Users who own this game also own:

Jantaku Boy
Jantaku Boy
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Kunio-Kun Nekketsu Collection
Kunio-Kun Nekketsu Collection
Pocket Stadium
Pocket Stadium
Purikura Pocket
Purikura Pocket