hide results

  FAQ/Walkthrough Part 2/2 (Polish) by Datrio

  Version: 0.9 | Updated: 06/14/03 | Search Guide | Bookmark Guide

  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
             Final Fantasy IX Polish FAQ
             Polski FAQ Final Fantasy IX
  
                  Czêœæ II
  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
  
  Autor:      Darek "Datrio" Siedlecki
  E-mail:      D@rio.w.pl
  Wersja:      0,9
  Rozpoczêto:    19 kwiecieñ, 2002
  Zakoñczono:    ????????????
  Aktualizacja:   14 czerwiec, 2003
  Wielkoœæ plików: 626kb
  Strony:      242 stron
  Strona WWW:    http://www.ffuniverse.xcom.pl
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
  
               |||| Spis treœci ||||
  
  
     Czêœæ I
  
  
  1. Informacje
  2. Historia FAQ
  3. Info o grze
  4. S³ownik     /W BUDOWIE/
  5. Opis gry
    a. Opis postaci
    b. Opis zdolnoœci postaci
    c. Lista przedmiotów
    d. Lista broni i zbroji
    e. Lista przedmiotów add-on
    f. Opis statusów
    g. Opis wszystkich zdolnoœci
    h. Sidequesty
    i. Tetra Master
    j. Chocobosy
    k. Mooglesy
  6. FAQ
  7. Inne rzeczy
  8. Dziêki, wielkie dziêki :)
  
  
     Czêœæ II
  
  
  1. Informacje
  2. Historia FAQ
  3. Info o grze
  4. Opis przejœcia gry
    - P³yta I
    - P³yta II
    - P³yta III
    - P³yta IV
    - Zakoñczenie
  5. Dziêki, wielkie dziêki :)
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
             |||| 1. Informacje ||||
  
  Ten FAQ nie mo¿e byæ rozprowadzany nigdzie indziej bez mojej zgody,
  wy³¹czaj¹c te strony:
  
   - My Final Fantasy Universe (http://www.ffuniverse.xcom.pl)
   - GameOnly  (http://www.gameonly.bmp.net.pl)
   - GameFAQs  (http://www.gamefaqs.com)
  
  Jeœli chcesz, aby ten FAQ znajdowa³ siê tak¿e na twojej stronie,
  wyœlij maila na adres d@rio.w.pl i czekaj cierpliwie na odpowiedŸ.
  Sprawdzam pocztê codziennie, wiêc na pewno odbiorê ka¿dy mail i
  odpowiem jak najszybciej. Jeœli ten FAQ zostanie znaleziony na innej
  stronie, w czasopiœmie lub gdziekolwiek indziej zostanie to potraktowane
  jako KRADZIE¯.
  
  Nie mo¿na tak¿e zamieszczaæ ¿adnych czêœci tego FAQa bez informacji
  sk¹d on pochodzi. Mo¿na drukowaæ ten FAQ, ale nie mo¿na go w takiej
  formie rozprowadzaæ.
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
            |||| 2. Historia FAQ ||||
  
  
  v 0,9b (14 czerwiec 2003)
  ==============================
  Niestety, nie jest to ¿adna aktualizacja. Zacz¹³em pisaæ FAQ FFVIII
  i zmieni³em w tym FAQu kilka informacji.
  
  v 0,9 (7 czerwiec 2002)
  ==============================
  Zrobi³em sobie krótki odpoczynek, ale ju¿ wróci³em do roboty.
  Skoñczy³em ju¿ prawie wszystko, oprócz sidequestów i s³ownika...
  
   - Zakoñczenie opisu Tetra Master
   - Zakoñczenie opisu Chocobosów
   - Zakoñczenie opisu Moogli
   - Dodana sekcja FAQ i Inne rzeczy
  
  v 0,8 (1 czerwiec 2002)
  ==============================
  Ca³y opis! Teraz tylko sidequesty, itp.
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia trzeciej i czwartej p³yty
   - Dodana sekcja "Przejœcie gry"
  
  v 0,7 (9 maj 2002)
  ==============================
  2 p³yta zakoñczona... I oto pierwsza wersja beta FAQa.
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia drugiej p³yty
  
  v 0,6 (5 maj 2002)
  ==============================
  Nareszcie... Pierwsza p³yta zakoñczona!
  Postanowi³em te¿ napisaæ s³ownik, w którym bêd¹ wypisane wszystkie
  najwa¿niejsze pojêcia gry
  
   - Zakoñczenie opisu przejœcia pierwszej p³yty
  
  v 0,5 (2 maj 2002)
  ==============================
  Ca³kiem du¿o tych zdolnoœci... Any³ej, zacz¹³em pisaæ opis przejœcia!
  
   - Skoñczona sekcja "Opis wszystkich zdolnoœci"
  
  v 0,4 (30 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  Coraz wiêcej, coraz wiêcej...
  
   - Dodana sekcja "Lista przedmiotów Add-on"
   - Dodana sekcja "Opis statusów"
  
  v 0,3 (25 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  FAQ ma ju¿ 100kb :)
  
   - Dodana sekcja "Lista przedmiotów
   - Dodana sekcja "Lista broni i zbroji"
  
  v 0,1 (21 kwiecieñ 2002)
  ==============================
  Co? Dopiero zacz¹³em pisaæ ten FAQ! :)
  
   - Dodana sekcja "Opis postaci"
   - Dodana sekcja "Opis zdolnoœci"
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
            |||| 3. Info o grze ||||
  
  
  
              "FINAL FANTASY IX"
  
     I w³aœnie tak stawiasz pierwsze kroki do œwiata Gaii. Do
  najnowszej (i ostatniej :( czêœci Final Fantasy na PSX-a. G³ówny
  bohater,Zidane to dobroduszny z³odziej "pracuj¹cy" w grupie Tantalus
  i jego zadaniem jest porwanie ksiê¿niczki Garnet...
  
  
     "Nie ma tak ³atwo". Final Fantasy IX to najtrudniejsza
  czêœæ serii na PSX-a. Przyk³ad? Gizmaluke's Grotto. W pomieszczeniu z
  Mooglami gdy wyjdziesz po lianie na powierzchniê jeden z mooglesów.
  Powie ci, ¿e tam jest niebiezpiecznie. Ale co On mo¿e wiedzieæ o
  niebiezpieczeñstwie. Gdy wysz³em na powierzchniê odpowiedzia³em sobie:
  BARDZOOOOOOO DU¯O. Zaatakowa³ mnie jakiœ smok. I... The End. CZAD!!!
  ISTNY HARDCORE! Jeœli twoje postacie nie bêd¹ na wysokich poziomach na
  koñcu gry to koniec. Necron zabi³ mnie trzykrotnie przed tym jak go
  pokona³em. Niestety zdarzaj¹ siê te¿ mini bugi. Np. subbossowie w Memorii.
  Dwóch pierwszych walisz Soul Edgem Zidane'a (status Sleep) i za³atwione.
  Najgorzej jest z... Jednym z koñcowych bossów. Mo¿na go za³atwiæ w ten sam
  sposób. No, ale to i tak jest najtrudniejsza gra z serii.
  
  
     Piêkna... W Final Fantasy IX jedno jest zdecydowanie piêkne.
  FMV... Faceci ze Squaresoftu to mistrzowie w tworzeniu wstawek FMV.
  Grafika w nich jest piêkna... Ogólnie grafika jak na starego,
  wys³u¿onego PSX-a jest piêkna. To niemo¿liwe jak oni to wyciskaj¹
  z naszej kochanej konsolki. Oczywiœcie. W porównaniu do komputerów
  czy konsol nowej generacji (DC, PS2, XBox) grafika nie jest najwy¿szych
  lotów, ale mimo wszystko jest magiczna.
  
  
     Jak w ka¿dej grze z serii Final Fantasy tak i w tej muzyka jest
  fenomenalna. Jeœli Wielki Mistrz Nobuo Uematsu czyta to (w co niestety
  w¹tpiê) to bardzo Ci dziêkujê. Gdyby nie Ty seria Final Fantasy
  przesta³aby istnieæ. W moim osobistym rankingu trzecie miejsce zajmuje
  motyw muzyczny ze œmierci Aeris, drugie miejsce zajmuje Eyes on me w
  wykonaniu Faye Wong, a pierwsze miejsce zajmuje bezapelacyjnie Melodies
  of Life . Ta piosenka wystarczy, aby muzyka w tej grze dosta³a ocenê 11
  na 10:)
  
  
     Teraz przejdŸmy do fabu³y. Jak w ka¿dej grze FF istnieje w¹tek
  mi³osny. Fabu³a tej gry jest niesamowita. Zabawna, sensacyjna,
  romantyczna. W tych trzech s³owach mo¿na okreœliæ fabu³ê ca³ej gry.
  "An epic story of love, hate, war and peace...". To w³aœnie mo¿emy
  przeczytaæ na opakowaniu FFVIII. To zdanie (epicka historia o mi³osci,
  nienawisci, wojnie i pokoju) sprawdza siê te¿ tutaj. Wystarczy opisaæ
  zakoñczenie gry, aby siê zakochaæ w tej grze.
  
  
     Jeszcze nie napisa³em o systemie walki. Wszystko wróci³o do korzeni
  (czyt. Final Fantasy VII). Zmieni³y siê jedynie nazwy. Zamiast Summonów
  s¹ Eidolony. Zamiast Limitów jest Trans. Zosta³y punkty MP i Ethery.
  Zmieni³a siê tylko umiejêtnoœæ nauki czarów i umiejêtnoœci. Teraz nale¿y
  kupowaæ w skepach ubrania. Zak³adaæ je na postaæ i czekaæ, a¿ zbierze
  okreœlon¹ liczbê AP. Po tym nale¿y "daæ" tej umiejêtnoœci magiczne
  kamienie. Dopiero po tym mo¿na wykorzystaæ tê umiejêtnoœæ.
  
  
  |=======================================================================|
  |Final Fantasy IX---------------------------------------------Squaresoft|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |Muzyka 10/10---Plusy -- Melodies of Life, Fabu³a, FMV----------------|
  |Grafika 9+/10----------------------------------------------------------|
  |Fabu³a 10/10---Minusy -- Hmmm, jak by to powiedzieæ, noooo..... Nic :)|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |-------------------------Ocena ogólna 10/10----------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |=======================================================================|
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
            |||| 4. Opis przejœcia gry ||||
  
  
  
  ==========================================================================
  
  Postaram siê, aby by³ to jeden z najdok³adniejszych opisów na ca³ym œwiecie.
  Jak jest takiœ ciekawy lub wa¿ny sidequest zostanie on umieszczony w œrodku
  opisu.
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                   P³yta I
  
  Sztorm na morzu... Gdzieœ tam w oddali jest ma³a ³ódka, a na niej dwie
  kobiety. Po zbli¿eniu na ich twarze, widzimy ksiê¿niczkê Alexandrii Garnet
  Til Alexandros 17th. Wygl¹da ona tak samo jak dwie kobiety ze statku, ale to
  by³ tylko jej sen. Wygl¹da za okno i widzimy statek Prima Vista lec¹cy w
  kierunku zamku. Kamera ukazuje wnêtrze statku, gdzie widzimy naszego g³ównego
  bohatera...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Prima Vista ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Masked Man (boss)          47 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Potion                -------
  
  
  PochodŸ po statku i zabierz Potion oraz 47 Gili. Na œcianie przed tob¹ po
  prawej stronie jest informacja o statku Prima Vista:
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     = M.S. Prima Vista, Statek Teatralny =
  
      Klasa: Luksusowy liniowiec z teatrem
          Za³adunek: 8235 ton
         Miejsca dla goœci: 288
          Napêd: Veil energy
        Stocznia: Stocznia Zebolta
        Port rejestracji: Lindblum
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  Gdy skoñczysz, podejdŸ do œwiecy na stole na œrodku pokoju i podpal j¹.
  Us³yszysz g³os zza drzwi i bêdziesz móg³ nazwaæ g³ównego bohatera gry FFIX.
  Gdy to zrobisz, po scence rozpocznie siê pierwsza walka z bossem:
  
   ______________________________________________________
  |          Masked Man            |
  |======================================================|
  |  HP: 200HP      |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Potion      | Przedmioty po walce:   |
  |    Wrist      |   ---          |
  |    Mage Masher   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie jest to trudna walka. Na pocz¹tku mo¿esz ukraœæ |
  | Mage Mashera, a dalej wystarczy atakowaæ. Walka   |
  | powinna trwaæ najd³u¿ej cztery tury         |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce okazuje siê, ¿e zamaskowany przeciwnik to twój szef, Baku.
  Pójdziecie do pokoju obok, aby omówiæ plan... Porwania ksiê¿niczki Garnet!
  
  Podczas omawiania planu bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ powiedzenia, ¿e musisz
  porwaæ ksiê¿niczkê Garnet lub jej matkê, królow¹ Brahne. Jeœli wybierzesz
  Brahne 63 razy pod rz¹d, do pokoju wpadnie cz³onkini gangu (jedyna kobieta
  w tym towarzystwie) Ruby, i powie ci, ¿e jesteœ bardziej uparty ni¿ osio³ :).
  Any³ej wystarczy, ¿e powiesz, ¿e musisz porwaæ ksiê¿niczkê Garnet i akcja
  posunie siê dalej...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Kamera ukazuje nam wielu ludzi id¹cych na przedstawienie, ale z tego t³umu
  wyró¿nia siê ma³y ch³opiec... Ma on du¿y kapelusz czarnego maga, który
  zakrywa ca³¹ jego g³owê. Widaæ tylko jego oczy. Nagle nad nim pojawia siê
  wielki cieñ. Z przera¿eniem patrzy siê na górê, ale widzi, ¿e to statek
  Prima Vista, który zaraz zadokuje w Alexandrii. Jeszcze tylko zbli¿enie
  na imponuj¹cy miecz reprezentuj¹cy zamek i nareszcie rozpoczyna siê...
  
                FINAL FANTASY IX
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     ----------              200 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Potion x 5              Zombie
     Eye Drop               Lizardman
     Tent                 Sahagin
     Phoenix Pinion            Fang x 3
     Ether                Goblin x 3
                       Flan
                       Skeleton
                       Ironite
  
  
  Wracamy do naszego ma³ego maga. Po lewej stronie (przy tych gratach ;) mo¿esz
  znaleŸæ dwa Potiony. Nastêpnie idŸ do domku po prawej stronie. Jest to dom
  dziadków Ilii, w którym znajdziesz 9 Gili, Potion i kartê Fanga. WyjdŸ z domu i
  idŸ na ekran na dole. Tam jest plac, na którym znajdziesz kartê Zombie,
  Lizardman i Sahagin (wszystkie s¹ na poboczach). Na samym œrodku jest pos¹g
  znanej genera³...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
          = Pos¹g bohaterki =
  
     Ten pomnik zosta³ zbudowany by uczciæ
     genera³ Madalene, która walczy³a w 9
        Wojnie Lindblum, w 1389.
  
    W m³odym wieku 13 lat, genera³ Madalene
    walczy³a przeciwko armii Lindblum z tylko
          9 ¿o³nierzami.
  
    Zmar³a w 1401, na dobrze przed jej czasem.
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  Chlip, chlip... No ale my idziemy na przedstawienie! Ruszaj z powrotem do
  uliczki i idŸ przed siebie. Wpadnie na ciebie szczurek i ucieknie. Na kolejnym
  ekranie zobaczysz kilku arystokratów. Gdy odejd¹ rozejrzyj siê, a przy brzegu
  ekranu znajdziesz 33 Gile i kartê Goblina. Teraz wejdŸ do baru, gdzie na pod³odze
  znajdziesz Potion, kartê Flana i 27 Gili. WyjdŸ i idŸ w lewo. Na kolejnym ekranie
  wejdŸ do sklepu z przedmiotami po prawej stronie. Wœród le¿¹cych gratów
  znajdziesz 38 Gili. WeŸ je i wyjdŸ ze sklepu. Teraz prosto na g³ówny plac.
  
  Na placu ko³o bramy do zamku znajdziesz Phoenix Pinion, a w jednym ze sklepów
  jest ukryty Ether. Teraz na placu mo¿esz zrobiæ kilka ciekawych rzeczy. Po
  lewej stronie s¹ dziewczynki, które skacz¹ na skakance. Mo¿esz siê do nich
  przy³¹czyæ i zdobyæ kilka cennych (w tym momencie gry) przedmiotów, tj. za 20
  skoków dostaniesz 10 Gili. Za 50 skoków zdobêdziesz kartê Cactuara, za 100 kartê
  Genji, za 200 kartê Alexandrii, a za 300 Tiger Racket. Jeœli skoczysz 1000 razy,
  zdobêdziesz specjalny przedmiot, którego jajeszcze nie zdoby³em ;). Na placu jest
  tak¿e jeszcze jeden pomnik...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     = Trzech bohaterskich rycerzy Pluto =
  
     Ten pomnik zosta³ zbudowany by uczciæ
    trzech rycerzy, którzy dzielnie walczyli
       w 15 Wojnie Lindblum, w 1608
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  PodejdŸ teraz do budki na œrodku placu i oka¿ swój bilet. Oka¿e siê, ¿e... To
  jest fa³szywy bilet! Na pocieszenie, dostaniemy kartê Goblina, Fanga i Skeletona
  oraz dowiemy siê, ¿e Alleaway Jack wie du¿o o kartach i mo¿e nas nauczyæ. Udaj
  siê teraz na po³udniowy-zachód (lewy, dolny róg ekranu). Biegnij przed siebie
  i przewrócisz siê, rozpraszaj¹c przez to robotnika. Gdy skoñczy robotê i pójdzie
  na ekran wbiegnie ma³y szczurek. Powie ci, ¿e zobaczysz przedstawienie jak
  zostaniesz jego niewolnikiem. Na razie zrezygnuj i biegnij w dó³ ekranu. Na tym
  ekranie jest ma³y ch³opiec, który zgubi³ kotka. Ch³opiec jest na dole ekranu
  przy wodzie. Porozmawiaj z nim i zgódŸ siê odnaleŸæ kota. Teraz wejdŸ do wie¿y
  obok i wejdŸ po drabinie na górê. Poci¹gnij za linê i dostaniesz kartê Ironite'a,
  Goblina i Fanga. ZejdŸ na dó³ i rozejrzyj siê po wie¿y. Znajdziesz Potion i Tent.
  
  WyjdŸ z wie¿y i wejdŸ do domku po prawej stronie wie¿y. Jeœli bêdzie tam Ilia,
  wyjdŸ z domu i poczekaj a¿ ona wyjdzie. Potem znowu wejdŸ. W domku na dole
  znajdziesz Eye Drop, a ko³o ³ó¿ka na górze 3 Gile (ale maj¹tek ;). Teraz musisz
  siê wróciæ na plac, który widzia³eœ na pocz¹tku (ten z pomnikiem genera³
  Madalene). W³aœnie tam jest kot ch³opca. Gdy spróbujesz go zabraæ, przybiegnie
  jego w³aœciciel, podziêkuje ci i go zabierze. Teraz idŸ do alejki, w której
  szczurek zaproponowa³ ci zostanie jesgo niewolnikiem. Bêdzie tam ci¹gle.
  Porozmawiaj z nim i zostañ jego "slavem" :). Powiedz mu, ¿e nikt nie idzie.
  Gdy szczurek odejdzie, na ekranie pojawi siê jakiœ inny facet. PodejdŸ do niego
  i wciskaj krzy¿yk. Jeœli tego nie zrobisz, ukradnie ci trochê pieniêdzy i
  ucieknie. Chyba nie uwierzysz, ale to... Alleaway Jack! Poproœ go, aby nauczy³
  ciê graæ. Bêdziesz w barze, gdzie wyt³umaczy ci wszystkie zasady. Gdy skoñczy
  wróæ do alejki i biegnij za szczurkiem do wie¿y. Spróbuj wejœæ po drabinie, i
  spadnie na ciebie moogle. Jest to Kupo, który wyt³umaczy ci zasady odpoczynku
  (Tent), save'owania (Save) i Mognetu (Mognet). Szczurek wejdzie na górê, a
  na ekranie pojawi siê kolejny moogle, Stiltzkin. Powie, ¿e wyrusza w podró¿
  i odejdzie. Po tym porozmawiaj jeszcze raz z Kupo i weŸ od niego list do
  Monty'ego. Teraz wejdŸ za szczurkiem po drabinie...
  
  Bêdziesz siê znajdowa³ na dachu jednego z okolicznych domów. Przejdziesz po
  desce i od razu skieruj siê do nastêpnej. Gdy bêdziesz przechodzi³, zacznie
  pêkaæ, ale na szczêœcie zd¹¿ysz odskoczyæ. Po lewej stronie widzisz gniazdo
  ptaka, w którym jest 29 Gili. IdŸ dalej i szczurek spyta siê ciebie jak masz
  na imiê. W³aœnie teraz nazywasz kolejnego bohatera FFIX, m³odego czarnego
  maga z nieznan¹ przesz³oœci¹... Jest to Vivi! Szczurek przedstawi ci siê jako
  Puck. Na okolicznych dachach znajdziesz jeszcze dwa gniazda. W jednym s¹ 63,
  a w drugim 92 Gile. IdŸ teraz do szczurka i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Widzimy Viviego i Pucka skradaj¹cych siê za publicznoœci¹. Po znalezieniu
  dobrych miejsc, zatrzymujecie siê. Tymczasem kamera ukazuje lo¿ê honorow¹
  z królow¹ Brahne, ksiê¿niczk¹ Garnet i jakimœ rycerzem. Rycerz patrzy siê
  na ksiê¿niczkê, a ta jest smutna. Wtedy on robi ruch mieczem, na który
  rozpoczyna siê przedstawienie. Królowa Brahne siê cieszy, tañczy, etc., ale
  ksiê¿niczka ci¹gle siedzi smutna. 
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  Widzimy teraz scenê, na której pojawia siê Baku przebrany za króla Leo.
  W³aœnie rozpoczyna siê przedstawienie "I Want to be Your Canary"!
  
  Zidane, Blank i Cinna wzywaj¹ swojego przyjaciela Marcusa, który postanowi³
  wyzwaæ króla Leo na pojedynek. Biegn¹ przez siebie i razem z Marcusem
  s¹ gotowi walczyæ z królem Leo i jego dwoma stra¿nikami...
  
   ______________________________________________________
  |           Król Leo             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 300HP    |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: XXXXXXXX     | Przedmioty po walce:   |
  |-------------------------|   XXXXXXXXX       |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie przejmuj siê stra¿nikami króla. Po prostu atakuj |
  | jego samego. I po 5, 6 atakach powinieneœ go     |
  | wykoñczyæ. Komenda SFX to efekty specjalne udaj¹ce  |
  | czary magiczne                    |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce król Leo zacznie uciekaæ. Zidane bêdzie chcia³ biec za nim, ale
  Blank go powstrzymuje. Pomiêdzy dwoma przyjació³mi, rozgrywa siê szaleñcza
  walka...
  
  ////////////////////////////////////////////
  Podczas tej walki na miecze, Blank mówi ci jaki przycisk masz wcisn¹æ.
  Jeœli go poprawnie wciœniesz wszystko pójdzie dobrze, ale jeœli go nie
  wciœniesz, lub wciœniesz z³y przycisk pope³nicie b³¹d. Musisz wykonaæ
  50 poprawnych wciœniêæ! Mo¿esz zadowoliæ maksymalnie 100 arystokratów,
  którzy potem obsypuj¹ ciê pieniêdzmi. Normalnie s¹ to ma³e kwoty, ale
  jeœli zadowolisz ca³¹ setkê otrzymasz 10000 Gili! PóŸniej mo¿esz
  tak¿e otrzymaæ pewien przedmiot...
  ////////////////////////////////////////////
  
  Blank i Zidane s¹ ju¿ w zamku, przebrani za rycerzy Pluto. Po krótkiej gadce
  ruszaj do góry po schodach. Zobaczysz jak¹œ piêkn¹ dziewczynê w p³aszczu.
  Wybierz dowolnie któr¹ odpowiedŸ i biegnij za dziewczyn¹, która tak naprawdê
  to... Garnet Til Alexandros, nastêpczyni tronu Alexandrii.
  
  Teraz widzimy dwóch b³aznów królewskich, Zorna i Thorna. Biegn¹ oni do
  królowej Brahne, przy okazji myl¹c drogê :). Przynosz¹ wieœci, ¿e...
  Ksiê¿niczka Garnet uciek³a z królewskim klejnotem! Królowa wysy³a na jej
  poszukiwania genera³ Beatrix i kapitana rycerzy Pluto, którego w³aœnie teraz
  mo¿esz nazwaæ. Jest to Adelbert Steiner. Wyjdzie przed lo¿ê królewsk¹ i
  wydaje rozkaz, aby wszyscy rycerze Pluto siê zebrali przed nim. Na wezwanie
  odpowiada dwójka roznegli¿owanych rycerzy... Pójd¹ siê przebraæ, a twoim
  zadaniem teraz jest upewniæ siê, ¿e wszyscy dostan¹ rozkaz odnalezienia
  ksiê¿niczki, i ¿e to w³aœnie rycerze Pluto j¹ odnajd¹. Najpierw jednak,
  wejdŸ po schodach i idŸ do królowej. W zale¿noœci od tego, jak rozegra³a
  siê twoja walka z Blankiem, dostaniesz teraz jeden z tych przedmiotów:
  
  Jeœli zadowoli³eœ 1-49 arystokratów, dostaniesz ETHER
  Jeœli zadowoli³eœ 50-79 arystokratów, dostaniesz ELIXIR
  Jeœli zadowoli³eœ 80-99 arystokratów, dostaniesz SILK SHIRT
  Jeœli zadowoli³eœ 100 arystokratów, dostaniesz MOONSTONE
  
  Teraz wyjdŸ i szukaj oœmiu rycerzy Pluto...
  
  ////////////////////////////////////////////
  2. Po wyjœciu z lo¿y, zejdŸ po schodach i idŸ na prawo.
    Tam bêdzie Blutzen
  3. Jest razem z Blutzenem w pokoiku.
    To Kohel
  4. Po wyjœciu z lo¿y, zejdŸ po schodach i idŸ naprzeciw siebie.
    Dojdziesz do g³ównego holu. Teraz zejdŸ po schodach i idŸ na lewo.
    W bibliotece jest Laudo.
  5. Kolejny jest w g³ównym holu zamku...
    Biega po nim Dojebon
  6. WyjdŸ z zamku i udaj siê na lew¹ wie¿ê. Znajduje siê tam Breireicht,
    który powie ci, których ¿o³nierzy ju¿ spotka³eœ i da ci przedmiot,
    gdy spotkasz wszystkich
  7. Przed lew¹ wie¿¹, jest jeden rycerz, który podrywa pewn¹ panienkê...
    To oczywiœcie Weimar
  8. Na zewn¹trz zamku jest rycerz, który bierze swoj¹ pracê do serca.
    To Haagen
  9. Wróæ jeszcze do zamku. Po prawej stronie w g³ównym holu znajduje siê
    kolejny rycerz, którym jest Mullenkedheim
  
  X. IdŸ na prawo od miejsca gdzie jest staw, a zobaczysz kolejnego
    rycerza. Jest to...
    Przebrany Blank! 
  
  BTW: Nie ma tu pierwszego rycerza Pluto, poniewa¿ jest nim... Steiner!
  ////////////////////////////////////////////
  
  
  ////////////////////////////////////////////
  Ciekawostka:
  Jeœli pójdziesz na lewo od g³ównego holu, dojdziesz do kuchni. A w kuchni
  jest jeden z twoich przysz³ych bohaterów... Quina! Tylko co on/a tam robi?
  Okazuje siê, ¿e Quina jest g³ównym kucharzem w Alexandrii, ale póŸniej
  powraca na bagna.
  ////////////////////////////////////////////
  
  Gdy ze wszystkimi skoñczysz, udaj siê do Breireichta (lewa wie¿a) i
  odbierz od niego Elixir. Po tym wydarzeniu, wejdŸ na sam szczyt wie¿y,
  sk¹d ujrzysz Zidane'a goni¹cego ksiê¿niczkê!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Steiner widzi ksiê¿niczkê, ale znajduje siê ona na prawej wie¿y, a on jest
  na lewej! Garnet, aby uciec Zidane'owi wchodzi na mur i... Spada w dó³!!!
  Na szczeœcie, trzyma siê liny ³¹cz¹cej zamek ze statkiem i leci prosto na
  statek l¹duj¹c na jego gumowym dachu. Zidane ³apie siê innej liny i leci za
  ni¹. Có¿, Steiner nie mo¿e byæ gorszy, wiêc ³apie siê kolejnej liny i goni
  za ksiê¿niczk¹. Niestety on nie ma miêkkiego l¹dowania i wpada na...
  Œcianê :)
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Prima Vista ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Steiner (boss)            00 Gili
     Steiner i dwóch rycerzy (boss)
     Steiner i Bomb (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Phoenix Down             -------
     Phoenix Pinion
  
  
  Po l¹dowaniu na statku, Garnet wpada na Zidane'a przez chwilê go
  oszo³amiaj¹c. Przez ten czas, ona ucieka do pokoju po prawej. Biegnij
  za ni¹ i spotkasz Ruby, jedyn¹ cz³onkiniê Tantalusa jak ju¿ pewnie wiesz :)
  Porozmawiaj z ni¹, ale w tym czasie Garnet ZNÓW ucieknie. Biegnij za ni¹
  na dó³. Nareszcie siê zatrzyma i masz szansê z ni¹ pogadaæ. Okazuje siê,
  ¿e... Garnet sama CHCE byæ porwana!!! Chcia³a siê zakraœæ na statek i uciec
  do Lindblum. Có¿ za zbieg okolicznoœci :). Po scence uciekniecie przed
  Steinerem, który was goni³ z jednym rycerzem Pluto. Udacie siê na dó³
  statku do maszynowni. Steiner i rycerz bêd¹ chcieli was œledziæ, ale...
  No có¿, trzeba siê by³o odchudzaæ wczeœniej :). Ten rycerz to oczywiœcie
  Blank, który przyby³ nam z pomoc¹.
  
  Tutaj mo¿esz siê trochê pobawiæ... Widzisz to pokrêt³o przed tob¹? Pokrêæ
  nim... Najpierw w lewo... PóŸniej w prawo... Dziêki temu na ziemiê spadn¹
  dwie skrzynki ze skarbami. W jednej z nich jest Phoenix Down, a w drugiej
  Phoenix Pinion. Teraz idŸ przez drzwi na lewo. Nieeeeeee... Znowu Steiner!
  Tym razem, bêdziecie walczyæ!
  
   ______________________________________________________
  |           Steiner             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 200HP    |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Leather Hat   | Przedmioty po walce:   |
  |    Silk Shirt    |   XXXXXXXXX       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Twój sk³ad to Zidane, Cinna i Blank. Najpierw mo¿esz |
  | ukraœæ Silk Shirt i Leather Hat. PóŸniej tylko    |
  | atakuj. Steiner ma oko³o 200 HP wiêc nie bêdzie to  |
  | d³uga walka...                    |
  |______________________________________________________|
  
  NIE CIERPIÊ OGLOPÓW!!!!! AAAAAAAAA, WLAZ£ MI NA EKRAN!!!!!!!!!!!! :DDDD
  
  Po walce (i œmiesznej scence :), Zidane i Garnet uciekn¹ w prawo, a akcja
  przeniesie siê na chwilê na scenê... ¯o³nierze króla Leo z³apali Marcusa.
  Gdy dzwon wybije trzeci¹, zginie pod rêk¹ kata!
  
  Tymczasem Zidane i Garnet znaleŸli siê w œlepej uliczce... Cinna przybywa z
  pomoc¹ i wynosi ich na scenê. Za nimi jednak pod¹¿a Steiner...
  
  Wydarzenia skomplikowa³y przedstawienie i aktorzy musz¹ improwizowaæ. Tak
  wiêc teraz Garnet to Cornelia (ukochana Marcusa i córka króla Leo), Zidane
  to przyjaciel Marcusa, a Steiner to ksi¹¿e Schneider (mia³ wyjœæ za Corneliê).
  Ale namieszali :). Obserwuj przebieg wydarzeñ. Marcus podczas przedstawienia
  chc¹c zabiæ króla Leo, zabija swoj¹ ukochan¹, a nastêpnie siebie. Wszyscy
  siê smuc¹, ³¹cznie ze Steinerem, Vivim oraz królow¹ Brahne. Na nieszczêœcie
  naszego ma³ego maga, dwaj rycerze zauwa¿aj¹ go tam gdzie nie powinno go byæ.
  On ucieka, ale niestety rycerze go dogonili. Dostali siê na scenê gdzie Vivi,
  ze strachu rzuca czar ognia, który podpala... P³aszcz ksiê¿niczki. Ta
  przera¿ona zrywa siê, a Vivi siê przewraca. Niestety teraz czeka nas kolejna
  walka...
  
   ______________________________________________________
  |           Steiner             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 150HP    |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: XXXXXXXX     | Przedmioty po walce:   |
  |-------------------------|   XXXXXXXXX       |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Steinerowi towarzyszy dwóch rycerzy, a po twojej   |
  | stronie staje Zidane, ksiê¿niczka, Marcus i Vivi.  |
  | Tutaj mo¿esz tylko atakowaæ atakami fizycznymi, oraz |
  | efektami specjalnymi (zabieraj¹ a¿ 0HP! :). Walka  |
  | potrwa jakieœ dwie tury. Najpierw mo¿esz zabiæ dwóch |
  | rycerzy towarzysz¹cyh Steinerowi, a potem atakuj   |
  | jego. Uwaga! Jeœli Steiner zabije wszystkich oprócz |
  | Garnet, gra skoñczona...               |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, rozwœcieczona królowa zacznie atakowaæ odlatuj¹cy statek. Na koñcu
  wyœle na was wielk¹ bombê! A Steiner jak siê nie podda³, tak siê nie
  poddaje...
  
   ______________________________________________________
  |         Steiner i Bomb           |
  |======================================================|
  |  HP: XXXHP      |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: XXXXXXXX     | Przedmioty po walce:   |
  |-------------------------|   XXXXXXXXX       |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Bomba jest tu tylko "dla ozdoby", bo nie mo¿esz jej |
  | atakowaæ. Ona ciebie te¿ nie mo¿e atakowaæ, tylko  |
  | mo¿e rosn¹æ. Krzyczycie do Steinera, aby spojrza³  |
  | siê za siebie, ale on was nie s³ucha... Walka trwa  |
  | dopóty, dopóki Steiner nie zauwa¿y Bomby (a ta ju¿  |
  | bêdzie duuuu¿a...                  |
  |______________________________________________________|
  
  I wybuchnie, przy okazji uszkadzaj¹c statek... Na szczêœcie nie tak, aby nie
  móg³ ju¿ lataæ. Cudem wylatujecie z Alexandrii, ale dalej ju¿ nie polecicie...
  Statek przelatuje przez Mg³ê rozbijaj¹c siê w Z³ym Lesie...
  
  Tymczasem zobaczymy jeszcze królowê Brahne, mówi¹c¹ coœ do dwóch b³aznów. Mówi
  o ma³ym "bojowym eksperymencie", który mo¿e... Wyeliminowaæ ksiê¿niczkê
  Garnet!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Prima Vista / Evil Forest ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Goblin                116 Gili
     Fang
     Prison Cage
     Baku (boss)
     Dendrobium
     Plant Brain (boss)
     Plant Spider
  
  Przedmioty:             Karty:
     Eye Drops              -------
     Bronze Gloves
     Wrist
     Ether x 3
     Rubber Helm
     Leather Hat
     Potion
     Phoenix Down
     Moogle's Flute (Key Item)
     Continent Map (Key Item)
  
  
  Zidane zosta³ wyrzucony ze statku przez impakt uderzenia, ale nic mu siê nie
  sta³o. Niestety Vivi, Steiner i Garnet zgubili siê lub umarli... Zidane
  dostaje za zadanie, poszukanie ksiê¿niczki w lesie, gdy reszta bêdzie szukaæ
  na statku. W miêdzyczasie, nauczysz siê czegoœ o ATE.
  
  W Z³ym Lesie jest kilku przeciwników, z którymi mo¿esz walczyæ. Nie s¹ oni
  trudni, wiêc mo¿esz zdobyæ kilka poziomów... Minimalnie powalcz tyle, aby
  uzyskaæ poziom 3 (jakieœ 3 walki). Mo¿esz siê pomêczyæ i uzyskaæ poziom 10
  (ok. 14 walk). Ja uzyska³em poziom 5 (ok. 8 walk) i tak bêdê kontynuowa³
  grê. UWAGA: Nie mo¿esz opuszczaæ tego ekranu jeœli chcesz zlevelupowaæ
  postaæ.
  Po tej ca³ej "zabawie" udaj siê na ekran po prawej, gdzie znajdziesz Viviego,
  Steinera, ksiê¿niczkê i... Potwora, który wiêzi Garnet, Prison Cage. Masz
  szczeœcie, poniewa¿ Zidane od pocz¹tku walki jest w Transie! Jeœli
  levelupowa³eœ go do min. 3 poziomu, nie bêdziesz mia³ k³opotu z przeciwnikiem.
  Niech Zidane zaatakuje go atakiem Free Energy, a Steiner atakami fizycznymi.
  Potwór ma ok. 500HP, ale gdy mu zabierzesz tê liczbê HP, on odleci razem
  z ksiê¿niczk¹. Zidane pociesza Steinera, ¿e Garnet jeszcze ¿yje, a ten potwór
  zabra³ j¹ do swojego mistrza. Niestety przybêdzie DRUGI Prison Cage i uwiêzi
  Viviego! Teraz, Steiner i Zidane niech atakuj¹ potwora fizycznie, a Vivi
  bêdzie go atakowa³ magi¹ (od œrodka). Tu wystarcz¹ jakieœ 3 kolejki. Nie
  musisz leczyæ Viviego, bo powinieneœ zd¹¿yæ przed tym jak potwór go zabije.
  Podczas jednej kolejki, powinieneœ mu zadaæ ³¹czne obra¿enia w wysokoœci
  200 HP. Po walce dostaniesz 3AP, 436 Gili i Eye Drops oraz ledwo ¿ywy potwór
  zaatakuje was! Wpuszcza on do cia³ Viviego i Steinera zarodniki, a
  nastêpnie umiera. I to w³aœnie Zidane musi uratowaæ tych nieszczêœników...
  
  Akcja przenosi siê na statek. Blank daje Viviemu lekarstwo, na pozbycie
  siê zarodników z jego cia³a. Steiner zostaje zamkniêty w osobnym pokoju
  i tak¿e dostaje lekarstwo. Zidane natomiast k³óci siê z Baku, aby Tantalus
  wyruszy³ na poszukiwania ksiê¿niczki. Baku siê nie zgadza... Jako Zidane,
  zabierz ze skrzynki obok (ukryta po prawej) Bronze Gloves, rêkawice dla
  Steinera i wyjdŸ z pokoju. Obejrzyj ATE "Time to Escape" i "Girl Who Was
  Left Behind". Có¿, Steiner próbuje uciec, a jak mu siê nie udaje to
  zaczyna bawiæ siê lalk¹ ;). Ruby natomiast wypad³a ze statku gdy ten
  odlatywa³ z Alexandrii. Tak, tak, Ruby CI¥GLE jest w Alexandrii. PóŸniej
  zobaczysz jeszcze 3 ATE, "My Little Baby". Lalka któr¹ siê bawi Steiner
  to lalka Cinny! Szuka on jej przed statkiem... I jak on ma teraz zasn¹æ? :)
  
  Niech Zidane weŸmie ze skrzynki po lewej Wrist, a potem pójdzie na prawo
  do Viviego. W tym pokoju w skrzynce jest Ether, a na ³ó¿ku w rogu jest
  116 Gili. Teraz porozmawiaj z Vivim, który ci podziêkuje za pomoc. Po wyjœciu
  z pokoju, pomyœlisz chwilê nad ksiê¿niczk¹... Masz teraz do wyboru odpowiedŸ
  pierwsz¹, aby jej pomóc lub drug¹, aby jeszcze poczekaæ z pomoc¹. Wybierz
  drug¹ odpowiedŸ, a zobaczysz jeszcze jedn¹ scenkê, po której Zidane zdecyduje
  siê wyruszyæ na pomoc. IdŸ porozmawiaæ z Baku. Jest on w pokoju, w którym
  mieliœcie spotkanie na pocz¹tku gry. Po drodze zabierz ze skrzynki Ether,
  a w pomieszczeniu, w któym by³eœ na pocz¹tku gry w zrujnowanym przodzie
  jest Rubber Helm. Udaj siê jeszcze na dó³, gdzie jest skrzynka z Leater Hat.
  Wróæ na poprzedni ekran i idŸ na prawo. Czas na walkê! Ale najpierw, weŸ ze
  skrzynki Potion. Teraz wyjdŸ na zewn¹trz, wyekwipuj Zidane'a w co najlepsze,
  porozmawiaj z Baku i... Walczmy!
  
   ______________________________________________________
  |            Baku              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 250HP    |   EXP: 0        |
  |  MP: 0MP       |   AP:  0        |
  |             |   Gile: 0        |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Hi-Potion    | Przedmioty po walce:   |
  |    Iron Sword    |   XXXXXXXXX       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | No i walczysz ze swoim szefem... Najpierw mo¿esz   |
  | ukraœæ Iron Sword, a dopiero potem skop mu ty³ek!  |
  | Gdy twoje HP spadnie poni¿ej 40, lecz. Poza tym   |
  | starcz¹ 3 ataki, aby go pokonaæ. Dziêki wygranej   |
  | walce okazuje siê, ¿e...               |
  |______________________________________________________|
  
  Nie jesteœ ju¿ cz³onkiem Tantalusa. Z³ama³eœ regulamin i musisz odejœæ.
  Najpierw idŸ po Steinera. Gdy wyjdziecie z pokoju, wejdŸ ponownie i zabierz
  Ether ze skrzynki. Teraz wyekwipuj Steinera w co najlepsze i idŸ jeszcze po
  Viviego. Teraz we trójkê idŸcie do miejsca walki Zidane'a z Baku, a
  nastêpnie na po³udnie do wyjœcia... Gdzie czeka na was Blank. Da wam list
  od szefa o umiejêtnoœciach i lekarstwo na "zarodniki". Na zewn¹trz weŸ
  Phoenix Down ze z³omu po lewej stronie. Mo¿esz te¿ kupiæ od Cinny kilka
  przedmiotów, ale to raczej niepotrzebne... Mo¿esz kupiæ jeden Tent, jeœli
  masz "nadwy¿kê" pieniêdzy. Jeszcze tylko przeczytaj list od Ruby (Mognet
  u moogla), save jeœli to konieczne i mo¿emy ruszaæ do lasu!
  
