 Vitality/Level above and beyond any
  benefits from Constitution or the Toughness Feat. 
  
  Zaalbar does best with 2-handed melee weapons (or 2 weapons) since his huge
  bonus to Hit from Strength can easily offset the penalties from Dual-Wielding. 
  
  
  Since Mission is great at almost every skill but Repair, and Zaalbar is great
  at repairing, it is easy to see how these two characters work well together as
  a team.
  
  
  To make Zaalbar into an incredible damage-dealing-tank, focus on the Dual-
  wielding feats, along with Power Strike, and Toughness.
  
  I often use Zaalbar throughout the entire game due to his tanking ability and
  sheer damage output. The computer AI is really good at making him use his
  Power Attack Ability as well, making him even more of an asset to me.
  
  
  Zaalbar cannot wear Armor, Gloves, or Headgear. He naturally acquires the
  Implant Feat, so be sure to make the most out of it.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> Zaalbar's Starting Stats: <>
  	<>              <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  [ZLBR1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      20      |    +5    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      13      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      20      |    +5    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      8      |    -1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      60      |  +13/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Zaalbar has exceptional Strength already, but that doesn't mean we shouldn't
  spend Attribute Points making him even more beastly. Don't worry about
  improving any other stat. Zaalbar's naturally high Constitution, along with
  his Wookie Toughness, and Toughness Feats will ensure that he easily has the
  most Vitality out of anyone in the game.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)                  (/)
  	(/)  Zaalbar's Skill Progression:   (\)
  	(\)                  (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(/)
  [ZLBR2]
  
  Zaalbar gets 3 Skill Points/Level
  
  Zaalbar's Class Skills are:
  
  Computer Use
  Demolitions
  Awareness
  Repair
  Treat Injury
  
  
  Zaalbar's Starting Skills are:
  
  Demolitions: 6
  Awareness: 6
  Repair: 4
  Treat Injury: 5
  
  
  Zaalbar can be great at a lot of skills, but I find that he is best at focusing
  on Repair and Demolitions. Choose which of these skills you want to focus on,
  and place as many points per Level into those Skills, until they are maxed out,
  then place the remaining in the other Skill.
  
  
  Personally, I try to max out his Repair Skill first, and rely on Mission for
  Demolition. Mission actually starts off better at Demolitions (due to her
  bonus to the Skill from Intelligence). I also usually pair the two of them
  together for the first part of the game.
  
  
  Keep in mind that the Repair Skill for Zaalbar is only going to be used against
  disabled droids, and never for any story-related actions (like removing the
  Memory Bolt from HK-47, or fixing the Sentient Droid on Korriban). Also,
  Repair only does something for Zaalbar every 4 ranks (every 4 points in Repair
  reduces the Repair Parts needed to adjust a droid by 1, to a minimum of 1
  part). 
  
  
  Of course you could always dump all of Zaalbar's Skill points into Treat Injury
  so he would benefit the most from MedPacks.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)  Zaalbar's Feat Progression:   (<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [ZLBR3]
  
  Zaalbar gets 1 Feat Point every odd Level
  	(Level 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)
  
  
  Zaalbar's Starting Feats:
  
  Flurry
  Implant Level 1
  Implant Level 2
  Power Attack
  Improved Power Attack
  Rapid Shot
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  Weapon Focus: Melee Weapons
  Uncanny Dodge 1
  Wookie Toughness
  
  
  Zaalbar's Feat Progression:
  	Level 5: Two-Weapon Fighting
  	Level 7: Improved Two-Weapon Fighting
  	     (Uncanny Dodge 2)
  	Level 8: (Implant Level 3)
  	Level 9: Master Two-Weapon Fighting
  	Level 11: Master Power Attack
  	Level 13: Toughness
  	Level 15: Improved Toughness
  	Level 17: Master Toughness
  	Level 19: Conditioning, Gear Head, or Caution
  
  
  Quick Rationale for Zaalbar's Feats:
  
  It would be a waste to see Zaalbar doing anything in combat except wielding
  two Melee Weapons (or a Double-Bladed Weapon) at the front-line of any battle.
  He has tons of Strength, tons of Vitality, and he can take the most punishment
  out of all of the party members.
  
  Toughness isn't even necessary on Zaalbar, it just makes him that much more of
  a tank. If Zaalbar ever dies in a fight, you are pretty much doing something
  wrong.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Zaalbar's Weapon Progression <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [ZLBR4]
  
    +=========================================+
    | Zaalbar's Main Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available: \
    }===============+===========+===========+=================================\
    | Long Sword  |  1-12  |   0   | Endar Spire; second footlocker |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Echani Ritual |  3-13  |  +1   | Taris: Upper City; Buy for 280 |
    |   Brand   |      |      | Credits from Kebla Yurt*    |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Krath Double |  5-15  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Sword   |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Bacca's  | 10-20** |  +4   | Kashyyyk: Overthrow Chundaar  |
    |Ceremonial Blad|      |      | and ask for the blade**    |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Ajunta Pall's |  7-17  |  +5   | Korriban: Tomb of Ajunta Pall |
    |   Blade*** |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-The Echani Ritual Brand is purchased at the Equipment Emporium in the Upper
   City in Taris.
  
  **-Bacca's Ceremonial Blade also does an additional 2-12 Damage vs. Droids,
    and 2-12 additional Critical Damage. To win this blade you must overthrow
    Chuundar and ask for the blade instead of Credits. This assumes that you
    sided with Zaalbar's father, and retrieved the blade-portion of the weapon
    while in the Shadowlands as part of the "Chieftain in Need" Quest.
  
  ***-Be sure that you don't give Ajunta Pall's Blade away for Prestige from
    Uthar. There are plenty of Quests that you can do so you can keep this
    weapon and still earn enough Prestige.
  
  
    +========================================+
    | Zaalbar's Off Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Mission's  |  2-11  |   0   | Mission starts with it     |
    |  Vibroblade |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Vibration  |   0   |  +1   | Endar Spire; Fallen Jedi    |
    |  Cell    |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Durasteel  |   0   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool,|
    | Bonding Alloy |      |      | Footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Energy   |  +1   |   0   | Taris: First Apartments; Help |
    | Projector  |      |      | Dia remove her bounty**    |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  3-12  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Echani Ritual |  3-13  |  +1   | Taris: Upper City; Buy for 280 |
    |   Brand   |      |      | Credits from Kebla Yurt***   |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Krath Double |  5-15  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Sword   |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Prototype  |  2-11  |   0   | Endar Spire: Starboard Section;|
    | Vibroblade  |      |      | Sith Heavy Trooper remains   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Vibration  |  +1   |   0   | Endar Spire; Fallen Jedi    |
    |  Cell    |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Durasteel  |  +1   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool,|
    | Bonding Alloy |      |      | Footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Energy   |  +1   |  +2   | Taris: First Apartments; Help |
    | Projector  |      |      | Dia remove her bounty**    |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-14  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Ajunta Pall's |  7-17  |  +5   | Korriban: Tomb of Ajunta Pall |
    |   Blade   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-To receive the Energy Projector from Dia, you must accept her reward with
    the neutral response (neither Light Side nor Dark Side points awarded).
  
  ***-The Echani Ritual Brand is purchased at the Equipment Emporium in the Upper
    City in Taris.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()()
  	()      ()
  	() Bastila  ()
  	()      ()
  	()()()()()()()()
  [BSTL]
  
  Class: Jedi Sentinel
  
  Bastila is a powerful character, but not someone that can be depended on to
  fight with you for every battle of the game. She should never be built to
  bridge gaps in player abilities, but rather to support the main hero and 
  another player within the party.
  
  I usually build her as a support hero, taking Heal, and all of the abilities
  that can buff the party. When it comes to combat, she is exceptional, due to
  her Two-Weapon-Fighting feats, but her mid-range Vitality means that she is
  best when supporting someone who can really take the punishment of combat.
  
  
  Bastila can really be played a lot of ways. Since she acquires a new Force
  Power every level, she can be quite versatile. Even though this guide is
  geared towards a "Light Side" player, Dark Side Powers (like Plague) are
  still ok choices on Bastila.
  
