hide results

  Save State Hacking Guide by Whipontech

  Version: 1.0 | Updated: 06/26/05 | Search Guide | Bookmark Guide

  Destiny of an Emperor
  
  Save State Hacking Guide for VirtuaNES
  
  by Whipontech
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  
  Index:
  1 - Misc Offsets
  2 - General Stats
  3 - Items
   3a - Item Digits
  4 - Party Edit
   4a - General Digits
  5 - Tactics
   5a - Tactic Offsets
   5b - Tactic Digits
  6 - Contact / Credits
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  1 - Misc Offsets
  
  
  Gold,2A8A,2A8B,2A8C
  
  Food,2A8D,2A8E,2A8F
  
  Smoke Pot Duration,12A
  Use a Smoke Pot, then set te value to FF
  to have more duration.
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  2 - General Stats
  
  Level,2A87
  
  Experience,2A84,2A85,2A86
  
  ----------------------------------------
  
  General 1:
  Soldiers:
  Max,2AE4,2AE5,2AE6
  Current,2B74,2B75,2B76
  Strength,2BB0
  Intelligence,2BBC
  
  ----------------------------------------
  
  General 2:
  Soldiers:
  Max,2AE8,2AE9,2AEA
  Current,2B78,2B79,2B7A
  Strength,2BB1
  Intelligence,2BBD
  
  ----------------------------------------
  
  General 3:
  Soldiers:
  Max,2AEC,2AED,2AEE
  Current,2B7C,2B7D,2B7E
  Strength,2BB2
  Intelligence,2BBE
  
  ----------------------------------------
  
  General 4:
  Soldiers:
  Max,2AF0,2AF1,2AF2
  Current,2B80,2B81,2B82
  Strength,2BB3
  Intelligence,2BBF
  
  ----------------------------------------
  
  General 5:
  Soldiers:
  Max,2AF4,2AF5,2AF6
  Current,2B84,2B85,2B86
  Strength,2BB4
  Intelligence,2BC0
  
  ----------------------------------------
  
  General 6:
  Soldiers:
  Max,2AF8,2AF9,2AFA
  Current,2B88,2B89,2B8A
  Strength,2BB5
  Intelligence,2BC1
  
  ----------------------------------------
  
  General 7:
  Soldiers:
  Max,2AFC,2AFD,2AFF
  Current,2B8C,2B8D,2B8E
  Strength,2BB6
  Intelligence,2BC2
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  3 - Items
  
  General 1:
  Slot 1,2B14
  Slot 2,2B15
  Slot 3,2B16
  Slot 4,2B17
  Slot 5,2B18
  Slot 6.2B19
  Slot 7,2B1A
  Slot 8,2B1B
  
  ----------------------------------------
  
  General 2:
  Slot 1,2B1C
  Slot 2,2B1D
  Slot 3,2B1E
  Slot 4,2B1F
  Slot 5,2B20
  Slot 6.2B21
  Slot 7,2B22
  Slot 8,2B23
  
  ----------------------------------------
  
  General 3:
  Slot 1,2B24
  Slot 2,2B25
  Slot 3,2B26
  Slot 4,2B27
  Slot 5,2B28
  Slot 6.2B29
  Slot 7,2B2A
  Slot 8,2B2B
  
  ----------------------------------------
  
  General 4:
  Slot 1,2B2C
  Slot 2,2B2D
  Slot 3,2B2E
  Slot 4,2B2F
  Slot 5,2B30
  Slot 6.2B31
  Slot 7,2B32
  Slot 8,2B33
  
  ----------------------------------------
  
  General 5:
  Slot 1,2B34
  Slot 2,2B35
  Slot 3,2B36
  Slot 4,2B37
  Slot 5,2B38
  Slot 6.2B39
  Slot 7,2B3A
  Slot 8,2B3B
  
  ----------------------------------------
  
  General 6:
  Slot 1,2B3C
  Slot 2,2B3D
  Slot 3,2B3E
  Slot 4,2B3F
  Slot 5,2B40
  Slot 6.2B41
  Slot 7,2B42
  Slot 8,2B43
  