  Ruszaj w g³¹b lasu i przy okazji zlevelupój Steinera i Viviego do 4 poziomu.
  To ci siê mo¿e przydaæ. Najpierw bêdziesz móg³ obejrzeæ ATE "The Orchestra
  in the Forest", w którym muzycy z Prima Vista graj¹ znany nam wszystkim
  kawa³ek z FFVII. Gdy dojdziesz do leczniczego Ÿróde³ka obejrzysz ATE "Do As
  I Say, Not As I Do". Blank wyrusza za nami na pomoc, a Baku jeszcze czeka
  razem z reszt¹ bandy. Teraz skorzystaj z leczniczego Ÿróde³ka i pogadaj
  z mooglem. Daj mu list od Kupo i przeczytaj list od Stiltzkina. Udaj siê na
  kolejny ekran. Gdy bêdziesz go opuszcza³, zobaczysz potwora, który pilnuje
  Garnet. WejdŸ do dziury i... Let's fight!
  
   ______________________________________________________
  |          Plant Brain            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 500HP    |   EXP: 0        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 486 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Eye Drops    | Przedmioty po walce:   |
  |    Iron Helm    |   Potion         |
  |-------------------------|   Phoenix Down      |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | £atwa walka. Najpierw niech Zidane ukradnie Iron   |
  | Helm. Vivi niech atakuje Fire, a Steiner Fire Sword. |
  | Gdy Zidane ukradnie to co mia³ ukraœæ, niech Steiner |
  | go uderzy. To albo zabije Zidane'a, albo go bardzo  |
  | os³abi. Wtedy pomo¿e wam Blank i dopiero TERAZ    |
  | rozpoczyna siê w³aœciwa walka. Ale co to za walka... |
  | Jeden cios Blanka i Fire Sword Steinera. Teraz    |
  | musicie...                      |
  |______________________________________________________|
  
  Pomóc ksiê¿niczce, która tak¿e ma w sobie zarodniki. Zidane da jej
  lekarstwo i postanowicie wyjϾ z lasu, ale... Niestety, z ziemi
  zaczn¹ wype³zaæ ma³e potworki i musiscie UCIEKAÆ!!! Od razu gdy opuœcicie
  ekran, wejdŸ do menu. Teraz œci¹gnij z Blanka ca³y niepotrzebny ekwipunek
  i ulecz kogo trzeba. Gdy wyjdziesz z menu, biegnij na dó³, na nastêpny
  ekran. Tam zbiegniesz na dó³, ale teraz jesteœ otoczony. Biegnij dalej
  i czeka ciê walka z trzema (czasem czterema) Plant Spiderami. Wystarczy tu
  Fire Viviego. Po walce dalej biegnij w dó³ ekranu. Teraz wystarczy tylko
  obserwowaæ przebieg wydarzeñ...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Zidane siê zatrzymuje i mówi Blankowi, ¿e wyczuwa, ¿e ca³y las ich goni.
  Biegn¹ dalej i okazuje siê, ¿e Zidane ma racjê! Wszystkie potwory z lasu,
  wszystkie drzewa, roœliny, itp. goni¹ naszych bohaterów! Na domiar z³ego
  ca³y las kamienieje! Gdy jeden z potworów mia³ ju¿ z³apaæ Zidane'a, Blank
  do odepchn¹³ i potwory w³aœnie jego z³apa³y. Zd¹¿y³ tylko rzuciæ Zidane'owi
  mapê i skamienia³ razem z reszt¹ lasu. Zidane, Vivi, Steiner i Garnet
  zd¹¿yli uciec...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  Widzimy teraz obóz, który rozbili nasi bohaterowie pod lasem. Garnet
  odzyska³a przytomnoœæ, a Steiner i Zidane jak zwykle siê k³óc¹. I jak zwykle
  Zidane ma racjê :). Postanowicie przenocowaæ tam, a gdy Garnet odpocznie
  wyruszycie w drogê.
  
  Rankiem, Garnet bêdzie siê ju¿ dobrze czu³a i bêdziecie mogli wyruszyæ w
  drogê. Na po³udnie od was jest jaskinia, przez któr¹ przedostaniecie siê
  nad poziom Mg³y. Przed opuszczeniem tego miejsca, przyleci do was Monty
  (jeden z moogli), obejrzycie ATE "Teach me, Mogster!", lekcja 1 oraz
  otrzymacie przedmiot kluczowy "Moogle's Flute". Podczas ATE mo¿esz wypytaæ
  Mogstera o zasady panuj¹ce w œwiecie FFIX. Opowie on wam o menu pomocy,
  walkach, zdolnoœciach, Transie, ikonach nad g³ow¹ i mooglach. Gdy
  wszystkiego siê dowiecie, wyjdŸcie z tej lokacji na mapê œwiata...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Python                Ice Cavern
     Goblin                North Gate (Melda Arch)
     Mu
  
  
  Najpierw zobaczycie, które przyciski do czego s³u¿¹, i tak...
  
  "X"    - WejdŸ do miasta, jaskinii, itp.
        WejdŸ do pojazdu
  "Kwadrat" - Wezwij Moguo, jednego z moogli
  "Select" - Wyœwietlasz inny rodzaj mapy / chowasz j¹
  "L1, R1" - Zmieniasz k¹t kamery
  "L2"   - Zmieniasz automatycznie ustawienie kamery
  "R2"   - Zmieniasz perspektywê kamery
  
  
  No i teraz mo¿esz trochê zlevelupowaæ ksiê¿niczkê Garnet. Powalcz z
  potworami, mo¿esz te¿ przy okazji odwiedziæ Melda Arch. Tam znajdziesz
  Potion, Eye Dropsy oraz mo¿esz kupiæ kilka Potionów. Gdy Garnet bêdzie na
  4 poziomie, skorzystaj z Tenta i Save'a u Moogla (wciœnij kwadrat, aby go
  wezwaæ). Teraz mo¿esz ruszaæ do Ice Cavern.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Ice Cavern ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Wyerd                -------
     Flan
     Cave Imp
     Black Waltz No. 1 (boss)
     Sealion (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Tent                 -------
     Ether
     Potion x 2
     Mage Masher
     Elixir
     Phoenix Down
     Leather Wrist
  
  
  Ca³a jaskinia pokryta lodem... To w³aœnie Jaskinia Lodu. Dziêki niej
  dostaniesz siê nad poziom Mg³y. Po uzyskaniu kontroli nad Zidanem, we¿ Tent
  ze skrzynki po lewej. Uwaga!!! Widzisz tê lekk¹ mgie³kê przed tob¹? Jeœli
  wejdziesz na tak¹ mgie³kê GDZIEKOLWIEK w jaskini, rozpocznie siê walka.
  Jeœli wiêc nie chcesz walczyæ to nie wchodŸ w ni¹. Wiêkszoœæ potworów
  jest s³aba przeciw ogniowi, wiêc mo¿esz to wykorzystaæ. IdŸ wiêc na
  kolejny ekran. Po prawej stronie jest dziwna œciana. PodejdŸ do niej
  i pojawi siê "!". Okazuje siê, ¿e jest to œciana ze zwyk³ego lodu i Vivi
  mo¿e j¹ stopiæ. Bêdzie tam skrzynka z Etherem. Teraz idŸ na lewo po
  skrzynkê z Potion. IdŸ na nastêpny ekran. Na prawo jest ma³a k³adka.
  PrzejdŸ po niej i zabierz Potion. Wróæ i stañ DOK£ADNIE przed k³adk¹.
  Pojawi siê "!". Vivi j¹ lekko przypali i mo¿ecie zejœæ ni¿ej, gdzie
  jest kolejna skrzynka z Mage Masherem. Teraz idŸ na œrodek ekranu. Jest
  tam kolejna œciana do stopienia, za któr¹ kryje siê skrzynka z Elixirem.
  IdŸ na kolejny ekran...
  
  W skrzynce po prawej jest Phoenix Down. Zabierz go i idŸ na lewo. Tam
  kolejna œciana... Bêdziesz móg³ teraz przejœæ na dó³ i zabraæ Leather
  Wrist. Opuœæ ten ekran przez przejœcie na pó³nocy. Wybierz teraz drogê
  w lewo gdzie znajdziesz zamro¿onego moogla. Roztop lód i obejrzysz ATE,
  "Teach me, Mogster!", lekcja 2. Tym razem dowiesz siê czegoœ o statusach,
  elementach i Tetra Master, karciance FFIX. Po ATE zasaveój u moogla i weŸ
  od niego list do Gumo. Teraz wróæ na poprzedni ekran i idŸ na prawo.
  
  Z prawej strony ekranu wieje silny i zimny wiatr. Id¹c tam, Vivi nagle
  spadnie na na dolny poziom jaskinii i zemdleje. Steiner bêdzie chcia³ mu
  pomóc, ale spadnie za nim... Tak¿e trac¹c przytomnoœæ. Zidane zejdzie do
  nich, a w tym czasie Garnet zemdleje. Po chwili, Zidane zaœnie... Ale po
  chwili obudzi go dzwonek. Zidane ju¿ sam idzie na prawo, gdzie widzi
  osobê, która wywo³a³a t¹ zamieæ. Zacznie siê walka, ale najpierw twój
  przeciwnik przyzywa pomocnika, Sealiona.
  
   ______________________________________________________
  |          Black Waltz 1           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 250HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  X        |
  |             |   Gile: XXX       |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Remedy      | Przedmioty po walce:   |
  |    Silk Shirt    |   XXXXXXXXXX       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Black Waltz nie jest trudny, poniewa¿ g³ównie leczy |
  | Sealiona atakiem Blizzard. Najpierw wiêc musisz go  |
  | pokonaæ. Wystarczy 4-5 ataków i po nim.       |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |           Sealion             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 500HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  X        |
  |             |   Gile: XXX       |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ether      | Przedmioty po walce:   |
  |    Mythril Dagger  |   XXXXXXXXXX       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Najpierw ukradnij od niego Mythril Dagger i czekaj, |
  | a¿ na³aduje ci siê pasek Trance. Wtedy zaatakuj go  |
  | Tidal Flame lub Free Energy dwukrotnie. Ogólnie nie |
  | jest to trudna walka...               |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce dostaniesz 5AP, Hi-Potion, Phoenix Down oraz 339 Gili. Po walce
  us³yszysz, ¿e "Pokona³eœ numer 1, ale 2 i 3 odzyskaj¹ ksiê¿niczkê!".
  Wrócisz do swoich towarzyszy, i oka¿e siê, ¿e mówili to Zorn i Thorn!
  Zamieæ usta³a i wszyscy siê obudzili. Steiner bêdzie ciê pos¹dza³ o...
  Ekhm, "dotkniêcie ksiê¿niczki" :DDD. Wyekwipuj Zidane'owi Mythril Dagger
  (o ile ukrad³eœ) i wróæ na ekran po prawej. Teraz tylko wejdŸ na sam¹
  górê, a¿ wydostaniesz siê na œwie¿e powietrze... W oddali zobaczycie
  ma³e miasteczko. Postanowicie siê tam udaæ, ale najpierw ksiê¿niczka
  musi zmieniæ imiê, aby jej od razu nie rozpoznawali. Postanowicie,
  ¿e jej od teraz bêdziecie na ni¹ mówiæ "Dagger" (to po angielsku
  sztylet... Hmmmm... Ostra laska ;). Poza tym, postanowicie, aby Dagger
  popracowa³a nad swoj¹ wymow¹. No i udacie siê do tej wioski...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Python                Ice Cavern
     Friendly Mu              Dali
     Carve Spider             South Gate (Dali Gate)
                        Observatory Mountain
   
  
  Najpierw siê udaj do South Gate. Porozmawiaj ze stra¿nikiem, a gdy skoñczysz
  poczekaj ok. minuty i przyjdzie Mary, sprzedawczyni ze sklepu. Mo¿esz u niej
  odpocz¹æ lub kupiæ kilka przedmiotów. Po zakupach wyjdŸ st¹d, ale zamiast do
  wioski, udaj siê na górê obserwacyjn¹ obok.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Observatory Mountain ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               135 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Hi-Potion              -------
  
  
  WejdŸ do chatki i porozmawiaj ze staruszkiem. Poprosi ciê on o znalezienie
  trzech ziaren kawy. Burman, Kirman i Moccha. WyjdŸ st¹d i "pogrzeb" w
  trawie. Znajdziesz Hi-Potion oraz 135 Gili. Mo¿esz ju¿ st¹d wyjœæ i pójœæ
  do wioski obok...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wioska Dali ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Ghost                371 Gili
     Vice
     Black Waltz No. 2 (boss)
     Black Waltz No. 3 (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Potion x 4              -------
     Antidote
     Elixir
     Eye Drops
     Ether
     Leather Wrist
     Iron Helm
     Phoenix Down
  
  
  Po wejœciu postanowicie najpierw iœæ do gospody odpocz¹æ. Gdy obudzisz
  gospodarza, ten siê bêdzie bezczelnie patrzy³ na Dagger (a to cham ;).
  Any³ej, wejdziecie do pokoju i omówicie co macie dalej robiæ. Garnet powie
  wam, ¿e chcia³a na Primie Viœcie opuœciæ Alexandriê i udaæ siê do Lindblum.
  Podczas kolejnej k³ótni Zidane'a i Steinera, Vivi zaœnie i (na szczêœcie)
  skoñcz¹ siê k³óciæ i pójd¹ spaæ.
  
  W nocy, Zidane siê przebudzi i us³yszy pewn¹ piosenkê...
  
  Nastêpnego ranka, oka¿e siê, ¿e wszyscy opuœcili ju¿ gospodê (ale z tego
  Zidane'a œpioch :). Zabierz przedmioty z ukrytych skrzynek i obejrzyj ATE
  "Vivi Confused". Niestety wygl¹da na to, ¿e Vivi nie znajdzie tu przyjació³...
  Teraz wyjdŸ z pokoju i daj mooglowi list. WyjdŸ z gospody i obejrzyj ATE
  "Cat's Eye". Gospodarz chyba coœ knuje... Teraz opuœæ ekran, œcie¿k¹ na
  prawo nad gospod¹. Tam jest skrzynka z Elixirem. Teraz wróæ na poprzedni
  ekran i porozmawiaj z Vivim.
  
  Zidane - "Nie mów mi, ¿e nie lubisz dziewczyn."
  Vivi  - "Nie myœla³em o... Takich rzeczach."
  Zidane - "Ja zawsze myœlê o dziewczynach."
  
  Gwahahaha!!! Ten Zidane ;). Niestety gdy Zidane opuœci Viviego, jakiœ
  mê¿czyzna porwie go! Obejrzyj dowolny ATE, jeden jest o Dagger, a drugi
  o gospodarzu gospody. Teraz idŸ do budynku po prawej stronie od miejsca,
  gdzie sta³ Vivi. Obejrzyj tu kolejne ATE, kup lekarstwa jak chcesz i wyjdŸ.
  Teraz idŸ do budynku po lewej stronie. Za t¹ ca³¹ maszyneri¹ jest jeden
  ze Stellazio, Aries. WyjdŸ z m³ynu i podejdŸ do sklepu na dole ekranu.
  Przed nim znajdziesz 120 Gili. Teraz wejdŸ do sklepu gdzie znajdziesz
  Dagger. Co ona wyprawia??? :) Po krótkiej gadce (powiedz, ¿e œwietnie jej
  idzie, i ¿e myœla³eœ ¿e w przedstawieniu ona udawa³a Ruby) kup Featger Hat
  (najlepiej 3 sztuki) i Leather Wrist. Teraz mo¿esz wyjœæ ze sklepu i udaæ
  siê do gospody. Mo¿esz jeszcze zajrzeæ przez okno co wyprawia Dagger (ona
  mnie czasem zadziwia... :). WejdŸ do pokoju i... No, no, no, jesteœ sam
  z Dagger... Co mo¿na by tu zrobiæ... Oczywiœcie tylko jedno. Opowiadaæ
  o swoich nudnych, g³upich i bezsensownych kradzie¿ach :>. W miêdzyczasie
  obejrzysz ATE "Queen Brahne's Steiner". Skubany sprz¹ta³ sklepik, aby
  uzyskaæ informacje :). Oka¿e siê, ¿e wszyscy doroœli wróc¹ dopiero w nocy.
  Steiner uda siê na górê obserwacyjn¹, a Zidane ci¹gle zanudza Dagger... :)
  Postanowicie jednak wyjœæ i poszukaæ Viviego.
  
  IdŸ do miejsca gdzie go ostatnio widzia³eœ. Us³ysysz chocobosa, a gdy
  zbli¿ysz siê tak us³yszysz cichy p³acz. To Vivi! Znajduje siê pod ziemi¹
  i s³ychaæ go przez ma³¹ dziurê. WejdŸcie do budynku po lewej. Widzisz t¹
  klapê na dole? Otwórz j¹ i zejdŸ na dó³. Tutaj s¹ potwory, wiêc wyekwipuj
  Zidane'a i Dagger w ich najlepsze uzbrojenie i ubranie. Ze skrzynki na
  dole weŸ 156 Gili i idŸ wg³¹b ekranu. Zobaczysz chocobosa, dziwn¹ beczkê
  i ma³¹ chatkê, w której siedzi dwóch mê¿czyzn i... Vivi! Zidane bêdzie
  chcia³ ich zaatakowaæ, ale Dagger go powstrzyma. Okazuje siê, ¿e ta beczka
  pochodzi z zamku Alexandrii! Teraz wejdŸ do chatki i zabierz Potion. Na
  dole ekranu jest te¿ skrzynka z Eye Drops. Mo¿esz ju¿ iœæ dalej. W beczce
  znajduje siê kolejny moogle. WeŸ od niego list do Mogkiego i save. Teraz
  wejdŸ po skrzyniach na górê i weŸ Ether ze skrzynki. ZejdŸ na dó³ i kopnij
  w ko³o. Dziêki temu spadnie skrzynka z Potionem. IdŸ dalej. W skrzynkach
  w tym pomieszczeniu znajdziesz Leather Wrist (teraz powinieneœ mieæ ju¿ 3)
  i Iron Helm. Na nastêpnym ekranie w jednej z trumien znajdziesz... Viviego!
  Teraz w skrzynce ko³o wielkich drzwi znajdziesz 95 Gili. Otwórz te drzwi
  i zaatakuj¹ ciê trzy duchy. Za drzwiami jest maszyna, która zamienia Mg³ê
  na energiê. W skrzynce znajdziesz Phoenix Down, a w skrzynce ukrytej za
  maszyn¹ jest Potion. Teraz wylecz trójkê bohaterów, i wyekwipuj ich w co
  najlepsze. Wróæ na poprzedni ekran i idŸ na prawo. Okazuje siê, ¿e:
  
  1 maszyna przemienia Mg³ê na energiê
  2 maszyna robi z tej energii jaja
  Chocobos napêdza wszystko
  W 3 maszynie wykluwaj¹ siê jaja
  
  I okazuje siê, ¿e z jaj wykluwaj¹ siê... Czarni magowie. Tacy sami jak nasz
  Vivi. Dagger i Vivi s¹ w szoku i nie ruszaj¹ siê, ale ktoœ idzie. Zidane
  zaci¹ga ich do kolejnej maszyny i tam siê ukrywaj¹. Ale w tej maszynie,
  magowie s¹ pakowani do trumien, a nastêpnie do beczek... W³aœnie to siê
  dzieje z Zidanem, Vivim i Dagger.
  
  Tymczasem akcja przenosi siê do Steinera, który jest na górze obserwacyjnej.
  Przesuñ siê i pozwól Morridowi zejœæ na dó³. Teraz idŸ zanim i wejdŸ za nim
  do jego domku. Wypij fili¿ankê kawy... :) I spytaj siê go kiedy przybêdzie
  statek. On ci grzecznie powie, ¿e... Ju¿ tu jest :). WyjdŸ na zewn¹trz
  i zauwa¿ysz, jak z ziemi wydobywaj¹ siê beczki. Steiner podbiegnie do nich,
  a przestraszeni robotnicy uciekn¹. Beczka zacznie siê ruszaæ. Wybierz
  pierwsz¹ odpowiedŸ, aby uderzyæ w beczkê mieczem. Ups, prawie trafi³eœ
  Dagger ;). Po krótkiej gadce, jakiœ mag bêdzie lecia³ w twoim kierunku.
  To Black Waltz No. 2. Rozpoczyna siê walka...
  
   ______________________________________________________
  |          Black Waltz 2           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 1000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 441 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Steepled Hat   | Przedmioty po walce:   |
  |    Leather Plate  |   Ether x 2       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jest on silniejszy od Black Waltza 1, ale jego te¿  |
  | siê pokonaæ. Po pierwsze, niech Vivi go nie atakuje. |
  | Niech dwa razy pod rz¹d skorzysta z komendy "Focus" |
  | i dopiero wtedy zaatakuje. Niech Steiner korzysta  |
  | ze swojego magicznego miecza, Zidane niech kradnie, |
  | a Dagger leczy, gdy to bêdzie potrzebne. Po walce... |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, odpocznijcie w gospodzie i wyekwipuj twoje postacie we wszystko
  co najlepsze. Nastêpnie idŸ na statek. Steiner pójdzie siê spytaæ, czy
  mog¹ lecieæ na tym statku, a Dagger bêdzie siê zastanawiaæ czy ten statek
  naprawdê ich zabierze do Lindblum. Zidane triumfuj¹co og³osi, ¿e... Nie.
  Mówi, ¿e zabierze ich do Alexandrii, ale on ju¿ coœ zrobi... :)
  
  Gdy Vivi siê ciebie spyta, czy te lalki wygl¹da³y jak on odpowiedz co
  chcesz. Tak czy siak, statek zacznie ruszaæ. Szybko wbiegniecie na niego
  i... 
  
  [Dagger chce wejœæ po drabinie, ale ci¹gle siê opiera. Zidane j¹ popycha
  i prawie ³apie za ty³eczek ;). Ona zaczyna wchodziæ po drabinie, Zidane
  idzie za ni¹, ale niechc¹cy...]
  
  Zidane - "Ohhhh. Miêciutkie..."
  Dagger - "Ahhh!"
  
  [No i uda³o mu siê z³apaæ j¹ za ty³eczek :]]]]]]]
  [Chwilê póŸniej... Na statku, Dagger i Vivi wchodz¹ do œrodka, a Zidane
  siedzi na zewn¹trz i mówi]
  
  Zidane - "Mo¿e nagrodzi mnie jednym lub dwoma ca³usami, jak siê postaram"
  
  [Dagger wchodzi na ekran]
  
  Dagger - "Zidane...!"
  Zidane - (Wow, tak szybko?)
  
  Echhhhh... Ja te¿ chce mieæ tak¹ dziewczynê ;). Chwila... Ju¿ mam tak¹ ;).
  Zidane i Dagger wchodz¹ do œrodka i okazuje siê, ¿e wszêdzie s¹ ¯YWI,
  czarni magowie! ¯aden z nich siê nie odzywa, ale wszyscy chodz¹! Zidane
  postanowi iœæ do sterowni, aby zawróciæ statek. WejdŸ po drabinie na górê,
  gdzie znajdziesz p³acz¹cego Steinera. Po krótkiej gadce i wyjaœnieniach,
  wejdŸ do sterowni i... Zawracamy mili pañstwo! Podczas FMV, które ukazuje
  zawracanie statku widzimy... Tak, to on. Black Waltz No. 3. Akcja powraca
  na statek, gdzie czarni magowie przychodz¹ do sterowni. Po chwili, id¹ na
  przód statku gdzie pojawili siê Vivi i Dagger. Nagle nadlatuje Black Waltz
  No. 3! Czarni magowie staj¹ w obronie Viiego, i atakuj¹ Black Waltza.
  Niestety nieskutecznie. Rozwala ich wszystkich swoimi czarami. Czarni
  magowie wypadaj¹ ze statku, a my... Vivi jest strasznie z³y na Black
  Waltza i wybiega ze sterowni, aby z nim walczyæ. Zidane i Steiner biegn¹
  za nim. Teraz czas, na ostatniego Black Waltza...
  
   ______________________________________________________
  |          Black Waltz 3           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 1100HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 441 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Steepled Hat   | Przedmioty po walce:   |
  |    Linen Cuiras   |   Ether x 2       |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXX     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jedna z naj³atwiejszych walk w grze. Dlaczego? Bo  |
  | Vivi jest w Transie... I rzuca dwa czary naraz. A  |
  | jeden czar zabiera min. 150HP. Niech Steiner atakuje |
  | swoim magicznym mieczem (ok. 250HP), a Zidane niech |
  | kradnie. Gdy Black Waltz bêdzie mia³ ma³o HP, wzleci |
  | w powietrze i bêdzie mia³ silniejsze ataki, wiêc   |
  | wtedy jak najszybciej skoñcz walkê...        |
  |______________________________________________________|
  
  Ale to nie koniec Black Waltza. Jest on lalk¹/robotem i nast¹pi awaria.
  Poleci na ma³y stateczek, na którym s¹ Zorn i Thorn. Od teraz, jego
  zadaniem nie jest odebranie ksiê¿niczki Garnet. "Istniejê tylko, aby
  zabijaæ!".
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Garnet leci statkiem w kierunku South Gate, ale Black Waltz ich œledzi.
  Przyœpieszacie, jednak ma³y stateczek maga jest szybszy. Dogania was i gdy
  ma trafiæ Viviego czarem b³yskawicy, Vivi jest szybszy i trafia go czarem
  ognia. Od razu po tym, pada na ziemiê. Statek wlatuje do South Gate, ale
  brama z drugiej strony powoli siê zamyka. Gdy Black Waltz ma wykonaæ
  ostateczny cios w Viviego i Zidane'a, jego statek siê podpala i wpada on na
  œcianê! Za to wam udaje siê wydostaæ i lecicie prosto do Lindblum...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Lindblum Grand Castle / Lindblum ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Mu (Hunting Festival)        733 Gili
     Trick Sparrow (Hunting Festival)
     Fang (Hunting Festival)
     Zaghnol (Hunting Festival)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ether                Mimic
     Glass Armlet
     Echo Screen
     Hi-Potion
     Tent
     Leather Plate
     Kupo's Nut (Key Item)
     Mini-Burmecia (Key Item)
     Ore
     Moogle Suit (Key Item)
     Leather Wrist
     Bronze Vest
     Steepled Hat
     Master Hunter (Key Item)
  
  
  Na spotkanie w zamku wyjdzie wam 3 stra¿ników, a po chwili przyjdzie premier
  Artania. Od razu pozna ksiê¿niczkê Garnet, wiêc nie musicie siê ju¿ obawiaæ.
  Po krótkiej gadce zostaniecie zaprowadzeni do regenta Cida. Gdy znajdziecie
  siê w pomieszczeniu z fontann¹, idŸ po schodach na prawo, a nastêpnie do
  drzwi. To pokój goœcinny. Zabierz ze skrzynek Ether i Glass Armlet, i daj
  mooglowi list. Gdy go przeczytacie, dostaniesz od niego kolejny list dla
  Atly. WeŸ go i wróæ do pomieszczenia z fontann¹. IdŸ na po³udnie do windy.
  Teraz dowiecie siê kilku rzeczy o zamku...
  
  Zamek dzieli siê na trzy czêœci. Czêœæ podziemna, z której mo¿na siê dostaæ
  do portu oraz wyjœæ pod poziom Mg³y, czêœæ œrodkowa, w której przed chwil¹
  byliœcie i z której mo¿na siê wydostaæ z zamku do miasta, oraz czêœæ górna,
  w której mieszka regent. Miasto natomiast dzieli siê na cztery czêœci.
  Oprócz zamku Lindblum, jest jeszcze dystrykt tetralny (Theater District),
  dystrykt przemys³owy (Industrial District) i dystrykt biznesowy (Business
  District). No i docieracie do regenta... Zastajecie pusty tron i nagle
  pojawia siê... Oglop! Steiner go nokautuje, ale okazuje siê, ¿e ten oglop
  to... Regent Cid! Kilka miesiêcy temu, ktoœ zakrad³ siê do regenta i
  przemieni³ go w... Sami wiecie co...
  
  Steiner, Dagger i Vivi id¹ zjeœæ razem z regentem, a Zidane idzie coœ
  zjeœæ w mieœcie. Wchodzi sobie do jakiejœ knajpki i... No ju¿ podrywa
  kolejn¹ dziewczynê ;). Ale jakaœ dziewczyna przy barze ci przeszkadza.
  Okazuje siê, ¿e to twoja stara przyjació³ka....... "Eeeeeeeeee.... Helga...
  Nie? No to mo¿e Krystyna? ￾le? Chwila, przecie¿ by³aœ moj¹ s¹siadk¹!
  Jak idzie Ratrchel? Aleœ ty... Wyros³a... To nie ty? Tylko ¿artowa³em,
  nigdy nie zapominam imienia ³adnej dziewczyny :)". No i tak poznajesz
  swoj¹ now¹ towarzyszkê, Freyê.
  
  Nastêpnego dnia, regent i Dagger rozmawiaj¹ o tym co siê wydarzy³o.
  Dowiadujemy siê, ¿e tajemniczy mê¿czyzna by³ w zamku i królowa spiskuje
  coœ strasznego. Okazuje siê tak¿e, ¿e grupa Tantalusa by³a wynajêta i
  mia³a porwaæ Garnet. A wynaj¹³ ich... Regent Cid. Obieca³ ojcu Garnet,
  ¿e jak bêdzie siê dziaæ coœ z³ego, zaopiekuje siê ni¹. No i tak siê
  sta³o... Cid pokazuje ksiê¿niczce doki, gdzie s¹ opracowywane nowe
  statki. Ale przez to, ¿e regent jest oglopem nie mo¿e wymyœleæ nic nowego.
  Jakiœ czas temu, pozna³ bardzo piêkn¹ dziewczynê w pubie... No i... Ten
  tego... :) Gdy Hilda (¿ona Cida) siê o tym dowiedzia³a, zamieni³a go w
  oglopa i uciek³a na statku, który niepotrzebuje Mg³y do latania. Ten
  statek nazywa³ siê... Hilda Garde. Cid pracowa³ nad Hild¹ Garde 2, ale
  nie mo¿e wymyœleæ nowego projektu... No i budzimy siê jako Zidane w
  hotelu w Lindblum. Przychodzi do nas Vivi i proponujemy mu, aby go
  oprowadziæ. On jednak chce sam zwiedzaæ. Trudno. Aby sobie tylko znalaz³
  jak¹œ mi³¹ dziewczynkê :). W miêdzyczasie, Mogster nauczy nas co nie co
  o sklepach syntezy w ATE "Teach me, Mogster!". Idziemy teraz do moogla,
  aby zasave'owaæ i przeczytaæ list od Ruby.
  
  ZejdŸ po schodach na dó³ i idŸ do lewego dolnego rogu pokoju. Bêdzie tam
  leŸa³o 163 Gili. Teraz wyjdŸ i obejrzyj ATE "Small-Town Knight in a Big
  City". Oj Steiner, nie powinno siê jeœæ tego czego siê nie zna :). IdŸ
  na przód na nastêpny ekran. IdŸ do domku naprzeciwko ciebie. Znajdziesz
  tam Echo Screen i Hi-Potion. WyjdŸ i idŸ naprzód przejœciem po lewej.
  Po prawej od koœcio³a (za liœæmi) jest ukryty Tent. Teraz wejdŸ do œrodka.
  WejdŸ na rusztowanie i po prawej stronie jest Leather Plate. Wróæ na plac
  i teraz idŸ prawym przejœciem. S¹ tu dwa sklepy oraz sklep syntezy.
  Najpierw idŸ do sklepu po prawej stronie. Spójrz siê na miecze na œcianie.
  Hmmmmmm... Chyba Cloud i Zidane siê sk¹dœ znaj¹ :). Kup tutaj Glass
  Armlet (jedna lub dwie sztuki) i jeden Headgear. Jeœli musisz to idŸ do
  sklepu z przedmiotami. Na koniec idŸ do sklepu zyntezy po lewej stronie.
  Najpierw idŸ na ty³y sklepu, gdzie ko³o staruszka znajdziesz Silver
  Gloves. Teraz MUSISZ tu zsyntezowaæ "The Ogre" dla Zidane'a. Od razu
  po tym wyekwipuj go w niego. Opuœæ sklep i udaj siê naprzeciwko hotelu.
  Po prawej stronie s¹ powietrzne taksówki, g³ówny œrodek transportu w
  Lindblum. IdŸ tam i obejrzysz ATE - "Vivi's Shopping", w którym Vivi
  kupuje (raczej dostaje) Key Item, Kupo's Nut. Dowiaduje siê te¿ o
  festiwalu polowania. Bêdzie na nim du¿o zwierz¹t... Ten tego, znaczy
  siê krwio¿erczych potworów. Ups :). Teraz wejdŸ do taksówki i leæ do
  dystryktu tetralnego. Obejrzyj ATE "Steam Engine", w którym Steiner
  dowiaduje siê o silniku parowym (a to nowoczesnoœæ... :). IdŸ w kierunku
  ekranu. Przy zaroœlach jest 127 Gili. Teraz zejdŸ po schodach i wejdŸ do
  du¿ego budynku. To w³aœnie kryjówka Tantalusa. Zidane sobie przyœnie,
  a my obejrzymy ATE - "What can I do?" z Dagger. Biedna musi siedzieæ
  w zamku... Any³ej, wracamy do Zidane. Podbiega do niego dwójka dzieciaków.
  Og³aszaj¹ one, ¿e... S¹ cz³onkami Tantalusa! "Wujek Baku powiedzia³, ¿e
  jak znajdziemy skarb to bêdziemy w Tantalusie!". Gdy dzieciaki pójd¹,
  zabierz Gile ze skrzynek i Mini-Burmeciê z ³ó¿ka. Teraz wyjdŸ, obejrzyj
  ATE "Baku and His Crew" (UWAGA! Jak obejrzysz to ATE, to stracisz pewien
  przedmiot. Nie wiem jaki, bo ja obejrza³em to ATE :). Okazuje siê, ¿e
  Baku i reszta opuœcili Evil Forest i s¹ teraz w South Gate. Marcus
  zabierze jakiœ przedmiot ze skrzynki, a Cinna zrobi kawê :). Po ATE
  udaj siê po schodach na dó³. Znajdziesz masê fanek aktora, Lowella.
  Obejrzyj plakat po lewej stronie...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
       = Teatr ku pamiêci Fuegerta =
  
     Prezentujemy pañstwu 'Moogle Wannabe 2':
       wystawiony przez firmê Zalwicks,
        która stworzy³a wspania³e 
     przedstawienie, 'Chcê byæ Chocobosem'.
  
       Lowell Bridges gra rolê Ubobo
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  Teraz porozmawiaj z przywódczyni¹ fanek...
  
  Szefowa Fanclubu - "Kim jesteœ?"
  Zidane      - "Jestem Sir Zidane z Tantalusa, najwspanialszy
            bandyta na œwiecie!"
  Szefowa Fanclubu - "...S³ysza³yœcie o nim?"
  Zidane      - "Nie!"
  
  Geez... Po chwili zobaczysz Lowella. Ucieknie on przed fankami i nagle
  pojawi siê OGROMNY MOOGLES, KTÓRY CHCE WAS WSZYSTKICH PO¯REÆ!!!! A nie,
  to tylko aktor w przebraniu ;). Okazuje siê, ¿e jest to... Lowell!
  Ucieknie, wiêc idŸ za nim. Wróæ do miejsca naprzeciwko taksówek i idŸ
  do domu po prawej stronie. Znajdziesz tu Ore i dwa key itemy. Na krzeœle
  jest Moogle Suit, a po rozmowie z Lowellem dostaniesz jego Autograph. 
  IdŸ teraz do taksówki i udaj siê do dystryktu przemys³owego. WejdŸ po
  schodach. Po prawej od schodów, przy ekranie jest Leather Wrist. Na œrodku
  placu jest pewien pomnik...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
           = Cid VIII =
  
     Stworzy³ pierwszy, napêdzany Mg³¹
     statek w 1762. Poprowadzi³ armadê
      statków w 1771 i przyprowadzi³
     pokój na kontynencie. Zmar³ z 1780.
     
           Ku pamiêci mego ojca. Cid IX
  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  WejdŸ teraz po schodach i ko³o baru (ko³o tego goœcia) znajdziesz Bronze
  Vest. Teraz idŸ do domu na samej pó³nocy. Znajdziesz tam kartê Mimic i
  Steepled Hat. Teraz wróæ do taksówki i udaj siê do zamku...
  
  IdŸ na po³udnie, a nastêpnie po schodach na górê. Teraz idŸ "mostem" na
  po³udnie. Po³udniowego przejœcia blokuje stra¿nik, wiêc idŸ na prawo.
  WejdŸ do pokoju goœcinnego. Tam bêdzie Steiner i jak zwykle bêdzie ciê
  oskar¿a³. Tym razem, jest to porwanie ksiê¿niczki (chwila, ju¿ j¹ raz
  porwa³eœ ;). On pójdzie jej poszukaæ, a ty... Wróæ do fontanny i us³yszysz
  pewn¹ piosenkê... Tê piosnkê s³ysza³eœ ju¿ w Dali. Dobiega z góry, idŸ
  wiêc na po³udnie. Ale stra¿nik ci¹gle ciê nie chce przepuœciæ. IdŸ znów
  po schodach w prawo, a teraz na dó³. Tutaj jakiœ stra¿nik przysypia.
  ObudŸ go i powiedz, ¿e w zamku jest jakiœ intruz! On pobiegnie do pokoju
  goœcinnego. Ty wejdŸ za nim i... £UP! No proszê, teraz wygl¹damy jak
  ¿o³nierz Lindblum. Mo¿emy spokojnie przejœæ ko³o stra¿nika. IdŸ wiêc tam
  i wjedŸ na najwy¿szy poziom. IdŸ teraz po schodach z lewej strony. I dalej
  wy¿ej... Teraz ta piosenka jest ju¿ dobrze s³yszalna. WejdŸ po schodach po
  lewej i obejrzyj moje ulubione FMV w grze...
  
  Echhhh.... Pójdziecie teraz zobaczyæ teleskop na górze. Musisz znaleŸæ 6
  miejsc. Oto one:
  
  1. "Aerbs Mountains" - góry, które otaczaj¹ Burmeciê - górny lewy róg
  2. "South Gate" - Po³udniowa Brama, przez któr¹ przelecieliœcie - œrodek
    na górze
  3. "Aerbs Mountains" - góry, które dziel¹ Alexandriê od Lindblum - górny
    prawy róg
  4. "??? Forest" - Las Chocobosów - pod górami Aerbs (3)
  5. "Ceebell River" - rzeka, która p³ynie do South Gate - sam œrodek
  6. "Marshland" - Bagna Qu - dolny lewy róg
  
  PóŸniej dasz popatrzysz Dagger. W tym czasie bêdzie ona myœla³a o wszystkim
  co siê wydarzy³o. Wtedy Zidane powie Dagger, ¿e zosta³ wyrzucony z bandy za
  to, ¿e jej pomóg³. Garnet spyta siê te¿ ciebie, jak chcieliœcie j¹ porwaæ.
  Po krótkim wyjaœnieniu, dasz jej zio³a, przez które mia³a ona zasn¹æ. Po
  chwili, Zidane poprosi Dagger, aby jeszcze raz zaœpiewa³a tê piosenkê...
  
  Teraz zobaczysz Steinera, podziwiaj¹cego wspania³¹ zbrojê w sklepie z broni¹
  (dziwna sprawa, ¿e Zidane powiedzia³ o niej: "Co za kicz" :). Pok³óci siê
  te¿ chwilê z jednym z klientów i odejdzie. Nastêpnie, zobaczysz jak dwójka
  dzieciaków bawi siê lalkami (Alexandria vs. Lindblum). Po chwili oni odejd¹,
  a Vivi przyjdzie i powie: "Ci czarni magowie byli jak zabawki... kontrolowani
  przez kogoœ...". Pamiêtasz jeszcze Freyê? Teraz to j¹ pokazuje kamera. Mówi,
  ¿e coœ z³ego ma siê wydarzyæ... I na koniec tej scenki zobaczymy Cida, który
  znowu testuje nowy silnik. Tym razem, silnik mo¿e chodziæ tylko przez 10 min.
  Trzeba próbowaæ dalej regencie...
  
  No i teraz Zidane palnie tak¹ gafê... Spyta siê Dagger, kiedy chce iœæ na
  wycieczkê statkiem powietrznym. A z³o¿y³ on tak¹ propzycjê dziewczynie w
  pubie. No có¿... Trza uratowaæ sytuacjê. Zidane proponuje wiêc taki uk³ad:
  Jak wygra festiwal polowania, Dagger umówi siê z nim na randkê. No i...
  Zgodzi³a siê! A to skubany farciarz :P. Teraz widzimy, jak potwory zostaj¹
  wypuszczone na wolnoœæ (to ju¿ festiwal). Inna sprawa, ¿e maj¹ one byæ
  wypuszczone dopiero za kilka godzin :). Zobaczysz Fangi, Mu'sy i Zaghnola.
  W festiwalu bêd¹ tak¿e Trick Sparrowy. Nastêpnie akcja przenosi siê do
  Zidane'a i reszty. Zostaj¹ wyjaœnione zasady festiwalu...
  
