hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Fjoeri

  Version: 0.3 | Updated: 09/21/04 | Search Guide | Bookmark Guide

  ===============================================================================
  ============================ The Simpsons: ====================================
  ============================== Hit & Run ======================================
  ===============================================================================
  ============================= Walktrough ======================================
  ================================ FAQ ==========================================
  ============================ Version 0.3 ======================================
  ===============================================================================
  ============================= - Copyright - ===================================
  ========================= - Mister FANTASTIC - ================================
  ===================== - Joeri_Crauwels@hotmail.com - ==========================
  ============================== - 2003 - ======================================
  ===============================================================================
  Z8808Z8ZZ8Z88Z88aZ888ZZ88BB08WM8Za2Za8ZaZZ8ZZ08ZZZaZZ8aa080B80@88a888ZZZaZaZZZ
  2aZ8ZSZ22Z2ZZZaaS2ZaZS2Za088Z80a8WaBa82SZaa22Ba2aaSaaa2S8a8Wa8@aaXaaZ22aSZ2aaa
  a888ZaB8ZZa8ZZZZ2a8Z82a8Z0WWa8BMMMWMMMMMMW0ZaB2a8ZSZ82SS0ZBMZ0MZZ28882Z0Za2aZa
  Z808Z288ZZ2Z8aZ82a8Z82ZZ28@@BMMMa7   78@@8W228aS88a2S0ZZWZ8@Za288ZS28ZZ22ZZ
  aaZaSSZaaSX2ZZaZXSZ2aXS8a0MMM2  ,:::i,  :@MaaZaS80Z2S080W88B2SrS2S772SSr7aa
  aaBB82ZB00ZZ0B0BaZWBBZZBBWWi.,:rr;;;;;rrrXr MWSSaXZaZaS8ZZWaa@@WZBWWWB@MM@W@M
  MMM@MMMMMMMMMMMMMMMWWWW@WMa;X7;rr;;;;;;;;;;i MBZ0S0Z8aX8a2@00BZ8WWW8ZZ0ZZ0BW8
  aSSS22222SXSS2S28ZZZZ0888@0rSXrr;;ii;;;;;;;i, WM8MM0ZMa7WW0@@MMMMM@M@MM@MMWBZZ
  ZZZZ8Z8ZZ8088888aaaZZaa2SZar2Xr;iiiii:ii:i;rX;,80ZZZaZZaa2aa2SSXSSSSSSX7a0XX2X
  aa88Zaa8ZZZZZZaZZZZaZZZZ808r27XZ08BBMW8SZWBS2; X@M88ZZa0BB8ZZZ8088888Z082a7WMM
  88ZZaZZZa2ZSa08888Z8800000WX20Zi   raS    M08000M2Z@0aZaZZZ888ZB008a82X
  aa80800888088ZZ88ZaZZZaZZ28Xa;   M7 iS .,: SM 7WBW7aMaaBB888ZZZZSrS28a2W008
  ZZa22ZZZZaaZZaa222ZZZZZZ82MZX,i;,. M2..X:,irS;  MMBa, ,8M2:ZaZZ8Z8208ZWB0ZaZW
  ZZ08ZaSaaaZaZZZ0ZZZaZaaZa8M2aSXZaXr:.:iXii:.:7aZ:a8. :X XZaZaa222@Z8M@W88a2BM
  a2SSaZZZ88ZZZaaa2ZZZZZaaS0MZXZXXBMW82XaWMMM@@i7rrZX2X rM@8a00888ZZ0MZZiiXZ8Za8
  a2aaaaaa2ZZ8ZZaaaZZZaaZZZZr;Sa8ai,,:r2aZSXX7r:;;XMB@W7XX7ZZZaaa2ZZrBrSa@M@ZZZZ
  22aaaaaaaSS2aa2aaaaaaaaaa2X2aaSZa2XSXri;i;;;r7r:,M82XZ8828aa22a20a@M@Z@@XXZ2; 
  ZZZZaaaaZ8WWMMB8ZZZZZZZZZ8ZZ802XXSXXSXXXXXXXXS2X:ZZ7XSSZ;7ZaZZaSS0aM0r;rXZBMM@
  a2222aZZa08, ;2Ba2aZZZaZZZZ882a2Z22SXX7XX77rr;rrir8ZSXZ0SBZaaZZ@MW0@@@MMMM@B88
  ZZaZ8ZZ80X,i:. 70aaZ8Za2aaa8SXSaZXr;i,..    .:;88S2ZZaB88Za2SZSS  2MM8288
  ZaaaaZZ8ZiX;r7r;Z22222aa222a7S;S0MMBBWWWMMMMMMMMM8882S8ZZ0B008aa2aB0S:  2a;Xa
  ZZZZaaZZrSXrX2XZ@88ZZ8888888Z0SaS2MMMMMMMMMMMMMMMX88000ZZZ8008082Ma.SSSr. MMMM
  22a2aaZ8XaX7X7:rW880ZZa2aaZ8882B82SZMMMMMMMMMMM27B822aZZaaZZZ808SMMaS8Z2r MM0a
  Z800ZZa8S2SXXX7,8aaaaaaaaZZaZW2 ZW00S,:.;S7,7r0; .BWZZZZaaaaaZZZXMMMXSXS7 MB28
  a222aZZ8ZS2SSSXiW8ZaZZZZaaZZa8r :rrr2MMMMWMMM@i  ,@ZZZZZZZZZaZaXMM7X2SX7 MZ80
  0B088088Ba2SSSXiSBB8ZZ8BBBB00ZrSXri, :, .,  :;: B000BB008Z808aMZrS2a2X,MM00
  X7XXXXXXXSZ22XXr.:Z00B8a0B@M@ZSXXSr::, 7882 :::i;.ZM88888WMMW08ZXrX2S22XiX2Z8
  XXXXXXXX7rZZa2SX7i.Xr.   .X2S2;iiii:.:2 .::i::i:     .Sr7XSS22S22aMW08
  XXXXXXSXS7SaZa2SX7ri irXi  :ri;ii;iii..,iiii:::,;:. 72aSi S2SS222S2a;ZMB8
  S2222aaa22SZ8ZaaS7XX;,ii;7S:. r7i;i;ii::ii::::i:ii,:r,,27rr7XSZa2S22a22aS::iB0
  2222222222X2888aSX7XXrr7r7XS.:Xri;;iiiii:::::,:,,::.;irS7X777XSSS2aaaa222X;7B0
  XXX7XXXXXX77000ZaS777r7X7XXS,;rii;iii::::,:::::::::,,722XXXXXXXS2aaaZaaa00B@00
  XXXSXSXSXSXr8@MBaS7;;rXXXS2a;r;iiii::i:::::,::,,,,,, XaZaaZa22SSXS22aZ22Za8@08
