hide results

  FAQ/Walkthrough Part 1/2 (Polish) by Datrio

  Version: 0.9 | Updated: 06/14/03 | Search Guide | Bookmark Guide

  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
             Final Fantasy IX Polish FAQ
             Polski FAQ Final Fantasy IX
  
                  Czêœæ I
  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
  
  Autor:      Darek "Datrio" Siedlecki
  E-mail:      D@rio.w.pl
  Wersja:      0,9
  Rozpoczêto:    19 kwiecieñ, 2002
  Zakoñczono:    ????????????
  Aktualizacja:   14 czerwiec, 2003
  Wielkoœæ plików: 626kb
  Strony:      242 stron
  Strona WWW:    http://www.ffuniverse.xcom.pl
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
  
               |||| Spis treœci ||||
  
  
     Czêœæ I
  
  
  1. Informacje
  2. Historia FAQ
  3. Info o grze
  4. S³ownik     /W BUDOWIE/
  5. Opis gry
    a. Opis postaci
    b. Opis zdolnoœci postaci
    c. Lista przedmiotów
    d. Lista broni i zbroji
    e. Lista przedmiotów add-on
    f. Opis statusów
    g. Opis wszystkich zdolnoœci
    h. Sidequesty
    i. Tetra Master
    j. Chocobosy
    k. Mooglesy
  6. FAQ
  7. Inne rzeczy
  8. Dziêki, wielkie dziêki :)
  
  
     Czêœæ II
  
  
  1. Informacje
  2. Historia FAQ
  3. Info o grze
  4. Opis przejœcia gry
    - P³yta I
    - P³yta II
    - P³yta III
    - P³yta IV
    - Zakoñczenie
  5. Dziêki, wielkie dziêki :)
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
             |||| 1. Informacje ||||
  
  Ten FAQ nie mo¿e byæ rozprowadzany nigdzie indziej bez mojej zgody,
  wy³¹czaj¹c te strony:
  
   - My Final Fantasy Universe (http://www.ffuniverse.xcom.pl)
   - GameOnly  (http://www.gameonly.bmp.net.pl)
   - GameFAQs  (http://www.gamefaqs.com)
  Jeœli chcesz, aby ten FAQ znajdowa³ siê tak¿e na twojej stronie,
  wyœlij maila na adres d@rio.w.pl i czekaj cierpliwie na odpowiedŸ.
  Sprawdzam pocztê codziennie, wiêc na pewno odbiorê ka¿dy mail i
  odpowiem jak najszybciej. Jeœli ten FAQ zostanie znaleziony na innej
  stronie, w czasopiœmie lub gdziekolwiek indziej zostanie to potraktowane
  jako KRADZIE¯.
  
  Nie mo¿na tak¿e zamieszczaæ ¿adnych czêœci tego FAQa bez informacji
  sk¹d on pochodzi. Mo¿na drukowaæ ten FAQ, ale nie mo¿na go w takiej
  formie rozprowadzaæ.
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
            |||| 2. Historia FAQ ||||
  
  
  v 0,9b (14 czerwiec 2003)
  ==============================
  Niestety, nie jest to ¿adna aktualizacja. Zacz¹³em pisaæ FAQ FFVIII
  i zmieni³em w tym FAQu kilka informacji.
  
  v 0,9 (7 czerwiec 2002)
  ==============================
  Zrobi³em sobie krótki odpoczynek, ale ju¿ wróci³em do roboty.
  Skoñczy³em ju¿ prawie wszystko, oprócz sidequestów i s³ownika...
  
   - Zakoñczenie opisu Tetra Master
   - Zakoñczenie opisu Chocobosów
   - Zakoñczenie opisu Moogli
   - Dodana sekcja FAQ i Inne rzeczy
  
  v 0,8 (1 czerwiec 2002)
  ==============================
  Ca³y opis! Teraz tylko sidequesty, itp.
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia trzeciej i czwartej p³yty
   - Dodana sekcja "Przejœcie gry"
  
  v 0,7 (9 maj 2002)
  ==============================
  2 p³yta zakoñczona... I oto pierwsza wersja beta FAQa.
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia drugiej p³yty
  
  v 0,6 (5 maj 2002)
  ==============================
  Nareszcie... Pierwsza p³yta zakoñczona!
  Postanowi³em te¿ napisaæ s³ownik, w którym bêd¹ wypisane wszystkie
  najwa¿niejsze pojêcia gry
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia pierwszej p³yty
  
  v 0,5 (2 maj 2002)
  ==============================
  Ca³kiem du¿o tych zdolnoœci... Any³ej, zacz¹³em pisaæ opis przejœcia!
  
   - Skoñczona sekcja "Opis wszystkich zdolnoœci"
  
  v 0,4 (30 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  Coraz wiêcej, coraz wiêcej...
  
   - Dodana sekcja "Lista przedmiotów Add-on"
   - Dodana sekcja "Opis statusów"
  
  v 0,3 (25 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  FAQ ma ju¿ 100kb :)
  
   - Dodana sekcja "Lista przedmiotów
   - Dodana sekcja "Lista broni i zbroji"
  
  v 0,1 (21 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  Co? Dopiero zacz¹³em pisaæ ten FAQ! :)
  
   - Dodana sekcja "Opis postaci"
   - Dodana sekcja "Opis zdolnoœci"
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
            |||| 3. Info o grze ||||
  
  
  
              "FINAL FANTASY IX"
  
     I w³aœnie tak stawiasz pierwsze kroki do œwiata Gaii. Do
  najnowszej (i ostatniej :( czêœci Final Fantasy na PSX-a. G³ówny
  bohater,Zidane to dobroduszny z³odziej "pracuj¹cy" w grupie Tantalus
  i jego zadaniem jest porwanie ksiê¿niczki Garnet...
  
  
     "Nie ma tak ³atwo". Final Fantasy IX to najtrudniejsza
  czêœæ serii na PSX-a. Przyk³ad? Gizmaluke's Grotto. W pomieszczeniu z
  Mooglami gdy wyjdziesz po lianie na powierzchniê jeden z mooglesów.
  Powie ci, ¿e tam jest niebiezpiecznie. Ale co On mo¿e wiedzieæ o
  niebiezpieczeñstwie. Gdy wysz³em na powierzchniê odpowiedzia³em sobie:
  BARDZOOOOOOO DU¯O. Zaatakowa³ mnie jakiœ smok. I... The End. CZAD!!!
  ISTNY HARDCORE! Jeœli twoje postacie nie bêd¹ na wysokich poziomach na
  koñcu gry to koniec. Necron zabi³ mnie trzykrotnie przed tym jak go
  pokona³em. Niestety zdarzaj¹ siê te¿ mini bugi. Np. subbossowie w Memorii.
  Dwóch pierwszych walisz Soul Edgem Zidane'a (status Sleep) i za³atwione.
  Najgorzej jest z... Jednym z koñcowych bossów. Mo¿na go za³atwiæ w ten sam
  sposób. No, ale to i tak jest najtrudniejsza gra z serii.
  
  
     Piêkna... W Final Fantasy IX jedno jest zdecydowanie piêkne.
  FMV... Faceci ze Squaresoftu to mistrzowie w tworzeniu wstawek FMV.
  Grafika w nich jest piêkna... Ogólnie grafika jak na starego,
  wys³u¿onego PSX-a jest piêkna. To niemo¿liwe jak oni to wyciskaj¹
  z naszej kochanej konsolki. Oczywiœcie. W porównaniu do komputerów
  czy konsol nowej generacji (DC, PS2, XBox) grafika nie jest najwy¿szych
  lotów, ale mimo wszystko jest magiczna.
  
  
     Jak w ka¿dej grze z serii Final Fantasy tak i w tej muzyka jest
  fenomenalna. Jeœli Wielki Mistrz Nobuo Uematsu czyta to (w co niestety
  w¹tpiê) to bardzo Ci dziêkujê. Gdyby nie Ty seria Final Fantasy
  przesta³aby istnieæ. W moim osobistym rankingu trzecie miejsce zajmuje
  motyw muzyczny ze œmierci Aeris, drugie miejsce zajmuje Eyes on me w
  wykonaniu Faye Wong, a pierwsze miejsce zajmuje bezapelacyjnie Melodies
  of Life . Ta piosenka wystarczy, aby muzyka w tej grze dosta³a ocenê 11
  na 10:)
  
  
     Teraz przejdŸmy do fabu³y. Jak w ka¿dej grze FF istnieje w¹tek
  mi³osny. Fabu³a tej gry jest niesamowita. Zabawna, sensacyjna,
  romantyczna. W tych trzech s³owach mo¿na okreœliæ fabu³ê ca³ej gry.
  "An epic story of love, hate, war and peace...". To w³aœnie mo¿emy
  przeczytaæ na opakowaniu FFVIII. To zdanie (epicka historia o mi³osci,
  nienawisci, wojnie i pokoju) sprawdza siê te¿ tutaj. Wystarczy opisaæ
  zakoñczenie gry, aby siê zakochaæ w tej grze.
  
  
     Jeszcze nie napisa³em o systemie walki. Wszystko wróci³o do korzeni
  (czyt. Final Fantasy VII). Zmieni³y siê jedynie nazwy. Zamiast Summonów
  s¹ Eidolony. Zamiast Limitów jest Trans. Zosta³y punkty MP i Ethery.
  Zmieni³a siê tylko umiejêtnoœæ nauki czarów i umiejêtnoœci. Teraz nale¿y
  kupowaæ w skepach ubrania. Zak³adaæ je na postaæ i czekaæ, a¿ zbierze
  okreœlon¹ liczbê AP. Po tym nale¿y "daæ" tej umiejêtnoœci magiczne
  kamienie. Dopiero po tym mo¿na wykorzystaæ tê umiejêtnoœæ.
  
  
  |=======================================================================|
  |Final Fantasy IX---------------------------------------------Squaresoft|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |Muzyka 10/10---Plusy -- Melodies of Life, Fabu³a, FMV----------------|
  |Grafika 9+/10----------------------------------------------------------|
  |Fabu³a 10/10---Minusy -- Hmmm, jak by to powiedzieæ, noooo..... Nic :)|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |-------------------------Ocena ogólna 10/10----------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |=======================================================================|
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
               |||| 4. S³ownik ||||
  
  Czym¿e jest s³ownik? W tym dziale znajdziecie informacje niektórych pojêæ
  (przydatne dla osób, które nie gra³y w gry FF i nie znaj¹ angielskiego).
  S³owa, które bêd¹ znajdowa³y siê w znakach ', s¹ odniesieniami do innych
  s³ów w s³owniku. Tak wiêc, zaczynajmy!
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
              |||| 5. Opis gry ||||
  
  ==========================================================================
  
    a. Opis postaci
  
  
  ..::Zidane Tribal::..
  
  G³ówny bohater gry. Jego hobby to dziewczyny, dziewczyny i...
  Dziewczyny! (to ju¿ wiem czemu mnie przezywaj¹ Zidane na ulicy ;)
  Ca³a fabu³a jest zakrêcona wokó³ niego, jednak w walce nie jest on
  zbyt przydatny...
  
  Jego ataki nie nale¿¹ do najsilniejszych, ale umiejêtnoœci w
  Transie s¹ bardzo, ale to BARDZO silne. Jednak mo¿e siê on przydaæ...
  Poniewa¿ jako jedyna postaæ w dru¿ynie potrafi kraœæ przedmioty od
  przeciwników. Czasem siê to mo¿e przydaæ.
  
  
  ..::Dagger (Garnet Til Alexandros 17th)::..
  
  Ksiê¿niczka Alexandrii mimo wszystko doskonale pasuje do dru¿yny.
  G³ówny bohater, czyli Zidane od razu siê w niej zakochuje.
  Jej matka to królowa Brahne, która zamierza podbiæ wszystkie
  królestwa na Gaii. Jej ojciec zmar³.
  
  Dagger jest dobrym bia³ym magiem, jednak Eiko jest od niej lepsza.
  Dagger mo¿e tak¿e s³u¿yæ jako przyzywaczka Eidolonów (summony).
  Jeœli nie jest dla ciebie tak wa¿ne uzdrawianie, Dagger powinna
  byæ w twojej dru¿ynie.
  
  
  ..::Vivi Ornitier::..
  
  Tak jak Eiko, tak¿e dzieciak. Jednak jest on wyj¹tkowym dzieckiem.
  Jest on jedynym czarnym magiem w twojej dru¿ynie i ka¿dy z nas po
  przejœciu uzna, ¿e to w³aœnie on powinien byæ g³ównym bohaterem FFIX.
  
  Poza jego wk³adem w czêœæ fabularn¹, jest ona bardzo przydatny w walce.
  Dziêki "Focus" jego czary mog¹ byæ silniejsze. Jeden z najsilniejszych
  czarów to "Doomsday", który zabiera twojej dru¿ynie i wszystkim
  przeciwnikom wielkie obra¿enia.
  
  
  ..::Adelbert Steiner::..
  
  Steiner jest najsilniejsz¹ postaci¹ w grze. Jest w dru¿ynie prawie
  od samego pocz¹tku i wyrusza, aby chroniæ ksiê¿niczkê Garnet.
  Stara siê, aby wróci³a do zamku i nawet nie zauwa¿a, ¿e tak naprawdê
  polubi³ tê "bandê zbójów".
  
  Dziêki Viviemu, mo¿e on tak¿e korzystaæ z magii. Jego najsilniejszy
  atak "Shock" najczêœciej zabiera 9999HP. Gdy jest w Transie, jego
  wszystkie ataki prawie zawsze zabior¹ 9999HP.
  
  
  ..::Freya Crescent::..
  
  Freya jest najmniej ciekaw¹ postaci¹ w grze. Uciek³a z Burmecii,
  aby szukaæ swojego kochanka, Fratleya. Do³¹cza do dru¿yny gdy
  Burmecia jest zaatakowana przez czarnych magów.
  
  W walce tak¿e nie jest ona przydatna. Jest ca³kiem niez³ym
  wojownikiem, ale Amarant i Steiner s¹ od niej lepsi. Jej umiejêtnoœæ
  "Jump" mo¿e siê czasem przydaæ, gdy¿ przez jakiœ czas Freya nie jest
  na ekranie i przeciwnik nie mo¿e jej trafiæ.
  
  
  ..::Quina Quen::..
  
  Vivi i Eiko s¹ dziwni? A to przepraszam, TO jest bardziej dziwne.
  Ten bezp³ciowiec (ni facet, ni baba) do³¹cza siê do dru¿yny,
  aby podró¿owaæ po œwiecie i zdobywaæ wiêcej doœwiadczenia...
  Kulinarnego.
  
  Jednak w walce mo¿e ona byæ bardzo przydatna. Jej umiêjêtnoœæ
  "Blue Magic", pozwala po zjedzeniu konkretnego potwora korzystaæ
  ze specjalnego czaru, niedostêpnego dla reszty dru¿yny.
  
  
  ..::Amarant Coral::..
  
  Z³odziej poszukiwany g³ównie w Treno. Znany jako "Flaming Amarant"
  oraz "Scarlet Hair". Jego postaæ doskonale pasuje do gry, ale
  niestety nie do grupy. Do³¹cza w pewnym momencie gry jako nasz...
  Przeciwnik.
  
  Jest on ca³kiem niez³y w walce i mo¿e byæ ka¿dym, od wojownika,
  przez defensywnego maga, a mo¿e byæ te¿ ofensywnym magiem.
  
  
  ..::Eiko Carol::..
  
  Ma³a dziewczynka? Sk¹d ONA siê tu wziê³a??? Spotykamy j¹ w grze
  trochê póŸniej i od razu zakochuje siê ona w Zidanie. Ten jednak
  ignoruje jej uczucia (a to drañ ;). W grze wystêpuje po to,
  abyœmy mieli siê z czego œmiaæ :)
  
  Jednak jest ona tak¿e przydatna w walce. Jest ona doskona³ym
  bia³ym magiem. Ma od samego pocz¹tku silny czar lecz¹cy, "Curagê"
  oraz mo¿e siê nauczyæ "Holy", silnego czaru ofensywnego. Jednak
  jej Eidolony nie zawsze siê przydadz¹... Oczywiœcie oprócz Phoenixa.
  
  
  
  ==========================================================================
  
    b. Opis zdolnoœci postaci
  
  Przez zdolnoœci rozumiemy opcje walki, które s¹ wyj¹tkowe dla tej
  postaci, tj. "Skill" i "Steal" oraz "Dyne" bêd¹c w Transie dla Zidane'a
  
  
  
  ..:: Zidane::..
  
  Jak ju¿ napisa³em, Zidane nie jest zbyt przydan¹ postaci¹. Nie znaczy
  to, ¿e NIE jest on przydatn¹ postaci¹. Niektóre z jego technik s¹ bardzo
  dobre. Aby siê ich nauczyæ, Zidane musi posiadaæ dan¹ broñ, zbrojê, etc.
  
  
  || Skill ||
  
   ------------------------------------------------------------
  |  Flee  |  Pozwala uciec bezproblemowo z walki  | 0MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  |     |    Pozwala wykryæ przedmioty,    |   |
  | Detect |   jakie mo¿na ukraœæ od przeciwnika  | 0MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  | What's |    Odwraca przeciwnika ty³em     |   |
  | That!? |   do twojej dru¿yny (back attack)   | 2MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  |  Soul  |   Daje przeciwnikowi z³y status    |   |
  | Blade  |  jaki jest "przyznaczony" dla broni  | 6MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  | Annoy  |  Daje przeciwnikowi status "Trouble"  | 4MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  |     |   Zidane umiera, ale reszta dru¿yny  |   |
  |Sacrifice |      ma odnowione HP i MP      | 32MP | 
  |----------|------------------------------------------|------|
  | Lucky  |Zadaje przeciwnikowi obra¿enia w wysokoœci|   |
  | Seven  |   1HP, 7HP, 77HP, 777HP lub 7777HP   | 6MP |
  |----------|------------------------------------------|------|
  |     | Zadaje przeciwnikowi losowe obra¿enia  |   |
  | Thievery |      (Patrz poni¿ej)        | 8MP |
   ------------------------------------------------------------
  
  Thievery zadaje tym wiêksze obra¿enia, im wiêcej Zidane krad³ od
  przeciwników. I tak po tym jak ukradnie jeden przedmiot, obra¿enia
  zadawane przez Thievery zwiêkszaj¹ siê o min. 13HP, a maks. 18HP.
  
  
  || Dyne ||
  
  Gdy Zidane jest w Transie, jego umiejêtnoœci zmieniaj¹ siê na Dyne.
  Wtedy mamy do wyboru okropnie silne ofensywne ataki:
  
   -----------------------------
  |  Free Energy  |  10MP  |
  |  Tidal Flame  |  12MP  |
  |  Scoop Art   |  14MP  |
  |  Shift Brake  |  16MP  |
  | Stellar Circle 5 |  24MP  |
  |  Meo Twister  |  32MP  |
  |  Solution 9   |  48MP  |
  | Grand Lethal  |  60MP  |
   -----------------------------
  
  I teraz wam powiem, ¿e te najsilniejsze ataki s¹ prawie niepotrzebne.
  Podczas walki z ostatnim bossem (level 70) Free Energy zabra³ 9999HP!
  To ju¿ starczy na dowód, ¿e s¹ silne. Kolejne ataki Zidane zdobywasz
  maj¹c ró¿ne umiejêtnoœci Skill. I tak maj¹c Thievery masz dostêp do
  Grand Lethal, a nie maj¹c Flee nie masz dostêpu do Free Energy.
  
  *** Thanx za info dla Gata <g.a.t@interia.pl> i Barreta
    <gokujin@poczta.fm>
  
  
  || Steal ||
  
  Komenda "Steal" s³u¿y do kradzie¿y przedmiotów. Niestety najczêœciej
  s¹ z ni¹ du¿e k³opoty. Niezbyt czêsto coœ nam siê uda ukraœæ za pierwszym
  razem. Niektóre zdolnoœci pomagaj¹ nam w kradzie¿y, tj. "Detect", aby
  sprawdziæ jakie przedmioty ma przeciwnik, czy "Bandit", aby polepszyæ
  skutecznoœæ kradzie¿y. Poza tym jest "Mug" (zadaje obra¿enia podczas
  kradzie¿y) oraz "Master Thief" (na pocz¹tku kradniesz lepsze przedmioty,
  potem gorsze).
  
  
  ..:: Dagger / Garnet ::..
  
  Dagger korzysta z summonów oraz z bia³ej magii. Jeœli chcesz, aby Dagger
  TYLKO leczy³a w twojej dru¿ynie, to lepiej z niej zrezygnuj i wrzuæ do
  dru¿yny Eiko. Summony Dagger s¹ bardziej ofensywne, wiêc mog¹ siê
  przydaæ podczas ataku.
  
  
  || Summon ||
  
   ---------------------------------------------------
  |  Shiva |     Atak lodowy (Ice)    | 24MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  | Ifrit  |    Atak ogniowy (Fire)   | 22MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  | Ramuh  |   Atak b³yskawicy (Bolt)   | 26MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  | Atomos | Atak grawitacyjny (Patrz ni¿ej) | 32MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  |  Odin  |  Zabija przeciwników (losowo) | 28MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  |Leviathan |     Atak wodny (Water)   | 42MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  | Bahamut |    Atak nieelementarny   | 36MP |
  |----------|---------------------------------|------|
  |  Ark  |    Atak cienia (Shadow)   | 80MP |
   ---------------------------------------------------
  
  ::Atomos::
  
  Atomos zabiera przeciwnikowi okreœlon¹ iloœæ HP. I tak maj¹c zdolnoœæ
  "Boost" i wyœwietlaj¹c pe³n¹ animacjê, atak Atomosa zabiera...
  '30 + iloœæ kamieni Amethyst' = XX% obra¿eñ
  
  Jednak NIE wiêcej ni¿ 9999HP (czyli nawet jak masz 70 kamieni Amethyst,
  maksymalne obra¿enia wynios¹ 9999HP). Natomiast jeœli nie masz
  zdolnoœci "Boost", obra¿enia zadane przez Atomosa wynios¹ 67%
  powy¿szej formu³y (czyli 67% x '30 + kamienie Amethyst' = XX%)
  
  ::Odin::
  
  I s³ówko na temat Odina. Szansa na zabicie przeciwników wynosi...
  '(Moc "Magic" Dagger / 4) + (poziom Dagger - poziom potwora)' = XX%
  
  Tak¿e, jeœli Odin nie trafi przeciwnika, ale Dagger ma wyekwipowan¹
  zdolnoœæ "Odin Sword", wtedy jeœli Odin nie zabije przeciwnika to
  zada mu obra¿enia wodne (Water)
  
  
  || White Magic ||
  
  Co do bia³ej magii Dagger, prezentuje siê ona tak:
  
   ----------------------------------------------------
  |  Cure  |    Leczy jedn¹ / kilka    | 6MP |
  |     |    postaci (s³aby czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Cura  |    Leczy jedn¹ / kilka    | 10MP |
  |     |    postaci (œredni czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Curaga |    Leczy jedn¹ / kilka    | 22MP |
  |     |    postaci (silny czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Life  |    Wskrzesza postaæ i    | 8MP |
  |     |   regeneruje ma³¹ iloœæ HP  |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Panacea |     Leczy ze statusu    | 8MP |
  |     |     Venom lub Poison    |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Scan  |    Wyœwietla informacje   | 4MP |
  |     |      o przeciwniku     |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Stona  |    Usuwa status Petrify   | 8MP |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Shell  |  Wzmacnia obronê postaci   | 6MP |
  |     |  przed atakami magicznymi   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Protect |  Wzmacnia obronê postaci   | 6MP |
  |     |  przed atakami fizycznymi   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Silence |  Daje przeciwnikowi status  | 8MP |
  |     |       "Sleep"       |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Mini  | Zmniejsza przeciwnika i obni¿a | 8MP |
  |     |   jego si³ê ataku i obronê  |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Reflect | Daje jednej z twoich postaci  | 6MP |
  |     |    status "Reflect"     |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Confuse |  Daje przeciwnikowi status   | 8MP |
  |     |      "Confuse"      |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Berserk |  Daje jednej z twojej postaci | 6MP |
  |     |     status "Berserk"    |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Blind  |  Daje przeciwnikowi status   | 6MP |
  |     |      "Darkness"      |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Float  | Daje przeciwnikowi lub twojej | 6MP |
  |     |   postaci status "Float"   |    |
   ----------------------------------------------------
  
  Wszystkich czarów Dagger uczy siê z broni czy przedmiotów. Po wiêcej
  informacji zapraszam do sekcji "Lista broni i zbroi" oraz "Lista
  przedmiotów (sekcja c. i d.).
  
  
  || Eidolon ||
  
  Bêd¹c w Transie, si³a Eidolonów Garnet wzrasta i zamiast komendy
  "Summon" pojawia siê komenda "Eidolon". Przez to widzimy wszystkie
  Eidolony w ich pe³nej animacji.
  
  
  
  ..:: Vivi ::..
  
  Vivi jako jedyny w dru¿ynie potrafi korzystaæ z czarnej magii. Oto
  jej ca³y spis:
  
  
  || Black Magic ||
  
   ----------------------------------------------------------
  |  Fire  | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 6MP |
  |      |   s³abe obra¿enia ognia (Fire)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Fira  | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 12MP |
  |      |  œrednie obra¿enia ognia (Fire)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Firaga  | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 24MP |
  |      |  wysokie obra¿enia ognia (Fire)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Sleep  | Usypia jednego / wielu przeciwników | 10MP |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Blizzard | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 6MP |
  |      |   s³abe obra¿enia lodu (Ice)   |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Blizzara | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 12MP |
  |      |   œrednie obra¿enia lodu (Ice)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Blizzaga | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 24MP |
  |      |   wysokie obra¿enia lodu (Ice)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Slow  |      Zwalnia jednego     | 6MP |
  |      |    przeciwnika (zwalnia ATB)   |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Thunder  | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 6MP |
  |      | s³abe obra¿enia b³yskawicy (Thunder)|    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Thundara | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 12MP |
  |      |œrednie obra¿enia b³yskawicy (Thund.)|    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Thundaga | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 24MP |
  |      |wysokie obra¿enia b³yskawicy (Thund.)|    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Stop  |     Zatrzymuje jednego     | 8MP |
  |      |   przeciwnika (zatrzymuje ATB)  |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Poison  | Daje status poison jednemu / wielu | 8MP |
  |      |       przeciwnikom      |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Bio   | Daje status poison jednemu / wielu | 18MP |
  |      |  przeciwnikom i zadaje obra¿enia  |    |
  |      |      nieelemntarne      |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Osmose  | Wysysa MP z przeciwnika i daje je | 2MP |
  |      |        Viviemu        |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Drain  | Wysysa HP z przeciwnika i daje je | 14MP |
  |      |        Viviemu        |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Demi  | Zabiera przeciwnikowi 1/4 jego HP | 18MP |
  |      |  maks. 9999HP (nie zawsze dzia³a) |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Comet  | Nieelementarny atak na wszystkich | 18MP |
  |      |       przeciwników      |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Death  |   Zabija przeciwnika (losowo)   | 20MP |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Break  |  Daje status "Petrify" jednemu  | 18MP |
  |      |      przeciwnikowi      |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Water  | Zadaje jednemu / wielu przeciwnikom | 22MP |
  |      |    obra¿enia wodne (Water)   |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Meteor  |Losowo trafia wszystkich przeciwników| 42MP |
  |      |      (bardzo rzadko)      |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  |  Flare  |   Zadaje jednemu przeciwnikowi  | 40MP |
  |      |  wysokie obra¿enia nieelementarne |    |
  |------------|-------------------------------------|-------|
  | Doomsday |Zadaje obra¿enia WSZYSTKIM postaciom | 56MP |
  |      | (twoim oraz przeciwnikowi) na polu |    |
  |      |     walki (atak Shadow)     |    |
   ----------------------------------------------------------
  
  
  || Focus ||
  
  Vivi siê "koncentruje" i zwiêksza swoj¹ si³ê magiczn¹. Dziêki temu
  a¿ do koñca walki (nawet jak Vivi umrze i go wskrzesisz), wszystkie
  czary Viviego s¹ mocniejsze. Przydaje siê g³ównie na pocz¹tku gry,
  gdy korzystasz z tej komendy wielokrotnie. Pod koniec gry wystarczy,
  ¿e skorzystasz z niej jeden lub dwa razy i wiêkszoœæ czarów zadaje
  ponad 5000HP obra¿eñ (Doomsday prawie zawsze 9999HP)
  
  
  || Double Black Magic ||
  
  Double Black Magic to komenda, która zastêpuje "Black Magic", gdy
  Vivi jest w Transie. Pozwala ona na rzucenie dwóch czarów naraz
  (podczas jednej tury).
  
  
  
  :: Steiner ::
  
  Steiner jest najpotê¿niejsz¹ postaci¹ w grze. Jego techniki "Sword
  art" s¹ bardzo silne i przydatne pod koniec gry, a "Magic Sword" jest
  bardzo przydatny na pocz¹tku.
  
  
  || Sword Art ||
  
   -----------------------------------------------------------
  |  Darkside |  Zadaje przeciwnikowi obra¿enia  | 0MP |
  |       |   Shadow kosztem HP Steinera   |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Minus  |  Zabiera przeciwnikowi obra¿enia  | 8MP |
  |  Strike  | równe 'Max HP Steinera - obecne HP |    |
  |       |        Steinera'       |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  | Lai Strike |   Losowo zabija przeciwnika   | 16MP |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  | Power Brake | Zmniejsza si³ê ataku przeciwnika  | 8MP |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  | Armor Brake | Zmniejsza si³ê obrony przeciwnika | 4MP |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Mental  | Zmniejsza obronê przeciwnika przed | 8MP |
  |  Brake  |        magi¹        |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Magic  |  Zmniejsza si³ê ataku magicznego  | 4MP |
  |  Brake  |       przeciwnika       |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Charge!  | Wszystkie postacie, które s¹ blisko | 10MP |
  |       |  œmierci, atakuj¹ przeciwnika   |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Thunder  | Losowo trafia przeciwnika atakiem | 24MP |
  |  Slash  |     b³yskawicy (Thunder)    |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Stock  |  Uderzasz w przeciwnika atakiem  | 26MP |
  |  Brake  |      nieelementarnym      |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  | Climhazzard |  Silny atak nieelementarny na   | 32MP |
  |       |   wszystkich przeciwników    |    |
  |-------------|-------------------------------------|-------|
  |  Shock  | Atak fizyczny, który najczêœciej  | 46MP |
  |       |      zadaje 9999HP      |    |
   -----------------------------------------------------------
  
  Wszystkie ataki z "rodziny" Brake s¹ prawie bezu¿yteczne, poniewa¿
  bardzo rzadko trafiaj¹ w przeciwnika.
  
  
  || Sword Magic ||
  
  Sword Magic jest dostêpny tylko gdy Vivi ¿yje i jest w dru¿ynie. W
  innym przypadku jest on niedostêpny. Te ataki to silniejsza wersja
  czarów Viviego. Do wyjaœnieñ co powoduje dany atak, zapraszam do
  opisu zdolnoœci tego ma³ego maga.
  