  
  One of greatest Bastila's Strengths is her Force Immunity: (disable) Feats.
  Since she eventually gains immunity to all disables, she is a great counter
  against Dark Jedi.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> Bastila's Starting Stats: <>
      <>              <>
      <><><><><><><><><><><><><><><><>
  [BSTL1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      18      |    +4    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      15      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      60      |  +9/Level  |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Force     |      27      |  +9/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Bastila has pretty good defensive Attributes. I usually place one Attribute
  Point into Charisma, then place the remaining Attribute Points from leveling
  into Wisdom. The extra point in Charisma will help her Force Powers be more
  effective against enemies, and improve her resistances to Force Powers until
  she acquires her Immunities. The extra Wisdom will increase her number of
  Force Points as well as boosting the effectiveness of her Force Powers.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)                  (/)
  	(/)  Bastila's Skill Progression:   (\)
  	(\)                  (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(/)
  [BSTL2]
  
  Bastila gets 2 Skill Points/Level
  
  Bastila's Class Skills are:
  
  Awareness
  Treat Injury
  
  
  Bastila's Starting Skills are:
  
  Awareness: 4
  Treat Injury: 4
  
  
  Bastila doesn't have a lot of options with her Skill Points. I usually boost
  her Awareness and keep her around to detect mines at a distance. Since I
  always get Cure, Treat Injury is kind of a waste of Skill Points. You could
  always use her Skill Points to improve Computer Use at a snail's pace, but I
  try to rely on Bastila simply for her buffing Force Powers, and decent damage
  output.
  
  
  I like to put as many points as possible into Awareness, then start improving
  Treat Injury.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)  Bastila's Feat Progression:   (<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [BSTL3]
  
  Bastila gets 1 Feat Point at every Level divisible by 3
  	(Level 6, 9, 12, 15, 18)
  
  
  Bastila's Starting Feats:
  
  Two-Weapon Fighting
  Flurry
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Lightsaber
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  Jedi Defense
  Battle Meditation
  Force Immunity: Fear
  Jedi Sense
  
  
  Bastila's Feat Progression:
  	Level 6: Improved Two-Weapon Fighting or Toughness
  	     (Force Immunity: Stun, Knight Sense)
  	Level 9: Improved Two-Weapon Fighting or Toughness
  	Level 12: Improved Toughness, or Advanced Jedi Defense
  	     (Force Immunity: Paralysis, Master Sense)
  	Level 15: Improved Toughness, or Advanced Jedi Defense
  	Level 18: Master Two-Weapon Fighting or Master Toughness
  
  
  Quick Rationale for Bastila's Feats:
  
  Choosing Bastila's Feats is a juggling act. She seems to be average in all
  aspects that Feats would improve upon. Since there will only be 5 Feat Points
  for Bastila to spend (7 or more would be perfect...), you have to make some
  sacrifices on how Bastila performs. Since Bastila is average at a lot of
  things, I like to get the average rank of the 3 Feats that I think are most
  effective on her; Improved Two-Weapon Fighting, Advanced Jedi Defense, and
  Improved Toughness.
  
  
  Advanced Jedi Defense is honestly an ability that Bastila can probably do
  without. Toughness could easily take the place of Advanced Jedi Defense early
  in the game. You can hold off on getting Toughness and Advanced Jedi Defense
  if you are good at keeping Bastila out of harm's way.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                    (~)
  	(~)  Bastila's Force Power Progression: (~)
  	(~)                    (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [BSTL4]
  
  Bastila gets 1 Force Power/Level
  
  
  Bastila's Starting Force Powers:
  
  Force Aura
  Affect Mind
  Stun
  Force Push
  Throw Lightsaber
  
  
  Bastila's Force Power Progression: Buffing/Healing
  	Level 4: Burst of Speed
  	Level 5: Force valor
  	Level 6: Cure
  	Level 7: Force Shield
  	Level 8: *Free Pick*
  	Level 9: Knight Speed
  	Level 10: Knight Valor
  	Level 11: Force Whirlwind
  	Level 12: **Free Pick**
  	Level 13: ***Free Pick***
  	Level 14: ****Free Pick***
  	Level 15: Master Speed
  	Level 16: Master Valor
  	Level 17: Force Wave
  	Level 18: *****Free Pick*****
  	Level 19: *****Free Pick*****
  
  
  *-Level 8 is the perfect level to take a Dark Side Force Power. This Level is
   usually a toss up for me. Sometimes I take Stun Droid, sometimes I take
   Energy Resistance, other times I take Slow.
  
  **-Level 12 is another *Free Pick* kind of level. While I usually end up
    taking Force Armor, this is a great opportunity to get any Force Power you
    think will be useful (Stasis, Disable Droid, Affliction, Energy Resistance,
    Advanced Throw Lightsaber, e.t.c.).
  
  ***-Yet another chance to customize Bastila to your needs. If you have been
    putting points into a Dark Side Force Power (Like Affliction), you can
    level it here. Work with whatever Force Power you have been dedicating the
    "Free Picks" towards, and if you are still not sure, take a fun Power like
    Advanced Throw Lightsaber.
  
  ****-You know the drill. By this time I have usually taken Improved Energy
     Resistance for the battle aboard the Leviathan (Improved Energy Resistance
     works on the whole party, and it lasts for 2 minutes).
  
  *****-Go nuts, take whatever Force Powers you want, see if I care. By now we
     have chosen all of the Force Powers that will make Bastila an effective
     Buffer/Healer. You could waste your choices on any ability and Bastila
     would still be awesome in combat.
  
  
  Quick Rationale for Bastila's Force Power Progression:
  
  Master Speed is an excellent ability on Bastila due to the boost to Defense and
  the 2 bonus attacks per turn in combat. This helps keep her alive, since she
  has average Vitality. I try to take Force Shield early, but hold off on
  getting Force Armor, because once Bastila is Level 12, she is immune to most of
  the debilitating effects of enemy Force Powers. Force Shield just helps us get
  to the point where Bastila doesn't have to worry about resisting any Powers.
  
  
  When I play through as a Light Side character, I always get Cure, but never
  Heal. I just cant justify getting an ability that is only going to increase
  the amount of Vitality restored by a measly 5 points. Instead, I look for
  Force Powers that will prevent damage from even occurring.
  
  
  Why Force Whirlwind and Force Wave instead of Stasis, or Fear? Because of the
  low Force Point cost to use the Force Push Powers. Sure, the other disabling
  Force Powers last twice as long if they are successful, but Force Wave costs
  about half as much Force Points to use.
  
  
  Plague is a great ability to have on Bastila for bosses. Since it is
  impossible to resist, you never have to worry about casting it multiple times
  and wasting turns in combat.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Bastila's Weapon Progression <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [BSTL5]
  
    +===============================+
    | Bastila's Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    | Double-Bladed |  2-20  |   0   | Taris: Swoop Race Area;    |
    |  Lightsaber |      |      | Brejik's remains        |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |  **   |      | Dantooine; Crystal Cave    |
    |  Bondar   | 25% Stun |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Crystal,  |  +1   |  +1   | Dantooine; Crystal Cave    |
    |  Rubat   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-Bondar Crystals give a Lightsaber a 25% Chance to Stun for 2 rounds on hit
    (enemy resists vs. DC 10).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                 (~)
  	(~)  Bastila's Armor Progression  (~)
  	(~)                 (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [BSTL6]
  
   +==============================+
   | Bastila's Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available: \
   }===============+============+=============+=================================\
   |  Clothing  |   0   |   0   | Starting Armor         |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |  Jedi Robe  |   1   |   +8   | From Main Character, when Jedi |
   |        |      |       | Knight Robes are found     |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Knight |   2   |   +8   | Dantooine: Ruins; Nemo's    |
   |   Robe   |      |       | remains            |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Master |   3   |   +8   | Tatooine: Eastern Dune Sea;  |
   |   Robes   |      |       | Chewed Human Corpse**     |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-The Jedi Master Robe is looted from "Chewed Human Corpse" inside the Krayt
    Dragon Lair. There is also a set of Jedi Master Robes inside the footlocker
    inside Master Uthar's room on Korriban in the Sith Academy.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()
  	()     ()
  	() T3-M4  ()
  	()     ()
  	()()()()()()()
  [T3M4]
  
  T3-M4 is a worthless piece of crap droid. He's terrible in combat, and Heal
  has no effect on him, because he is a droid. I don't recommend ever using him
  other than for the obligatory part where you must have him unlock the door to
  the Military (Sith) Base on Taris.
  