  SSSSSXSSXSSXr7aMM@@B08aa2a807:ii:::i:::,,,,,,,,,,,,, 8MBZ8BBBBB0000ZZ88Z2X800
  XXXXXXXXXXXXXX;;iSZaZ0BMMMWX:::::,::::,,,,,,,,,,,,,,. X@M8aZ88088Z88ZZZZSa088
  2S2222aaaaa22222SS77rrrSX,..,::::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,:  XMWZaa2aaaaZZaaa8W088
  2SS2SS22222222S2222a2a82,:i;i::::::,::,:,,,,,,,:,,:::::, .M0ZZZ880808088a8000
  XXXXSXXXXXXXXSXXXXXXSa7ii;;i:,:::,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,:, ;M0Z22aa22222SS0008
  SS2SSSSSSSSSXSSSSSSS22;iiiii::i::::,,.:,,,,.,,,,,::,:::::: 2M8ZaaaaaaZZWWB808
  SXSSSSSSSXSSSSSSSSS2Zri;iiiii::ii:::::,:::::::::::::,:,,::, ZWaaaZZZ8ZaWWB808
  SSSSSSXSSSSSSSSSSSSZrii;iiiiiiii:i::i:::::,,,:,:,::,::::i::, MZ22ZaZ22SS2WW00
  SSSSSSXSSSSSSSSXXXSS:7;rr;;iiiiiiii:ii:i:::::::::::::::::i::. M@8aZZZZZZaSX088
  S2SS2SS2SSSSSXXSXSZSirrrr;;;iiii;;iiiiiiii:::::iiiiiiiii:i:,, 7M8Za22aaaa2SB88
  SXXXXXXXXXSSS22aaZ07ir;;;;;;;iii;iiiiiiiiii:ii::ii:iiii:::ii: M8Z88ZZ888aBB88
  XXXXXXXXXSSS2222SSa:;;rr;;;;;;;iii;iiiiiiiiii:iii::::::i:ii:, Z2S2ZZaS222B08Z
  22aaaaaZaaaSSSS22aS.,.,iii;;;;;;;;;iiiii;iiiiiiiiiiiii::,,.  Z@0Z8ZZaaZZ220B8
  aaZZa2aaaaaaZZZZZZ80W0r.       .. .         rMMBaZZaa2ZZ88ZZZ0@
  XXXXXXXX7XXXXX7777XXSMMMMMZ88ZZ8aZS.,....,..,.S2aaMMMMMMMMMM0XXX2aZZZ8a2aaaZr 
  SSXSSSSSSSSSSSSSSSSSXr8BBWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@0ZaSS7rXaXXS2Z88ZZZZ0000888 
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS7;Sa2222aa2aa888800WW0808Za2a22SSSSXSaXSSSSSS22a22S2a80WZ
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS7Z8ZZZZZZZZZZ800BBW0W808ZaaZaa222SXS2a22S2aa2S2a88a22aZB
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXZ8ZZZZ88ZZZZ8880WZS@08ZZaaaaZa22SXS2aaZ80B0B88Z888Zaa8B
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS7aZZZZZZZZZaaZZ88Ba:W88ZZaaaa2aa2SXX22XSS222aZZZZZaa2SXS
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXX8ZZZ88ZZZaa2aZZZBSi0B8aaaaaa22a22XXaSS222aZZ888ZZaZZZa2
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS2SX0ZZZ8ZaaaaZaa2ZZBSXaBZaZaaaaa2222SS2SS222ZZ8ZZZ88888808
  SSSSSSSSSSSSSSSSSS2SSXX0ZZZZaaaaa222a2aZXX7BZaaaaaa22222SSSSXSSSXS2aaa22ZZ08ZZ
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSX88ZZZZ22222aa22aZS27Z8aaaaa2222S2S2SXXSSSXXXX7XX77XSS22
  SSSSSSSSSSSSSSSSSS2SSSX0ZZaaa22222222S22SS7S82222222S22SXSXXXSSSXSSXXXXXX7rXX2
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX78Zaa22SSSSSSSS2SXXXXX8ZZaa2a22222222SXSXSSSSSS222aa2ZZZ
  aZZaaaaZZZZZZZZZZZZZZa288Zaaa22222222a2SS8Za0ZZZZaZaa22SSS2SS0888ZZZZZaaa222S2
  222aaa2222222S2222222SSSBZaaaaa22a2a222a72S7ZZZZZZZZaaaaa2aSXXX7XXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXSSSXXXSXXSXXXXX7B8ZZZaaaaa22222S7XSXZ8ZZZ888ZZaaZa2XXSSSS2SSSSSSSSSSSS
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSS2SSS7ZB8ZZaaaaaa222SXMSXX2Zaaa8ZZZZZaa222ZXSSSSSSSSSSSSSSSS
  SSSSSSSSSSSSSSS2SSXSSSSXXB8ZaZaaaa22S280ZXXXXBZZZaZZZaa22SS27XSSSSSSSSSSSSSSSS
  SSSSSSSSSSSSSSS22S22SSX7iZZa2aa2222ZB8S77Xrr7a2a00aa2aaZZa8aS7XXXSSSSSSSSSSSSS
  SSSSSSSSSSSSSXXXXXXX7rXa0W@@WWZ8a002XX2a08ZZS002S8B@BW8Z8Za2ZZX77777XXXXXXXSSS
  2SSSSSSSSXXXXXXXXXXSSZB0ZSSXS2Z88aSZZ808ZZWWBBBBB8aa2a2aS22aaZZZ0a22SXXXX77XXX
  SSSSSXXXXXS2aZZZ88BWBB8ZaZaaZaaaaZZ8ZZZZ2Z0B00080008ZZZaaaaZaaa2ZMWB0008ZZa22S
  SSSSS222ZZZ88000BBWB8ZZaaaaZaaaZZ8ZZaa80BWBB0B8080888ZZaaaZZZZZaXWWBB08ZZaZaaa
  SSS2aaZZZ888000BBBB88ZaZZZZZZZZZaa2Z0WWWBWBWBBBBBB08Z8ZZZ8ZZaa22SBWB0B0W000800
  SSSX222aaZZ88000BWWWBBZZZaaaaZZ0BW@@@@@WBWBBBBWWWWW@WB8aaaZ8Z8BWB000Z8ZZZZZa8Z
  S22SS222aaaZZZZZZ880BW@@MMM@@@@W@WWBB8Zaaa22aaZZ8808BBBWWWWWBBBB0888Z8a2S22Sri
  SSSXXX7XXXXXXSS2S222ZaaZaaaaaaaaaSSXX777777XXXXXXXSSS2aaaaa222XXSXXXXXSSZ2Xrir
  SSS22aaa22SXXXXXXXSSXXXX7X7XX7XX777XXXXSS2222S222S2SSSSSXXXXXXSSSSSSSS2aX;;;7X
  SSSSS222222S222222SSXSSSSSSSSSSSS22222a2a2222222222222SSS2222222222222Xr;r7XXX
  