  Z naszych bohaterów w festiwalu uczestniczy Zidane, Freya i Vivi (ten ostatni
  jak wygra bêdzie mia³ randkê z Dagger... Nie za m³ody? :). Wiêc oto zasady:
  Macie 12 minut na upolowanie jak najwiêkszej iloœci potworów. Im wiêkszy
  potwór, tym wiêksza liczba punktów. Po 12 minutach osoba z najwiêksz¹ iloœci¹
  punktów wygrywa. Jeœli podczas walki umrzesz, przegrywasz walkowerem.
  Zwyciêzca dostaje tytu³ "Mistrza Polowania" i swoj¹ nagrodê. Jeœli wygra
  Zidane, dostanie on Gile (i randkê z Dagger :). Jeœli wygra Freya, dostanie
  przedmiot (Add-on), a gdy wygra Vivi dostanie... Kartê (i randkê z
  ksiê¿niczk¹ :). Vivi zaczyna w dystrykcie biznesowym, Freya w dystrykcie
  przemys³owym, a Zidane w dystrykcie teatralnym. Poruszasz siê pomiêdzy
  dystryktami dziêki taksówkom. Wiêc... Zaczynajmy! Wyekwipuj siê w co
  najlepsze i ruszaj do taksówki!
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Teraz... Mo¿e wygraæ TYLKO Freya, ty lub Vivi. Oto
  co zrobiæ, aby wygra³a Freya...
  
  Freya ma wygran¹ w kieszeni, jeœli tylko siê nie
  bêdziesz staraæ. Nie mo¿esz NIC robiæ i Freya wygra
  na 100%. Freya po wygranej dostanie Coral Ring.
  
  Jeœli chcesz, aby wygra³ Zidane, musisz pokonaæ
  kilka potworków i gdy do koñca zostan¹ 3-4 minuty
  idŸ do dystryktu biznesowego, na prawo od g³ównego
  placu. Tam bêdzie Zaghnol. Freya ci przybêdzie z
  pomoc¹. Osoba, która zada ostatni cios, wygrywa i
  dostaje ok. 80 punktów. Najlepiej niech Freya najierw
  atakuje przez dwie tury, a potem tylko leczy. Niech
  Zidane atakuje bez przerwy. Jeœli wygra, dostanie
  5000 Gili.
  
  Jeœli chcesz, aby Vivi wygra³, musisz robiæ to co
  u Zidane'a, ale podczas walki z Zaghnolem ZABIJ
  Freyê i siebie. Wtedy to Vivi wygra i dostanie
  kartê statku teatralnego (Theatre Ship Card).
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  Steiner i ksiê¿niczka bêd¹ obserwowaæ przedstawienie z trybun. Oczywiœcie
  oboje kibicuj¹... Ech, niestety Viviemu ;). Wow, ale Steiner go dopinguje :).
  Any³ej, teraz to twoje przedstawienie. WyjdŸ z budynku i uratuj staruszka
  od Mu. Jeden cios i po sprawie. Teraz podejdŸ ko³o schodów i poczekaj a¿
  zaatakuje ciê Trick Sparrow. Po walce zejdŸ na dó³. Biegnij na po³udnie
  i podleci Trick Sparrow. Zaatakuj go. Po walce wróæ do taksówki i leæ
  do dystryktu biznesowego. WyjdŸ z budynku i niegnij na pó³noc. Zaatakuje
  ciê Trick Sparrow. Po walce, biegnij dalej. Zaatakuje ciê Mu. Po pokonaniu
  go, biegnij na kolejny ekran. Po lewej stronie jest Fang. Po wygraniu tej
  walki biegnij przed siebie. Powinieneœ walczyæ z Fangiem i Trick Sparrowem.
  Wróæ na poprzedni ekran i pokonaj Fanga, który goni Viviego. Teraz wylecz siê
  i poczekaj, a¿ bêdziesz mia³ na liczniku 4 minuty i kilka sekund. Freya
  przybêdzie i rozpoczyna siê walka. Jak pisa³em od niej wszystko zale¿y.
  Jeœli wygra Zidane, to on wygra ca³y turniej. Jeœli wygra Freya to ona wygra.
  Gdy umrzecie obydwoje, turniej wygra Vivi. Po walce Freya zaopiekuje siê
  dzieæmi, a ty jeszcze mo¿esz z kimœ powalczyæ. Ogólnie jesteœ ju¿ ustawiony
  do koñca turnieju w zale¿noœci od tego co zrobi³eœ. No i aby siê pochwaliæ,
  na koñcu festiwalu mia³em 231 punktów, a gdybym mia³ jeszcze kilka sekund,
  móg³bym mieæ ich 250 :). Najwiêksza liczba punktów do uzyskania to 299 (mogê
  siê myliæ).
  
  Po festiwalu, wrócicie do zamku i zwyciêzca otrzyma tytu³ Master Huntera
  (Key Item) oraz swoj¹ nagrodê. Po ceremoni, do pokoju wpadnie ciê¿ko ranny
  rycerz Burmecii. Mówi, ¿e armia czarnych magów zaatakowa³a Burmeciê i prosz¹
  o wsparcie. Chwilê po tym, umiera. Zdecydujecie siê wyruszyæ do Burmecii, ale
  najpierw czeka was uczta dla zwyciêzcy festiwalu. Regent, Vivi i Steiner
  jedz¹ od razu, ale Freya, Dagger i Zidane myœl¹ nad sytuacj¹. Po chwili
  Freya i Zidane tak¿e siê do³¹czaj¹ do jedzenia i jedyna Dagger nic nie je.
  Steiner jej przypomina o jedzeniu i nagle zaczyna jeœæ (ale siê zamyœli³a :).
  Ale okazuje siê, ¿e jedzenie jest zatrute! Vivi, Freya, Zidane i regent
  zasypiaj¹, a Steiner umiera! A nie, chwila, tylko mu siê tak zdaje :). Dagger
  mu mówi, ¿e w jego potrawie nie by³o trucizny... Ups, wygada³a siê :). Na
  szczêœcie to tylko zio³a, które da³ jej Zidane i nied³ugo siê obudz¹. W tym
  samym czasie, Steiner i Dagger nie bêd¹ ju¿ w Lindblum, tylko bêd¹ iœæ w
  kierunku Alexandrii. Gdy wszyscy siê obudz¹ bêd¹ myœleli, ¿e Dagger i Steiner
  wyruszyli do Burmecii! Najpierw musicie iϾ do bramy Smoka (Dragon's Gate),
  a nastêpnie do Gizamaluke's Grotto. IdŸ wiêc do windy i zjedŸ na najni¿szy
  poziom.
  
  ////////////////////////////////////////////
  Ciekawostka:
  Udaj siê jeszcze do dystryktu biznesowego.
  IdŸ na plac, na którym walczy³eœ z Zaghnolem.
  Porozmawiaj ze sprzedawczyni¹ donic i spyta
  siê ciebie czy podoba ci siê to, co robisz.
  Masz odpowiedzi "Tak, fajnie siê bawiê" i
  "Nie, ta gra jest do kitu". Wybierz drug¹
  odpowiedŸ i sprzedawczyni powie ci: "Mo¿e
  powinieneœ iœæ kupiæ inn¹ grê.". Gdy powiesz,
  ¿e to ci siê podoba, ona odpowie: "Tak
  myœla³am". Jak ja lubiê te Easter Eggi! :)
  ////////////////////////////////////////////
  
  Na dole, wybierz kolejkê po prawej i dostaniesz siê do bramy Serpent. Tutaj
  jest karta Wyerd. Teraz wyrusz t¹ sam¹ kolejk¹ do bramy Dragon. W prawym
  górnym rogu ekranu znajdziesz Tent. U moogla przeczytaj list od Stiltzkina
  i zasave'ój. U faceta obok mo¿esz coœ kupiæ, choæ mi siê nic nie przyda³o ;).
  No i teraz mo¿esz wyjœæ...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Ladybird               Lindblum Dragon's Gate
     Serpion                Qu's Marsh
     Mandragora              Chocobo Forest
     Vice                 South Gate (Bohden Arch)
     Hedgehog Pie
  
  
  Najpierw udaj siê na prawo (skieruj kamerê na pó³noc) do ma³ego, dziwnego
  lasku. Znajduje siê on za rzek¹ (trzeba przejœæ przez most). Ten las to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Chocobo Forest ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     Gysahl Greens            -------
     Moccha Coffee (Key Item)
     Ether
  
  
  Po wejœciu do lasku zobaczysz moogla (Mene) i chocobosa (Choco). Po
  krótkiej gadce, chocobo ucieknie, a ty dostaniesz od moogla Gysahl Greensy
  i zadanie. Masz wyjœæ z lasku i z³apaæ chocobosa dziêki Gysahl Greensom.
  Je¿d¿¹c na chocobosie jesteœ pewien, ¿e nie zaatakuje ciê ¿aden potwór.
  Poza tym, poruszasz siê na nim szybciej ni¿ pieszo. Teraz wiêc wyjdŸ
  z lasku i powinieneœ zobaczyæ s³ady chocobosa. Stañ na nich, wejdŸ do
  menu, wybierz "Item", a nastêpnie u¿yj Gysahl Greensów. Przybiegnie
  Choco! WejdŸ na niego "X"-em. Teraz, nie wracaj do lasku, tylko ustaw
  kamerê na pó³noc. I idŸ na pó³nocny wschód. Dojdziesz do po³udniowej
  bramy (South Gate - Bohden Arch). IdŸ jak najbardziej na prawo i
  znajdziesz jedno z ziaren kawy, Moccha Coffee. Przy bramie jest
  skrzynka. Jeœli w Lindblum obejrza³eœ ATE "Baku and His Crew" to
  skrzynka bêdzie pusta. Jeœli nie, znajdziesz tam jakiœ przedmiot
  (jeœli siê nie myle, bêdzie to Elixir). Zregeneruj HP w Ÿróde³ku i
  podejdŸ do bramy. Ko³o niej znajduje siê Ether (NIE w skrzynce). Opuœæ
  tê lokacjê i wejdŸ z powrotem na Choco. Teraz udaj siê do lasku Chocobo.
  
  Mene opowie ci o zdolnoœci Choco do poszukiwania skarbów. Zap³aæ Mene
  60 Gili i pobaw siê trochê w poszukiwanie skarbów. Po wiêcej informacji
  zapraszam do sekcji "Chocobosy". Pobaw siê tak kilka razy, a gdy
  znajdziesz pierwszy Chocograph, wyjdŸ z lasku. Lokalizacja tego
  chocographu, te wybrze¿e po drugiej stronie rzeczki. IdŸ tam i wykop
  skarb. Teraz wróæ do lasku i pobaw siê jeszcze trochê. Gdy ju¿ skoñczysz,
  opuϾ lasek.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Ladybird               Lindblum Dragon's Gate
     Serpion                Qu's Marsh
     Mandragora              Chocobo Forest
     Vice                 South Gate (Bohden Arch)
     Hedgehog Pie             Gizamaluke's Grotto
  
  
  Teraz musisz wróciæ do bramy Dragona w Lindblum. Nie wchodŸ do œrodka, tylko
  idŸ na pó³noc. Po chwili dojdziesz do dziwnego miejsca. Zsi¹dŸ z chocobosa
  i wejdŸ tam. S¹ to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Bagna Qu ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Axolotl               -------
     Gigan Toad
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  IdŸ przed siebie i... O proszê, nasz stary znajomy Mogster! Jeœli chcesz,
  mo¿esz u niego powtórzyæ kilka rzeczy, których uczy³ ciê wczeœniej. Mo¿esz
  te¿ spytaæ siê go o drogê. Powie ci, ¿e musisz siê udaæ do Gizamaluke's
  Grotto, aby dojœæ do Burmecii. Teraz wejdŸ w zaroœla i idŸ przed siebie.
  Zobaczysz jakiegoœ OCHYDNEGO, OGROMNEGO i OKROPNEGO POTWORA, KTÓRY CHCE
  WAS ZJEŒÆ!!! A nie, on je tylko ¿aby. Kurczê, przewra¿liwiony jestem :).
  Nie bêdzie chcia³ z tob¹ rozmawiaæ. Z³ap ¿abê (t¹ po prawej) i daj j¹
  temu "potworowi". Przedstawi siê jako Quina z klanu Qu. Po chwili, przyjdzie
  jakiœ goœæ. Jest to mistrz Quiny, Quale. Powie, aby Quina wyruszy³a w œwiat
  i poprosi was, abyœcie j¹ zabrali. Nie wa¿ne co powiesz i tak do ciebie
  do³¹czy, jeœli nie teraz to póŸniej :). Gdy wyjdziecie, Vivi siê zatrzyma
  i powie, ¿e Quale wygl¹da tak jak dziadek Viviego. Wejdziecie i spytacie
  siê go, czy zna Quana (to dziadek Viviego). On powie, ¿e niezna tego Quana,
  mimo ¿e s¹ z tego samego klanu... Dziwne :). Mimo wszystko, lepiej bêdzie
  jak zabierzesz ze sob¹ Quinê. Mo¿e byæ pomocna w dalszej drodze. IdŸ teraz
  do miejsca z ¿abami. Quina bêdzie chcia³/a parê z³apaæ. Pozwól jej. Po
  wiêcej informacji o ¿abach zapraszam do sekcji "Bagna Qu" w sidequestach.
  Po wy³apaniu ¿ab, opuœæ tê lokacjê.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gizamaluke's Grotto ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Black Mage Type A          ------- 
     Hornet
     Skeleton
     Lamia
     Gizamaluke (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Gizamaluke Bell (Key Item)      -------
     Mythril Gloves
     Magus Hat
     Holy Bell (Key Item)
  
  
  WejdŸ na chocobosa i udaj siê na pó³noc. SprawdŸ na mapie gdzie jest Grota
  Gizamaluke'a i idŸ tam. Zobaczysz dwóch martwych ¿o³nierzy Burmecii przy
  bramie. WejdŸcie do œrodka i idŸ na prawo. Le¿y tam martwy ¿o³nierz. Da wam
  dzwonek i odejdzie... IdŸ teraz na lewo i do góry do drzwi. Zadzwoñ
  dzwonkiem. Dzwonek w twojej rêce i na drzwiach bêdzie dzwoniæ! Drzwi siê
  otworz¹ i dzwon w twojej rêce siê rozpadnie. WejdŸ do œrodka i zobaczysz
  jak czarni magowie zabijaj¹ kolejnego ¿o³nierza Burmecii. Po chwili
  ujrzysz... Zorna i Thorna! Wyœl¹ na was czarnych magów i po walce uciekn¹.
  IdŸ przed siebie i zawalcz z jeszcze dwoma magami. Po walce dostaniesz
  kolejny dzwonek. Otwórz teraz drzwi po prawej stronie i idŸ przed siebie.
  Po drodze, na schodach zabierz Mythril Gloves. Na dole ekranu jest te¿
  Magus Hat. Gdy dojdziesz do ogromnego dzwonu, zobaczysz moogla. Okazuje
  siê, ¿e w œrodku dzwonu jest uwiêziony moogle! Okaza³o siê, ¿e mieli
  tu œlub :). Moogles na zewn¹trz zauwa¿y, ¿e Vivi ma orzech Kupo. Daj
  go jej i ona powie swojemu mê¿owi, ¿e ma dla niego orzech Kupo. No i...
  WOW!!! Te moogle to dopiero maj¹ si³ê! Po chwili, oba uciekn¹ :). W
  skrzyni, która by³a w œrodku dzwonu jest kolejny dzwonek. Zabierz go
  i otwórz nim drzwi po prawej stronie. Tutaj zobaczysz nasz¹ szalon¹
  parkê :). Porozmawiaj z "¿on¹". Odpocznij u niej i zasave'ój. Przeczytaj te¿
  list od Moodona. Teraz spróbuj wyjœæ przez lianê, i moogle ci powie, ¿e tam
  jest niebezpiecznie. Teraz tylko ODWA¯ MI SIÊ TAM WYJŒÆ, A JU¯ NIE ¯YJESZ!!!
  Jedyny przeciwnik, który tam jest to Grand Dragon. Jak tylko walnie ciê
  Thundag¹ to ju¿ nie ¿yjesz, a on sam ma ponad 9999HP. Jest on o wiele
  silniejszy od bossów, z którymiteraz walczysz! Wiêc nie wychodŸ tam, tylko
  wróæ na poprzedni ekran. Na chwilê zatrzyma ciê uwolniony moogle i da ci
  Holy Bell. WyjdŸ i udaj siê do drzwi po lewej stronie. Otwórz je, ale NIE
  wchodŸ do œrodka. WejdŸ do menu i wyekwipuj swoje postacie we wszystko to
  co najlepsze. Dopiero teraz wejdŸ do œrodka. Porozmawiaj z ¿o³nierzem i
  powie ci on, ¿e Mistrz Gizamaluke oszala³. Nagle Gizamaluke siê pojawi i
  rozpoczyna siê walka!!!
  
   ______________________________________________________
  |          Gizamaluke            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 3000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 800 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Elixir      | Przedmioty po walce:   |
  |    Magus Hat    |   Tent          |
  |    Ice Staff    |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Tak wiêc... Na pocz¹tku walki rzuæ na Gizamaluke'a  |
  | Tent. Przy odrobinie szczêœcia, z³apie on kilka   |
  | negatywnych statusów. Jeœli siê nie uda, walczymy  |
  | normalnie... Wiêc niech Zidane kradnie, a nastêpnie |
  | atakuje. Nich Freya skacze, Vivi korzysta z czaru  |
  | ognia i leczy. Quina niech go atakuje i tak¿e leczy. |
  | (dru¿ynê, nie Gizamaluke'a :)            |
  |______________________________________________________|
  
  ///////////////////////////////////////////
  Taktyka napisana przez: D@ria
  
  Jeœli masz Soul Blade Zidane'a i broñ The Ogre, zaatakuj Gizamaluke'a
  tym atakiem. To da mu status Darkness, dziêki czemu nie musisz siê
  baæ jego ataków fizycznych.
  ///////////////////////////////////////////
  
  Po walce... Akcja przeniesie siê do Steinera, który jest w...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== South Gate (Bohden Gate) ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     --------               ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     Multina Racket            -------
     Gate Pass (Key Item)
     Potion
  
  
  No i widzimy Steinera, ale gdzie Dagger? Steiner ma na plecach worek. Teraz
  podejdŸ do stra¿ników. Zatrzymaj¹ ciê, a ty mówisz, ¿e przysz³eœ jako
  robotnik. Ale stra¿nicy musz¹ sprawdziæ twój worek... Zostawiasz go i
  gadasz z jednym z nich, a drugi rozwi¹zuje worek. "CO TO JEST!?". Okazuje
  siê, ¿e w worku s¹... Ogórki Lindblum, najgorzej pachn¹ce jedzenie na
  ca³ym œwiecie! Po chwili ciê przepuszcz¹. Zabierasz worek i wchodzisz do
  œrodka. Po lewej stronie jest uliczka, w której mo¿esz siê ukryæ, aby...
  Ksiê¿niczka Garnet mog³¹ wyjœæ z worka! Najpierw jednak musisz siê pozbyæ
  dziewczyny i mê¿czyzny stoj¹cych obok. WeŸ rakietê dla Dagger ze skrzynki
  po lewej i porozmawiaj z goœciem stoj¹cym po lewej stronie. Jego zadaniem
  jest naprawa bramy, która prowadzi na dolny poziom Mg³y. Jednak on jej nie
  naprawia. IdŸ teraz do mê¿czyzny stoj¹cego po prawej stronie. Jest to
  g³ówny mechanik. Powiedz mu o tym goœciu, i mê¿czyzna odejdzie. Teraz
  porozmawiaj z t¹ kobiet¹. PoradŸ jej (pierwsza odpowiedŸ). Powiesz jej,
  aby pocieszy³a faceta, który straci³ sklep (to jej mi³oœæ :). Wtedy
  odejdzie. Teraz mo¿esz wejœæ do alejki. Niestety, zawo³a ciê jeden ze
  stra¿ników. Musisz do niego podejœæ. Gdy zbli¿ysz siê na odpowiedni¹
  odleg³oœæ, stra¿nik powie ci, ¿e... Zapomnia³eœ przepustki (Gate Pass),
  aby przejœæ dalej. Ale mi narobi³ stracha :).
  
  Gdy odejdzie weŸ j¹ i udaj siê do alejki po prawej. Zostawisz worek przy
  skrzyniach, rozejrzysz siê czy nikt nie idzie i powiesz tekst z "I Want
  to be Your Canary":
  
  Steiner - "To g³upota! Gdyby wszystko by³o takie ³atwe, nikt nie cierpia³by
        na tym œwiecie!"
  
  To w³aœnie mia³ byæ znak dla Dagger, aby wysz³a. Steiner odejdzie sprawdziæ
  czy nikt nie idzie, a Dagger wyjdzie z worka. Pomyœli te¿, aby siê przebraæ.
  Teraz Steiner bêdzie mia³ (tylko przez 5 sekund) dwie opcje do wyboru.
  Pierwsza, aby obserwowaæ dalej, a druga, aby przejœæ na drug¹ stronê (ko³o
  ksiê¿niczki). Wybierz drug¹ i Dagger "pomyœli": "Tylko siê tu nie patrz!".
  No i niestety... Steiner siê nie obraca do niej :)
  
  ////////////////////////////////////////////
  Ciekawostka:
  Jeœli s³yszeliœcie jakieœ plotki, ¿e mo¿na
  tu zobaczyæ nag¹ Dagger to niestety to nie-
  prawda. Widaæ przez t¹ ma³¹ szczelinê w
  skrzyni, ¿e jest ona w ubraniu. Po prostu
  mówi ona, ¿e siê przebiera, ale tak naprawdê
  nie ma w grze jej trójwymiarowego nagiego
  cia³a. A szkoda... :P
  ////////////////////////////////////////////
  
  Dagger mówi Steinerowi, ¿e musz¹ oni kierowaæ siê ku Treno. Teraz weŸ od
  moogla list do Nazny, we¿ ze skrzynki obok Potion. Teraz wejdŸ po schodach
  i ruszaj w drogê do Alexandrii! WejdŸ do kolejki i po krótkiej scence
  (krwio¿ercze moogle... Hmmm... :) akcja powróci do Zidane'a i reszty.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Lizard Man              North Gate
     Skeleton               Gizamaluke's Grotto
     Sand Scorpion             Burmecia
  
  
  Najpierw siê udaj do North Gate, gdzie zdobêdziesz Hi-Potion i Tent.
  Teraz trochê powalcz i ruszaj do Burmecii!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Burmecia ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Magic Vice              ------- 
     Axolotl
     Basilisk
     Black Mage Type A
     Mimic
     Beatrix (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Cancer (Key Item)          -------
     Soft x 3
     Germinas Boots
     Potion
     Ether x 2
     Protection Bell (Key Item)
     Tent
     Phoenix Down
     Mythril Spear
     Kupo Nut (Key Item)
     Hi-Potion
  
  
  Jesteœ w Burmecii, zaatakowanej przez potwory i czarnych magów... Musimy
  uratowaæ króla! Biegnij na kolejny ekran i za skrzynk¹ po lewej weŸ Cancer,
  kolejny Stellazio. Nastêpnie biegnij przed siebie. Na kolejnym ekranie
  znów zobaczysz te dwa b³azny. Wyœl¹ na ciebie dwóch czarnych magów i po
  walce odejd¹.
  
  IdŸ teraz po schodach po prawej na górê. Za schodami jest skrzynka z Softem.
  WejdŸ po schodach, ale nie podchodŸ do tej skrzynki, która jest przed tob¹.
  Kryje siê w niej Mimic, potwór, który przyzywa inne potwory do walki z tob¹.
  IdŸ na lewo, i nie zwracaj uwagi na wrota. Teraz UWAGA. Na kolejnym ekranie
  widzisz skrzynkê. Nie mo¿esz biec po tym mostku. Spokojnie po nim przejdŸ.
  W tamtej skrzynce znajduj¹ siê buty Germinasa... Dziwnie to zabrzmia³o :).
  Teraz przebiegnij przez most... UAAAAAAAAA!!!... No widzicie? Co to teraz
  za badziewia... :P. Wróæ na plac, na którym walczy³eœ z czarnymi magami.
  IdŸ teraz do drzwi po lewej. Zabierz ze skrzynek na dole Soft i Potion.
  Skrzynka na piêtrze to znowu Mimic. IdŸ przez drzwi na prawo. PodejdŸ do
  balkonu po prawej i wybierz opcjê wyjœcia. Zidane przeskoczy na kolejny
  balkon, w którym musisz porozmawiaæ z ¿o³nierzem Burmecii. Powie ci, ¿e
  za ³ó¿kiem jest dzwonek i umrze. Po lewej stronie jest Ether, a za ³ó¿kiem
  znajdziesz Protection Bell. Teraz wróæ na plac, gdzie walczy³eœ z magami
  i idŸ po schodach na prawo. Dalej znów po schoadch i na lewo. PodejdŸ
  do drzwi i zadzwoñ swoim dzwonkiem. Teraz ruszaj dalej...
  
  Freya przez chwilê bêdzie siê zastanawia³a czy na pewno ma iœæ dalej. Vivi
  j¹ przekona, aby sz³a dalej i nagle ktoœ zbiegnie ze schodów. Bêdzie to
  ¿o³nierz razem z rodzin¹. Gdy zobaczy czarnego maga, bêdzie chcia³ z wami
  walczyæ, ale gdy Freya siê odezwie, zostawi was w spokoju. Ruszycie dalej.
  Teraz wejdŸ do œrodka, gdzie zobaczysz parkê Burmecian. Nagle pos¹g, pod
  którym siedzia³ ¿o³nierz siê zacznie waliæ i Zidane go uratuje. Wtedy
  przyjdzie kolejny ¿o³nierz i zabierze tê parkê w bezpieczne miejsce.
  Teraz wejdŸ po schodach i idŸ do drzwi po lewej stronie. Zabierz Tent
  i Phoenix Down ze skrzynek i idŸ do drzwi na koñcu. Nie idŸ do skrzynki
  po prawej, bo to Mimic. Teraz udaj siê do domku po lewej, gdzie Freya
  znajdzie now¹ w³óczniê, Mythril Spear. Teraz idŸ do domku po prawej,
  gdzie jest moogle. Daj mu list od Mogkiego i dostaniesz Kupo Nut oraz
  list do Moneva. Mo¿esz te¿ kupiæ u Atli kilka broni. Kup u niego
  Needle Fork dla Quiny (jeœli masz ca³kiem du¿o pieniêdzy) oraz Barbut,
  he³m dla Freyi. Teraz wyekwipuj siê w co najlepsze, i... WeŸ ze skrzynki
  na pos¹gu Lightning Staff dla Viviego. Nagle pojawi siê... Stiltzkin!
  Kup od niego Soft, Hi-Potion i Ether za 333 Gili. No i teraz... MO¯ESZ
  wyjœæ z Burmecii i iœæ do Gizamaluke's Grotto, aby daæ Kupo Nut mooglowi.
  Ten w zamian za to da ci Ether. Ja tak zrobi³em, ale tylko z obowi¹zku :).
  Jeœli dasz mu ten orzech póŸniej, to nic siê nie stanie.
  ...
  ...
  ...
  (wracam z Gizmaluke's Grotto do Burmecii)
  ...
  ...
  ...
  Ufff... Cholera... Ufff.... I po co mi to by³o.... Ufffffffff........
  
  Any³ej, teraz wyekwipuj swoim postaciom wszystko to, co najlepsze. Skoro
  tak mówiê to... Tak, nied³ugo walka z bossem. Wylecz siê i idŸ do pa³acu.
  Oka¿e siê, ¿e ca³y pa³ac jest zniszczony. Wybierz opcjê, aby zostawiæ
  Freyê w spokoju. Wtedy zdecydujesz razem z Vivim iœæ do œrodka, ale nagle
  Freya powie, ¿e ktoœ jest w pa³acu i skoooooooczy wysoko na pos¹g. Teraz
  jak wy siê macie tam dostaæ... Zidane powoli zaczyna skakaæ i mówi do
  Viviego i Quiny, aby szli za nim, ale to chyba bêdzie trudniejsze...
  Jednak po chwili, Zidane dociera na górê i razem z Frey¹ widzi...
  Królow¹ Brahne z Alexandrii i dziewczynê (Zidane od razu widzi, ¿e to
  dziewczyna :). Ta dziewczyna to Beatrix, któr¹ ju¿ mia³eœ przyjemnoœæ
  widzieæ na pocz¹tku gry. Freya wspomni swojego ukochanego Fratleya,
  który mówi³ jej o Beatrix. Mówi³, ¿e Beatrix jest najpotê¿niejszym
  wojownikiem na œwiecie... Odszed³ i nigdy ju¿ nie wróci³... Nagle,
  do Brahne podejdzie jakiœ mê¿czyzna. Z dialogu wywnioskujesz, ¿e to Kuja.
  Dowiesz siê te¿, ¿e czarni magowie to jego sprawka! Kuja powie, ¿e król
  Burmecii pewnie uciek³ do piaskowego drzewa... Czyli Cleyri, która
  znajduje siê na pustyni niedaleko Burmecii. Nagle, Brahne zatakuje
  jeden z ¿o³nierzy Burmecii. Ty i Freya wyruszycie mu na pomoc. Gdy
  ¿o³nierz dowie siê, ¿e mia³by walczyæ z Beatrix, zrezygnuje. Wtedy w³aœnie
  wy wpadniecie na arenê, a chwilê póŸniej do³¹cz¹ do was Quina i Vivi.
  Rozpoczyna siê walka...
  
   ______________________________________________________
  |           Beatrix             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 3500HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 800 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Phoenix Down   | Przedmioty po walce:   |
  |    Chain Plate   |   Tent          |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie dziwiê siê, ¿e ona sama pokona³a setki ¿o³nierzy |
  | Jest jednym z twoich najtrudniejszych przeciwników  |
  | w grze. Standardowo, niech Freya skacze, Zidane   |
  | niech najpierw kradnie, a nastêpnie atakuje. Quina  |
  | tak¿e atakuje, a Vivi leczy i atakuje magi¹ poziomu |
  | drugiegu (Blizzara, Thundara). Jeœli nie bêdziesz od |
  | niej nic krad³, walka potrwa jakieœ 3 tury (w moim  |
  | przypadku, co jedn¹ turê zadawa³em jej ok. 1600HP)  |
  |______________________________________________________|
  
  Gdy zadasz jej 3500HP obra¿eñ lub walka siê nie skoñczy przez jakieœ
  7-10 minut, Beatrix zaatakuje was ciosem Stock Brake, obni¿aj¹c HP
  wszystkich postaci do 1. Po walce Beatrix i Brahne odejd¹, a Kuja
  uwa¿nie siê wam przyjrzy... I ostatnie wypowiedziane zdanie na 1CD...
  
  Kuja - "Hmm... Ten ch³opiec mo¿e stanowiæ problem..."
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Kuja podchodzi do naszych postaci, wszyscy s¹ wycieñczeni... Freya patrzy
  siê na niego, widzi jak wsiada na ogromnego, bia³ego smoka, i odlatuje...
  
  
  
  Statystyka I CD:
  Czas        - 15:54:36     IloϾ Gili   - 28970G
  Poziom Zidane'a  - LV 13      IloϾ kart   - 40
  Poziom Viviego   - LV 12
  Poziom Freyi    - LV 14
  Poziom Quiny    - LV 12
  Poziom Steinera  - LV 7
  Poziom Dagger   - LV 7
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                   P³yta II
  
  No i powracamy do South Gate... Dwa stra¿nicy, którzy zatrzymali Steinera
  wczeœniej, teraz dyskutuj¹ o k³opotach w Burmecii. No i po chwili ujrzymy
  Steinera i Dagger w kolejce. Ona œpi, ale ju¿ po chwili doje¿d¿acie do
  stacji szczytu... Ten tego, Summit Station znaczy siê :)
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Stacja Summit ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Magic Vice              1610 Gili
     Black Waltz No. 3 (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Phoenix Down             -------
     Kupo Nut (Key Item - niekoniecznie)
  
  
  Musicie tu poczekaæ, a¿ przyjedzie kolejka zabieraj¹ca was do Treno. Potrwa
  to tyle, ile jechaliœcie t¹ kolejk¹. Teraz idŸ do pomieszczenia na prawo.
  Na dole ekranu przy wyjœciu bardziej na po³udniu, jest skrzynka z Phoenix
  Downem. Kup w sklepie u faceta na dole tego, czego nie masz (jak ja lubiê
  mieæ kupê kachy :), a nastêpnie daj mooglowi list od Grimo. Jeœli by³eœ ju¿
  w Gizmaluke's Grotto i odda³eœ Kupo Nut mooglowi, teraz dostaniesz kolejny
  (przy najbli¿szej wizycie w Gizmaluke's Grotto sprawdzê, co za niego
  zdobêdziesz). WeŸ tak¿e od Nazny list do Mochosa. Gdy skoñczysz, porozmawiaj
  z facetem po lewej stronie i odjedzie kolejka do Lindblum. Us³yszysz te¿
  pewien znajomy g³os... WyjdŸ, i oka¿e siê, ¿e to... Cinna i Marcus! WejdŸ
  z powrotem, no i jak zwykle Steiner bêdzie szuka³ zaczepki :P. Porozmawiaj
  z Marcusem, a nastêpnie nakrzycz na Steinera (¿a³osne... :). Przybêdzie
  kolejka do Alexandrii i oka¿e siê, ¿e Marcus te¿ jedzie w tym kierunku! A
  dok³adniej, do Treno. IdŸ za nimi i dowiesz siê, ¿e Marcus ma znaleŸæ w
  Treno œrodek na wyleczenie Blanka. Jest to przedmiot, zwany 'Supersoft'.
  Cinna natomiast ma iœæ do Lindblum, zawiadomiæ wszystkich o tym. Nastêpnie
  Marcus siê spyta ciebie gdzie Zidane. ... ... ... Có¿, porozmawiaj znowu
  z Marcusem i zaproponujesz swoj¹ pomoc. W samym œrodku rozmowy, kolejka
  siê gwa³towie zatrzyma. To... Demon ze spiczastym kapeluszem. Czy¿by
  koeljny czarny mag? Wyjdziecie i oka¿e siê, ¿e to Black Waltz No. 3! Po
  wypadku w South Gate, namiesza³o mu siê we ³bie i teraz jego zadaniem
  nie jest odzyskanie ksiê¿niczki. Teraz, ma on za zadanie zabiæ wszystkich!
  
   ______________________________________________________
  |         Black Waltz No. 3          |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 1200HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 864 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Lightning Staff | Przedmioty po walce:   |
  |    Flame Staff   |   -------        |
  |    Steepled Hat   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXX    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | W tej walce, masz do dyzpozycji Steinera, Marcusa i |
  | Dagger. Niech wiêc Dagger leczy, Steiner atakuje,  |
  | a Marcus najpierw kradnie, a póŸniej tak¿e atakuje. |
  | Walka mo¿e chwilê potrwaæ, ale na pewno jej nie   |
  | przegrasz.                      |
  |______________________________________________________|
  
  Tym razem, Black Waltz No. 3 zosta³ ostatecznie pokonany... No mam nadziejê,
  bo ostatnim razem te¿ powinien byæ ostatecznie pokonany :P. Marcus i Dagger
  wiedz¹, ¿e stoi za tym Brahne, ale Steiner nie chce przyj¹æ takiej
  wiadomoœci. Wejdziecie do kolejki i jedziecie dalej. Dagger znowu bêdzie
  prosiæ Marcusa, aby zabra³ j¹ ze sob¹, ale i tak ona pójdzie, nawet jak
  Marcus odmówi :).
  
  Marcus - "Du¿o siê zmieni³aœ."
  Dagger - "Naprawdê? Zawsze chcia³am zobaczyæ Treno!"
  Marcus - Myœli: "Z drugiej strony, nie zmieni³a siê a¿ tak..."
  
  Echhh... Wyjdziecie z kolejki na stacji Alexandria w South Gate. Wylecz swoje
  postacie po walce i udaj siê przed siebie. Teraz udaj siê na lewo, aby dojœæ
  do wioski Dali lub na prawo, aby dojϾ do Treno. Nie masz po co iϾ do Dali,
  nic tam siê niedzieje (sprawdza³em :). Chocia¿... Pamiêtasz skrzynkê na tej
  ma³ej farmie? Nie mog³eœ siê do niej dostaæ, bo blokowa³a ci j¹ staruszka.
  Teraz mo¿esz z niej zabraæ Elixir. Any³ej, ruszaj teraz do Treno! Wybierz
  praw¹ œcie¿kê, a po drodze zabierz ze skrzynki na dole 1610 Gili. Przy bramie
  poka¿ swoj¹ przepustkê i wyjdŸ na mapê œwiata.
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Trick Sparrow             South Gate
     Carve Spider             Dali
     Mandragora              Observatory Mountain
     Friendly Ghost            Ice Cavern
                        Treno
                        
  
  
  Nie idŸ jeszcze do Treno. Gdy bêdziesz ju¿ blisko miasta, udaj siê do lasku
  na wschodzie (ustaw kamerê na pó³noc :). Teraz idŸ przez las i dojdziesz do
  pewnej jaskini. Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Siedziba Quana ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     --------               1610 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ether x 3               -------
     Scorpio (Key Item)
  
  
  IdŸ na pó³noc i po drodze zejdŸ po schodach po prawej, aby wzi¹æ Ether ze
  skrzynki. Teraz zejdŸ po linie na lewo, na dole skorzystaj ze Ÿróde³ka
  leczniczego, weŸ ze skrzynki drugi Ether i z "zag³êbienia" skalnego na
  samym po³udniu ekranu Scorpio, kolejn¹ monetê Stellazio. Teraz idŸ
  przejœciem na pó³nocy. WejdŸ po drabinie i znajdziesz kolejny Ether (ile
  ich tu??? :). Teraz podejdŸ do prawej strony sto³u. Na œcianie znajdziesz
  jakiœ napis...
  
  "Szeœæ miesiêcy od kiedy adoptowa³em Viviego. Ci¹gle za ma³y do zjedzienia"
  
  ??? Jak na razie, wszystko ju¿ tu zrobi³eœ. Mo¿esz st¹d wyjœæ i ruszaæ do
  Treno!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Treno ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     --------               2226 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Gemini (Key Item)           Yeti  
     Mythril Dagger
     Power Belt (niekoniecznie...)
     Ether
     Taurus (Key Item)
     Supersoft (Key Item)
  
  
  Treno, jest jednym z trzech najwiêkszych miast w grze, razem z Lindblum i
  Alexandri¹. Tak wiêc co by tu zrobiæ... Có¿, Steiner i Marcus znowu siê
  k³óc¹, wiêc Dagger sobie spokojnie odchodzi... Marcus uœwiadomi to
  Steinerowi i gdy ten siê nie bêdzie patrzeæ, te¿ odejdzie :). No i Steiner
  jest sam... Najpierw podejdŸ do fontanny i wrzuæ do niej 10 Gili. Zrób
  tak jeszcze ponad 10 razy i dostaniesz Gemini, kolejny Stellazio. No i teraz
  sprawa siê komplikuje...
  
  Wciœnij Select. Masz do wyboru ATE "Treno Tradition" i "Ambition". Wybierz
  to pierwsze i zobaczysz ksiê¿niczkê. Podejdzie do niej jakiœ goœæ i UWAGA!
  Przez u³amek sekundy, poka¿e siê znak "!". Jeœli w tym czasie to zrobisz,
  ukradnie on od ciebie 500 Gili i ucieknie. Ale Dagger pobiegnie za nim.
  Biegnij na lewo i obejrzyj ATE "Pursuit". Niestety Dagger pomyli drogê
  i zgubi z³odzieja. IdŸ teraz na pó³noc, obejrzyj ATE "Confusion", w którym
  Dagger, eeeeeee... szuka Supersoftu :). Spyta siê starszego goœcia o ten
  przedmiot i on powie, ¿e jego ¿ona zmar³a 3 lata... Spytasz siê go
  ponownie i powie, ¿e dziêkuje za pytanie... To by³o dziwne :). Jako Steiner,
  wejdŸ do budynku po lewej i zagadaj goœcia, który idzie. To w³aœnie ten
  z³odziej! Da ci Power Belt i ucieknie.
  
  W powy¿szym przypadku, straci³eœ 500 Gili i zyska³eœ Power Belt. Jeœli
  nie wyrobisz siê z wciœniêciem "X", gdy Dagger traci pieni¹dze, stracisz
  1000 Gili, ale póŸniej i tak zdobêdziesz Power Belt. Chcecie kolejny
  wariant? :) NIE MO¯ESZ obejrzeæ ATE "Treno Tradition". Wtedy ca³kowicie
  nic siê nie stanie (nic nie tracisz i nic nie otrzymujesz). Najlepsze jest
  oczywiœcie to pierwsze rozwi¹zanie (tracisz 500 Gili, ale zyskujesz Power
  Belt). Mo¿liwe, ¿e jest jeszcze jakieœ wyjœcie, ale ja ¿adnego innego nie
  odkry³em. Tak wiêc, wracamy do gry...
  