  
  I'm not even gonna waste my time recording his stats, Skills, or Feats. He
  gets tons of Skill Points, but to make him worth anything, you'll have to dump
  all of his Feats into Two-Weapon Fighting, and give him the pistols that would
  be more fulfilling on Carth.
  
  
  I'll admit that his utility abilities are fairly strong. If you decide to use
  T3-M4 in your party, max his Computer Use, Demolitions, and Repair skills.
  Feel free to spam his utility attacks in battles.
  
  
  Use his Feats to either attempt to make him somewhat decent at combat, or to
  further boost his above average skill levels.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()()()
  	()       ()
  	() Canderous  ()
  	()       ()
  	()()()()()()()()()
  [CNDR]
  
  Class: Soldier
  
  Canderous is another character that I rarely use. While he can be an effective
  ranged or melee fighter, I could never rationalize having non-Jedi's (except
  for Zaalbar!) in the party unless it was for non-combat reasons. While his
  health regeneration is a powerful ability, Zaalbar makes a better Melee Fighter
  (due to his large amount of Vitality and Strength), and Carth already comes
  with the skills that make the best ranged fighter.
  
  
  I'm not saying that Canderous couldn't be a great party member with the right
  Feat choices. I know he could be an awesome Two-Weapon Melee Fighter with the
  same Skills that Zaalbar has. And while I'm sure you can spend money on a 
  Heavy Ranged Weapon that would make Canderous great in ranged combat, I still
  prefer a Jedi in my group.
  
  
  You can either spend all of his Attribute Points in Strength (if you want to
  make him a melee fighter) or Dexterity if you will be focusing on his Ranged
  Feats and Equipment.
  
  
  Since Canderous starts with points in Demolitions, you may spend his skill
  points in Demolitions, but you will need someone with good Awareness to spot
  the mines, since Canderous has 0 Awareness. Spend his points in Treat Injury
  otherwise.
  
  If you choose to use Heavy Weapons with him (he starts with Weapon
  Specialization: Heavy Weapons), then go with Dueling, Rapid Shot, and Toughness
  as your main Feats.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>               <>
  	<> Canderous' Starting Stats: <>
  	<>               <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><><>
  [CNDR1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      15      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      10      |    0    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      65      |  +12/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  We can easily see that Canderous has great Strength, Constitution, and Wisdom.
  The bonus that Canderous receives to his Willpower saves will help in fights
  against Dark Jedi, while his Constitution ensures that he will have one of the
  highest Vitality amounts.
  
  Again, whether you build Canderous as a Melee or Ranged fighter will determine
  where you will put his Attribute Points towards Strength or Dexterity.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)                  (/)
  	(/)  Canderous Skill Progression:   (\)
  	(\)                  (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(/)
  [CNDR2]
  
  Canderous gets a Skill Point/Level
  
  Canderous' Class Skills are:
  
  Demolitions
  Awareness
  Treat Injury
  
  
  Canderous' Starting Skills are:
  
  Demolitions: 2
  Treat Injury: 6
  
  
  Canderous starts with fairly good Treat Injury Skill, and a small amount of
  Demolitions. The only Skills that should be improved on Canderous are the
  two he starts with. If you plan on boosting Canderous' Demolitions Skill,
  be sure to have someone in the party with a fair amount of Awareness (around
  5 will be ok).
  
  Due to Canderous' natural regeneration, I don't recommend boosting his Treat
  Injury at all. The Force Power Cure, and the Vitality he heals every few
  moments should be enough for him to survive battles.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)  Canderous' Feat Progression:  (<>)
  	(<>)                  (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [CNDR3]
  
  Canderous gets 1 Feat Point/Level
  
  
  Canderous' Starting Feats:
  
  Armor Proficiency: Light
  Armor Proficiency: Medium
  Armor Proficiency: Heavy
  Power Attack
  Power Blast
  Improved Power Blast
  Rapid Shot
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Heavy Weapons
  Weapon Focus: Heavy Weapons
  Weapon Specialization: Heavy Weapons
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  Toughness
  
  
  Canderous' Feat Progression: Melee Fighter
  
  	Level 6: Two-Weapon Fighting
  	Level 7: Improved Two Weapon Fighting
  	Level 8: Master Two-Weapon Fighting
  	Level 9: Improved Power Attack
      Level 10: Weapon Focus: Melee
  	Level 11: Weapon Specialization: Melee
  	Level 12: Master Power Attack
  	Level 13: Improved Toughness
  	Level 14: Master Toughness
  	Level 15: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 16: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 17: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 18: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 19: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 20: Master Conditioning or Implant Level 3*
  
  
  *-These Feats represent a Combat-oriented Canderous. The decision between 
   choosing Implant, or Conditioning lies in your access to effective implants.
   Obviously if you have a spare implant that grants immunity, that trumps a
   bonus to a saving throw provided by Conditioning. I usually hold off 
   getting higher levels in Implant until I find more effective implants.
  
  
  Canderous' Feat Progression: Ranged Heavy Weapon Fighter
  
  	Level 6: Improved Rapid Shot
  	Level 7: Dueling
  	Level 8: Improved Dueling
  	Level 9: Master Dueling
      Level 10: Master Rapid Shot
  	Level 11: Improved Toughness
  	Level 12: Master Toughness
  	Level 13: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 14: Conditioning or Implant Level 1*
  	Level 15: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 16: Improved Conditioning or Implant Level 2*
  	Level 17: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 18: Master Conditioning or Implant Level 3*
  	Level 19: Gear Head or Empathy
  	Level 20: Improved Gear Head or Improved Empathy
  
  
  *-These Feats represent a Combat-oriented Canderous. The decision between 
   choosing Implant, or Conditioning lies in your access to effective implants.
   Obviously if you have a spare implant that grants immunity, that trumps a
   bonus to a saving throw provided by Conditioning. I usually hold off 
   getting higher levels in Implant until I find more effective implants.
  
  
  Quick Rationale for Canderous' Feat Progressions:
  
  Canderous has enough Feat Points from Leveling that you could make him into
  just about any kind of fighter you want.
  
  
  For Canderous the Barbarian, taking Two-Weapon Fighting, and maxing it out as
  soon as possible is going to enable him to get the most Attacks without
  missing. After that I take Improved Power Attack for the additional +3 to
  Damage when it is used. If your Canderous is missing a lot of his attacks, go
  ahead and pick up his Weapon Focus: Melee Weapons, and Weapon Specialization:
  Melee Weapons and use Normal Attacks instead of Power Attacks.
  
  Both builds have Canderous taking Toughness after all of his 
  Damage-dealing/Attack landing Feats have been learned. Since Canderous already
  gets 13 Vitality/Level (10 from his class, +2 from his Constitution, and +1
  from his Toughness Feat), he doesn't need Improved Toughness to survive like
  other low-mid range Vitality party members.
  
  
  In order to make the most out of Ranged Heavy Weapons Canderous, Rapid Shot
  will be the way to go. I take Improved Rapid Shot right away, since it allows
  2 attacks, and the penalty is only -2 Attack/Defense (instead of the -4
  Attack/Defense from Rapid Shot). Since Dueling provides a bonus to Attack as
  well as Defense, we can again put off getting Improved and Master Toughness
  until Canderous has all of his Offensive Feats.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                     <~>
  	<~>  Canderous' Melee Weapon Progression:  <~>
  	<~>                     <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [CNDR4]
  
    +==========================================+
    | Canderous' Main Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available: \
    }===============+===========+===========+=================================\
    | Long Sword  |  1-12  |   0   | Endar Spire; second footlocker |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Echani Ritual |  3-13  |  +1   | Taris: Upper City; Buy for 280 |
    |   Brand   |      |      | Credits from Kebla Yurt*    |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Krath Double |  5-15  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Sword   |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Bacca's  | 10-20** |  +4   | Kashyyyk: Overthrow Chundaar  |
    |Ceremonial Blad|      |      | ask for the blade**      |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Ajunta Pall's |  7-17  |  +5   | Korriban: Tomb of Ajunta Pall |
    |   Blade*** |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-The Echani Ritual Brand is purchased at the Equipment Emporium in the Upper
   City in Taris.
  