  ----------------------------------------
  
  General 7:
  Slot 1,2B44
  Slot 2,2B45
  Slot 3,2B46
  Slot 4,2B47
  Slot 5,2B48
  Slot 6.2B49
  Slot 7,2B4A
  Slot 8,2B4B
  
  ----------------------------------------
  3a - Item Digits
  
  00,Nothing
  >>>>>>>Buggy Items<<<<<<<
  01,Coins
  02,Coins
  03,Coins
  04,Coins
  05,Coins
  06,Coins
  07,Food
  08,Food
  09,Food
  0A,Food
  0B,Food
  0C,Food
  0D,{Blank}
  0E,{Blank}
  0F,{Blank}
  10,{Blank}
  11,{Blank}
  12,{Blank}
  13,{Blank}
  14,{Blank}
  15,{Blank}
  16,{Blank}
  >>>>>>>Special Items<<<<<<<
  17,Silver Key
  18,Silver Key
  19,Gem Sword
  1A,Intro Leter
  1B,Gun Powder
  1C,Intro Leter
  1D,Iron Ore
  1E,Dead Wood
  1F,Salt Peter
  20,{Blank}
  21,Chi Tu Ma
  22,Zhou Leter
  23,Gold Key
  >>>>>>>Items<<<<<<<
  24,Gull Wing
  25,Gull Wing
  26,Gull Wing
  27,Gull Wing
  28,Gull Wing
  29,{Blank}
  2A,{Blank}
  2B,Smoke Pot
  2C,Steed
  2D,Resurrect
  2E,Resurrect
  2F,Resurrect
  30,Resurrect
  31,Elixir A
  32,Elixir B
  33,Elixir C
  34,Elixir D
  35,Power Pill
  36,Power Pill
  37,Power Pill
  38,Power Pill
  >>>>>>>Weapons<<<<<<<
  39,Dagger
  3A,Dagger
  3B,Dagger
  3C,Dagger
  3D,Dagger
  3E,Dagger
  3F,Dagger
  40,Dagger
  41,Flail
  42,Axe
  43,Club
  44,Spear
  45,Sabre
  46,Trident
  47,Bow
  48,Sword
  49,Battle Axe
  4A,Scimitar
  4B,Cross Bow
  4C,Lance
  4D,Wan Sheng
  4E,Bo Ye
  4F,Qing Guang
  50,Nu Long
  51,Qing Long
  52,Halberd
  >>>>>>>Armour<<<<<<<
  53,Robe
  54,Robe
  55,Robe
  56,Robe
  57,Robe
  58,Robe
  59,Robe
  5A,Leather
  5B,Leather
  5C,Padded
  5D,Padded
  5E,Ring Mail
  5F,Ring Mail
  60,Chain Mail
  61,Chain Mail
  62,Splint Mail
  63,Splint Mail
  64,Plate Mail
  65,Plate Mail
  >>>>>>>Helmets<<<<<<<
  66,Bandana
  67,Bandana
  68,Bandana
  69,Cap
  6A,Hood
  6B,Wood Helmet
  6C,Copper Helmet
  6D,Bronze Helmet
  6E,Iron Helmet
  6F,Steel Helmet
  >>>>>>>Equiped<<<<<<<
  80,{E} - Nothing
  81,{E} - Coins
  82,{E} - Coins
  83,{E} - Coins
  84,{E} - Coins
  85,{E} - Coins
  86,{E} - Coins
  87,{E} - Food
  88,{E} - Food
  89,{E} - Food
  8A,{E} - Food
  8B,{E} - Food
  8C,{E} - Food
  8D,{E} - {Blank}
  8E,{E} - {Blank}
  8F,{E} - {Blank}
  90,{E} - {Blank}
  91,{E} - {Blank}
  92,{E} - {Blank}
  93,{E} - {Blank}
  94,{E} - {Blank}
  95,{E} - {Blank}
  96,{E} - {Blank}
  97,{E} - Silver Key
  98,{E} - Silver Key
  99,{E} - Gem Sword
  9A,{E} - Intro Leter
  9B,{E} - Gun Powder
  9C,{E} - Intro Leter
  9D,{E} - Iron Ore
  9E,{E} - Dead Wood
  9F,{E} - Salt Peter
  A0,{E} - {Blank}
  A1,{E} - Chi Tu Ma
  A2,{E} - Zhou Leter
  A3,{E} - Gold Key
  A4,{E} - Gull Wing
  A5,{E} - Gull Wing
  A6,{E} - Gull Wing
  A7,{E} - Gull Wing
  A8,{E} - Gull Wing
  A9,{E} - {Blank}
  AA,{E} - {Blank}
  AB,{E} - Smoke Pot
  AC,{E} - Steed
  AD,{E} - Resurrect
  AE,{E} - Resurrect
  AF,{E} - Resurrect
  B0,{E} - Resurrect
  B1,{E} - Elixir A
  B2,{E} - Elixir B
  B3,{E} - Elixir C
  B4,{E} - Elixir D
  B5,{E} - Power Pill
  B6,{E} - Power Pill
  B7,{E} - Power Pill
  B8,{E} - Power Pill
  B9,{E} - Dagger
  BA,{E} - Dagger
  BB,{E} - Dagger
  BC,{E} - Dagger
  BD,{E} - Dagger
  BE,{E} - Dagger
  BF,{E} - Dagger
  C0,{E} - Dagger
  C1,{E} - Flail
  C2,{E} - Axe
  C3,{E} - Club
  C4,{E} - Spear
  C5,{E} - Sabre
  C6,{E} - Trident
  C7,{E} - Bow
  C8,{E} - Sword
  C9,{E} - Battle Axe
  CA,{E} - Scimitar
  CB,{E} - Cross Bow
  CC,{E} - Lance
  CD,{E} - Wan Sheng
  CE,{E} - Bo Ye
  CF,{E} - Qing Guang
  D0,{E} - Nu Long
  D1,{E} - Qing Long
  D2,{E} - Halberd
  D3,{E} - Robe
  D4,{E} - Robe
  D5,{E} - Robe
  D6,{E} - Robe
  D7,{E} - Robe
  D8,{E} - Robe
  D9,{E} - Robe
  DA,{E} - Leather
  DB,{E} - Leather
  DC,{E} - Padded
  DD,{E} - Padded
  DE,{E} - Ring Mail
  DF,{E} - Ring Mail
  E0,{E} - Chain Mail
  E1,{E} - Chain Mail
  E2,{E} - Splint Mail
  E3,{E} - Splint Mail
  E4,{E} - Plate Mail
  E5,{E} - Plate Mail
  E6,{E} - Bandana
  E7,{E} - Bandana
  E8,{E} - Bandana
  E9,{E} - Cap
  EA,{E} - Hood
  EB,{E} - Wood Helmet
  EC,{E} - Copper Helme
  ED,{E} - Bronze Helme
  EE,{E} - Iron Helmet
  EF,{E} - Steel Helmet
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  4 - Party Edit
  
  General 1,2ABC
  General 2,2ABD
  General 3,2ABE
  General 4,2ABF
  General 5,2AC0
  General 6,2AC1
  General 7,2AC2
  
  Allies,2A44,2A83 (63 Slots)
  
  ----------------------------------------
  4a - General Digits
  
  00,Nothing
  01,Pirate force
  02,Brigand force
  03,Bandit force
  04,Rebel force
  05,Zhou Chao
  06,Zhou Chao
  07,Zhou Chao
  08,Zhou Chao
  09,Wang Gui
  0A,Song Ren
  0B,Song Yong
  0C,Zhang Jao
  0D,Zhang Bao
  0E,Zhang Liang
  0F,Ma Yuan Yi
  10,Cheng Yuan Zhi
  11,Li Su
  12,Guo Ji
  13,Li Jue
  14,Hua Xiong
  15,Fen Chou
  16,Hu Zhen
  17,Li Ru
  18,Cai Yong
  19,Zhang Ji
  1A,Jia Xu
  1B,Yuan Shu
  1C,Zhang Xun
  1D,Ji Ling
  1E,Lei Bo
  1F,Chen Ji
  20,Liang Ji
  21,Li Feng
  22,Liang Gang
  23,Chen Lan
  24,Han Xian
  25,Yuan Yin
  26,Yuan Shao
  27,Yuan Shang
  28,Yuan Tan
  29,Yuan Xi
  2A,Ma Yan
  2B,Zhang Yi
  2C,Yan Liang
  2D,Wen Hun
  2E,Shen Pei
  2F,Zhang He
  30,Ju Shou
  31,Tian Feng
  32,Xu Shou
  33,Guo Tu
  34,Chen Lin
  35,Liu Du
  36,Liu Yang
  37,Li Yan
  38,Han Zhong
  39,Chen Deng
  3A,Chen Deng
  3B,Chen Deng
  3C,Mi Zhe
  3D,Mi Zhe
  3E,Jin Xuan
  3F,Gong Zhi
  40,Han Xuan
  41,Huang Zhong
  42,Wei Yan
  43,Yang Ling
  44,Chen Ying
  45,Liu Kui
  46,Liu Kui
  47,Liu Zheng
  48,Meng Da
  49,Zhang Ren
  4A,Liu Xun
  4B,Yang Huai
  4C,Wu Yi
  4D,Wu Lan
  4E,Lei Tong
  4F,Yan Yan
  50,Liu Ba
  51,Zhang Song
  52,Fa Zheng
  53,Huang Quan
  54,Wang Lei
  55,?Sun Ce
  56,?Sun Ce
  57,Sun Quan
  58,Sun Yu
  59,Sun Huan
  5A,Sun Yi
  5B,Zhu Zhi
  5C,Zhou Tai
  5D,Tai Si Ci
  5E,Huang Gai
  5F,Fang Zhang
  60,Ling Tong
  61,Jang Qin
  62,Chen Wu
  63,Bu Xi
  64,Hang Dang
  65,Lu Su
  66,Zhou Yu
  67,Zhang Zhao
  68,Zhang Hong
  69,Lu Sun
  6A,Chen Pu
  6B,Xue Zong
  6C,Kan Ze
  6D,Wu Fan
  6E,Yan Xun
  6F,Lu Ji
  70,?Cao Cao
  71,Cao Pi
  72,Cao Ren
  73,Cao Hong
  74,Cao Ang
  75,Cao Chun
  76,Cao Xiu
  77,Cao Zhen
  78,Xu Zhu
  79,Dian Wei
  7A,Xia Hou Dun
  7B,Xia Hou Yuan
  7C,Le Xin
  7D,Li Dian
  7E,Yu Jin
  7F,Liu Ye
  80,Niu Jin
  81,Wei Xu
  82,Hou Cheng
  83,Zhang Liao
  84,Xia Hou Mao
  85,Xia Hou De
  86,Xia Hou Shang
  87,Wang Shuang
  88,Si Ma Yi
  89,Cheng Yu
  8A,Wang Can
  8B,Mao Jie
  8C,Song Xian
  8D,Si Ma Zhao
  8E,Si Ma Shi
  8F,Jiang Gan
  90,Chen Qun
  91,Yang Xiu
  92,Liu Dai
  93,Wang Lang
  94,Chen Jiao
  95,Cao Zhi
  96,Cao Zhang
  97,Guo Jia
  98,Zhou Cang
  99,Zhou Cang
  9A,Pang Tong
  9B,Pang Tong
  9C,Pang Tong
  9D,Pang Tong
  9E,Sun Gan
  9F,Ma Liang
  A0,Ma Su
  A1,Guan Suo
  A2,Guan Suo
  A3,Guan Suo
  A4,Guan Suo
  A5,Yi Ji
  A6,Liu Bei
  A7,Liu Bei
  A8,Liu Bei
  A9,Guan Yu
  AA,Zhang Fei
  AB,?Liu Chan
  AC,Guan Xing
  AD,Zhang Bao
  AE,Liu Feng
  AF,Guan Ping
  B0,Ma Chao
  B1,Ma Dai
  B2,Pang De
  B3,?10UV
  B4,Pirate
  B5,Lu Bu
  B6,Lu Bu
  B7,Lu Bu
  B8,Huo Hu
  B9,Yang Jin
  BA,Zheng Mao
  BB,Dong Zhuo
  BC,Lu Bu
  BD,Dong Ming
  BE,Xu Rong
  BF,Lu Fan
  C0,Lu Bu
  C1,Lu Guang
  C2,Gao Lan
  C3,Lu Xiang
  C4,Lu Bu
  C5,Xing Dao Rong
  C6,Leng Bao
  C7,Zhao Fan
  C8,Bao Long
  C9,Gao Pei
  CA,Xu Sheng
  CB,Ding Feng
  CC,Lu Meng
  CD,Zhu Ge Jin
  CE,Gu Yong
  CF,Gan Ning
  D0,Xu Huang
  D1,Lu Wen
  D2,Xun Huo
  D3,Xun You
  D4,Jiang Wei
  D5,Zhu Ge Liang
  D6,Xu She
  D7,Zhao Yun
  D8,Tao Qian
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  5 - Tactics
  
  Tactic Points:
  Max,2C0C,2C0D
  Current,2C0F,2C10
  Used,2C12,2C13
  
  ----------------------------------------
  5a - Tactic Offsets
  
  Tactics:
  
  General 1:
  Tactic 1,2FB4
  Tactic 2,2FB5
  Tactic 3,2FB6
  Tactic 4,2FB7
  Tactic 5,2FB8
  Tactic 6,2FB9
  
  General 2:
  Tactic 1,2FBA
  Tactic 2,2FBB
  Tactic 3,2FBC
  Tactic 4,2FBD
  Tactic 5,2FBE
  Tactic 6,2FBF
  
  General 3:
  Tactic 1,2FC0
  Tactic 2,2FC1
  Tactic 3,2FC2
  Tactic 4,2FC3
  Tactic 5,2FC4
  Tactic 6,2FC5
  
  General 4:
  Tactic 1,2FC6
  Tactic 2,2FC7
  Tactic 3,2FC8
  Tactic 4,2FC9
  Tactic 5,2FCA
  Tactic 6,2FCB
  
  General 5:
  Tactic 1,2FCC
  Tactic 2,2FCD
  Tactic 3,2FCE
  Tactic 4,2FCF
  Tactic 5,2FD0
  Tactic 6,2FD1
  
  General 6:
  Tactic 1,2FD2
  Tactic 2,2FD3
  Tactic 3,2FD4
  Tactic 4,2FD5
  Tactic 5,2FD6
  Tactic 6,2FD7
  
  General 7:
  Tactic 1,2FD8
  Tactic 2,2FD9
  Tactic 3,2FDA
  Tactic 4,2FDB
  Tactic 5,2FDC
  Tactic 6,2FDD
  
  ----------------------------------------
  5b - Tactic Digits
  
  00,Nothing
  >>>>>>>Fire<<<<<<<
  01,Lian Huo
  02,Ye Huo
  03,Yan Re
  04,Da Re
  05,Huo Shen
  >>>>>>>Water<<<<<<<
  06,Shui Tu
  07,Shui Xing
  08,Shui Lei
  09,Hong Shui
  0A,Shui Long
  >>>>>>>Healing<<<<<<<
  0B,Chi Xin
  0C,Tong Xian
  0D,Yin Xian
  0E,Jin Xian
  0F,Wan Fu
  >>>>>>>Defense<<<<<<<
  11,Wuo Jian
  12,Shui Jian
  10,Ji Rou
  14,Ji Mian
  13,Ce Mian
  >>>>>>>Yin<<<<<<<
  15,Cheng Nei
  19,Jie Ce
  16,Yi Xin
  1D,Tui Lu
  1E,Gui Huan
  >>>>>>>Yang<<<<<<<
  17,Li Jian
  18,Qi Shou
  1B,Bei Ji
  1C,Fu Bing
  1A,An Sha
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  
  6 - Contact / Credits
  
  Thanks to Gamefaqs for host my faq!
  Thank you for download/read my faq!!
  
  
  If you have any question or comment, feel
  free to e-mail me at wwjab@yahoo.com.ar
  
  
  ~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
  
  ~EOF~

  FAQ Display Options: Printable Version