Users who own this game also own:

Zan II: Spirits
Zan II: Spirits
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan II: Tsume no Shogi
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan II: Tsume no Shogi
Corpse Party: Book of Shadows
Corpse Party: Book of Shadows
Mojib-Ribbon
Mojib-Ribbon
Chotto-Aima no Colpile DS
Chotto-Aima no Colpile DS