  **-Bacca's Ceremonial Blade also does an additional 2-12 Damage vs. Droids,
    and 2-12 additional Critical Damage. To win this blade you must overthrow
    Chuundar and ask for the blade instead of Credits.
  
  ***-Be sure that you don't give Ajunta Pall's Blade away for Prestige from
    Uthar. There are plenty of Quests that you can do so you can keep this
    weapon and still earn enough Prestige.
  
  
    +=========================================+
    | Canderous' Off Hand Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Mission's  |  2-11  |   0   | Mission starts with it     |
    |  Vibroblade |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Vibration  |   0   |  +1   | Endar Spire; Fallen Jedi    |
    |  Cell    |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Durasteel  |   0   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool,|
    | Bonding Alloy |      |      | Footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Energy   |  +1   |   0   | Taris: First Apartments; Help |
    | Projector  |      |      | Dia remove her bounty**    |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  3-12  |  +2   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Echani Ritual |  3-13  |  +1   | Taris: Upper City; Buy for 280 |
    |   Brand   |      |      | Credits from Kebla Yurt***   |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Krath Double |  5-15  |  +2   | Kashyyyk: Upper Shadowlands,  |
    |  Sword   |      |      | corpse just North of Basket Up |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Prototype  |  2-11  |   0   | Endar Spire: Starboard Section;|
    | Vibroblade  |      |      | Sith Heavy Trooper remains   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Vibration  |  +1   |   0   | Endar Spire; Fallen Jedi    |
    |  Cell    |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Durasteel  |  +1   |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool,|
    | Bonding Alloy |      |      | Footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    | -Energy   |  +1   |  +2   | Taris: First Apartments; Help |
    | Projector  |      |      | Dia remove her bounty**    |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-14  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Ajunta Pall's |  7-17  |  +5   | Korriban: Tomb of Ajunta Pall |
    |   Blade   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-To receive the Energy Projector from Dia, you must accept her reward with
    the neutral response (neither Light Side nor Dark Side points awarded).
  
  ***-The Echani Ritual Brand is purchased at the Equipment Emporium in the Upper
    City in Taris.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                        <~>
  	<~>  Canderous' Ranged Heavy Weapon Progression: <~>
  	<~>                        <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [CNDR5]
  
    +=============================================+
    | Canderous' Ranged Heavy Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available: \
    }===============+===========+===========+=================================\
    | Ordo's Repeat.|  2-11  |   0   | Starting Weapon        |
    |  Blaster  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +1   | Taris: Lower City Apartments  |
    |        |      |      | (second set); Selvin's remains |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1   |   0   | Taris: Black Vulkar Base; (2nd |
    | Energy Cell |      |      | Level), Garage Head's Desk   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1   |   0   | Taris: Undercity; Corpse -   |
    |  Splitter  |      |      | Sith Soldier**         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |  +1   |   0   | Taris: Black Vulkar Base; Pool |
    |  Trigger  |      |      | footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  5-14  |  +1   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Baragwin  |  3-20  |   0   | Yavin Station: Purchased from |
    | Assault Gun |      |      | Suvam Tan for 15,000 Credits  |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |   0   |  +3   | Taris: Lower City Apartments  |
    |        |      |      | (second set); Selvin's remains |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1-6  |   0   | Taris: Black Vulkar Base; (2nd |
    | Energy Cell |      |      | Level), Garage Head's Desk   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1-6  |  +1   | Taris: Undercity; Corpse -   |
    |  Splitter  |      |      | Sith Soldier**         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |  +1-6  |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool |
    |  Trigger  |      |      | footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  6-32  |  +5   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |Baragwin Heavy |  3-22  |   0   | Yavin Station: Purchased from |
    |Repeat. Blaster|      |      | Suvam Tan for 19,000 Credits  |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  +1-6  |  +1   | Taris: Lower City Apartments  |
    |        |      |      | (second set); Selvin's remains |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1-6  |   0   | Taris: Black Vulkar Base; (2nd |
    | Energy Cell |      |      | Level), Garage Head's Desk   |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1-6  |  +1   | Taris: Undercity; Corpse -   |
    |  Splitter  |      |      | Sith Soldier**         |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |  +1-6  |  +1   | Taris: Black Vulkar Base; Pool |
    |  Trigger  |      |      | footlocker           |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  7-46  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                  (~)
  	(~)  Canderous' Armor Progression:  (~)
  	(~)                  (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [CNDR6]
  
  Remember to always account for Canderous' Natural Dexterity bonus to Defense.
  Certain Armors will have high defense, but not allow the bonus from Dexterity
  to apply.
  
  
   +===============================+
   | Canderous' Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available:**\
   }===============+============+=============+=================================\
   |  Clothing  |   0   |   0   | Starting Armor         |
   |        |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Combat Suit |   4   |   +5   | Taris: Lower City Apartments; |
   |        |      |       | Vulkar Gang Boss remains    |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Echani Fiber |   5   |   +5   | Taris: Lower City Apartments; |
   |   Armor   |      |       | Solve Twisted Rancor Trio***  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +2   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Resist 20 |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Fire/Cold |       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Davik's War |   8   |   +3   | Taris: Davik's Estate; Hanger, |
   |   Suit   |  ****  |       | Davik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Calo Nord's |   9   |   +1   | Calo Nord's remains*****    |
   | Battle Armor |  *****  |       |                 |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +3***** |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |      |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   | Immunity: |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  | Mind-Affect|       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   |   Heavy   |  9****** |   +2   | Yavin Station: Purchased from |
   | Exoskeleton |+2/1 Str/Con|       | Suvam Tan for 20,000 Credits  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |  -Armor   |  +3 Str  |       | Taris: Lower City Apartments; |
   | Reinforcement |  +3 Con  |       | inside a Supplies Container  |
   }---------------+------------+-------------+---------------------------------{
   |   -Mesh   |  +4   |       | Taris: Lower City Apartments; |
   |  Underlay  |      |       | Matrik's remains        |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
    Equipment Mods.
  
  ***-The Twisted Rancor Trio Puzzle takes place in the room with 6 Holographic
    Projectors forming a half circle around a footlocker. The correct sequence
    is: Elinda, Ujaa, Ujii, Loopa, Fodo, Ashana.
  
  ****-Davik's War Suit also provides the following passive mods; Damage
     Resistance: Resist 10/- vs Cold and Resist 10/- vs Fire.
  
  *****-Calo Nord's Battle Armor has the following natural effects; Damage
     Resistance: Resist 10/- vs. Cold/Fire/Sonic. Calo Nord attacks the party
     on the first world that is visited after Dantooine. The Armor
     Reinforcement Mod also grants Immunity: Critical Hits.
  
  ******-The Heavy Exoskeleton provides a passive bonus of +2 to Strength, and +1
      to Constitution.  The Armor Reinforcement Mod boosts the passive bonus
      to +5 Strength, and +4 Constitution.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()
  	()     ()
  	() Juhani ()
  	()     ()
  	()()()()()()()
  [JHN]
  
  Class: Jedi Guardian
  
  Juhani is a powerful ally in combat. Even without buffing her with any Force
  Abilities, she excels in battle. Her naturally high Dexterity gives her a good
  base Defense, and her Feat Progression allows you to gear her towards Two-
  Weapon Fighting, while still learning the various Jedi Feats, and Toughness.
  
  As soon as you can, give her either a short-bladed Lightsaber for her off hand,
  or a Double-Bladed Lightsaber, and improve her Two-Weapon Fighting Feat. If
  you don't have a spare Double-Bladed Lightsaber, or Short-Bladed Lightsaber, the
  Prototype Vibroblade or Mission's Vibroblade are great choices.
  
  
  Focus on getting Juhani the Master Speed Force Power as soon as possible. The
  extra attacks and bonus Defense will ensure that battles will end quickly,
  while preserving as much of Juhani's Vitality as possible.
  
