Users who own this game also own:

Gabriel Knight: Sins of the Fathers
Gabriel Knight: Sins of the Fathers
Roberta Williams' Phantasmagoria
Roberta Williams' Phantasmagoria
The Dig
The Dig
Fallout 2
Fallout 2
Alone in the Dark 2
Alone in the Dark 2