Game Box Shots

X Gold (EU)
EU 2001
X Gold (THQ Budget) (EU)
EU 07/23/04
X Gold (Green Pepper) (EU)
EU 2004

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.