  
  Since Juhani has the lowest Force Point pool, try to limit spending her Force
  Powers in numerous abilities, and instead focus on a few Force Powers that you
  will want to max out. Even though Slow is a Dark Side Power, I still take it
  to Plague so that Juhani will have the most powerful debuff when you face
  difficult enemies.
  
  Beyond Master Speed and Plague, I strongly recommend having Juhani learn
  Force Powers that will increase her Resistance to enemy Force Powers (Force
  Armor or Force Resistance).
  
  
  When it comes to her choice of attacks, Power Strike will deal out the most
  damage consistently, but I have also built her with Critical Strike, adding
  Lightsaber crystals that improve her chance to score Criticals and the critical
  damage.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> Juhani's Starting Stats: <>
  	<>              <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  [JHN1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      13      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      16      |    +3    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      14      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      13      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      78      |  +12/Level  |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Force     |      36      |  +6/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Juhani has decent stats, boasting a very high Dexterity, and enough
  Constitution to ensure that she will have very good survivability.
  
  I recommend boosting her Strength every chance you get to improve her combat
  effectiveness. It will be tempting to place an additional point into Charisma
  to improve her defense against Force Powers. Instead try to learn Force Powers
  that will improve Juhani's Saving Throws against Force Abilities (Force Shield,
  and Force Resistance).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  	(\)                 (\)
  	(/)  Juhani's Skill Progression:  (/)
  	(\)                 (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  [JHN2]
  
  Juhani gets 2 Skill Points/Level
  
  Juhani's Class Skills are:
  
  Awareness
  Treat Injury
  
  
  Juhani's Starting Skills are:
  
  Stealth: 5
  Awareness: 8
  Treat Injury: 8
  
  
  Juhani represents a unique Jedi in that she can use the "Stealth" skill
  without a Stealth Field Generator. This can be useful due to Juhani's
  excellent ability to deal out damage. Since she has this skill available to
  her, I usually improve it.
  
  Beyond improving Stealth, Awareness and Treat Injury are the best places to
  spend the rest of her Skill Points. I usually place the remainder in Treat
  Injury, since 8 Awareness should be enough to spot most Mines.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)  Juhani's Feat Progression: (<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [JHN3]
  
  Juhani has an odd Feat Progression, getting a Feat Point at:
  	(Level 7, 9, 12, 13, 15, and 18)
  
  Juhani's Starting Feats:
  
  Conditioning
  Power Attack
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Lightsaber
  Weapon Proficiency: Melee Weapons
  Jedi Defense
  Toughness
  Force Camouflage
  Force Jump
  Improved Force Jump
  Jedi Sense
  Knight Sense
  
  
  Juhani's Feat Progression:
  
  	Level 7: Two-Weapon Fighting
  	Level 9: Improved Two-Weapon Fighting or Improved Toughness
  	Level 12: Improved Two-Weapon Fighting or Improved Toughness
  		 (Master Force Jump, Master Sense)
  	Level 13: Master Two-Weapon Fighting or Master Toughness
  	Level 15: Master Two-Weapon Fighting or Master Toughness
  	Level 18: Improved Conditioning or Weapon Focus: Lightsaber
  
  
  Quick Rationale for Juhani's Feat Progression:
  
  Juhani, being a Guardian Jedi, excels at close ranged combat. Two-Weapon
  Fighting and Toughness will ensure that she does the most amount of damage
  while surviving. Take Improved Toughness instead of Advanced Jedi Defense
  since Toughness will provide damage resistance against all attacks.
  
  I prefer to get Juhani hitting as many times as possible, so I usually improve
  Two-Weapon Fighting before Toughness.
  
  The Level 18 Feat is a tough one to decide on. I chose Improved Conditioning
  due to the fact that Guardians have the lowest natural defense against Force
  Powers. While Force Resistance can effectively protect Juhani against most
  Force Powers, Improved Conditioning will help her when it fails.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                    (~)
  	(~)  Juhani's Force Power Progression:  (~)
  	(~)                    (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [JHN4]
  
  Juhani gets 1 Force Power/Level
  
  
  Juhani's Starting Force Powers:
  
  Force Aura
  Burst of Speed
  Energy Resistance
  Affect Mind
  Stun
  Slow
  Force Push
  Throw Lightsaber
  
  
  Juhani's Force Power Progression:
  
  	Level 7: Force Shield
  	Level 8: Affliction
  	Level 9: Knight Speed
      Level 10: Force Resistance
  	Level 11: Improved Energy Resistance
  	Level 12: Plague
  	Level 13: Force Armor
  	Level 14: *Free Pick*
  	Level 15: Master Speed
  	Level 16: Force Immunity
  	Level 17: Force Valor
  	Level 18: Knight Valor
  	Level 19: Master Valor
  	Level 20: **Free Pick**
  
  *-I usually get Cure with my Free Pick, even though Juhani has a low Force
   Point pool. Force Suppression is also a good pick if you prefer to let the
   AI control Juhani in combat.
  
  **-I find it rare that Juhani reaches level 20 by the end of the game. If I
    happen to earn enough experience for her to level this high, I usually
    either boost Cure to Heal, or Force Suppression to Force Breach.
  
  
  Quick Rationale for Juhani's Force Power Progression:
  
  Juhani is great to have in the front lines of any battle. The AI that controls
  her is very good about applying Slow (Affliction, Plague) to tough enemies. I
  usually just let Juhani do her thing.
  
  In tough battles, like those against Dark Jedi, I find that it is important to
  use abilities like Force Shield more for the benefit to resisting Force Powers
  than for the bonus to Defense. Of course, once Juhani learns Force Resistance,
  I usually open fights with Force Resistance, then Knight Speed (Master Speed)
  and then just let Juhani do whatever she wants to.
  
  Eventually Master Speed is going to make Juhani dominate in battles. Hopefully
  she has acquired a Double-Bladed Lightsaber. Juhani can easily out damage the
  Main Character provided that Juhani has picked up the Two-Weapon Fighting Feat
  and the Main Character is using Dueling and Flurry.
  
  
  Don't underestimate the Dark Force Power Plague. Even though Juhani can only
  cast it a few times per battle, it is a great Force Power to use against Dark
  Jedi and bosses in general. Plague is impossible to resist, and it lowers the
  enemy's Attributes by 12 (-6 Damage/Attack, -6 Defense, and huge penalties to
  resisting Force Powers, Stun Effects, and other debuffs).
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Juhani's Weapon Progression: <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [JHN5]
  
    +==============================+
    | Juhani's Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available: \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Lightsaber |  2-16  |   0   | Starting Weapon        |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Double-Bladed |  2-20  |   0   | Tatooine: Anchorhead; Dark Jedi|
    |  Lightsaber |      |      | remains*            |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  *-Darth Bandon also drops a Double-Bladed Lightsaber. There is also a set of
   Dark Jedi on Kashyyyk that will drop a Double-Bladed Lightsaber.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                 (~)
  	(~)  Juhani's Armor Progression:  (~)
  	(~)                 (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [JHN6]
  
   +=============================+
   | Juhani's Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available: \
   }===============+============+=============+=================================\
   | Jedi Knight |   2   |   +8   | Starting Armor         |
   |   Robe   |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Master |   3   |   +8   | Tatooine: Eastern Dune Sea;  |
   |   Robes   |      |       | Chewed Human Corpse**     |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-The Jedi Master Robe is looted from "Chewed Human Corpse" inside the Krayt
    Dragon Lair. There is also a set of Jedi Master Robes inside the footlocker
    inside Master Uthar's room on Korriban in the Sith Academy.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()()()()
  	()        ()
  	() Jolee Bindo  ()
  	()        ()
  	()()()()()()()()()()
  [JLBN]
  
  Class: Jedi Consular
  
  Jolee represents the best Force Power user that can be added to your party. He
  gains the most Force Points, the most Force Powers, and his Neutral Alignment
  ensures that all Force Powers will never be adjusted positively or negatively
  due to his Alignment (like when a Light Side character uses a Dark Side power,
  and it costs more Force Points). Even if he did have a penalty, his huge Force
  Point Pool ensures that he will almost always have energy to devote to Force 
  Powers.
  
