Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Ghosts 'n Goblins
Ghosts 'n Goblins
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 3
Mega Man 3

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Contra
Contra
River City Ransom
River City Ransom
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League