   -----------------------
  |  Fire Sword  | 6MP |
  |  Fira Sword  | 12MP |
  | Firaga Sword | 30MP |
  |----------------|------|
  | Blizzard Sword | 6MP |
  | Blizzara Sword | 12MP |
  | Blizzaga Sword | 30MP |
  |----------------|------|
  | Thunder Sword | 6MP |
  | Thundera Sword | 12MP |
  | Thundaga Sword | 30MP |
  |----------------|------|
  |  Bio Sword  | 20MP |
  | Water Sword | 26MP |
  | Flare Sword | 60MP |
  | Doomsday Sword | 50MP |
   -----------------------
  
  Co do Doomsday Sword, jest on o tyle lepszy od zwyk³ego czaru, ¿e
  trafia tylko przeciwnika (niestety tylko jednego).
  
  
  || Trance ||
  
  Bêd¹c w Transie, ataki Steinera s¹ 2,5 razy silniejsze (wtedy
  "Shock" ZAWSZE zabiera 9999HP). Poza tym nie ma ¿adnych zmian.
  
  
  
  :: Freya ::
  
  Freya ma dwie specjalne komendy. Jest to "Jump" oraz "Dragon".
  
  
  || Dragon ||
  
  Freya przyzywa si³y smoków i wykorzystuje ich moc... Czy coœ
  takiego ;).
  
   ------------------------------------------------------
  | Lancer  |  Zmniejsza HP i MP przeciwnika  | 10MP |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Reis's  | Daje status Regen ca³ej dru¿ynie | 12MP |
  | Wind   |                  |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Dragon  |Zadaje przeciwnikom silne obra¿enia | 78MP |
  | Breath  |                  |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | White  |  Regeneruje MP twojej dru¿yny  | 36MP |
  | Draw   |                  |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Luna   | Wszyscy przeciwnicy dostaj¹ status | 12MP |
  |     |       berserk        |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Six   | Regeneruje MP i HP dwóch cz³onków | 28MP |
  | Dragons |       dru¿yny        |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Cherry  | Nieelementarny atak na wszystkich | 46MP |
  | Blossom |      przeciwników      |   |
  |----------|------------------------------------|------|
  | Dragon's |  Zadaje przeciwnikom obra¿enia  | 16MP |
  | Crest  |     (patrz poni¿ej)      |   |
   ------------------------------------------------------
  
  Si³a ciosu Dragon's Crest zale¿y od iloœci zabitych przez dru¿ynê
  smoków. Formu³a wygl¹da nastêpuj¹co:
  
  Iloœæ smoków x iloœæ smoków = XXXXHP
  
  Wystarczy tylko spotêgowaæ iloœæ zabitych smoków do kwadratu i
  mamy wynik. Czyli, aby Dragon's Crest zabiera³ 9999HP obra¿eñ,
  wystarczy zabiæ 100 smoków.
  
  
  || Jump ||
  
  Komenda "Jump" powoduje skok Freyi poza ekran. Plusy takiego
  rozwi¹zania to to, ¿e Freya jest wtedy nietykalna. Minusy
  s¹ takie, ¿e nikt z dru¿yny tak¿e nie mo¿e dosiêgn¹æ Freyi
  (czyli nie mo¿na jej leczyæ). Po takim skoku, Freya chwilê
  czeka i nastêpnie skacze na przeciwnika ze swoj¹ w³óczni¹.
  
  
  || Power Jump ||
  
  Jest to komenda trance, dziêki której Freya wyskakuje poza ekran
  i co chwilê bombarduje przeciwnika swoj¹ w³óczni¹, a¿ do
  wyczerpania paska Trance. Dopiero wtedy Freya powraca do normalnej
  walki.
  
  :: Quina ::
  
  W³aœnie z nim/ni¹ mam najwiêksze k³opoty... Jeszcze nie zdoby³em
  jej ca³ej niebieskiej magii, ale to co zdoby³em, opisa³em...
  
  
  || Eat ||
  
  Komenda "Eat" s³u¿y do... No oczywiœcie, ¿e do jedzenia. Jeœli
  przeciwnik ma mniej ni¿ 10% masz ca³kiem du¿e szanse na jego
  zjedzenie. Po zjedzeniu, Quina mo¿e siê nauczyæ nowego czaru,
  albo nic specjalnego siê nie stanie.
  
  
  || Blue Magic ||
  
  No i oto lista czarów, których mo¿e siê nauczyæ Quina poprzez
  zjadanie przeciwników:
  
  -----------------------------------------------------------------
  Goblin Punch - 4MP
  Goblin Mage (tereny Madain Sari)
  4MP  - Atakuje jednego przeciwnika (nieelementarny)
  -----------------------------------------------------------------
  LV5 Death   - 20MP
  Dracozombie (i znów Madain Sari)
  Zabija przeciwników, których level dzieli siê przez 5
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  LV3 Def-less - 12MP
  Lamia (Gizamaluke's Grotto)
  Zmniejsza obronê przeciwników, których lv dzieli siê przez 3
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  Aqua Breath  - 14MP
  Sahagin (Qu's Marsh - Outer Continent)
  Atakuje przeciwników atakiem wody (Water)
  -----------------------------------------------------------------
  Mandragora
  Matra Magic  - 8MP
  Trick Sparrow (tereny Treno)
  Zmniejsza HP przeciwnika do 1 (najczêœciej dzia³a, gdy œpi)
  -----------------------------------------------------------------
  Bad Breath  - 16MP
  Malboro (na zewn¹trz Gizmaluke's Grotto - od strony Lindblum)
  Daje przeciwnikowi statusy Confuse, Darkness, Poison, Slow i Mini
  -----------------------------------------------------------------
  Limit Glove  - 10MP
  Mandragora (lasy Treno lub ko³o Chocobo Forest)
  Jeœli twoje HP wynosi 1, zadaje przeciwnikowi 9999HP obra¿eñ
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  Pumpkin Head - 12MP
  Skeleton (Gizamaluke's Grotto)
  Zadaje przeciwnikowi obra¿enia równe: 'Twoje max HP - akt. HP'
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  Earth Shake  - 20MP
  Adamantoise (wyspa w górnym-lewym rogu mapy)
  Atakuje przeciwnika atakiem ziemi (Earth)
  -----------------------------------------------------------------
  Angel's Snack - 4MP
  Epitaph (Oeilvert); Ironite (Burmecia)
  Korzystasz z 4 Remedy na cz³onków twojej dru¿yny
  -----------------------------------------------------------------
  Frog Drop   - 10MP
  Gigan Toad (Qu's Marsh - Mist Continent)
  Zadaje obra¿enia w zale¿noœci od tego jaki jest poziom Quiny
  i ile ¿ab zjad³/a. Patrz: 'Poziom Quiny x zjedzone ¿aby' = XXXXHP
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  ????????????????????????????????????????????????
  -----------------------------------------------------------------
  Magic Hammer - 2MP
  Magic Vice (Burmecia)
  Redukuje MP przeciwnika (raz zabiera 10MP, a innym razem 800MP)
  -----------------------------------------------------------------
  Auto-Life   - 14MP
  Gimme Cat (na zewn¹trz Daguerro)
  Gdy twój towarzysz umrze, zostaje wskrzeszony z 1HP
  -----------------------------------------------------------------
  
  No i ca³a niebieska magia Quiny jak¹ na razie mam. Oczywiœcie
  czarów mo¿na siê nauczyæ od wielu przeciwników, ale ja wymieni³em
  tych najczêœciej spotykanych.
  
  
  || Cook ||
  
  Umiejêtnoœæ Trance. Jest to to samo co Eat, tyle ¿e masz wiêksze
  powodzenie w zjedzeniu przeciwnika. Najczêœciej wystarczy zabraæ
  mu 50% HP i to wystarczy, aby go zjeϾ.
  
  
  :: Amarant ::
  
  Amarant tak¿e jest z³odziejem, ale nie wykorzystuje swojego
  "talentu" w walce.
  
  
  || Flair ||
  
  Flair to specjalne "czary" Amaranta. Oto ich lista:
  
   ----------------------------------------------------------
  | Chakra  |  Regeneruje HP i MP jednej postaci  | 4MP |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  | Spare  | Atakuje przeciwnika za pomoc¹ Gili  | 0MP |
  | Change  |  (im mniej, tym silniejszy atak)  |   |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  | No Mercy |    Silny, nieelementarny atak   | 12MP |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  |  Aura  |  Daje jednej postaci status Regen i | 12MP |
  |      |       Auto-Life        |   |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  |  Curse  |   Przeciwnik jest s³abszy wobec   | 12MP |
  |      |   losowego czaru elementarnego   |   |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  | Revive  |     Wkrzesza jedn¹ postaæ     | 20MP |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  |  Demi  | To samo co Demi. Atak grawitacyjny  | 20MP |
  |  Shock  |                    |   |
  |-----------|---------------------------------------|------|
  | Countdown | To samo co Doom. Po doliczeniu do 10 | 16MP |
  |      |     przeciwnik umiera      |   |
   ----------------------------------------------------------
  
  
  || Throw ||
  
  Dziêki komendzie "Throw", Amarant mo¿e rzucaæ w przeciwników
  broni¹ postaci. Im silniejsza broñ i im silniejszy jest
  Amarant, tym wiêcej obra¿eñ zada.
  
  
  || Elan ||
  
  Bêd¹c w Transie, ataki Amaranta s¹ silniejsze, a umiejêtnoœci
  "Flair" dzia³aj¹ na wszystkich towarzyszy lub przeciwników.
  
  
  :: Eiko ::
  
  Eiko ma te same umiejêtnoœci co Dagger, czyli Eidolony i bia³¹
  magiê.
  
  || Summon ||
  
   ----------------------------------------------------
  | Carbuncle | Daje wszystkim postaciom status | 24MP |
  |      |  "Reflect" (patrz pod tabel¹) |   |
  |-----------|---------------------------------|------|
  | Fenrir  | Atak ziemi (Earth) [patrz pod | 30MP |
  |      |       tabel¹]       |   |
  |-----------|---------------------------------|------|
  | Phoenix | Wskrzesza wszystkich cz³onków | 32MP |
  |      | dru¿yny i atakuje przeciwnika |   |
  |      | ogniem (Fire) [patrz pod tabel¹]|   |
  |-----------|---------------------------------|------|
  | Madeen  |   Atak elementarny Holy   | 54MP |
   ----------------------------------------------------
  
  I krótkie wyjaœnienia...
  
  Carbuncle
  =====================
  W zale¿noœci od tego, jaki obecnie kamieñ ma wyekwipowany
  Eiko, taki atak wykona Carbuncle. I tak...
  
  | Kamieñ  |  Atak    | Wyjaœnienie         |
  |------------|---------------|------------------------------|
  | Brak   | Ruby Light  | Rzuca status Reflect     |
  | Emerald  | Emerald Light | Rzuca status Haste      |
  | Moonstone | Pearl Light  | Rzuca status Protect i Shell |
  | Diamond  | Diamond Light | Rzuca status Vanish     |
  -------------------------------------------------------------
  
  Fenrir
  =====================
  Tak jak w przypadku Carbuncle. Jeœli bêdziesz mia³
  wyekwipowany "Maiden’s Prayer", Fenrir zaatakuje atakiem
  wiatru (Wind), "Millennial Decay".
  
  Phoenix
  =====================
  Pamiêta ktoœ materiê Final Attack w FFVII? Jak to siê zak³ada³o
  Final Attack i Phoenixa to siê by³o prawi nieœmiertelnym... :)
  Tutaj mamy coœ podobnego. Po œmierci Eiko, mo¿e pojawiæ siê
  Phoenix i wskrzesiæ wszystkie postacie!!! Szansa na to, ¿e siê
  pojawi wygl¹da tak:
  
  Percentage Chance = [No of Phoenix Pinion/256] x 100%.
  (Liczba PP / 256) x 100% = XX%
  
  Czyli maj¹c 99 Phoenix Pinionów, szanse na to, ¿e Phoenix pojawi
  siê po œmierci Eiko wynosi ok. 39%.
  
  
  || White Magic ||
  
   ----------------------------------------------------
  |  Cure  |    Leczy jedn¹ / kilka    | 6MP |
  |     |    postaci (s³aby czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Cura  |    Leczy jedn¹ / kilka    | 10MP |
  |     |    postaci (œredni czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Curaga |    Leczy jedn¹ / kilka    | 22MP |
  |     |    postaci (silny czar)   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Regen  |   Postaci co jakiœ czas    | 14HP |
  |     |    regeneruje siê HP    |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Life  |    Wskrzesza postaæ i    | 8MP |
  |     |   regeneruje ma³¹ iloœæ HP  |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |Full-Life | Wskrzesza postaæ i regeneruje | 24MP |
  |     |      jej ca³e HP      |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Panacea |     Leczy ze statusu    | 8MP |
  |     |     Venom lub Poison    |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Stona  |    Usuwa status Petrify   | 8MP |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Esuna  |  Usuwa wszystkie negatywne  | 20MP |
  |     |       statusy       |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Shell  |  Wzmacnia obronê postaci   | 6MP |
  |     |  przed atakami magicznymi   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Protect |  Wzmacnia obronê postaci   | 6MP |
  |     |  przed atakami fizycznymi   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Haste  |  Przyœpiesza twoj¹ postaæ   | 8MP |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Silence |  Daje przeciwnikowi status  | 8MP |
  |     |       "Sleep"       |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Mini  | Zmniejsza przeciwnika i obni¿a | 8MP |
  |     |   jego si³ê ataku i obronê  |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Reflect | Daje jednej z twoich postaci  | 6MP |
  |     |    status "Reflect"     |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Float  | Daje przeciwnikowi lub twojej | 6MP |
  |     |   postaci status "Float"   |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Dispel |  Usuwa wszystkie POZYTYWNE  | 16MP |
  |     | statusy, tj. Protect, Shell... |    |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Might  | Zwiêksza si³ê ataków fizycznych | 14MP |
  |----------|---------------------------------|-------|
  | Jewel  |  "Tworzy" Ore z przeciwnika  | 4MP |
  |----------|---------------------------------|-------|
  |  Holy  | Atakuje przeciwnika czarem typu | 36MP |
  |     |       Holy        |    |
   ----------------------------------------------------
  
  
  || Double White Magic ||
  
  Jest to komedna Transowa, która pojawia siê w miejscu "White
  Magic". Pozwala ona na rzucenie dwóch czarów pod rz¹d (w jednej
  kolejce, tj. u Viviego)
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    c. Lista przedmiotów
  
  Oto lista wszystkich przedmiotów wystêpuj¹cych w grze. Najpierw zwyk³e
  przedmioty, a potem Key-Items, czyli przedmioty kluczowe. Tak wiêc
  najpierw przedmioty zwyk³e. Wiêkszoœæ przedmiotów mozna kupiæ na ca³ym
  œwiecie, wiêc piszê tylko cenê. Jeœli danego przedmiotu nie mo¿na kupiæ,
  piszê przy cenie "X".
  
  :: Przedmioty ::
  
  Potion
  Efekt:      Regeneruje 150HP podczas walki i 100HP poza walk¹
  Cena:       50 Gili
  Inne sposoby:   Mo¿na wygraæ od wielu s³abszych przeciwników
  
  Hi-Potion
  Efekt:      Regeneruje 450HP podczas walki i 300HP poza walk¹
  Cena:       200 Gili
  Inne sposoby:   Mo¿na wygraæ od silniejszych przeciwników
  
  Ether
  Efekt:      Regeneruje 150MP podczas walki i 100MP poza walk¹
  Cena:       X
  Inne sposoby:   Synteza u Hadesa (Echo Screen + Vaccine + 500 Gili);
           Mo¿na te¿ wygraæ od wielu potworów
  
  Elixir
  Efekt:      Ca³kowicie regeneruje HP i MP
  Cena:       X
  Inne sposoby:   Mo¿na znaleŸæ w miastach lub ukraœæ od przeciwników
           (Basilisk - Burmecia, Yan - Vile Island)
  
  Phoenix Down
  Efekt:      Wkrzesza jedn¹ postaæ
  Cena:       150 Gili
  Inne sposoby:   Mo¿na wygraæ od wielu przeciwników i znaleŸæ w miastach
  
  Remedy
  Efekt:      Usuwa wiêkszoœæ negatywnych statusów
  Cena:       300 Gili
  Inne sposoby:   Wygraæ lub znaleŸæ... A co myœla³eœ? :)
  
  Antidote
  Efekt:      Usuwa status Venom i Poison
  Cena:       50 Gili
  Inne sposoby:   Bez komentarza...
  
  Eye Drops
  Efekt:      Usuwa status Darkness
  Cena:       50 Gili
  Inne sposoby:   No a mo¿e siê domyœlisz??? ;)
  
  Echo Screen
  Efekt:      Usuwa status Silence
  Cena:       50 Gili
  Inne sposoby:   Proszê... Pomyœl! :P
  
  Soft
  Efekt:      Usuwa status Petrify i Gradual Petrify
  Cena:       100 Gili
  Inne sposoby:   NO PROSZÊ, DAJ MI SPOKÓJ I POMYŒL!!!
  
  Magic Tag
  Efekt:      Usuwa status Zombie
  Cena:       100 Gili
  Inne sposoby:   IdŸ na jak¹œ polankê... Trochê powalcz... I przy
           odrobinie szczêœcia po walce dostaniesz taki piêkny
           przedmiot... A jak ci siê nie chce to leæ do sklepu w
           Daguerro ;)
  
  Annoyntment
  Efekt:      Usuwa status Trouble
  Cena:       150 Gili
  Inne sposoby:   Jak TEGO nie wiesz, to...
  
  Vaccine
  Efekt:      Usuwa status Virus
  Cena:       100 Gili
  Inne sposoby:   Cieszcie siê, powiem wam ;)
           Mo¿esz wygraæ od kilku przeciwników... Nie wierzysz?
           No to na co czekasz? Rusz te cztery litery i do walki!
  
  Phoenix Pinion
  Efekt:      Wkrzesza jedn¹ postaæ (TYLKO w walce) i pozwala wezwaæ
           Phoenixa przez Eiko
  Cena:       X
  Inne sposoby:   Mo¿esz wygraæ od kilku przeciwników, znaleŸæ w miastach
           lub zsyntezowaæ u Hadesa (Phoenix Down + Gysahl Greens
           + 300 Gili)
  
  Dead Pepper
  Efekt:      Zadaje przeciwnikowi (bardzo ma³e) obra¿enia;
           Mo¿esz go daæ chocobosowi, aby... Zajrzyj do sekcji
           "Chocobosy"
  Cena:       X
  Inne sposoby:   Mo¿esz znaleŸæ w lasku chocobo, albo udaæ siê do
           Chocobo's Paradise, gdzie od jednego z chocobosów
           dostaniesz 99 sztuk tego przedmiotu
  
  Tent
  Efekt:      Regeneruje HP i MP podczas walki lub po wezwaniu moogla
  Cena:       800 Gili
  Inne sposoby:   Wygraæ lub ukraœæ od przeciwników
  
  _-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-__-==-_
  
  :: Key Items ::
  
  Jeszcze nie ma wszystkich przedmiotów, ale nied³ugo to nadrobiê ;)
  Wszystkie 'Chocograph Piece' bêd¹ opisane w sekcji z chocobosami, a
  monety Stellazio w innej czêœci FAQa...
  
  ------------------------------------------------------------
  [[ Silver Pendant ]]
  "Dagger's key item. Linked to the eidolons"
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      One of the 4 Jewels.
  
     It has a large jewel in
     its centre, encircled
    by the royal family crest.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Automatycznie go zdobywasz (Dagger nosi go na szyi)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Memory Earring]]
  "Eiko's key item. Linked to the eidolons"
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
     One of the 4 Jewels.
  
      Eiko's memento.
  
    " ...ndria's tragedy..."
  
        =Engraved words=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Automatycznie go zdobywasz (ma go Eiko)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Falcon Claw]]
  "Key item from Lindblum. Acquired in Alexandria. Linked to
  the eidolons"
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      One of the 4 Jewels.
  
   "According to the high priest,
    the power of the holy jewel
   surpasses that if the dragons."
  
         =Shaman Artania=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Automatycznie go zdobywasz (w Alexandrii na 3CD)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Desert Star]]
  "Key item from Cleyra. Retrieved in Alexandria. Linked to
  the eidolons"
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      One of the 4 Jewels.
  
     "Holy wind that guides
       the sand, leads
     losts souls to heaven."
  
         =Claire's Prayer=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Automatycznie go zdobywasz (w Alexandrii na 3CD)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Ticket]]
  "Vivi's key item. A very expensive-looking ticket."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Ticket
  
     Come see the all-time
     classic love story,
  
    "I Want to Be Your Crow."
  
    A tragic tale of destiny,
      cursed memories,
    dreams, life, and death...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Automatycznie go zdobywasz (Vivi na pocz¹tku gry)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Blank's Medicine]]
  "A key item received from Blank. An antidote to Plant Brain's
  seed"
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Blank's Medicine
  
    "You medicine's always
     amazing! I only wish
     your love potion were
        as good."
  
              =Marcus=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Daje ci j¹ Blank w Evil Forest. Tam te¿ go tracisz
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Continental Map]]
  "A key item received from Blank. Checks current location
  and place names on the world map."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Continental Map
  
   "The road remains wide open
   while your dreams are alive.
   Only fear can block the way."
  
        =Iron-tail Fratley=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Zdobywasz j¹ w Evil Forest od Blanka
  
  ------------------------------------------------------------
  [[World Map]]
  "A key item received from Cid. Checks current location and
  place names on the world map."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       World Map
  
   "Let fear propel you forward.
     Do not look back.
  Do not let failure stifle you."
  
        =Iron-tail Fratley=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Zdobywasz j¹ od Cida na 2CD (gdy idziesz do Fossil Roo)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Moogle's Flute]]
  "A key item received in Evil Forest. Calls a moogle while
  on the world map. A beautiful flute with intricate
  decoration."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Moogle's Flute
  
    "Hey, let me touch that
     red...bonbon-lookin'
   thing on your head... Zzz..."
  
        =Baku sleeptalking=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz go po wyjœciu z Evil Forest od moogla
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Kupo Nut]]
  "A key item received in XXXXXXX. Favourite food of the
  moogles."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Kupo Nut  
  
    "Kupo, kupkup, kupopo...
     Po... Kupo!? KUPOPO!!!
    <Chomp, chomp> Kupooo."
  
              =Moguta=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Pierwszy dostajesz w Lindblum, podczas pierwszej wizyty
  Kolejne od moogli
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Gizamaluke Bell]]
  "A key item in Gizamaluke. Opens the "Bell Door."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Gizamaluke Bell
  
     "Cherish this moment,
    for happiness is elusive."
  
       =Warning on the bell=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ich kilka w Gizamaluke Grotto. Tam te¿ je tracisz
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Holy Bell]]
  "A key item in Gizamaluke. Opens the "Holy Door."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Holy Bell
  
     "The angel is ready
     to fly. Follow your
     heart and fly away."
  
       =Message on the bell=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz go w Gizamaluke Grotto. Tam te¿ go tracisz
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Protection Bell]]
  "A key item in Burmecia. Opens the "Protection Door."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Protection Bell
  
   "We seek the meaning of life
     because we are mortal."
  
         =Philosopher Minu=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz go w Burmecii. Tam te¿ go tracisz
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Gate Pass]]
  "A key item received in South Gate. Lindblum's travel
  passport."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Gate Pass
  
    "Holder of this pass is
    hereby permitted entry
    to any territory in the
    Regency of Lindblum."
  
           =Cid Fabool=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmiot na 2CD w South Gate, gdy Steiner
  ucieka z Dagger
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Earth Mirror]]
  "A key item received in Ipsen's Castle. A key to
  reaching Terra."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Earth Mirror
  
  >'Mirrors' is the only way I can
  >describe these items. They
  >each have their own elemental
  >attribute. There is a writing on
  >the back. What does it mean...?
  
         =Terra's Chronicles=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmot w zamku Ipsena na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Water Mirror]]
  "A key item received in Ipsen's Castle. A key to
  reaching Terra."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Water Mirror
  
  >I've linked these items with the
  >artifact, but I'm not entirely
  >sure about it. The only con-
  >clusion I've reached so far is
  >that they are not of this world.
  
         =Terra's Chronicles=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmot w zamku Ipsena na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Fire Mirror]]
  "A key item received in Ipsen's Castle. A key to
  reaching Terra."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Fire Mirror
  
  >I learned that they hold
  >terrifying powers. How
  >were their powers used?
  >Perhaps it was used to seal
  >some other great power...
  
        =Terra's Chronicles=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmot w zamku Ipsena na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Wind Mirror]]
  "A key item received in Ipsen's Castle. A key to
  reaching Terra."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Wind Mirror
  
  >The mirrors were lost,
  >ending my research. All facts
  >about their origins have
  >vanished. All I've learned
  >is that I know cery little.
  
        =Terra's Chronicles=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmot w zamku Ipsena na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Gulug Stone]]
  "A key item received in Oeilvert. A mysteriuos item
  Kuja is after."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Gulug Stone
  
  >It was hidden in a land where
  >magic cannot be used.
  >It must be a magic-controlling
  >device, but the technology
  >is completely out of this world.
  
         =Terra's Chronicles=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmiot w Oeilvert (3CD), a póŸniej
  oddajesz go Kuji
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Unusual Potion]]
  "A key item received in Lindblum. An ingredient to the
  medicine that can cure Cid's curse."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Unusual Potion
  
    "Sigh of whisper grass,
     Light od the dark...
    Antidote... Cast a spell
     in the northern wind."
  
          =Book of Matoya=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmiot w Lindblum na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Beatiful Potion]]
  "A key item received in Lindblum. An ingredient to the
  medicine that can cure Cid's curse."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Beatiful Potion
  
    "Colour of water...Une's
    Mirror..Flower of light...
     Holy thunder. Cast the
    spell in the full moon."
  
          =Book of Matoya=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmiot w Lindblum na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Strange Potion]]
  "A key item received in Lindblum. An ingredient to the
  medicine that can cure Cid's curse."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Strange Potion
  
    "Root of mountain, source
    of sea... Sahagin's blood.
    Head of a revived beast...
   Call a dragon. Chant a spell."
  
          =Book of Matoya=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz ten przedmiot w Lindblum na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Moccha Coffee]]
  "A rare item received in Bohden Arch. Very delicious coffee
  beans."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Moccha Coffee
  
    "Sippin coffee at sunrise
    is the best thing life
     has to offer, y'all!"
  
   =Cinna, Closet Lover de Caffe=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Znajdujesz go w South Gate (Bohden Arch.). Jest przy Ÿróde³ku
  po prawej stronie (widaæ w ATE)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Kirman Coffee]]
  "A rare item received in Madain Sari. Very delicious coffee
  beans."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Kirman Coffee
  
    "Roasting coffee beans
     slowly enhances their
    rich flavour and aroma.
     Did you know that?"
  
      =Morrid of Dali Village=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go znaleŸæ w Madain Sari w kuchni Eiko
  ------------------------------------------------------------
  [[Burman Coffee]]
  "A rare item received in Dali. Very delicious coffee
  beans."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Burman Coffee
  
    "Each cup makes you forget
    the hustle and bustle of
     daily life. Come get
   the experence of a lifetime!"
  
            =Auctioneer=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Znajdziesz go po wykonaniu mini-questa w Dali na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Mayor's Key]]
  "A rare item received in Dali Village. Protects the mayor's
  "key item."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Mayor's Key
  
     "Meow! I know where
     the mayor keeps his
     treasures! They're
      very nice, meow!"
  
           =Village Cat=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go znaleŸæ w Dali na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Master Hunter]]
  "A rare item received in Lindblum. A title given to the best
  hunter in the kindgom."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Master Hunter
  
   "I shall follow in the foot-
   steps of Cid I, the Explorer
   King. The true hunter must
   seek his targets in the sky."
  
         =Previous Master=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz go po festiwalu polowania w Lindblum na 1CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Mini-Cid]]
  "The latest fad among Lindblum's kids: Collecting action
  figures! A very popular rare item."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Mini-Cid
  
  "May this flesh turn into clay,
  may this blood turn into water.
   God of chaos, trap this soul
    forever in this form."
  
        =Runes on a Figure=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go wygraæ na aukcji w Treno
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Mini-Brahne]]
  "The latest fad among Lindblum's kids: Collecting action
  figures! A very popular rare item."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Mini-Brahne
  
   "Th-This is the fabled Trio
     Figurine made by Gogo
    Godfingers! But why did he
    make a figure of Brah-"
  
          =Shy Guy Laudo=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz j¹ znaleŸæ w Dali na 3CD
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Mini-Burmecia]]
  "The latest fad among Lindblum's kids: Collecting action
  figures! A very popular rare item."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Mini-Burmecia
  
    "It's the most coveted
     piece of the famous
    triptych! You'll never
      see a rarer item!" 
  
            =Auctioneer=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go znaleŸæ w kryjówce Tantalusa w Lindblum
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Autograph]]
  "A rare item received in Lindblum. An autograph of
  superstar Lowell."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Autograph
  
  Lowell Bridges
  --------------------------------
    Born in Treno, raised in
    Lindblum. Famous for his
    masculine charm. Starred
    in "Moogle Wannabe 2."
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go dostaæ po wykonaniu kilku dodatkowych rzeczy
  podczas twojej pierwszej wizyty w Lindblum
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Moogle Suit]]
  "A rare item received in Lindblum. A costume worn by the
  superstar Lowell."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Moogle Suit
  
    "Oh, it's so well made.
    The fabric is nice, too.
    Little Ilia would love it.
     Eh? I can't have it?"
  