  Wróæ do wejœcia do miasta, aby mieæ lepsz¹ orientacjê. IdŸ na lewo, a na
  kolejnym ekranie dalej w lewo. Ko³o wie¿y znajdziesz skrzynkê z Mythril
  Dagger. Teraz idŸ na pó³noc i obejrzyj ATE (dowolne, to akurat nie ma na
  NIC znaczenia). Teraz odzyskaj Power Belt, a jeœli nieobejrza³eœ ATE
  "Treno Tradition" to i tak wejdŸ do tego budynku. Na dole jest sklep
  syntezy. Jest w nim to samo co w Lindblum, a poza tym nie masz du¿o
  przedmiotów, wiêc pewnie nic tu nie zsyntezujesz. Teraz wyjdŸ z tego
  budynku i idŸ na pó³noc. Tu mieszka królowa Stella, która zbiera
  Stellazio. Po lewej stronie nad wod¹ jest Ether. Teraz wejdŸ do budynku
  królowej i daj jej Scorpio. Dostaniesz 1000 Gili wzamian. Teraz daj jej
  Cancer, Gemini i Aries, za co dostaniesz odpowiednio Phoenix Pinion,
  2000 Gili i Blood Sword. Od razu wyekwipuj ten miecz Steinerowi i wyjdŸ
  z budynku. IdŸ na po³udnie, a¿ dojdziesz do czegoœ w rodzaju stadionu.
  Obejrzyj ATE (dowolne...) i jeœli chcesz, mo¿esz wejœæ do tego budynku.
  Jest to stadion karciany, w którym mo¿esz zagraæ partyjkê w Tetra Master.
  IdŸ teraz na prawo, na kolejny ekran. Tu obejrzyj ATE "An Unexpected
  Visitor". Czy poznajecie tego faceta? Tak, to on... Kuja... Tymczasem
  wracamy do Steinera. IdŸ na prawo i z wie¿y wyskoczy moogle i pies.
  Teraz idŸ na dó³ i zejdŸ po drabinie na kolejnym ekranie. W skrzynkach
  znajdziesz 1 Gil i kartê Yeti. Za tym ma³ym sklepikiem znajdziesz
  Taurusa, kolejny Stellazio. Teraz mo¿esz siê wróciæ do królowej Stelli
  i wzi¹æ od niej 5000 Gili za Taurusa. Teraz wróæ siê do miejsca na prawo
  od stadionu karcianego. PodejdŸ do moogla (jeœli go nie ma, znowu
  przejdŸ przez wie¿ê) i przeczytaj list od Stiltzkina. Nastêpnie wejdŸ
  do budynku po prawej. Widzisz tego potwora? Mo¿esz z nim zawalczyæ. Nie
  bój siê, jak przegrasz to nie koñczysz gry. Ja zadawa³em temu jeden cios
  za 1000HP i... Umar³em od razu po tym :). Jednak próbuj do skutku, a¿ go
  pokonasz. Po walce, dostaniesz kartê Tonberryego. Za³ó¿ Steinerowi
  Bronze Armour, dziêki czemu masz 50% obronê przez najgorszymi atakami
  Griffina, Aero i Aera.
  
  Teraz wyjdŸ z budynku (mo¿esz tu jeszcze kupiæ jakiœ ekwipunek) i idŸ
  na lewo. Znajdziesz siê naprzeciwko domu aukcyjnego. Po lewej stronie
  znajdziesz 2225 Gili. Teraz wejdŸ do œrodka. Tam bêdzie Dagger.
  Wyjdziecie razem, ale Dagger spojrzy jeszcze na balkon gdzie widzia³a
  Kujê i powie, ¿e gdzieœ ju¿ go widzia³a. Ale przecie¿ Dagger niemog³a
  go widzieæ, skoro poznaliœmy go w Burmecii... Teraz mo¿esz wróciæ do
  domu aukcyjnego, aby kupiæ rzadki przedmiot Mini-Cid (bêdzie prawie
  zawsze). Kosztuje on oko³o 3000 Gili. Mo¿esz te¿ kupiæ kilka innych
  rzadkich przedmiotów, ale zapraszam do sekcji z sidequestami po szersze
  info (ja tutaj zarobi³em jakieœ 10000 Gili :). Any³ej, teraz kieruj siê
  na prawo, a póŸniej przejdŸ ko³o pijaczka po prawej stronie ekranu. Na
  kolejnym ekranie wejdŸ do motelu po lewej stronie i zejdŸ na dó³. Tam
  bêdzie Marcus, który powie ci, ¿e mo¿ecie ruszaæ po 'Supersoft'. Teraz
  idŸ za Marcusem i przez ca³y czas ignoruj Steinera (hehehe... :). W
  koñcu dotrzesz do SZEFA. Znaczy siê do Baku :). Po krótkiej rozmowie,
  znów go zobaczymy... Tak, to Kuja. Powie, ¿e tak naprawdê nie lubi tego
  grubego s³onia (chodzi o Brahne) i udaje siê do Cleyri. Wspomni te¿
  o Dagger.
  
  Kuja - "Kanarek, którego goni³em... Sam wpad³ do mojej klatki!"
  
  Akcja przeniesie siê na ³ódkê, któr¹ p³ynie nasza dru¿yna...
  
  Steiner - "Pewnie nigdy go nie zobaczê...
        On wszystko zacz¹³... To przez niego tu wyl¹dowa³em..."
  
  Dagger - "To twoja wina Zidane. Gdybyœ nie traktowa³ mnie jak
        dziecko, nie by³abym tu, szukaj¹c Supersoftu by pomóc twoim
        przyjacio³om."
  
  Po chwili, dop³yniecie do sklepu syntezy. To w³aœnie tu jest Supersoft.
  Gdy bêdziecie go szukaæ, us³yszycie czyjeœ kroki. Dagger od razu
  rozpozna ten g³os... To Doktor Tot, mê¿czyzna, który nauczy³ wszystkiego
  ksiê¿niczkê Garnet. Nagle obudzi siê w³aœciciel sklepu. Dr. Tot powie
  wam, ¿e macie przyjœæ do jego wie¿y. Tam wam da Supersoft. Uciekniecie.
  Tak wiêc teraz idŸcie do tego Tootsa... Znaczy siê Toota... Ten tego,
  Teda...! ... ... ... Nie? A mo¿e Tot? :) Teraz wyjdŸ i idŸ na po³udnie.
  Teraz na lewo i na nastêpnym ekranie ci¹gle w lewo. Widzisz t¹ du¿¹
  wie¿ê? To w³aœnie siedziba Toota... TOTA ZNACZY SIÊ! :P WejdŸ do œrodka.
  Zobaczysz, ¿e on tak¿e dopiero przyszed³. WejdŸ po schodach i Marcus
  weŸmie Supersoft ze skrzynki. Porozmawiaj z Totem i poka¿e ci on Gaiê...
  Powspominacie tak¿e razem stare czasy... Nastêpnie, zejdziecie po
  drabinie na dó³, aby dostaæ siê do Alexandrii... Marcus tak¿e idzie z
  wami. Gdy bêdziecie gotowi opuœciæ Treno, zejdŸ po drabinie...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gargan Roo ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Crawler               -------
     Ralvurahva (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Chain Plate             -------
     Phoenix Down
  
  
  Gargan Roo to tunel, ³¹cz¹cy Alexandriê z Treno. Najpierw jednak, musicie
  uruchomiæ sekwencjê... Aby to zrobiæ, poszukajcie dŸwigni. Najpierw jednak
  daj Mochosowi list od Nazny i zasave'ój. Teraz idŸ na lewo i weŸ ze
  skrzynki po prawej Chain Plate, a ze skrzynki po lewej Phoenix Down.
  Nastêpnie poci¹gnij za dŸwigniê. Teraz wróæ do miejcsa, gdzie zostawi³eœ
  doktora Tota i idŸ przejœciem po prawej. Teraz w prawo, gdzie znajdziesz
  szukan¹ dŸwigniê. Poci¹gnij za ni¹ i przybêdzie gargant. Jest to
  olbrzymi... Robak. Insekt, który ci¹gnie kolejkê, dziêki której dostaniesz
  siê do Alexandrii. Teraz wróæ na poprzedni ekran. Musisz znaleŸæ kolejn¹
  dŸwigniê. Jest ona po lewej (ale daleko :). Po jej naciœniêciu, gargant
  zacznie jeœæ jakieœ kwiaty. W tym czasie mo¿ecie wejœæ do kolejki. Doktor
  Tot, poci¹gnie za dŸwigniê, aby Gargant wyruszy³ do Alexandrii. Akcja
  wróci do Garnet i reszty. Nagle jednak, gargant siê zatrzyma. Przed wami,
  kolejny boss:
  
   ______________________________________________________
  |          Ralvurahva            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 2000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  0AP       |
  |             |   Gile: 0 Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Bone Wrist    | Przedmioty po walce:   |
  |    Mythril Fork   |   -------        |
  |    Steepled Hat   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXX    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Standardowo... Dagger leczy, Marcus kradnie, Steiner |
  | atakuje. Po zadaniu mu oko³o 2000 HP, potwór     |
  | ucieknie...                     |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, dotrzecie do Alexandrii... Znajdziecie siê w jakichœ podziemiach.
  Idziecie przed siebie. Nagle, gdy staniecie przed schodami, przed wami
  pojawi siê wielka krata. To pu³apka! Za wami, pojawi siê kolejna krata!
  Teraz, nie mo¿ecie ju¿ wyjœæ... Zobaczycie natomiast naszych dwóch, starych
  znajomych... To Zorn i Thorn... Zostajecie aresztowani! Królowa Brahne
  rozkaza³a, aby z³apaæ ksiê¿niczkê Garnet...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Lizard Man              North Gate
     Skeleton               Gizamaluke's Grotto
     Sand Scorpion             Burmecia
                        Cleyra (Cleyra's Trunk)
  
  
  No i powracamy do Zidane'a i reszty... Wszyscy ju¿ odpoczêli, wiêc mo¿ecie
  ruszaæ dalej. Opuszczacie Burmeciê i kierujecie siê do kolejnego miejsca
  ataku Brahne, do Cleyri. Znajduje siê ona na pustyni, na zachód od
  Burmecii. Najpierw jednak, mo¿esz powróciæ do Gizmaluke's Grotto i daæ
  mooglowi Kupo Nut, za co dostaniesz kolejny Ether. Nie jest to jednak
  obowi¹zkowe.
  
  Widzisz tê burzê piaskow¹? To w³aœnie Cleyra...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cleyra's Trunk ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Dragonfly              900 Gili
     Sand Golem
     Core
     Zuu
  
  Przedmioty:             Karty:
     Phoenix Down             -------
     Magician Shoes
     Ice Staff
     Ether
     Needle Fork
     Tent
     Flame Staff
     Desert Boots
     Mythril Vest
     Mythril Gloves
     Remedy
     Potion
     Elixir
     Gysahl Greens
     Kupo Nut (Key Item - niekoniecznie)
  
  
  Ale Cleyra to nie burza piaskowa. Cleyra to DRZEWO, które znajduje siê w
  samym œrodku. W³aœciwe miasto, znajduje siê na samym szczycie, w koronie
  drzewa. I w³aœnie tam siê musicie dostaæ... Macie szczêœcie, poniewa¿
  burza siê uspakaja. Idziecie wiêc naprzód. No i niestety... Mówi³em, ¿e
  Treno to du¿e i skomplikowane miasto? Mia³em racjê. Cleyra, to du¿e
  i BARDZO skomplikowane drzewo... Po prawej stronie znajdziesz dŸwigniê.
  Poci¹gnij za ni¹ i przejdŸ przez otwarte drzwi. Teraz w skrzynce po prawej
  znajdziesz Phoenix Down. IdŸ przed siebie na górê.
  
  Na dole, za korzeniami jest ukryta skrzynka z Magician Shoes. Natomiast
  za ma³ym drzewkiem, przy liœciach na górze jest ukryta kolejna skrzynka.
  Tu znajdziesz Ice Staff. Teraz idŸ na prawo, na kolejny ekran. Tutaj idŸ
  przed siebie, a¿ dojdziesz do kolejnego ekranu, gdzie znajdziesz Ether i
  ma³y otwór po prawej stronie. W³ó¿ do niego rêkê. Jest tam dŸwignia.
  Zobaczysz jak piasek, "wysypuje siê" z otworu po lewej stronie. WyjdŸ
  teraz st¹d. IdŸ na dó³ i zobaczysz, ¿e nie mo¿esz wróciæ na wczeœniejszy
  ekran. Jednak mo¿esz wspi¹æ siê po lianie obok. Gdy wejdziesz w otwór,
  bêdziesz móg³ normalnie chodziæ poniewa¿ piasek doszed³ w³aœnie do tego
  poziomu. IdŸ przejœciem po lewej do kolejnego pomieszczenia. Najpierw po
  lewej znajdziesz skrzynkê z Needle Fork, a po wejœciu na górê skrzynkê
  z Tentem. Po lewej znajdziesz moogla. Daj mu list od Atly i jeœli by³eœ
  przed chwil¹ w Gizmaluke's Grotto, dostaniesz kolejny Kupo Nut. Teraz
  kieruj siê na górê i przejœciem po prawej. Znajdziesz tam Flame Staff.
  Teraz idŸ œcie¿k¹ po lewej, gdzie po przekroczeniu mostu dojdziesz na
  kolejny ekran...
  
  Za tym dziwnym korzeniem na œrodku ekranu jest skrzynka z Desert Boots.
  Teraz idŸ (od tego miejsca gdzie stoisz) na pó³nocny zachód. Tam jest
  skrzynka z Mythril Vest. Teraz idŸ na pó³noc i znajdziesz skrzynkê
  z Mythril Gloves. IdŸ teraz na pó³noc i poci¹gnij za dŸwigniê. Wróæ
  teraz o dwa ekrany wstecz. IdŸ st¹d na prawo i zauwa¿ysz skrzynkê
  z Remedy. Teraz na lewo, a nastêpnie w górê, a¿ dojdziesz do kolejnego
  ekranu. Ze skrzynki weŸ Potion. Teraz na górê po prawej. Tu znajdziesz
  skrzynkê z Elixirem. Wróæ i idŸ na pó³nocny zachód. Tutaj s¹ 3 wiry.
  W jednej ze skrzynek na górze jest 900 Gili. Druga jest narazie
  niedostêpna. Teraz na lewo, a na kolejnym ekranie przed siebie. Teraz
  nie idŸ po drabinie. Po lewej stronie znajdziesz Gysahl Greens. Dopiero
  teraz mo¿esz iœæ na górê po drabinie. W koñcu dojdziesz do celu, czyli do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cleyra ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Antlion (boss)            2220 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ore                 -------
     Echo Screen x 2
     Ether
     Remedy
     Thunder Gloves
     Silk Robe
     Magician Shoes
     Gysahl Greens
  
  
  Nareszcie wszed³eœ na sam¹ górê drzewa, do Cleyri. Dowiecie siê, ¿e król
  Burmecii znajduje siê w³aœnie tutaj. Freya do niego pójdzie, i dostaniecie
  propozycjê dowiedzenia siê kilku rzeczy o mieœcie. ZgódŸ siê i razem z
  Vivim pójdziesz pozwiedzaæ. Quina sama znajdzie coœ do jedzenia :).
  
  Najpierw dojdziecie do Ÿród³a wody. Nastêpnie, dostaniecie siê na g³ówny
  plac, gdzie zazwyczaj odbywa siê handel. Pójdziecie dalej, gdzie dowiecie
  siê czegoœ o Ÿródle energii. Wiatr napêdza wiatrak, który pompuje wodê
  z ziemi. Teraz zobaczycie obserwatorium, gdzie wszyscy przychodz¹, aby siê
  zrelaksowaæ. Tu tak¿e obserwuj¹ oni burzê piaskow¹ i modl¹ siê. Na koniec
  dojdziecie do katedry, w której przebywa g³ówny duchowny Cleyri. Tam te¿
  w³aœnie znajduje siê Freya i król Burmecii. Teraz wrócicie do wejœcia
  Cleyri i mo¿ecie robiæ co chcecie. IdŸ na prawo i przy zwalonym znaku
  przy ekranie znajdziesz 970 Gili. Wróæ siê na poprzedni ekran i idŸ na
  górê, na prawo. Tu obejrzyj ATE "No Yummy-Yummies!", w którym Quina
  narzeka na brak jedzenia :). Na prawo od miejsca, w którym stoisz jest
  Ore. WejdŸ po schodach wy¿ej i kup od goœcia naprzeciwko ciebie now¹
  broñ i takie tam. Nastêpnie wejdŸ do budynku na œrodku. Jest to hotel.
  Po lewej znajdziesz Echo Screen, a po prawej 1250 Gili. Na piêtrze
  przy ³ó¿ku znajdziesz Ether i moogla. Oka¿e siê, ¿e jest do ciebie list
  od Ruby. NIE MO¯ESZ siê tu przespaæ!!! Najpierw musisz zwiedziæ ca³e
  miasto. Teraz wyjdŸ st¹d i po prawej stronie przy liœciach znajdziesz
  Remedy. IdŸ na górê i obejrzyj ATE "There a Mushroom!". Quina teraz
  znalaz³a sobie muchomor do jedzenia... Mam nadziejê, ¿e jadalny :).
  Teraz obejrzyj jeszcze ATE "Don't Hate Me" (wszyscy uwa¿aj¹ Viviego
  za z³ego czarnego maga... :(. Teraz idŸ po moœcie na lewo i zakup
  kilka przedmiotów u jednej z kobiet. IdŸ na po³udniowy wschód, a
  nastêpnie wróæ na poprzedni ekran. Obejrzyj ATE "I-I Faven't Hurt
  Anyone", w którym Vivi stara siê powiedzieæ, ¿e nikogo nie skrzywidzi³.
  Teraz idŸ na po³udniowy zachód na kolejny ekran. Znajdziesz tu
  Thunder Gloves. IdŸ teraz na po³udnie, a na kolejnym ekranie na dó³
  po prawej, gdzie jest jama Antliona (tam w³aœnie wzi¹³eœ 970 Gili).
  Jest tam Quina. Porozmawiaj z nim/ni¹ :). Nagle, rzuci siê do jamy
  Skaczesz za ni¹ i l¹dujecie gdzieœ daleko, w korzeniach drzewa...
  No ale znajdziecie dwie skrzynki. W jednej z nich jest Silk Robe,
  a w drugiej Magician Shoes. Teraz idŸ na lewo i zeskocz na dó³.
  Echhhhh... No i musimy wracaæ na górê...
  
  Aby nie by³o d³ugo, bêdê pisaæ gdzie siê masz kierowaæ na ka¿dym
  ekranie, tak wiêc... Teraz idŸ na prawo, a dalej przez ca³y czas w górê.
  Na kolejnym ekranie, kieruj siê na górê, na prawo. PrzejdŸ przez most,
  a nastêpnie idŸ na lewo i w górê. Tu idŸ na pó³nocny zachód, teraz
  uwa¿aj¹c na wiry idŸ na lewo. Dalej przed siebie, a na kolejnym ekranie
  po drabinie na górê i... Wróciliœmy! Teraz wróæ na plac (naprzeciwko
  hotelu) i idŸ w górê po prawej stronie. Nastêpnie na pó³nocny zachód.
  Tutaj w trawie znajdziesz Gysahl Greensy i Echo Screen. Teraz wejdŸ do
  katedry i porozmawiaj z obiema wyroczniami (tymi kobietami :). Dostaniesz
  rozkaz odpoczniêcia w hotelu. Jak rozkaz to rozkaz :). Wróæ wiêc do
  hotelu i dowiesz siê, ¿e Antlion siê przebudzi³ i zaatakowa³ jakieœ
  dziecko! W hotelu nikogo nie ma, wiêc mo¿esz tylko siê przespaæ w
  namiocie u moogla. Teraz kieruj siê tam, gdzie Quina wpad³a do wiru.
  Bêdzie tam na ciebie czekaæ razem z Vivim. Okazuje siê, ¿e dziecko,
  które zaatakowa³ Antlion to... Puck! Ten ma³y szczurek z pocz¹tku gry!
  Po chwili do³¹czy do ciebie Freya i oka¿e siê, ¿e ten ch³opiec to...
  Ksi¹¿ê Burmecii! No ale nie ma czasu na pogaduszki, bo w³aœnie rozpoczyna
  siê walka...
  
   ______________________________________________________
  |           Antlion             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 4000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 1616 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Annoyntment   | Przedmioty po walce:   |
  |    Mythril Vest   |   Annoyntment      |
  |    Gold Helmet   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | No i standardowo... Zidane kradnie, Freya skacze,  |
  | Vivi atakuje czarn¹ magi¹, a Quina atakuje niebiesk¹ |
  | magi¹ lub atakami fizycznymi.            |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, Freya bêdzie chcia³a zabraæ Pucka do jego... Jak to powiedzia³
  Puck, "Mojego staruszka" :). Ale on powie, ¿e nie chce siê z nim widzieæ
  i odejdzie. Jeszcze siê po¿egna z Vivim, a Quina wszystko skomentuje tak:
  
  Quina - "Taki niegrzeczny! Vivi wiele milszy."
  
  Eeeeee... Kamera uka¿e nam Freyê i króla Burmecii. Cleyranie chc¹
  rozpocz¹æ rytualny taniec, dziêki któremu burza piaskowa dooko³a
  drzewa siê wzmocni. Chc¹ te¿, aby Freya im w tym pomog³a. No i rozpoczyna
  siê œwiêty taniec... Jednak podczas tañca, struny harfy na której gra³a
  muzyka pêkn¹... To z³y omen, wed³ug wierzeñ Cleyranów. No i niestety...
  Burza piaskowa, która okr¹¿a³a drzewo nagle zniknie... Teraz ka¿dy mo¿e
  zaatakowaæ Cleyrê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  No i na chwilê akcja powróci do Steinera i Marcusa. Siedz¹ oni zamkniêci
  w klatce i nie maj¹ ¿adnych szans wyjœcia... Ujrzymy te¿ Dagger. Bêdzie
  ona myœla³a, czy matka jej pos³ucha. Nastêpnie przyjd¹ Zorn i Thorn
  i rozka¿¹ ksiê¿niczce iœæ z nimi do królowej. No i nareszcie spotkasz
  siê z matk¹... Spytasz siê jej, czy to ona zaatakowa³a Burmeciê. Brahne
  mówi, ¿e Burmecianie spiskowali przeciwko Alexandrii i chcieli j¹
  zaatakowaæ. Bêdziesz móg³ jej uwierzyæ lub nie... Jednak niewa¿ne co
  powiesz, akcja potoczy siê tak samo... Na scenê wkroczy Kuja.
  
  Kuja - "Jest rycerz na bia³ym koniu...
      I przepiêkna ksiê¿niczka. To opowieœæ o tragicznej mi³oœci.
      Przez swój gniew, ksiê¿niczka musi spaæ setki lat.."
  
  Garnet bêdzie chcia³a uciec od Kuji, ale ten j¹ z³apie i zabierze do
  "œwiata snów". Usypia j¹ i Zorn oraz Thorn j¹ zabieraj¹, aby... Wyssaæ
  eidolony z Garnet! Teraz zobaczymy scenkê, w której Zorn i Thorn
  wypowiadaj¹ zaklêcie:
  
  "Eidolony wiecznego ¿ycia!"
  "Eidolony wiecznej mocy!"
  "Powstañcie po 16 latach snu!"
  "Wydostañcie siê po 16 latach czekania!"
  "Niech bêdzie œwiat³o!"
  "Niech bêdzie ¿ycie!"
  "Czas ju¿ nadszed³!"
  "Czas ju¿ teraz!"
  "Przybywaj!"
  "Odinie, wojowniku œmierci!"
  
  Niestety...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cleyra ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Alexandrian Soldier         -------
     Black Mage Type B
     Beatrix (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ore                 Nymph 
     Emerald               Zuu
     Phoenix Pinion x 2
     Hi-Potion
     Remedy
     Pheoenix Down
     Elixir
     Ether
     Phoenix Pinion
  
  
  No i akcja powróci do Zidane'a i Freyi. Freya zdecyduje wyruszyæ na dó³
  i sprawdziæ dlaczego burza minê³a. Teraz jako Freya, idŸ do katedry.
  Porozmawiaj z najwy¿szym duchownym i dostaniesz Emerald. Nastêpnie podejdŸ
  do "o³tarza" i zabierz Ore. Za harf¹ znajdziesz Phoenix Pinion. Teraz
  wyjdŸ z katedry i idŸ na dó³. Po prawej od sprzedawczyni przedmiotów,
  znajdziesz kolejny Phoenix Pinion. IdŸ teraz na dó³ do wyjœcia z wioski.
  Tam ju¿ czekaj¹ Zidane, Vivi i Quina. Quina zadowolona/y, powie, ¿e
  piasek jest przepyszny ;). Teraz biegnijcie na dó³ drzewa...
  
  W miejscu z trzema wirami, mo¿esz spokojnie zabraæ Hi-Potion ze skrzynki
  po prawej (wiry ju¿ zniknê³y), ale najpierw czeka ciê walka z dwoma
  ¿o³nierzami Alexandrii. Teraz idŸ dalej i znowu bêdziesz walczy³ z
  dwoma ¿o³nierzami. IdŸ dalej... No i znowu walka :). Gdy dojdziesz do
  mostu przybiegnie Puck i powie, ¿e czarni magowie zaatakowali miasto!
  Gdy pobiegniecie do miasta na ekranie pojawi siê Beatrix! No, ale
  my wracamy do miasta... No i od razu powita nas czarny mag typu B
  (ulepszona wersja tego z Burmecii). Po walce idŸ na prawo i kup
  od Stiltzkina Hi-Potion, Ether, Phoenix Pinion za 444 Gili. WeŸ
  te¿ od moogla list do Serino'a. IdŸ na górê, ale rycerze Alexandrii
  wbiegn¹ do miasta i bêdziecie musieli znowu walczyæ. A nastêpnie
  znowu dwaj czarni magowie... Po tych wszystkich walkach, wbiegniesz na
  górê. Dwie wyrocznie (TAK, te kobiety :), poprosz¹ ciê o eskortê.
  PoprowadŸ je na prawo, nastêpnie niech kobieta z dzieæmi idzie w
  lewo, a ty bêdziesz znowu walczy³ z czarnym magiem i dwoma rycerzami
  Alexandrii. Po walce pobiegniesz w lewo. Teraz wybierz praw¹ drogê. No i
  znów walczysz z ¿o³nierzami... Po walce pobiegniesz w prawo. Dzieciaki
  spytaj¹ siê ciebie czy jesteœcie ju¿ bezpieczni. Powiedz, ¿e jeszcze nie
  i pobiegniecie na lewo w górê do katedry. Gdy bêdziecie chcieli wejœæ do
  œrodka, trzej czarni magowie was okr¹¿¹.
  
  ??? - "Nosiciele z³a, zaszliœcie za daleko!"
  ??? - "Moja w³ócznia usunie was z tej ziemi!"
  
  Jakiœ nieznajomy Burmecianin przybêdzie i zabije wszystkich magów.
  Wbiegniecie do katedry i oka¿e siê, ¿e by³ to... Lord Fratley! Freya
  odbêdzie z nim pogawêdkê, ale... Nie bêdzie on ciebie pamiêta³.
  Nie bêdzie on te¿ pamiêta³ króla Burmecii. Nagle do sali wpadnie
  Puck! To on odnalaz³ Fratleya, który straci³ pamiêæ. Ale gdy dowiedzia³
  siê, ¿e Burmecia zosta³a zaatakowana, a Cleyra jest w niebezpieczeñstwie,
  przypomnia³ sobie co nie co ze swojej przesz³oœci i przyby³ tu. No i
  odejdzie... Ponownie... No i Puck pobiegnie za nim. Nawet siê z ojcem
  nie przywita³... Ca³¹ scenkê przerwie Beatrix! Wpadnie ona do sali i
  zabierze magiczny kamieñ Cleyry. Nastêpnie ucieknie. Biegnijcie za ni¹.
  Po drodze, porozmawiaj z ka¿d¹ z osób w tym pomieszczeniu. Dostaniesz
  Remedy, Pheonix Down, Elixir, Ether, Phoenix Pinion, kartê Zuu i kartê
  Nymph. Teraz tylko zasave'uj u moogla, wyjdŸ na zewn¹trz i po krótkim
  dialogu...
  
   ______________________________________________________
  |           Beatrix             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 4700HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  5AP       |
  |             |   Gile: 1616 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Phoenix Down   | Przedmioty po walce:   |
  |    Thunder Gloves  |   Annoyntment      |
  |    Ice Brand    |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | No i znowu trudna walka... Tutaj Zidane nie musi   |
  | nic kraœæ, bo wtedy mo¿ecie przegraæ. Jednak mo¿esz |
  | zaryzykowaæ. Niech Freya u¿ywa Rei's Wind i Lancera |
  | (jeœli ma), a poza tym niech leczy. Vivi atakuje   |
  | czarami drugiego poziomu (Fira, Thundara, Blizzara), |
  | a Quina korzysta z niebieskiej magii i atakuje...  |
  |______________________________________________________|
  
  
  ///////////////////////////////////////////
  Taktyka napisana przez: D@ria
  
  Mo¿liwe, ¿e w tym momencie gry masz ju¿
  niebieski czar Quiny, "Might Guard". W
  takim przypadku, rzuæ go na swoje postacie.
  W moim przypadku to bardzo zadzia³a³o, bo
  nawet Shock Beatrix nikogo nie zabi³!
  ///////////////////////////////////////////
  
  Niestety, przecie¿ wszyscy wiemy jak silna jest Beatrix... Atakuje
  nas znowu Stock Brake i zostawia wam po 1HP. No i teraz czarni
  magowie i Beatrix wracaj¹... Okazuje siê, ¿e czarni magowie
  teleportuj¹ siê dziêki jakimœ magicznym kulom. Zidane, postanowi
  wiêc... Teleportowaæ siê z nimi. Wskakuje do jednej z kul i razem
  z czarnym magiem odlatuje... W œlad za nim pod¹¿a Freya, a nastêpnie
  Vivi. Quina jednak zostaje... G³upi... Bezp³ciowiec :)
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Widzimy teraz Brahne na swoim statku, Red Rose.
  
  Brahne - "Odinie, przybywaj!"
  
  Za pomoc¹ Dark Matter, Brahne przyzywa Odina, który za pomoc¹ swojej
  w³óczni rozwala ca³¹ Cleyrê... I znika... Brahne patrzy siê z radoœci¹,
  na to czego dokona³a...
  
  A akcja wraca do naszych postaci, które teleportowa³y siê na... Red Rose.
  Niestety wszystko widzieli... Cleyra, Puck, Quina, król Burmecii, wszyscy
  nie¿yj¹... Zidane daje jakieœ znaki Viviemu i Freyi, ale oni siê nie
  ruszaj¹. W koñcu sam do nich podbiega i mówi aby siê ukryli, bo ktoœ idzie.
  Ten ktoœ to... Beatrix... Królowa Brahne chce j¹ widzieæ. Zobaczymy tak¿e,
  jak czarni magowie wchodz¹ do teleportów i wyruszaj¹ do Alexandrii.
  Pozostaje wam tylko biec za ni¹...
  
  Nic nie zobaczycie, ale bêdziecie s³yszeli rozmowê Beatrix i Brahne.
  Genera³ odda królowej kamieñ, a Brahne powie, ¿e jest potrzebny jeszcze
  jeden. Powie Beatrix, aby wyruszy³a odnaleŸæ ostatni kamieñ. Brahne
  powie te¿, ¿e Garnet nie jest ju¿ jej potrzebna i odbêdzie siê jej...
  Egzekucja! Zostanie ukarana za kradzie¿ kamienia! Gdy tylko wróc¹ do
  Alexandrii, Garnet zostanie œciêta. Musicie byæ w Alexandrii przed Brahne
  i uratowaæ ksiê¿niczkê. Jako Zidane zbiegnij po schodach, ale na górze
  zobaczysz jeszcze moogla. Wróæ na górê i zasave'uj oraz daj Serino list
  od Mopli. Dostaniesz teraz list do Moodona. Teraz znowu zejdŸ po schodach
  i spytaj siê Viviego co siê dzieje. Powie ci, ¿e mo¿ecie siê teleportowaæ
  do Alexandrii! Tak wiêc... Leæmy!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Alexandrian Soldier         -------
     Zorn (boss)
     Thorn (boss)
     Beatrix (boss)
     Bandersnatch
     Ralvuimago (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Tent                 -------
     Ice Brand
  
  
  No, ale najpierw sprawdŸmy co porabia Steiner i Marcus... Zamierzaj¹ uciec,
  ale aby to zrobiæ, musz¹ rozhuœtaæ klatkê. Musisz wiêc wciskaæ strza³kê
  w lewo lub prawo, w zale¿noœci od tego w któr¹ stronê klatkê "poci¹gnie"
  Marcus. Po chwili roztrzaskacie siê na œcianie i wyjdziecie na zewn¹trz.
  No ale teraz macie ¿o³nierzy Alexandrii na karku... Jak najszybciej biegnij
  na lewo, a¿ dobiegniesz do drabiny. Najpierw jednak, zdejmij z Marcusa
  ca³y ekwipunek. Gdy wejdziesz po drabinie idŸ na lewo. Marus od ciebie
  odejdzie (idzie do Evil Forest po Blanka), ale za to... Do tego miejsca
  teleportuje siê Zidane, Freya i Vivi! Macie 30 minut, zanim Brahne
  przybêdzie do Alexandrii i zabije Dagger. Przejdziecie na kolejny ekran
  i oka¿e siê, ¿e Marcus jeszcze nie odszed³. Zamknie za wami bramê, dziêki
  czemu ¿o³nierze Alexandrii nie bêd¹ was œledziæ. Teraz idŸ na dó³ ekranu,
  a nastêpnie w lewo. Omiñ rycerzy i biegnij do zamku (na pó³noc). W zamku
  wbiegnij po schodach na górê i idŸ na po³udnie. Teraz znowu wbiegnij po
  schodach i idŸ na pó³noc. Nastêpnie prosto przed siebie i wyl¹dujesz w
  pokoju królowej. PodejdŸ do œwiecznika i przesuñ go. Nastêpnie wejdŸ
  przez ukryte przejœcie do podziemi i tam wejdŸcie na to... Coœ :). ZejdŸcie
  z drugiej strony i wejdŸcie na drug¹ stronê "k³adki". ZejdŸcie przy dwóch
  skrzynkach. Jest tam Tent i Ice Brand. Teraz idŸcie na lewo i po schodach
  na sam dó³. Gdy bêdziesz ju¿ na samym dole wejdŸ do pomieszczenia
  naprzeciwko ciebie. Tam znajdziesz Zorna, Thorna i Dagger! Niespodzianka!
  To Zorn i Thorn s¹ twoimi kolejnymi przeciwnikami!
  
   ______________________________________________________
  |            Zorn              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 5000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XAP       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Stardust Rod   | Przedmioty po walce:   |
  |    Partisan     |   XXXXXXXXXXX      |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXXX   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Zorn daje Thornowi moc Flare. Jeœli tak siê stanie, |
  | musisz zaatakowaæ Thorna, aby ta moc by³a      |
  | zniwelowana. Jeœli tego nie zrobisz, Thorn zaatakuje |
  | was Flare i...                    |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |            Thorn             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 5000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XAP       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Mythril Armour  | Przedmioty po walce:   |
  |    Mythril Armlet  |   XXXXXXXXXXX      |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXXX   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Thorn natomiast, daje Zornowi moc Meteoru. Gdy nie  |
  | zaatakujesz wtedy Zorna, rzuci on na was czar    |
  | Meteorite.                      |
  |______________________________________________________|
  
  Musisz pokonaæ JEDNEGO z b³aznów. Wtedy obaj siê poddadz¹. Uciekn¹, a ty
  biegnij do Garnet. Freya na szczêœcie wyczuje jej puls, czyli mo¿e jeszcze
  prze¿yæ. W miêdzyczasie obejrzysz ATE "Friendship", w którym Marcus
  idzie ratowaæ Blanka z Evil Forest. Zidane, nios¹c Dagger na rêkach
  wychodzi z tego miejsca. Przedtem jednak, porozmawiaj z Moshem i przeczytaj
  list od Kupo. Teraz kieruj siê na górê po schodach. Po³o¿ysz Garnet na
  ³ó¿ku i Steiner wreszcie uwierzy w to, ¿e królowa to wszystko robi. Zidane
  natomiast, bêdzie przeprasza³ œpi¹c¹ Dagger, ¿e nie pryby³ wczeœniej.
  Nawet Steiner siê zdziwi, ¿e Zidane tak mówi.
  
  Steiner - "No dalej! Zrzuæ winê na mnie! Powiedz, ¿e to przeze mnie!"
  Zidane - "Nie!
        Nie mogê...
        Sam nie wiem co teraz czujê..."
  
  No i do pokoju znowu wpadn¹ Zorn i Thorn, tym razem z Beatrix... Chyba wiesz
  co ciê czeka?
  
   ______________________________________________________
  |           Beatrix             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 5900HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  0AP       |
  |             |   Gile: 0 Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Survival Vest  | Przedmioty po walce:   |
  |    Ice Brand    |   XXXXXXXXXXX      |
  |    Phoenix Down   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXXXX   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Kolejna walka, tym razem nie bêdzie taka trudna.   |
  | Zidane niech kradnie, Steiner atakuje mieczem, a   |
  | Vivi czarami. Freya niech leczy. No ale...      |
  |______________________________________________________|
  
  I tak, walkê wygra Beatrix. Tym razem, dziêki Climhazzard. Obni¿y HP
  wszystkich do 1. Zidane wtedy powie, ¿e obowi¹zkiem Beatrix jest ochrona
  ksiê¿niczki Garnet. No i dopiero wtedy, Beatrix zauwa¿y, ¿e Dagger le¿y
  na ³ó¿ku. Wtedy, Beatrix wykorzysta swoj¹ bia³¹ magiê, aby wyleczyæ
  Garnet. Zorn i Thorn bêd¹ powtarzaæ, ¿e to siê nie uda, ale... Na
  szczêœcie siê uda³o. Dagger siê obudzi³a ze swojego "wiecznego snu".
  Nagle do pokoju wejdzie królowa Brahne... Dopiero wtedy, Beatrix
  stawi siê królowej. Zidane, Vivi, Dagger i Steiner uciekaj¹, a Freya
  i Beatrix zostaj¹, aby zatrzymaæ Brahne. Jednak ona odejdzie i Zorn
  razem z Thornem wyœl¹ na ciebie Bandersnatcha! Jest to ca³kiem trudny
  przeciwnik, ale przecie¿ pozna³eœ ju¿ moc Beatrix... Wystarczy jeden
  cios i po walce. Akcja wróci do Zidane'a, który znów musi biec na sam dó³.
  Nagle, zaatakuj¹ was czarni magowie typu C. Jak dot¹d najsilniejsi. Po
  walce biegnij dalej, ale drogê wam zast¹pi¹ dwa Bandersnatche. Niech
  jednym siê zajmie Zidane i Vivi, a drugim Steiner. Nastêpnie biegnij
  dalej. Steiner zwolni i poprosi Zidane'a, aby eskortowa³ ksiê¿niczkê
  do doktora Tota w Treno. Steiner natomiast, pobiegnie na górê, aby
  pomóc Freyi i Beatrix. Niestety znowu napadnie was Bandersnatch.
  Powinien wystarczyæ jeden cios Zidane'a i jakiœ czar Viviego. Biegnij
  wiêc dalej, a akcja przeniesie siê od Beatrix i Freyi, które zostaj¹
  otoczone przez dwa Bandersnatche (ile ich tu???). Zaatakuj je
  Climhazzardem Beatrix i to powinno starczyæ. Dopiero teraz do³¹czy
  do was Steiner. I kolejna walka z dwoma Bandersnatchami... Akcja powróci
  do Zidane'a. Biegnij na po³udnie. Teraz powinieneœ iœæ tam, gdzie by³
  gargant. IdŸ tam i... Znowu pu³apka! Zorn i Thorn znowu was zamknêli!
  Ale... Nagle pojawi siê Marcus i... Blank! Zaatakuj¹ Zorna i Thorna
  i uratuj¹ was. Bêdziecie mogli dobiec do garganta. Marcus i Blank
  bêd¹ pilnowaæ, aby nikt was nie œledzi³. No i gargant przyjdzie po was.
  Po chwili, gargant gwa³townie siê zatrzyma i... To znowu jakiœ potwór.
  Tym razem, trochê gorszy od poprzedniego...
  
   ______________________________________________________
  |          Ralvuimago            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 3400HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  7AP       |
  |             |   Gile: 1404 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Adaman Vest   | Przedmioty po walce:   |
  |    Phoenix Down   |   Ether         |
  |    Oak Staff    |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXXXXX   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie wiem, czy tak by³o tylko u mnie, ale wszystkie  |
  | czary Viviego zabiera³y mu... Kilkadziesi¹t HP.   |
  | Jedynie ataki fizyczne zabiera³ymu coœ w granicach  |
  | 500HP. Wystarczy wiêc 7 ataków... Bu³ka z mas³em... |
  | Trzeba tylko uwa¿aæ na jego kontrataki. Po ataku   |
  | Zidane'a, gdy bêdzie pisa³o "Became Compact" nie   |
  | atakuj go, bo skontratakuje. Jeœli tak zrobisz, nie |
  | stracisz w tej walce nawet 1HP.           |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce wsi¹dzecie do garganta, ale ten nagle przyœpieszy. Okazuje siê,
  ¿e goni go Ralvuimago! Akcja na chwilê przenosi siê do Gargan Roo do
  Treno. Widzimy dwa oglopy, które podchodz¹ do dŸwigni, która zatrzymuje
  garganta. I... Odchodz¹ :/. Przez to, nie zatrzymujemy siê w Treno.
  Dalszy tunel jest taki zakrêcony... Nagle œwiate³ko... To koniec tunelu!
  WAH!!!!!!!!! ... ... ... ... ... ... ...
  
  Akcja powraca do Alexandrii. Zron i Thorn chc¹ podejœæ do Brahne, ale
  ona nie chce ich widzieæ. Przyszli "goœcie królowej"... Zorn i Thorn
  id¹ wpuœciæ goœci. Okazuje siê, ¿e jest to dwójka ³owców g³ów. Jedna
  z nich jest kobiet¹. Jest to Lani. Drugi to mê¿czyzna, którego imienia
  nie znamy. Maj¹ oni dwa zadania. Pierwsze to odzyskaæ kryszta³, który
  nosi Garnet na szyi. Drugie, aby zabiæ czarnego maga, który z nimi
  podró¿uje. Maj¹ oni tak¿e pozwolenie na zabicie Garnet... Mê¿czyzna
  spyta siê jeszcze, czy ch³opiec z ogonem podró¿uje z ksiê¿niczk¹.
  Jeœli go z³apie, otrzyma dodatkow¹ nagrodê... Jeszcze tylko ¿o³nierz
  mówi królowej, ¿e flota jest gotowa do odp³yniêcia i przenosimy siê
  do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pinnacle Rocks ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Seeker Bat              -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Mythril Vest             -------
     The Ogre
     Mythril Armlet
     Peridot
  
  
  No i wyl¹dowaliœmy niedaleko Lindblum. Zidane wyruszy³, aby sprawdziæ
  miejsce, w którym wyl¹dowali. Nagle przed wami, pojawi siê staruszek.
  Przedstawi siê jako... Ramuh. Bóg B³yskawic, eidolon Ramuh... Dagger
  postanowi odzyskaæ swoje eidolony i poprosi Ramuha, aby zosta³ jej
  eidolonem. Ale najpierw, musisz wype³niæ test... Ramuh ukryje siê
  w piêciu miejscach w lesie. Ka¿dy jest inny i ka¿dy opowiada inn¹
  historiê. Jeœli z tych kawa³ków u³o¿ysz ca³¹, Ramuh zostanie twoim
  eidolonem... Najpierw jednak podejdŸ do moogla i zasave'uj.
  
