Game Box Shots

Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu (JP)
JP 04/20/90

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.