          =Ilia's grandma=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Mo¿esz go znaleŸæ w domu artysty w Theater District
  (Lindblum) po zdobyciu autografu Lowella
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Blue Stone]]
  "A mysterious rare item received in the Conde Petie Mountain
  Path."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Blue Stone 
  
   "Blue water flows with time.
    It streams and sings as it
    travels intae the ocean."
  
        =David Heavenguard=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz w Conde Petie Mountain Path (tam te¿ tracisz)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Red Stone]]
  "A mysterious rare item received in the Conde Petie Mountain
  Path."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Red Stone 
  
    "Fire was a gift from
     the heavens. It must
    never be used fer evil."
  
        =David Heavenguard=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz w Conde Petie Mountain Path (tam te¿ tracisz)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Yellow Stone]]
  "A mysterious rare item received in the Conde Petie Mountain
  Path."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Yellow Stone
  
   "Yellow earth is sometimes
    harsh, sometimes gentle.
     Travel the earth tae
      see its heart."
  
        =David Heavenguard=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz w Conde Petie Mountain Path (tam te¿ tracisz)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Green Stone]]
  "A mysterious rare item received in the Conde Petie Mountain
  Path."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Green Stone
  
    "The tree nurtures all.
     It protects and gives
     birth tae life. Let us
    pray tae it every day."
  
        =David Heavenguard=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz w Conde Petie Mountain Path (tam te¿ tracisz)
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Griffin's Heart]]
  "A rare item bought in an auction. A mysterious item. Raises
  morale, supposedly..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Griffin's Heart
  
      "Fear its soul,
     for it knows no terror.
  
              =Beatrx=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Kupujesz na aukcji w Treno, a póŸniej mo¿esz go sprzedaæ
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Doga's Artifact]]
  "A rare item bought in an auction. A mysterious item. It
  looks very old..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Doga's Artifact
  
     "We seek magic as a
     way of life. We create
     dreams after life."
  
      =Words on the Artifact=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Kupujesz na aukcji w Treno, a póŸniej mo¿esz go sprzedaæ
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Une's Mirror]]
  "A rare item bought in an auction. A mysterious item. It
  looks very old..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Une's Mirror 
  
     "The body may perish,
    but the spirit lives on."
  
       =Words on the mirror=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Kupujesz na aukcji w Treno, a póŸniej mo¿esz go sprzedaæ
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Rat Tail]]
  "A rare item bought in an auction. A mysterious item. A
  stolen item, supposedly..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Rat Tail
  
     "I almost ate this
    thing when I forst found
    it. I thought it was
    a snack. Gwahahaha!"
  
         =Baku of Tantalus=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Kupujesz na aukcji w Treno, a póŸniej mo¿esz go sprzedaæ
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Magical Fingertip]]
  "A rare item bought in an auction. A mysterious item.
  Linked to Gogo, supposedly..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Magical Fingertip
  
    "No one knows who this
     Gogo guy is. He just
     disappeared. Does he
    really exist or what?"
  
         =Lady Bandit Ruby=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Kupujesz na aukcji w Treno, a póŸniej mo¿esz go oddaæ
  w zamian za Excalibura
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Rank S Medal]]
  "A rare item received in Daguerreo. A medal honouring the
  best treasure hunter."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
       Rank S Medal
  
    The owner of this medal
      is certified as a
  
     Rank S Treasure Hunter
  
   by the Treasure Hunter Guild.
  
            =T.H. Guild=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Gdy ukradniesz wiele przedmiotów, odkryjesz du¿o skrzynek
  i ukrytych skarbów Chocograph, w Daguerreo dostaniesz od
  Gilgamesha ten przedmiot
  
  ------------------------------------------------------------
  [[Superslick]]
  "A rare item received in Mognet Central. Makes you
  very soft..."
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        Superslick
  
    "Podczas mojej wêdrówki,
    chcê znaleŸæ Superslick,
     aby moje futerko by³o 
    bardzo g³adkie... ¯artujê."
  
            =Stiltzkin=
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Dostajesz go od Ruby w Alexandrii po wykonaniu questa
  Mognet Central.
  
  
  ==========================================================================
  
  
    d. Lista broni i zbroji
  
  No i teraz czas na listê broni i zbroji. Najpierw opiszê rodzaje broni...
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Sztylety i krótkie miecze dla Zidane'a (Daggers & Short Swords)
  
  DAGGER
  "Weapon used by thieves."
  Zdobywasz  - Masz od pocz¹tku gry
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Flee;
  Attack power - 12
  Add Status  - ---
  
  MAGE MASHER
  "Weapon originally used for combating mages."
  Zdobywasz  - Kupujesz na pocz¹tku gry lub w Madain Sari za 500 Gili
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Detect; Flee;
  Attack power - 14
  Add Status  - Silence
  
  MYTHRIL DAGGER
  "Thief's dagger made of mythril."
  Zdobywasz  - Pocz¹tek gry lub Madain Sari za 500 Gili
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Bandit;
  Attack power - 18
  Add Status  - ---
  
  BUTTERFLY SWORD
  "Standard thief's sword."
  Zdobywasz  - Na 3CD w syntezie w Alexandrii (Dagger + Mage Masher + 300
          Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - What's That!?; Protect Girls;
  Attack power - 21
  Add Status  - Silence
  
  THE OGRE
  "Standard thief's sword."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zsyntezowaæ w Lindblum (2x Mage Masher + 700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Soul Blade
  Attack power - 24
  Add Status  - Darkness
  
  GLADIUS
  "Light dagger that is easy to handle."
  Zdobywasz  - Najlepiej w Black Mage Village lub Daguerreo (2300 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Annoy; Lucky Seven;
  Attack power - 30
  Add Status  - Slow
  
  EXPLODA
  "Sword made by processing trouble knife."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go zsyntezowaæ prawie wszêdzie na 3CD (Mage Masher +
          Mythril Dagger + 1000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Sacrifice; Lucky Seven;
  Attack power - 31
  Add Status  - Trouble
  
  RUNE TOOTH
  "Also known as 'The Viper.'"
  Zdobywasz  - Mo¿esz go zsyntezowaæ prawie wszêdzie na 3CD (2x Mythril
          Dagger + 2000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Lucky Seven;
  Attack power - 37
  Add Status  - Poison
  
  ZORLIN SHAPE
  "Popular weapon among thieves."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Esto Gaza na 3CD za 6000 Gili
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Flee;
  Attack power - 42
  Add Status  - ---
  
  ANGEL BLESS
  "Weapon with an angel's spirit dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go zsyntezowaæ prawie wszêdzie na 3CD (Mythril
          Dagger + Gladius + 9000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Thievery;
  Attack power - 44
  Add Status  - Confuse
  
  SARGATANAS
  "Sword made by processing 'Epitaph's Fragment.'"
  Zdobywasz  - Mo¿esz go zsyntezowaæ w Daguerro (Zorlin Shape + Gladius
          + 12000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Annoy;
  Attack power - 53
  Add Status  - Petrify
  
  MASAMUNE
  "Sword from a foreign land."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go zsyntezowaæ w Black Mage Village na 4CD (Zorlin
          Shape + Orichalcon + 16000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Sacrifice;
  Attack power - 62
  Add Status  - Doom
  
  ORICHALCON
  "The most powerful thief's dagger."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Daguerreo (17000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Detect;
  Attack power - 71
  Add Status  - ---
  
  THE TOWER
  "Weapon that defines a great thief."
  Zdobywasz  - Znajduje siê w Memorii; Po wejœciu do zamku, idŸ na pó³noc,
          a¿ dojdziesz do czegoœ w rodzaju "wie¿y". Jest tam ma³y
          balkonik. A na tym balkoniku... :)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Lucky Seven; Thievery;
  Attack power - 86
  Add Status  - Mini
  
  ULTIMA WEAPON
  "Considered the most powerful weapon in the world."
  Zdobywasz  - Ukryty skarb Chocograph; Na 4CD musisz "pop³yn¹æ"
          chocobosem do miejsca, gdzie by³a Shimmering Island i tam
          u¿yæ Dead Pepper
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Flee;
  Attack power - 100
  Add Status  - Sleep
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Rakiety i ró¿d¿ki dla Dagger (Rackets & Rods)
  
  ROD
  "Combat rod"
  Zdobywasz  - Masz j¹ od pocz¹tku gry
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Cure; Panacea; Protect;
  Attack power - 11
  Element   - ---
  
  AIR RACKET
  "Long-range combat racket."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ j¹ w Treno przez 3CD za 400 Gili
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Scan; Panacea;
  Attack power - 13
  Element   - Atk: Wind
  
  MYTHRIL ROD
  "Rod made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz j¹ kupiæ, gdy Dagger i Steiner s¹ sami w South Gate.
          Gdy jesteœ pomiêdzy Lindblum, a Alexandri¹ (przed walk¹ z
          Black Waltzem) (560 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Life; Silence; Shell;
  Attack power - 14
  Element   - ---
  
  STARDUST ROD
  "Rod adorned with beautiful stars."
  Zdobywasz  - Mo¿esz j¹ kupiæ w Lindblum, po ataku Alexandrii (760 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Ability Up; Reflect; Float;
  Attack power - 16
  Element   - Obrona 50% przed Shadow
  
  MULTINA RACKET
  "Long-range weapon that holds mysterious powers."
  Zdobywasz  - Mo¿esz j¹ zakupiæ w Cleyrze, albo póŸniej w Lindblum na 2CD
          (700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Blind; Stona; Shell;
  Attack power - 17
  Element   - Atk: Wind
  
  MAGIC RACKET
  "Long-range weapon that holds magic powers."
  Zdobywasz  - Lindblum na 3CD (1350 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Berserk; Mini; Cure;
  Attack power - 23
  Element   - Atk: Wind, Holy
  
  HEALING ROD
  "Weapon that can restore the target's HP."
  Zdobywasz  - 3CD... Lindblum... Jest te¿ w Treno... (1770 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Healer; Cura; Life;
  Attack power - 23
  Element   - ---
  
  MYTHRIL RACKET
  "Long-range weapon made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Daguerreo (2250 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Reflect; Shell; Protect;
  Attack power - 27
  Element   - Atk: Wind
  
  ASURA'S ROD
  "Holy rod."
  Zdobywasz  - Esto Gaza i Daguerreo na 3CD (3180 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Mini; Confuse; Silence;
  Attack power - 27
  Element   - Atk: Holy
  
  WIZARD ROD
  "Rod used by mages."
  Zdobywasz  - Sklep w Black Mage Village na 4CD (3990 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Curaga; Protect; Shell;
  Attack power - 31
  Element   - ---
  
  PRIEST'S RACKET
  "Long-range holy racket."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zsyntezowaæ w Black Mage Village (Air Racket +
          Cachusha + 11000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Silence; Might (Might mo¿e siê niuczyæ tylko Eiko);
  Attack power - 35
  Element   - Atk: Wind
  
  WHALE WISKER
  "Legendary weapon that holds powerful magic."
  Zdobywasz  - Musisz zdobyæ chocograph "Ocean"
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Curaga; Life;
  Attack power - 36
  Element   - ---
  
  TIGER RACKET
  "The most powerful long-range racket."
  Zdobywasz  - Skarb chocobo pod Siedzib¹ Quana
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dispel (tylko Eiko siê mo¿e go nauczyæ);
  Attack power - 45
  Element   - Wind
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Laski dla Viviego (Staffs)
  
  MAGE STAFF
  "Staff used by black mages."
  Zdobywasz  - Masz j¹ od pocz¹tku gry
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Fire;
  Attack power - 12
  Status/Elem. - ---
  
  FLAME STAFF
  "Staff with a devine fire power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zakupiæ w Treno (1100 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Fira; Sleep;
  Attack power - 16
  Status/Elem. - Elem-Atk: Fire
  
  ICE STAFF
  "Staff with a devine ice power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zakupiæ w Treno (980 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Blizzara; Slow;
  Attack power - 16
  Status/Elem. - Elem-Atk: Ice
  
  LIGHTNING STAFF
  "Staff with a devine thunder power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zakupiæ w Treno (1200 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Thundara; Poison;
  Attack power - 16
  Status/Elem. - Elem-Atk: Thunder
  
  OAK STAFF
  "Staff made form a legendary tree."
  Zdobywasz  - Alexandria/Treno/Lindblum na 3CD (2400 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Stop; Bio; Drain;
  Attack power - 23
  Status/Elem. - Add ST: Slow
  
  CYPRESS PILE
  "Weapon that radiates a mysterious light."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Lindblum na 3CD (3200 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Demi; Break; Comet;
  Attack power - 27
  Status/Elem. - Add ST: Confuse
  
  OCTAGON ROD
  "Staff with a water god dwelling inside."
  Zdobywasz  - Kupujesz... Daguerreo... 3CD... (4500 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Firaga; Blizzaga; Thundaga;
  Attack power - 29
  Status/Elem. - Absorbuje: Water/Wind
          Add ST:  Trouble
          Elem-Atk: Water
  
  HIGH MAGE STAFF
  "Staff that holds powerful magic."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Black Mage Village na 4CD (6000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Meteor; Osmose;
  Attack power - 32
  Status/Elem. - Add ST: Silence
  
  MACE OF ZEUS
  "Legendary staff that once belonged to a grand magician."
  Zdobywasz  - Jest w Memorii przy drabinie; Jest to drabina, na któr¹
          wchodzisz po Excalibura II
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Doomsday;
  Attack power - 35
  Status/Elem. - Add ST: Mini
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Miecze dla Steinera (Swords)
  
  BROADSWORD
  "Ordinary sword used in combat."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Dali (330 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Beast Killer;
  Attack power - 12
  Status/Elem. - ---
  
  IRON SWORD
  "Sword made of iron."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Dali (660 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Minus Strike;
  Attack power - 16
  Status/Elem. - ---
  
  MYTHRIL SWORD
  "Sword made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Treno na 1CD lub 2CD (1300 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Armour Brake;
  Attack power - 20
  Status/Elem. - ---
  
  BLOOD SWORD
  "Sword varnished with blood."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Treno na 1CD lub 2CD (1800 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Darkside;
  Attack power - 24
  Status/Elem. - ---
  
  ICE BRAND
  "Weapon with ice spirit dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Alexandrii lub Lindblum na 3CD (3780 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Mental Brake;
  Attack power - 35
  Status/Elem. - Elem-Atk: Ice
          Add ST: Freeze
  
  CORAL SWORD
  "Sword made of coral."
  Zdobywasz  - Lindblum na 3CD (4000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Charge!;
  Attack power - 38
  Status/Elem. - Elem-Atk: Thunder
  
  DIAMOND SWORD
  "Sword made of diamond."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Esto Gaza na 3CD (4750 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Power Brake;
  Attack power - 42
  Status/Elem. - ---
  
  FLAME SABRE
  "Weapon with a fire spirit dwelling inside."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Esto Gaza na 3CD (5190 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Magic Brake;
  Attack power - 46
  Status/Elem. - Elem-Atk: Fire
          Add ST: Heat
  
  RUNE BLADE
  "Weapon that has Rune inscriptions."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Esto Gaza na 3CD (5190 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Iai Strike;
  Attack power - 57
  Status/Elem. - Add ST: Darkness
  
  DEFENDER
  "Sword possessing a guardian angel."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Daguerreo na 4CD (9340 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Thunder Slash;
  Attack power - 65
  Status/Elem. - Elem-Def: Thunder 50%
          Elem-Def: Ice 50%
  
  ULTIMA SWORD
  "Sword that can only be used by chosen knights."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Daguerreo na 4CD (14000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Stock Brake;
  Attack power - 74
  Status/Elem. - Add ST: Sleep
  
  EXCALIBUR
  "Light sword used by holy knights."
  Zdobywasz  - Musisz kupiæ przedmiot "Magical Fingertip" na aukcji w Treno i
          oddaæ go dziadkowi w Daguerreo za Excalibura. Po wiêcej
          informacji zapraszam do sidequestów
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Climhazzard;
  Attack power - 77
  Status/Elem. - Elem-Atk: Holy
  
  RAGNAROK
  "Knight sword bearing divine inscriptions."
  Zdobywasz  - Musisz zdobyæ jeden z ostatnich chocographów (po wiêcej info
          zapraszam do dzia³u "Chocobo"
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Shock; Thunder Slash;
  Attack power - 87
  Status/Elem. - Add ST: Slow
  
  EXCALIBUR II
  "???"
  Zdobywasz  - Musisz dojœæ do okreœlonego miejsca w Memorii w mniej ni¿ 
          12 (DWANAŒCIE) godzin. Po wiêcej informacji... Do
          sidequestów zapraszam :)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - ???
  Attack power - 108
  Status/Elem. - ???
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  W³ócznie dla Freyi (Spears)
  
  JAVELIN
  "Spear used by dragon knights."
  Zdobywasz  - Podstawowa broñ Freyi
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dragon Killer;
  Attack power - 18
  Status/Elem. - ---
  
  MYTHRIL SPEAR
  "Spear made of mythril."
  Zdobywasz  - Kupujesz podczas pierwszej wizyty w Treno lub w zamku
          Ipsena (1100 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Reis's Wind;
  Attack power - 20
  Status/Elem. - ---
  
  PARTISAN
  "Spear adorned with brilliant gems, originally made as a decoration."
  Zdobywasz  - Dysk 3 w Lindblum, Alexandrii lub Treno (1600 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Lancer; High Tide;
  Attack power - 25
  Status/Elem. - ---
  
  ICE LANCE
  "Spear made of ice."
  Zdobywasz  - Trzeci CDek w Alexandrii, Treno lub Lindblum (2430 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - White Draw;
  Attack power - 31
  Status/Elem. - Elem-Atk: Ice
          Add ST: Freeze
  
  TRIDENT
  "Also known as 'The Spear of Enchantment.'"
  Zdobywasz  - Kupujesz w Pustynnym Pa³acu Kuji od moogla (3580 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Luna;
  Attack power - 37
  Status/Elem. - Add ST: Darkness
  
  HEAVY LANCE
  "Heavy weapon that can deal massive damage."
  Zdobywasz  - Kupujesz j¹ w Esto Gaza na 3CD (4700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Six Dragons;
  Attack power - 42
  Status/Elem. - Add ST: Stop
  
  OBELISK
  "Spear made from a magic stone."
  Zdobywasz  - Kupujesz j¹ w Daguerreo na 3CD (6000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Cherry Blossom; Initiative;
  Attack power - 52
  Status/Elem. - Add ST: Petrify
  
  HOLY LANCE
  "Holy spear."
  Zdobywasz  - Kupujesz j¹ w Daguerreo na 4CD (11000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dragon's Crest;
  Attack power - 62
  Status/Elem. - Elem-Atk: Holy
  
  KAIN'S LANCE
  "Spear from a distant past."
  Zdobywasz  - W Memorii po wejœciu do zamku jest ukryty korytarz po
          prawej stronie ekranu. Tam jest ta w³ócznia
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dragon's Crest; Cherry Blossom; White Draw;
  Attack power - 71
  Status/Elem. - Add ST: Confuse
  
  DRAGON'S HAIR
  "Legendary spear made from the dragon king's hair.
   It is known as 'The Divider of Heaven.'"
  Zdobywasz  - Ukryty skarb Chocobo (wiêcej info u chocobosów)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dragon Breath;
  Attack power - 77
  Status/Elem. - ---
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Widelce dla Quiny (Forks)
  
  FORK
  "Combat fork used by the Qu Clan."
  Zdobywasz  - Pierwsza broñ Quiny
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 21
  Status    - ---
  
  NEEDLE FORK
  "Mysterious fork that causes the opposite effect of 'Soft'."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Treno (1, 2CD) lub w zamku Ipsena (3100
          Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 34
  Status    - Petrify
  
  MYTHRIL FORK
  "Fork made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Lindblum lub Black Mage Village na 3CD
          (4700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 42
  Status    - ---
  
  SILVER FORK
  "Fork made of silver."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Desert Palace lub Esto Gaza (7400 Gili);
          Mo¿esz go tak¿e zdobyæ po z³apaniu ok. 25 ¿ab na Qu's
          Marshes
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 53
  Status    - Slow
  
  BISTRO FORK
  "Popular fork among gourmands."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Daguerreo na 4CD (10300 Gili);
          Mo¿esz go tak¿e zdobyæ po z³apaniu ok. 35 ¿ab na Qu's
          Marshes
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 68
  Status    - Sleep
  
  GASTRO FORK
  "Legendary fork known for its ability to crush anything."
  Zdobywasz  - Musisz z³apaæ 99 ¿ab na Qu's Marshes i pokonaæ mistrza Quana
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - High Tide;
  Attack power - 77
  Status    - Stop
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Szpony dla Amaranta (Claws)
  
  CAT'S CLAWS
  "Ordinary claws used for combat."
  Zdobywasz  - Masz je od przy³¹czenia Amaranta do dru¿yny
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Chakra; Counter;
  Attack power - 23
  Status/Elem. - ---
  
  POISON KNUCKLES
  "Combat knuckles."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Alexandrii, Lindblum lub Treno na 3CD (5000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Spare Change; Counter;
  Attack power - 33
  Status/Elem. - Add ST: Poison
  
  MYTHRIL CLAWS
  "Claws made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w pa³acu Kuji (Desert Palace - 6500 Gili)
          Mo¿esz te¿ ukraœæ od Taharki w zamku Ipsena
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Curse; Counter;
  Attack power - 39
  Status/Elem. - ---
  
  SCISSOR FANGS
  "Weapon with deadly venom on the tip."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Esto Gaza na 3CD (8000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Aura; Counter;
  Attack power - 45
  Status/Elem. - Add ST: Venom
  
  DRAGON’S CLAWS
  "Weapon made from a dragon's claw."
  Zdobywasz  - Jeden za skarbów Chocobo (zapraszam do sekcji chocobo)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - No Mercy; Counter;
  Attack power - 53
  Status/Elem. - Elem-Atk: Water
  
  TIGER FANGS
  "Long, sharp claws."
  Zdobywasz  - Daguerreo... 4CD... (16000 Gili)... Nic ciekawego ;)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Revive; Counter;
  Attack power - 62
  Status/Elem. - ---
  
  AVENGER
  "Powerful claws that can kill opponents with one hit."
  Zdobywasz  - Daguerreo... 4CD... (16000 Gili)... Nic ciekawego ;)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Demi Shock; Counter;
  Attack power - 70
  Status/Elem. - Add ST: Death Blow
  
  KAISER KNUCKLES
  "Claws with a wind spirit dwelling inside."
  Zdobywasz  - To co wy¿ej, tyle ¿e 2000 Gili dro¿ej :)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Countdown; Curse; Counter;
  Attack power - 75
  Status/Elem. - Elem-Atk: Wind
          Add ST: Trouble
  
  DUEL CLAWS
  "Weapon once used by a legendary hero."
  Zdobywasz  - Mo¿esz je zsyntezowaæ w Black Mage Village (Dragon's Claws
          + Tiger Fangs + 16000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Spare Change; Demi Shock; Revive;
  Attack power - 79
  Status/Elem. - Add ST: Berserk
  
  RUNE CLAWS
  "Legendary combat claws that use the power of darkness to unleash a
  destructive force beyond imagination."
  Zdobywasz  - Po walce z Tiamatem rozejrzyj siê po sali w której jesteœ.
          Na pewno je znajdziesz ;)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Spare Change; Demi Shock; Revive;
  Attack power - 83
  Status/Elem. - Add ST: Darkness
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  
  Ró¿d¿ki i flety dla Eiko (Rackets & Flutes)
  
  AIR RACKET
  "Long-range combat racket."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ j¹ w Treno przez 3CD za 400 Gili
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Scan; Panacea;
  Attack power - 13
  Element   - Atk: Wind
  
  MULTINA RACKET
  "Long-range weapon that holds mysterious powers."
  Zdobywasz  - Mo¿esz j¹ zakupiæ w Cleyrze, albo póŸniej w Lindblum na 2CD
          (700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Blind; Stona; Shell;
  Attack power - 17
  Element   - Atk: Wind
  
  GOLEM'S FLUTE
  "Flute with a golem's power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Eiko ma go od pocz¹tku
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Auto-Regen; Cura; Life;
  Attack power - 17
  Element   - ---
  
  LAMIA'S FLUTE
  "Flute with Lamia's power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz go kupiæ w Madain Sari (350 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Float; Stona; Silence;
  Attack power - 21
  Element   - ---
  
  MAGIC RACKET
  "Long-range weapon that holds magic powers."
  Zdobywasz  - Lindblum na 3CD (1350 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Berserk (tylko dla Dagger); Mini; Cure;
  Attack power - 23
  Element   - Atk: Wind, Holy
  
  MYTHRIL RACKET
  "Long-range weapon made of mythril."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Daguerreo (2250 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Reflect; Shell; Protect;
  Attack power - 27
  Element   - Atk: Wind
  
  HAMELIN
  "Flute that holds magic powers."
  Zdobywasz  - Kupujesz w Daguerreo na 3CD (5700 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Curaga; Might; Jewel;
  Attack power - 27
  Element   - ---
  
  SIREN'S FLUTE
  "Flute with a siren's power dwelling inside."
  Zdobywasz  - Mo¿esz kupiæ w Black Mage Village na 4CD (7000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Full-Life; Dispel; Esuna;
  Attack power - 30
  Element   - ---
  
  ANGEL FLUTE
  "Legendary flute that is said to enchant anyone who hears its tune."
  Zdobywasz  - Znajduje siê w Memorii ko³o drugiej kuli (Save Pointu)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Holy; Esuna; Curaga;
  Attack power - 33
  Element   - ---
  
  PRIEST'S RACKET
  "Long-range holy racket."
  Zdobywasz  - Mo¿esz zsyntezowaæ w Black Mage Village (Air Racket +
          Cachusha + 11000 Gili)
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Silence; Might;
  Attack power - 35
  Element   - Atk: Wind
  
  TIGER RACKET
  "The most powerful long-range racket."
  Zdobywasz  - Skarb chocobo pod Siedzib¹ Quana
  ==============================================
  Umiejêtnoœci - Dispel;
  Attack power - 45
  Element   - Wind
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Kapelusze (Hats)
  
  No i skoñczyliœmy z nasz¹ broni¹, teraz czas na kapelutki...
  Kapelusze mog¹ wyekwipowaæ tylko Zidane, Dagger, Vivi, Steiner, Amarant i
  Eiko. Wyj¹tkiem jest "Straw Hat", który mog¹ za³o¿yæ WSZYSTKIE postacie.
  
  Mia³em du¿y k³opot z obliczaniem statsów, bo jest kilka kombinacji punktów
  na ka¿dy ubiór... Trudno to zrozumieæ, ale jeœli mia³bym tu wypisaæ
  wszystkie zmiany statsów to zajê³oby to ca³kiem du¿o miejsca... Wiêc po
  prostu wypiszê zmieny G£ÓWNEGO statsa dla ka¿dej czêœci ubioru.
  
  ==========================================================================
  STRAW HAT
  "Provides a southern, tropical feel."
  
  Postacie    - Wszystkie (razem ze Steinerem i Frey¹)
  Stat/Magic Def - 0
  Zdolnoœci   - ---
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  LEATHER HAT
  "Not a suitable item to wear in combat."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 6
  Zdolnoœci   - Fire;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  HEADGEAR
  "Wearing it will make you popular."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 6
  Zdolnoœci   - Undead Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 50%
  
  -----------------------------------
  FEATHER HAT
  "Hat that raises Spirit."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Amaranta
  Stat/Magic Def - 7
  Zdolnoœci   - Bright Eyes; Add Status;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Wind
  
  -----------------------------------
  STEEPLED HAT
  "Hats worn by mages."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Amaranta
  Stat/Magic Def - 9
  Zdolnoœci   - Protect;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MAGUS HAT
  "Hat suited for mages."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Amaranta
  Stat/Magic Def - 10
  Zdolnoœci   - Slow;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Ice
  
  -----------------------------------
  BANDANA
  "Mysterious bandana that makes you light-footed."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 12
  Zdolnoœci   - Man Eater; Insomniac;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MAGE'S HAT
  "Hat that holds magic power."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Magic Def - 14
  Zdolnoœci   - Loudmouth; Fira;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Holy/Shadow
  
  -----------------------------------
  RITUAL HAT
  "Hat worn for ceremonies and festivals in Conde Petie."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 16
  Zdolnoœci   - Counter; Bright Eyes; Undead Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  LAMIA'S TIARA
  "Tiara worn by Lamia."
  
  Postacie    - Dagger, Quina i Eiko + Freya
  Stat/Magic Def - 17
  Zdolnoœci   - Clear Headed; Confuse; Float;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Wind 50%
  
  -----------------------------------
  TWIST HEADBAND
  "Headband that raises Strength."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 17
  Zdolnoœci   - Gamble Defence; Add Status;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Earth
  
  -----------------------------------
  MANTRA BAND
  "Draws on hidden strength."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 19
  Zdolnoœci   - HP+20%; Antibody;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  DARK HAT
  "Old hat, steeped in legend."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 21
  Zdolnoœci   - High Tide; Jelly;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GREEN BERET
  "Improves movement."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 23
  Zdolnoœci   - Ability Up; Clear Headed;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  RED HAT
  "Dark-red hat."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 26
  Zdolnoœci   - MP Attack; Cover;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Fire
  
  -----------------------------------
  BLACK HOOD
  "Hood from a foreign land."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Amaranta
  Stat/Magic Def - 27
  Zdolnoœci   - Accuracy+; Locomotion; Death;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire/Thunder/Water 50%
  
  -----------------------------------
  GOLDEN HAIRPIN
  "Hairpin that holds magic powers."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 32
  Zdolnoœci   - Auto-Regen; Loudmouth;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Water
  
  -----------------------------------
  ADAMAN HAT
  "Extremely durable hat."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 33
  Zdolnoœci   - HP+20%; Gamble Defence;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Thunder 100%
  
  -----------------------------------
  CORONET
  "Coronet that radiates a mysterious light."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 35
  Zdolnoœci   - Man Eater; Return Magic;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Wind 100%
  
  -----------------------------------
  FLASH HAT
  "Holy hat."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Quiny
  Stat/Magic Def - 37
  Zdolnoœci   - Eye 4 Eye; Beast Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Thunder/Holy
  
  -----------------------------------
  HOLY MITRE
  "Dark-red hat."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 26
  Zdolnoœci   - MP Attack; Cover;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Fire
  
  -----------------------------------
  GOLDEN SKULLCAP
  "Known for providing great defence."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 52
  Zdolnoœci   - Power Up; Locomotion
  Status/Elem.  - Elem-Def: Earth 50%
           Elem-Atk: Water
  
  -----------------------------------
  CIRCLET
  "Circlet protected by magic."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Magic Def - 51
  Zdolnoœci   - Jelly; Clear Headed;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Earth
  
  -----------------------------------
  THIEF HAT
  "Hats for thieves."
  