  Przed szukaniem Ramuha, znajdŸmy kilka skrzynek ze skarbami. Pierwsza
  jest na dole. Jest w niej Mythril Vest. Teraz idŸ na lewo. PodejdŸ do
  skrzynki po lewej i uka¿e siê Ramuh! Opowie ci hostoriê 'Co-operation'
  (Wspó³praca). W skrzynce znajdziesz The Ogre. WejdŸ na górê i biegnij
  na prawo, a nastêpnie w dó³. Powinien pojawiæ siê "!". Zeskocz do
  skrzynki i zabierz z niej Mythril Armlet. Zeskoczysz ni¿ej i idŸ
  w lewo od miejsca, w którym DOK£ADNIE stoisz. Zobaczysz kolejnego
  Ramuha. Opowie ci on historiê 'Silence' (Cisza). Teraz idŸ na po³udnie
  i wróæ na ekran na po³udniu. Teraz idŸ do "zag³êbienia" w prawym
  górnym rogu. Tam jest kolejny Ramuh, który opowie ci historiê 'Human'
  (Cz³owiek). WejdŸ na górê i idŸ na lewo. Spotkasz przedostatniego
  Ramuha, który opowie ci historiê 'Beggining' (Pocz¹tek). Teraz na lewo
  i na pó³noc. Dojdziesz do miejsca wypadku kolejki. PodejdŸ do krawêdzi
  i tam czeka na ciebie ostatni Ramuh, który opowie ci ostatni¹ czêœæ
  historii, 'Hero' (Bohater). Teraz wróæ na poprzedni ekran i idŸ na
  lewo, na kolejny ekran. Teraz idŸ do czegoœ w rodzaju jamy, na
  œrodku ekranu. Tam poka¿e ci siê prawdziwy Ramuh i mo¿esz mu
  opowiedzieæ ca³¹ historiê... Jednak historia, sk³ada siê z czterech
  kawa³ków, a ty pozna³eœ piêæ. Musisz wiêc jeden wykluczyæ... Oto
  ca³a historia:
  
  'Beggining' (Pocz¹tek)
  "Dawno temu, 33 ma³e kraje walczy³y razem przeciwko imperium.
  Pewnego dnia, grupa rebeliantów odwiedzi³a mê¿czyznê zwanego Józefem,
  który mieszka³ ze swoj¹ córk¹. By³ on winny grupie przys³ugê, wiêc
  wys³ucha³ ich proœby o pomoc. Wyruszyli do jaskinii na œnie¿nym polu."
  
  'Co-operation' (Wspó³praca)
  "Z pomoæa Józefa, grupa pokona³a adamantoise'a w jaskinii i znalaz³a
  Dzwon Bogini, który potrzebowali, aby dostaæ siê do zamku imperium."
  
  'Silence' (Cisza)
  "W swojej drodze do domu, wpadli do pu³apki ustawionej przez zdrajcê.
  Józef poœwiêci³ swoje ¿ycie, aby uratowaæ grupê. Rebeliañci odeszli
  nie mówi¹c córce Józefa, Nelly, o tragedii."
  
  'Hero' (Bohater)
  "Komentarz historyka:
  Mimo ¿e œmieræ Józefa nie zosta³a doniesiona jego córce, jego œmieræ
  przemawia sama za siebie. To opowieϾ prawdziwego bohatera."
  
  'Human' (Cz³owiek)
  "Komentarz historyka:
  Rebeliañci nie powiedzieli o œmierci Józefa jego córce, poniewa¿
  by³a ona spowodowana przez to, ¿e nie uda³o im siê go ochroniæ. Na
  koñcu, bohaterza tak¿e s¹ ludŸmi."
  
  
  No i oto kolejnoœæ. Ale ta opowieœæ ma dwa zakoñczenia. Musimy wybraæ
  jedno... Tutaj pokieruj siê w³asnym rozs¹dkiem. Ja wybra³em 'Hero',
  ale to nie ma ¿adnego znaczenia. Ramuh jednak, spyta siê ciebie dlaczego
  wybra³aœ takie zakoñczenie...
  
  Dagger - "Jestem z dala od mojego kraju, ale nie zapomnia³am o moich
       poddanych..."
  
  Ramuh zdecyduje siê wiêc zostaæ twoim eidolonem. Dostaniesz Peridot i
  Dagger ruszy dalej. Zidane bêdzie siê jeszcze chcia³ spytaæ Ramuha,
  dlaczego chcia³ aby Dagger siê bawi³a w tak¹ g³upi¹ grê.
  
  Zidane - "Bohater? Cz³owiek? Ludzie mówi¹ takie rzeczy dopiero po fakcie."
  Vivi  - "Myœlê, ¿e zosta³by on jej eidolonem nie wa¿ne co."
  
  Dagger was poœpieszy, ale jeszcze ostatnie s³ówko wrzuci do rozmowy Ramuh:
  
  Ramuh - "Macie racjê...
       Nie wa¿ne jest to, co ludzie mówi¹ po...
       Wa¿ne jest to, aby byæ uczciwym wobec samego siebie.
       Bêdê nad ni¹ czuwa³...
       Mam nadziejê, ¿e wy dwaj tak¿e bêdziecie j¹ chroniæ."
  
  No i ruszacie za Dagger, do Lindblum. Zeskoczcie na dó³ i idŸcie
  przed siebie. Ale... Red Rose nadlatuje! Czarni magowie i ¿o³nierze 
  Alexandrii atakuj¹ Lindblum! ¯o³nierze Lindblum nie maj¹ ¿adnych szans.
  Dagger biegnie w kierunku miasta, a Zidane i Vivi biegn¹ za ni¹. Teraz
  widzimy, ¿e Brahne przyzwa³a Atomosa, który niszczy ca³e miasto i po¿era
  wszystkich ¿o³nierzy i czarnych magów. Gdy Dagger p³acze, Brahne siê
  cieszy ze zwyciêstwa i wlatuje do zamku.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Lindblum ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               4595 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ether                Lindblum
     Phoenix Pinion
     Ore
     World Map (Key Item)
  
  
  Vivi zostanie przy wejœciu, a ty i Dagger udacie siê do miasta. Najpierw
  wejdŸ do hotelu i daj mooglowi na górze list od Serino. Przeczytaj te¿
  list od Ruby i we¿ list do Moonte'go. Teraz wyjdŸ z hotelu i idŸ na plac
  przed siebie. Przejœcie po lewej jest zablokowane, ale mo¿esz tam znaleŸæ
  kartê Lindblum. WejdŸ do domu na œrodku i ze skrzynek zabierz Ether oraz
  Phoenix Pinion. Teraz idŸ na pó³nocny wschód. Tem znajdziesz premiera
  Artania. Zabierze was do zamku, do regenta Cida. Nagle dwójka ¿o³nierzy
  powie, ¿e znalaz³a ¿ywego czarnego maga. Na szczêœcie (a dla niektórych
  niestety...) to Vivi. Teraz Cid powie wam czego siê dowiedzia³.
  
  Kuja dostarcza Brahne wysoko zaawansowan¹ magiczn¹ broñ, m.in. czarnych
  magów. Przyby³ z pó³nocy, a to mo¿e oznaczaæ, ¿e pochodzi z kontynentu
  Outer (Kontynent Zewnêtrzny). Jeœli pokonacie Kujê... Wtedy Brahne nie
  bêdzie mia³a broni i bêdzie musia³a siê poddaæ. No i znowu... Ty, Vivi i
  Dagger wyruszycie do Kuji. Ale najpierw mamy ma³y k³opot... Jak siê
  dostaæ na Zewnêtrzny kontynent? Nie ma na nim Mg³y, a ¿aden statek nie
  mo¿e podró¿owaæ bez Mg³y. Nowy statek, ktory niepotrzebuje Mg³y do lotu
  jest pod kontrol¹ Brahne. Niestety niemo¿ecie te¿ wzi¹æ ³ódki, poniewa¿
  Brahne opanowa³a port. Ale jest wyjœcie... Na bagnach na pó³nocy jest
  stare miejsce wykopalisk, które powinno prowadziæ na Zewnêtrzny kontynent.
  Dostaniecie 3000 Gili i razem z Dagger pójdziecie do miasta na zakupy.
  Najpierw jednak, idŸ na po³udnie i obejrzyj ATE "The Third Jewel". Dowiesz
  siê, ¿e nied³ugo Brahne z ¿o³nierzami wyruszy dalej, skoro ma ju¿ Falcon
  Claw, klejnot który posiada³ od pokoleñ w³adca Lindblum. IdŸ teraz do
  powietrznych taksówek i udaj siê do dystryktu teatralnego (tylko tam
  mo¿esz iœæ). WejdŸ do domu malarza po prawej i weŸ ze skrzynki Ore.
  Teraz wyjdŸ i zejdŸ po schodach po lewej na dó³. Porozmawiaj tu z
  Lowellem i powiesz mu, ¿e w Alexandrii pewna dziewczyna ma mini-teatr,
  w którym mo¿e on wystêpowaæ. No i on ciê pos³ucha... Ciekawe co dalej ;).
  WejdŸ do kryjówki Tantalusa (ten du¿y budynek). Tutaj weŸ ze skrzynek
  1595 Gili i wyjdŸ. Wróæ do dystryktu biznesowego i idŸ na g³ówny plac,
  gdzie mo¿esz zrobiæ zakupy. Obowi¹zkowo w sklepie syntezy musisz
  zsyntezowaæ Explodê, broñ dla Zidane. Potrzebujesz Mage Masher i Mythril
  Dagger, które mo¿esz kupiæ w sklepie. Teraz porozmawiaj z goœciem na
  placu i ten zabierze ciê do zamku. Ale jeszcze obejrzyj ATE, "Brahne's
  Fleet Arives". Trwaj¹ za³adunki statków Brahne i wyruszaj¹ gdzieœ...
  Ale gdzie? Brahne kontroluje ju¿ Alexandriê, Treno (znajduje siê na
  terytorium Alexandrii), Lindblum i Burmeciê. Gdzie jeszcze mo¿e siê
  kierowaæ?
  
  Zidane i Dagge zjad¹ wind¹ na dolny poziom zamku Lindblum. Tam bêdzie
  na ciebie czeka³ Vivi. Cid powiedzia³: "Gwok-gwok, poczekaj tu" i
  gdzieœ poszed³. Po chwili przyjdzie i powie, ¿e zablokowa³ kolejkê,
  która prowadzi do portu. Mo¿ecie wiêc spokojnie wyruszyæ drug¹ kolejk¹
  do bramy Dragona. Cid da wam te¿ star¹ mapê ca³ego œwiata, jedn¹
  z niewielu na kontynencie Mgie³. Teraz jeszcze tylko obejrzysz ATE,
  "<Gwok-gwok> How infuriating". Niestety ¿o³nierze Alexandrii odkryli,
  ¿e Cid coœ kombinuje, ale na szczêœcie go nie z³apali :). Tak wiêc teraz
  wyekwipuj naszych bohaterów, daj Moontemu list od Moodona i zasave'uj.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Mist Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Ladybird               Lindblum Dragon's Gate
     Serpion                Qu's Marsh
     Mandragora              Chocobo Forest
     Vice                 South Gate (Bohden Arch)
     Hedgehog Pie             Gizamaluke's Grotto
  
  
  Ju¿ wiesz, ¿e musisz iœæ na bagna Qu, ale najpierw... Ja siê uda³em do
  Gizamaluke's Grotto z kolejnym orzechem Kupo (dosta³em Elixir), a póŸniej
  przebieg³em siê do lasu Chocobo, aby znaleŸæ parê skarbów.
  
  ////////////////////////////////////////////
  Ciekawostka:
  W³aœnie w tym momencie gry, mia³em ju¿
  niebieskiego chocobosa, 9 Chocographów
  odkrytych, 4 znalezione i 2 kawa³ki
  Chocographa.
  ////////////////////////////////////////////
  
  Po zabawie z chocobosami, ruszaj na bagna Qu!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Bagna Qu ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Axolotl               -------
     Gigan Toad
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  Echhhhhh... I jeszcze niedawno by³a tu Quina... IdŸ przed siebie, a gdy
  dojdziesz do moogli wejdŸ w trawê i idŸ prosto... ... ... ... ... ...
  Czy ja oœlep³em? To QUINA!!!! Do³¹czy do was i idziecie dalej. IdŸcie na
  pó³noc, a¿ dojdziecie do chatki Quale'a. Spytacie siê go o wykopaliska, ale
  nic o tym nie wie. IdŸ teraz na prawo i... Quina! Gdzie biegniesz!? ¯aby?
  Jakie ¿aby? Czekaj...! Kurna...
  
  ...Ja ciê... Quina znalaz³a wejœcie na wykopaliska!
  
  Quina - "Pierwszy raz to widzê..."
  
  WejdŸ do œrodka i idŸ przez ca³y czas przed siebie...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Fossil Roo ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Armodullahan             -------
     Griffin
     Feather Circle
     Abomination
     Seeker Bat
  
  Przedmioty:             Karty:
     Fairy Earrings            -------
     Ether
     Lamia's Tiara
  
  
  Po prawej stronie widzisz jak¹œ kratê, ale jest za ciemno, aby zobaczyæ co
  tam jest. IdŸ wiêc przed siebie i... CO DO~? Za t¹ krat¹ jest Armodullahan,
  który zacznie was goniæ! Biegnij przed siebie i uwa¿aj na kosy, które
  mog¹ was zpowolniæ. Jeœli dogoni ciê i bêdziesz z nim walczy³, musisz
  uciekaæ. Jest on niezniszczalny (po zadaniu mu ok. 1000HP obra¿eñ, pada na
  ziemiê i da wam spokój... na chwilê), wiêc nawet siê nie mêcz. Poza tym,
  za chwilê walczysz z...
  
   ______________________________________________________
  |            Lani              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 5800HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XAP       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ether      | Przedmioty po walce:   |
  |    Gladius     |   XXXXXXXXXX       |
  |    Coral Sword   |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | £owca skarbów, któr¹ widzieliœmy w Alexandrii. No i |
  | teraz walczymy z ni¹... Zidane niech kradnie, Vivi  |
  | atakuje czarem drugiego poziomu lub Bio, Quina i   |
  | Dagger niech lecz¹. Ogólnie walka nie jest trudna,  |
  | jak bêdziesz chcia³ ukraœæ wszystkie przedmioty od  |
  | Lani to walka bêdzie nudna... I jeszcze jedno, Lani |
  | atakuje TYLKO Dagger, wiêc jeœli rzucisz na ni¹   |
  | Reflect i bêdziesz siê broni³ co turê (Defend) to  |
  | nic ci nie grozi. Dopiero pod koniec walki, zacznie |
  | rzucaæ czary na ca³¹ dru¿ynê.            |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, ucieknie ona, a my... No có¿, my ruszajmy na pó³noc. Zobaczysz
  ty garganta. Mo¿esz siê na nim "przejechaæ", ale najpierw musisz go
  zatrzymaæ. Aby to zrobiæ, weŸ kwiaty, za którymi on przepada. S¹ one
  naprzeciwko tunelu. Nastêpnie podejdŸ trochê na prawo, a¿ zobaczysz "!".
  Wciœnij "X" i zatrzymasz garganta. Dostaneisz siê na nim do kolejnego
  pomieszczenia. IdŸ teraz na pó³noc, gdzie znajdziesz jakiegoœ faceta.
  Porozmawiaj z nim i wyt³umaczy ci on zasady panuj¹ce tutaj. Teraz idŸ
  na dó³ gdzie znajdziesz Stiltzkina i jakiegoœ moogla. Od Stiltzkina
  kup kolejny zestaw (Phoenix Pinion, Remedy i Ether) za 555 Gili.
  Nastêpnie przeczytaj z Mogkim list od Kuppo. Teraz idŸ na prawo i
  wezwij garganta. IdŸ dalej na pó³noc po skrzynkê z Fairy Earrings. Teraz
  wróæ gargantem do pomieszczenia z mooglami. Teraz idŸ na pó³noc, gdzie
  znajdziesz kolejnego garganta. Zaprowadzi ciê on do dŸwigni nr. 1. Wciœnij
  j¹ i wejdŸ na garganta. Znajdziesz siê teraz w innym miejscu. IdŸ na
  pó³noc (doln¹ drog¹) i okr¹¿ ska³ê na kolejnym ekranie. Powinieneœ dojœæ
  do dŸwigni nr. 2. Wciœnij j¹ i wróæ do miejsca, na którym wyl¹dowa³eœ
  po jeŸdzie na gargancie. WejdŸ tu po schodach i idŸ na pó³noc, aby zabraæ
  Ether ze skrzynki. Teraz wróæ na gargancie do dŸwigni nr. 1 i wciœnij j¹.
  Teraz kolejna przeja¿d¿ka gargantem... Gdy wrócisz do miejsca z
  poszukiwaczem skarbów, udaj siê na po³udniowy wschód na kolejn¹
  przeja¿d¿kê gargantem. Na tym ekranie, na którym wyl¹dujesz, porozmawiaj
  z poszukiwaczem, aby kupiæ coœ od niego, a jak skoñczysz idŸ po schodach
  na górê. Tutaj wciœnij dŸwigniê nr. 3, a nastêpnie idŸ na prawo, aby
  wezwaæ garganta. Tutaj idŸ na prawo i weŸ Lamia's Tiara ze skrzynki.
  Teraz wróæ gargantem do dŸwigni nr. 3 i znowu j¹ wciœnij. I znowu
  gargantem po prawej... Gdy wyl¹dujesz, idŸ na po³udniowy wschód na
  koeljny ekran. Tutaj wejdŸ na liany i zejdŸ na dó³. IdŸ na po³udnie
  gdzie wezwiesz kolejnego garganta. Na tym ekranie idŸ na lewo i
  znajdziesz Survival Vest. Teraz idŸ na górê i porozmawiaj z
  poszukiwaczem. Pozwoli on ci pokopaæ za skarbami, jeœli dasz mu Potion.
  ZgódŸ siê i pokop w œcianie (najczêœciej znajdziesz Ore). Ale... Widzisz
  te kamienie po prawej? Puknij w nie kilka razy za pomoc¹ kilofa i
  us³yszysz jakieœ g³osy. Coœ... "Ku...", "Kupo...", to moogles!
  Kop dalej i wydostanie siê stamt¹d. WeŸ od niego list do Kupo, przeœpij
  siê w namiocie i zasave'uj. Gdy ju¿ skoñczysz, porozmawiaj z facetem
  i oddaj mu kilof. Teraz idŸ na lewo i wespnij siê po lianach na górê,
  a gdy bêdziesz w najwy¿szym punkcie przesuwaj siê w lewo. Wciœnij
  ostatni¹ dŸwigniê i zejdŸ na dó³. IdŸ znowu na po³udnie, wezwij garganta
  i witamy na...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Gryffin                Qu's Marsh
                        Fossil Roo
                        Conde Petie
                        Dead Forest
  
  
  Czy to niebo bez mg³y nie jest piêkne? Tak wiêc idŸ przed siebie, a
  nastêpnie w prawo, a¿ dojdziesz do bagien Qu. Nie musisz tu wchodziæ (Quina
  mo¿e z³apaæ kilka ¿ab), ale niedaleko bagien s¹ œlady chocobosa. Wezwij
  wiêc go i... Pamiêtasz ten dziwny most, który mog³eœ widzieæ id¹c tu?
  Wiêc... Biegnij tam! Jest to wioska kar³ów...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Conde Petie ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               2700 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Fairy Earrings            -------
     Diamond
  
  
  Quina pobiegnie przodem...
  
  Zidane - "Rany, on/a ci¹gle tylko myœli o jedzeniu."
  Dagger - "Có¿, ty tylko myœlisz o dziewczynach..."
  
  [Dagger odchodzi]
  
  Zidane - "Eeee... Prawda! Bez przerwy myœlê tylko o... Tobie!"
  
  [Zidane siê odwraca, i okazuje siê, ¿e mówi³ do Viviego, bo Dagger odesz³a]
  
  Zidane - "..."
  Vivi  - "..."
  
  Echhhhh... Wejdziecie do œrodka i tam zatrzymaj¹ was kar³y mówi¹c
  "Rally-Ho!". Dagger i Vivi powiedz¹... No dobra, spróbuj¹ to powiedzieæ
  i wejd¹ dalej, ale kar³y nie chc¹ wpuœciæ Zidane'a. Okazuje siê, ¿e
  aby wejœæ do wioski Zidane musi powiedzieæ "Rally-Ho!". Obejrzyj ATE
  "Vivi and the Couple". Jakaœ rodzinka siê k³óci i kobieta powie, aby
  Vivi pozdrowi³ innych. Vivi bêdzie siê dziwiæ, ¿e siê go nie
  przestraszy³a... Akcja wróci do Zidane'a. IdŸ do lewego górnego rogu
  i zabierz 2700 Gili. IdŸ teraz na lewo i obejrzyj ATE "Quina Accused".
  Tym razem Quina ma k³opoty, bo po raz pierwszy s³yszy, ¿e za Gile
  kupuje siê jedzenie :). Teraz idŸ znowu na lewo i obejrzyj ATE "Quina
  Can't Communicate", w którym trójka kar³ów bêdzie rozmawia³a o
  z³odzieju. Nagle zza lady bêdzie wystawa³o coœ niebieskiego z ¿ó³t¹
  wst¹¿k¹ i pomarañczowy... Balon? Akcja wróci do Zidane'a, który
  jest w hotelu. WyjdŸ st¹d i idŸ przed siebie po schodach na górê.
  Obejrzyj ATE "Dagger and William". Kar³y bêd¹ "oceniaæ" czy Dagger
  bêdzie dobr¹ ¿on¹ dla Williama... Szkoda, ¿e Dagger nie ma zamiaru
  wyjœæza m¹¿... Znaczy siê dobrze! :) Tutaj wejdŸ do "³ódki", gdzie
  znajdziesz Diamond. IdŸ porozmawiaæ z Vivim, który jest na po³udniu
  tej sali. Po rozmowie obejrzyj ATE "Hungry Bryan". Zobaczysz jak
  jakiœ karze³ bêdzie gada³ o jedzieniu i nagle pojawi siê... "Mister
  Pyntie-Het". Tak nazywali na kontynencie Mg³y czarnych magów...
  Tylko przez chwilê zobaczymy, ¿e to... Czarny mag! ZejdŸ na dó³
  po schodach po prawej i... Zobaczysz czarnego maga! Okazuje siê, ¿e
  sprzedawa³ coœ w sklepiku, kiedy wejdzie Vivi i pobiegnie za magiem.
  A ty za Vivim. Po drodze spotkasz Garnet i razem z ni¹ pobiegniecie
  za Vivim. Czarny mag mu uciek³, a jeden z kar³ów powie, ¿e ONI
  mieszkaj¹ w lesie na po³udniowym wschodzie. Ale skoro powiedzia³,
  "oni" to oznacza, ¿e... Zdedydujecie siê iœŸ do tego lasu, ale
  najpierw zrób jeszcze zakupy. IdŸ na prawo do sklepu z przedmiotami
  i do moogla (dostaniesz list do Suzuny). Teraz idŸ na pó³noc, gdzie
  jest sklep z broni¹. Dopiero teraz mo¿esz wyjœæ z wioski.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Przeciwnicy:           Dostêpne lokacje:
     Myconid                Qu's Marsh
     Gryffin                Fossil Roo
     Zemzelett               Conde Petie
                        Dead Forest
  
  
  Miejsce do którego pobieg³ czarny mag, to "Dead Forest". Biegnij wiêc tam
  i akurat zobaczysz, jak czarny mag pobiegnie w prawo. Teraz pamiêtaj...
  "¯yj¹ oni w miejscu, w którym nawet sowy nie mieszkaj¹.". SprawdŸ wiêc
  teraz drogowskaz przed tob¹ i idŸ do miejsca gdzie nie ma sów ("Where
  there are no owls"). Potem znowu... I znowu... I teraz zobaczysz czarnego
  maga, idŸ wiêc za nim. Nagle, "stworzy" on przejœcie do innej czêœci lasu.
  A tam bêdzie...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Black Mage Village ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               2843 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Elixir                -------
     Virgo (Key Item)
     Black Belt
     Ether
  
  
  Gdy inni magowie zobacz¹ Viviego, przestrasz¹ siê, ale... Bêd¹ mówiæ!
  Vivi pobiegnie za nimi, Dagger za Vivim, a Quina za... Jedzeniem :). Ty
  natomiast obejrzyj ATE "Life On The Run", na którym zobaczysz jak Vivi
  ci¹gle goni czarnych magów, a Dagger bêdzie siê zastanawiaæ dlaczego
  wszyscy uciekaj¹. Teraz wejdŸ do chatki po lewej. Jest to sklep.
  WyjdŸ z niego i po prawej stronie od wejœcia znajdziesz Elixir. Teraz
  pobiegnij za Quin¹ i obejrzyj ATE "Life Cycle". Quina wpad³a do chatki,
  w której wykluwa siê ma³y chocobo. Quina nie bêdzie chcia³a uwierzyæ, ¿e
  chc¹ oni wychowaæ chocobosa. Bêdize myœleæ, ¿e chc¹ oni go... Zjeœæ :).
  PodejdŸ teraz do moogla i weŸ list do Mocchi. WejdŸ do chatki i
  obejrzyj ATE "Different Language". Vivi dobieg³ do jakiegoœ miejsca, w
  którym jeden z magów zdecyduje siê z nim pogadaæ. Dowiesz siê, ¿e
  ci czarni magowie uciekli z Alexandrii i statków z Dali. Dowiesz siê te¿,
  ¿e stoisz teraz na... Cmentarzu. S¹ tam pochowani ci, którzy siê
  zatrzymali. Czyli po prostu umarli... Teraz wyjdŸ z chatki i dalej
  na po³udnie. IdŸ teraz na lewo i obejrzyj ATE "Visitor, Not Invader".
  Dagger wszed³a do jakiegoœ sklepu i czarni magowie bêd¹ j¹ stamt¹d
  wyganiaæ. Gdy akcja wróci do Zidane'a, wejdŸ do chatki po prawej.
  Dagger znowu ucieknie... Ale czarni magowie zrozumieli chocia¿, ¿e
  przyœliœcie im pomóc. Porozmawiaj z nimi, i oka¿e siê, ¿e jesteœ
  w sklepie syntezy "Czarnego Kota". Po lewej stronie od drabiny jest
  skrzynka z 2000 Gili. WejdŸ po drabinie i na górze ekranu jest ukryta
  skrzynka, a w niej s¹ 843 Gile. Wróæ na dó³ i wyjdŸ st¹d. IdŸ teraz do
  sklepu po prawej. PrzejdŸ przez niego i wyjdŸ z drugiej strony wchodz¹c
  do gospody. Nie mo¿esz siê tam jeszcze przespaæ, ale mo¿esz zabraæ Virgo
  ko³o drabiny. Teraz wróæ na przeciwko sklepu syntezy i idŸ na prawo.
  Vivi prawie wbiegnie na ciebie. IdŸ teraz na prawo, a¿ dojdziesz na
  cmentarz. Porozmawiaj z magiem po prawej stronie i po opowiedzeniu
  swojej historii powie, ¿e ich czas ¿ycia jest limitowany... Teraz biegnij
  do gospody, gdzie znajdziesz Viviego. Po chwili wejdzie tam te¿ Quina,
  a za ni¹/nim Dagger. Teraz postanowicie siê przespaæ. Quina pójdzie do
  lasu, aby coœ zjeœæ, a wy zostaniecie, aby siê przespaæ. W nocy, Vivi
  wyjdzie z gospody. Zidane powie, ¿e Vivi chcia³ aby zostali sami (Zidane
  i Dagger znaczy siê :). Zidane powie Dagger, co teraz odczuwa Vivi. Po
  chwili, Zidane zacznie opowiadaæ Dagger pewn¹ historiê...
  
  Zidane - "Dawno temu... By³ mê¿czyzna...
       By³ taki mê¿czyzna, który nie wiedzia³ sk¹d pochodzi..."
  Dagger - "...Zidane?"
  Zidane - "Ten cz³owiek marzy³ o odnalezieniu miejsca swoich narodzin od
       ma³ego. Jego miejsca narodzin. Miejsca, które pamiêta³ tylko
       w swoich snach..."
  
  [Widzimy port w Lindblum i Zidane'a stoj¹cego nad wod¹]
  
  Dagger - "Dlaczego...?"
  Zidane - "Mo¿e chcia³ poznaæ coœ o sobie. O swoich rodzicach, o domu, w
       którym siê wychowa³... Pewnego dnia, mê¿czyzna opuœci³ dom swojego
       przybranego ojca i wyruszy³ na podró¿, aby znaleŸæ odpowiedŸ.
       Jedyn¹ wskazówk¹, by³o niebieskie œwiat³o, które widzia³ tylko w
       snach..."
  Dagger - "Niebieskie œwiat³o?"
  Zidane - "Tak. Myœla³, ¿e to by³o wspomnienie miejsca jego narodzin. Mo¿e
       ocean...?"
  Dagger - "Czy znalaz³ to?"
  Zidane - "Wiele rzeczy siê wydarzy³o po drodze...
       Nie, nigdy nie znalaz³ swojego domu.
       Jak móg³? Jego jedyn¹ wskazówk¹, by³o kolorowe œwiat³o.
       Wróci³ wiêc do domu swojego przybranego ojca..."
  
  [Widzimy kryjówkê Tantalusa, a w œrodku Zidane i jego przybrany ojciec...
  Baku]
  
  Zidane - "Jak myœlisz, co zrobi³ ojciec, gdy zobaczy³, ¿e jego syn wróci³
       do domu?"
  Dagger - "...Przywita³ go?"
  Zidane - "Nie!
       Ojciec zla³ swojego syna, na którego tak ciê¿ko pracowa³, aby go
       wychowaæ..."
  Dagger - "Dlaczego?"
  Zidane - "Nie wiem...
       Ale wiesz co by³o jeszcze bardziej zaskakuj¹ce?
       Ojciec œmia³ siê, po zbiciu swojego syna!
       Ale wtedy, mê¿czyzna pomyœla³, gdy jego ojciec siê uœmiecha³...
       To jest mój dom. To jest miejsce, które mogê nazwaæ domem.
       Mê¿czyzna ci¹gle szuka miejsca swoich narodzin. Ale ju¿ ma dom."
  
  I tak samo jest z Vivim... Teraz znów ujrzymy Viviego, który bêdzie rozmawia³
  z czarnym magiem na cmentarzu. Spyta siê, ilu magów przesta³o siê ruszaæ...
  Dowie siê, ¿e wiêkszoœæ z nich przestaje siê ruszaæ po roku od produkcji.
  
  I nadejdzie ranek. Dagger dowie siê, ¿e ktoœ widzia³ srebrnego smoka, na
  którym podru¿uje Kuja, nad pó³nocno zachodni¹ czêœci¹ kontynentu. Kuja
  mówi³ te¿ coœ o sekrecie, który jest trzymany na tym kontynencie. Sekrecie...
  O Ÿródle Mg³y... Vivi zdecyduje siê iœæ z wami. Nie bêdzie chcia³ tu zostaæ.
  Poza tym, wszyscy go prosili, aby zobaczy³ œwiat i potem im o nim
  opowiedzia³. No i jeszcze Quina, która wróci³a z lasu... teraz ruszacie do
  sanktuarium, które jest za Conde Petie. Przedtem jednak, idŸ do sklepu
  syntezy i wejdŸ po drabinie. Tam podejdŸ do krawêdzi i zobaczysz znak "!".
  Us³yszysz jak dwóch magów bêdzie gada³o o "tym co zwykle" w sklepie z
  przedmiotami. IdŸ wiêc tam i poproœ "To co zwykle". Czarny mag wyjdzie zza
  lady i zacznie czegoœ szukaæ, a ty wejdŸ za ladê i wejdŸ na górê po drabinie.
  Tam wejdŸ na ³ó¿ko i kopniesz w skrzynkê, otrzymuj¹c Black Belt. Ko³o szafki
  po lewej znajdziesz Ether. WyjdŸ wiêc teraz z lasu, wsiadaj na swojego
  wiernego rumaka... Chocobosa znaczy siê, i ruszaj do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Conde Petie ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               1800 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Elixir                -------
  
  
  Wejdziecie do wioski i teraz musicie znaleŸæ informacje o Sanktuarium. IdŸ
  na lewo i wejdŸ do hotelu. Ko³o ³ó¿ka w lewym dolnym rogu, znajdziesz 1800
  Gili. WyjdŸ teraz na prawo i wejdŸ po schodach na górê. Tam porozmawiaj
  z kar³em, stoj¹cym przed schodami. Powie ci, ¿e tylko ci, którzy mieli
  ceremoniê mog¹ przejœæ. Teraz wróæ siê na poprzedni ekran i porozmawiaj
  z grubym goœciem chodz¹cym tu. To Ojciec Dawid. Dowiecie siê, ¿e ceremonia
  to, "gdy mê¿czyzna i kobieta zostaj¹ po³¹czeni œwiêtym wêz³em". Czyli
  œlub. Natomiast po ceremonii, wyruszaj¹ do Sanktuarium. Czyli miesi¹c
  miodowy. No i... Dagger siê zgodzi. Dagger, ZGODZI SIÊ O¯ENIÆ Z ZIDANE'M!!
  Zobaczymy jeszcze scenkê, jak Zidane bêdzie t³umaczy³ Dagger, ¿e to
  Œ-L-U-B! No ale ona i tak siê zgodzi... Teraz bêdziemy s³yszeæ chore
  myœli Zidane'a: "Robimy to tylko, aby przejœæ przez wioskê" i "A mo¿e
  mnie lubi...?". Echhhh... Po ceremonii, Zidane bêdzie chcia³ poca³owaæ
  Dagger (poca³owaæ, WSKOCZYÆ na ni¹! :), a ona... Odejdzie. Najg³upsza,
  najœmieszniejsza i najbardziej bezsensowna scena w grze... No ale mi siê
  podoba :). No i Dagger powie: "Pamiêtaj, ¿e tylko tutaj jesteœmy
  ma³¿eñstwem.". Biedny Zidane. Ale siê zawiód³ :P. Teraz, co zrobiæ z Vivim
  i Quin¹...? Masz wybór. Mog¹ oni siê przeœlizgn¹æ razem z Zidanem i
  Dagger, albo mog¹ oni... O¿eniæ siê :D. Wybierz drug¹ odpowiedŸ i obserwuj,
  jak ma³y 9-letni ch³opiec ¿eni siê z bezp³ciowcem :DDDDDD. Jak wybierzesz
  drug¹ odpowiedŸ, obejrzysz ATE "Nuptial Joy", w którym Vivi i Quina siê
  ¿eni¹ ;).
  
  Quina - "Ja tak siê cieszê..."
  Vivi  - "J-Ja te¿..."
  Karze³ - "£apaæ z³odzieja!"
  
  Keh? Jakiego z³odzieja...? Akcja powraca do Zidane'a i Dagger, którzy
  przechodz¹ ko³o kar³ów, którzy blokowali drogê. Ale jeszcze zobaczysz
  ma³¹ dziewczynkê i moogla, którzy przebiegaj¹ obok was. A kar³y goni¹ ich
  krzycz¹c "Z³odziej! Z³odziej!". Pobiegniecie za nimi, ale dziewczynka i
  moogle uciekli. No proszê, czy¿ to nie Quina i Vivi? :) Idziecie teraz
  przed siebie na œcie¿kê górsk¹...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Conde Petie Mountain Path ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Ochu                 -------
     Gnoll
     Troll
     Hiligaris (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Blue Stone (Key Item)        -------
     Red Stone (Key Item)
     Yellow Stone (Key Item)
     Green Stone (Key Item)
     Tent
     Remedy
     Ether
     Moonstone
  
  
  Zobaczymy jak na ga³êzi utkn¹³... Nasz ma³y z³odziej. Lata ko³o niego
  moogle i widz¹c nas ucieknie. Gdy dziewczyna nas zobaczy powie
  
  Dziewczynka - "POMOCY!!!
          Nie zjadaj mnie! Nie smakujê dobrze!
          To prawda! Jestem ochydna!!!"
  Zidane   - "S³ysza³aœ j¹ Quina?"
  Quina    - "Szkoda... Ale ten moogle mia³ bardzo dziwny kolor.
          Znajdê go i zjem."
  
  Quina uderzy swoimi czterema literami o ziemiê i dziewczynka spadnie na
  rêce Zidane'a. Przedstawi siê jako Eiko. No i po krótkiej pogawêdce...
  
  Eiko  - "Jesteœcie ma³¿eñstwem!?"
  Zidane - "Tak, nowo¿eñcy."
  Dagger - "Nie, nie. Tylko przyjaciele."
  Zidane - "Lepsze to ni¿ nic..."
  
  Biedaczek... Eiko do was do³¹czy i zdecydujecie siê iœæ do domu Eiko.
  Najpierw wejdŸ na klif po lewej i z niego wy¿ej po korzeniach. WeŸ ze
  skrzynki Remedy i idŸ na prawo (nie schodŸ na dó³). Z pos¹gy, który tu
  znajdziesz wyjmij Niebieski Kamieñ. Teraz wróæ na lewo i na dó³.
  Biegnij na prawo i wejdŸ na górê po korzeniu. Dalej na lewo i zabierz
  Czerwony Kamieñ z pos¹gu, a ze skrzynki weŸ Tent. Teraz wróæ siê i zejdŸ
  na dó³. Biegnij w prawo i z³ap jednego oglopa. Jak ci uciekn¹, spróbuj
  jeszcze raz. Jak ci siê uda, biegnij dalej na pó³noc. A tam znajdziesz
  dwa moogle. Naszego starego przyjaciela, Stiltzkina (Magic Tag, Tent i
  Ether za 666 Gili) i moogla, u którego mo¿emy zasave'owaæ (i daæ list
  od Mogmatta... "Rally-kupo!", hahahaha :). Dostaniesz te¿ Kupo Nut,
  jeœli takowego nie masz. Teraz idŸ na lewo i w górê po drabinie, a
  nastêpnie w prawo. Zobaczysz scenkê FMV ukazuj¹c¹ Sanktuarium, jak na
  to mówi¹ kar³y, a raczej Drzewo Iifa... IdŸ dalej na prawo i nagle...
  
   ______________________________________________________
  |           Hiligaris            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 8300HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  9AP       |
  |             |   Gile: 2136 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Phoenix Down   | Przedmioty po walce:   |
  |    Mythril Fork   |   Tent          |
  |    Fairy Flute   |   Antlion Card      |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXX    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie mogê tu du¿o doradziæ, poniewa¿... Zidane i Vivi |
  | byli u mnie w Transie :>. Zidane atakowa³ za 4700HP, |
  | a Vivi za 2500HP :D. Ale moja taktyka, prezentuje  |
  | siê nastêpuj¹co: Zidane kradnie i atakuje, Vivi   |
  | atakuje czarem Bio (jeœli nie masz to Fira, itp.),  |
  | Dagger leczy, a Eiko rzuca eidolony (TAK, ona te¿  |
  | ma moc przyzywania eidolonów!)            |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce zabierz ¿o³ty kamieñ z pos¹gu naprzeciwko ciebie. Teraz idŸ na
  prawo i wybierz doln¹ drogê. Tam znajdziesz Ether i Zielony Kamieñ. No i
  teraz... Wróæ siê do naszych dwóch moogli. Wybierz tu jednak drogê po
  prawej. Tam musisz w³o¿yæ cztery znalezione kamienie, za co dostaniesz
  Moonstone. Teraz wróæ do miejsca walki z Hiligarisem i idŸ na prawo, a
  nastêpnie na prawo w górê i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Dostêpne lokacje:
     Conde Petie Mountain Path
     Madain Sari
  
  
  Teraz wiêc, odprowadzmy Eiko do domu, a dok³adniej do jej wioski...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Madain Sari ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Libra (Key Item)           -------
     Tent
     Ore
     Phoenix Pinion
  
  
  Madain Sari, wioska przyzywaczy... Na miejscu Eiko przywituj¹... Moogle.
  Mocha, Moco, Chimomo, Momatose i Morrison. A pamiêtasz tego ma³ego moogla,
  który ucieka³ przed Quin¹? To Mog... I na szczêœcie tu jest :). Natomiast
  nie ma tu Quiny. No ale... Pójdziecie za Eiko i zobaczycie jak Mog wskakuje
  do... Sukienki Eiko :P. Wtedy ty i Eiko usi¹dziecie na ³awce i...
  
  Eiko  - "Opowiedz mi o sobie!"
  Zidane - "Dobrze, chcê siê te¿ dowiedzieæ wiêcej o tobie, Eiko.
       Dla przyk³adu, eidolony..."
  Eiko  - "Sk¹d jesteœ?
       Ile masz lat?
       Co robisz?
       Gdzie idziesz?"
  Zidane - "Nie, chcê wiedzieæ..."
  Eiko  - "Jakie jedzenie lubisz?
       Jakie eidolony lubisz?
       Jakie mooglesy lubisz?
       Jakie dziewczyny lubisz?"
  
  ......Szykuje siê d³uuuuuuga rozmowa... A po jej skoñczeniu, Dagger bêdzie
  zazdrosna ;). Eiko pójdzie wiêc przygotowaæ coœ do zjedzenia, a ty obejrzyj
  kolejne ATE "Vivi's Feelings":
  
  Vivi - "Sk¹d pochodzimy...?
      Czy wracamy tam gdy umrzemy...?
      Jeœli to oznacza ¿ycie...
      Ciekawe sk¹d pochodzê...?
      Gdzie siê znajdê, gdy umrê...?"
  