  ===============================================================================
  ============================ 1: Inhoudstafel ==================================
  ===============================================================================
  
  
  
  
  1: Inhoudstafel
  ===============
  
  
  2: Over mezelf en deze Walktrough/FAQ
  ======================================
  
  
  3: Over het spel
  ================
  
   3.1: de personages
   3.2: de omgevingen
   3.3: saving
   3.4: het menu
   3.5: controls
   3.6: "Hit & Run" meter
   3.7: andere personages
  
  
  4: Walktrough
  =============
  
   4.1: Level 1: Homer
     4.1.1: The Cola Caper
     4.1.2: S-M-R-T
     4.1.3: Petty theft Homer
     4.1.4: Office spaced
     4.1.5: Blind Big Brother
     4.1.6: Flowers by Irene
     4.1.7: Bonestorm Storm
     4.1.8: The fat and the furious
     4.1.9: Bonus missie: This old shanty
   4.2: Level 2: Bart
     4.2.1: Detention Deficit Disorder
     4.2.2:
     4.2.3:
     4.2.4:
     4.2.5:
     4.2.6:
     4.2.7:
     4.2.8: Bonus missie:
   4.3: Level 3: Lisa
     4.3.1:
     4.3.2:
     4.3.3:
     4.3.4:
     4.3.5:
     4.3.6:
     4.3.7:
     4.3.8: Bonus missie:
   4.4: Level 4: Marge
     4.4.1:
     4.4.2:
     4.4.3:
     4.4.4:
     4.4.5:
     4.4.6:
     4.4.7:
     4.4.8: Bonus missie:
   4.5: Level 5: Apu
     4.5.1:
     4.5.2:
     4.5.3:
     4.5.4:
     4.5.5:
     4.5.6:
     4.5.7:
     4.5.8: Bonus missie:
   4.6: Level 6: Bart
     4.6.1:
     4.6.2:
     4.6.3:
     4.6.4:
     4.6.5:
     4.6.6:
     4.6.7:
     4.6.8: Bonus missie:
   4.7: Level 7: Homer
     4.7.1:
     4.7.2:
     4.7.3:
     4.7.4:
     4.7.5:
     4.7.6:
     4.7.7:
     4.7.8: Bonus missie:
  
  
  5: Vrij te spelen items
  =======================
  
   5.1: Voertuigen
   5.2: Spelmodussen
   5.3: Kostuums
  
  
  6: Code's
  =========
  
  
  7: Credits
  ==========
  
  
  
  ===============================================================================
  ================ 2: Over mezelf en deze Walktrough/FAQ ========================
  ===============================================================================
  
  
  Welkom op mijn nieuwe walktrough.
  Er zijn enkele dingen die je zou moeten weten voor je verderleest...
  