  Postacie    - Tylko Zidane
  Stat/Magic Def - 38
  Zdolnoœci   - Long Reach; Lucky Seven; Mug;
  Status/Elem.  - ---
  
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Bransolety (Wrists & armlets)
  
  Patrz: Uwagi dotycz¹ce kapeluszy ;)
  
  ==========================================================================
  PEARL ARMLET
  "Provides a southern, tropical feel."
  
  Postacie    - Wszystkie (razem ze Steinerem i Frey¹)
  Stat/Evade   - 0
  Stat/Magic Eva - 0
  Zdolnoœci   - ---
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  WRIST
  "Regular wristlet."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 5
  Stat/Magic Eva - 3
  Zdolnoœci   - Flee-Gil;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  LEATHER WRIST
  "Wristlet that raises Spirit when equipped."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 7
  Stat/Magic Eva - 5
  Zdolnoœci   - Beast Killer; Blizzard;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GLASS ARMLET
  "Armlet made of glass."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 10
  Stat/Magic Eva - 7
  Zdolnoœci   - Steal Gil; Antibody;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 50%
  
  -----------------------------------
  BONE WRIST
  "Wristlet made from bones."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 13
  Stat/Magic Eva - 9
  Zdolnoœci   - Add Status;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Earth
  
  -----------------------------------
  MYTHRIL ARMLET
  "Armlet made of mythril."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 17
  Stat/Magic Eva - 11
  Zdolnoœci   - Bug Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  N-KAI ARMLET
  "Armlet formerly worn by a ninja."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 27
  Stat/Magic Eva - 0
  Zdolnoœci   - Bandit; Undead Killer; Water;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  JADE ARMLET
  "Armlet made of jade."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 0
  Stat/Magic Eva - 27
  Zdolnoœci   - Body Temp; High Tide;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Holy
  
  -----------------------------------
  MAGIC ARMLET
  "Armlet packed with magic."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 16
  Stat/Magic Eva - 16
  Zdolnoœci   - Clear Headed; Silence;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  CHIMERA ARMLET
  "Armlet adorned with Chimera wings."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 22
  Stat/Magic Eva - 14
  Zdolnoœci   - Mug; Add Status;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Holy 100%
  
  -----------------------------------
  EGOIST'S ARMLET
  "Armlet made in the dark world."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 20
  Stat/Magic Eva - 20
  Zdolnoœci   - Beast Killer; Level Up;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Shadow 100%
  
  -----------------------------------
  DRAGON WRIST
  "Wristlet made from dragon bones."
  
  Postacie    - Wszystkie + Freya
  Stat/Evade   - 28
  Stat/Magic Eva - 12
  Zdolnoœci   - Jelly; Lancer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Shadow 50%
  
  -----------------------------------
  THIEF GLOVES
  "Gloves used by thieves."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Evade   - 26
  Stat/Magic Eva - 13
  Zdolnoœci   - Master Thief;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  POWER WRIST
  "Wristlet guard that raises Strength when equipped."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 30
  Stat/Magic Eva - 10
  Zdolnoœci   - Accuracy+;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  BRACER
  "Bracer used by gamblers."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Evade   - 35
  Stat/Magic Eva - 18
  Zdolnoœci   - Add Status; Power Throw;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Wind
  
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Kamizelki (Vests)
  
  Patrz: Uwagi dotycz¹ce kapeluszy ;)
  
  ==========================================================================
  ALOHA T-SHIRT
  "Provides a southern, tropical feel."
  
  Postacie    - Wszystkie (razem ze Steinerem i Frey¹)
  Stat/Defence  - 0
  Zdolnoœci   - ---
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  LEATHER SHIRT
  "Shirt made of leather."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 6
  Zdolnoœci   - Protect Girls;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  SILK SHIRT
  "Silk burnes easily."
  
  Postacie    - Wszystkie oprócz Quiny
  Stat/Defence  - 7
  Zdolnoœci   - Cure; Thunder;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Thunder 50%
  
  -----------------------------------
  LEATHER PLATE
  "Plate worn for combat."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Defence  - 8
  Zdolnoœci   - Chakra;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Ice 50%
  
  -----------------------------------
  BRONZE VEST
  "Plate made of bronze."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 9
  Zdolnoœci   - Jelly;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  COTTON ROBE
  "Ordinary robe."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 10
  Zdolnoœci   - Chemist; Shell;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  CHAIN PLATE
  "Plate that provides brimming strength."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Defence  - 10
  Zdolnoœci   - Devil Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MYTHRIL VEST
  "Vest braided with mythril."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 12
  Zdolnoœci   - Auto-Potion;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 50%
  
  -----------------------------------
  ADAMAN VEST
  "Very durable vest."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 14
  Zdolnoœci   - Stone Killer; Bird Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire 50%
  
  -----------------------------------
  MAGICIAN CLOAK
  "Cloak that holds magic powers."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 15
  Zdolnoœci   - Insomniac; MP+10%;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Ice
  
  -----------------------------------
  SILK ROBE
  "Robe made of silk."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 16
  Zdolnoœci   - Ability Up; Loudmouth;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  SURVIVAL VEST
  "Vest that raises Spirit."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 17
  Zdolnoœci   - Locomotion; Antibody; Mug;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MAGICIAN ROBE
  "Robe made for mages."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 21
  Zdolnoœci   - Auto-Potion; MP+10%;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  BRIGANDINE
  "Clothes that raise Strength."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Defence  - 20
  Zdolnoœci   - Ability Up; Return Magic;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  JUDO UNIFORM
  "Clothes from a foreign land."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 23
  Zdolnoœci   - Distract; HP+10%;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GAIA GEAR
  "Robe blessed by the earth god."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 25
  Zdolnoœci   - Insomniac; High Tide; Osmose;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Earth
           Absorbs: Earth
  
  -----------------------------------
  POWER VEST
  "Raises Strength."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 27
  Zdolnoœci   - Stone Killer; Gamble Defence; Counter;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  DEMON'S VEST
  "Supposedly, a vest that belonged to a demon."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 31
  Zdolnoœci   - Devil Killer; Auto-Potion; Locomotion;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Shadow 50%
  
  -----------------------------------
  MINERVA'S PLATE
  "Plate worn by women."
  
  Postacie    - Dagger i Eiko + Freya
  Stat/Defence  - 34
  Zdolnoœci   - Restore HP; High Tide;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GLUTTON'S ROBE
  "Robe worn by Qus."
  
  Postacie    - Quina
  Stat/Defence  - 41
  Zdolnoœci   - Antibody; Body Temp; Auto-Regen;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  LIGHT ROBE
  "Robe possessed by the spirit of light."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 41
  Zdolnoœci   - Half MP; Auto-Regen; Full-Life;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Holy/Shadow
  
  -----------------------------------
  WHITE ROBE
  "Robe made for white mages."
  
  Postacie    - Dagger i Eiko
  Stat/Defence  - 42
  Zdolnoœci   - Loudmouth; Auto-Potion; Holy;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Holy
  
  -----------------------------------
  BLACK ROBE
  "Robe made for black mages."
  
  Postacie    - Vivi i Quina
  Stat/Defence  - 43
  Zdolnoœci   - MP+20%; Flare; Reflectx2;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Shadow
  
  -----------------------------------
  NINJA GEAR
  "Gear that makes you light-footed."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Defence  - 35
  Zdolnoœci   - Alert; Locomotion; Eye 4 Eye;
  Status/Elem.  - Absorbs: Shadow
  
  -----------------------------------
  DARK GEAR
  "Gear that raises Spirit."
  
  Postacie    - Wszystkie
  Stat/Defence  - 37
  Zdolnoœci   - Clear Headed; Jelly; 
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  BRAVE SUIT
  "Extremely durable suit."
  
  Postacie    - Zidane i Amarant
  Stat/Defence  - 42
  Zdolnoœci   - Restore HP; Auto-Regen;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Fire
  
  -----------------------------------
  ROBE OF LORDS
  "The greatest robe."
  
  Postacie    - Dagger, Vivi, Quina i Eiko
  Stat/Defence  - 46
  Zdolnoœci   - Reflect-Null; Concentrate;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Wind 100%
  
  -----------------------------------
  RUBBER SUIT
  "Suit worn by women."
  
  Postacie    - Dagger i Eiko + Freya
  Stat/Defence  - 39
  Zdolnoœci   - Eye 4 Eye; Esuna;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Thunder 100%
  
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  He³my (Helms)
  
  Patrz: Uwagi dotycz¹ce kapeluszy ;)
  
  ==========================================================================
  RUBBER HELM
  "Helm worn by soldier trainees."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 5
  Zdolnoœci   - Minus Strike;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Thunder 50%
  
  -----------------------------------
  BRONZE HELM
  "Helm made of bronze."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 6
  Zdolnoœci   - Bug Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 50%
  
  -----------------------------------
  IRON HELM
  "Helm made of iron."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 7
  Zdolnoœci   - Bright Eyes; Level Up;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  BARBUT
  "Headgear that raises Spirit."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 9
  Zdolnoœci   - Alert; Dragon Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MYTHRIL HELM
  "Helm made of mythril."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 11
  Zdolnoœci   - Insomniac; Antibody;
  Status/Elem.  - Elem-Atk: Holy
  
  -----------------------------------
  GOLD HELM
  "Helm made of gold."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 13
  Zdolnoœci   - Mental Brake; Reis's Wind; Clear Headed;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  CROSS HELM
  "Helm that raises Strength."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 16
  Zdolnoœci   - MP Attack; Devil Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  DIAMOND HELM
  "Helm made of diamond."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 20
  Zdolnoœci   - Accuracy+; Insomniac;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  PLATINUM HELM
  "Helm made of platinum."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 23
  Zdolnoœci   - Restore HP; Stone Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Ice 50%
  
  -----------------------------------
  GENJI HELMET
  "Very famous brand of helmet."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 29
  Zdolnoœci   - HP+20%;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  KAISER HELM
  "Helm that raises Strength and Magic."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 26
  Zdolnoœci   - Eye 4 Eye;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GRAND HELM
  "The greatest helmet."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Magic Def - 33
  Zdolnoœci   - High Tide;
  Status/Elem.  - ---
  
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Rêkawice (Gloves)
  
  Patrz: Uwagi dotycz¹ce kapeluszy ;)
  
  ==========================================================================
  BRONZE GLOVES
  "Gloves made of bronze."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 8
  Stat/Magic Eva - 2
  Zdolnoœci   - Antibody;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  SILVER GLOVES
  "Combat gloves."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 10
  Stat/Magic Eva - 5
  Zdolnoœci   - Undead Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Ice 50%
  
  -----------------------------------
  MYTHRIL GLOVES
  "Gloves made of mythril."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 13
  Stat/Magic Eva - 7
  Zdolnoœci   - Man Eater; Bug Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  THUNDER GLOVES
  "Gloves with a thunder god's power dwelling inside."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 16
  Stat/Magic Eva - 10
  Zdolnoœci   - Devil Killer; Add Status;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Thunder 50%
           Elem-Atk: Thunder
  
  -----------------------------------
  DIAMOND GLOVES
  "Gloves made of diamond."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 19
  Stat/Magic Eva - 13
  Zdolnoœci   - Ability Up; Jelly;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 100%
  
  -----------------------------------
  AEGIS GLOVES
  "Gloves worn exclusively by knights."
  
  Postacie    - Steiner
  Stat/Evade   - 30
  Stat/Magic Eva - 10
  Zdolnoœci   - Charge!;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire 100%
  
  -----------------------------------
  GENJI GLOVES
  "Very famous brand of glove."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 27
  Stat/Magic Eva - 17
  Zdolnoœci   - High Tide;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GAUNTLETS
  "Gloves worn by swordsmen."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 36
  Stat/Magic Eva - 7
  Zdolnoœci   - Cover;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire/Earth/Water/Wind 50%
  
  -----------------------------------
  DEFENCE GLOVES
  "Protects you from various attacks."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Evade   - 25
  Stat/Magic Eva - 20
  Zdolnoœci   - HP+20%;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire/Ice/Thunder 50%
  
  -----------------------------------
  VENETIA SHIELD
  "Popular shield among soldiers."
  
  Postacie    - Steiner
  Stat/Evade   - 17
  Stat/Magic Eva - 26
  Zdolnoœci   - Auto-Float; Counter;
  Status/Elem.  - ---
  
  
  
  
  <>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>^<>
  
  Zbroje (Armour)
  
  Patrz: Uwagi dotycz¹ce kapeluszy ;)
  
  ==========================================================================
  BRONZE ARMOUR
  "Armour made of bronze."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 25
  Zdolnoœci   - Bird Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Wind 50%
  
  -----------------------------------
  LINEN CUIRASS
  "Armour packed with magic."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 10
  Zdolnoœci   - Cover;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  CHAIN MAIL
  "Armour made of chains."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 12
  Zdolnoœci   - HP+10%; Bird Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Earth 50%
  
  -----------------------------------
  MYTHRIL ARMOR
  "Armour made of mythril."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 15
  Zdolnoœci   - Jelly; Cover;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Water 50%
  
  -----------------------------------
  PLATE MAIL
  "Armour that raises Spirit."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 17
  Zdolnoœci   - Locomotion; Undead Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GOLD ARMOUR
  "Armour made of gold."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 19
  Zdolnoœci   - Stone Killer;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  SHIELD ARMOUR
  "Armour that provides excellent protection."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 23
  Zdolnoœci   - Distract;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Fire/Ice/Thunder 50%
  
  -----------------------------------
  DEMON'S MAIL
  "Armour made in the dark world."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 27
  Zdolnoœci   - High Tide;
  Status/Elem.  - Absorbs: Shadow
           Elem-Atk: Shadow
  
  -----------------------------------
  DIAMOND ARMOUR
  "Armour made of diamond."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 33
  Zdolnoœci   - Ability Up;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  PLATINA ARMOUR
  "Armour made of platinum."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 36
  Zdolnoœci   - Beast Killer;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Ice 100%
  
  -----------------------------------
  CARABINI MAIL
  "Armour protected by extraordinary powers."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 39
  Zdolnoœci   - Auto-Regen;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  DRAGON MAIL
  "Armour made from a dragon's scale."
  
  Postacie    - Freya
  Stat/Defence  - 42
  Zdolnoœci   - High Jump;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GENJI ARMOUR
  "Very famous brand of armour."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 45
  Zdolnoœci   - Body Temp; Accuracy+;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  MAXIMILLIAN
  "Armour worn exclusively by knights."
  
  Postacie    - Steiner
  Stat/Defence  - 54
  Zdolnoœci   - HP+20%;
  Status/Elem.  - ---
  
  -----------------------------------
  GRAND ARMOUR
  "The greatest armour."
  
  Postacie    - Freya i Steiner
  Stat/Defence  - 59
  Zdolnoœci   - Chemist; Restore HP;
  Status/Elem.  - Elem-Def: Shadow 50%
  
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    e. Lista przedmiotów add-on
  
  Dla przedmiotów Add-on zrobi³em oddzieln¹ sekcjê, poniewa¿ jest ich
  cholernie du¿o. Oto wzór opisu przedmiotu:
  
  ------------------------------------------------
  NAZWA
  "Opis"
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: XX   Attack:  XX
         STR: XX   Defence:  XX
         MAG: XX   Evade:   XX
         SPR: XX   Magic Def: XX
               Magic Eva: XX
  ==========================================
  Postacie   -
  Zdolnoœci  -
  Status/Elem. -
  ------------------------------------------------
  
  W miejsce XX bêdzie wpisana liczba, o jak¹ dany stats siê zwiêksza, np.
  +2, -5, +3, itd.
  
  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
  
  SANDALS
  "Provides a southern, tropical feel."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - ---
  Status/Elem. - ---
  
  GARNET
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Bahamut; Healer;
  Status/Elem. - ---
  
  AMETHYST
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Atomos; Demi;
  Status/Elem. - ---
  
  AQUAMARINE
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Leviathan; HP+10%;
  Status/Elem. - ---
  
  DIAMOND
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Body Temp; Distract;
  Status/Elem. - ---
  
  EMERALD
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Haste; MP+10%; White Draw;
  Status/Elem. - ---
  
  MOONSTONE
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Shell; Beast Killer;
  Status/Elem. - ---
  
  RUBY
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Carbuncle; Reflect;
  Status/Elem. - ---
  
  PERIDOT
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Ramuh; Thundara;
  Status/Elem. - ---
  
  SAPPHIRE
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Fenrir; High Tide;
  Status/Elem. - ---
  
  OPAL
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Shiva; Blizzara;
  Status/Elem. - ---
  
  TOPAZ
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Ifrit; Fira;
  Status/Elem. - ---
  
  LAPIS LAZULI
  "Restores HP."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Ability Up; Accuracy+;
  Status/Elem. - ---
  
  PHOENIX PINION
  "Cures KO. It cannot be used in the field."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - Jest prawie wszêdzie :)
  
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Eiko
  Zdolnoœci  - Phoenix;
  Status/Elem. - ---
  
  DARK MATTER
  "Deals damage to the target."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - Kupujesz na aukcji w Treno
          (ok. 50000 Gili)
  
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +3   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Atomos; Demi;
  Status/Elem. - ---
  
  DESERT BOOTS
  "Boots with good traction."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +1   Evade:   +2
         SPR: +1   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Flee-Gil; Protect; Scan;
  Status/Elem. - Elem-Def: Earth 50%
  
  GERMINAS BOOTS
  "Boots that raise Strength."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +1   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +2
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Alert; HP+10%; Flee;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Earth
  
  FEATHER BOOTS
  "Boots that are light as a feather."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +3
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Float; Float; Mini;
  Status/Elem. - Absorbs: Earth
  
  CORAL RING
  "Ring adorned by corals."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: +2   Magic Def: 0
               Magic Eva: +3
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Insomniac; Man Eater; Lancer;
  Status/Elem. - Absorbs: Thunder
  
  PROMIST RING
  "Ring that raises Strength."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +3
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Restore HP; Absorbs MP; Mag Elem Null;
  Status/Elem. - ---
  
  PEARL ROUGE
  "Rouge used by women that draws out Holy power."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   0
         SPR: +4   Magic Def: 0
               Magic Eva: +4
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Level Up; Reflect-Null; Loudmouth;
  Status/Elem. - Elem-Def: Holy 50%
          Elem-Atk: Water
  
  ANCIENT AROMA
  "Item that radiates a mysterious light."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +4
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Odin's Sword;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Shadow
  
  ANKLET
  "Anklet adorned with a four-leaf clover that raises Spirit."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +3   Evade:   +5
         SPR: +1   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Locomotion; Healer; Counter;
  Status/Elem. - ---
  
  GLASS BUCKLE
  "Buckle protected by mysterious powers."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +1   Defence:  0
         MAG: +1   Evade:   0
         SPR: +2   Magic Def: 0
               Magic Eva: +5
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Antibody; Add Status; Thunder;
  Status/Elem. - ---
  
  MAGICIAN SHOES
  "Shoes packed with magic."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: +6
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - MP+10%; Clear Headed; Blind;
  Status/Elem. - ---
  
  FAIRY EARRINGS
  "Earrings that raise Spirit."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +4
         SPR: +2   Magic Def: 0
               Magic Eva: +2
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Level Up; Body Temp; Regen;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Wind
  
  RUNNING SHOES
  "Shoes that allow you to walk with light steps."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: +2   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   +4
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: +4
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Haste; Auto-Potion; Haste;
  Status/Elem. - ---
  
  BLACK BELT
  "Belt that raises Strength."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  +1
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: +2   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - HP+20%; Beast Killer; Demi;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Wind
  
  REFLECT RING
  "Ring enchanted with the spell 'Reflect'."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +1   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: +1   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Reflect; Distract; Reflect;
  Status/Elem. - ---
  
  PUMICE PIECE
  "'Put it together with the other piece.'"
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   +5
         SPR: 0   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Boost;
  Status/Elem. - Absorbs: Holy/Shadow
  
  YELLOW SCARF
  "Scarf that raises Strength."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Bird Killer; Millionaire; Steal Gil;
  Status/Elem. - ---
  
  GOLD CHOKER
  "Magic choker."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   +2
         SPR: 0   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Potion; Flee-Gil; Shell;
  Status/Elem. - ---
  
  CACHUSHA
  "Hair ornament enchanted with various powers, worn by women."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: +1   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +2   Evade:   0
         SPR: +1   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Bright Eyes; Ability Up; Life;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Fire
  
  BARETTE
  "Hair ornament wnchanted with various powers, worn by women."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +3   Defence:  0
         MAG: +1   Evade:   0
         SPR: +1   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Chemist; Gamble Defence; Cura;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Ice
  
  MAIDEN PRAYER
  "Item that has a nice fragnence."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: +1   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: +1
               Magic Eva: +3
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Regen;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Holy
  
  POWER BELT
  "Belt that raises Strength."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +3   Defence:  +2
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - MP Attack; Counter; Fira;
  Status/Elem. - ---
  
  MADAIN'S RING
  "Ring used as a charm since ancient times."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: +2   Magic Def: +2
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Body Temp; Chemist; Guardian Mog;
  Status/Elem. - Absorbs: Ice
  
  REBIRTH RING
  "Ring with a phoenix's power dwelling inside."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  0
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: +4   Magic Def: +2
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Life; Life; Revive;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Holy
  
  ANGEL EARRINGS
  "Holy earrings worn by women."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  +2
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: 0
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Regen; MP+20%; Reis's Wind;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Holy
  
  EXTENSION
  "Hair ornament enchanted with various powers, worn by women."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +1   Defence:  +1
         MAG: +2   Evade:   0
         SPR: +1   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Potion; MP+10%; Level Up;
  Status/Elem. - Elem-Atk: Thunder
  
  RIBBON
  "Item that always keeps Mog beside you."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +1   Defence:  +1
         MAG: +3   Evade:   +5
         SPR: +1   Magic Def: +1
               Magic Eva: +4
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Auto-Life; Life; Revive;
  Status/Elem. - Absorbs: Water/Wind
          Elem-Def: Fire/Ice/Thunder/Holy 50%
  
  BATTLE BOOTS
  "Combat boots."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: +2   Defence:  +2
         MAG: 0   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: +1
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - MP Attack; Initiative; HP+20%;
  Status/Elem. - ---
  
  PUMICE
  "'Summon the beast from the dark.'"
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: +1   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  +1
         MAG: +1   Evade:   0
         SPR: 0   Magic Def: +2
               Magic Eva: 0
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Ark;
  Status/Elem. - ---
  
  ROSETTA STONE
  "Ring with a fire god's spirit dwelling inside."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  +1
         MAG: +1   Evade:   +2
         SPR: 0   Magic Def: +3
               Magic Eva: +2
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Level Up; Concentrate; Reflectx2;
  Status/Elem. - Absorbs: Fire
  
  PROTECT RING
  "Protects you from various attacks."
  ------------------------------------------
  Zdobywasz  - ???
  Statsy    SPD: 0   Attack:   0
         STR: 0   Defence:  +2
         MAG: 0   Evade:   +4
         SPR: +1   Magic Def: +3
               Magic Eva: +6
  ==========================================
  Postacie   - Wszyscy
  Zdolnoœci  - Long Reach; Mag Elem Null; Half MP;
  Status/Elem. - Elem-Def: WSZYSTKIE elementy 50%
  
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    f. Opis statusów
  
  
  Wiêkszoœæ negatywnych statusów mo¿na uleczyæ dziêki przedmiotowi Remedy,
  lub za pomoc¹ czaru Esuna.
  
  Auto-Life       Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: ZdolnoϾ "Auto-Life" lub czar Quiny "Auto-Life"
  ---
  Dziêki Auto-Life postaæ która umrze zostanie automatycznie wskrzeszona z
  1HP.
  -----------------------------------------
  
  Berserk        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Gysahl Greens"
  Zapobiega: ---
  ---
  Postaæ traci nad sob¹ kontrolê i bez przerwy atakuje przeciwnika atakami
  fizycznymi, ale ma silniejsze ataki
  -----------------------------------------
  
  Confuse        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Twoja postaæ musi byæ trafiona atakiem fizycznym
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Clear Headed"
  ---
  Postaæ bêdzie atakowaæ WSZYSTKICH podczas walki w³¹cznie z twoimi
  postaciami; Chodzi o to, ¿e co jedn¹ kolejkê automatycznie kogoœ atakuje
  (mo¿e zaatakowaæ nawet siebie)
  -----------------------------------------
  
  Darkness        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Eye Drop"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Bright Eyes"
  ---
  Postaæ zostaje oœlepiona i zmniejsza siê jej celnoœæ, przez co mo¿e nie
  trafiæ przeciwnika atakiem fizycznym
  -----------------------------------------
  
  Float         Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: ZdolnoϾ "Auto-Float" lub czar "Float"
  ---
  Postaæ wznosi siê w powietrzu, dziêki czemu nie dzia³aj¹ na ni¹ ¿adne
  ataki ziemne, ale postaæ jest o wiele s³absza przeciwnko wiatrowi
  -----------------------------------------
  
  Freeze         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Czar rodzaju ogniowego (Fire)
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Body Temp"
  ---
  Postaæ nie mo¿e wykonywaæ ¿adnych ruchów, a raz trafiona od razu umiera
  -----------------------------------------
  
  Gradual Petrify    Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Soft" lub czar "Stona"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Jelly"
  ---
  Postaæ ma nad g³ow¹ licznik, który odlicza od 10 do 0. Gdy dojdzie do 0
  postaæ ma status "Petrify"
  -----------------------------------------
  
  Haste         Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: ZdolnoϾ "Auto-Haste" lub czar "Haste"
  ---
  Postaci o wiele szybciej nape³nia siê pasek ATB, dziêki czemu mo¿e ona
  wykonaæ wiêcej ruchów przez dany okres czasu
  -----------------------------------------
  
  Heat          Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Czar rodzaju lodu (Ice) lub wody (Water)
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Body Temp"
  ---
  Gdy postaæ wykona choæ jeden ruch, umiera
  -----------------------------------------
  
  Mini          Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Czar "Mini"
  Zapobiega: ---
  ---
  Postaæ siê zmniejsza, przez co wszystkie jej ataki fizyczne
  zabieraj¹ 1HP
  -----------------------------------------
  
  Petrify        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Soft" lub czar "Stona"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Jelly"
  ---
  Postaæ ma nad g³ow¹ licznik, który odlicza od 10 do 0. Gdy dojdzie do 0
  postaæ ma status "Petrify"
  -----------------------------------------
  
  Poison         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Antidote" lub czar "Panacea"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Antibody"
  ---
  Przez czas gdy postaæ ma ten status, HP tej postaci bêdzie stopniowo
  spadaæ
  -----------------------------------------
  
  Protect        Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: Czar "Protect"
  ---
  Postaæ dostaje mniejsze obra¿enia od ataków fizycznych
  -----------------------------------------
  
  Reflect        Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: Czar "Reflect" lub zdolnoϾ "Auto-Reflect"
  ---
  Czary, którymi zostanie zaatakowana postaæ odbijaj¹ siê od niej i
  trafiaj¹ rzucaj¹cego ten czar. Niektóre czary nie daj¹ siê jednak odbiæ,
  np. "Doomsday"
  -----------------------------------------
  
  Regen         Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: Czar "Regen", zdolnoϾ "Auto-Regen", "Reis's Wind" Freyi lub
  "Aura" Amaranta
  ---
  Postaci co jakiœ czas regeneruje siê ma³a iloœæ HP (odwrotnie ni¿ u
  statusu "Poison"
  -----------------------------------------
  
  Shell         Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: Czar "Shell"
  ---
  Postaæ dostaje mniejsze obra¿enia od ataków magicznych
  -----------------------------------------
  
  Silence        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Echo Screen"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Loudmouth"
  ---
  Twoja postaæ nie mo¿e korzystaæ z magii
  -----------------------------------------
  
  Sleep         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Postaæ musi byæ uderzona atakiem fizycznym
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Insomniac"
  ---
  Twoja postaæ œpi i nie mo¿e wykonywaæ ¿adnych ruchów
  -----------------------------------------
  
  Slow          Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Tylko przedmiot "Remedy"
  Zapobiega: ---
  ---
  Przeciwieñstwo "Haste". Postaci wolniej nape³nia siê pasek ATB, przez
  co wykonuje ona mniej ruchów przez dany okres czasu
  -----------------------------------------
  
  Stop          Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Tylko przedmiot "Remedy"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Locomotion"
  ---
  Twoja postaæ siê zatrzymuje i nie mo¿e wykonywaæ ¿adnych ruchów
  -----------------------------------------
  
  Trouble        Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Annoyntment"
  Zapobiega: ---
  ---
  Jeœli postaci z tym statusem zostan¹ zadane obra¿enia, reszta dru¿yny
  otrzyma ok. 50% tych obra¿eñ
  -----------------------------------------
  
  Vanish         Rodzaj: Pozytywny
  Powoduje: Czar Quiny "Vanish"
  ---
  Postaæ znika i nie mo¿e byæ zaatakowana atakiem fizycznym. Jeœli jednak
  zostanie zaatakowana magi¹, staje siê widoczna
  -----------------------------------------
  
  Venom         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Antidote" lub czar "Panacea"
  Zapobiega: ZdolnoϾ "Antibody"
  ---
  Postaæ nie mo¿e siê ruszaæ i jej HP oraz MP bêd¹ stopniowo spadaæ
  -----------------------------------------
  
  Virus         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Vaccine"
  Zapobiega: ---
  ---
  Po walce twoja postaæ nie otrzyma ¿adnych punktów EXP i AP
  -----------------------------------------
  
  Zombie         Rodzaj: Negatywny
  Ulecza:  Przedmiot "Magic Tag"
  Zapobiega: ---
  ---
  Pasek Trance postaci zostaje "wyzerowany", a postaæ jest wra¿liwa
  na ataki lecznicze (Cure, itp., zadaj¹ jej obra¿enia)
  
  
  ==========================================================================
  
  
    g. Opis przeciwników
  
  
  Na razie pomijam tê sekcjê. Nied³ugo znów siê zajmê ponownym
  przechodzeniem FFIX i bêdê zapisywa³ wszystkie dane o przeciwnikach jakich
  spotkam.
  