  ...Akcja powróci do Zidane'a. Przy pêkniêciu w fontannie jest Libra, kolejna
  moneta Stellazio. Ko³o Dagger natomiast jest Tent. Teraz idŸ na pó³noc i
  obejrzyj ATE, "Dagger's Feelings". Dagger czuje, jakby ju¿ kiedyœ tu by³a...
  Porozmawiaj z mooglem na tym ekranie i powie ci, ¿e dalej nie masz wstêpu.
  "No a to na górze to co?", spyta siê Zidane. A tam... Quina! Pomyœli, aby
  napiæ siê wody i wskoczy do strumyka... Echh... :P. Teraz wróæ na poprzedni
  ekran i obejrzysz ATE "Eiko's Feelings". Okazuje siê, ¿e Eiko chce...
  Poderwaæ Zidane'a :). Aby to zrobiæ, chce ona przyrz¹dziæ coœ dobrego. Inna
  sprawa, ¿e Eiko prawie w ogóle nie umie gotowaæ. W³aœnie dlatego, moogle
  jej pomog¹ :). Zdecydujecie siê ugotowaæ kamienny gulasz z ziemniakami
  (keh?) i sma¿on¹ rybê. Wyœlij najwiêkszego moogla na ryby (Momatose),
  œredniego po ziemniaki (Mocha) i ma³ego, aby pomóg³ ci w kuchni (Chimomo).
  No i zaczynajmy...! Akcja wróci do Zidane'a. IdŸ na zachód i porozmawiaj
  z Vivim. Nastêpnie zpróbuj wejœæ do domku Eiko, ale moogle ciê zatrzyma.
  Eiko nied³ugo skoñczy, a ty pójdziesz obejrzeæ Œcianê Eidolonów. IdŸ za
  zooglem, ale wczeœniej obejrzyj ATE "Eiko's Kitchen". Teraz musimy podj¹æ
  kilka decyzji... Musisz przyrz¹dziæ jedzenie dla siebie (Eiko), Zidane'a,
  Viviego, Dagger i 6 moogli. £¹cznie 10 osób, ale lepiej byæ ostro¿nym...
  Nalej wody dla 11 osób. Moogle aleje wystarczaj¹c¹ iloœæ wody i Eiko
  postanowi jeszcze wsadziæ do dania oglopa (wybierz 'Yes'). Oka¿e siê, ¿e
  Momatose coœ z³apa³! To coœ du¿ego! Wybierz drug¹ opcje, aby Chimomo
  pilnowa³ garnka, a ty pomó¿ Momatosowi. Wyci¹gniecie... Quinê!...
  
  No ale akcja znów wraca do Zidane'a. IdŸ na pó³noc i moogle pilnuj¹cy
  Œciany odejdzie. Zanim wejdziesz, idŸ jednak po Dagger (jest przy wejœciu
  do wioski). Teraz wróæ do Œciany i wejdŸ tam razem z Dagger. Œciana
  Eidolonów to zbiór malowide³. Ród przyzywaczy namalowa³ na niej wszystkie
  znane im eidolony. Dagger popatrzy jeszcze na malowid³a, a ty us³yszysz
  historiê przyzywaczy... Mieszkali oni w tym mieœcie i nazwali ten œwiat
  Gai¹. 500 lat temu tu przybyli, ale teraz... WyjdŸ st¹d i obejrzyj ATE
  "Eiko's Kitchen 2".
  
  Eiko  - "Blady... Bia³e w³osy... Dziwne ubranie...
       Zidane mi o tobie mówi³! To ty Kuja!"
  Quina - "Zidane szuka Kuji.
       Ja byæ Quina."
  
  Hehehe :). Wtedy Quina pomo¿e ci w gotowaniu. Oka¿e siê, ¿e dobrze nala³eœ
  wody (11 osób), ale ogieñ wystarczy na tyle, aby zrobiæ jedzenie dla 9
  osób. No i olœnienie! "Czarny mag zrobi ogieñ!", powie Quina. Ofkoz mówi
  on/a o Vivim. Teraz mo¿esz ju¿ iœæ do domu Eiko. Zidane spyta siê Eiko,
  gdzie jest reszta przyzywaczy i dowiesz siê, ¿e s¹ pod ziemi¹... Chyba
  wiesz co to oznacza...? Rok temu umar³ dziadek Eiko i teraz jest ona sama.
  10 lat temu, wielki kataklizm odby³ siê w wiosce. Dopiero teraz, Vivi
  zauwa¿y, ¿e przed chwila zjad³ oglopa... ... ... ... Mo¿e jednak zjedz¹
  sam¹ rybê... :). Eiko poprosi ciê, abyœ przyniós³ naczynia do kuchni.
  Najpierw jednak, zabierz ze skrzynek Ore i Phoenix Pinion. Teraz weŸ
  naczynia i wejdŸ do kuchni. Postawisz naczynia i spytasz siê Eiko o
  drzewo Iifa. Powie ci, ¿e chroni go eidolon. Poproœ j¹, aby poprosi³a
  eidolona, o przepuszczenie ich, ale ona siê niezgodzi. WeŸ teraz ziarno
  kawy Kirman po lewej ko³o sto³ka i wyjdŸ z domu. Zatrzyma ciê moogle
  i powie, abyœ siê przespa³. ZgódŸ siê...
  
  Obudzisz siê w nocy i zastaniesz Viviego na zewn¹trz. Zidane bêdzie siê
  stara³ wyt³umaczyæ Viviemu, aby siê nie martwi³ i nauczy go pewnego
  starego "rytua³u", aby siê uspokoiæ. Tylko dla facetów (kto mi powie,
  co oni tam robi¹??? :). I nastanie dzieñ. Nareszcie Eiko zdecyduje siê
  wam pomóc. Opuœcicie wioskê i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Dostêpne lokacje:
     Conde Petie Mountain Path
     Madain Sari
  
  
  Drzewo Iifa jest po drugiej stronie Conde Petie Mountain Path, wiêc... Ju¿
  wiesz gdzie iϾ.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Conde Petie Mountain Path ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Ochu                 -------
     Gnoll
     Troll
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  IdŸmy na po³udnie, a gdy znajdziemy siê na przeciwko pos¹gu idŸcie na
  pó³noc. Oj, d³ugo tu nie zabawiliœmy ;).
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Dostêpne lokacje:
     Conde Petie Mountain Path
     Iifa Tree
  
  
  WOW! Jakie to drzewo ogromne! Nie mamy wyboru... Naprzód!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Iifa Tree ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Stroper               -------
     Myconid
     Zombie
     Dracozombie
  
  Przedmioty:             Karty:
     Ruby                -------
     Phoenix Down
     Hi-Potion
     Lamia's Flute
     Elixir
  
  
  Od razu po wejœciu, zauwa¿ycie, ¿e Mg³a otacza ca³e drzewo. I to jest
  prawdziwe Ÿród³o Mg³y. Zidane pójdzie dalej, ale zatrzyma go magiczna
  bariera. To w³aœnie ten eidolon, Carbuncle. Najpierw dotknij jej ('Poke
  again'), nastêpnie wpadnij na ni¹ ('Body slam'). Niestety nic nie dzia³a.
  Pozostaje wiêc spytaæ siê Eiko... Wtedy Eiko wypowie jakieœ s³owa i
  dostanie Ruby, kamieñ z którego mo¿e siê wyuczyæ eidolona Carbuncle. No i
  ruszajcie...
  
  Droga do drzewa jest tylko jedna, idŸ wiêc przez ca³y czas przed siebie,
  walcz¹c co jakiœ czas z przeciwnikami. W koñcu powinieneœ dojœæ do moogla.
  Zasave'uj u niego i daj mu list od Mogryo. Teraz idŸ dalej, a¿ dojdziesz
  do dziwnego... Liœcia? Jest to jakaœ stara maszyneria. Zidane dotknie
  platformy po œrodku, i zaœwieci siê ona. Stañ na niej (druga odpowiedŸ).
  Platforma zjedzie na dó³, ale ty z³apiesz siê krawêdzi. Teraz chwilê
  poczekaj, a¿ wróci i zeskocz na ni¹. Postanowicie wiêc wszyscy razem
  zjechaæ na dó³. Po zjechaniu, idŸ przed siebie, a na kolejnym ekranie
  musisz wcisn¹æ ukryty przycisk, dziêki czemu nad tob¹ spadnie skrzynka.
  W niej znajdziesz Phoenix Down. Dalej jest ukryta kolejna skrzynka (na
  po³udniu) z Hi-Potion. IdŸ dalej. Po chwili dojdziesz do rozga³êzienia.
  Gdy pójdziesz w lewo dojdziesz do skrzynki z Lamia's Flute. Teraz idŸ
  dalej i dojdziesz do... £odygi? Na dole jest bardzo jasno, a ko³o was
  jest jakiœ dziwny liœæ. Eiko na nim stanê³a, ale nic siê nie sta³o.
  Postanowicie wszysyc na niego wejœæ i liœæ rusza..... G³êboko w dó³.
  Wtedy Mog wyjdzie z Eiko (dziwnie zabrzmia³o :) i powie wam (znaczy
  siê Eiko, bo tylko ona rozumie te ca³e kupo, kupo :), ¿e czuje du¿o
  ¿ycia pod nimi. Nagle zaatakuje was trójka Zombie. Niech jednego
  za³atwi Eiko (Cura), drugiego Dagger (Life), a trzeciego Zidane i
  Vivi. Po walce podejdŸ do Viviego. Powie on, ¿e musi byæ jakieœ
  po³¹czenie pomiêdzy czarnymi magami, Kuj¹ i Mg³¹. Rozmowê jednak
  przerwie wam Dracozombie (wystarczy jeden Life). No ale wy jesteœcie
  ju¿ na dole...
  
  ZejdŸ po schodach i za nimi znajdziesz skrzynkê z Elixirem, natomiast
  za t¹ "³odyg¹" znajdziesz Brigandine. Teraz porozmawiaj z Eiko i
  poobserwuj z ni¹ wodê na dnie drzewa (tyle ¿e Eiko obserwuje wodê
  odbijaj¹c¹ siê w twoich oczach ;). Teraz wylecz siê... Tak, wiesz co
  to oznacza... PodejdŸ do lewej krawêdzie ekranu i zobaczysz "!".
  Wciœnij "X" i Zidane zauwa¿y, ¿e œciana drzewa siê rusza... Po chwili
  ca³e Eiko powie, ¿e Mog mówi, ¿e coœ nadchodzi z góry! Zidane krzyknie
  do Dagger, aby zszed³a do nich, ale coœ zatrzêœnie ca³ym drzewem.
  Pobiegnij do niej, ale na szczêœcie nic siê nie sta³o. Teraz zbiegnijcie
  na dó³ gdzie spotkacie Soul Cage'a...
  
  Soul Cage - "Wiêc to nie by³ Kuja.
         Mg³a jest produkowana jako odpadek.
         Jest rozsy³ana w œwiat przez korzenie."
  Zidane  - "Dlaczego?"
  Soul Cage - "Rozsy³am Mg³ê do innych kontynentów, aby wszyscy walczyli.
         To poprowadzi do wojny pomiêdzy narodami i do upadku
         cywilizacji. Kuja korzysta z Mg³y do innych celów."
  Vivi   - "Co Kuja chce zrobiæ!?"
  Soul Cage - "Nie mogê k³amaæ. Kuja wykorzystuje Mg³ê, aby produkowaæ
         broñ... Tak¹ jak ty."
  Zidane  - "Jakie bronie stworzy³ Kuja?"
  Soul Cage - "Kuja nazwa³ ich czarnymi magami, z³ymi wytworami Mg³y.
         Pokonajcie mnie, i nie bêdzie ju¿ Mg³y.
         Nie bêdzie te¿ ju¿ broni, takich jak ta kukie³ka.
         Widzia³em ju¿ koniec mojego tysiêco-letniego ¿ycia i
         nadszed³ on teraz."
  
   ______________________________________________________
  |           Soul Cage            |
  |======================================================|
  |  HP: ???       |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  9AP       |
  |             |   Gile: 3800 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Oak Staff    | Przedmioty po walce:   |
  |    Magician Cloak  |   Elixir         |
  |    Brigandine    |   Phoenix Pinion     |
  |-------------------------|   Antlion Card      |
  | Eat:  XXXXXXXXX    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Eeeeee... Rzuæ Life Dagger lub Eiko i po walce.   |
  | Naprawdê :). Taktyka na tê walkê wygl¹da tak... Vivi |
  | i Eiko siê broni¹, Zidane kradnie, a Dagger jest w  |
  | pogotowiu z czarem Life. Jak tylko bêdziecie w z³ej |
  | sytuacji, rzuæ Life i po walce. Eiko mo¿e rzuciæ   |
  | Carbuncle, aby kilka czarów siê odbija³o.      |
  |______________________________________________________|
  
  No i CO¯EŒ TY NAROBI£!? Ca³e drzewo siê trzêsie i musicie st¹d uciekaæ!
  Obejrzycie teraz FMV, na którym... Ca³a Mg³a z kontynentu Mg³y znika!
  Mg³a z dooko³a drzewa Iifa tak¿e zaczyna znikaæ. Postanowicie teraz
  poczekaæ na Kujê. Vivi bêdzie jednak smutny... Teraz nie bêdzie ju¿
  ¿adnych nowych czarnych magów. Nagle przybiegnie Moco! Moogles z Madain
  Sari, i powie ci, ¿e... Ktoœ ukrad³ coœ cennego z wioski! Eiko
  postanowi wróciæ, no ale chyba nie sama... Vivi, Dagger i Zidane id¹
  razem z ni¹.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Outer Continent ==-
  Dostêpne lokacje:
     Conde Petie Mountain Path
     Iifa Tree
     Madain Sari
  
  
  Kieruj siê do Conde Petie Mountain Path, nastêpnie na mapê œwiata i do
  Madain Sari (drogê ju¿ znacie)
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Madain Sari ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Scarlet Hair (boss)         -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Phoenix Down             -------
     Survival Vest
     Exploda
     Elixir
     Memory Earring
  
  
  Biegnij za Eiko, a¿ do jej domu. Tam idŸ do kuchni i zejdŸ na dó³. Ktoœ
  ukrad³ rodzinn¹ pami¹tkê Eiko. Eiko pójdzie do Œciany Eidolonów siê
  pomodliæ i po chwili us³yszysz jej krzyk! Okazuje siê, ¿e to dziewczyna
  z Fossil Roo j¹ porwa³a. Zabierz teraz Survival Vest i Phoenix Down ze
  skrzynek i ruszaj pod Œcianê Eidolonów. Porozmawiaj z mooglem przy wejœciu
  i powiedz, aby was wyleczy³, a nastêpnie zajrzyj do œrodka (druga i
  pierwsza odpowiedŸ). Tak, to Lani, któr¹ pozna³eœ w Fossil Roo. Teraz
  dwa moogle dadz¹ ci Explodê i Elixir. Spytaj siê gdzie jest Mog i idŸ
  j¹ uratowaæ. Lani uœpi³a Eiko i Zidane da Viviemu klejnot, aby on da³
  go Lani. Jednak nagle do akcji wkroczy kolejna osoba! Jest to szkar³atno
  w³osy z Alexandrii, który zaatakuje Lani. Oka¿e siê, ¿e ten mê¿czyzna
  jest najbardziej poszukiwanym bandyt¹ w Treno! Lani odda mu klejnot,
  który skrad³a i... Facet bêdzie chcia³ z tob¹ walczyæ. I Zidane siê...
  Zgodzi. Walka jeden na jednego, Scarlet Hair vs. Zidane...
  
   ______________________________________________________
  |          Scarlet Hair           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 9000HP    |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  9AP       |
  |             |   Gile: 4790 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ether      | Przedmioty po walce:   |
  |    Poison Knuckles |   Tent          |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  XXXXXXXXX    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Co tu du¿o mówiæ... Niech Zidane najpierw kradnie i |
  | gdy jego HP spadnie do ok. 300 niech siê leczy.   |
  | Nastêpnie zwyk³e ataki fizyczny i Dyne (bardzo    |
  | mo¿liwe, ¿e Zidane bêdzie w Transie). Gdy twój    |
  | przeciwnik odejdzie w dalsze pole walki, NIE atakuj |
  | go, tylko kradnij. Dopiero gdy wróci na œrodek walcz |
  | dalej. Zdolnoœci Counter i Auto-Potion mile widziane |
  |______________________________________________________|
  
  Nie powinna to jednak byæ trudna walka... Po niej, Zidane powie facetowi,
  aby odda³ to co ukrad³ i poprosi ciê, abyœ go wykoñczy³...
  
  Zidane    - "Dlaczego chcesz umieraæ? Przed chwil¹ darowa³em ci ¿ycie."
  Scarlet Hair - "Wiêc chcesz abym st¹d odszed³?"
  Zidane    - "Jak chcesz to idŸ, ja ciê nie bêdê œledziæ."
  Scarlet Hair - "Chcia³em ciê zabiæ!
          Dlaczego chcesz mnie puœciæ?"
  Zidane    - "Walka siê skoñczy³a i obaj ¿yjemy, mi to odpowiada.
          Poza tym, odda³eœ co ukrad³eœ."
  Zidane    - "Przebieg³y orze³ nie zabija jak nie ma powodu."
  
  Po tym, facet odejdzie. IdŸ teraz do domu Eiko i odpocznij. Teraz zejdŸ
  na dó³ i zobaczysz jak Mog próbuje j¹ przeprosiæ. Eiko spyta siê ciebie
  te¿ o coœ... Jej dziadek powiedzia³, ¿e dopóki nie bêdzie ona mia³a 16 lat
  nie mo¿e opuœciæ wioski. Spyta siê, czy to bêdzie w porz¹dku, jeœli
  wyruszy z wami. Odpowiedz jak chcesz... Ona i tak ju¿ zdecydowa³a.
  Dostaniesz Memory Earring, klejnot Eiko, który bêdzie ona teraz nosi³a
  jako kolczyk. Dagger powie, ¿e Mog chyba chce j¹ przeprosiæ...
  
  Eiko  - "Jest ona jeszcze za ma³a, ale jak bêdzie ju¿ dam¹ bêdzie nosiæ t¹
       wst¹¿kê!"
  Mog  - "Kupo!"
  Zidane - "Nie wiedzia³em, ¿e Mog to dziewczyna..."
  
  Keh? Ja te¿ tak nie myœla³em... :). Any³ej, Zidane pójdzie szukaæ Dagger,
  bo gdzieœ posz³a. WyjdŸz domu i idŸ przed siebie. Chwila... Coœ s³yszê...
  To Dagger! Pojawi siê nad twoj¹ g³ow¹ "!", wiêc wciœnij "X". Jest ona na
  dole w ma³ej ³ódeczce. Zidane wskoczy na ³ódkê i Zidane powie, ¿e ka¿da
  z osób, która pomaga³a Dagger pod¹¿a³a w³asn¹ œcie¿k¹...
  
  Dagger - "A ty?
       Dlaczego mi pomagasz?"
  Zidane - "Hej, to powiedzia³ Ipsen."
  Dagger - "Ipsen? Kto to?"
  
  Zidane - "Ipsen i jego dobry przyjaciel Colin, pracowali w tawernie w
       Treno. Pewnego dnia, Ipsen dosta³ list. Pada³ taki deszcz, ¿e
       nie móg³ prawie nic rozczytaæ. Jedyne co rozczyta³, to 'Wróæ do
       domu'. Nie wiedzia³ dlaczego ma wracaæ, ale mia³ trochê wolnego
       czasu, zebra³ kilka rzeczy i wyruszy³ w drogê do domu.
       Przeby³ setki kilometrów przez Mg³ê. Czasem by³ atakowany przez
       okrutne potwory, ale prze¿y³, bo jego przyjaciel Colin mu pomaga³."
       I pewnego dnia, na drodze, spyta³ siê o coœ Colina...
       'Dlaczego mi pomagasz?'"
  
  Dagger - "I? Co odpowiedzia³ Colin?"
  Zidane - "'Tylko dlatego, bo chcê byæ z tob¹.'"
  
  ...£ódka powoli zacznie odp³ywaæ. Nagle Dagger us³yszy... Piosenkê, któr¹
  przed chwil¹ œpiewa³a! Tylko teraz, œpiewa j¹ trochê inny g³os. Dagger
  spojrzy siê w górê i powie, ¿e zachód s³oñca wygl¹da, jakby Œciana
  Eidolonów siê pali³a. I ¿e gdzieœ ju¿ to widzia³a... Nagle, Dagger
  przypomni sobie coœ. Jak wielkie oko, spali³o ca³e miasto doszczêtnie.
  Wtedy dwie kobiety odp³ynê³y na ma³ej ³ódce... I Dagger zemdleje...
  
  Po przebudzeniu siê, Dagger opowie swoj¹ historiê... Nie pamiêta³a ona
  swojego wczesnego dzieciñstwa. By³a wychowana w Alexandrii maj¹c 6 lat.
  Przedtem, mieszka³a w³aœnie w tej wiosce. Pamiêta tylko, ¿e 10 lat temu
  ogromny huragan zniszczy³ wioskê. Wtedy, razem ze swoj¹ prawdziw¹ matk¹
  by³a na ma³ej ³ódce z dala od wioski. Ta piosenka, któr¹ zna Dagger w³aœnie
  pochodzi z Madain Sari. Eiko siê spyta, dlaczego Dagger nie ma rogu, jak
  zosta³a ksiê¿niczk¹ i jak siê dosta³a do Alexandrii... Ale ona tego nie
  wie. Tylko doktor Tot mo¿e to wiedzieæ i mo¿e jej powiedzieæ... Nagle
  pojawi siê nasz stary kumpel...
  
  Scarlet Hair - "Zwyciêzca ¿yje, przegrany umiera. Znasz zasady.
          Powiedz! Dlaczego mnie nie zabi³eœ!?"
  Zidane    - "Naprawdê chcesz tak bardzo umrzeæ?"
  Scarlet Hair - "Wolê umrzeæ jak wojownik, ni¿ ¿yæ jak ofiara."
  Zidane    - "Wiêc chodŸ z nami."
  Scarlet Hair - "O co ci chodzi?"
  Zidane    - "ChodŸ z nami i mo¿e zrozumiesz."
  Scarlet Hair - "Dobrze. Dowiem siê, dziêki czemu jesteœ taki silny."
  
  Wtedy nazwiesz nowego cz³onka swojej dru¿yny. Jedni zw¹ go "Czerwony",
  inni Ognisty Amarant. Wiêc mówimy na niego od teraz Amarant. Teraz
  musisz wybraæ czwórkê osób, na wycieczkê do drzewa Iifa. Radzi³bym
  wzi¹æ Amarnta, Zidane'a, Viviego i Dagger LUB Eiko. Kolejny przystanek,
  drzewo Iifa...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Iifa Tree ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Stroper               -------
     Myconid
     Zombie
     Dracozombie
  
  Przedmioty:             Karty:
     Aquamarine             -------
  
  
  Wiêc wróciliœmy do Drzewa Iifa. Mg³y jest coraz mniej, ale ju¿ ¿adna siê
  nie pojawia. Nagle Dagger zobaczy srebrnego smoka... To Kuja. Kieruje siê
  do korony drzewa. Wiêc my tak¿e musimy tam iœæ... Ustaw swoj¹ dru¿ynê,
  ustaw wszystko w menu i kieruj siê w kierunku drzewa!
  
  IdŸ ci¹gle przed siebie i zatrzymacie siê, poniewa¿ nied³ugo miniecie
  koronê drzewa. Bêdziecie myœleæ co zrobiæ, ale Amarant od razu wie co robiæ.
  £apie on dzieciaki i skaaaaaacze na górê. No có¿... Chyba Zidane musi wzi¹æ
  Dagger na barana :). Widzimy Kujê i niestety on widzi nas. Kuja czeka na
  Brahne, a to oznacza... Tak, Brahne te¿ siê tu kieruje. Wiêc teraz ustaw
  dru¿ynê i wylecz siê. Podbiegacie do Kuji i... Brahne nadp³ywa... Na rozkaz
  Brahne, wszyscy czarni magowie koncentruj¹ siê na jednym czarze. Kuja wyœle
  na ciebie swoje zabawki z Mg³y... Czyli dwa Mistodony. S¹ one martwe, wiêc
  tu te¿ wystarczy czar Life. Po walce Kuja wyruszy do Brahne. Amarant stawia
  na Kujê. Dagger wyruszy na dó³ po eidolona, który jest tu uwiêziony. Dagger
  pobiegnie, a ty musisz znowu walczyæ z Mistodonem. Teraz z Eiko zamiast
  Dagger. Na tym ekranie, na którym jesteœ, za korzeniem ukrywa siê moogle.
  Przeczytaj list od Stiltzkina i biegnij w lewo za Dagger. Po drodze bêdziesz
  walczy³ z kilkoma Mistodonami. Gdy do niej dobiegniesz, bêdzie ona prosiæ
  eidolona o pomoc. Oka¿e siê, ¿e jest to Leviathan. Ale nie jest to zbyt
  silny eidolon...
  
  Kuja zaatakowa³ Dagger swoimi Mistodonami, a czarni magowie Brahne ci¹gle
  siê koncentruj¹. No ale Brahne podejmuje decyzjê. Przyzywa Bahamuta, króla
  smoków! Atakuje on Kujê atakiem Mega Flare, ale on ucieka na srebrnym smoku!
  Dagger bêdzie siê cieszyæ, ale Mog Eiko siê boi. Bahamut to najpotê¿niejszy
  eidolon... I najbardziej niebezpieczny... Nagle, nad drzewem Iifa pojawia
  siê wielkie Oko, które omamia wszystkich czarnych magów, Brahne i co
  najwa¿niejsze, Bahamuta. Teraz Bahamut atakuje statek Brahne swoim atakiem!
  ¯o³nierze Alexandrii nie maj¹ ¿adnych szans... Kuja odlatuje na swoim
  smoku...
  
  Zidane - "Nie wiem czemu Bahamut zaatakowa³ swojego przyzywacza.
       Ale znaleŸliœmy Brahne na pla¿y, ko³o swojej kapsu³y ratunkowej.
       Prawie siê nie rusza³a. Myœla³em, ¿e umrze w ka¿dej chwili.
       Nienawidzê Kuji. Ale nienawidzê te¿ Brahne...
       ...Tak bardzo chcia³em, aby to siê jej wreszcie zda¿y³o.
       Powinienem byæ szczêœliwy, ale...
       Gdy widzia³em jak Dagger p³aka³a, nie wiedzia³em co czujê.
       Mi siê te¿ chcia³o p³akaæ..."
  
  Brahne - "...S³yszê...g³os mojej córki..."
  Dagger - "Tak matko! Jestem tu!"
  Brahne - "Jestem teraz pusta... Wolna... Wolna od tej straszliwej chciwoœci...
       Nie czu³am siê tak, od kiedy widzia³am to przedstawienie...z
       tob¹...i z twoim ojcem.
       Doprowadzi³am...Alexandriê...do zrujnowania...
       Ludzie bêd¹...szczêœliwi...z tob¹ na tronie...
  
  [...........................................................................]
  
  Zidane - "Wróciliœmy do Alexandrii na kapsule ratunkowej Brahne.
       PrzywieŸliœmy równie¿...
       Matkê Dagger..."
  
  -== Alexandria ==-
  
  [Widzimy doktora Tota i Garnet razem ze Steinerem i Beatrix przy grobie
  Brahne...]
  
  Tot  - "Tutaj ksiê¿niczko.
       Ksiê¿niczko, oto wi¹zanka ró¿, ulubionych kwiatów twojej matki.
       Ludzie z miasta przys³ali go na grób królowej.
       Prawda, królowa Brahne nie zachowywa³a siê najlepiej przed
       œmierci¹... Ale ludzie j¹ ci¹gle kochaj¹..."
  Dagger - "Matko...
       Zostanê wspania³¹ królow¹!"
  
  [Dagger schodzi powoli po schodach i zatrzymuje siê patrz¹c na zamek...]
  
  
  
  Statystyka II CD:
  Czas        - 33:33:08     IloϾ Gili   - 105389G
  Poziom Zidane'a  - LV 23      IloϾ kart   - 62
  Poziom Viviego   - LV 22
  Poziom Freyi    - LV 17
  Poziom Quiny    - LV 18
  Poziom Steinera  - LV 17
  Poziom Dagger   - LV 20
  Poziom Amaranta  - LV 18
  Poziom Eiko    - LV 19
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                   P³yta III
  
  Jeszcze tylko trzy dni do koronowania nowej królowej... Zidane siedzi w
  pubie i myœli o Dagger. Do baru wpada Ruby, Marcus, Blank i Cinna i staraj¹
  siê go pocieszyæ. Ale jak tu pocieszyæ takiego smutasa...? Ruby zaprasza
  grupê do swojego mini teatru, ale Zidane nie idzie.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               2680 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Opal                Shiva
     Topaz                Ramuh
     Amethyst
     Lapis Lazuli
     Ether
     Leo (Key Item)
  
  
  Tantalus wybiega na zewn¹trz i Blank wpada na Viviego. Po krótkiej
  pogawêdce, Marcus przypomni Blankowi, ¿e Ruby na nich czeka. Uzyskasz
  kontrolê nad Vivim. IdŸ teraz na ekran po prawej. Tam mo¿esz trochê
  siê poœcigaæ z Hippaulem (zapraszam do sidequestów). Po zabawie idŸ do
  dzwonnicy gdzie znajdziesz Stiltzkina. Kup od niego Phoenix Pinion,
  Hi-Potion, i Elixir za 777 Gili. Nastêpnie wejdŸ po drabinie i poci¹gnij
  za linê. Uzyskasz kartê Shivy i Ramuha. ZejdŸ na dó³ i porozmawiaj z
  Kupo. Daj mu list od Kuppo i przeczytaj list od Mogriki (jeœli przedtem
  obejrza³eœ ATE z Artemicionem, i teraz jest on tutaj). IdŸ teraz do
  uliczki gdzie pozna³eœ Pucka. Bêdzie tam Blank i Marcus. Poprosz¹ ciê,
  abyœ obejrza³ z nimi przedstawienie Ruby. ZgódŸ siê i zejdŸ na dó³. Ruby
  krzyknie na ciebie, bo myœla³a, ¿e jesteœ Blankiem :). Przyjdzie "wujek
  Cinna" i wszystko wyjaœni :P. Usi¹dziesz, a akcja przeniesie siê do
  ksiê¿niczki Garnet...
  
  Poprosi ona Steinera, aby znalaz³ Zidane'a. On siê nie zgodzi i do
  pokoju wejdzie Tot razem z Beatrix. Beatrix pomo¿e Dagger siê przebraæ,
  a Steiner siê bêdzie gapi³... Znaczy siê zaraz wyjdzie! :) Przedtem
  jednak dostaniesz od Tota Opal, Topaz i Amethyst. W tych kamieniach
  s¹ eidolony Garnet. Tot i Steiner wyjd¹, a Garnet poprosi Beatrix,
  aby znalaz³a Zidane. Ona te¿ jednak siê nie zgodzi. Akcja przeniesie
  siê do Eiko, która chce napisaæ list mi³osny do Zidane'a (ech te
  dzieci :). Spotka ona przy okazji doktora Tota, który jej w tym pomo¿e.
  Eiko pójdzie do pokoju obok, a Tot...
  
  Tot - "Ta dziewczynka ma róg...
      Ten róg..."
  
     "Dopiero niedawno sobie o tym przypomnia³em... Nigdy nie by³em
      tak zaskoczony jak wtedy. Po burzy do portu przybi³a jakaœ
      ³ódka... A na niej by³a kobieta i ma³a dziewczynka...
      Kobieta nie ¿y³a, ale dziewczynka jeszcze oddycha³a...
      Jaki by³em zdziwiony gdy zobaczy³em jej twarz!
      Bo ta dziewczynka...wygl¹da³a jak ksiê¿niczka Garnet, która
      niedawno zmar³a. Z jedn¹ ró¿nic¹... Mia³a róg!
      Cz³owiek z rogiem... Sk¹d przyby³a?
      Król rozkaza³ odci¹æ róg dziewczynki.
      Krzycza³a przez ca³y czas z bólu...
      On i jego ¿ona, królowa Brahne, postanowili wychowaæ dziewczynkê
      jako ksiê¿niczkê Garnet... Ale ta dziewczynka, która ze mn¹
      rozmawia³a... Czy mo¿e byæ jakoœ po³¹czona z ksiê¿niczk¹
      Garnet...?"
  
  Teraz znamy ju¿ ca³¹ prawdê... Akcja wróci do Garnet, przebranej ju¿ w
  swoj¹ sukniê. Bêdzie ona chcia³a powiedzieæ Beatrix o tym, ¿e nie jest
  córk¹ królowej Brahne, ale ona ju¿ o tym wiedzia³a. Akcja znów powróci
  do Eiko. Napisa³a razem z Totem krótki liœcik. A Tot znowu siê
  zamyœli... Madain Sari to wioska przyzywaczy... Teraz jako Eiko idŸ na
  pó³noc. Nagle wpadnie na ciebie Baku i... AHHH!!! POMOCY!!! Eiko
  zawiœnie na porêczy i upuœci list do Zidane'a. Poprosi Baku, aby
  dorêczy³ ten list do Zidane'a. On odejdzie, a ty dalej wisisz... Baku
  wychodzi z zamku i spotyka Steinera, który w³aœnie skoñczy³ patrol.
  Przez pouczanie Steinera Baku siê wkurzy i upuœci list. Nastêpnie
  wejdzie na ³ódkê i pop³ynie do miasta, a Steiner odejdzie. A list?
  Po chwili na scenê wkroczy Beatrix i zauwa¿y ten ma³y œwistek papieru.
  Wszystko by³oby OK, gdyby nie to, ¿e myœli ona, ¿e Steiner napisa³ ten
  list do niej! Przeczyta go, a w nim...
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     Gdy ciemne niebo za³o¿y ksiê¿yc jako
    naszyjnik, bêdê czekaæ na ciebie w doku.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  
  Sprawy siê komplikuj¹... Akcja wróci do Zidane'a, który dalej myœli o
  Dagger. Ruby i reszta wpadn¹ do baru i bêd¹ namawiaæ Zidane'a, aby
  poszed³ do zamku. Jednak do baru wejdzie Szef, czyli Baku. Zidane
  poprosi go, aby móg³ wróciæ do Tantalusa. Jednak...
  
  Baku - "Tantalus zawsze ma to, czego pragnie!
      To nasza zasada numer jeden!
      Nie masz prawa do nas do³¹czyæ.
      Skoro nawet nie mo¿esz z³apaæ swojego kanarka..."
  
  Teraz do baru wejdzie Vivi (coœ tu t³oczno :) i poprosi Zidane'a, aby
  poszed³ z nim do Dagger. No i chyba siê zgodzi³... WyjdŸ st¹d i 
  obejrzyj ATE "I Forgot!", w którym Baku zauwa¿a, ¿e zgubi³ list dla
  Zidane'a. Có¿, ruszaj na lewo do sklepów. Kup w nich to co trzeba,
  zsyntezuj coœ, a w sklepie z broni¹ spotkasz braci Nero. Porozmawiaj
  z nimi i spytaj¹ siê, czy z nimi zagrasz. Trochê siê pobaw (wiêcej
  informacji w sidequestach) i wyjdŸ. IdŸ do teatrzyku Ruby gdzie
  znajdziesz 2680 Gili. Teraz do Kupo, który da ci list od Stiltzkina.
  Teraz kieruj siê w kierunku zamku. Nad wod¹ spotkasz Freyê i Amaranta,
  którzy walcz¹ ju¿ od swojego pierwszego spotkania :). Dopiero Zidane
  Po lewej znajdziesz Ether, a za fontann¹ Lapis Lazuli. Teraz ruszaj do
  lewej wie¿y, sk¹d mo¿esz dostaæ siê do doków. Wejd¿ do drzwi po lewej,
  i tam znajdziesz Leo (Stellazio). Teraz ju¿ mo¿esz wyruszyæ do zamku.
  Przed bram¹ zobaczysz jak Steiner wyprowadza Eiko z zamku. I...
  
  Eiko  - "Zidane!
        Oh, to by³o straszne!
        Nazwa³ mnie k³amc¹, du¿¹ gêb¹ i maluchem!!!"
  Amarant - "...Ma racjê."
  Eiko  - "Co powiedzia³eœ!?"
  Amarant - "Rany, nienawidzê dzieci..."
  
  TAKICH dzieci to ma³o kto lubi ;). Vivi poprosi Steinera, aby umówi³
  ich na spotkanie z ksiê¿niczk¹. Ten siê zgodzi i wejdziecie do zamku.
  Zobaczycie Garnet w swojej sukni. Ka¿dy coœ powie, tylko Zidane nic
  nie bêdzie móg³ powiedzieæ. Gdy Garnet bêdzie mia³a odejœæ, Eiko j¹
  zatrzyma i wtedy Garnet zaproponuje, aby wymieni³y siê kamieniami.
  Nastêpnie Garnet odejdzie...
  
  Vivi  - "Dlaczego nic nie powiedzia³eœ Zidane?"
  Zidane - "Próbowa³em...
       Ale nie mog³em nic powiedzieæ!
       Mia³em gotowe ca³e przemówienie.
       Ale to by³oby k³amstwo! Jak mó³bym jej sk³amaæ!?
       'Powodzenia Dagger! Bêdê ciê obserwowa³ z daleka.'
       'PrzyjdŸ do mnie, jak bêdziesz chcia³a pogadaæ.'
       To jedno wielkie k³amstwo! Nie to do niej odczuwam!
       upe³nie nie to..."
  
  Nasta³a ju¿ noc... Eiko siedzi nad wod¹ i czeka na Zidane'a (który
  nie wie, ¿e czeka na niego, poniewa¿ nie dosta³ listu). Myœli jednak
  o wszystkim i decyduje siê uciec, aby Zidane jej nie znalaz³.
  Niestety ktoœ idzie... Eiko siê ukrywa i okazuje siê, ¿e to Marcus i
  Blank! Blank znalaz³ ten list w zamku, po tym jak Beatrix go
  wypuœci³a. Ktoœ idzie, i ukryj¹ siê oni. Steiner koñczy³ swój patrol.
  Znajdzie on list, który przed chwil¹ wypad³ Blankowi z rêki. Bêdzie
  myœla³ od kogo i do kogo on by³, a za nim pojawi siê... Beatrix.
  
  Beatrix - "Steiner..."
  Steiner - "Beatrix... Czy to ty...?"
  Eiko  - (Czy oni siê kochaj¹?)
  Marcus - (Bracie...)
  Blank  - (Cicho...)
  Beatrix - "Steiner..."
  Steiner - "Beatrix..."
  Eiko  - (Ooo! Co siê stanie?)
  Marcus - (Nos mnie swêdzi...)
  Blank  - (Przystaw do niego palec!)
  ?????  - "AAA-APSIK!"
  Baku  - "AAA-APSIK!"
  Blank  - "Szefie!?"
  Eiko  - "Wszystko zrujnowa³eœ!"
  
  ...Geez... To by³o ca³kiem... Dziwne :).Vivi, Freya i Amarant siedz¹
  w barze. Vivi postanowi poszukaæ Zidane'a, ale wpadnie na Eiko, która
  nie jest w humorze. Do baru za ni¹ wejdzie Tot i bêdzie chcia³ z ni¹
  porozmawiaæ. Wyruszycie do domu Tota, czyli do Treno. Zidane tak¿e
  wejdzie do baru i zdecyduje siê z wami iœæ. Skoro idzie Zidane, to
  idzie tak¿e Vivi... I Freya... I Amarant... I to ca³a dru¿yna! :)
  Pójdziecie do Gargan Roo i wyruszycie na Gargancie do Treno. Przed
  tym jednak, obejrzycie sobie ATE "Clowns on a Dark Night", w którym
  Zorn i Thorn s¹ bezrobotni :). Chc¹ wróciæ do zamku, ale rozmowê
  przerwie im Marcus i Blank, którzy patroluj¹ miasto (ile tych
  patroli? :) Gdy odejd¹, Zorn i Thorn postanowi¹ jednak uciec z
  Alexandrii. I tak akcja przenosi siê do Treno...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Treno ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     Chimera Armlet           -------
  
  
  Eiko pójdzie z Vivim zwiedziæ miasto, Freya i Amarant pójd¹ za nimi, a
  Zidane siê przygotowuje do turnieju karcianego, który siê tu odbywa.
  Obejrzyj ATE "Eiko Talks Life", w którym Eiko t³umaczy Viviemu, dlaczego
  nie posz³a z Zidanem :). Eiko ucieknie, a Vivi spotka pewnego znajomego.
  Teraz jako Zidane wyjdŸ z wie¿y, ale po drodze obejrzyj ATE "How He
  Ended Up Here", w którym dowiadujemy siê, ¿e Marco (znajomy Viviego),
  podwióz³ go swoim statkiem do Alexandrii na przedstawienie. Wtedy te¿
  Vivi zastanowi siê, czy ma iœæ do domu (???), czy zostaæ w Treno.
  Najlepiej bêdzie, jak zdecydujesz, aby pozosta³ w Treno. Jak Zidane,
  idŸ jeszcze ni¿ej i obejrzyj ATE "Hippo's Prize". Hippo da Mariowi
  (dzieciak w slumsach) kartê Namingwaya, aby ten móg³ uczestniczyæ
  w turnieju karcianym. Teraz idŸ na prawo i obejrzyj ATE "Memories
  By The Water". No, no, chyba wszyscy znaj¹ tu Amaranta :). IdŸ po
  schodach na górê i na pó³noc. Przeczytaj u moogla list od Kupo
  (mo¿liwe, ¿e go nie bêdzie) i wejdŸ do sklepu z broni¹. Wyekwipuj
  Zidane'a w co najlepsze i spróbuj swoich si³ w walce z Catoblepasem
  (wyekwipuj umiejêtnoœæ "Jelly"). Po walce dostaniesz 15000 Gili!
  IdŸ teraz do domu aukcyjnego i kup Dark Matter ("kluczowy" przedmiot
  na aukcji). Mo¿e on kosztowaæ nawet 50000 Gili, ale bardzo siê op³aca.
  Minimalnie kosztuje on 10000 Gili, lecz musisz podyktowaæ tak¹ cenê
  na samym pocz¹tku aukcji.
  