  I prefer to mold Jolee into a Support-Healer-Disabler Jedi. First I grab the
  abilities that will benefit the Party (like Force Valor), then I focus on
  getting Jolee the abilities that will help him survive (like Force Shield).
  Since my Main Character will almost always be the first person to cast
  disabling Force Powers, I feel comfortable using Jolee initially for Support.
  
  No matter which way you go, Jolee is devastating with his Force Powers. You
  may even prefer to learn Force Lightning and simply roast all opponents. I
  often max out Force Wave and spam it in fights with multiple enemies.
  
  
  While Jolee excels at Force Powers, he lacks in combat. Consulars have one of
  the lowest natural boosts to Attack from increasing their level. This should
  not deter you from using Jolee, as my usual strategy relies upon disabling
  enemies first, and using the bonus to Attack that occurs when foes are
  immobilized to make up for the comparatively low chance to hit.
  
  Keep in mind that Master Speed is still one of the best Force Powers to get for
  Jolee. The additional attacks and Defense can make him quite formidable in
  combat. Just be sure to exhaust most of his Force Points before closing the
  distance with attackers.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> Jolee's Starting Stats:  <>
  	<>              <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  [JLBN1]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      16      |    +3    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      12      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      15      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      15      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      42      |  +7/Level  |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Force     |      84      |  +14/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Jolee has excellent support character Attributes. His high Wisdom and
  Charisma, along with his Force Focus Feat, will make it extremely difficult for
  enemies to resist his Force Powers.
  
  Use the Attribute Points to first increase his Wisdom to 16 (to receive the +3
  bonus to Wisdom-related stats), then increase his Charisma to 16. Once both of
  these stats are at 16, continue boosting Jolee's Wisdom every chance you get.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  	(\)                 (\)
  	(/)  Jolee's Skill Progression:  (/)
  	(\)                 (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  [JLBN2]
  
  Jolee gets 1 Skill Point/Level
  
  Jolee's Class Skills are: 
  
  Computer Use
  Demolitions
  Awareness
  Persuade
  Repair
  Treat Injury
  
  
  Jolee's Starting Skills:
  
  Awareness: 5
  Treat Injury: 4
  
  
  Jolee represents another character that can have an average Skill Level in one
  Skill. If you prefer to have a party full of Jedi, then I suggest boosting his
  Computer Use Skill, and equipping him with Accessories that improve his Computer
  Use Skill. 
  
  Jolee can be average at any useful skill, just make sure that you devote every
  Skill Point to that Skill.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)  Jolee's Feat Progression:  (<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [JLBN3]
  
  Jolee gets a Feat Point at Levels: 9, 12, 15, and 18
  
  Jolee's Starting Feats:
  
  Conditioning
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Lightsaber
  Weapon Proficiency: Melee Weapon
  Jedi Defense
  Force Focus
  Improved Force Focus
  Jedi Sense
  Knight Sense
  Dueling
  Improved Dueling
  
  
  Jolee's Feat Progression:
  
  	Level 9: Toughness
  	Level 12: Improved Toughness
  		 (Master Force Focus, Master Sense)
  	Level 15: Master Toughness or Master Dueling
  	Level 18: Master Toughness or Master Dueling
  
  
  Quick Rationale for Jolee's Feat Progression:
  
  To me, there are 2 ways to improve Jolee's Feats. One way, the way I have 
  suggested, will help Jolee survive battles while being able to exert his
  mastery of the Force over opponents by using Force Powers as his weapon of
  choice. Toughness will give Jolee a much needed Vitality boost. Jolee ties
  with Mission for the lowest amount of Vitality (even T3-M4 has more Vitality).
  
  Master Toughness will give Jolee an additional 36 Vitality at level 18, and
  reduce the damage he receives by 2 from every attack. Master Dueling will
  help boost his Defense by +1, but this is such a small chance when compared to
  the improving ability of enemies to land hits on your party, that in my opinion
  the Toughness Feats will help Jolee survive battles more often than the extra
  Defense from Master Dueling.
  
  
  If a combat-Jolee is what you want, then there is just enough Feat Points for
  Jolee to learn Master Dueling, and either; Master Flurry, or Master Power
  Attack. Either of these Feats are good, with Power Attack promising more
  damage per turn (as long as you get past the -3 Attack penalty).
  
  Keep in mind that the bonus damage from Power Attack will apply to the bonus
  attacks from Knight Speed and Master Speed. Meaning that if you land all 3 of
  the Master Power Attacks, an additional 30 damage will be dealt to Jolee's
  opponent.
   
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                    (~)
  	(~)  Jolee's Force Power Progression:  (~)
  	(~)                    (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [JLBN4]
  
  Jolee gets 1 Force Power/Level
   (and an Additional Force Power at Levels: 1, 5, 9, 13, and 17.)
  
  Jolee's Starting Force Powers:
  
  Cure
  Force Aura
  Force valor
  Affect Mind
  Stun
  Stun Droid
  Disable Droid
  Force Push
  Throw Lightsaber
  
  
  Jolee's Force Power Progression:
  
  	Level 7: Burst of Speed
  	Level 8: Force Shield or Energy Resistance or Slow
  	Level 9: Force Whirlwind and Knight Speed
      Level 10: Knight Valor
  	Level 11: Stasis or Affliction
  	Level 12: Stasis or Affliction or Force Shield (Force Armor)
  	Level 13: *2x Free Pick*
  	Level 14: Plague or **Free Pick**
  	Level 15: Force Wave
  	Level 16: Master Speed
  	Level 17: Master Valor and ***Free Pick***
  	Level 18: ****Free Pick****
  	Level 19: ****Free Pick****
  	Level 20: ****Free Pick****
  
  *-At Level 13 Jolee gets to select 2 Force Powers. There are several ways I
   like to go, ranging from Energy Resistance and Improved Energy Resistance,
   to Affliction and Plague, and even occasionally Advanced Throw Lightsaber.
   Even Destroy Droid isn't that bad of a pick. Use this level to improve any
   Force Power you intend to max out, or to pick up any wild-card Power that
   you can foresee using. My strong recommendation is to have at least Stasis,
   Affliction and Force Armor by this point.
  
  **-I almost always put this point towards Plague (or it's pre-requisites).
  
  ***-Usually Stasis Field or Energy Resistance.
  
  ****-By this point you should have all of the Force Powers to make Jolee
     an exceptional Force Power user. I usually round him off by ensuring that
     he has all of the buffing Powers. This is also a fine time to take any
     Dark Side Powers you think would be useful.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  Jolee's Weapon Progression:  <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [JLBN5]
  
    +=============================+
    | Jolee's Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available: \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Lightsaber |  2-16  |   0   | Starting Weapon        |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)                 (~)
  	(~)  Jolee's Armor Progression:  (~)
  	(~)                 (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [JLBN6]
  
   +============================+
   | Jolee's Armor Progression \    
   }======================================================================\
   }=======================================================================+
   |  Armor:   | Defense: | +Defense:* | First Location Available: \
   }===============+============+=============+=================================\
   | Jedi Knight |   2   |   +8   | Starting Armor         |
   |   Robe   |      |       |                 |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
   | Jedi Master |   3   |   +8   | Tatooine: Eastern Dune Sea;  |
   |   Robes   |      |       | Chewed Human Corpse**     |
   }===============+============+=============+================================={
   }===============+============+=============+================================={
  
  *-Maximum Bonus Defense from Dexterity.
  
  **-The Jedi Master Robe is looted from "Chewed Human Corpse" inside the Krayt
    Dragon Lair. There is also a set of Jedi Master Robes inside the footlocker
    inside Master Uthar's room on Korriban in the Sith Academy.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	()()()()()()()
  	()     ()
  	() HK-47  ()
  	()     ()
  	()()()()()()()
  [HK47]
  
  Class: Combat Droid
  
  True Jedi have no need of Droid Assassins. Just kidding. HK-47 has his uses,
  but I feel like he isn't really as great as other party members. HK-47 has
  always been a mediocre, if not amusing party member. The main turn off for me
  is that once he is damaged he requires Repair Kits, and does not respond to
  Cure, or Heal. Given that I would prefer to avoid the need to buy Repair Kits
  to continually use him, I would set him up as a Ranged Fighter. He has
  considerable Strength, however, and could be suitable as a melee fighter.
  