  
  ==========================================================================
  
  
    h. Opis wszystkich zdolnoœci
  
  
  No, trochê tego tekstu bêdzie... Oto wzór opisu zdolnoœci:
  
  -------------------------------------------
  WZÓR
  "Wzór wzór wzór"
  
  Powoduje: WZÓR
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Uzbrojenie
  Wymagane kamienie  - Liczba kamieni
  Postacie i AP    - Postaæ (AP)
  -------------------------------------------
  
  Tak wiêc zaczynamy!
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Zidane ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 95AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 20AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Brave Suit;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+20%
  "Increases HP by 20%."
  
  Powoduje: Maksymalne HP twojej postaci zwiêksza siê o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Battle Boots; Black Belt;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ACCURACY+
  "Raises physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zwiêksza siê dok³adnoœæ twoich ataków fizycznych (przydatne
       gdy masz status "Darkness")
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Battle Boots; Black Belt;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DISTRACT
  "Lowers enemy's physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zmniejsza siê dok³adnoœæ ataków fizycznych twojego przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Judo Uniform; Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LONG REACH
  "Back row attacks like front row."
  
  Powoduje: Jeœli postaæ stoi w tylnym szerego jej ataki s¹ tak silne,
       jakby sta³a w przednim
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Thief Hat; Protect Ring;
  Wymagane kamienie  - 16
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP ATTACK
  "Uses own MP to raise Attack Pwr."
  
  Powoduje: Twoja postaæ korzysta z MP, aby atak fizyczny by³ silniejszy
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Battle Boots;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BIRD KILLER
  "Deals lethal damage to flying enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom lataj¹cym
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BUG KILLER
  "Deals lethal damage to insects."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia owadom (takie ma³e... :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Armlet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  STONE KILLER
  "Deals lethal damage to stone enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom z kamienia
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Adaman Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  UNDEAD KILLER
  "Deals lethal damage to undead enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia umarlakom ;)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ritual Hat;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DEVIL KILLER
  "Deals lethal damage to demons."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia demonom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BEAST KILLER
  "Deals lethal damage to beasts."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia potworom (tj. Behemoth)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Egoist’s Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAN EATER
  "Deals lethal damage to humans."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia "ludziom" :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MASTER THIEF
  "Steal better items."
  
  Powoduje: Najpierw kradniesz bardziej "atrakcyjne" przedmioty
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Thief Gloves;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  STEAL GIL
  "Steal Gil along with items."
  
  Powoduje: Kradniesz Gile razem z przedmiotami
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ADD STATUS
  "Adds weapon's status effect (Add ST) when you Attack."
  
  Powoduje: Podczas ataku jest szansa, ¿e przeciwnik dostanie status, jaki
       jest przypisany do broni
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Hat; Glass Buckle;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  GAMBLE DEFENCE
  "Raises Defence occasionally."
  
  Powoduje: Losowo zmniejsza siê lub zwiêksza siê obrona przed atakami
       fizycznymi
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Vest;
  Wymagane kamienie  - 1
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat; Gaia Gear;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COUNTER
  "Counter-attacks when physically attacked."
  
  Powoduje: Gdy postaæ zostanie zaatakowana atakiem fizycznym, kontratakuje,
       ale nie zawsze
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Power Vest;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  PROTECT GIRLS
  "You take damage in place of a girl."
  
  Powoduje: Ech ten Zidane ;). Zidane przyjmuje obra¿enia zadane przez
       przeciwnika wszystkim dziewczynom w twojej dru¿ynie
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Butterfly Sword; Leather Shirt;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  EYE 4 EYE
  "Raises Counter activation rate."
  
  Powoduje: Postaæ ma wiêksze szanse kontrataku ze zdolnoœci¹ "Counter"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ninja Gear;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond; Jade Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ALERT
  "Prevents back attacks."
  
  Powoduje: Dziêki temu przeciwnicy nie bêd¹ ciê atakowaæ od ty³u
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ninja Gear; Germinas Boots;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Egoist’s Armlet; Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon; Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  FLEE-GIL
  "Receive Gil even when running from battle."
  
  Powoduje: Po ucieczce z walki, dru¿yna nie traci, a czasem zdobywa Gile
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Wrist; Desert Boots;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 45AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana; Gaia Gear;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mantra Band; Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BRIGHT EYES
  "Prevents Darkness."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Darkness
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RESTORE HP
  "Restores HP automatically when Near Death."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ ma ma³o HP (jest pokazane ¿ó³tym kolorem),
       automatycznie regeneruje siê jej HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Brave Suit; Promist Ring;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet; Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest; Survival Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Gear; Circlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MUG
  "Damages enemy when you Steal."
  
  Powoduje: Podczas korzystania z komendy "Steal", Zidane zadaje
       przeciwnikowi obra¿enia
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Thief Hat;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 65AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BANDIT
  "Raises succes rate of Steal."
  
  Powoduje: Masz wiêksze szanse, aby ukraœæ coœ od przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - N-Kai Armlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  FLEE
  "Escape from battle with a high probability."
  
  Powoduje: Uciekasz z walki trac¹c Gile (maj¹c umiejêtnoœæ Flee-Gil nie
       tracisz nic, a czasem zabierasz kilka dodatkowych Gili)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dagger; Ultima Weapon; Germinas Boots;
  AP         - 40AP
  MP         - 0MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DETECT
  "See the enemy's items."
  
  Powoduje: Widzisz jakie przedmioty mo¿esz ukraœæ od przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mage Masher; Orichalcon;
  AP         - 40AP
  MP         - 0MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  WHAT'S THAT!?
  "Allows back attack."
  
  Powoduje: "Spójrz siê za siebie, to chyba ufo!" - "Gdzie? Gdzie?" BUM
       Kapujesz? :P
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Butterfly Sword;
  AP         - 40AP
  MP         - 2MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  SOUL BLADE
  "Draws out the hidden power in thief swords."
  
  Powoduje: W po³¹czeniu z Ultima Weapon, prawdziwy killer. Daje
       przeciwnikowi status przypisany do broni (100% skutecznoϾ)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - The Ogre;
  AP         - ??AP
  MP         - 6MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANNOY
  "Causes Trouble to the target."
  
  Powoduje: Daje przeciwnikowi status Trouble
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Sargatanas; Gladius;
  AP         - 50AP
  MP         - 4MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  SACRIFICE
  "Sacrifice yourself to restore HP and MP to the other party members."
  
  Powoduje: Zidane traci wszystkie HP i MP (umiera), ale inne osoby z
       dru¿yny odzyskuj¹ ca³e HP i MP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Exploda; Masamune;
  AP         - 35AP
  MP         - 32MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LUCKY SEVEN
  "Deals physical damage by luck."
  
  Powoduje: Zidane zadaje przeciwnikowi 1HP, 7HP, 77HP, 777HP lub 7777HP
       obra¿eñ
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Exploda; Gladius; Rune Tooth; The Tower; Thief Hat;
  AP         - 85AP
  MP         - 6MP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  THIEVERY
  "Deals physical damage to the target."
  
  Powoduje: Im wiêcej przedmiotów ukrad³eœ przeciwnikom, tym wiêcej HP
       zabierasz przeciwnikowi podczas tego ataku
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Angel Bless; The Tower;
  AP         - 100AP
  MP         - 8MP
  
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Garnet ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - ??AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP+20%
  "Increases MP by 20%."
  
  Powoduje: Twoje maksymalne MP jest zwiêkszane o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Angel Earrings;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 45AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HEALER
  "Restores target's HP."
  
  Powoduje: Gdy zaatakujesz przeciwnika/postaæ zostan¹ zregenerowane jego
       HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Healing Rod;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CHEMIST
  "Doubles the potency of medicinal items."
  
  Powoduje: Przedmioty lecz¹ce dzia³aj¹ dwa razy lepiej (np. Potion
       regeneruje 300HP zamiast 150HP)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Madain’s Ring;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  REFLECT-NULL
  "Nullifies Reflect and attacks."
  
  Powoduje: Magia postaci ignoruje barierê Reflect
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CONCENTRATE
  "Raises the strentgh of spells."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê czarów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HALF MP
  "Cuts MP use by half in battle."
  
  Powoduje: Wszystkie czary i summony potrzebuj¹ dwa razy mniej MP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 11
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Sapphire; Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon; Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOUDMOUTH
  "Prevents Silence."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Silence
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - White Robe; Pearl Rogue;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet; Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon's Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BOOST
  "Raises strength of eidolons."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê eidolonów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Pumice Piece;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - 190AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ODIN'S SWORD
  "Attacks with eidolon Odin."
  
  Powoduje: Gdy Odin zaatakuje i nie zabije przeciwnika, zabiera mu
       obra¿enia o elemencie wiatru (Wind)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ancient Aroma;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 50AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  SHIVA
  "Causes Ice damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Opal;
  AP         - 20AP
  MP         - 24MP
  Element       - Lód (Ice)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  SHIVA
  "Causes Fire damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Topaz;
  AP         - 35AP
  MP         - 26MP
  Element       - Ogieñ (Fire)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RAMUH
  "Causes Thunder damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Peridot;
  AP         - 30AP
  MP         - 22MP
  Element       - B³yskawica (Thunder)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ATOMOS
  "Reduces all enemies' HP. Amount of damage depends on targets' HP."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Amethyst;
  AP         - 30AP
  MP         - 32MP
  Element       - --- (Gravity)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ODIN
  "???"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Matter;
  AP         - 40AP
  MP         - 28MP
  Element       - ---/Wiatr (---/Wind)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVIATHAN
  "Causes Water damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Aquamarine;
  AP         - 40AP
  MP         - 42MP
  Element       - Woda (Water)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BAHAMUT
  "Causes Non-elemental damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Garnet;
  AP         - 80AP
  MP         - 56MP
  Element       - Nieelementarny (Non-Elemental)
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ARK
  "Causes Shadow damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Pumice;
  AP         - 100AP
  MP         - 80MP
  Element       - Cieñ (Shadow)
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  CURE   (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rod; Magic Racket;
  
  --------------------------------------
  CURA   (40AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Healing Rod;
  
  --------------------------------------
  CURAGA  (155AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Wizard Rod;
  
  --------------------------------------
  LIFE   (30AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Rod; Healing Rod;
  
  --------------------------------------
  SCAN   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Air Racket; Desert Boots;
  
  --------------------------------------
  PANACEA  (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rod; 
  
  --------------------------------------
  STONA   (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Multina Racket;
  
  --------------------------------------
  SHELL   (30AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Multina Racket; Mythril Racket;
  
  --------------------------------------
  PROTECT  (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rod; Mythril Racket;
  
  --------------------------------------
  SILENCE  (30AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Rod; Asura's Racket;
  
  --------------------------------------
  MINI   (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magic Racket;
  
  --------------------------------------
  REFLECT  (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Stardust Rod;
  
  --------------------------------------
  CONFUSE  (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Asura's Rod;
  
  --------------------------------------
  BERSERK  (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magic Racket;
  
  --------------------------------------
  BLIND   (40AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Multina Racket;
  
  --------------------------------------
  FLOAT   (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Stardust Rod;
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Vivi ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 70AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 20AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HEALER
  "Restores target's HP."
  
  Powoduje: Gdy zaatakujesz przeciwnika/postaæ zostan¹ zregenerowane jego
       HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Garnet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ADD STATUS
  "Adds weapon's status effect (Add ST) when you Attack."
  
  Powoduje: Podczas ataku jest szansa, ¿e przeciwnik dostanie status, jaki
       jest przypisany do broni
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Hat; Glass Buckle;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  REFLECT-NULL
  "Nullifies Reflect and attacks."
  
  Powoduje: Magia postaci ignoruje barierê Reflect
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  REFLECTx2
  "Doubles the strength of spells by using Reflect."
  
  Powoduje: Magia odbita od bariery Reflect jest dwa razy silniejsza
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 17
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAG ELEM NULL
  "Nullifies magic element."
  
  Powoduje: Twoja magia ignoruje odpornoœæ przeciwnika wobec niektórych
       ataków elementarnych
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Promist Ring;
  Wymagane kamienie  - 13
  AP         - 115AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAG ELEM NULL
  "Nullifies magic element."
  
  Powoduje: Twoja magia ignoruje odpornoœæ przeciwnika wobec niektórych
       ataków elementarnych
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Promist Ring;
  Wymagane kamienie  - 13
  AP         - 115AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HALF MP
  "Cuts MP use by half in battle."
  
  Powoduje: Wszystkie czary i summony potrzebuj¹ dwa razy mniej MP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 11
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Sapphire; Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOUDMOUTH
  "Prevents Silence."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Silence
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - White Robe;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RETURN MAGIC
  "Returns magic used by enemy."
  
  Powoduje: Po ataku magicznym przeciwnika, postaæ kontratakuje tym atakiem,
       który u¿y³ przeciwnik
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Coronet;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon's Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  FIRE   (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mage Staff;
  
  --------------------------------------
  FIRA   (50AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Flame Staff;
  
  --------------------------------------
  FIRAGA  (75AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Octagon Rod;
  
  --------------------------------------
  SLEEP   (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Flame Staff;
  
  --------------------------------------
  BLIZZARD (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Leather Wrist;
  
  --------------------------------------
  BLIZZARA (50AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ice Staff;
  
  --------------------------------------
  BLIZZAGA (85AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Octagon Rod;
  
  --------------------------------------
  SLOW   (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ice Staff;
  
  --------------------------------------
  THUNDER  (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Silk Shirt;
  
  --------------------------------------
  THUNDARA (50AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lightning Staff;
  
  --------------------------------------
  THUNDAGA (80AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Octagon Rod;
  
  --------------------------------------
  STOP   (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Oak Staff;
  
  --------------------------------------
  POISON  (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lightning Staff;
  
  --------------------------------------
  BIO    (40AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Oak Staff;
  
  --------------------------------------
  OSMOSE  (70AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - High Mage Staff;
  
  --------------------------------------
  DRAIN   (60AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Oak Staff;
  
  --------------------------------------
  DEMI   (30AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Cypress Pile;
  
  --------------------------------------
  COMET   (55AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Cypress Pile;
  
  --------------------------------------
  DEATH   (45AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Black Hood;
  
  --------------------------------------
  BRAKE   (55AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Cypress Pile;
  
  --------------------------------------
  WATER   (55AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - N-Kai Armlet;
  
  --------------------------------------
  METEOR  (95AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - High Mage Staff;
  
  --------------------------------------
  FLARE   (95AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Black Robe;
  
  --------------------------------------
  DOOMSDAY (150AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mace of Zeus;
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Steiner ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 95AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - ??AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Carabini Mail;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+10%
  "Increases HP by 10%."
  
  Powoduje: Zwiêksza twoje maksymalne HP o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Aquamarine;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+20%
  "Increases HP by 20%."
  
  Powoduje: Zwiêksza twoje maksymalne HP o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Genji Helmet; Maximillian;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ACCURACY+
  "Raises physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zwiêksza siê dok³adnoœæ twoich ataków fizycznych (przydatne
       gdy masz status "Darkness")
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Battle Boots; Black Belt;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DISTRACT
  "Lowers enemy's physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zmniejsza siê dok³adnoœæ ataków fizycznych twojego przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LONG REACH
  "Back row attacks like front row."
  
  Powoduje: Jeœli postaæ stoi w tylnym szerego jej ataki s¹ tak silne,
       jakby sta³a w przednim
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Protect Ring;
  Wymagane kamienie  - 16
  AP         - 200AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP ATTACK
  "Uses own MP to raise Attack Pwr."
  
  Powoduje: Twoja postaæ korzysta z MP, aby atak fizyczny by³ silniejszy
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Battle Boots;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BIRD KILLER
  "Deals lethal damage to flying enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom lataj¹cym
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BUG KILLER
  "Deals lethal damage to insects."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia owadom (takie ma³e... :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Gloves;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  STONE KILLER
  "Deals lethal damage to stone enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom z kamienia
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Platinum Helm;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  UNDEAD KILLER
  "Deals lethal damage to undead enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia umarlakom ;)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Plate Mail;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DEVIL KILLER
  "Deals lethal damage to demons."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia demonom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Thunder Gloves;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BEAST KILLER
  "Deals lethal damage to beasts."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia potworom (tj. Behemoth)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Platina Armour;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 55AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAN EATER
  "Deals lethal damage to humans."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia "ludziom" :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Gloves;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ADD STATUS
  "Adds weapon's status effect (Add ST) when you Attack."
  
  Powoduje: Podczas ataku jest szansa, ¿e przeciwnik dostanie status, jaki
       jest przypisany do broni
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Thunder Gloves;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CHEMIST
  "Doubles the potency of medicinal items."
  
  Powoduje: Przedmioty lecz¹ce dzia³aj¹ dwa razy lepiej (np. Potion
       regeneruje 300HP zamiast 150HP)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Grand Armour;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Grand Helm; Genji Gloves;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COUNTER
  "Counter-attacks when physically attacked."
  
  Powoduje: Gdy postaæ zostanie zaatakowana atakiem fizycznym, kontratakuje,
       ale nie zawsze
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COVER
  "You take damage in place of an ally."
  
  Powoduje: Postaæ przejmuje obra¿enia zadane towarzyszowi (nie zawsze)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Gauntlets;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  EYE 4 EYE
  "Raises Counter activation rate."
  
  Powoduje: Postaæ ma wiêksze szanse kontrataku ze zdolnoœci¹ "Counter"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kaiser Helm;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ALERT
  "Prevents back attacks."
  
  Powoduje: Dziêki temu przeciwnicy nie bêd¹ ciê atakowaæ od ty³u
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Germinas Boots;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 60AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon; Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana; Coral Ring;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Helm;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BRIGHT EYES
  "Prevents Darkness."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Darkness
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Iron Helm;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RESTORE HP
  "Restores HP automatically when Near Death."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ ma ma³o HP (jest pokazane ¿ó³tym kolorem),
       automatycznie regeneruje siê jej HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Promist Ring;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond Gloves;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Plate Mail;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magician Shoes;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Freya ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 95AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 20AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Carabini Mail;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+10%
  "Increases HP by 10%."
  
  Powoduje: Zwiêksza twoje maksymalne HP o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Aquamarine;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+20%
  "Increases HP by 20%."
  
  Powoduje: Zwiêksza twoje maksymalne HP o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Genji Helmet; Maximillian;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP+10%
  "Increases MP by 10%."
  
  Powoduje: Twoje maksymalne MP jest zwiêkszane o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magician Shoes;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ACCURACY+
  "Raises physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zwiêksza siê dok³adnoœæ twoich ataków fizycznych (przydatne
       gdy masz status "Darkness")
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Battle Boots;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DISTRACT
  "Lowers enemy's physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zmniejsza siê dok³adnoœæ ataków fizycznych twojego przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LONG REACH
  "Back row attacks like front row."
  
  Powoduje: Jeœli postaæ stoi w tylnym szerego jej ataki s¹ tak silne,
       jakby sta³a w przednim
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Protect Ring;
  Wymagane kamienie  - 16
  AP         - 210AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP ATTACK
  "Uses own MP to raise Attack Pwr."
  
  Powoduje: Twoja postaæ korzysta z MP, aby atak fizyczny by³ silniejszy
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Battle Boots;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BIRD KILLER
  "Deals lethal damage to flying enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom lataj¹cym
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BUG KILLER
  "Deals lethal damage to insects."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia owadom (takie ma³e... :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Gloves;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  STONE KILLER
  "Deals lethal damage to stone enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom z kamienia
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Platinum Helm;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  UNDEAD KILLER
  "Deals lethal damage to undead enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia umarlakom ;)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Plate Mail;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DRAGON KILLER
  "Deals lethal damage to dragons."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia smokom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Javelin; Barbut;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BEAST KILLER
  "Deals lethal damage to beasts."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia potworom (tj. Behemoth)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Platina Armour;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAN EATER
  "Deals lethal damage to humans."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia "ludziom" :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Gloves;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH JUMP
  "Jump higher to raise jump attack power."
  
  Powoduje: Freya skacze wy¿ej i zadaje wiêksze obra¿enia umiejêtnoœci¹
       "Jump"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dragon Mail;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  GAMBLE DEFENCE
  "Raises Defence occasionally."
  
  Powoduje: Losowo zmniejsza siê lub zwiêksza siê obrona przed atakami
       fizycznymi
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Barette;
  Wymagane kamienie  - 1
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CHEMIST
  "Doubles the potency of medicinal items."
  
  Powoduje: Przedmioty lecz¹ce dzia³aj¹ dwa razy lepiej (np. Potion
       regeneruje 300HP zamiast 150HP)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Grand Armour;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat; Gaia Gear;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COUNTER
  "Counter-attacks when physically attacked."
  
  Powoduje: Gdy postaæ zostanie zaatakowana atakiem fizycznym, kontratakuje,
       ale nie zawsze
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 85AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COVER
  "You take damage in place of an ally."
  
  Powoduje: Postaæ przejmuje obra¿enia zadane towarzyszowi (nie zawsze)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Gauntlets;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  EYE 4 EYE
  "Raises Counter activation rate."
  
  Powoduje: Postaæ ma wiêksze szanse kontrataku ze zdolnoœci¹ "Counter"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kaiser Helm;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INITIATIVE
  "Raises the chance of first strike."
  
  Powoduje: Masz wiêksze szanse na wykonanie ataku na pocz¹tku walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Battle Boots;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 95AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon; Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 65AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Helm;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Helm;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 15AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BRIGHT EYES
  "Prevents Darkness."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Darkness
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Cachusha;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RESTORE HP
  "Restores HP automatically when Near Death."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ ma ma³o HP (jest pokazane ¿ó³tym kolorem),
       automatycznie regeneruje siê jej HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Promist Ring; Grand Armour;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 85AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond Gloves;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Plate Mail;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lamia's Tiara;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  LANCER
  "Reduces the enemy's HP and MP."
  
  Powoduje: Zmniejsza HP i MP przeciwnika
  
  AP - 20MP
  MP - 10MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Coral Ring;
  
  --------------------------------------
  REIS'S WIND
  "Casts Regen on all party members."
  
  Powoduje: Rzuca Regen na wszystkich w dru¿ynie
  
  AP - 40AP
  MP - 12MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Spear;
  
  --------------------------------------
  DRAGON BREATH
  "Reduces HP of all enemies."
  
  Powoduje: Silny atak redukuj¹cy HP przeciwników
  
  AP - 205AP
  MP - 78MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Spear;
  
  --------------------------------------
  WHITE DRAW
  "Restores MP of all party members."
  
  Powoduje: Regeneruje MP twojej dru¿yny
  
  AP - 90AP
  MP - 36MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ice Lance;
  
  --------------------------------------
  LUNA
  "???"
  
  Powoduje: ???
  
  AP - ???
  MP - ???
  Mo¿na siê nauczyæ z - Trident;
  
  --------------------------------------
  SIX DRAGONS
  "???"
  
  Powoduje: ???
  
  AP - ???
  MP - ???
  Mo¿na siê nauczyæ z - Heavy Lance;
  
  --------------------------------------
  CHERRY BLOSSOM
  "Causes Non-elemental damage to all enemies."
  
  Powoduje: Atak nieelementarny na wszystkich przeciwników
  
  AP - 40AP
  MP - 46MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kain's Lance;
  
  --------------------------------------
  DRAGON'S CREST
  "Deals physical damage to the enemy."
  
  Powoduje: Atak fizyczny na wszystkich przeciwników
  
  AP - 45AP
  MP - 16MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kain's Lance;
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                 :: Quina ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 40AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - 165AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP+10%
  "Increases MP by 10%."
  
  Powoduje: Twoje maksymalne MP jest zwiêkszane o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magician Cloak; Emerald;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HEALER
  "Restores target's HP."
  
  Powoduje: Gdy zaatakujesz przeciwnika/postaæ zostan¹ zregenerowane jego
       HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Garnet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 60AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ADD STATUS
  "Adds weapon's status effect (Add ST) when you Attack."
  
  Powoduje: Podczas ataku jest szansa, ¿e przeciwnik dostanie status, jaki
       jest przypisany do broni
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Glass Buckle;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  GAMBLE DEFENCE
  "Raises Defence occasionally."
  
  Powoduje: Losowo zmniejsza siê lub zwiêksza siê obrona przed atakami
       fizycznymi
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Vest;
  Wymagane kamienie  - 1
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Wszystkie widelce (Forks);
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 250AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COUNTER
  "Counter-attacks when physically attacked."
  
  Powoduje: Gdy postaæ zostanie zaatakowana atakiem fizycznym, kontratakuje,
       ale nie zawsze
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Power Vest;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Diamond;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MILLIONAIRE
  "Receive more Gil after battle."
  
  Powoduje: Zdobywasz wiêcej Gili po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 100AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana; Magician Cloak;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOUDMOUTH
  "Prevents Silence."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Silence
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - White Robe;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABSORB MP
  "Absorbs MP used by enemy."
  
  Powoduje: Quina absorbuje MP z ataków magicznych przeciwnika
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Promist Ring;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 80AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon's Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 25AP
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                :: Amarant ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 85AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 35AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - 70AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Brave Suit;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - 140AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+10%
  "Increases HP by 10%."
  
  Powoduje: Maksymalne HP twojej postaci zwiêksza siê o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Aquamarine; Judo Uniform;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HP+20%
  "Increases HP by 20%."
  
  Powoduje: Maksymalne HP twojej postaci zwiêksza siê o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mantra Band;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ACCURACY+
  "Raises physical attack accuracy."
  
  Powoduje: Zwiêksza siê dok³adnoœæ twoich ataków fizycznych (przydatne
       gdy masz status "Darkness")
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Wrist;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LONG REACH
  "Back row attacks like front row."
  
  Powoduje: Jeœli postaæ stoi w tylnym szerego jej ataki s¹ tak silne,
       jakby sta³a w przednim
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Protect Ring;
  Wymagane kamienie  - 16
  AP         - 210AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP ATTACK
  "Uses own MP to raise Attack Pwr."
  
  Powoduje: Twoja postaæ korzysta z MP, aby atak fizyczny by³ silniejszy
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Power Belt; Red Hat;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 60AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BIRD KILLER
  "Deals lethal damage to flying enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom lataj¹cym
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Yellow Scarf;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 10AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BUG KILLER
  "Deals lethal damage to insects."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia owadom (takie ma³e... :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Armlet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 10AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  STONE KILLER
  "Deals lethal damage to stone enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia przeciwnikom z kamienia
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Adaman Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  UNDEAD KILLER
  "Deals lethal damage to undead enemies."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia umarlakom ;)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ritual Hat;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 10AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  DEVIL KILLER
  "Deals lethal damage to demons."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia demonom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 10AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BEAST KILLER
  "Deals lethal damage to beasts."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia potworom (tj. Behemoth)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Egoist’s Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MAN EATER
  "Deals lethal damage to humans."
  
  Powoduje: Twoja postaæ zadaje wiêksze obra¿enia "ludziom" :)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HEALER
  "Restores target's HP."
  
  Powoduje: Gdy zaatakujesz przeciwnika/postaæ zostan¹ zregenerowane jego
       HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Garnet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 40AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ADD STATUS
  "Adds weapon's status effect (Add ST) when you Attack."
  
  Powoduje: Podczas ataku jest szansa, ¿e przeciwnik dostanie status, jaki
       jest przypisany do broni
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Hat; Glass Buckle; Bone Wrist;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  GAMBLE DEFENCE
  "Raises Defence occasionally."
  
  Powoduje: Losowo zmniejsza siê lub zwiêksza siê obrona przed atakami
       fizycznymi
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Twist Headband;
  Wymagane kamienie  - 1
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  POWER THROW
  "Raises the strength of Throw."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê rzutu Amaranta (Throw)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bracer;
  Wymagane kamienie  - 19
  AP         - 125AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  POWER UP
  "Raises the strength of Chakra."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê komendy "Chakra" u Amaranta
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Golden Skullcap;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Gaia Gear;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 60AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COUNTER
  "Counter-attacks when physically attacked."
  
  Powoduje: Gdy postaæ zostanie zaatakowana atakiem fizycznym, kontratakuje,
       ale nie zawsze
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Wiêkszoœæ pazurów Amaranta (Claws); Power Vest;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 240AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  COVER
  "You take damage in place of an ally."
  
  Powoduje: Postaæ przejmuje obra¿enia zadane towarzyszowi (nie zawsze)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Red Hat;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 90AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  EYE 4 EYE
  "Raises Counter activation rate."
  
  Powoduje: Postaæ ma wiêksze szanse kontrataku ze zdolnoœci¹ "Counter"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ninja Gear;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Jade Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ALERT
  "Prevents back attacks."
  
  Powoduje: Dziêki temu przeciwnicy nie bêd¹ ciê atakowaæ od ty³u
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ninja Gear;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Egoist’s Armlet; Rosetta Ring;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon; Lapis Lazuli;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  FLEE-GIL
  "Receive Gil even when running from battle."
  
  Powoduje: Po ucieczce z walki, dru¿yna nie traci, a czasem zdobywa Gile
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Wrist;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bandana; Gaia Gear;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mantra Band; Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BRIGHT EYES
  "Prevents Darkness."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Darkness
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RESTORE HP
  "Restores HP automatically when Near Death."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ ma ma³o HP (jest pokazane ¿ó³tym kolorem),
       automatycznie regeneruje siê jej HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Brave Suit;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 75AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Bronze Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 15AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  RETURN MAGIC
  "Returns magic used by enemy."
  
  Powoduje: Po ataku magicznym przeciwnika, postaæ kontratakuje tym atakiem,
       który u¿y³ przeciwnik
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Brigandine;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - 170AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Mythril Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Survival Vest; Anklet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Gear;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  CHAKRA
  "Restores HP and MP of one party member."
  
  Powoduje: Regeneruje HP i MP jednej postaci w dru¿ynie
  
  AP - 30MP
  MP - 14P
  Mo¿na siê nauczyæ z - Cat's Claws;
  
  --------------------------------------
  SPARE CHANGE
  "Causes Non-elemental damage to the enemy by using Gil."
  
  Powoduje: Im mniej Gili posiadasz, tym wiêksze obra¿enia zadajesz
       przeciwnikowi
  
  AP - 90AP
  MP - 0MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Poison Knuckles;
  
  --------------------------------------
  NO MERCY
  "Causes Non-elemental damage to the enemy."
  
  Powoduje: Silny atak nieelementarny
  
  AP - 45AP
  MP - 12MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dragon's Claws;
  
  --------------------------------------
  AURA
  "???."
  
  Powoduje: ???
  
  AP - 25AP
  MP - 12MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Duel Claws;
  
  --------------------------------------
  CURSE
  "Makes the enemy weak against some elemental property."
  
  Powoduje: Przeciwnik jest s³abszy wobec losowego elementu
  
  AP - 20AP
  MP - 12MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kaiser Knuckles;
  
  --------------------------------------
  REVIVE
  "Recover from KO."
  
  Powoduje: Wskrzesza zmar³¹ postaæ
  
  AP - 35AP
  MP - 20MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring; Rune Claws;
  
  --------------------------------------
  DEMI SHOCK
  "Amount of damage depends on the enemy's HP."
  
  Powoduje: Atak grawitacyjny typu 'Demi'
  
  AP - 50AP
  MP - 20MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rune Claws;
  
  --------------------------------------
  COUNTDOWN
  "Casts Doom on the enemy."
  
  Powoduje: Rzucasz czar 'Doom' na przeciwnika
  
  AP - 40AP
  MP - 16MP
  Mo¿na siê nauczyæ z - Kaiser Knuckles;
  
  
  
  [:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]:[:]
  
                  :: Eiko ::
  
  AUTO-REFLECT
  "Automatically casts Reflect in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Reflect"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  Wymagane kamienie  - 15
  AP         - 70AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-FLOAT
  "Automatically casts Float in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Float"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Feather Boots;
  Wymagane kamienie  - 6
  AP         - 25AP
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-HASTE
  "Automatically casts Haste in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Haste"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Running Shoes;
  Wymagane kamienie  - 9
  AP         - 65AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-REGEN
  "Automatically casts Regen in battle."
  
  Powoduje: Dostajesz podczas walki status "Regen"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-LIFE
  "Automatically casts Life battle."
  
  Powoduje: Gdy twoja postaæ umrze, podczas walki zostanie rzucony na
       ni¹ czar Life (TYLKO raz)
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rebirth Ring;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - 100AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP+10%
  "Increases MP by 10%."
  
  Powoduje: Twoje maksymalne MP jest zwiêkszane o 10%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Emerald;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MP+20%
  "Increases MP by 20%."
  
  Powoduje: Twoje maksymalne MP jest zwiêkszane o 20%
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Angel Earrings;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 50AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HEALER
  "Restores target's HP."
  
  Powoduje: Gdy zaatakujesz przeciwnika/postaæ zostan¹ zregenerowane jego
       HP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Garnet;
  Wymagane kamienie  - 2
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  REFLECT-NULL
  "Nullifies Reflect and attacks."
  
  Powoduje: Magia postaci ignoruje barierê Reflect
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - 55AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CONCENTRATE
  "Raises the strentgh of spells."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê czarów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Robe of Lords;
  Wymagane kamienie  - 10
  AP         - 90AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HALF MP
  "Cuts MP use by half in battle."
  
  Powoduje: Wszystkie czary i summony potrzebuj¹ dwa razy mniej MP
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  Wymagane kamienie  - 11
  AP         - 120AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  HIGH TIDE
  "Allows you to Trance faster."
  
  Powoduje: Pasek Trance szybciej siê ³aduje podczas walki
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 8
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BODY TEMP
  "Prevents Freeze and Heat."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przeciwko statusowi "Freeze" i "Heat"
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Holy Mitre; Jade Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 20AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LEVEL UP
  "Characters level up faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa 50% wiêcej EXP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Fairy Earrings;
  Wymagane kamienie  - 7
  AP         - 65AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ABILITY UP
  "Characters learn abilities faster."
  
  Powoduje: Postaæ zdobywa dwa razy wiêcej AP po walce
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Silk Robe;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 55AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  GUARDIAN MOG
  "Mog protects with unseen forces."
  
  Powoduje: Jeszcze nie znam dok³adnego efektu. Jeœli ktoœ zna efekt tej
       zdolnoœci niech przyœle mi mail <d@rio.w.pl>
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - 30AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  INSOMNIAC
  "Prevents Sleep."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Sleep
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Holy Mitre;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - 25AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  ANTIBODY
  "Prevents Poison and Venom."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Poison i Venom
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Glass Armlet;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOUDMOUTH
  "Prevents Silence."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Silence
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - White Robe;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  JELLY
  "Prevents Petrify and Gradual Petrify."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Petrify i Gradual Petrify
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Dark Hat;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - 35AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  AUTO-POTION
  "Automatically uses Potion when damaged."
  
  Powoduje: Po zadanych obra¿eniach, postaæ korzysta z Potionów lub (gdy
       zabraknie) Hi-Potionów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon's Vest;
  Wymagane kamienie  - 3
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  LOCOMOTION
  "Prevents Stop."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Stop
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Demon’s Vest;
  Wymagane kamienie  - 4
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  CLEAR HEADED
  "Prevents Confusion."
  
  Powoduje: Postaæ jest odporna przed statusem Confuse
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Circlet;
  Wymagane kamienie  - 5
  AP         - ??AP
  
  -----------------------------------------------------------------------
  BOOST
  "Raises strength of eidolons."
  
  Powoduje: Zwiêksza si³ê eidolonów
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Pumice Piece;
  Wymagane kamienie  - 12
  AP         - 190AP
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  CARBUNCLE
  "Casts Reflect on all party members."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ruby;
  AP         - 35AP
  MP         - 24MP
  Element/Status   - Status: Reflect/Haste/Protect; Shell/Vanish;
  
  -----------------------------------------------------------------------
  FENRIR
  "Causes Earth damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Sapphire;
  AP         - 55AP
  MP         - 30MP
  Element       - Elem: Earth
  
  -----------------------------------------------------------------------
  PHOENIX
  "Causes Fire damage to all enemies, and all party members recover from
  KO."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Phoenix Pinion;
  AP         - 40AP
  MP         - 32MP
  Element       - Elem: Fire
             Status: Life
  
  -----------------------------------------------------------------------
  MADEEN
  "Causes Holy damage to all enemies."
  
  Mo¿na siê nauczyæ z - Ribbon;
  AP         - 120AP
  MP         - 54MP
  Element       - Elem: Holy
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  CURE   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magic Racket;
  
  --------------------------------------
  CURA   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Golem's Flute;
  
  --------------------------------------
  CURAGA  (80AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Angel Flute;
  
  --------------------------------------
  REGEN   (14AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Fairy Earrings;
  
  --------------------------------------
  LIFE   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Fairy Earrings;
  
  --------------------------------------
  FULL-LIFE (90AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Light Robe;
  
  --------------------------------------
  ???????  (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - ????????;
  
  --------------------------------------
  STONA   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Multina Racket;
  
  --------------------------------------
  ESUNA   (80AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Rubber Suit;
  
  --------------------------------------
  SHELL   (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Multina Racket;
  
  --------------------------------------
  PROTECT  (20AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Steepled Hat; Mythril Racket;
  
  --------------------------------------
  HASTE   (30AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Emerald;
  
  --------------------------------------
  SILENCE  (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lamia’s Flute;
  
  --------------------------------------
  MINI   (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Magic Racket;
  
  --------------------------------------
  REFLECT  (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Reflect Ring;
  
  --------------------------------------
  FLOAT   (??AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Lamia’s Flute;
  
  --------------------------------------
  DISPEL  (35AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Tiger Racket;
  
  --------------------------------------
  MIGHT   (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Priest's Racket;
  
  --------------------------------------
  JEWEL   (25AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Hamelin;
  
  --------------------------------------
  HOLY   (110AP)
  Mo¿na siê nauczyæ z - Angel Flute; White Robe;
  
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    h. Sidequesty
  
  
  
       [[STELLAZIO]]
  
  Po ca³ym œwiecie zbierasz ró¿ne monety Stellazio. £¹cznie jest ich
  dwanaœcie. Oto informacje o nich:
  
  Aries - Baran (Marzec 21 - Kwiecieñ 19)
  Dostajesz go w Dali
  ======================================
      Historia 12 Zodiaków.
    11 Zodiaków siê zastanawia³o.
      Jak najlepiej podbiæ
        serce Virgo?
     Aries uda³ siê na wschód.
  
  ======================================
  
  Taurus - Byk (Kwiecieñ 20 - Maj 20)
  Dostajesz go w Treno
  ======================================
       Taurus mia³ pomys³.
      Da³by on Virgo prezent.
         Za lasami i
         za górami,
        znalaz³ gwiazdê.
  
  ======================================
  
  Gemini - BliŸniêta (Maj 21 - Czerwiec 20)
  Dostajesz go w Treno
  ======================================
     Gemini myœla³ nad rzek¹:
     'Zaœpiewam jej piosenkê.'
       Nie wiedzia³ gdzie
      jest, ale wierzy³, ¿e
      us³yszy jego piosenkê.
  
  ======================================
  
  Cancer - Rak (Czerwiec 21 - Lipiec 22)
  Dostajesz go w Burmecii
  ======================================
     Cancer uda³ siê na przyl¹dek
       gdzie czeka³a Virgo.
        S³oñce zanika³o
         za ocean.
      Czy wreszcie j¹ zobaczy?
  
  ======================================
  
  Leo - Lew (Lipiec 23 - Sierpieñ 22)
  Dostajesz go w Alexandrii
  ======================================
      Leo czeka³, a¿ s³oñce
      schowa siê za ocean.
     Wtedy pojawi³ siê Cancer
       i zaczêli siê biæ.
       Wpadli do oceanu.
  
  ======================================
  
  Virgo - Panna (Sierpieñ 23 - Wrzesieñ 22)
  Dostajesz go w Wiosce Czarnych Magów
  ======================================
      Ogl¹daj¹c zachód s³oñca
    z przyl¹dka, Virgo wyszepta³a,
  
      "Moje jedyne ¿yczenie
      to byæ z tob¹ teraz..."
  
  ======================================
  
  Libra - Rak (Wrzesieñ 23 - PaŸdziernik 22)
  Dostajesz go w Madain Sari
  ======================================
    Libra by³ przewrotnym facetem.
        Zawsze chodzi³
        w przeciwnym
       kierunku do s³oñca.
     Czy kiedyœ zobaczy Virgo?
  
  ======================================
  
  Scorpio - Skorpion (PaŸdziernik 23 - Listopad 21)
  Dostajesz go w Quan's Dwelling
  ======================================
     Scorpio by³ bardzo nieœmia³y.
     Zawsze patrzy³ siê na swój
      cieñ, ale pewnego dnia,
  postanowi³ spojrzeæ siê gdzie indziej.
       Wszed³ na wzgórze.
  
  ======================================
  
  Sagittarius - Strzelec (Listopad 22 - Grudzieñ 21)
  Dostajesz go w Lindblum
  ======================================
     Sagittarius pêdzi³ przez
     noc, przeciwstawiaj¹c siê
    ch³odnemu, pó³nocnemu wiatrowi,
    który k³u³ jego prawy policzek.
  
  ======================================
  
  Capricorn - Kozioro¿ec (Grudzieñ 22 - Styczeñ 19)
  Dostajesz go w Daguerreo
  ======================================
      Niecierpliwy Capricorn
     wbieg³ na górê w kierunku
       s³oñca i zasn¹³
       z wycieñczenia.
  
  ======================================
  
  Aquarius - Wodnik (Styczeñ 20 - Luty 18)
  Dostajesz go w Zamku Ipsena
  ======================================
      Aquarius siê spóŸni³.
      Spyta³ siê wszystkich,
  
      "Kto poca³owa³ Virgo?"
  
  ======================================
  
  Pisces - Ryby (Luty 19 - Marzec 20)
  Dostajesz go na Invincible
  ======================================
    Pisces powiedzia³ do Aquariusa,
  
      "Virgo ju¿ wybra³a.
      IdŸ go zobaczyæ, a
      on opowie ci resztê."
  
  ======================================
  
  
  Udaj siê do królowej Stelli gdy ju¿ dasz jej 12 Stellazio, i spyta siê ona
  ciebie, czy czegoœ brakuje. Powiedz, ¿e jest jeszcze jeden Stellazio.
  Wtedy królowa da ci ca³¹ 12 i masz odnaleŸæ ostatniego. 'On' wspomniany u
  Piscesa, to w³aœnie ten Stellazio, którego poca³owa³a Virgo. I mo¿emy siê
  dowiedzieæ, ¿e...
  
  - Taurus znalaz³ dla niej prezent, ale jej nie znalaz³.
  - Gemini nie wyruszy³ za Virgo, tylko œpiewa³ piosenkê.
  - Leo i Cancer pobili siê i wpadli do oceanu.
  - Libra poszed³ w kierunku przeciwnym do s³oñca, a Virgo ogl¹da³a jego zachód.
  - Capricorn zasn¹³ biegn¹c pod górê
  - Aquarius siê spóŸni³, a Pisces nie bra³ udzia³u w rywalizacji.
  
  Tak wiêc zostaje Aries, Scorpio i Sagittarius.
  
  - Aries uda³ siê na wschód.
  - Scorpio patrzy³ siê na swój cieñ, ale wszed³ na wzgórze w kierunku s³oñca
   (bo jak inaczej móg³ on rzucaæ cieñ?).
  - Sagittarius bieg³ w nocy na zachód, skoro pó³nocny wiatr k³uk go w prawy
   policzek.
  
  Jak ju¿ wiemy, by³ zachód s³oñca. To oznacza, ¿e Aries bieg³ w z³ym kierunku,
  a Sagittarius bieg³ w nocy. Zosta³ wiêc tylko Scorpio... "IdŸ go zobaczyæ,
  a on opowie ci resztê". Udaj siê wiêc do Quan's Dwelling, do miejsca gdzie
  by³ Scorpio. Teraz le¿y tam coœ jeszcze. Jest to 13 Stellazio, Ophiuchus.
  Gdy go weŸmiesz, Scorpio i Virgo zab³ysn¹ przez chwilê.
  
  
  Ophiuchus
  Dostajesz go w Quan's Dwelling
  ======================================
   "Ich przysz³oœæ by³a niepewna,
      ale Scorpio i Virgo
   poca³owali siê w œwietle zmierzchu.
    Ta chwila znaczy³a wszystko."
  
               =Ophiuchus=
  ======================================
  
  
  Oto co dostaniesz od królowej Stelli za ka¿dy przyniesiony do niej
  Stellazio:
  
  1 Stellazzio - 1000 Gili
  2 Stellazzio - Phoenix Pinion
  3 Stellazzio - 2000 Gili
  4 Stellazzio - Blood Sword
  5 Stellazzio - 5000 Gili
  6 Stellazzio - Elixir
  7 Stellazzio - 10000 Gili
  8 Stellazzio - Black Belt
  9 Stellazzio - 20000 Gili
  10 Stellazzio - Rosetta Ring
  11 Stellazzio - 30000 Gili
  12 Stellazzio - Robe of Lords
  13 Stellazzio - Hammer
  
  
  
       [[STADION KARCIANY TRENO]]
  
  Na stadionie karcianym w Treno mo¿esz zagraæ w karty z kilkoma osobami,
  które posiadaj¹ ca³kiem trudne do zdobycia karty...
  Oto jakie osoby s¹ tam na 4CD i jakie karty one posiadaj¹:
  
  Straight Shooter Shak  - rzadkie karty potworów
  Oglop Master Bon    - karty Oglop
  Bomb Master Shannon   - karty Bomb
  Beast Master Gilbert  - karty Abadon, Behemoth, Iron Man i Mover
  Magic Master Thalisa  - karty Flare, Meteor i Holy
  Malboro Master Joe   - karty Malboro
  Weapon Master Hunt   - karty broni (Save The Queen, Mythril Sword,
               Ultima Weapon, Masamune)
  Eidolon Master Leyra  - karty eidolonów (Shiva, Ifrit, etc.) 
  Gilbert's Teacher    - karty Iron Man'ów
  Worker #9        - karty Behemotów
  
  
  
       [[DOM AUKCYJNY TRENO]]
  
  W domu aukcyjnym mo¿esz kupiæ ca³kiem przydatny ekwipunek, tj. Dark Matter,
  Ribbon, czy Thief Gloves oraz kilka Key Itemów... Oto spis co rzadszych
  przedmiotów wraz z orientacyjnymi cenami:
  
  Dark Matter    - ok. 15000 Gili
  Thief Gloves   - ok. 18000 Gili
  Ribbon      - ok. 80000 Gili (!!!)
  Rat Tail     - ok. 17000 Gili
  Une's Mirror   - ok. 16000 Gili
  Doga's Artifact  - ok. 12000 Gili
  Griffin's Heart  - ok. 9000 Gili
  Magical Fingertip - ok. 50000 Gili
  Mini-Cid     - ok. 8000 Gili
  
  Po kupieniu takich przedmiotów jak Une's Mirror, Doga's Artifact, Rat Tail
  i Griffin's Heart mo¿esz je sprzedaæ ludziom w Treno za ca³kiem niez³¹
  forsê... Wiêkszoœæ z nich zaoferuje ci mniejsz¹ kwotê, a jak odmówisz
  zaproponuj¹ wiêksz¹. I tak:
  
  Une's Mirror  - Gruby facet przed sklepem syntezy (15000 - 20000 Gili)
  Doga's Artifact - Facet w sklepie syntezy (10000 Gili)
  Rat Tail    - Chudy facet przed sklepem syntezy (20000 - 25000 Gili)
  Griffin's Heart -      - || -         (10000 - 15000 Gili)
  
  Sprzdane przedmioty mo¿esz ponownie zakupiæ na aukcji, jednak nie mo¿esz
  ich ju¿ sprzedaæ. Na 4CD na aukcji pojawi siê Magical Fingertip, jeœli
  sprzeda³eœ wszystkie przedmioty wymienione powy¿ej. Kup ten przedmiot i
  udaj siê do Daguerreo. Tam porozmawiaj ze staruszkiem w fioletowym
  p³aszczu, który stoi niedaleko sklepu z przedmiotami. Daj mu ten przedmiot
  i on po chwili zastanowienia da ci w prezencie Excalibur - miecz dla Steinera!
  
  UWAGA: Ceny piszê z pamiêci, wiêc nie jestem co do nich pewien.
  
  
  
       [[BAGNA QU]]
  
  Na œwiecie s¹ cztery bagna Qu. Jedno znajduje siê na zachodzie Kontynentu
  Mg³y, drugie w pó³nocnej czêœci Zapomnianego Kontynentu, trzecie na œrodku
  Zewnêtrznego Kontynentu, i ostatnie na wyspie na po³udniowym zachodzie od
  Zapomnianego Kontynentu. W ka¿dym z tych bagien mo¿esz ³apaæ ¿aby
  (oczywiœcie Quin¹ :). Po z³apaniu okreœlonej iloœci ¿ab, przyjdzie do
  ciebie Quale (mistrz Quiny) i da ci przedmiot. Oto co ci mo¿e daæ:
  
  3 ¿aby  - Ether
  9 ¿ab  - Silk Robe
  15 ¿ab  - Elixir
  23 ¿aby - Silver Fork
  33 ¿aby - Bistro Fork
  45 ¿ab  - Battle Boots
  
  Ale gdy z³apiesz te ¿aby, to musisz d³uuugo czekaæ, a¿ na bagnie pojawi¹
  siê nowe. Aby przyœpieszyæ ten proces, NIE MO¯ESZ ³apaæ z³otej ¿aby. Zostaw
  j¹ i jeszcze jedn¹ doros³¹ ¿abê na bagnie. Dziêki temu nowe ¿aby siê
  szybciej urodz¹.
  
  Po z³apaniu 99 ¿ab, znowu pojawi siê Quale. Powie ci, ¿e Quina jest ju¿ na
  tyle dobra, aby byæ nowym mistrzem. Ale aby to sprawdziæ, musisz pokonaæ
  Quale'a!
  
   ______________________________________________________
  |            Quale             |
  |======================================================|
  |  HP: 65 535 HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  0AP       |
  |             |   Gile: 10 800 Gili   |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Glutton's Robe  | Przedmioty po walce:   |
  |    Ninja Gear    |   Gastro Fork      |
  |    Robe of Lords  |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jest to bardzo prosta walka, poniewa¿ Quale atakuje |
  | g³ównie statusami. Miej wiêc w pogotowiu Angel Snack |
  | Quiny oraz Eiko lub Dagger. Walka nie potrwa d³ugo  |
  |______________________________________________________|
  
  A po walce Quale powie Quinie, ¿e jest ju¿ godna, aby byæ nowym mistrzem
  bagien.
  
  
  
       [[SEKRET MADAIN SARI]]
  
  Udaj siê do Madain Sari na 4CD maj¹c Dagger w dru¿ynie. IdŸ teraz do
  kuchni Eiko. Pod ni¹ zobaczysz jak jakaœ postaæ ucieka przed wami. Teraz
  ustaw swoj¹ dru¿ynê na tak¹, aby nie by³o w niej ani Amaranta, ani Dagger.
  Wróæ pod kuchniê, gdzie znajdziesz Lani! Powie ci, ¿e siê zmieni³a,
  poniewa¿ moogle j¹ uratowa³y. Powie ci te¿, ¿e w pomieszczeniu za ni¹
  znalaz³a jakieœ dziwne napisy. WejdŸ tam i powinieneœ ujrzeæ "!".
  Przeczytasz nastêpuj¹cy napis:
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     Raz czas idzie do przodu
       Raz czas siê cofa
   Dziewi¹tka jest ostatni¹ liczb¹
       A tak¿e pierwsz¹.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Chodzi o poruszanie siê zgodnie ze wskazówkami zegara i na odwrót, ale o co
  dok³adnie...? IdŸ do œciany eidolonów... Aha! Kamera przyjê³a takie
  po³o¿enie, ¿e mo¿emy chodziæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara! IdŸ wiêc w
  prawo, a¿ obejdziesz dooko³a ca³¹ jaskiniê. Us³yszysz pewien odg³os. Zrób
  tak ponownie, tylko w przeciwnym kierunku ("...raz do przodu, raz do
  ty³u..."). Znowu us³yszysz ten sam odg³os! Teraz zgodnie z ruchem wskazówek
  zegara i odwrotnie... Po takich dziewiêciu "rundkach" twoje HP i MP bêd¹
  zregenerowane, a na œcianie pojawi¹ siê nowe napisy... Teraz mo¿esz tu
  przeczytaæ nastêpuj¹ce rzeczy, w kolejnoœci od lewej do prawej (WED£UG ruchu
  wskazówek zegara):
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
      Nie bójcie siê mocy
      magii przyzywania, ale
    tych którzy z niej korzystaj¹.
  
     ChciwoϾ i niestabilnoϾ
     powtarzaj¹ stare b³êdy.
  
   Czy zapomniana nauka nas uwolni?
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Tutaj nasze b³êdy siê ³¹cz¹.
     Pos³uchaj serca planety.
   Oddychaj spokojnie, oczyœæ umys³.
   Niech wspomnienia do ciebie wróc¹.
     Wspomnienia ustawiaj¹ czas.
       Czas siê kumuluje.
   Kumulacje staj¹ siê wspomnieniami.
     Wspomnienia tworz¹ czas.
      Historia siê powtarza.
     Musimy zrozumieæ œwiat.
    To jest cel naszego plemienia.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
       Legenda Eidolonów
  
  Odkryliœmy eidolony przeszukuj¹c legendy
     znane na ca³ym œwiecie.
  
    Bóg B³yskawic, Ramuh jest
      jedn¹ z tych legend.
  
    Niektórzy mówi¹, ¿e eidolony
  nie zosta³y stworzone z legend, ani
        na odwrót.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
       Pierwszy Odkryty Eidolon,
            Shiva
  
    Shiva przybra³a formê m³odej dziewczyny
    kiedy odkryto j¹ po raz pierwszy. Teraz
       wygl¹da na doros³¹ kobietê.
  
    Eidolony przyjmuj¹ formy, które kojarz¹
    siê im z czasem i kultur¹, w której siê
    pojawiaj¹. Shiva potwierdza t¹ teoriê.
  
    W niektórych miejscach Shiva jest znana
   jako œnie¿na wró¿ka. To nie potwierdzone,
   poniewa¿ jedyny pisany dokument, który to
  potwierdza znajduje siê w wiosce przyzywaczy.
  
       Ludzie kojarz¹ Shivê ze
         œnie¿n¹ wró¿k¹.
  
   Dlaczego zmienia formê, pozostaje tajemnic¹.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     Kiedy pewien arogant przyzwa³
    moc, której nie móg³ kontrolowaæ,
       œwiêty wyrok nast¹pi³.
  
      Kamieñ z tej wioski ma nam
     przypominaæ o dniu, w którym
     musieliœmy opuœciæ nasz kraj.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Powtórzyliœmy b³¹d, który pope³nili
      nasi przodkowie 500 lat temu
  
    Nie uda³o nam siê przyzwaæ summona
    przy drzewie Iifa. Nic siê nie
   sta³o z drzewem, ale postanowiliœmy,
   aby eidolon chroni³ to miejsce, jak
     powinno siê staæ 500 lat temu.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     Eiko, moje kochane dziecko.
  
  Dopóki nie bêdziesz mia³a 16 lat i nie
  bêdziesz kontrolowa³a ¿adnego eidolona,
       zostañ w wiosce.
  
  Wtedy nawi¹¿ bliskie kontakty z innymi.
  
  ¯yczê, abyœ by³a szczêœliwa z bardzo
         daleka.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
            Eiko,
  Jesteœ skarbem urodzonym w umieraj¹cej wiosce.
  
  Umieramy i mo¿emy dla ciebie tak ma³o zrobiæ.
  
        Wrócimy do gwiazd,
        z jednym ¿yczeniem.
  
   Jeœli legendy nie s¹ rodzone z eidolonów,
     i eidolony s¹ rodzone z legend,
  
      Mamy tylko jedno ¿yczenie:
  
     Chcemy, aby powsta³a legenda,
     w której bêdzie istnia³ eidolon,
   który jest przyjacielem i obroñc¹ ludzi.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Musimy jeszcze to potwierdziæ, ale
    byli œwiadkowie, którzy widzieli
    jeszcze nie odkrytego eidolona.
  
        Sta³o siê to w
         Esto Gaza.
  
   Jeœli jest eidolon, który istnieje
    poza naszymi legendami, teoria
     nie by³aby ju¿ prawdziwa.
  
     Ale mo¿e s¹ inne plemiona,
     które maj¹ w³asne legendy.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  
  Ogl¹daj¹c te wszystkie inskrypcje, na œcianie pojawi siê jeszcze jedna
  inskyrpcja...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
       Prze¿y³em sztorm.
    Ciekawe czy nic wam nie jest?
  
     Widzê jak siê œmiejecie,
      gdy tylko zamykam oczy
  
        Widzê was, gdy
       otwieram moje oczy.
  
      Mam œmierteln¹ ranê.
      Nie doczekam waszego
         powrotu.
  
   ¯a³ujê, ¿e by³em taki bezuczuciowy
     przez te wszystkie lata.
  
    Piszê wszystko tutaj, abyœcie
      to kiedyœ przeczyta³y.
  
    Mojej najbli¿szej ¿onie, Jane,
   Mimo ¿e wiele razy siê k³óciliœmy,
  i nie pokazywa³em mojego przywi¹zania,
      bardzo ciê kocha³em.
  
      Mojej kochanej córce, Sarze,
  Moje ¿ycie siê zmieni³o, gdy siê urodzi³aœ.
      By³em taki szczêœliwy.
   To jest to, co chcê, abyœ wiedzia³a.
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Sztorm... Jak Dagger dosta³a siê do Alexandrii? ...Tak. A czy by³a sama?
  ...Nie. Resztê sami dopiszcie...
  
  
  
       [[GILGAMESH]]
  
  Pamiêtacie Alleyway Jacka na pocz¹tku gry, goœcia, który ukrad³ Dagger
  pieni¹dze w Treno oraz faceta w Daguerreo? Jest to jedna i ta sama osoba,
  a nazywa siê Gilgamesh. Aby odkryæ jego prawdziwe imiê idŸ do Daguerreo
  i do prawej komnaty. Gdy tam do niego zagadasz, powie ci, ¿e jest on
  jednym z najs³ynniejszych poszukiwaczy skarbów na œwiecie i powie ci jaki
  masz ranking. Jeœli odkryjesz wszystkie skarby chocobosów, otworzysz du¿o
  skrzynek na œwiecie, itp., a nastêpnie zagadasz do niego...
  
  Czterorêki mê¿czyzna - "Znowu do mnie przyszed³eœ? Nie dziwiê ci siê,
              skoro jestem taki s³awny...
              Wiêc... Twój ranking poszukiwacza skarbów to..
              NIEMO¯LIWE! Klasa S!!!?
              P-Przepraszam za moje zachowanie"
  
  I ucieknie... Biegnij za nim i znajdziesz go przy wyjœciu z Daguerreo.
  
  Czterorêki mê¿czyzna - "Przepraszam za to co mówi³em wczeœniej. Tak
              naprawdê, nie jestem s³awny. Jestem tylko zwyk³ym
              poszukiwaczem skarbów klasy D. Ale kiedyœ zastanê
              poszukiwaczem klasy S jak ty! Powodzenia!
              A tak, zapomnia³em ci powiedzieæ moje imiê.
              Nazywam siê Gilgamesh. Kiedyœ bêdê s³awny, wiêc
              nie zapomnij o mnie!"
  
  I tak oto dostaniesz Rank S Medal (Key Item).
  
  
  
       [[MUZYKA Z FFVI]]
  
  Gdy kupisz na aukcji w Treno Doga's Artifact i Une's Mirror udaj siê do
  Wioski Czarnych Magów. Tam, idŸ do hotelu i podejdŸ do czarnego maga obok
  gramofonu. Muzyka siê zmieni i...
  