  Teraz udaj siê na stadion karciany. Obejrzyj ATE "City People", w którym
  facet z czterema ³apami (ten który ukrad³ Dagger pieni¹dze) bêdzie
  chcia³ porwaæ Eiko. Nagle pojawi siê... Nie wierzê... To QUINA!!!
  Facet pomyœli, ¿e Quina jest ochroniarzem Eiko (...) i wtedy facet
  ucieknie. Zostawi jednak za sob¹ Chimera Armlet. Przed tym jak wejdziesz
  na stadion, idŸ jeszcze do królowej Stelli. Ja odda³em jej tu trzy
  Stellazio (Libra - Elixir; Virgo - 10000 Gili; Leo - Black Belt).
  Dopiero teraz mo¿esz udaæ siê na stadion. Zarejestruj siê u goœcia
  po lewej i wejdŸ do œrodka. Pierwsza runda: Attic Man Wake. Nie jest
  on trudnym przeciwnikiem i powinieneœ tu wygraæ. Po grze, obejrzyj ATE
  "Good Old Days" i podczas rozmowy Freyi z Amarantem wybierz odpowiedŸ,
  ¿e jesteœ zainteresowana przesz³oœci¹ Amaranta. Teraz jako Zidane idŸ na
  prawo i obejrzyj ATE "Lessons Of Life". Amarant pracowa³ jako stra¿nik i
  pewnego dnia Zidane ukrad³ coœ królowi. Wtedy mieli walczyæ, ale Zidane
  wmówi³ innym stra¿nikom, ¿e to Amarant jest z³odziejem. I w³aœnie tak
  Amarant zosta³ najbardziej poszukiwanym mê¿czyzn¹ w Treno... Ha ha ha :>
  Zasave'uj u moogla i wróæ na stadion. Twoim kolejnym przeciwnikiem jest
  Mario. To trochê trudniejsza walka, poniewa¿ ma on karty Namingwaya.
  Po wygranej obejrzyj ATE "Premonition". Eiko wróci³a do wie¿y, ale Mog
  j¹ wzywa. Coœ z³ego siê dzieje... IdŸ teraz na lewo i obejrzyj ATE
  "Hallucination", w którym Quina narzeka, ¿e nie ma Gili aby zjeœæ.
  Wskoczy do wody, bo myœli, ¿e to jedzenie... Staruszek obok niej powie,
  "Spoczywaj w pokoju". No ale chyba... Quina umie p³ywaæ? ...Nie? ...No
  to wracamy do Zidane'a :). OpuϾ teraz miasto (TAK, masz wyjϾ z
  miasta). Masz teraz jeden cel... Wioska Dali
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wioska Dali ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               30 000 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Mini-Brahne (Key Item)       -------
     Mayor's Key (Key Item)
     Elixir
     Cachusha
     Burman Coffee (Key Item)
     Mini-Theater Ship (Key Item)
  
  
  Co tu mo¿esz zrobiæ? Co nie co... IdŸ do domu burmistrza. Jego nie ma, ale
  jest jego œpi¹cy syn. PodejdŸ do biurka (Desk) i otrzymasz Mini-Brahne.
  Teraz znowu sprawdŸ biurko, aby ch³opak mocniej spa³ (dziwne... :). Zrób
  tak jeszcze raz i podejdŸ do pu³ki (Shelf). Nastêpnie znowu sprawdŸ
  pu³kê i podejdŸ do pieca (Heater). Znajdziesz klucz burmistrza. Teraz wyjdŸ
  st¹d i idŸ do wiatraka. WejdŸ po drabinie na górê gdzie znajdziesz Elixir
  i Cachushê. ZejdŸ na dó³ i podejdŸ do drzwi po prawej. Otwórz je kluczem
  i wyjdŸ na zewn¹trz. Po prawej za liœæmi jest ukryta skrzynka, a w niej
  30000 Gili. PodejdŸ bli¿ej i zajrzyj pod skrzynkê. Znajdziesz tam
  trzecie ziarno kawy, ziarno Burman. Maj¹c wszystkie ziarna kawy, wyjdŸ
  z wioski i udaj siê na górê obserwacyjn¹. Tam zagadaj z Morridem i daj
  mu wszystkie ziarna kawy. Przeœle ci on statek Teatralny (Mini-Theater
  Ship) do kryjówki w Lindblum. Teraz ju¿ wróæ do Treno...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Treno ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     Rebirth Ring            -------
  
  
  Masz tylko JEDN¥ szansê podczas gry z mistrzem. Jeœli przegrasz, nic z³ego
  siê nie stanie. Jeœli wygrasz, otrzymasz Rebirth Ring. Erin (znaczy siê
  Regent Cid :) ma same karty... Oglopów. Jest to okropnie ³atwy przeciwnik.
  Ja walkê z ni¹ wygra³em Perfectem (5 kart oglopów... I po kiego mi one? :).
  Gdy bêdziecie gadaæ po walce, dowiesz siê, ¿e Cid testuje Hildê Garde 2.
  Statek, który nie potrzebuje Mg³y do lotu. Nagle przybiegnie do was Eiko
  i powie, ¿e Alexandria jest w niebezpieczeñstwie!!!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Mistodon              ------- 
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  ???? - "Pokój jest tylko zwiastunem œmierci,
      Który pragnie zapomnieæ o swej przesz³oœci...
      Mimo, ¿e mamy nadziejê na kolejne lata,
      Po wylaniu setek ³ez,
      Wczorajszy ¿al ci¹gle powraca.
      I gdy ksiê¿yc œwieci niebiesko,
      W nocy, zmieni siê purpurowo."
  Kuja - "Jaki wspania³y dzieñ dla Alexandrii.
      Garnet wstêpuje na tron i ludzie wierz¹ w pokój i nadziejê.
      Ludzie s¹ rozradowani; wierz¹ we wspania³¹ przysz³oœæ.
      ...Ale to jeszcze nie koniec œwiêtowania."
      Czas naprawdê rozœwietliæ to miasto!
      Twój by³y mistrz jest tu, Bahamut.
      Zagraj requiem dla niej i dla ca³ej Alexandrii!"
  
  Bahamut zaatakowa³ miasto, a Garnet mo¿e tylko siedzieæ na tronie i
  obserwowaæ wszystko! Ludzie uciekaj¹ z miasta, a Beatrix i Steiner
  s¹ gotowi do dzia³ania. Teraz Garnet musi wydaæ ¿o³nierzom Pluto
  rozkazy.
  
  Zebranie informacji      - Blutzen i Kohel
  Chronienie ludnoœci      - Weimar i Haagen
  Skontaktowanie siê z Lindblum - Breirecht i Laudo
  Wystrzelenie z dzia³     - Dojebon i Mullenkedheim
  
  Jeœli wybierzesz wszystkich poprawnie, otrzymasz Angel Earrings. Jeœli
  poprawnie wybierzesz tylko dwie lub trzy pary, otrzymasz Elixir, a
  jeœli tylko jedn¹ parê, dostaniesz Ether.
  
  Nastêpnie Beatrix i Steiner wyjd¹ z zamku, aby walczyæ z potworami, a
  Dagger... Zemdleje.
  
  Tymczasem jako Steiner i Beatrix musicie walczyæ z potworami. Najpierw
  wyekwipuj ich w co najlepsze, a nastêpnie walcz z pierwszym potworem
  na tym ekranie. Biegnij na po³udznie, a¿ z dachu zeskoczy na ciebie
  kolejny Mistodon. Teraz wejdŸ do menu i zdejmij z Beatrix ca³y
  ekwipunek. Biegnij dalej, a po kilku walkach postanowicie wróciæ do
  zamku.
  
  Akcja powróci do Dagger. S³yszy ona muzykê dobiegaj¹c¹ z góry. IdŸ wiêc
  po schodach na górê i na po³udnie. Nastêpnie znowu po schodach i na
  pó³noc. Teraz idŸ na lewo. IdŸ coraz wy¿ej i nie bój siê zbroi rycerzy.
  Gdy dojdziesz na sam¹ górê, zobaczysz jak zamek siê transformuje...
  WejdŸ po schodach, które siê pojawi³y i idŸ na przód. Dagger bêdzie
  myœla³a, a my ujrzymy Zidane'a i resztê na Hildzie Gardzie. Vivi
  niestety Ÿle siê czuje od lotu i Amarant radzi mu, aby wszed³ do
  œrodka. Gdy Vivi bêdzie przechodzi³ ko³o Eiko, zauwa¿y jak coœ
  b³yszczy. Oka¿e siê, ¿e s¹ to jej kamienie, którymi wymieni³a siê
  z Dagger! Eiko powie, ¿e to Œwiêty S¹d i pójdzie na dziób statku, a
  nastêpnie... Skoczy w dó³!
  
  Eiko - "Wyrok Alexandra ju¿ nadszed³!"
  
  Widzimy jak Eiko leci na dó³ i jak jej klejnot, oraz klejnot Dagger
  œwiec¹. Nagle, Eiko zatrzyma siê tu¿ przed Dagger... Eiko wyjaœni, ¿e
  to œwiat³o pojawia siê, gdy œwiêty eidolon wzywa swojego przyzywacza.
  Wtedy Dagger i Eiko bêd¹ przyzywaæ eidolona...
  
  "O œwiêty obroñco, wys³uchaj naszych mód³."
  "Ciemnoœæ znowu nami zapanowa³a."
  "O œwiêty obroñco, wys³uchaj naszych mód³."
  "WyprowadŸ nas z ciemnoœci do œwiat³a."
  
  Z zamku wydobywa sie ogromny strumieñ œwiat³ai dwa skrzyd³a! Zakrywaj¹
  one zamek, a Bahamut atakuje je flarami. Nagle za zamkiem pojawia siê
  najpotê¿niejszy œwiêty eidolon, Alexander! Atakuje on Bahamuta i
  ratuje Alexandriê!
  
  Kuja - "To takie piêkne... Alexander...legendarny eidolon...
      Wiêc chcesz obroniæ zamek swoimi genialnymi skrzyd³ami...?
      Jakie s³odkie... Twoja moc jest nawet wiêksza od Bahamuta...
      Alexandrze, czeka³em na ciebie.
      Wezwa³em dla ciebie magiczn¹ doro¿kê.
      Jestem pewien, ¿e ci siê spodoba.
      Invincible, przybywaj! Jesteœ mój Alexandrze!"
  
  Na niebie pojawi siê du¿e oko, które by³o widoczne nad drzewem Iifa.
  Alexander zas³oni siê skrzyd³ami, a my widzimy wnêtrze oka...
  
  ??? - "Zasz³eœ za daleko Kuja
      Darowa³em ci wolnoœæ robienia czego chcesz na Gaii,
      abyœ osi¹gn¹³ jeden cel.
      Teraz, gdy zapomnia³eœ o swojej misji, nie bêdê tolerowa³
      twojego zachowania.
      Nie masz najmniejszego pomys³u, komu siê przeciwstawiasz.
      Nied³ugo ci poka¿ê.
      Tobie te¿ Zidane..."
  
  Kuja - "Co siê sta³o z Invinciblem!?
      Poddaj siê Alexandrze, jak podda³ siê Bahamut!
      Czy to mo¿e byæ... Garland!?
      Niemo¿liwe! Dlaczego przyby³ na Gaiê!?
      Jeœli to jednak Garland, musi znaæ mój plan!
      Ale dlaczego przej¹³ kontrolê nad statkiem...?
      !!!?
      Nie! Nie mo¿e..."
  
  Akcja powraca do Zidane'a, który przyby³ ju¿ do zamku. Musisz siê udaæ
  do miejsca gdzie jest Garnet i Eiko, ale najpierw mo¿esz zasaveowaæ u
  moogla i zawalczyæ z Tantarianem (sidequesty). Gdy dojdziecie do
  schodów, Zidane zadecyduje, aby wszyscy siê ewakuowali, a on sam
  pójdzie po Garnet i Eiko. Gdy bêdziesz bieg³ po schodach, zamek siê
  zatrzêsie. Invincible zaatakuje Alexandra i zniszczy jego piêkne
  skrzyd³a. Miecz zamku zacznie œwieciæ i nagle wybuchnie niszcz¹c
  Alexandra. Dagger bêdzie siê znajdywaæ na kawa³ku pod³o¿a, które poleci
  na dó³. Jednak Zidane wisz¹c na jednej z lin ³apie Dagger i razem siê
  ewakuuj¹. Eiko trzyma³a siê tej samej liny, wiêc jej tak¿e siê nic nie
  sta³o. Gdy ju¿ wyl¹dujecie, zdecydujecie siê uciekaæ. Invincible w
  jednej chwili zrówna ca³e miasto i zamek z ziemi¹.
  
  Garland - "Wiêcej duszy powróci³o...
        W mikroskopicznych proporcjach, proces bêdzie jeszcze trwa³
        tysi¹ce lat. Na koñcu, te kr¹¿¹ce dusze nie bêd¹ nale¿eæ do
        Gaii. Nigdy nie mog¹ tu powróciæ...
        Kuja zrobi³ dobrze. Gdyby tylko ¿y³ d³u¿ej...
        Nigdy nie myœla³em, ¿e spêdzi swoje ostatnie chwile na Gaii...
        Mo¿e to by³o jego przeznaczenie i nie móg³ tego zmieniæ.
        Ja tak¿e nie ucieknê przed przeznaczeniem. Pewnego dnia,
        spotkam siê ze swoim odpowiednikiem."
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Lindblum ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               7069 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Egoist's Armlet           -------
     Elixir x2
     Sagittarius (Key Item)
     Strange Potion (Key Item)
     Unusual Potion (Key Item)
     Beautiful Potion (Key Item)
     Remedy
     Chimera Armlet
  
  
  Akcja przeniesie siê do Lindblum. Regent Cid i premier Artania obchodz¹
  miasto i nagle zobaczymy... Baku! Tylko on umie tak kichaæ :).
  
  Cid  - "Nie mam si³y nad prac¹ nad nowym statkiem... Hej, mo¿e mi
       pomo¿ecie z wymyœlaniem nowych rozwi¹zañ?"
  Blank - "......"
  Baku - "......"
  Baku - "Mówisz do nas?"
  
  Hehehehe :). Blank ma iœæ do zamku, aby zobaczyæ co z Zidanem. Ma te¿
  przekazaæ mu, ¿e regent chce go widzieæ. Akcja powróci do zamku, gdzie
  Zidane siê w³aœnie obudzi³. WeŸ ze skrzynek Egoist's Armlet i Elixir.
  Porozmawiaj z mooglem i weŸ od niego list do Moodona. IdŸ na dó³ i do
  pokoju wpadnie Blank. Spytaj siê go gdzie jest Dagger i automatycznie
  wybiegniesz (Blank: "Czy on ci¹gle myœli o dziewczynach?" :). Obejrzyj
  ATE "Something Washed Ashore", w którym ujrzymy... A niech mnie...
  Quina... Ci¹gle ¿yje... Nie wierzê :P. Akcja powróci do Zidane'a. IdŸ
  na górê do teleskopu, gdzie znajdziesz Dagger. Trochê do niej pogadasz
  (ale ona nie bêdzie ci odpowiadaæ ;) i Zidane bêdzie myœla³ co z³ego
  zrobi³, ¿e siê do niego nie odzywa. Ale ona ci¹gle nic... No i jeœli
  wygra³eœ festiwal w Lindblum, zaprosisz j¹ na randkê (jest ci jeszcze
  to winna, pamiêtasz? :), ale ona CI¥GLE NIC NIE MÓWI!!! Zdecydujesz siê
  zostawiæ j¹ w spokoju i pójdziesz na dó³. Obejrzyj jeszcze ATE "My
  Fault", w którym Blank przypomnia³ sobie, ¿e zapomnia³ powiedzieæ
  Zidane'owi o tym, ¿e ma siê spotkaæ z regentem. IdŸ przed siebie i
  wejdŸ na górê po schodach. Teraz przeniesiecie siê do pokoju
  konferecyjnego. Eiko pójdzie po Dagger, a Cid wyjaœni wam co wie...
  Najpierw jednak, ATE "Self-reproach", w którym Dagger myœli o tym, co
  siê wydarzy³o... Tymczasem Cid i reszta dalej omawiaj¹ sprawê Kuji.
  Burmecia, Cleyra, Lindblum i Alexandria. Kuja zniszczy³ cztery wielkie
  królestwa. Dowiecie siê te¿, ¿e Kuja uciek³ z Alexandrii! Ale na czym!
  Na Hildzie Gardzie 1, która zosta³a ukradziona Cidowi! Na pok³adzie byli
  te¿ GADAJ¥CY czarni magowie! Tymczasem kolejne ATE, "Deep Anger". Tym
  razem bohaterem tego ATE jest... Kuja. Widzimy go w jakiejœ jaskini, jak
  wysiada ze statku. Ujrzymy te¿ czarnych magów... A po chwili tak¿e Zorna
  i Thorna...
  
  Akcja powróci do Lindblum. Cid wyt³umaczy³ jak zosta³ oglopem. Po prostu
  jego ¿ona siê wkurzy³a i za pomoc¹ magii zmieni³a go w oglopa. Ale nie
  wiemy ci¹gle, jak Kuja uzyska³ Hilda Gardê 1. Podejmiecie jedyn¹ mo¿liw¹
  w tej chwili decyzjê... Cis znowu musi zostaæ cz³owiekiem. Przyjdzie
  doktor Tot, aby sprawdziæ regenta. Ca³¹ sytuacjê przerwi Eiko, która
  wpadnie do sali. Powie ona, ¿e Dagger... Straci³a g³os. Jest w pokoju
  goœcinnym. Spotkanie zostaje prze³o¿one, a Zidane, Steiner i Tot biegn¹
  do ksiê¿niczki. Gdy ju¿ tam bêdziecie, doktor Tot potwierdzi to co
  powiedzia³a Eiko. Po œmierci matki, stracie królestwa, straci³a g³os.
  Jednak nie na zawsze. Mog¹ jednak min¹æ miesi¹ce, a nawet lata, zanim
  go odzyska. Aby odzyska³a g³os, musi byæ szczêœliwa. Aby to siê sta³o,
  Kuja musi umrzeæ. Ale Zidane potrzebuje statku. Steiner i Eiko
  przypilnuj¹ Dagger (raczej Eiko przypilnuje Steinera i Dagger ;), a ty
  i Tot wrócicie do regenta. Oka¿e siê, ¿e jest jeden sposób na przemianê
  Cida w cz³owieka. Musisz znaleŸæ trzy napoje lecznicze. Niezwyk³y Napój,
  Przepiêkny Napój i Dziwny Napój. Musz¹ byæ zmieszane w proporcji 5:2:3.
  Cinna ma Niezwyk³y Napój. Udaj siê wiêc do dystryktu teatralnego, do
  kryjówki Tantalusa. Najpierw jednak obejrzyj ATE "My Hammer". Teraz
  dopiero zjedŸ wind¹ na Œrodkowy poziom i udaj siê do powietrznych
  taksówek. Leæ do dystryktu teatralnego...
  
  A tam spotkasz swoich znajomych z Burmecii, których kiedyœ uratowa³eœ.
  Rozpoczniecie rozmowê, ale przerwie wam ATE, "The Rally". Freya tak¿e
  spotka³a dwójkê swoich przyjació³ z Burmecii. Akcja powraca do Zidane'a,
  który widzi dzieci tych, których uratowa³. Kurczê, ale siê namno¿yli :).
  IdŸ teraz do kryjówki Tantalusa, gdzie Cinna da ci Niezwyk³y Napój.
  Opuœcisz ten ekran, ale wróæ tam i wejdŸ do budynku. W skrzynkach
  znajdziesz 970, 1273 i 4826 Gili. Zobaczysz te¿ model statku teatralnego
  od Morrida. Teraz udaj siê do domku malarza. Spytaj siê go o napój i
  powie, ¿e nie s³ysza³ o nim, ale mo¿e go mieæ. Zabierz ze skrzynki
  Lapis Lazuli i... Proszê, co tam jest? W górnym lewym rogu pokoju jest
  Dziwny Napój. Teraz leæ taksówk¹ do dystryktu biznesowego. WejdŸ do
  hotelu i... Wpisz siê do ksiêgi pami¹tkowej :). Po wpisaniu siê idŸ
  do Moodona na górze i daj mu list. Teraz udaj siê na plac, gdzie po
  lewej stronie znajdziesz Sagittariusa, kolejnego Stellazio. Teraz
  wejdŸ do domu na œrodku i zabierz ze skrzynek Elixir oraz Remedy.
  Teraz udaj siê na prawo. IdŸ do sklepu z broni¹, aby kupiæ broñ
  i przedmioty, potem idŸ do sklepu syntezy i zsyntezuj Angel Bless
  (jeœli jeszcze nie masz). Teraz porozmawiaj z kobiet¹ w bia³ej
  sukni na zewn¹trz sklepu. Ma ona Przepiêkny Napój i da ci go.
  Maj¹c wszystkie, mo¿esz wróciæ do zamku, do Cida... Dasz Totowi
  wszystkie napoje i Cid je wypije. No i...
  
  Cid   - "No i jak? Wygl¹dam normalnie?
        Coœ jest nie tak <rechot>."
  Zidane - "...Rechot?"
  Artania - "Regent zmieni³ siê w ¿abê!"
  
  No i postanowicie znaleŸæ Hildê... Udacie siê znowu do pokoju
  konferencyjnego. Wykorzystacie statek, który Cid ukrad³ w Alexandrii.
  Postanowicie pop³yn¹æ statkiem do Wioski Czarnych Magów, gdzie mo¿ecie
  siê czegoœ dowiedzieæ. Obejrzyj ATE "No Free Lunch", w którym Quina
  zajada siê ogórkami Gysahl ;). ZjedŸ na Dolny poziom, a nastêpnie udaj
  siê do bramy Serpent. Naprzeciwko ciebie jest Chimera Armlet. IdŸ teraz
  na dó³, a¿ wyjdziesz na œwie¿e powietrze. Regent i reszta czekaj¹ ju¿
  na Niebieskim Narcyzie (wasz statek - Blue Narciss). Tam bêdzie te¿
  Quina! Tak¿e Blank z wami rusza, aby pilnowaæ statku gdy was nie
  bêdzie. Quina siê zdziwi, ¿e ¿aba (Cid) gada :P.
  
  Quina - "Mo¿e j¹ zjem?"
  
  Eeeeee... Ustal sk³ad swojej dru¿yny i ruszajmy!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Od teraz mo¿esz wyruszyæ wszêdzie gdzie chcesz! Prawie ca³a planeta jest
  dostêpna, nie licz¹c kontynentu na zachodzie. Oto kontrola statku:
  
  "X"    - Do przodu
  "Trójk¹t" - Idziesz na mostek
  "Kwadrat" - Cofasz siê
  "O"    - Wychodzisz ze statku (tylko na pla¿y)
  "Select" - Wyœwietlasz inny rodzaj mapy / chowasz j¹
  "L1, R1" - Zmieniasz k¹t kamery
  "L2"   - Zmieniasz automatycznie ustawienie kamery
  "R2"   - Zmieniasz perspektywê kamery
  
  Teraz gdy masz dostêpne o wiele wiêcej rzeczy... Radzê wype³niæ questa
  chocobo, aby zdobyæ bardzo dobry ekwipunek. Poza tym, nie masz jeszcze
  zbyt du¿o do roboty. Gdy bêdziesz gotowy, ruszaj do Wioski Czarnych Magów!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Black Mage Village ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  Gdy przybêdziecie na miejsce, wioska bêdzie siê wydawaæ opuszczona. Vivi
  pójdzie siê rozejrzeæ, a ty... Nie masz nic do roboty, skoro nikogo tu
  nie ma, wiêc idŸ za Vivim. Pobieg³ on w kierunku cmentarza, gdzie JEST
  jeden czarny mag. Powie on, ¿e wszyscy poszli z Kuj¹. Zosta³ tylko on i
  dwójka innych w stajence chocobosa.
  
  Czarny Mag Nr. 288 - "Dowiedzieli siê o naszym ¿yciu... Mo¿emy ¿yæ, tylko
             przez okreœlony czas. Kuja powiedzia³, ¿e mo¿e
             przed³u¿yæ nasze ¿ycie, wiêc wszyscy poszli za
             nim..."
  Vivi        - "On k³amie! Traktuje nas jak zabawki!"
  Czarny Mag Nr. 288 - "Mo¿e jesteœmy jak zabawki, stworzone by s³u¿yæ
             ludziom."
  Vivi        - "...Gdzie oni poszli?"
  Czarny Mag Nr. 288 - "...Nie mogê ci powiedzieæ. Nie mogê ich zdradziæ."
  Vivi        - "Wiêc dlaczego nie posz³eœ z nimi?"
  
  Vivi pójdzie do stajenki chocobosa, wiêc biegnij za nim. Tam us³yszysz
  g³os ma³ego chocobosa. Oka¿e siê, ¿e z jajka wyklu³ siê chocobos! Ci
  dwaj magowie zostali, aby zaopiekowaæ siê chocobosem... Vivi wyjdzie na
  zewn¹trz gdzie jest czarny mag nr. 288.
  
  Vivi        - "...Zosta³eœ, bo ba³eœ siê o jajko chocobosa."
  Czarny Mag Nr. 288 - "...Nie wiem.
             Chcia³em iœæ za Kuj¹, bo ba³em siê œmierci.
             Ale nie mog³em... Czu³em, jakbym straci³ wtedy coœ
             wa¿nego."
  Vivi        - "Chcê siê ciebie coœ spytaæ.
             Czy ja te¿ nied³ugo siê zatrzymam?"
  Czarny Mag Nr. 288 - "Nie wiem...
             Kuja powiedzia³, ¿e prototyp, który zbudowa³ przed
             nami bêdzie ¿y³ d³u¿ej."
  Vivi        - "Ale i tak siê zatrzymam...
             Nie wiedzia³em co czuæ, gdy umar³ mój dziadek.
             Powiedzia³, 'Vivi, nie mo¿esz smuciæ siê.'
             Wiêc powiedzia³em sobie, ¿e nie bêdê smutny.
             Znowu tak siê czu³em, gdy dowiedzia³em, ¿e ka¿dy siê
             musi zatrzymaæ. Nie wiedzia³em co mam czuæ...
             Ale gdy widzia³em jak Dagger p³aka³a, gdy umar³a jej
             matka, wiedzia³em co to jest... By³em smutny...
             Gdybym by³ tylko zabawk¹ Kuji, nie czu³bym siê tak.
             Panie 288... Nie jesteœmy lalkami. Wiem, ¿e nie."
  Czarny Mag Nr. 288 - "Kryjówka Kuji jest na wschodzie tego kontynentu.
             Jest zakopana pod piachem. Musicie mieæ statek, aby
             tam siê dostaæ."
  
  ...No to wiemy gdzie teraz siê kierujemy... Mamy tylko jeden cel... Kuja.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Wsiadaj na statek i ruszaj na wschód kontynentu, na pustyniê. Tam
  znajdziesz cztery wiry. Z jednego z tych wirów NIE wydobywa siê kurz.
  WejdŸ do niego, bo to w³aœnie jest kryjówka Kuji...
  
  Kuja - "Hahaha... Wiedzia³em, ¿e przyjdziecie. Wszystko idzie zgodnie
      z planem..."
  
  
  Ockniesz siê w jakiejœ celi razem z Cidem. Oka¿e siê, ¿e pod cel¹ w
  której jesteœ, jest lawa. A pod³oga siê tu ca³kiem ³atwo rozsuwa...
  Kuja postawi ci warunek. Twoi przyjaciele bêd¹ ¿yæ, jeœli siê zgodzisz.
  Nie masz wyboru... ZgódŸ siê. Wyjdziecie na zewn¹trz. IdŸ teraz przed
  siebie, a¿ dojdziesz do dwóch czarnych magów. Przeteleportuj¹ ciê oni
  do pewnego pokoju. IdŸ na prawo i zobaczysz Kujê... Warunek, na który
  siê zgodzi³eœ brzmi nastêpuj¹co: Masz udaæ siê do Oeilvert na Zapomnianym
  Kontynencie. Jest tam bariera anty-magiczna, wiêc Kuja nie ma tam szans.
  Musisz odnaleŸæ tam Kamieñ Gulug i wróciæ do Kuji. Dostaniesz statek
  Hilda Garde 1 na czas transportu. Poza tym, mo¿esz wybraæ trójkê
  towarzyszy. Nie wybieraj ¿adnego maga, poniewa¿ nie przydadz¹ siê oni
  tam. Najlepszy wybór to Zidane, Steiner, Amarant i Freya lub Quina do
  leczenia przedmiotami. Nie zwracaj uwagi na ich poziomy, poniewa¿ tak
  czy siak oni s¹ najlepsi. Kuja wezwie ich do ciebie, a reszta pozostanie
  w swoich celach. Gdy ju¿ teleportujecie siê do statku, wyekwipuj swoje
  postacie w jak najlepszy ekwipunek. WejdŸ po schodach i id¿ na lewo.
  Zobaczysz Hildê Gardê 1. WejdŸ na ni¹ i ruszajmy!
  
  Na statku, Zidane bêdzie próbowa³ rozmawiaæ z czarnymi magami, jednak oni
  nie bêd¹ odpowiadaæ. Ale przyjdzie do was ktoœ inny... Zorn i Thorn. Bêd¹
  oni mówiæ, ¿e czarni magowie to tylko zabawki, którê s³u¿¹ wojnie.
  
  Zidane - "Myœlê, ¿e wy jesteœcie tacy sami.
       Mówicie, ¿e czarni magowie nie maj¹ dusz, ale wy jesteœie
       zwyk³ymi pionkami, tak jak oni!
       Mam racjê, czy co?"
  Zorn  - "Nie bêdziesz tak mówi³ jak z tob¹ skoñczymy!"
  Thorn - "¯a³owa³ tych s³ów, bêdziesz!"
  
  No ale co mo¿emy zrobiæ... Przecie¿ nie mo¿emy z nimi walczyæ w naszej
  sytuacji. Musimy tylko czekaæ... Po pewnym czasie w koñcu dolecicie na...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia - Forgotten Continent ==-
  Dostêpne lokacje:
     Oeilvert
     Qu's Marsh
  
  
  Zapomniany Kontynent... Przyj¹³ swoj¹ nazwê od tego, ¿e nie mo¿na siê na
  niego dostaæ ¿adn¹ drog¹, oprócz drogi powietrznej. Ale nie ma tam Mg³y,
  a statki, które lataj¹ bez Mg³y zosta³y dopiero niedawno stworzone, jeœli
  dobrze pamiêtasz...
  
  Mo¿esz zagadaæ do Zorna i Thorna, którzy sprzedadz¹ ci potrzebne
  przedmioty. Jeœli masz w dru¿ynie Quinê, mo¿esz udaæ siê na bagna, aby
  z³apaæ kilka ¿ab. Mo¿esz te¿ z³apaæ chocobosa na pó³nocy tego kontynentu.
  Jego œlady s¹ s³abo widoczne, ale wystarczy, ¿e bêdziesz szed³ dok³adnie
  na pó³noc i je znajdziesz. Maj¹c granatowego chocobosa, mo¿esz zdobyæ
  wszystkie chocography i sekrety na tym kontynencie. Aby dostaæ siê do
  Oeilvert, musisz iœæ na po³udnie kanionem Seaway. Sprawdzaj w menu, czy
  idziesz dobr¹ tras¹. Masz tak¿e zaznaczone Oeilvert na mapie.
  
  ////////////////////////////////////////////
  Ciekawostka:
  Na tym etapie gry, mia³em w dru¿ynie
  Amaranta i zdoby³em na tym kontynencie
  Kaiser Knuckles, jego drugie najpotê¿niejsze
  pazury w grze!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Oeilvert ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Epitaph               -------
     Ogre
  
  Przedmioty:             Karty:
     Remedy               -------
     Rising Sun
     Gaia Gear
     Elixir
     Diamond Sword
     Shield Armour
     Feather Boots
     Power Vest
     Gulug Stone (Key Item)
  
  
  Po wejœciu do tej lokacji zobaczysz moogla, u którego mo¿esz kupiæ
  u¿yteczny ekwipunek, tj. Diamond Sword, Trident, itd. WeŸ te¿ od niego
  list do Mooela. Gdy bêdziesz gotów, podejdŸ do wrót. Nie bêd¹ siê chcia³y
  otworzyæ, gdy nagle... O! same siê otworzy³y! :) Wchodzicie wiêc do œrodka.
  
  A co jest w œrodku.. Geez... Od razu po wejœciu masz dwie skrzynki. Jedna
  z Remedy, a druga z Rising Sun. IdŸ teraz na prawo, gdzie w pomieszczeniu
  znajdziesz Stiltzkina i jednego moogla. Od Stiltzkina kup zestaw
  Hi-Potion, Emerald i Elixir za 888 Gili, a mooglowi daj list od Mimozy.
  IdŸ dalej na prawo i ze skrzynki zabierz Gaia Gear. Teraz mo¿esz wróciæ
  na poprzedni ekran. IdŸ drzwiami na górze po lewej. Tam zabierz Elixir ze
  skrzynki i dotknij niebiesk¹ kulê. Zmieni swój kolor na niebieski. Teraz
  wróæ na poprzedni ekran i zejdŸ na dó³ do drzwi po lewej. Tam s¹ dwie
  skrzynki. W jednej z nich znajdziesz Diamond Sword dla Steinera. IdŸ na
  lewo, ale zanim dojdziesz do kolejnej skrzynki, w powietrzu pojawi siê
  hologram planety. Pojawi siê te¿ jakiœ "tekst", którego nie mo¿na
  odczytaæ... Jednak Zidane to czyta!!! Teraz idŸ do skrzynki dalej, w
  której znajdziesz Shield Armour. IdŸ teraz na dó³, a¿ przejdziesz na
  kolejny ekran. WejdŸ po schodach na górê i obejrzyj smugê œwiat³a po
  lewej. Obejrzysz hologram "Staro¿ytnego statku... Najstarszego w
  historii...". Teraz obejrzyj smugê po prawej. "Statek wojenny...
  Prymitywna konstrukcja...". Zabierz Feather Boots ze skrzynki i zejdŸ
  po schodach na dó³. Tam weŸ ze skrzynki Power Vest i obejrzyj smugê œwiat³a
  po prawej. "Prototyp Invincible... Prototyp zawiód³...". Zosta³a ostatnia
  smuga... "Pierwszy statek bitewny... Invincible... Ulepszona wersja w
  u¿yciu...".
  
  WejdŸ po schodach na górê i na lewo. Tam idŸ przed siebie, a¿ dojdziesz do
  dziwnej kuli. Zaœwieci siê ona, a gdy ni¹ dotkniesz uka¿¹ ci siê kolejne
  hologramy.
  
  "Istnia³o miasto..."
  "Z pocz¹tku, by³o ¿yzne..."
  "PóŸniej, zaczê³o upadaæ..."
  "Na swoim wierzcho³ku... Miasta na ca³ej Terze..."
  "Wtedy, rozpocz¹³ siê upadek..."
  
  ...To siê robi coraz g³upsze... IdŸ na lewo, a dojdziesz do znajomego
  pomieszczenia. Teraz podejdŸ do niebieskich drzwi, które siê otworz¹.
  WejdŸ do œrodka, gdzie bêdzie pe³no dziwnych g³ów. Nagle jedna z nich
  siê rozœwietli i przemówi niezrozumia³ym jêzykiem. Jednak po chwili,
  wszystko zaczniecie rozumieæ. Zidane powie, ¿e porozumiewa siê z nimi
  telepatycznie.
  
  "Goœcie, s³uchajcie uwa¿nie...
   To zapis naszej cywilizacji..."
  
  "Upadek nasion nie by³ nasz¹ win¹...
   Ca³a roœlinnoœæ i... Noœniki... Wymar³y...
   Upadek Terry... Wszystko rozpocz¹³...
   Aby go powstrzymaæ, rozwa¿ano wiele metod..."
  
  "Ostatecznie, najm¹drzejsze mózgi na Terze siê zebra³y...
   Wtedy, ostatnia próba zosta³a przeprowadzona na g³ównym kontynencie...
   Niestety, nie uda³o siê...
   PóŸniej siê okaza³o, ¿e to przyspieszy³o upadek... Wybrano poddanych..."
  
  "Po czterech wielkich poœwiêceniach, wieczny dobrobyt by³ w zasiêgu
   rêki...
   Flora i fauna zosta³y wskrzeszone, ale... Ci¹gle w stanie
   niezmiennym...
   Ci¹gle czekamy...na ostateczne rezultaty..."
  
  "Aby nasza wspania³a historia nie umar³a, my zostaliœmy stworzeni..."
  
  Teraz wszystko rozumiecie??? Ja te¿ nie... :( WyjdŸ z tego pokoju i wróæ
  do moogli... A raczej moogla, bo Stiltzkin wyruszy³ w dalsz¹ podró¿. IdŸ
  na prawo, i gdy bêdziesz przechodzi³ ko³o tego "pola", pojawi siê kolejny
  hologram. Hologram dwóch planet... Które ³¹cz¹ siê w jedn¹... IdŸ dalej
  na wschód do drzwi. Tam wejdŸ na œrodek platformy i gdy ujrzysz "!"
  wciœnij "X". I jedziemyyyyyyy...
  
  Wyl¹dujesz na dole. Teraz przyszykuj siê na walkê... Wyekwipuj swoje
  postacie w zdolnoϾ "Clear Headed", wylecz je i podejd٠do kamienia.
  Gdy spróbujesz go wzi¹æ, ziemia zacznie siê trz¹œæ. Uwaga!!!
  
   ______________________________________________________
  |            Ark              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 20000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  11AP       |
  |             |   Gile: 5964 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Elixir      | Przedmioty po walce:   |
  |    Power Vest    |   Pumice Piece      |
  |    Hoyl Lance    |              |
  |-------------------------|              |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | OH SHIT!!! CO TO JEST!!!? Nie doœæ, ¿e ogromny, to  |
  | jeszcze cholernie trudny! Niech Zidane kradnie lub  |
  | atakuje, Amarant i Steiner atakuj¹, a czwarta postaæ |
  | niech bêdzie gotowa do leczenia. Jego najgorsze   |
  | ataki to Photon, który zmniejsza HP jednej postaci  |
  | do 1 oraz Whirlwind, który powoduje status Confuse  |
  | (chyba masz ochronê przed nim?). Jeœli masz No Mercy |
  | Amaranta lub Wind Edge oraz jego broñ Kaiser     |
  | Knuckles, walka skoñczy siê po dwóch rundach     |
  | (10000HP na jedn¹ turê). Jeœli jednak masz s³abe   |
  | postacie, to mo¿e byæ ciê¿ko...           |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce weŸmiesz Gulug Stone i automatycznie powrócisz na statek. Teraz
  akcja przeniesie siê do reszty...
  
  W tej chwili, tylko Cid jest wolny, ale co on mo¿e zrobiæ? Na domiar
  z³ego oka¿e siê, ¿e jeœli za 10 minut Zidane nie wróci, wszyscy umr¹ w
  lawie! Cid postanowi... Uratowaæ resztê! Dwaj czarni magowie mówi¹ o
  czymœ...
  
  Czarny Mag Nr. 69 - "Przekrêci³em klepsydrê i zablokowa³em j¹ dlatego,
             bo mi tak rozkazano. To co robimy jest z³e, prawda?"
  Czarny Mag Nr. 12 - "Czy to nie lepiej, ni¿ mamy siê zatrzymaæ?"
  Czarny Mag Nr. 69 - "......"
  Czarny Mag Nr. 12 - "ChodŸ, wróæmy ju¿."
  Czarny Mag Nr. 69 - "Znowu wy³¹czaæ tê pu³apkê?
             Ci¹gle nie rozumiem jak to robisz."
  Czarny Mag Nr. 12 - "Musisz tylko je wszystkie w³¹czyæ. To proste."
  
  Nastêpnie odejd¹. A jako Cid, idŸ na dó³ i na prawo. Klucz do klepsydry
  jest zawieszony na klatce potwora. Ale Cid siê boi tego potwora!!! Musi
  wiêc siê bardzo wolno poruszaæ, tak aby on go w ogóle nie zauwa¿y³.
  Wciskaj powoli "O", a gdy potwór siê bêdzie patrzy³ w twoj¹ stronê, nic
  nie rób. Masz 6 minut, wiêc pewnie zd¹¿ysz. Powinieneœ wyrobiæ siê w max.
  4 minuty. Teraz musisz po³o¿yæ na wadze 3 odwa¿niki, które bêd¹ ciê¿sze
  od ciebie. Jeden jest z drewna, drugi z gliny, trzeci z kamienia, a
  czwarty z ¿elaza. Po³ó¿ na wadze odwa¿niki z gliny, kamienia i ¿elaza
  (czwarty wybór), a nastêpnie wejdŸ na wagê. Dostaniesz siêna górê gdzie
  kluczem odblokujesz klepsydrê i wypuœcisz resztê dru¿yny z celi. Jeœli
  do Oeilvert wybra³eœ tak¹ dru¿ynê jak¹ sugerowa³em (Zidane, Steiner,
  Amarant i Freya lub Quina), twoj¹ dru¿ynê w pa³acu Kuji bêdzie prowadziæ
  Eiko. Dru¿yna samych (prawie) magów... Ekstra :). Pójdziecie na prawo i
  po schodach w górê. Jakby to powiedzia³ Kuja: "Witajcie w moim pa³acu...
  Pustynnym Pa³acu... Mwahahaha!!!"
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pustynny Pa³ac ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Torama               -------
     Grimlock
     Drakan
     Ogre
  
  Przedmioty:             Karty:
     Promist Ring            Namingway
     Anklet
     Shield Armour
     N-Kai Armlet
     Black Hood
     Venetia Shield
  
  
  Najpierw wyekwipuj swoje postacie w co najlepsze. Zapal œwiecznik po lewej
  i zabierz Pierœcieñ po prawej. Bêdzie to Promist Ring. IdŸ teraz prosto.
  PodejdŸ do pos¹gu po lewej i zrób tak, aby patrzy³ siê na lewo. Wtedy
  podejdŸ do porêczy bli¿ej ekranu i przejdŸ na prawo, do kolejnego pos¹gu.
  Zrób tak samo, tylko aby pos¹g patrzy³ siê w prawo. Wtedy za anio³em po
  œrodku pojawiaj¹ siê schody. WejdŸ po nich i idŸ prosto. Podpal œwiecznik
  i wróæ siê na poprzedni ekran, gdzie po zejœciu ze schodów idŸ na lewo.
  
  Znajdziesz tutaj trzy œwieczniki. Zapal ca³¹ trójkê i przejdŸ na drug¹
  stronê. Tam zapal œwiecznik w lewym, dolnym rogu. Wtedy wróæ siê do
  poprzednich œwieczników. Zapal oba poœrodku, a na koñcu oba po prawej
  stronie. Teraz zejdŸ po schodach i zapal ostatni œwiecznik. WejdŸ na górê
  i zabierz £añcuch, czyli Anklet. Nastêpnie idŸ do drzwi po prawej. Zapal
  tam œwieczkê przed pos¹¿kiem i zabierz Zbrojê. Jest to Shield Armour. IdŸ
  na lewo i po schodach na górê. Tam zapal œwiecznik i idŸ przed siebie.
  WejdŸ do drzwi w œcianie. Znajdziesz siê w bibliotece. Zapal œwiecznik po
  lewej stronie i wejdŸ po schodach po prawej na górê. Tam tak¿e zapal
  œwiecznik i wejdŸ do nowo otwartego pomieszczenia. Znajdziesz tam
  Bransoletê, N-Kai Armlet. Teraz zejdŸ po schodach i wejdŸ po drabince
  na drugi poziom, gdzie zapal œwiecznik. WyjdŸ nowo otwartym przejœciem
  i wejdŸ po schodach na górê, gdzie zapal kolejny œwiecznik. WejdŸ jeszcze
  wy¿ej, gdzie podpalisz jeszcze jeden œwiecznik. Teraz zejdŸ do
  biblioteki, gdzie zapalisz ostatni œwiecznik na dole. WejdŸ do nowo
  otwartego przejœcia i zapal kolejny œwiecznik (ile ich jeszcze...). Wróæ
  i idŸ na lewo, gdzie œciana zmieni³a siê w hologram. A tam... Moogles!
  Zasave'uj u niego, skorzystaj z namiotu i idŸ na lewo. Podpal tutaj dwie
  œwieczki ko³o gargulca, zabierz Kapelusz, czyli Black Hood i zgaœ œwiecê
  po lewej. Id٠teraz na prawo (musisz przejϾ przez inny ekran) i tam
  tak¿e podpal wszystkie œwiece, zabierz Tarczê (Venetia Shield) i zgaœ
  œwieczkê po lewej od gargulca. Pojawi¹ siê niebieskie schody. Wróæ na
  prawo i wejdŸ po schodach na górê. Teraz UWAGA!!! WejdŸ do menu i
  zdejmij ze swoich postaci WSZYSTKO co tutaj zdoby³eœ, czyli Promist
  Ring, Anklet, Shield Armour, N-Kai Armlet, Black Hood i Venetia Shield.
  Teraz spróbuj zapaliæ ostatni ju¿ œwiecznik... Ups... To chyba ochrona...
  
   ______________________________________________________
  |           Valia Pira            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 12000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  11AP       |
  |             |   Gile: 4089 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: XXXXXXXXXXXXXXX | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Ether         |
  |-------------------------|   Elixir         |
  | Eat:  "I no can eat!" |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Na samym pocz¹tku walki, przeciwnik analizuje twój  |
  | ekwipunek. Myœlisz, ¿e te przedmioty, które "da³" ci |
  | Kuja maj¹ tobie s³u¿yæ? Nie! One mia³y s³u¿yæ    |
  | twojemu przeciwnikowi! Jeœli jakiœ wyekwipujesz,   |
  | bêdzie on wzmocniony. Jaka taktyka? Vivi - Flare,  |
  | lub Eiko - Holy. To naj³atwiejsza taktyka. Poza tym |
  | eidolony, ataki fizyczne (u wojowników), niebieska  |
  | magia Quiny, i inne ataki. W moim przypadku walka  |
  | wygl¹da³a tak: Quina - LV4 Holy, Vivi - Focus i   |
  | Flare, Dagger - leczenie, Eiko - Carbuncle... Trzy  |
  | kolejki i po zabawie                 |
  |______________________________________________________|
  
  I po walce! Nawet jeœli masz s³abe postacie, nie bêdzie tak ciê¿ko. Teraz
  wiêc zapal ostatni œwiecznik i podejdŸ do œwiec¹cej siê pod³ogi. Zostaniesz
  teleportowany... Gdzieœ, a akcja powróci do Zidane'a i reszty, którzy w tym
  czasie powrócili do Pa³acu...
  
  IdŸ do teleportera i teleportuj siê (ale g³upie zdanie ;). Znajdujesz siê
  teraz przed pokojem Kuji. Ale to sam Zidane ma do niego przyjϾ... Reszta
  dru¿yny poczeka na zewn¹trz. WejdŸ wiêc do œrodka. Kuja poka¿e ci klatkê,
  w której s¹ wszyscy twoi przyjaciele. Tymczasem ujrzymy tych, co zostali
  na zewn¹trz. Czekaj¹ na Zidane'a i nagle... Reszta dru¿yny teleportuje siê
  do tego miejsca! Wszyscy pobiegn¹ do Zidane'a i Kuji, ale jak Eiko bêdzie
  chcia³a wbiec do pokoju, drzwi siê zatrzasn¹. Przybiegn¹ Zorn i Thorn i...
  I chwilê przed tym, jak Zidane ma daæ Kuji Kamieñ Gulug, reszta druzyny
  wpadnie do pokoju. Ci w klatce to iluzja! Jednak wtedy Kuja wyci¹gnie
  swojego asa z rêkawa... Ma on Eiko. Kuja zabierze ci magi¹ Kamieñ i
  teleportuje siê st¹d. Wybierz trójkê towarzyszy, zabierz kartê Namingwaya
  (jest przy ksi¹¿kach po prawej stronie ekranu) i wyjdŸ st¹d. Wróæ do
  teleporterów i teleportuj siê do statku. Niestety Kuja ju¿ odlecia³.
  Biegnij drog¹, któr¹ blokowa³ czarny mag. Cid powie, abyœcie œledzili
  go na Niebieskim Narcyzie. Kopnij wiêc dŸwigniê po prawej i zejdŸ na dó³.
  Biegnij dalej i wyjdziesz na mapê œwiata...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Kuja ucieka na Hildzie Gardzie, a wy go œledzicie na Blue Narciss. W koñcu
  wyl¹duje on na pewnej górze na Zaginionym Kontynencie. Jest to góra Gulug,
  a wy teraz musicie siê kierowaæ do miejsca, znanego jako Esto Gaza...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Esto Gaza ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Garuda               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Wind Edge              -------
  
  
  //////////////////////////////////////////////////
  Uwaga!!!
  W³aœnie przed chwil¹ zrestartowa³ mi siê komputer
  i straci³em prawie wszystko o Esto Gazie i Mount
  Gulug. Wszystko teraz piszê z pamiêci, wiêc
  wybaczcie za drobne b³êdy
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  WejdŸ do œrodka i pozrozmawiaj z biskupem. Powie ci on, ¿e jesteœ w œwiêtym
  miejscu zwanym Esto Gaza. Wszystkie dusze przechodz¹ przez Shimmering
  Island. Pielgrzymi przychodz¹ tutaj, aby j¹ obserwowaæ. Nastêpnie powie ci,
  ¿e by³y tu setki czarnych magów, razem z Zornem, Thornem i Kuj¹. Jeden z
  magów trzyma³ ma³¹ dziewczynkê. Gdy uzyskasz kontrolê nad Zidanem, idŸ na
  prawo do sklepu. Tutaj okr¹¿ sklep zgodnie z ruchem wskazówek zegara i
  znajdziesz Wind Edge. Zakup niezbêdny ekwipunek i wróæ na poprzedni ekran.
  Porozmawiaj z biskupem i za 100 Gili siê przeœpisz. Teraz idŸ na pó³noc,
  weŸ od moogla list i idŸ na prawo do Góry Gulug...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Góra Gulug ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Garuda               9693 Gili
     Vepal
     Grenade
     Wraith
     Red Dragon
     Zorn i Thorn (subboss)
     Meltigemini (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Red Hat               -------
     Golden Hairpin
     Wind Edge
     Gaia Gear
     Demon's Mail
     Elixir
     Ribbon
  
  
  Po wejœciu idŸ na lewo do domku. Tam znajdziesz 9693 Gili. WyjdŸ górnymi
  drzwiami i po zejœciu po drabinie znajdziesz Red Hat. Wróæ do wejœcia do
  góry i idŸ w prawo. Przechodz¹c przez dom zobaczysz czyiœ cieñ. IdŸ dalej,
  a¿ dojdziesz do studni. Teraz wejdŸ na k³adkê po prawej i idŸ prosto.
  Powinieneœ znaleŸæ tam Golden Hairpin. Wróæ do studni i zejdŸ po linie na
  dó³. IdŸ teraz na prawo, gdzie znajdziesz moogla i Wind Edge. Daj mooglowi
  list i weŸ od niego kolejny. Teraz opuœæ ten domek drog¹ po prawej. Tam
  wejdŸ na górê i na koñcu k³adki zabierz Gaia Gear. Gdy bêdziesz wraca³
  zaatakuj¹ ciê dwa Czerwone Smoki. Po walce wróæ do studni i idŸ na lewo.
  WejdŸ do domku i zabierz Demon's Mail ze skrzynki. Teraz wyjdŸ i wejdŸ do
  drzwi przed tob¹. Daj mooglowi list i wejdŸ po schodach na górê. Tam
  kieruj siê do skrzynki, ale zaatakuje ciê kolejny smok. Po pokonaniu go,
  weŸ ze skrzynki Elixir i kieruj siê do studni. ZjedŸ po niej na dó³,
  gdzie zaatakuj¹ ciê kolejne dwa smoki. Pokonaj je i ruszaj drog¹, któr¹
  "zrobi³y" :). Zobaczysz... Eiko! Zorn i Thorn bêd¹ w³aœnie wysysaæ z niej
  eidolony!
  
  
  "Eidolony wiecznego ¿ycia!"
  "Eidolony wiecznej mocy!"
  "Powstañcie po wiecznym œnie!"
  "Wydostañcie siê po nieskoñczonym czekaniu!"
  "Niech bêdzie œwiat³o!"
  "Niech bêdzie ¿ycie!"
  "Czas ju¿ nadszed³!"
  "Czas ju¿ teraz!"
  
  Niestety, a dla nas na szczêœcie, coœ nie zadzia³a³o. Kuja rozkazuje
  b³aznom, aby spróbowali jeszcze raz. Jednak jeœli znowu spróbuj¹, Eiko
  mo¿e umrzeæ. Kuja potrzebuje eidolona silniejszego od Garlanda, i
  przypuszcza, ze Eiko go ma. Gdy Zorn i Thorn bêd¹ chcieli spróbuowaæ
  jeszcze raz, pojawi siê Mog! Bêdzie chroni³ Eiko i nagle...
  
  Mog - "Eiko, dziêkujê ci za wszystko."
  Eiko - "Mog, co mówisz?"
  Mog - "Nie martw siê, kupo. Zawsze bêdê z tob¹, kupo."
  
  Zidane i reszta bêd¹ chcieli pomóc Eiko, ale powstrzyma ich ogromne
  œwiat³o. I rozpoczyna siê walka, pomiêdzy Eiko, a Zornem i Thornem.
  Ale na samym pocz¹tku walki, Mog powie:
  
  Mog - "Eiko! U¿yj Terra Homin, kupo!"
  Eiko - "Dobra!"
  
  Eiko rzuca eidolona, którego chcia³ uzyskaæ Kuja, czyli Terra Homing.
  Bez problemów pokonuje on Zorna i Thorna.
  
  Mog - "Chcia³em byæ z tob¹, Eiko... Wiêc zosta³em Mogiem.
      Nie martw siê. Bêdê ciê obserwowa³, kupo."
  
  Eiko nic siê nie sta³o, Mog uratowa³ j¹... Eiko zatrzyma wst¹¿kê Mog i
  na scenê wkroczy Kuja!
  
  Kuja  - "Co do..."
       Ten moogle wszed³ w Trans!?
       Wiêc... Du¿e pok³ady z³oœci przeciwko komuœ powoduj¹
       kompletny Trans!
       To nie chêæ ¿ycia, czy chêæ obrony innych!"
  Zidane - "Rany, naprawdê odlatujesz! ObudŸ siê!"
  Kuja  - "Czyli.. Potrzebujê potê¿nej duszy, nawet jeœli nie jest
       moja! Chwila... Mogê j¹ znaleŸæ tutaj!
       Hahahaha!!"
  Zidane - "Kuja, co knujesz?"
  Kuja  - "Z wami ju¿ skoñczy³em!"
  
  Vivi pobiegnie za Kuj¹, ale Zorn i Thorn nie umarli... Gorzej. Teraz s¹
  jednoœci¹!
  
   ______________________________________________________
  |           Meltigemini           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 28000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  11AP       |
  |             |   Gile: 6428 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Demon's Vest   | Przedmioty po walce:   |
  |    Golden Hairpin  |   Vaccine        |
  |    Vaccine     |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Ca³kiem trudny przeciwnik... Vivi uciek³ i jego   |
  | miejsce w dru¿ynie zastêpuje Eiko. Standardowa    |
  | taktyka... Ataki fizyczne, magiczne, eidolony,    |
  | Zidane kradnie i atakuje. Ten boss mo¿e zaraziæ ca³¹ |
  | dru¿ynê wirusem, wiêc uwa¿aj. I tak, aby siê     |
  | pochwaliæ... :) W tym momencie gry mia³em Zidane'a i |
  | Steinera w Transie :). Obaj zadawali ataki za 9999HP |
  | i walka by³a cholernie prosta.            |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, przyjdzie do was Vivi. Kuja powiedzia³, ¿e czarni magowie nie
  mog¹ ¿yæ d³u¿ej, i ¿e byli g³upcami, ¿e mu uwierzyli... Wszyscy teraz
  siedz¹ i myœl¹ nad tym co zrobili. Vivi idzie do nich... I siedzi razem
  z nimi... Ale nagle us³yszycie g³os czyjejœ kobiety zza wrót. Wygl¹da
  na to, ¿e zna siê ona razem z Garnet... Wtedy przyjdzie Cid i oka¿e
  siê, ¿e ta kobieta to... Hilda! Po chwili pozna ona Cida i po chwili
  gadki postanowicie wróciæ do Lindblum.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Lindblum ==-
  
  W zamku, Hilda powie, ¿e Kuja by³ z³y, ale by³ bardzo uprzejmy wobec
  Hildy. Bardzo du¿o mówi³ jej o swoich planach. Mówi³, ¿e nie pochodzi z
  tego œwiata. Jego celem jest wykorzystanie tego œwiata dla jeszcze
  wiêkszej mocy. Cid obieca Hildzie, ¿e ju¿ nigdy jej nie zdradzi i ona
  przemieni go w cz³owieka. Ale jeœli j¹ zdradzi jeszcze raz, zostanie...
  Mo¿e plackiem z je¿a? :) Ma³y poca³unek i... Nareszcie widzimy, jak
  naprawdê wygl¹da Cid... Gwok? Ribbit? Errrrr... No có¿, wracamy do
  Zidane'a, który jest w pokoju goœcinnym w zamku.
  
  ????   - "Zidane..."
  Zidane  - "Hmm...? Dagger?"
  ????   - "Panie Zidane..."
  Zidane  - "Dlaczego mówisz do mnie "Panie" Zidane...?"
  ¯o³nierz - "Panie Zidane! Proszê wstaæ!"
  Zidane  - "O, to tylko sen..."
  ¯o³nierz - "Pani Hilda zarz¹dzi³a spotkanie w pokoju konferencyjnym."
  Zidane  - "Dobra. Mia³em taki fajny sen...
        Niewa¿ne, nic siê nie sta³o."
  
  Có¿... PodejdŸ do moogla i weŸ od niego list do Kumoola. JedŸ teraz na
  górny poziom do pokoju konferencyjnego, gdzie czekaj¹ ju¿ na ciebie
  wszyscy... Oprócz Dagger.
  
  Zidane - "Co to za facet?"
  Freya - "...To Regent Cid."
  Zidane - "COOO!?"
  Cid  - "Ci¹gle nie nauczy³eœ siê manier. Ribb-
       ......
       Ci¹gle nie nauczy³eœ siê manier!"
  Zidane - "Mo¿esz ju¿przestaæ gadaæ jak ¿aba."
  Cid  - "C-Cisza! Ribbit!"
  Zidane - "...No có¿."
  
  Teraz Hilda opowie wam, czego siê dowiedzia³a bêd¹c u Kuji. Steiner
  uda siê na poszukiwania ksiê¿niczki, a Cid pójdzie, aby myœleæ nad
  Hild¹ Garde 3.
  
  Hilda - "Kuja pragnie u¿yæ tego œwiata, aby uzyskaæ jeszcze wiêksz¹
       moc."
  Zidane - "Wiêksz¹ moc? Po co ona mu?"
  Hilda - "Nie wiem... Mówi³, ¿e nie pochodzi z tego œwiata.
       Nazwa³ nasz œwiat Gai¹. Jego miejscem narodzin jest Terra."
  
  Teraz obejrzysz ATE "Team", w którym Steiner ci¹gle nie mo¿e znaleŸæ
  ksiê¿niczki. Trafi³ na cz³onków Tantalusa, którzy pomagaj¹ mu w
  poszukiwaniach. Tymczasem...
  
  Hilda  - "Terra jest po³¹czona z miejscem, zwanym Wysp¹ Shimmering."
  Zidane - "Nie wiem gdzie jest Kuja, ale mo¿e go tam znajdziemy..."
  Hilda  - "Niestety, nie mo¿esz siê dostaæ do Terry z tej wyspy."
  Amarant - "Oczywiœcie, ¿e nie.
        Wszyscy odkryliby ten 'inny œwiat', gdyby to by³o takie
        proste."
  Zidane - "Wiêc co zrobimy...?"
  Hilda  - "...Powiem wam.
        Droga, która ³¹czy dwa œwiaty jest zamkniêta, ale Kuja
        powiedzia³, ¿e jest miejsce, w którym mo¿na j¹ otworzyæ."
  Zidane - "Gdzie to jest?"
  Hilda  - "Mówi³, ¿e jest to stary zamek na pó³nocy Zapomnianego
        Kontynentu. Podru¿uj¹cy, który tam by³, powiedzia³, ¿e
        nie mo¿na siê tam dostaæ, poniewa¿ góry s¹ nie do pokonania.
        Poza tym, prawie nic nie wiemy o Zapomnianym Kontynencie...
        Skoro ten zamek nie ma nazwy, nazwijmy go Zamkiem Ipsena."
  Zidane - "Nie wiemy o naszym œwiecie nic, poza naszym kontynentem..."
  
  I kolejne ATE, "Recovery". Cid pojawia siê w maszynowni, zaskakuj¹c
  wszystkich robotników tym, ¿e jest cz³owiekiem. Hilda Garde 3 zostanie
  stworzona na podstawie Niebieskiego Narcyza. A my wracamy do Hildy,
  Zidane'a i reszty. Waszym nastêpnym celem jest dostaæ siê do Zamku
  Ipsena. Musicie poczekaæ, a¿ Cid skoñczy budowê Hildy Garde 3, ale
  obecnie macie trochê wiêkszy k³opot... Przyjdzie Steiner i powie, ¿e
  ksiê¿niczki nie ma w ca³ym mieœcie, ani na zamku. Zidane mówi, ¿e wie
  gdzie jest...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Garnet               -------
  
  
  Zgadliœcie! Tantalus szuka ju¿ Dagger w Alexandrii i Zidane do nich
  do³¹cza. Zidane szuka³ jej w zamku, ale tam te¿ jej nie ma... Przyjdzie
  do niego Baku i powie, ¿e widzia³ "t¹ laskê". Odejdzie, wiêc ty idŸ za
  nim. Pójdziecie do doków, i oka¿e siê, ¿e Baku mówi³ o... Beatrix.
  Zidane pobiegnie tam gdzie sta³a, ale ona odejdzie i siê miniecie.
  Bêdziesz jej szuka³ przez chwilê, ale ci¹gle bêdziecie siê mijaæ. W
  koñcu Beatrix przyjdzie do Baku, a od razu za ni¹ Zidane. Beatrix powie
  Zidane'owi, ¿e Dagger mo¿e byæ w 'miejscu spoczynku'. Da ci tak¿e
  granat (minera³), czyli Garnet, abyœ da³ go ksiê¿niczce. Pójdziesz wiêc
  do miejsca spoczynku i...
  
  Garnet jest tam. I... Odzyska³a g³os! Dasz jej granat i...
  
  Zidane - "Ten kamieñ, by³ jak ka¿dy inny kamieñ.
       Ale wypowiedzia³ ¿yczenie...
       'Chcê zab³ysn¹æ!'
       Kamieñ wêdrowa³ z rêki do rêki, pamiêtaj¹c o ¿yczeniu...
       A teraz, b³yszczy w twojej rêce, Dagger.
       Jeœli tylko bêdziesz chcia³a...
       Ty te¿ kiedyœ zab³yœniesz!
       Nadejdzie dzieñ, kiedy Alexandria ciê bêdzie potrzebowaæ!"
  
  Po tej gadce, Dagger poprosi ciê o twój sztylet. Ten, który pomóg³ jej
  podj¹æ swoj¹ ostatni¹ wielk¹ decyzjê. Odejdzie z nim kawa³ek...
  
  Dagger - "Zidane... Zapamiêtaj jaka by³am...dla mnie."
  
  Dagger za pomoc¹ sztyletu, zetnie swoje w³osy... A budowa Hildy Garde 3
  zosta³a zakoñczona! Wrócisz razem z Dagger do Lindblum i ju¿ ca³a
  dru¿yna jest na statku. U Erina mo¿esz wyruszyæ, u drugiego "marynarza"
  mo¿esz zmieniæ sk³ad dru¿yny. Aby gdzieœ wyruszyæ, na mapie œwiata
  zaznaczasz ten punkt i wciskasz "X". Teraz jeszcze tylko wybierz sk³ad
  dru¿yny i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Jak zwykle, najpierw kontrola statku:
  
  "X"    - Do przodu
  "Trójk¹t" - Idziesz na mostek
  "Kwadrat" - Cofasz siê
  "O"    - Wychodzisz ze statku (tylko na trawiastym terenie)
  "Select" - Wyœwietlasz inny rodzaj mapy / chowasz j¹
  "L1, R1" - Zmieniasz k¹t kamery
  "L2"   - Zmieniasz automatycznie ustawienie kamery
  
  Twoim celem jest Zamek Ipsena na pó³ncy zapomnianego kontynentu, ale...
  Przecie¿ mamy czas! Najpierw wejdŸ na mostek ("Trójk¹t"). IdŸ na lewo,
  a dojdziesz do maszynowni. ZejdŸ po schodach i na lewo, i idŸ na przód.
  Tam ko³o drabiny znajdziesz Tent. Teraz ju¿ mo¿esz ruszyæ gdzie chcesz.
  Ukoñcz swoj¹ przygodê z chocobosami (jeœli chcesz). Poza tym, mo¿esz
  wykonaæ inne subquesty. Radzê ci jednak, abyœ teraz uda³ siê do
  Daguerreo. Jest to ogromna biblioteka, która znajduje siê na po³udniu od
  Zapomnianego Kontynentu. Wyl¹duj tam i wejdŸ do œrodka.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Daguerreo ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Capricorn (Key Item)        Flare/Meteor
     Elixir x2
  
  
  IdŸ na prawo, gdzie w "odbiciu œcie¿ki" znajdziesz Capricorn, kolejny
  Stellazio. Teraz idŸ na prawo i wjedŸ widn¹ na górê. Mo¿esz tu zsyntezowaæ
  bardzo dobr¹ broñ i ekwipunek. Porozmawiaj te¿ z czterorêkim goœciem,
  którego ju¿ mia³eœ przyjemnoœæ poznaæ :). Spyta siê ciebie o ranking
  poszukiwacza skarbów. W tej chwili mój ranking wynosi³ "A". Teraz idŸ
  drzwiami na po³udnie. Obejrzyj ksi¹¿ki po prawej, a nastêpnie porozmawiaj
  z goœciem po lewej od ciebie (ten co siê k³oci z drugim). Przyznaj¹c racjê
  m³odszemu, a¿ dostaniesz kartê Flare. Jeœli natomiast bêdziesz przyznawaæ
  racjê starszemu, dostaniesz kartê Meteor. Teraz idŸ na lewo i wciœnij
  przycisk. Porozmawiaj z facetem szukaj¹cym ksi¹¿ki, i powiesz mu, gdzie
  ona jest. Odejdzie, a ty wejdŸ do tego korytarza. Pojawi siê "?". ZejdŸ
  na dó³ po drabinie i idŸ jak najbardziej na lewo. Znajdziesz Elixir. Teraz
  idŸ jak najdalej na prawo i powinieneœ znaleŸæ kolejny Elixir. Jeœli masz
  kartê Namingwaya i porozmawiasz z facetem po lewej, bêdziesz móg³
  zmieniæ imiona twoich postaci! Gdy ju¿ wszystko zrobisz, wróæ na górê.
  Wróæ teraz do samego wejœcia do Daguerreo, ale teraz idŸ na lewo. PodejdŸ
  do trzech dŸwigni i popchnij dwa razy lew¹. PodejdŸ do otworu, który siê
  pojawi³, a nastêpnie do dr¹gu, który jest obok dŸwigni. Wsadzisz go do
  otworu i ciœnienie wody siê zwiêkszy. Poci¹gnij teraz dwa razy za praw¹
  dŸwigniê i wejdŸ na "windê", któr¹ stworzy³eœ. Dostaniesz siê na górê,
  gdzie teraz mo¿esz zakupiæ bardzo dobry ekwipunek. Gdy ju¿ skoñczysz,
  opuœæ Daguerreo i wracaj na statek. Teraz udaj siê do Alexandrii...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Alexandria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               5197 Gili
  
  Przedmioty:             Karty:
     Sapphire x2             Alexandria
     Ether
     Remedy
     Topaz
     Opal
     Peridot
  
  
  Alexandria jest zniszczony i mamy tu trochê do roboty... Od razu po
  wejœciu do miasta przeszukaj boczne uliczki, aby znaleŸæ Sapphire. Teraz
  idŸ dalej. Po lewej znajdziesz Ether. Idziemy dalej... PodejdŸ do
  biegaj¹cej dziewczynki i zagadaj do niej. Da ci kartê Alexandrii. W
  gruzach po prawej stronie mo¿esz znaleŸæ Remedy i 365 Gili, a po lewej
  Amethyst. Teraz udaj siê do wie¿y, gdzie s¹ twoje "stare" przyjació³ki,
  czyli dziewczyny ze skakank¹! :) Gdy skoñczysz siê bawiæ, idŸ na g³ówny
  plac miasta, a nastêpnie przed siebie do zamku. Ko³o schodów po lewej
  stronie znajdziesz Topaz, a po prawej 4832 Gile. Teraz pop³yñ ³ódk¹ do
  zamku. Po lewej stronie znajdziesz Opal, w gruzach po prawej znajdziesz
  Peridot, a w gruzach na pó³nocy - Sapphire. Wszystko tutaj ju¿
  zrobiliœmy, mo¿esz opuœciæ Alexandriê.
  
  Na statku, zmieñ sk³ad twojej dru¿yny tak, aby by³a w nim Quina i Vivi.
  Udaj siê razem z nimi do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Siedziba Quana ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Running Shoes            -------
  
  
  IdŸ ca³y czas przed siebie, a¿ dojdziesz do starej jadalni. Za tob¹
  wejdzie Quina i powie, ¿e coœ czuje. Po chwili, zobaczymy œwiat oczyma
  Quiny. Wszêdzie jedzenie!!! Ciasta, miêsa, wino, desery... Quina zacznie
  jeœæ, a po chwili jedzenie zniknie. Zidane powie, ¿e nic nie widzia³, a
  Quina pobiegnie na prawo. Nagle do pokoju wbiegnie Quale! A na zewn¹trz,
  czyli tam gdzie wybieg³a Quina bêdzie kolejna postaæ z klanu Qu! Powie
  ci, ¿e nazywa siê Quan. Quale powie Quinie, ¿e Quan to jego by³y mistrz.
  Podczas rozmowy przyjdzie Zidane, a chwilê póŸniej Vivi, nazywaj¹c
  Quana... Dziadkiem. Ucz¹c Viviego œwiata zewnêtrznego, Quan nabiera³
  wyobraŸnie, dziêki której "jad³". Quan rozp³ynie siê w powietrzu i
  Zidane spyta siê was, do kogo gadaliœcie... No có¿... SprawdŸ zegar po
  prawej i dostaniesz Running Shoes. Mo¿esz ju¿ opuœciæ to miejsce...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Wszystko co najwa¿niejsze, zosta³o ju¿ zrobione. Ruszaj wiêc teraz do
  Zamku Ipsena...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zamek Ipsena ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Cerberus              -------
     Agares
     Gargoyle
     Veteran
     Taharka (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Dagger               -------
     Aquarius (Key Item)
     Cat's Claws
     Javelin
     Broadsword
     Rod
     Barette
     Fire Mirror (Key Item)
     Water Mirror (Key Item)
     Wind Mirror (Key Item)
     Earth Mirror (Key Item)
     Maiden Prayer
     Air Racket
     Golem's Flute
     Ancient Aroma
     Mage Staff
     Fork
  
  
  Przed wejœciem, musicie rozdzieliæ siê na dwie dru¿yny. Jedna bêdzie czekaæ
  na zewn¹trz, a druga pójdzie z Zidanem. Ale Amarant mówi, ¿e pracuje sam.
  Ma³y zak³adzik... Zidane pójdzie z trójk¹ innych, a Amarant idzie sam. Kto
  pierwszy dojdzie do zagadki zamku, ten wygrywa. I tak nie zmienisz Amranta,
  wiêc zgódŸ siê. Wybierz wiêc trójkê postaci (wybierz Viviego, Steinera i
  kogoœ do leczenia - sugerujê Dagger) i ruszaj do zamku. Gdy ju¿ bêdziesz w
  œrodku w ukrytej skrzynce po lewej znajdziesz... Dagger? Co tu robi taka
  s³aba broñ? Po prawej stronie znajdziesz Aquarius, kolejny Stellazio. Gdy
  podejdziesz do dziwnej œciany na œrodku ekranu, przeczytasz napis:
  
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     Nie ograniczaj siê do swojej wiedzy
     i doœwiadczenia. To miejsce przekrêca
       logikê. Co du¿e, jest ma³e,
    co silne jest s³abe, a niebo jest ziemi¹.
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  
  Niby g³upi be³kot... Ale daje to nam dwie wskazówki. "...co silne, jest
  s³abe". W³aœnie dlatego jest tu Dagger! Wyekwipuj swoim postaciom ich
  najs³absze bronie, czyli:
  
  Zidane - Dagger
  Steiner - Broadsword
  Freya  - Javelin
  Quina  - Fork
  
  Nie piszê nic o magach, poniewa¿ oni atakuj¹ g³ównie czarami, a nie atakami
  fizycznymi. Druga wskazówka, to "...niebo jest ziemi¹". Normalnie,
  powinnyœmy kierowaæ siê na górê zamku, prawda? Ale tu jest odwrotnie.
  Musimy przez ca³y czas schodziæ jak najni¿ej. No dobra, po tych wszystkich
  wyjaœnieniach, zaczynajmy!
  
  IdŸ drzwiami po prawej, gdzie spotkasz moogla. Daj mu list od Mogkiego i
  zakup kilka rzeczy. Zabierz ze skrzynki na górze ekranu Cat's Claws. Teraz
  podejdŸ do rury po prawej stronie ekranu i zjedŸ na niej na dó³. Teraz
  wejdŸ po drabinie na górê i kieruj siê do drzwi po lewej. Nastêpnie wejdŸ
  do otworu obok, a po drabinie wejdŸ na górê i zeskocz na lewo. Zabierz ze
  skrzynki Javelin i wróæ do drabiny, ale teraz zeskocz na prawo. Zabierz
  ze skrzynki na koñcu k³adki Broadsword i wróæ do drabiny. Teraz zejdŸ na
  dó³ i idŸ na prawo do kolejnej drabiny. WejdŸ po niej na górê i zejdŸ na
  prawo. Zabierz ze skrzynki Rod i wróæ do drabiny. WejdŸ na sam¹ górê i
  wejdŸ do drzwi przed tob¹. Teraz idŸ na dó³ i podejdŸ do dziwnej œciany
  po prawej. Pojawi siê "?", wiêc wciœnij "X". Obejrzyj tê œcianê (2), a
  nastêpnie popchnij j¹ (3). Nie zadzia³a... Uderz w ni¹ piêœci¹ (4) i
  chwilê pomyœl (5)... Rany, co jest? Popchnij j¹ jeszcze raz (3). ...Nic.
  No dobra, czas na hardcore. Uderz w ni¹ z rozbiegu (6)... NIC! Geez...
  Odpocznij tu chwilê (7)... WOW!!!! ...... Geez...
  
  Po prawej stronie znajdziesz skrzynkê z Barette. Teraz wróæ na poprzedni
  ekran i wylecz swoje postacie. WjedŸ wind¹ na górê, a tam... Amarant!
  Jednak by³ szybszy. Powie ci, ¿e udowodni³, ¿e jest lepszy i mo¿e odejœæ.
  I tak straciliœmy jednego z cz³onków dru¿yny... PodejdŸ do œciany, na
  której jest mapa Gaii. Na mapie s¹ cztery lustra. Zabierz je wszystkie.
  Na ka¿dym z nich jest coœ napisane:
  
  Czerwone  - 'Moja moc jest chroniona przez ogromn¹ górê'
  Niebieskie - 'Moja moc jest chroniona pod wod¹, otoczona przez ziemiê'
  Zielone  - 'Moja moc jest chroniona za tornado'
  ¯ó³te   - 'Moja moc jest chroniona pod dr¿¹c¹ ziemi¹'
  
  Gdy zabierzesz wszystkie lustra, zejdŸ po schodach do resztu dru¿yny.
  Us³yszycie pewien g³os, który rz¹da zwrotu luster... Jest to Taharka,
  stra¿niczka luster.
  
   ______________________________________________________
  |           Taharka             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 33000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  11AP       |
  |             |   Gile: 8062 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Mythril Claws  | Przedmioty po walce:   |
  |    Elixir      |   -------        |
  |    Orichalcon    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | W zale¿noœci od tego co masz, walka bêdzie prosta  |
  | i krótka, lub d³uga i trudna. Mia³em Shock Steinera |
  | (9999HP), Flare Viviego (5000HP), Holy Eiko (9999HP) |
  | i krad³em Zidanem. Ogólnie, ataki fizyczne s¹ s³abe, |
  | wiêc najlepiej korzystaæ z magii. Po najwy¿ej 5   |
  | kolejkach, walka powinna siê skoñczyæ. Warto ukraœæ |
  | od niej Orichalcon, mimo ¿e to okropnie trudne    |
  |______________________________________________________|
  
  Taharka - "Jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym...
        Nigdy siê nie dostaniecie..."
  
  Mówi¹c te s³owa, Taharka zniknie. Zostaje wam wiêc tylko powróciæ
  do swoich przyjació³ na zewn¹trz. Chocia¿... Wróæ siê do
  pomieszczenia z mooglem. Prawie wpadniecie do jednej z pu³apek!
  Na pó³nocy od miejsca, w którym stoisz jest kolejna zapadnia, ale
  w³aœnie o to chodzi. PrzejdŸ do niej i spadniesz na dó³, do miejsca
  ze skrzynk¹, w której jest Maiden Praier. Zeskocz na dó³ i wejdŸ z
  powrotem na górê. WyjdŸ st¹d lew¹ œcie¿k¹. A co to? Zobaczysz nowe
  przejœcie na œrodku, wiêc idŸ tam. IdŸ przed siebie i dojdziesz
  do czegoœ w rodzaju windy. Po lewej stronie jest skrzynka z Air
  Racket. Teraz zjedŸ wind¹ na dó³. Bêdziesz w pomieszczeniu z 
  ogromnym mieczem, skrzynk¹ i dwoma pojemnikami. Zabierz ze skrzynki
  Golem's Flute i podejdŸ do pojemnika po prawej. WeŸ go i postaw go
  w prawym górnym rogu. Potem lewy pojemnik, postaw w prawym dolnym
  rogu, a ten w prawym górnym postaw po lewej. Teraz tylko postaw
  ten na dole po prawej wy¿ej i sp³ynie do niego moc z miecza. Teraz
  mo¿esz zabraæ ten pojemnik. Jest to Ancient Aroma. Teraz wróæ
  jeszcze do pomieszczenia z mooglem i wejdŸ po dr¹gu na sam¹ górê.
  Zeskoczysz na ¿yrandolu, na którym jest Mage Staff i Fork.
  Dopiero teraz mo¿esz wyjœæ z zamku...
  
  A na zewn¹trz... Niespodzianka! Amarant jeszcze nie wyszed³ z zamku!
  To oznacza, ¿e coœ mu siê sta³o... B¹dŸ wiêc dobrym samarytaninem
  i idŸ po niego. Gdy dojdziesz do pomieszczenia z mooglem, zejdŸ na
  dó³ po rurze. Us³yszysz czyjœ g³os. IdŸ przed siebie, do dolnego
  miejsca na ekranie. To Amarant! Spyta siê ciebie, dlaczego wróci³eœ
  
  Zidane - "Nie wiem dlaczego to robiê, ale nie mogê tak odejœæ.
       To wbrew mojej naturze."
  
  Razem z Amarantem uciekniecie st¹d. Jak bêdziecie walczyæ, najlepiej
  uciekaj, poniewa¿ nie jestem pewien, czy we dwójkê pokonacie
  przebywaj¹ce tu potwory. Mo¿esz zaryzykowaæ, ale... Nie mów, ¿e nie
  ostrzega³em... Gdy wyjdziecie, posegregujecie to, co znaleŸliœcie
  w zamku...
  
  "Na górze zamku jest œciana, na której znajduje siê mapa œwiata.
   S¹ na niej cztery lustra, a napisane na nich s³owa s¹ w jêzyku,
   który tylko ja mogê odczytaæ. Lustra wskazuj¹ nam miejsca, w których
   mo¿emy z³amaæ zabezpieczenie do Terry.
   Co powiedzia³ potwór, zanim znikn¹³, daje nam wskazówkê dotycz¹c¹
   luster... Jest jakaœ w³aœciwoœæ pomiêdzy czterema lustrami..."
  
  Musicie byæ w czterech lokacjach naraz. Oznacza to, ¿e do ka¿dej lokacji
  pójd¹ dwie osoby. Eiko jest z Dagger, a inne pary zostan¹ ustalone
  póŸniej. Jeden z cz³onków za³ogi powie, ¿e jedna z lokacji, o której
  wspomnia³eœ jest na po³udniu. Ustaw wiêc dru¿ynê i leæ dok³adnie
  przed siebie. Widzisz ten wir? To pierwsza lokacja...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Œwi¹tynia Wody ==-
  
  Zostawiasz tutaj Eiko i Dagger. Teraz musisz zostawiæ Freyê i Amaranta
  w Œwi¹tyni Ognia, która znajduje siê niedaleko Góry Gulug. Zidane
  odejdzie, a dziewczyny mog¹ sobie plotkowaæ ile chc¹ ;). 
  
  Ruszaj teraz na pó³noc, w kierunku Esto Gazy, a nastêpnie na pó³nocny
  wschód kontynentu. W³aœnie tam jest wulkan, czyli...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Œwi¹tynia Ognia ==-
  
  Zostawiasz tutaj Amaranta i Freyê.
  
  Amarant - "Dlaczego muszê iœæ z ni¹?"
  Zidane - "Przepraszam, wola³byœ iœæ z Eiko?"
  Amarant - "......"
  
  No i pójd¹... Steiner i Quina to nie jest dobra para... Leæ na po³udniowy
  zachód od Oelivert (Zapomniany Kontynent). Tam jest...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Œwi¹tynia Wiatru ==-
  
  Bardzo silny wiatr powoduje, ¿e Vivi nie mo¿e iœæ, ale Steiner mo¿e
  normalnie iœæ, poniewa¿ ma ciê¿k¹ zbrojê. Id¹ oni na przód, a ty musisz
  iœæ do Œwi¹tyni Ziemi z Quin¹. Wyekwipuj siê w najlepszy sprzêt i ruszaj
  na pustyniê, na wschodzie Zewnêtrznego Kontynentu. Niedaleko znajduje
  siê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Œwi¹tynia Ziemi ==-
  
  Wyl¹dujesz tam razem z Quin¹...
  
  Quina - "Zidane. Chcia³eœ iœæ ze mn¹!"
  Zidane - "Có¿... Zosta³y my same resztki..."
  Quina - "Nie musisz wyjaœniaæ! Ja cieszyæ."
  Zidane - "Co?"
  Quina - "Stare powiedzenie mojego klanu...
       'Resztki dobre!'"
  
  Hmmmm... IdŸcie przed siebie. Nagle, przed wami z ziemi zacznie wyrastaæ
  œciana! Wciskaj teraz "X" gdy zobaczysz "!". Akcja przeniesie siê na
  chwilê do Œwi¹tyni Wody, gdzie Eiko i Dagger maj¹ podobny k³opot jak ty.
  Teraz powracamy do Zidane'a i Quiny. Dotarli oni do miejsca, gdzie nale¿y
  wsadziæ lustro. Jednak us³yszysz pewien g³os... Tymczasem Freya i Amarant
  tak¿e ominêli pu³apkê. Pojawi siê przed nimi Stra¿nik Ognia. Zidane i
  Quina tak¿e maj¹ k³poty ze Stra¿nikiem... Ziemi. S¹ oni Stra¿nikami Terry.
  Vivi i Steiner tak¿e spotkali Stra¿nika... A akcja wróci do Zidane'a,
  gdzie rozpoczyna siê walka...
  
   ______________________________________________________
  |         Earth Guardian           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 20000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  11AP       |
  |             |   Gile: 4512 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Rubber Suit   | