Game Box Shots

Tanigawa Kouji no Shogi Shinan II (JP)
JP 1988

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.