  "Czy bêdzie jakaœ era bez wojny...?
   Sny i czary nie maj¹ znaczenia bez cywilizowanego œwiata...
   Ignoranci ci¹gle d¹¿¹ do w³adzy nie wiedz¹c, ¿e z w³adz¹ jest rozpacz...
   Ale mo¿e to da nam nadziejê i poka¿e now¹ drogê ¿ycia...
   Niech Pan b³ogos³awi podró¿ników z krainy snów i magii...i chwa³a
   ¿o³nierzom œwiat³a, którzy poprowadz¹ nas do nowego œwiata."
  
  Po tym, Genom obok was powie wam, ¿e dusza w gramofonie zareagowa³a na
  twoje przedmioty, a dok³adniej Lustro Une i Artefakt Dogi. Od teraz
  piosenka, któr¹ s³yszysz w tle bêdzie ci towarzyszyæ przez ca³y czas tego
  pobytu w Wiosce Czarnych Magów. 
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    i. Tetra Master
  
  
  Tetra Master to gra karciana w œwiecie Final Fantasy IX. Pierwsze karty
  mo¿esz znaleŸæ w Alexandrii i dostaæ od goœcia, który sprawdza bilety przed
  przedstawieniem. Poza tym, karty mo¿esz zdobyæ w nastêpuj¹cy sposób:
  
  - wygraæ w innych pojedynkach
  - znaleŸæ w miastach
  - dostaæ od innych ludzi
  - inne sposoby
  
  Co poza tym... Ka¿da karta ma cztery znaki. Prezentuj¹ siê one tak:
  
  WZÓR - 1234
  
  Oto co oznaczaj¹ cyfry:
  1 oznacza si³ê karty
  2 oznacza typ ataku
  3 oznacza obronê przez atakiem fizycznym
  4 oznacza obronê przed atakiem magicznym
  
  Oto jakie mog¹ byæ typy ataku:
  P - atak fizyczny. W tym przypadku, pierwsza cyfra atakuje trzeci¹
  M - atak magiczny. W tym przypadku, pierwsza cyfra atakuje czwart¹
  X - atak specjalny. W tym przypadku, pierwsza cyfra atakuje najs³absz¹
    obronê (trzecia lub czwarta cyfra)
  A - atak specjalny. W tym przypadku, DOWOLNA cyfra na karcie atakuje
    DOWOLN¥ cyfrê na karcie przeciwnika
  
  I teraz podam przyk³ady. Po trzy dla ka¿dego typu:
   ________________________________
  |     Typ ataku P      |
  |________________________________|
  |  A | B  |   Wynik    |
  |======|======|==================|
  | 2P64 | 3M56 |- Wygrywa karta B |
  | 5P21 | 6P42 |- Wygrywa karta A |
  | 2PC4 | FA0F |- Wygrywa karta A |
  |________________________________|
   ________________________________
  |     Typ ataku M      |
  |________________________________|
  |  A | B  |   Wynik    |
  |======|======|==================|
  | 8M13 | 3XBD |- Wygrywa karta B |
  | 9M5F | 6P97 |- Wygrywa karta A |
  | 0M63 | FAF1 |- Wygrywa karta B |
  |________________________________|
   ________________________________
  |     Typ ataku X      |
  |________________________________|
  |  A | B  |   Wynik    |
  |======|======|==================|
  | 7X64 | 8P65 |- Wygrywa karta A |
  | 2X21 | AP0C |- Wygrywa karta A |
  | 7X24 | CXB2 |- Wygrywa karta A |
  |________________________________|
   ________________________________
  |     Typ ataku A      |
  |________________________________|
  |  A | B  |   Wynik    |
  |======|======|==================|
  | 2A64 | 8M86 |- Remis      |
  | 5A21 | 6A9A |- Wygrywa karta B |
  | 8AF4 | EXFF |- Wygrywa karta A |
  |________________________________|
  
  Jak pewnie zauwa¿yliœcie, zamiast cyfr mog¹ byæ te¿ litery. S¹ one lepsze
  od cyfr, a oto kolejnoœæ si³y:
  
  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
  
  Dlaczego tak jest? Zapraszam dalej...
  
  Tetra Master jest BARDZO skomplikowana. Jest nam potrzebna wiedza "Hex"ów,
  aby ca³kowicie j¹ zrozumieæ... Liczby hexamedalne (czy jakoœ tak :), to
  liczby od 0 do 16. Tyle, ¿e powinny byæ one reprezentowane jednym znakiem.
  Tak wiêc, wszystko powy¿ej 9 to litery alfabetu. I tak zamiast 10 jest A.
  Zamiast 11 jest B, itd.
  
  Podczas walki, ta zasada TAK¯E siê stosuje, przez co gra jest o wiele
  trudniejsza. Ka¿dy znak mo¿e mieæ inn¹ wartoœæ. Najpierw tabelka:
   _________________
  | Cyfra | Min | Max |
  |=======|-----|-----|
  |  0  | 000 | 015 |
  |  1  | 016 | 031 |
  |  2  | 032 | 047 |
  |  3  | 048 | 063 |
  |  4  | 064 | 079 |
  |  5  | 080 | 095 |
  |  6  | 096 | 111 |
  |  7  | 112 | 127 |
  |  8  | 128 | 143 |
  |  9  | 144 | 159 |
  |  A  | 160 | 175 |
  |  B  | 176 | 191 |
  |  C  | 192 | 207 |
  |  D  | 208 | 223 |
  |  E  | 224 | 239 |
  |  F  | 240 | 255 |
   -------------------
  
  Wyjaœniê to póŸniej... Na ka¿dej karcie, mo¿e byæ maksymalnie 8 strza³ek.
  Natomiast pole gry, to 16 miejsc do po³o¿enia kart. Na pocz¹tku walki,
  niektóre pola mog¹ zostaæ losowo przykrywane. Najmniej przykrytych pól
  to... Zero ;). Najwiêcej, to 6. Teraz ma³y przyk³adzik POJEDYNKU kart:
  
  3P64    8M33
   -----    -----
  | \  |   | \|/ |
  | N- |   | -C- |
  | | |   | /|\ |
   -----    -----
  
  Widzimy u³o¿enie strza³ek... C to kolor C zerwony, a N to kolor
  N iebieski. Karta N jest nasza i atakujemy ni¹ kartê C. Co siê teraz
  dzieje... Teraz nastêpuje pojedynek kart, poniewa¿ dwie strza³ki na siebie
  wskazuj¹. W³aœnie w pojedynku, g³ówne zadanie odgrywaj¹ wczeœniej
  wspomniane znaki. W obecnej sytuacji, nasza karta atakuje za pomoc¹ znaku
  ataku, a karta przeciwnika broni siê za pomoc¹ znaku obrony przed atakami
  P, czyli trzecim znakiem. Wychodzi wiêc pojedynek 3 vs. 3. Jednak nie jest
  to ju¿ koniec. Teraz przypomnijcie sobie tabelê "Hex"ów. W tym przypadku,
  sprawa nabiera trochê innego rozwoju, poniewa¿ 3 ma wartoœæ od 48 do 63.
  W tej chwili, wszystko zale¿y od tego jak¹ wartoœæ wylosuje nam konsola.
  Ale to JESZCZE nie koniec. Teraz, konsola losuje nam kolejn¹ liczbê, od
  0 do wczeœniej wylosowanej liczby, np. 60. Za³ó¿my, ¿e dla pierwszej karty
  wylosowa³a wartoœæ 5, a dla drugiej wartoœæ 45. Ale to nie koniec... W tej
  chwili, pierwsza wylosowana liczba jest odejmowana od drugiej wylosowanej
  liczby. Czyli dla pierwszej karty - 60-5=55, a dla drugiej karty 60-45=15.
  W tej chwili, pierwsza karta ma wy¿sz¹ wartoœæ i to ona wygra³a pojedynek.
  
  Teraz jeden przyk³ad. Najmniej prawdopodobny w ca³ej grze, ale mo¿liwy:
  
  0P00    FMFF
   -----    -----
  |   |   |   |
  | N- |   | -C |
  |   |   |   |
   -----    -----
  
  Na pierwszy rzut oka, nie mamy ¿adnych szans... Ale to zale¿y od konsoli.
  Konsola losuje pierwszej karcie wartoϾ od 0 do 15, w tym przypadku 15
  Drugiej karcie, konsola losuje wartoϾ od 240 do 255. W tym przypadku 250.
  Nastêpnie, konsola losuje kolejn¹ liczbê od 0 do wczeœniej wylosowanej
  liczby. Teraz pierwsza karta ma wylosowan¹ wartoœæ 0, a druga wartoœæ 249.
  I ostatnia formu³ka:
  I karta - 15-0  =15
  II karta - 250-249 =1
  
  I widzimy, ¿e to najs³absza karta w grze, czyli 0P00 wygra³a pojedynek z
  najsilniejsz¹ kart¹, czyli FMFF.
  
  Teraz druga sytuacja, tym razem bez pojedynku:
  
  3P64    8M33
   -----    -----
  | \  |   | |/ |
  | N- |   | C- |
  | | |   | |\ |
   -----    -----
  
  Karta C nie ma ¿adnej strza³ki po lewej stronie, a nasza, któr¹ po³o¿yliœmy
  ma strza³kê po prawej stronie. W tej chwili zabieramy kartê przeciwnika bez
  ¿adnego pojedynku. 
  
  
  Jeœli wygrasz grê, mo¿esz zabraæ przeciwnikowi jedn¹ z jego odwróconych
  kart. Mo¿esz wygraæ pojedynek 'Perfectem', jeœli odwrócisz wszystkie karty
  przeciwnikowi podczas walki. Wtedy po skoñczonym pojedynku zabierasz
  wszystkie jego karty.
  
  
  Niby wszystko, jeszcze tylko dwie tabelki nam zosta³y... Najpierw tabela
  punktacji kolecjonera kart:
  
  ===========================================
  | 0000 - 0299 | Beginner  | Pocz¹tkuj¹cy |
  | 0300 - 0399 | Novice   | Nowicjusz  |
  | 0400 - 0499 | Player   | Gracz    |
  | 0500 - 0599 | Senior   | Senior    |
  | 0600 - 0699 | Fan    | Fan     |
  | 0700 - 0799 | Leader   | Przywódca  |
  | 0800 - 0899 | Coach   | Trener    |
  | 0900 - 0999 | Advisor  | Doradca   |
  | 1000 - 1099 | Director  | Kierownik  |
  | 1100 - 1199 | Dealer   | Rozdawacz  |
  | 1200 - 1249 | Trader   | Handlowiec  |
  | 1250 - 1299 | Commander | Dowódca   |
  | 1300 - 1319 | Doctor   | Doktor    |
  | 1320 - 1329 | Professor | Profesor   |
  | 1330 - 1339 | Veteran  | Weteran   |
  | 1340 - 1349 | Freak   | Maniak    |
  | 1350 - 1359 | Champion  | Rekordzista |
  | 1360 - 1369 | Analyst  | Analityk   |
  | 1370 - 1379 | General  | Genera³   |
  | 1380 - 1389 | Expert   | Ekspert   |
  | 1390 - 1399 | Shark   | Rekin    |
  | 1400 - 1449 | Specialist | Specjalista |
  | 1450 - 1474 | Elder   | Mêdrzec   |
  | 1475 - 1499 | Dominator | Dominator  |
  | 1500 - 1549 | Maestro  | Maestro   |
  | 1550 - 1599 | King    | Król     |
  | 1600 - 1649 | Wizard   | Magik    |
  | 1650 - 1679 | Authority | Autorytet  |
  | 1680 - 1689 | Emperor  | Cesarz    |
  | 1690 - 1697 | Pro    | Zawodowiec  |
  | 1698 - 1700 | Master   | Mistrz    |
  ===========================================
  
  Punkty zdobywamy na ró¿ne sposoby, ale nie poprzez wyniki pojedynków,
  tylko poprzez karty, które posiadamy. Za ka¿d¹ kartê z unikalnym uk³adem
  strza³ek dostajemy 5 punktów. Jeœli dodatkowo jest to jedyna karta tego
  rodzaju w naszej kolekcji, dodajemy jeszcze 10 punktów (czyli mamy za
  tak¹ kartê 15 punktów). Jeœli karta nie ma unikalnego uk³adu strza³ek
  nie dostajemy ¿adnego punktu chyba, ¿e jest to jedyna karta tego rodzaju
  w naszej kolekcji, to wtedy dostajemy 10 punktów. Jeœli posiadamy typ
  karty X, dostajemy jeszcze 1 punkt za tê kartê, a jeœli posiadamy typ A,
  dostajemy 2 punkty. Tak wiêc, mo¿emy normalnie posiadaæ maksymalnie 100
  kart. Jeœli ka¿da bêdzie unikalna, bêdzie mia³a inny uk³ad strza³ek i
  jej typ ataku to A, wtedy za ka¿d¹ kartê dostaniemy ³¹cznie 17 punktów,
  czyli za 100 kart dostaniemy 1700 punktów. 
  
  Ale jak uzyskaæ typ ataku X lub A? Musimy uczestniczyæ w pojedynkach i
  dziêki temu typ karty z P, czy M najpierw zmieni siê na X, a nastêpnie
  na A. Jednak musimy rozegraæ wieeeeeeele pojedynków, aby tego dokonaæ.
  
  
  I na sam koniec, wypisane wszystkie karty. Aby je wszystkie zdobyæ, musisz
  przejœæ grê zgodnie z opisem (albo chocia¿ sprawdzaæ czy tu jest jakaœ
  karta do zdobycia), oraz d³uuuugo bawiæ siê chocobosami. Warto te¿
  odwiedziæ stadion w Treno oraz pograæ z duchami mistrzów w Memorii.
  
  |^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| 
  |Lp. | Nazwa     | 
  |#####################| 
  |01 - Goblin     | 
  |02 - Fang      | 
  |03 - Skeleton    | 
  |04 - Flan      | 
  |05 - Zaghnol    | 
  |06 - Lizard Man   | 
  |07 - Zombie     | 
  |08 - Bomb      | 
  |09 - Ironite    | 
  |10 - Sahagin    | 
  |11 - Yeti      | 
  |12 - Mimic     | 
  |13 - Wyerd     | 
  |14 - Mandragora   | 
  |15 - Crawler    | 
  |16 - Sand Scorpion | 
  |17 - Nymph     | 
  |18 - Sand Golem   | 
  |19 - Zuu      | 
  |20 - Dragonfly   | 
  |21 - Carrion Warm  | 
  |22 - Cerberus    | 
  |23 - Antlion    | 
  |24 - Cactuar    | 
  |25 - Gimme Cat   | 
  |26 - Ragtimer    | 
  |27 - Hedgehog Pie  | 
  |28 - Ralvuimahgo  | 
  |29 - Ochu      | 
  |30 - Troll     | 
  |31 - Blazer Beetle | 
  |32 - Abonimation  | 
  |33 - Zemzelett   | 
  |34 - Stroper    | 
  |35 - Tantarian   | 
  |36 - Grand Dragon  | 
  |37 - Feather Circle | 
  |38 - Hectyes    | 
  |39 - Ogre      | 
  |40 - Armstrong   | 
  |41 - Ash      | 
  |42 - Wraith     | 
  |43 - Gargoyle    | 
  |44 - Vepal     | 
  |45 - Grimlock    | 
  |46 - Tonberry    | 
  |47 - Veteran    | 
  |48 - Garuda     | 
  |49 - Malboro    | 
  |50 - Mover     | 
  |51 - Abadon     | 
  |52 - Behemoth    | 
  |53 - Iron Man    | 
  |54 - Nova Dragon  | 
  |55 - Ozma      | 
  |56 - Hades     | 
  |57 - Holy      | 
  |58 - Meteor     | 
  |59 - Flare     | 
  |60 - Shiva     | 
  |61 - Ifrit     | 
  |62 - Ramuh     | 
  |63 - Atomos     | 
  |64 - Odin      | 
  |65 - Leviathan   | 
  |66 - Bahamut    | 
  |67 - Ark      | 
  |68 - Fenrir     | 
  |69 - Madeen     | 
  |70 - Alexander   | 
  |71 - Excalibur II  | 
  |72 - Ultima Weapon | 
  |73 - Masamune    | 
  |74 - Elixir     | 
  |75 - Dark Matter  | 
  |76 - Ribbon     | 
  |77 - Tiger Racket  | 
  |78 - Save the Queen | 
  |79 - Genji     | 
  |80 - Mythril Armour | 
  |81 - Blue Narciss  | 
  |82 - Hilda Garde 3 | 
  |83 - Invincible   | 
  |84 - Cargo Ship   | 
  |85 - Hilda Garde 1 | 
  |86 - Red Rose    | 
  |87 - Theatre Ship  | 
  |88 - Viltgance   | 
  |89 - Chocobo    | 
  |90 - Fat Chocobo  | 
  |91 - Mog      | 
  |92 - Frog      | 
  |93 - Oglop     | 
  |94 - Alexandria   | 
  |95 - Lindblum    | 
  |96 - Two Moons   | 
  |97 - Gargant    | 
  |98 - Namingway   | 
  |99 - Boco      | 
  |100 - Airship    | 
  <<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 
  
  
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    j. Chocobosy
  
  
  Swoj¹ przygodê z chocobosami rozpoczynasz w Lasku Chocobo na 1CD, po
  wyjœciu z Lindblum. Mo¿esz wtedy wykopaæ jeden chocograph. Nastêpnie w
  miarê czasu mo¿esz odnaleŸæ wiêcej chocographów. Oprócz Lasku Chocobo,
  mo¿esz tak¿e odwiedziæ Lagunê Chocobo i Lataj¹cy Ogród Chocobo. W
  ka¿dym z nich mo¿esz odnaleŸæ inne chocography, ale aby dostaæ siê
  do ka¿dego z nich musisz posiadaæ inne zdolnoœci chocobosa. A te
  zdolnoœci mo¿esz zdobywaæ dziêki zdobywaniu kolejnych chocographów.
  
  ¯o³ty chocobo   - z tym chocobosem zaczynasz
  B³êkitny chocobo - ten chocobo mo¿e podró¿owaæ po p³ytkiej wodzie (Reef)
  Czerwony chocobo - ten chocobo mo¿e podró¿owaæ po górach (Mountain)
  Granatowy chocobo - ten chocobo mo¿e podró¿owaæ po oceanie (Ocean)
  Z³oty chocobo   - ten chocobo mo¿e lataæ (Sky)
  
  I tak maj¹c b³êkitnego chocobosa i statek, mo¿esz siê udaæ do Laguny
  Chocobo, a maj¹c z³otego chocobosa - do Lataj¹cego Ogrodu. W ka¿dej
  lokacji chocobo znajduje siê Mene, moogle. Jeœli zap³acisz mu 60 Gili,
  bêdziesz móg³ szukaæ chocobosem skarbów przez 60 sekund. Ta mini-gra,
  nazywa siê "Ciep³o - Zimno, Chocobo?", jak ja j¹ nazwa³em :), czy
  "Chocobo Hot 'n' Cold" jak to jest w oryginale. Podczas tej gierki,
  wciskaj¹c "Kwadrat" Choco uderza dziobem o ziemiê. Wtedy, mo¿e wydaæ
  ró¿ne odg³osy:
  
  Kweh    - Nie ma tu nic
  Kweh!?   - W pobli¿u jest skarb
  Kwehhh!?  - Jesteœ ju¿ bardzo blisko
  K-KWEHHH!!! - Znalaz³eœ skarb!
  
  A jakie mog¹ byæ skarby? Mo¿e to byæ coœ prostego, jak Potion, Gysahl
  Greens, czy Ore, a mo¿esz trafiæ te¿ na coœ bardziej wartoœciowego, jak
  Elixir, Phoenix Pinion czy Chocograph. Za wszystkie znalezione rzeczy,
  Mene daje ci punkty. Jeœli w ci¹gu 60 sekund znajdziesz cztery
  przedmioty, dostaniesz dodatkowo 10 sekund i za ka¿dy kolejny znaleziony
  przedmiot, dostajesz dwa razy wiêcej punktów. Co wiêcej, jeœli
  znajdziesz przedmiot w przeci¹gu 5 sekund od tego, jak znalaz³eœ
  poprzedni, dostaniesz bonusowo 5 punktów. Jeœli natomiast znajdziesz
  osiem przedmiotów w przeci¹gu 70 sekund (60 + 10), dostaniesz od Mene
  specjalny bonus, zale¿ny od tego ile czasu zosta³o (nie jestem pewien).
  
  Jeœli Choco powie 'K-KWEHHH!!!', poka¿e siê liczba, która oznacza jak
  g³êboko jest ukryty skarb. Im g³êbiej, tym d³u¿ej bêdziesz kopa³. Za
  ka¿de "pukniêcie" dziobem chocobosa w pod³o¿e, odleg³oœæ zmniejszy siê
  o okreœlon¹ liczbê. Ta liczba jest zale¿na od poziomu dzioba chocobosa.
  Im rzadszy jest skarb, tym jest on g³êbiej schowany. Podstawy wyjaœnione
  czas na Chocography...
  
  1. Streamside       (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "SprawdŸ miejsce, gdzie rzeka spotyka siê z oceanem, kupo."
  ========================================================================
  Z tym miejscem nie powinieneœ mieæ k³opotów... Niedaleko Lasku Chocobo
  znajduje siê rzeczka... Resztê sam zgadnij :).
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Elixir x2; Hi-Potion x3; Ether x4; Germinas Boots x2;
  
  ========================================================================
  2. Between mountains   (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "Poszukaj niedaleko gór przy oceanie, na po³udniowym zachodzie
  Kontynentu Mg³y."
  ========================================================================
  To miejsce znajduje siê niedaleko Lindblum (pomiêdzy górami, a za nimi
  jest ocean)
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Potion x5; Hi-Potion x5; Tent x2; Cotton Robe x2;
  
  ========================================================================
  3. Uncultivated land   (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "Skarb jest zakopany niedaleko rzeki, kupo, ale chyba nie bêdzie ³atwy
  do odnalezienia."
  ========================================================================
  Na po³udnie od Evil Forest znajduje siê bagniaste pod³o¿e (takie jak
  niedaleko Bagien Qu) i w³aœnie tam jest skarb
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Antidote x10; Jade Armlet x1; Wing Eyes x3; Cargo Ship Card x1;
  
  ========================================================================
  4. Healing shore     (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "Widzia³em tak¹ pla¿ê, niedaleko bardzo 'wietrznego' miasta, kupo."
  ========================================================================
  Na pó³nocnym zachodzie od Cleyri jest taka pla¿a...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Chocobo Dream World - Reef Chocobo
  
  ========================================================================
  5. Abandoned beach    (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "Myœlê, ¿e niedaleko ogromnego, umieraj¹cego lasu jest pla¿a. Mo¿e to
  to, kupo."
  ========================================================================
  Na wschodzie od Black Mage Village jest pla¿a, a na niej...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Phoenix Pinion x9; Phoenix Down x5; Peridot x12; Diamond Gloves x1;
  
  ========================================================================
  6. Cold field       (Wymagana zdolnoϾ: Field)
  "Wygl¹da na bardzo zimne miejsce, kupo."
  ========================================================================
  Ta lokacja znajduje siê na po³udniu Zgubionego Kontynentu (na prawym
  "koñcu" pla¿y
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Echo Screen x5; Hi-Potion x7; Tent x3; Theatre Ship Card x1;
  
  ========================================================================
  7. Forgotten lagoon    (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "Kupo! Mo¿e pobawisz siê w zimnej wodzie?"
  ========================================================================
  IdŸ na po³udnie od Zgubionego Kontynentu i po pewnym czasie dojdziesz
  (a mo¿e dop³yniesz? :) do ca³kiem du¿ej wyspy (nie ta pokryta œniegiem).
  Teraz tylko idŸ do laguny, która jest na chocographie
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Gysahl Greens x8; Ether x5; Hi-Potion x7; Dragon's Claws x1;
  
  ========================================================================
  8. Faraway lagoon     (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "S³ysza³em, ¿e gdzieœ jest d³ugi kawa³ek wybrze¿a... To mo¿e to, kupo."
  ========================================================================
  Na pó³nocnym zachodzie Zapomnianego Kontynentu jest duuuu¿a laguna. Na
  wschodzie (czyli przy l¹dzie) znajduje siê ten skarb
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Potion x37; Magic Tag x6; Shield Armor x1; Gaia Gear x1;
  
  ========================================================================
  9. Abandoned lagoon    (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "S³ysza³em, ¿e niedaleko pó³wyspu w po³udniowej czêœci Zewnêtrznego
  Kontynentu jest zatopiony jest skarb, kupo."
  ========================================================================
  Jest to wybrze¿e na po³udniu Zewnêtrznego Kontynentu. Naj³atwiej siê
  tam dostaæ maj¹c zdolnoœæ 'Mountain'
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Soft x6; Ether x4; Feather Boots x1; N-Kai Armlet x1;
  
  ========================================================================
  10. Bird's-eye lagoon   (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "Jest tak wiele wysp, otaczaj¹cych Kontynent Mg³y, kupo!"
  ========================================================================
  Na zachodzie Kontynentu Mg³y znajduje siê wyspa taka sama, jak na
  chocographie. Zbieg okolicznoœci? :)))
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Potion x8; Phoenix Down x4; Ether x3; Magician Robe x1;
  
  ========================================================================
  11. Small beach      (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "To pla¿a na ma³ej wyspie! Œmietne miejsce na wakacje, kupo."
  ========================================================================
  Jest to wyspa na po³udniu od Lasku Chocobo
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Remedy x4; Elixir x2; Rising Sun x8; Oak Staff x1;
  
  ========================================================================
  12. Dawn lagoon      (Wymagana zdolnoϾ: Reef)
  "Jest niedaleko miasta, gdzie noc siê nigdy nie koñczy."
  ========================================================================
  Na chocographie widaæ wyspy na po³udniowym wschodzie od Treno
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Chocobo Dream World - Mountain Chocobo
  
  ========================================================================
  13. Forbidden forest   (Wymagana zdolnoϾ: Mountain)
  "Ten las le¿y w miejscu, gdzie wiele pasm górskich siê ³¹czy, kupo!"
  ========================================================================
  Ca³kiem ³atwo to znaleŸæ... Jest to las, na pó³nocy od Lasu Chocobo i na
  zachód od wioski Dali
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Ether x2; Elixir x2; Wing Edge x10; High Mage Staff x1;
  
  ========================================================================
  14. Green plains     (Wymagana zdolnoϾ: Mountain)
  "Na wy¿szych równinach tak¿e s¹ skarby, kupo!"
  ========================================================================
  Na pó³nocy Kontynentu Mg³y znajdŸ pla¿ê, która przypomina wygl¹dem t¹,
  jak¹ widaæ w górnej czêœci chocographu
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Chocobo Dream World - Sea Chocobo
  
  ========================================================================
  15. Dusk plains      (Wymagana zdolnoϾ: Mountain)
  "Jaki piêkny zachód s³oñca, kupo!"
  ========================================================================
  Skarb znajduje siê na zachodzie od Oeilvert (na chocographie widaæ ma³y
  lasek... Potraktuj to jako podpowiedŸ)
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Phoenix Down x12; Ore x14; Kaiser Knuckles x1; Iron Giant Card x1;
  
  ========================================================================
  16. Forgotten plains   (Wymagana zdolnoϾ: Mountain)
  "D³ugi pó³wysep wskazuje miejsce skarbu, kupo."
  ========================================================================
  Na pó³nocy Zapomnianego Kontynentu znajduje siê d³ugi pó³wysep. Skarb
  znajduje siê na "pierwszym poziomie" gór
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Ore x17; Ether x5; Opal x14; Demon's Mail x1;
  
  ========================================================================
  17. Sea at dusk      (Wymagana zdolnoϾ: Sea)
  "Skarby musz¹ znajdowaæ siê te¿ w g³êbi oceanu."
  ========================================================================
  Na wschodzie od Oeilvertu jest du¿a laguna... W³aœnie tam poszukaj wysp
  takich, jak na chocographie
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Phoenix Pinion x15; White Robe x1; Diamond x1; Masamune Card x1;
  
  ========================================================================
  18. Ocean         (Wymagana zdolnoϾ: Sea)
  "Spójrz uwa¿nie! Jest tu kawa³ek wybrze¿a, kupo!"
  ========================================================================
  Na zachodzie od wyspy, która znajduje siê na zachodzie od Zapomnianego
  Kontynentu, znajduje siê skarb. Ciê¿ko w niego trafiæ, wiêc próbuj, a¿
  ci siê uda
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Ore x27; Light Robe x1; Whale Whisker x1; Alexander Card x1;
  
  ========================================================================
  19. Cold lagoon      (Wymagana zdolnoϾ: Sea)
  "Jaki skomplikowany zbiór wysp... Woda wygl¹da na bardzo zimn¹, kupo!"
  ========================================================================
  Na pó³nocnym wschodzie od Esto Gaza znajduje siê zbiór wysp... To
  w³aœnie tam kupo! ...... Eeeee... Muszê ju¿ przestaæ :)
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Peridot x11; Opal x9; Sapphire x15; Topaz x19;
  
  ========================================================================
  20. Mist ocean      (Wymagana zdolnoϾ: Sea)
  "Rozejrzyj siê dooko³a ma³ych wysp na pó³nocnym wschodzie Kontynentu
  Mg³y."
  ========================================================================
  Na pó³nocy od Alexandrii, oddalaj siê od l¹du, a¿ z oczu zniknie ci
  wybrze¿e (musisz mieæ kamerê ustawion¹ w kierunku po³udniowym). Wtedy
  zbli¿aj siê w kierunku Kontynentu Mg³y, a¿ zacznie ci siê ukazywaæ
  wybrze¿e
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Chocobo Dream World - Sky Chocobo
  
  ========================================================================
  21. Outer island     (Wymagana zdolnoϾ: Sky)
  "Kupo. To nie jest zbyt wielka wyspa."
  ========================================================================
  Jest to wyspa na samym wschodzie Zewnêtrznego Kontynentu
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Amethyst x21; Garnet x16; Genji Armour x1; Ragnarok x1;
  
  ========================================================================
  22. Outer island 2    (Wymagana zdolnoϾ: Sky)
  "Myœlê, ¿e gdzieœ niedaleko jest pustynia, kupo."
  ========================================================================
  Jest to wyspa na pó³nocy od Pustynnego Pa³acu Kuji
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Sapphire x11; Circlet x1; Pumice Piece x1; Hilda Garde 3 Card x1;
  
  ========================================================================
  23. Fairy island     (Wymagana zdolnoϾ: Sky)
  "Na œrodku tej wyspy jest góra."
  ========================================================================
  Na po³udniowym zachodzie od Zewnêtrznego Kontynentu znajduje siê
  os³awiona wyspa z Yanami i na niej jest skarb (u podnó¿a góry)
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Potion x33; Annoyntment x15; Holy Mitre x1; Dark Matter Card x1;
  
  ========================================================================
  24. Forgotten island   (Wymagana zdolnoϾ: Sky)
  "Jaki dziwny kszta³t ma ta wyspa, kupo."
  ========================================================================
  Wróæ do siódmego chocographu, 'Forgotten lagoon'... Ju¿? To w³aœnie
  ta wyspa... Skarb znajduje siê na górze
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Ribbon x1; Rebirth Ring x1; Amethyst x13; Ark Card x1;
  
  
  No i to wszystkie chocography. Gdy ju¿ je zdobêdziesz, mo¿esz udaæ siê
  do miejsca, które poszukuje Choco... Miejsca, którego nawet nie ma na
  mapie... Jest to ma³a wyspa na pó³nocnym zachodzie mapy. Jest tam
  pêkniêcie skalne, a za nim...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Raj Chocobo ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  Mene  - "Wiêc to jest raj, kupo..."
  Zidane - "Mene!? Sk¹d siê tu wzi¹³eœ?"
  Mene  - "Kupo! Œledzi³em ciê, bo myœla³em, ¿e nied³ugo odnajdziesz to
       miejsce."
  
  A ciekawe, dlaczego tak myœla³...? IdŸ na prawo i porozmawiaj z
  chocobosem. Niestety, my nie gawari pa chocobo i nic nie kumaæ :). IdŸ
  przed siebie i ujrzysz "!". Wciœnij "X" i leciiiiimy do góry...
  
  A tam spotykamy króla chocobosów, Fat Chocobo. Dziêki niemu, mo¿esz
  zrozumieæ jêzyk chocobosów. Podejdziesz do króla, i powie ci on, ¿e
  chocobo rozpocznie tu nowe ¿ycie i musicie siê po¿egnaæ. Mene te¿ bêdzie
  chcia³ tu zamieszkaæ, ale taj jest tylko dla chocobosów. Jednak Choco
  musi znaleŸæ jeszcze wiêcej skarbów, jeœli ma tu pozostaæ! Fat Chocobo
  rozka¿e ci, abyœ wróci³, gdy odnajdziesz wszystkie skarby na œwiecie...
  £atwo powiedzieæ... ZnaleŸliœmy ju¿ wszystkie chocography, czy zosta³o
  coœ jeszcze? Otó¿... Tak! Mene odleci do lasku, a ty mo¿esz zrobiæ co
  chcesz. Najpierw porozmawiaj z chocobosem po prawej. Powie ci, ¿e za
  pomoc¹ Dead Pepper mo¿esz rozkruszaæ cienkie ska³y, takie jak ta, za
  pomoc¹ której tu wszed³eœ. Teraz zagadaj do niego "kwadratem" i powie
  ci, ¿e tam, gdzie na oceanie widzisz pianê te¿ s¹ skarby! Spyta siê
  ciebie te¿, czy chcesz graæ w karty. Nie jest on trudnym przeciwnikiem,
  ale... O tym napiszê gdzie indziej. Gdy skoñczysz z nim gadaæ, wróæ na
  górê do Fat Chocobo. Porozmawiaj z czerwonym chocobosem i zdradzi ci on
  dwa sekrety... Jeden gdy zagadasz do niego "X", a drugi, gdy zagadasz do
  niego "kwadratem".
  
  - "S³ysza³em, ¿e góra na Lodowym Polu Seatence na Zaginionym Kontynencie
    ma jakieœ pêkniêcie."
  - "Pomiêdzy Zaginionym i Zewnêtrznym Kontynentem ocean siê pieni!"
  
  Porozmawiaj teraz z chocobosem, po prawej stronie Fat Chocobo. Da ci on
  WSZYSTKIE sztuki Dead Pepper, które posiada, czyli mo¿esz dziêki niemu
  mieæ 99 sztuk tego przedmiotu! IdŸ teraz jak najdalej na prawo i
  powinieneœ zobaczyæ "!". Dostaniesz siê na górê, gdzie zjedŸ na sam dó³.
  Po drodze widzia³eœ pewnie "!". Teraz zrób tak ponownie i wciœnij "X",
  tam gdzie widzia³eœ "!". Porozmawiaj z niebieskim chocobosem i powie ci
  on nastêpuj¹ce rzeczy:
  
  - "Wschodnia strona góry w Kanionie Seaway na Zapomnianym Kontynencie
    jest pêkniêta w jednym miejscu."
  - "W lagunie na po³udniu Zapomnianego Kontynentu pieni siê woda."
  
  ZajdŸ teraz na dó³ i idŸ na prawo, a¿ ujrzysz "!". Dostaniesz siê na
  górê, gdzie po zeskoczeniu na dó³ b³êkitny chocobos wypadnie z wody.
  Porozmawiaj z nim i powie ci, ¿e...
  
  - "Na d³ugiej wyspie po³o¿onej na pó³nocy od Zewnêtrznego Kontynentu
    znajduje siê pêkniecie. S³ysza³em jakieœ 'Kupo' z tego pêkniêcia."
  - "W oceanie pomiêdzy Zewnêtrznym Kontynentem i Kontynentem Mg³y pieni
    siê woda!"
  
  Teraz idŸ na lewo gdzie dojdziesz do kolejnej zje¿d¿alni. Na dole jest
  z³oty chocobo, który powie ci...
  
  - "Zachodnia strona góry w Kanionie Seaway na Zapomnianym Kontynencie
    ma jakieœ pêkniêcie."
  - "Woda siê pieni w oceanie, niedaleko Siedziby Quana."
  
  Dostaliœmy osiem wskazówek, co do zaginionych skarbów chocobo... Ale
  zdradzê wam pewien sekret... Skarbów jest osiem... A my znamy lokalizcjê
  siedmiu skarbów i jednej ukrytej lokacji... PodejdŸ do chocobosa, który
  siedzi po prawej stronie Fat Chocobo. Powie ci nastêpuj¹c¹ rzecz...
  
  - "Niektóre skarby zosta³y ukryte bardzo dawno temu. Trudno je znaleŸæ
    nawet z Dead Pepper."
  
  Ma³¹ wskazówka, ale nam pomaga. Ale gdzie dok³adnie znajduje siê skarb,
  napiszê zaraz...
  
  ========================================================================
  Seatence Ice Field  (Pêkniêcie)
  "S³ysza³em, ¿e góra na Lodowym Polu Seatence na Zaginionym Kontynencie
   ma jakieœ pêkniêcie."
  ========================================================================
  Ruszaj na Zaginiony Kontynent. Na górze, która jest na pó³nocy, znajduje
  siê pêkniêcie skalne po prawej stronie. To w³aœnie tu...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Lapis Lazuli x41; Rosetta Ring x1; Protect Ring x1; Airship Card x1;
  
  ========================================================================
  Ocean         (Piania)
  "Pomiêdzy Zaginionym i Zewnêtrznym Kontynentem ocean siê pieni!"
  ========================================================================
  Spójrz siê na mapê œwiata... Na pó³nocy, pó³nocna czêœæ Zaginionego
  Kontynentu i wyspa na pó³noc od Zewnêtrznego Kontynentu wskazuj¹ na
  siebie. Dok³adnie pomiêdzy tymi dwoma cyplami, znajduje siê piana...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Potion x50; Hi-Potion x25; Ether x9; Elixir x7;
  
  ========================================================================
  Seaways Canion    (Pêkniêcie)
  "Wschodnia strona góry w Kanionie Seaway na Zapomnianym Kontynencie
   jest pêkniêta w jednym miejscu."
  ========================================================================
  Przy oceanie, znajduje siê kilka lasów (mówiê o Zapomnianym Kontynencie)
  które "znajduj¹ siê" na terytorium Kanionu Seaway. Na jednej z gór,
  które s¹ niedaleko tych lasków, jest pêkniêcie...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Maiden Prayer x1; Dragon's Hair x1; Gauntlets x1; Odin Card x1;
  
  ========================================================================
  Laguna        (Piana)
  "W lagunie na po³udniu Zapomnianego Kontynentu pieni siê woda."
  ========================================================================
  Dok³adnie na po³udniu zapomnianego kontynentu, mo¿esz zauwa¿yæ pianê w
  wodzie, a pod wod¹...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Remedy x10; Black Robe x1; Protect Ring x1; Blue Narciss Card x1;
  
  ========================================================================
  Ocean         (Piania)
  "W oceanie pomiêdzy Zewnêtrznym Kontynentem i Kontynentem Mg³y pieni
   siê woda!"
  ========================================================================
  Na wschodzie Zewnêtrznego Kontynentu jest cypel. "Wyd³u¿" go w wyobra¿ni
  i podró¿uj dalej. Po chwili powinieneœ zauwa¿yæ pianê...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Straw Hat x8; Pearl Armlet x8; Aloha T-Shirt x7; Sandals x8;
  
  ========================================================================
  Seaways Canion    (Pêkniêcie)
  "Zachodnia strona góry w Kanionie Seaway na Zapomnianym Kontynencie
   ma jakieœ pêkniêcie."
  ========================================================================
  Tak jak w przypadku poprzedniego skarbu w tym kanionie, tylko teraz na
  zachodzie...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Eye Drops x19; Madain's Ring x1; Genji Helmet x1; Hilda Garde 1 Card x1;
  
  ========================================================================
  Siedziba Quana    (Piania)
  "Woda siê pieni w oceanie, niedaleko Siedziby Quana."
  ========================================================================
  IdŸ do Siedziby Quana i idŸ na balkon, na którym widzia³eœ jego ducha.
  Tam podejdŸ do krawêdzi i dostaniesz opcjê skorzystania z Dead Pepper.
  Zrób to, a na zewn¹trz jeszcze raz skorzystaj z tego przedmiotu. Choco
  wskoczy do wosy, gdzie znajdzie...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Ore x9; Topaz x15; Tiger Racket x1; Red Rose Card x1;
  
  
  OdnaleŸliœmy osiem skarbów... Jeszcze tylko jeden... Na 4CD, z mapy
  œwiata zniknê³a Wyspa Shimmering. Bardzo dawno temu te¿ jej tu nie by³o.
  Co niektórzy ju¿ mog¹ kumaæ, o co chodzi. "...Niektóre skarby zosta³y
  ukryte bardzo dawno temu...". Wiêc to w³aœnie tam! Ale woda siê nigdzie
  nie pieni... W koñcu "...trudno je znaleŸæ nawet z Dead Pepper...". Tak
  wiêc musimy szukaæ na œlepo... Nie! Mapa œwiata jeszcze siê nie zmieni³a
  i ci¹gle jest na niej zaznaczona ta wyspa. Pop³yñ teraz na jej miejsce i
  ustaw siê dok³adnie w bia³ym punkcie na mapie. Teraz skorzystaj z Dead
  Pepper i...
  
  ========================================================================
  Ultima Weapon     (Skarb)
  "Niektóre skarby zosta³y ukryte bardzo dawno temu. Trudno je znaleŸæ
   nawet z Dead Pepper."
  ========================================================================
  Wszystko ju¿ wyjaœni³em...
  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Skarby:
  Aquamarine x10; Ultima Weapon x1; Maximilian x1; Invincible Card x1;
  
  
  No, a pamiêtasz o tej ukrytej lokacji, o której ci mówi³em? Ruszaj na
  d³ug¹ wyspê na pó³nocy od Zewnêtrznego Kontynentu, gdzie znajdziesz
  pêkniêcie w skale. A tam znajduje siê Mognet Central! Legendarne Mognet
  Central, którego lokalizacji nie znaj¹ nawet mooglesy! Jednak to temat
  na osobny dzia³... My ju¿ odnaleŸliœmy wszystkie skarby chocobosów.
  Powróæ wiêc do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Raj Chocobo ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               Fat Chocobo
  
  
  Od razu idŸ do Fat Chocobo. Po krótkiej gadce, zdecyduje on, ¿e Choco ma
  tu zostaæ, ale wy musicie odejœæ. Mene srogo zaprotestuje, ale... Zidane
  i Mene odejd¹ zostawiaj¹c Choco... Dostaniesz na "pocieszenie" od Fat
  Chocobo jego kartê (Fat Chocobo Card) i odejdziecie...
  
  Mene  - "Kupo..."
  Zidane - "Jak ja wrócê z powrotem?"
  Mene  - "Chyba lecimy...? Chwila! Nie umiesz lataæ Zidane!"
  Zidane - "Nie jestem taki ciê¿ki. Mo¿esz mnie ponieœæ Mene!"
  Mene  - "Hmmm. Nie myœla³em, ¿e czeka nas taki problem, kupo!
       Dobra, kupo... Z³ap siê moich nóg, kupo."
  [Zidane siê ³apie jego nóg i Mene próbuje lecieæ]
  Mene  - "KUPOKUPOKUPO!!!
       K-KUPO! KUPOPO!!!"
  Zidane - "......"
  Mene  - "......"
  Zidane - "To nic nie da."
  ???  - "Kweeeh!"
  Zidane - "Mene, czy to nie...?"
  Mene  - "To raj Chocobo, kupo. To pewnie inny chocobo."
  Choco - "Kweh!"
  
  No i wszystko za³atwione... Choco nie odszed³ i mo¿emy wróciæ do domu.
  Ale wróæ jeszcze do raju. IdŸ do Fat Chocobo i porozmawiaj z nim. Powie
  ci on, ¿e ma wszystkie karty, które porzuci³eœ podczas wêdrówki!
  Zagadaj te¿ do niego za pomoc¹ "kwadrata" i powie ci coœ...
  
  Fat Chocobo - "Postaraj siê odwiedziæ wszystkie pla¿e na œwiecie.
          Nie bój siê potworów. Dostaniesz ode mnie spokój i
          pokój, gdy je wszystkie odwiedzisz."
  
  Có¿ nam pozostaje...? Skoro mamy odwiedziæ wszystkie pla¿e, to zacznijmy
  mo¿e od Zaginiony Kontynentu...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zaginiony Kontynent ==-
  
  Iloœæ pla¿  - 2
  
  S¹ tutaj dwie pla¿e. Jedna na po³udniu, a druga na wschodzie kontynentu.
  Gdy zsi¹dziesz z chocobosa niedaleko pla¿y, wciœnij "O". Us³yszysz sygna³
  i to oznacza, ¿e ta pla¿a jest ju¿ 'zaliczona'. Ruszaj teraz na...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zapomniany Kontynent ==-
  
  Iloœæ pla¿  - 4
  
  Tutaj nie ma ¯ADNYCH pla¿y, jednak wyspy, które otaczaj¹ ten kontynent od
  po³udnia maj¹ kilka pla¿... D³uga wyspa na zachodzie ma jedn¹ pla¿ê. Poza
  tym, wyspa na po³udniu (znajduj¹ siê na niej Bagna Qu) ma jedn¹ pla¿ê,
  wyspa na której znajduje siê laguna chocobo tak¿e ma jedn¹ pla¿ê i wyspa
  na pó³nocnym zachodzie od laguny ma jedn¹ pla¿ê. £¹cznie, cztery pla¿e.
  Teraz mo¿esz ruszaæ na...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kontynent Mg³y ==-
  
  Iloœæ pla¿  - 8
  
  Pierwsza pla¿a znajduje siê na po³udniu od bagien Qu. Kolejna jest na
  pó³noc od Cleyri. Nastêpna jest na zachodzie od Alexandrii (niedaleko
  laguny). Jedna pla¿a jest na po³udniu od Treno... Dwie s¹ na po³udniu od
  Lasku Chocobo i jedna na po³udniowym wschodzie od lasku... Ostatnia na
  tym kontynencie, znajduje siê na ma³ej wyspie na po³udniu od lasku...
  Tak wiêc razem mamy osiem pla¿. Zosta³ nam ostatni kontynent...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zewnêtrzny Kontynent ==-
  
  Iloœæ pla¿  - 7
  
  Na samym wschodzie jest pierwsza pla¿a. Na pó³nocym wschodzie jest jedna,
  bardzo ma³a pla¿a... Kolejna na pó³nocy... Nastêpna na wschodzie od Fossil
  Roo... Nastepna jeszcze bardziej na zachodzie... Jeszcze jedna na wyspie
  z Mognet Central i ostatnia jest na wyspie Madain Sari. £¹cznie, siedem
  pla¿. 
  
  
  Od teraz, odwiedzaj¹c pla¿ê i wciskaj¹c "O" zregeneruj¹ ci siê wszystkie
  HP i MP! Robi¹c to, skoñczyliœmy ju¿ sekcjê chocobo...
  
  
  
  
  
  ==========================================================================
  
  
    k. Mooglesy
  
  
  
  Ach tak... Wspania³e mooglesy powracaj¹! I maj¹ ci do zaoferowania kilka
  rzeczy... Mo¿esz u nich zasave'owaæ, skorzystaæ z namiotu, kupiæ
  przedmiotu w Mogshopie, zmieniæ cz³onków dru¿yny, czy najwa¿niejsze -
  dorêczaæ listy za pomoc¹ Mognetu! Wiêkszoœæ moogli ma tylko trzy opcje.
  Save, Tent i Mognet. Czasami trafi siê te¿ Mogshop, a najrzadziej
  bêdziesz móg³ zmieniæ cz³onków dru¿yny. Po opuszczeniu Evil Forest na 1CD
  dostaniesz Flet Moogli, za pomoc¹ którego mo¿esz wezwaæ Moguo na mapie
  œwiata. U niego mo¿esz zasave'owaæ i skorzystaæ z namiotu.
  
  Teraz ma³a sztuczka... Wezwij Moguo, ale gdy przyjdzie, wybierz opcjê
  'Cancel'. Zrób tak osiem razy, a za dziewi¹tym razem powie on: "Zaczynasz
  mnie wkurzaæ, kupo!". Jeszcze kilka razy i zacznie on mówiæ: "Ostrzê mój
  nó¿, kupo.". Jeszcze tylko cztery razy i powie on: "PRZESTAÑ, PRZESTAÑ,
  PRZESTAÑ! KU-PHEH!". No ja bym go tak nie wkurza³... :P
  
  Any³ej, oto spis wszystkich moogli w œwiecie Final Fantasy IX...
  
  Kupo   (Alexandria)
  Mosh   (Zamek Alexandrii)
  Mosco   (Prima Vista - Evil Forest)
  Monty   (Evil Forest)
  Mois   (Ice Cavern / wejœcie do Fossil Roo)
  Gumo   (Dali)
  Kumop   (Podziemia Dali)
  Moodon  (Hotel Lindblum)
  Mogki   (Zamek Lindblum)
  Moonte  (Lindblum - Dragon's Gate)
  Mogmi   (Gizamaluke's Grotto)
  Grimo   (South Gate)
  Atla   (Burmecia)
  Nazna   (South Gate)
  Mogrich  (Treno)
  Monev   (Cleyra's Trunk)
  Mopli   (Cleyra)
  Serino  (Red Rose)
  Monty   (Pinnacle Rocks)
  Kuppo   (Fossil Roo)
  Mogmatt  (Conde Petie)
  Mogryo  (Wioska Czarnych Magów)
  Suzuna  (Conde Petie Mountain Path)
  Mocchi  (Drzewo Iifa)
  Mimoza  (na zewn¹trz Oeilvert)
  Mooel   (Oeilvert)
  Mogsam  (Pustynny Pa³ac)
  Mogrika  (Esto Gaza)
  Moolan  (Góra Gulug)
  Mogtaka  (Góra Gulug)
  Kumool  (Zamek Ipsena)
  Moorock  (Bran Bal)
  Moorock  (Pandemonium)
  Mozme   (Pandemonium)
  
  WOW!!! Razem mamy 32 moogle!!! I to nie wszystkie! Jest jeszcze...
  - Moguo na mapie œwiata
  - Mogster i Moggy na Bagnach Qu
  - Moco, Morrison, Momatose, Mocha i Chimomo w Madain Sari
  - Mogliana, Mogriffin, Mogreg, Moss oraz Mosh w Mognet Central
  - Chesnut w Alexanrii (podaje ci wyniki skakanki)
  - Artemicion, czyli 'szef' Mognetu
  - Stiltzkin - moogle podró¿nik
  - Mog - wierny Mog Eiko, który zawsze jest przy niej
  
  Daje to nam razem wspania³¹ liczbê, 49 moogli!
  
  Teraz kilka s³ówek o tych innych mooglach... Mo¿esz zasave'owaæ i
  skorzystaæ z namiotu u Moguo. Od Mogstera mo¿esz nauczyæ siê zasad
  panuj¹cych w œwiecie FFIX. W Madain Sari Morrison sprzeda ci kilka
  przedmiotów, a Momatose zaproponuje, abyœ siê przespa³. W Mognet Central
  mo¿esz siê dowiedzieæ u Mosha ile dostarczy³eœ listów. Chesnut w
  Alexandrii powie ci, ile razy skoczy³eœ na skakance. Stiltzkin podru¿uje
  tu i tam (o nim zaraz opowiem), a Mog jest 'zawsze' z Eiko.
  
  Powiem teraz s³ówko o Stiltzkinie... Spotykamy go w Alexandrii, gdy mówi
  do Kupo, ¿e wyrusza na podró¿. Ale jak to na podró¿, potrzebne s¹
  pieni¹dze. Spotkamy go kilka razy i zaoferuje nam on kilka przedmiotów
  za bardzo nisk¹ cenê. Oto gdzie go spotkamy i co nam sprzeda:
  
  
  Burmecia          - 1CD
  Ether; Hi-Potion; Soft;      - 333 Gile
  
  Cleyra           - 2CD
  Hi-Potion; Ether; Phoenix Pinion; - 444 Gile
  
  Fossil Roo         - 2CD
  Phoenix Pinion; Remedy; Ether;   - 555 Gili
  
  Conde Petie Mountain Path  - 2CD
  Magic Tag; Tent; Ether;      - 666 Gili
  
  Alexandria         - 3CD
  Phoenix Pinion; Hi-Potionl Elixir; - 777 Gili
  
  Oeilvert          - 3CD
  Hi-Potion; Emerald; Elixir;    - 888 Gili
  
  Bran Bal          - 3CD
  Diamond; Ether; Elixir;      - 2222 Gile
  
  Alexandria         - 4CD
  Moonstone; Ruby; Elixir;      - 5555 Gili
  
  I ju¿! Znajdziesz go jeszcze w Mognet Central, gdzie bêdzie planowa³
  swoj¹ nastêpn¹ podró¿... Kto wie, mo¿e go jeszcze spotkamy?
  
  
            ||| Quest Mognet Central |||
  
  
  Na 4CD po odwiedzeniu Mognet Central, udaj siê do Alexandrii. Tam
  porozmawiaj z Kupo. Powie ci on, ¿e jesteœcie bardzo blisko rozwi¹zania
  tajemnicy Mognetu. Da ci list do Atli, który znajduje siê w Burmecii.
  Czeka nas kawa³ek drogi... Atla znajduje siê w Burmecii przed pa³acem
  królewskim, w chatce po prawej stronie. Daj mu list od Kupo, w którym
  pisze...
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Kupo do Atli
  
  S³ysza³em, ¿e nie otrzymywaliœmy ostatnio poczty,
  poniewa¿ maszyna w Mognet Central przesta³a
  dzia³aæ, kupo.
  
  To pewnie bardzo skomplikowana maszyna
  
  Nie maj¹ czegoœ, dziêki czemu maszyna 'g³adko'
  i szybko dzia³a, kupo.
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  Wiêc musimy znaleŸæ jakiœ przedmiot... Atla da ci list do Mogryo, którego
  znajdziesz w Wiosce Czarnych Magów. Siedzi on przed stajenk¹ chocobosa.
  Daj mu list, a w tym liœcie...
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Atli do Mogryo
  
  Nie otrzymywaliœmy ostatnio poczty, poniewa¿
  maszyna w Mognet Central siê zepsu³a.
  
  Ciekawe jak j¹ mo¿emy naprawiæ? Kupo?
  
  Czy myœlisz, ¿e jest jakiœ specjalny przedmiot,
  który naprawi maszynê?
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  I Mogryo domyœla siê, co to za przedmiot. Da ci list do Kumoola, którego
  znajdziesz w zamku Ipsena (g³ówna hala). Daj mu list i dowiesz siê kilku
  nowych rzeczy...
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Mogryo do Kumoola
  
  S³ysza³em, ¿e maszyna w Mognet Central siê
  zepsu³a! I to dlatego, bo nie maj¹ tego
  przedmiotu!
  
  Ciekawe gdzie go mo¿emy znaleŸæ? Kupo?
  To rzadki przedmiot, wiêc nie powinno nam
  pójœæ zbyt ³atwo...
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  Nastêpnie dostaniesz list do Moisa, który jest przy wejœciu na Fossil Roo
  (Bagna Qu na Kontynencie Mg³y). Musisz mieæ w dru¿ynie Quinê, aby siê tam
  dostaæ. Powinieneœ pamiêtaæ, jak dok³adnie masz iœæ. Gdy dojdziesz do
  wejœcia, zobaczysz Moisa, który przeniós³ siê tu z Ice Cavern. Daj mu list
  i...
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Kumoola do Moisa
  
  Ju¿ rozumiem! Kupo! Mognet bêdzie
  dzia³aæ, jeœli go bêdziemy mieæ!
  
  Chyba Mois powinien wiedzieæ!
  Kupo! Gdzie jest ten przedmiot?
  
  Potrzebujemy go do naprawy Mognetu!
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  Ale Mois nie wie 'o so chodzi jakby'. "Musz¹ mi powiedzieæ wiêcej ni¿ 'ten
  przedmiot'! Kupo!!!". Dostaniesz list do Noggy'ego, którego znajdziesz w
  Daguerreo. Ruszaj wiêc tam i daj mu list od Moisa. Ju¿ prawie
  rozwi¹zaliœmy zagadkê Mognetu!
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Moisa do Noggy'ego
  
  Mognet bêdzie ju¿ poprawnie dzia³a³, jak
  zdobêdziemy w³aœciwy przedmiot!
  
  Kupo! Jeœli siê mnie spytasz, myœlê, ¿e ten
  przedmiot to w³aœnie to!
  
  Wiesz o co chodzi, prawda?
  To ta...rzecz!
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  Eeeeee... Ja nic nie kumam, ale Noggy wie o co chodzi. Dostaniesz ju¿
  ostatni list w grze (Hurra! :), który musisz dostarczyæ Kupo. Wróæ wiêc
  do Alexandrii i daj mu ten list...
  
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  XXX Od Noggy'ego do Kupo
  
  Teraz wiem, jaki przedmiot jest nam potrzebny do
  uruchomienia Mognet Central! Nazywa siê 'Superslick'!
  
  S³ysza³em o nim ró¿ne plotki!
  Jedna z nich mówi, ¿e ma go ktoœ w Alexandrii!
  Tak s³ysza³em! Kupo! ZnajdŸ do i wyœlij jak najszybciej
  do Mognet Central!
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  
  Kupo wie o co chodzi, ale nie wie kto ma ten przedmiot... Dziêki
  Superslick, mo¿na 'wyg³adziæ' ró¿ne rzeczy... Pytaj siê ró¿nych osób w
  Alexandrii o ten przedmiot i w koñcu znajdziesz t¹ osobê! Jest to... Ruby!
  Korzysta ona z tego przedmiotu, aby jej w³osy ³adnie wygl¹da³y. Tak wiêc
  leæ teraz do Mognet Central i porozmawiaj z Artemicionem. To ten fioletowy
  moogles. Daj mu Superslick, a on naoliwi nim maszynê i wszystko rusza! W
  zamian za przys³ugê, dostaniesz od niego Protect Ring. Porozmawiaj teraz
  z mooglem po lewej i powie ci on ile listów dorêczy³eœ. Ja dorêczy³em 25
  listów i mam nadziejê, ¿e to wszystkie... Poza tym, mo¿esz tu teraz
  znaleŸæ Stiltzkina! Niestety nie ma on ju¿ nic do sprzedania... Opuœæ tê
  lokacjê...
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
               |||| 6. FAQ ||||
  
  
  Bêd¹ tu wypisane pytania, które dotar³y do mnie na mail, dotycz¹ce
  Final Fantasy IX...
  
  Q1. Jak mogê rzuciæ Vivim jeden czar na wszystkich przeciwników?
  A1. Musisz wcisn¹æ R1 lub L1, gdy wybierasz swojego przeciwnika. Wtedy
    zostan¹ zaznaczone wszystkie cele, jednak nie w ka¿dym przypadku.
    Takie czary jak Flare czy Holy nie dzia³aj¹ na wsystkich
    przeciwników.
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
             |||| 7. Inne rzeczy ||||
  
  
  Jeœli macie jakieœ propozycje co do tego, co tu mo¿na wrzuciæ to
  wyœlijcie mi maila z propozycj¹ lub z w³aœnie t¹ rzecz¹. Jak na razie
  zbieram informacje o powi¹zaniach z poprzednimi Finalami oraz m¹droœci,
  jakie wypowiedzia³y nasze i inne postacie.
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
           |||| 8. Dziêki, wielkie dziêki :) ||||
  
  No i tu zostan¹ wymienione osoby, którym powinienem podziêkowaæ... :)
  
  Barret <gokujin@poczta.fm>
  ===
  Za opiekowanie siê stronk¹ My Fantasy podczas mojej nieobecnoœci
  
  Gat <g.a.t@interia.pl>
  ===
  Za wytkniêcie mi b³êdu w transie Zidane'a i kilka taktyk do bossów
  
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
  
      "Even if I were created to serve one purpose alone,
        I do not regret being born to this world."
  
             Garland, Crystal World
  
  
  =======================================================================
  
  Final Fantasy IX i wszystkie powi¹zane z nim s³owa to znak zastrze¿ony
  firmy Squaresoft.
  
  Playstation i Sony to znaki zastrze¿one firmy Sony Computer
  Entertainment.
  
  Wszystkie prawa zastrze¿one.
  All rights reserved.

  View in: