Users who own this game also own:

Deus Ex
Deus Ex
Diablo II
Diablo II
Deus Ex: Invisible War
Deus Ex: Invisible War
Divine Divinity
Divine Divinity
Doom II
Doom II

Users who love this game also love:

Nemesis of the Roman Empire
Nemesis of the Roman Empire
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version