Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Saturday Night Slam Masters
Saturday Night Slam Masters
Devil May Cry
Devil May Cry
Alone in the Dark: The New Nightmare
Alone in the Dark: The New Nightmare

Users who love this game also love:

A-10 Cuba!
A-10 Cuba!
Uprising 2: Lead and Destroy
Uprising 2: Lead and Destroy
Interstate '82
Interstate '82
Pandora's Box
Pandora's Box
Anachronox
Anachronox