  Over mezelf:
  ------------
  
  Ik ben een 19 jarige student uit Belgiƫ, wonende te Hever (Vlaams-Brabant)
  Ik heb reeds enkele walktroughs en FAQs geschreven, maar deze zijn hier niet
  allemaal hier te lezen op gamefaqs. Enkele zijn verkocht aan tijdschriften en
  moesten aldus tijdelijk van het net verdwijnen. Zodra ik weer mag, zullen deze
  hier dus weer te lezen zijn.
  
  Over deze walktrough/FAQ:
  -------------------------
  
  Wat je moet weten is dat deze walktrough/FAQ mij toebehoort, en mij alleen.
  Deze walktrough/FAQ mag alleen te lezen zijn op:
          WWW.GAMEFAQS.COM
          WWW.NEOSEEKER.COM
  Je kan en mag niets gebruiken zonder mijn toestemming. Hier zijn internationale
  wetten over opgesteld. Deze zijn de copyright wetten, waar je welicht al van 
  gehoord hebt.
  Wil je iets gebruiken uit deze walktrough, of heb je een vraag, dan kan je 
  me altijd contacteren op Joeri_Crauwels@hotmail.com, maar ik kan niet 
  garanderen dat ik je mail zal aankrijgen, want mijn filter staat op 
  exclusief. Je kan ook een message achterlaten naar mij toe op het forum van m'n
  clan.
  Ik hoop dat deze walktrough je hulp bied bij het spelen van dit prachtige spel.
  
  Groeten,
  
  Joeri
  
  Joeri_Crauwels@hotmail.com
  www.playstation.be
  www.p2united.com
  
  
  
  ===============================================================================
  =========================== 3: Over het spel ==================================
  ===============================================================================
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.1: de personages
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
   3.1.1: Homer J. Simpson
   -----------------------
  
     We kennen hem allemaal wel. De vader van het Simpson gezin. Hij houd van
     bier, tv, zijn gezin (hoewel hij dit niet altijd laat merken) en donuts.
     Hoewel deze man bijzonder lui en niet echt slim is, is hij toch de eerste 
     en vrijwel enigste die het meteen door heeft dat ier iets niet pluis is 
     in Springfield.
     Hij merkt al gauw de zwarte bestelwagens, en de zoemende bijen met
     camera's op. Homer trekt dus vastberaden op uit om dit mysterie te 
     ontsluieren.
  
   3.1.2: Marge Simpson Bouvier
   ----------------------------
  
    Marge, de overbezorgde, en stereotype huismoeder. Staat altijd klaar voor
    haar gezin. Ze is een harde tante in alles wat met huishouden te maken
    heeft, maar ook op de straat weet ze haar mannetje te staan.
    Haar verkeersagressie zal haar zeker van pas komen in dit avontuur. Want
    ook zij zal op zoek gaan naar raadsels van dit ganse mysterie.
  
   3.1.3: Bart Simpson
   -------------------
  
    Niet weg te denken uit dit avontuur. Bart, de kleine kwajongen uit
    Springfield. Bart is altijd te vinden voor een grap, en hoe meer hij er
    iemand mee kan tergen, hoe liever. Desondanks heeft deze jongen een
    klein hartje.
    Nadat Bart zelf slachtoffer wordt van enkele vreemde activiteiten trekt
    ook hij erop uit om meer te weten te komen.
  
   3.1.4: Lisa Simpson
   -------------------
  
    Het kleine genie van de familie. Hoewel ze nog maar 8 jaar is, heeft ze
    het IQ van al haar familieleden samen.
    Zo dapper als ze is, trekt ze erop uit op zoek naar haar broer nadat hij
    het slachtoffer geworden is van vreemde activiteiten.
  
   3.1.5: Apu
   ----------
  
    De uitbater van de Kwick-E-Markt.
    Zoals we allemaal weten is Apu een hindoe. En het is dit dat hem in dit
    spel betrokken raakt. Omdat hij onrechtstreeks medeplichtig is aan al deze
    vreemde activiteiten, voelt hij zich verplicht op mee te helpen dit mysterie
    op te lossen. Anders zou hij wel eens kunnen weerkeren als een onreine in
    zijn volgend leven.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.2: de omgevingen
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   Het spreekt voor zich dat dit spel je meeneemt naar Springfield. Je kan
   met elk personage een ruim deel van de stad verkennen.
   Maar!
   Je omgevingen zijn beperkt. Per personage is er een vaste omgeving weggelegd.
   Zo kan je met Lisa bijvoorbeeld niet naar het 'Simspon huis'. Geen nood,
   de omgevingen zijn groot genoeg, en er valt meer dan genoeg te beleven.
   Alle gekende plaatsen uit de serie komen aan bod, en hier en daar kan je
   zelfs eens binnen een kijkje nemen.
   Verken eens het stadsplein met het standbeeld van Jebidiah Springfield, of
   ga eens je libido testen op de liefdesmeter in Moe's. Wil je de rommel op
   Bart zijn kamer eens van naderbij bestuderen? Het kan allemaal.
   Have fun.
   Op de straat zal je tal van bekende gezichten tegenkomen. Echt te gek!
   In het spel zal je gouden munten (coins) vinden. Verzamel er zoveel
   mogelijk. Je kan er andere voertuigen en extra kostuums mee kopen. Maar let
   op dat de politie je niet vat, want dan krijg je een flinke boete.
   Als je je laat beschieten door een bij, dan verliez je ook een aardige som.
   Probeer de paarse boxen te vernietigen, automaten en bijen om geld te
   verdienen. Elk voorwerp dat je vernietigd levert je wat centen op.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.3: Saving
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   Je kan overal waar je bent je spel opslaan. Druk op start, en selecteer
   save. Dit kan wel enkel als je niet op een missie bent. Onthoud dit wel.
   Je kan, als je opnieuw gaat spelen, vanuit het hoofdmenu uit 2 opties
   kiezen om je spel verder te zetten:
        - Resume game: Ga verder met het spel tot waar je gekomen bent.
        - Load game: Ga verder vanaf waar je voor het laatst je spel
               bewaard hebt.
   Als je je PS2 hebt uitgeschakeld, dan maakt dit niet zo veel verschil uit,
   want je zal bij beide opties waarschijnlijk op hetzelfde punt beginnen.
   Als je echter vanuit het spel naar het hoofdmenu bent gegaan, dan kan dit
   wel vershil geven, naar gelang waar je voor het laatst je spel hebt
   opgeslagen.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.4: het menu
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   3.4.1: Het hoofdmenu
   --------------------
  
   X = bevestigen
   driehoekje = annuleren
  
   - New game: Begin een nieuw spel
   - Resume game: Ga verder met je spel
   - Load game: Ga verder met je spel vanwaar je het voor het laatst hebt
          opgeslagen.
   - Scrapbook: Hierin kan je je vooruitgang zien. Met R1 en L1 verander je van
          pagina en kan je de levels van elk persoon bekijken.
          Met de pijltjes kan je navigeren tussen
          - de missies: Elke missie die je volbracht hebt, kan je hier
           weer selecteren om opnieuw te spelen. Als de missie volbracht
           is, dan kan je er een foto van bekijken.
          - de kostuums: Elk kostuum dat je hebt vrijgespeeld is hier
           te bekijken. Duw op X om het van naderbij te bekijken.
          - de voertuigen: Elk voertuig dat is vrijgespeeld kan je hier
           bekijken. Net zoals bij de missies en het kostuum zijn de
           vrijgespeelde voertuigen zichtbaar. Duw op X om van nader
           bij te bekijken.
   - Options: Je kan hier je instellingen aanpassen, en filmpjes bekijken.
          - Controller: Bekijk de besturing.
          - Sound: Stel de geluidsopties in.
          - View Movies: Bekijk de vrijgespeelde filmjes.
          - View Credits: Bekijk de credits van het spel.
   - Bonus game: Hiermee kan je het bonus spel selecteren. Dit is pas
          beschikbaar van zodra je alle "Collector Cards" hebt uit een
          bepaalde Level. Bij elke level waarvan je alle "Collector Cards"
          hebt, krijg je een nieuwe kaart bij voor het "Bonus game".
          Dit "Bonus game" kan je trouwens met 4 spelers spelen.
  
   3.4.2: Het menu in het spel:
   ----------------------------
  
   X = bevestigen
   driehoekje = annuleren
   START = menu openen of sluiten
  
   Continue: Ga verder met je spel
   Select mission: Selecteer alle missies uit alle levels die je al hebt
           volbracht.
   Mission progress: Dit laat je vooruitgang zien van de level.
   Options: Bekijk en verander de opties.
   Quit game: Sluit het spel af en ga terug naar het hoofdmenu.
   Restar mission: Herstart de missie waarmee je bezig bent.
   Cancel mission: Annuleer de missie waarmee je bezig bent.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 3.5: controls
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   3.4.1: Te voet:
   ---------------
  
    Linker analoge stick/pijltjes : Bewegen
    X : Springen (Duw 2 keer voor extra hoge sprong)
    Rechter analoge stick. Camera draaien, in - en uitzoomen
    vierkantje : aanvallen (Spring 1 keer in de lucht en duw dan om een hoge
                trap te geven. Spring 2 maal in de lucht en duw
                dan voor een speciale aanval.)
    driehoekje : Ga een gebouw binnen/buiten, stap/uit een voertuig.
    pause : Geeft het menu weer.
    select : Brengt je voertuig terug naar je toe.
    O : Lopen.
    vierkantje : aanvallen
    
   3.4.2: In het voertuig:
   -----------------------
  
    Linker analoge stick/pijltjes : Bewegen
    L3 indrukken : Toeter
    Rechter analoge stick : Gas vooruit en achteruit
    X : Gas vooruit
    O : Gas achteruit
    R1 : Handrem
    driehoekje: In - en uitstappen.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.6: "Hit & Run" meter
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
    Deze zie je als een rondje op je scherm. Naar gelang je tegen voorwerpen
    opbotst, zal deze toenemen. Eerst in het geel, maar als hij 3/4 vol is, dan
    wordt het rood, en zal de politie je zoeken.
    Als de politie je op de hielen zit, maak dan dat je wegkomt, want als ze je
    vatten, dan heb je een boete.
    De meter neemt automatisch weer af, dus als hij wat te vol is, blijf dan
    even rustig, en na een minuutje of 2 is hij weer helemaal leeg.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
               3.7: andere personages
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   Overal in het spel kom je bekende personen tegen.
   Sommige zijn er gewoon als opvulling, anderen geven je missies.
   Er is o.a. Ned Flanders, Dr Hibbert, Krusty, Moe, De maffia groep, Opa,
   Mr Burns, Smithers, Lenny, Barney, Rod, Tod, Carl,... en nog een hele
   hoop.
  
  
  
  ===============================================================================
  ============================ 4: Walktrough ====================================
  ===============================================================================
  
  Tip: Voor je begint met de missie raad ik je aan om eerst eens wat de stad te
     gaan verkennen. Zo leer je de binnenwegen kennen. En deze zul je
     ongetwijfeld nodig hebben tijdens je missies!
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 1: Homer
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
   
   4.1.1: The Cola Caper
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Dit is de oefenmissie. Je speelt wel met Homer, maar het is Bart die
     bovenaan het scherm verschijnt en je de nodige uitleg verschaft over
     het spel, de besturingen en andere nuttige weetjes.
  
     Intro/ Doel:
     ------------ 
         
      Iemand heeft al het ijs op gegeten, en je moet dus van Marge naar de
      winkel om de voorraad weer aan te vullen.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Verzamel
  
  
     De missie: 
     ----------
  
      Ga naar Marge die in de voortuin staat. Als je voor haar staat, druk je
      op het driehoekje om met haar te praten. Ze zal je om nieuw ijs sturen.
      Stap in de wagen, en rijd naar de Kwik-E-Markt. Je zal rechts onderaan
      het scherm je radar zien. In de radar is een pijl die naar je doel
      wijst. Blauwe bollen duiden op personen van wie je missies kan aannemen.
      Spring in de wagen door weer op het driehoekje te duwen en volg de 
      straat gewoon tot je aan de winkel komt. Daar stop je op de parking en 
      stap je uit.
      Je zal merken dat er een blauwe schijn is aan de ingang van de 
      Kwick-E-Markt. Dit wil zeggen dat je langs daar ergens naar binnen kan.
      Je doet dit door weer op het driehoekje te duwen.
      Als je binnen in de winkel bent, ga je naar Apu die achter de toonbank
      staat en spreek hem aan met het driehoekje. Hij zal je het ijs geven
      zodat jij je missie hebt volbracht.
  
  
   4.1.2: S-M-R-T
   -=-=-=-=-=-==-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Lisa is haar poject voor shool vergeten is. En het is dus aan jou 
      (Homer) om het haar te brengen voordat Skinner arriveert aan school.
      
     Type missie:
     ------------
  
      Race
  
     De missie:
     ----------
  
      Praat met Marge die vooraan in de tuin staat van het "Simpson huis" en
      ze zal je de situatie uitleggen. Je moet Skinner verslaan in de tocht
      naar school. Het is dus handig dat je enkele binnenwegen kent!
      Skinner z'n wagen is te herkennen aan de grote pijl die erboven zweeft.
      Stap in de auto, en geef plankgas. Ga niet langs de straat, maar neem
      hier in de eerste bocht meteen de korte weg langs de oprijlaan van het
      buurthuis. Rijd rechtdoor en je zal door een glas rijden en weer op de
      baan komen. Blijf volgen, en het kruispunt voor de Kwick-E-Markt ga je
      rechts en rijd je de ladder van de brandweerwagen op, om zo over enkele
      gebouwen te springen, en een flink stuk af te snijden.
      Aan de kerk rijd je over de parking, en knal je door het glas. Dit snijd
      weer een bocht af.
      Als je aan de school arriveert moet je naar binnen. Lisa staat in de
      hal. Spreek haar aan en je zal de missie voltooid hebben.
      
   4.1.3: Pretty theft Homer
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
      Intro/ Doel:
      ------------
  
      De buurman van de Simpsons, Ned Flanders, mist enkele spullen. Hij is
      er dan ook wanhopig naar op zoek. Aan jouw om al de spullen die jij
      (Homer) van Ned hebt 'geleend' terug te brengen.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Verzamel + race
  
     De missie:
     ----------
  
      Spreek Marge aan die nu in het huis is. Ze zal je vertellen over Ned
      zijn probleem. Je moet nu Ned zoeken. Je vind hem in zijn tuin.
      Als je hem hebt aangesproken, zal hij vertellen dat hij zo wanhopig
      op zoek is naar zijn spullen dat hij zelfs de politie heeft 
      ingeschakeld. Aan jou dus om alles te verzamelen vooraleer de politie
      uitvind dat jij het was die alles heeft geleend.
      Spring in je wagen, en rijd naar waar de pijl wijst op je rader.
      Onthoud goed dat je gebruik moet maken van de binnenwegen!
      De spullen die Ned kwijt is, en tevens ook alle spullen die je moet
      verzamelen in het spel, verschijnen met een gele glans er rond.
      Je zal eerst een 'lawn chair' vinden, en daarna zal je het 'portrait' 
      van Rod vinden. Haast je nu naar de Kwick-E-Markt moeten voor de 
      'inhaler' van Rod.
      Haast je nu zo snel mogelijk terug naar Ned Flanders. Als je eenmaal
      terug daar bent moet je met Ned praten om je missie te voltooien.
      
  
   4.1.4: Office spaced
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Homer is te laat voor het werk. En net vandaag krijgt hij een werk-
      evaluatie. Aan Homer om te zorgen dat Smithers niet aankomt op de
      kerncentrale zodat hij Homer niet kan evalueren.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Beschadigen
  
     De missie:
     ----------
  
      Spreek Marge aan en ze zal je erop wijzen dat je al lang op je werk
      zou moeten zijn. Homer slaagt in paniek omdat hij geavalueerd wordt
      vandaag.
      Volg de pijl zodat je bij Lenny aankomt. Nadat je met hem gesproken
      hebt, moet je koers zetten naar Barney. Je zal van hem de "Plow King"
      moeten kopen. Verzamel dus eerst wat genoeg coins, en als je deze
      hebt, keer je terug naar Barney.
      Het menu dat je krijgt bij Barney wanneer je de wagen koopt zal je
      krijgen bij elk personage van wie je een voertuig koopt. Als het
      personage meerdere voertuigen verkoopt, kan je er door bladeren met
      de pijltjes.
      Van zodra je de "Plow King" hebt, moet je weer naar een nieuwe locatie
      vlakbij de Kwick-E-Markt. Je zal nu de wagen van Smithers zien
      verschijnen op je scherm, en op je kaartje.
      Volg de wagen en probeer deze zo snel mogelijk uit te schakelen. Je
      brengt het meeste schade toe als je frontaal op hem inrijd, of als je
      hem tegen de muur botst.
      Zodra je de auto van Smithers hebt beschadigd, zal de missie voltooid
      zijn.
  
   4.1.5: Blind Big Brother
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Homer is op het werk, maar wil dutten. Er is echter een probleem; de
      camera's houden iedereen in het oog. Aan Homer om dat probleem op te
      lossen.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Beschadigen
  
     De missie:
     ----------
  
      Je bent op het werk. Druk op het driehoekje als je aan Homer's
      werkplaatst bent.
      Loop de werkplaats uit, en vernietig alle elektriciteitsvoorzieningen.
      Ze zijn allemaal weergegeven op je kaartje.
      Zodra je uit de werkplaats bent, moet je naar de rechterkant van Homer.
      Vernietig daar het eerste toestel door ertegen te stampen. (vierkantje)
      en druk daarna op de rode knop.
      Ga naar het volgende pad waar je weer twee toestellen moet stuk maken.
      Ga verder en spring op het platform aan de rechterkant. Vernietig hier
      weer een toestel. Spring hierna over het gat naar het volgende toestel
      en vernietig ook deze. Blijf volgen, via de stoom die je een extra
      zetje geeft, en druk op de volgende rode knop die je tegenkomt.
      Je kan nu over het grote gat door te springen. Aan de andere kant
      moet je weer een toestel vernielen. Loop het platform af, en je komt
      weer twee toestellen tegen om te vernielen.
      Loop nu verder naar het einde van het platfrom waar je het laatste
      toestel vindt. Geef het een flinke mep.
      Ren nu terug naar je werkplaats en je zal je missie voltooid hebben.
  
  
   4.1.6: Flowers by Irene
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Homer is weer thuis, maar merkt iets vreemds op. Enkele zwarte bestel-
      wagens bespionneren het "Simpson huis". Maar niet alleen hen, ook de
      de rest van de buurt.
      Homer trekt op onderzoek uit, want hij wil er meer van weten.
  
     Typer missie:
     -------------
  
      Volgen
  
     De missie:
     ----------
  
      Selecteer het snelste voertuig dat je hebt uit een telefooncel en
      volg het voertuig.
      Blijf zo dicht mogelijk, en probeer nergens tegen te botsen.
      De bestelwagen zal recht naar de Kerncentrale rijden, langsheen het
      kerkhof en door het camerpark. In de kerncentrale zal hij via de
      tunnel uitkomen bij het huis van Mr Burns.
      Als je daar aankomt, is de missie gedaan.
  
   4.1.7: Bonestorm storm
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Marge heeft weinig interesse voor Homers vastelling. Haar zorg ligt bij
      enkele geweldadige videospelletjes die te koopt zijn in de stad. Ze wil
      dat Homer de distributie ervan stopt.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Verzamel - Beschadig
  
     De missie:
     ----------
  
      Als je Marge aanspreekt ten Simpson huize zal ze je op pad sturen om de
      distributie van het spel te stoppen. Zorg dat je voor deze missie een
      sterke en snelle wagen hebt.
      Je moet het voertuig blijven volgen, en steeds rammen. Hierdoor zal het
      voertuig de spelletjes laten vallen en kan jij ze oppikken. Zodra je er
      10 hebt verzameld, rijd je weer naar het "Simpson huis".
  
   4.1.8: The fat and the furious
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Homer kan het er niet bij laten. Er is duidelijk iets mis in deze stad.
      Hij gaat daarom ten rade bij Lenny. Hij zal vertellen dat Smithers iets
      in zijn schild voert. Aan jou om hem voor te zijn als deze naar Mr Bruns
      gaat.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Race
  
     De missie:
     ----------
  
      Zorg dat je een snelle wagen hebt, en zorg dat je alle binnenwegen kent.
      Deze missie is niet zo makkelijk meer als de vorige missies. Race
      Smithers naar het huis van Mr Burns. Het maakt niet uit hoe je het doet,
      zorg gewoon dat je er als eerste bent!
      Eenmaal daar aangekomen moet je Mr Burns aanspreken die voor zijn poort
      staat.
  
    De eerste level is voltooid. Maar, weet dat je hier kan terug komen door
    mission select te kiezen. Je zal alle vooruitgang van deze level bewaren.
    Als je dus iets nog niet hebt, een voertuig of collector card, dan kan je
    het zonder problemen nog gaan zoeken. Nadien kan je weer overschakelen
    naar de missie waar je nu aan zit.
  
   4.1.9: BONUS MISSIE: This old shanty
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Homer wil Cletus zijn wagen lenen. Maar Cletus wil hier profijt uit
      halen, en wil dat Homer hem helpt om de oogst in te halen.
  
     Type missie:
     ------------
  
      Verzamel - Race
  
     De missie:
     ----------
  
      Ga naar Cletus in het camper park en spreek hem aan. Als je je opdracht
      hebt gekregen, spring je in je wagen, en race je zo snel mogelijk naar
      waar de pijl wijst. Je moet zo enkele items oppikken. Zodra je ze
      allemaal hebt, moet je zo snel mogelijk naar de volgende locatie.
      Je zal uitkomen op het "TomacCo" veld van Cletus. Verzamel hier alle
      tomacco's en haast je zo snel mogelijk terug naar Cletus. Bij het
      verzamelen van de tomacco's zal je "Hit & Run" meter fel oplopen als je
      je wagen gebruikt. Doe je het te voet, dan zou je tijd te kort kunnen
      komen.
      Als je het binnen de 2.30 minuten terug haalt bij Cletus, heb je de
      missie volbracht, en heb je een nieuwe wagen vrijgespeeld.
      Deze wagen kan je selecteren via het telefooncel menu.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 2: Bart
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   4.2.1: Detention Deficit Disorder
   -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
     Intro/ Doel:
     ------------
  
      Skinner is op zoek naar spijbelaars. En hij is vastberaden om Bart te
      vatten. Aan jou om je (Bart) niet te latten vatten door hem. 
      Maar terwijl je dat doet, moet je naar de Try-N-Save voor de tijd op
      is!
  
     Type missie:
     ------------
  
      Race - Ontwijken
  
     De missie:
     ----------
  
      Je begint in het centrum van Springfield, vlak aan het standbeeld van
      Jebediah Springfield. Ga naar Milhouse en spreek hem aan om de missie te
      beginnen.
      Stap in je voertuig, en ga naar waar de pijl wijst. Je zal een ramp zien
      met een bord "do not cross" ervoor. Rijd er vol gas op om door het
      gebouw te springen, en zo een stuk af te snijden.
      Maar, aan de andere kant staat Skinner op je te wachten. Blijf rijden
      naar waar de pijl wijst, en probeer Skinner kwijt te spelen.
      Je kan hem het beste kwijtspelen in het deel van de stad waar je Moe's
      vind. Hier zijn namelijk enkele wegen met putten erin. Skinner zal hier
      ongetwijfeld snelheid verliezen, en enkele keren botsen tegen de
      huizen.
      Zodra je Skinner kwijt bent, moet je blijven volgen naar de richting
      van de pijl. In het gedeelte van de stad waar alle treinen
      gestationneerd staan, kan je een kortere weg nemen als je door het
      Krusty-Glas rijd in een trein, aan je rechterkant.
      Ga hierna naar rechts, en blijf volgen. Je komt aan bij de Try-N-Save.
      Daar vind je Kerney voor de volgende missie.
      
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 3: Lisa
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 4: Marge
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 5: Apu
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 6: Bart
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                 LEVEL 7: Homer
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  ===============================================================================
  ========================= 5: Vrij te spelen items =============================
  ===============================================================================
  
  
   5.1: Voertuigen:
   ----------------
  
   5.2: Spelmodussen:
   ------------------
  
   5.3: Kostuums:
   --------------
  
  
  
  ===============================================================================
  ============================== 6: Code's ======================================
  ===============================================================================
  
  
  Ga naar het menu tijdens het spel, en selecteer opties.
  In het opties scherm houd je L1 + R1 ingedrukt, en voer dan de onderstaande
  codes in.
  
  --------------------------------------  --------------------------------------
            Codes        :      Wat ze doen
  --------------------------------------  --------------------------------------
  
  X, vierkant, vierkant, driehoek    : Verander de muziek tijdens de credits.
  
  O, O, O, X               : Andere gezichtspunten.
  
  driehoek, driehoek, vierkant, vierkant : Blaas alle voertuigen op bij botsing.
  
  driehoek, X, driehoek, X        : Onschendbaar voertuig.
   
  driehoek, O, driehoek, O        : Dronken rijden.
  
  driehoek, driehoek, driehoek      : Hoge acceleratie.
  
  X, X, X, X               : Nacht mode.
  
  vierkant, vierkant, vierkant, vierkant : Geen beperkte topsnelheid.
  
  vierkant, vierkant, vierkant, driehoek : Druk op L3 om te springen met je
                       voertuig.
  
  driehoek, diehoek, O, vierkant     : Snelhiedsmeter
  
  O, O, driehoek, vierkant        : Verander de "Rocket wagen" in de
                       "Red-Brick wagen".
  
  
  X, O, X, O               : Speel alle wagens vrij
                       (na het spel uitgespeeld te hebben)
   
  
  
  ===============================================================================
  ============================== 7: Credits =====================================
  ===============================================================================
  
  Nog geen.

  View in: