Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Metroid
Metroid
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Gradius
Gradius
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Streets of Rage II
Streets of Rage II
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Mega Man 3
Mega Man 3