Users who own this game also own:

Art of Fighting 2
Art of Fighting 2
Football Frenzy
Football Frenzy
Metal Slug 2
Metal Slug 2
Rally Chase
Rally Chase
Shogi no Tatsujin
Shogi no Tatsujin