  
  If you are going to use HK-47, then I strongly recommend buying the Droid Heavy
  Plating Type 2 (Defense +10, 1500 Credits) and the Verpine Demolitions Probe 
  (Demolitions +4, 1000 Credits) from Yuka Laka.
  
  
  Should you have even more Credits to spare, Suvam Tan in the Yavin Station has
  several unlimitied-use Special Weapons and an unlimited use Shield. He also
  has the best Utility accessory (+7 Awareness/Computer Use/Demolitions/Security)
  that Credits can buy. With these items, there might be some hope for an HK-47
  that actually carries his weight in battles.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  	<>              <>
  	<> HK-47's Starting Stats:  <>
  	<>              <>
  	<><><><><><><><><><><><><><><><>
  [HK471]
  
  Starting Stats:
     +----------------------+------------------------+----------------+
     |    Stat:     |  Starting Value:   | Bonus Value: |
     }======================+========================+================{
     |    Strength    |      16      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Dexterity   |      14      |    +3    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Constitution  |      10      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |   Intelligence  |      14      |    +1    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Wisdom    |      12      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Charisma    |      10      |    +2    |
     }----------------------+------------------------+----------------{
     |    Vitality    |      66      |  +12/Level  |
     +----------------------+------------------------+----------------+
  
  
  Spend every Attribute Point in Dexterity to improve HK-47's Ranged Attack.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  	(\)                 (\)
  	(/)  HK-47's Skill Progression:  (/)
  	(\)                 (\)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)
  [HK472]
  
  HK-47 gets 2 Skill Points/Level
  
  HK-47's Class Skills are:
  
  Computer Use
  Demolitions
  Awareness
  Repair
  Security
  
  
  HK-47's Starting Skills:
  
  Demolitions: 5
  Awareness: 5
  Repair: 6
  
  
  Should you decide to implement HK-47 as a Party Member, be sure to improve his
  Repair Skill, and if it is possible, outfit him with equipment that improves
  his Repair Skill so that when he does need to use a Repair Kit, he receives the
  most out of it.
  
  Since his Demolitions and Awareness Skills are already boosted, I would
  recommend spending all of his Skill Points in this order: Repair, Demolitions,
  Awareness. You can always buy a Verpine Demolitions Probe (Demolitions +4)
  from Yuka Laka (the shop owner you buy HK-47 from) if you want to boost his
  Demolitions skill even higher.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)  HK-47's Feat Progression:  (<>)
  	(<>)                (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [HK473]
  
  HK-47 gets 1 Feat Point every 3 Levels starting at Level 9
  	(Level 9, 12, 15, and 18)	
  
  
  HK-47's Starting Feats:
  
  Power Blast
  Weapon Proficiency: Blaster Pistol
  Weapon Proficiency: Blaster Rifle
  Weapon Focus: Blaster Rifle
  Weapon Proficiency: Heavy Weapons
  Droid Upgrade Class 1
  Toughness
  Combat Logic Upgrade
  Tactician Logic Upgrade
  
  
  HK-47's Feat Progression:
  
  	Level 7: (Droid Upgrade Class 2)
  	Level 9: Improved Toughness
  	Level 12: Rapid Shot or Improved Power Blast
  		 (Battle Droid Logic Upgrade)
  	Level 13: (Droid Upgrade Class 3)
  	Level 15: Improved Rapid Shot or Master Power Blast
  	Level 18: Master Rapid Shot or Master Toughness
  
  
  Quick Rationale for HK-47's Feat Progression:
  
  Why anyone would use this character for anything other than his demeaning
  remarks and solicitations for violence is beyond me. Since HK-47 only gets 4
  Feat Points, he really is equipment-dependent. Power Blast is going to be the
  most powerful combat ability for him, unless you purchase a Blaster Rifle Class
  weapon that does more than 10 Damage on average. Should you go all out, and
  end up buying HK-47 one of the High-end Blaster Rifles, Rapid Shot will deal
  out more damage.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>                 <~>
  	<~>  HK-47's Weapon Progression:  <~>
  	<~>                 <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [HK474]
  
    +=============================+
    | HK-47's Weapon Progression \    
    }===================================================================\
    }====================================================================+
    |   Name:   | Damage: | Attack: | First Location Available:* \
    }===============+===========+===========+=================================\
    |  Blaster  |  1-8  |   0   | Starting Weapon        |
    |   Rifle   |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    |  Zaalbar's  |  1-10  |  +1   | Taris: Undercity; Sewers, in a |
    |  Bowcaster  |      |      | Weapon's Footlocker**     |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  +1   |   0   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1   |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |   0   |  +2   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |  Keen  |   0   | *               |
    |  Trigger  |  ***   |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  3-12  |  +3   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Zabrak Battle |  6-13  |  +3   | Manaan: East Central; Tyvark's |
    |   Cannon  |      |      | Shop, bought for 4,000 Credits |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Chuundar's  |  7-16  |  +2   | Kashyyyk: Rwookrrorro Village; |
    |  Bowcaster  |  ****  |      | Chieftain's Hall, ****     |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
    | Jamoh Hogra's |  4-14  |  +2   | Tatooine: Docking Bay; Buy from|
    |  Carbine  |  *****  |      | Mic'Tunan'Jus for 9,000 Credits|
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Scope   |  +1   |  +1   | *               |
    |        |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |  -Improved  |  +1-4  |   0   | *               |
    | Energy Cell |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Beam   |  +1-4  |   0   | *               |
    |  Splitter  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |   -Hair   |   0   |  +2   | *               |
    |  Trigger  |      |      |                 |
    }---------------+-----------+-----------+---------------------------------{
    |        |  7-23  |  +5   | [Completely Upgraded]     |
    |        |      |      |                 |
    }===============+===========+===========+================================={
    }===============+===========+===========+================================={
  
  
  *-Additional locations can be found in Appendix: Additional Locations of
   Equipment Mods.
  
  **-Zaalbar's Bowcaster is in the same area as where he is rescued in the
    sewers.
  
  ***-The Hair Trigger adds "Keen" to Zaalbar's Bowcaster, increasing the
    Critical Threat Range to 17-20 (from 19-20). Sniper shot does not take
    into account the "Keen" modification when multiplying the weapon's 
    Critical Threat Range.
  
  ****-Chuundar's Bowcaster can only be looted from his remains. You must side
     with Zaalbar's Father, and decide to overthrow Chuundar as part of the
     "Chieftain in Need" Quest to initiate the battle. Chuundar's Bowcaster
     also has a Critical Threat Range of 19-20.
  
  *****-Jamoh Hogra's Carbine has a Critical Threat Range of 19-20.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  [APPND]
  
  Appendix: Additional Locations of Equipment Mods:
  
  
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  	<~>            <~>
  	<~>  Melee Weapon Mods:  <~>
  	<~>            <~>
  	<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
  [MLMD]
  
  	A1a. Vibration Cell: 
  
  [MLMD1]		Endar Spire: Fallen Jedi remains. 
  
  		Taris: Black Vulkar Base; Armory, inside a footlocker.
  
  
  	A1b. Durasteel Bonding Alloy:
  
  [MLMD2]		Taris: Black Vulkar Base; Pool, inside the footlocker in the
  			deep end of the pool.
  
  		Taris: Sith Base; Sith Governor's Room, inside a footlocker.
  
  
  	A1c. Energy Projector:
  
  [MLMD3]		Taris: North Apartments; Kill Largo and loot his remains (Dark
  			Side).
  
  		Taris: Starting Apartments; Help Dia remove the bounty on her
  			head, then accept her reward (Neutral dialogue choice).
  
  		Taris: Sith Base; Armory, inside a footlocker.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  	(~)            (~)
  	(~)  Ranged Weapon Mods: (~)
  	(~)            (~)
  	(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)
  [RNGMD]
  
  	A2a. Scope:
  
  [RNGMD1]	Taris: Lower City Apartments [Second Set]; Defeat Selven and
  		loot her remains.
  
  		Taris: Undercity; Purchase from Igear for ??? Credits.
  
  		Taris: Sewers; Inside the locked Weapons Footlocker in the area
  		where Zaalbar is rescued.
  
  
  	A2b. Improved Energy Cell:
  
  [RNGMD2]	Taris: Black Vulkar Base; inside the Garage Head's Desk.
  
  		Taris: Sith Base; Barracks, inside a footlocker.
  
  
  	A2c. Beam Splitter:
  
  [RNGMD3]	Taris: Undercity; Sith Soldier remains (the same body you can
  			loot the Rackghoul Serum from).
  
  		Taris: Sith Base; Armory, inside a footlocker.
  
  
  	A2d. Hair Trigger:
  
  [RNGMD4]	Taris: Black Vulkar Base; Pool, inside the footlocker in the
  			deep end of the pool.
  
  		Taris: Black Vulkar Base; Kandon Ark's remains (Black Vulkar
  			Leader).
  
  		Taris: Davik's Estate; Guest Rooms, inside a footlocker. This
  			is actually Calo Nord's room. You can tell because of
  			all the Trophy Kills mounted on the walls.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  	(\)         (/)
  	(/)  Armor Mods:  (\)
  	(\)         (/)
  	(/)(\)(/)(\)(/)(\)(/)(\)
  [ARMMD]
  
  	A3a. Armor Reinforcement:
  
  [ARMMD1]	Taris: Lower City Apartments [2nd set]; inside a Supplies
  			Container.
  
  		Taris: Davik's Estate; North-West section Guest Room, inside a
  			footlocker.
  
  
  	A3b. Mesh Underlay:
  
  [ARMMD2]	Taris: Lower City Apartments; Matrik's remains.
  
  		Taris: Black Vulkar Base; Armory, inside a footlocker.
  
  		Dantooine: Grove; Mandalorian body next to where you first
  			  encounter Juhani.
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  	(<>)              (<>)
  	(<>)  Lightsaber Crystals:  (<>)
  	(<>)              (<>)
  	(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)(<>)
  [CRSTL]
  
  	A4a. Crystal, Sigil; +1-6 Damage, +1 Attack
  
  		Dantooine: Ruins; Nemo's remains.
  
  
  	A4b. Crystal, Bondar; 25% chance to stun for 2 rounds, DC10
  
  		Dantooine: Crystal Cave
  
  		Korriban: Tomb of Tulak Hord; inside a Clay Urn in the burial
  			  room.
  
  
  	A4c. Crystal, Rubat; +1 Damage, +1 Attack
  
  		Dantooine: Crystal Cave
  
  
  	A4d. Crystal, Damind; +3 Attack
  
  		Kashyyyk: Dark Jedi remains.
  
  		Tatooine: Dark Jedi remains.
  
  
  	A4e. Crystal, Nextor; +1 Attack, Doubles Critical Threat Range
  
  		Kashyyyk: Dark Jedi remains.
  
  
  	A4f. Krayt Dragon Pearl; +2 Damage, +3 Attack
  
  		Tatooine: Eastern Dune Sea; Complete the Quest: "A Desert
  			  Hunt".
  
  
  	A4g. Crystal, Opila; +3 Damage, +2-12 (2x 1-6) Bonus Critical Damage
  
  		Tatooine: Eastern Dune Sea; inside some rubble in the Krayt
  			  Dragon Lair
  
  
  	A4h. Crystal, Firkrann; +2 Attack, +2-12 (2x 1-6) Damage Vs. Droids
  
  		Korriban: Tomb of Tulak Hord; Southern urn in the tomb area
  
  
  	A4i. Crystal, Solari; +3 Damage, +3 Attack, +1-8 Damage Vs. Dark Side
  				 (Alignment)
  
  		Korriban: Tomb of Naga Sadow; Skeletal Human remains in the
  			  room where there are 2 Terentateks.
  
  
  	A4j. Crystal, Jenruax; +2 Damage, +5 Blaster Bolt Deflection
  
  		Manaan: Sith Base, Dark Jedi remains
  
  
  	A4k. Crystal, Phond; +1-6 Damage
  
  		Korriban: Tomb of Tulak Hord; Mekel's remains.
  
  
  	A4l. Crystal, Upari; +1-8 Damage, +3 Attack
  
  		Unknown World: Temple; Sith Master remains
  
  
  	A4m. Crystal, Sapith; 3 Damage, +2 Attack
  
  		Unknown World: Temple; Temple Catacombs, inside a Rune-covered
  				Pillar
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	[<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>]
  	[<>]                    [<>]
  	[<>]  Lightsaber Special Color Bases:   [<>]
  	[<>]		Heart of the Guardian	  [<>]
  	[<>]                    [<>]
  	[<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>]
  [HOTG]
  
  	Heart of The Guardian; (Orange Crystal color Base, modifies other
  		Lightsaber Crystal Upgrade Stats)
  
  
  		Rubat: +2 Damage/Attack
  
  		Damind: +2 Damage, +3 Attack
  
  		Nextor: +1 Damage/Attack
  
  		Opila: +3 Damage, +2 Attack, +2-12 (2x 1-6) Critical Damage
  
  		Jenruax: +2 Damage, +7 Blaster Bolt Deflection
  
  		Firkrann: +3-18 (3x 1-6) Damage vs. Droids, +3 Attack
  
  		Bondar: 25% Chance to Stun for 2 rounds, DC 14
  
  		Sigil: +1-8 Damage, +2 Attack
  
  		Solari: +1-10 Damage, +2 Attack, +4 Blaster Bolt Deflection
  
  		Upari: +2-12 Damage, +4 Attack
  
  		Sapith: +4 Damage, +2 Attack
  
  		Krayt Dragon Pearl: +1-8 Damage, +3 Attack
  
  
  	My favorite Heart of The Guardian Crystal Combination is:
  
  		Solari + Krayt Dragon Pearl; +2-18 Damage, +5 Attack, 
  					   +4 Blaster Bolt Deflection
  
  
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
  
  
  	[<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>]
  	[<>]                    [<>]
  	[<>]  Lightsaber Special Color Bases:   [<>]
  	[<>]		Heart of the Guardian	  [<>]
  	[<>]                    [<>]
  	[<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>][<>]
  [MOTF]
  
  	Mantle of The Force; (Light Blue Crystal Color Base, modifies
  		other Lightsaber Crystal Upgrade Stats)
  
  
  		Rubat: Regeneration Force Points: 3
  
  		Damind: +1 Damage/Attack, Regeneration Force Points: 2
  
  		Nextor: +1 Attack/Damage
  
  		Opila: +3 Damage, +2 Attack, +2-12 (2x 1-6) Critical Damage
  
  		Jenruax: +2 Damage, +1 Dexterity, +5 Blaster Bolt Deflection
  
  		Firkrann: +3-18 (3x 1-6) Damage vs. Droids, +3 Attack
  
  		Bondar: 25% Chance to Paralyze for 2 rounds, DC 14
  
  		Sigil: +1-8 Damage, +2 Attack
  
  		Solari: +1-8 Damage, +4 Attack, +2-12 Damage vs. Dark Side
  			 (alignment)
  
  		Upari: +1-6 Damage, +2 attack, +8 Blaster Bolt Deflection
  
  		Sapith: +4 Damage, +3 Attack
  
  		Krayt Dragon Pearl: +4 Attack, +3 Blaster Bolt Deflection
  
  
  	My favorite Mantle of The Force Crystal Combination is:
  
  		Solari + Sapith; +5-12 Damage, +7 Attack, +2-12 vs Dark Side
  				 (Alignment)
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  	#####################################
  	#                  #
  	# Legal Blah Blah & Contact Info: #
  	#                  #
  	#####################################
  [DNTCR]
  
  This guide represents an original work by "8bitPunk". All ideas and
  information contained within this guide have been individually researched by
  said Author using the PC and Xbox version of the Game "Knights of the Old
  Republic". Nothing from this guide is borrowed or copied from any other
  guide.
  
  If you are pathetic enough to plagarize any portion of this document, I forgive
  you. They say that "imitation is the highest form of flattery".
  
  Though this guide will be initially published on GameFAQs.com, I imagine that
  it may be available on other sites.
  
  
  Send questions, comments and/or concerns to:
  
  My GameFAQs e-mail.
  
  
  ~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~\#/~
   (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 
  ~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~/#\~
  
  
  Light-Side Soldier/Consular Guide	By	8bitPunk
  
  

  View in: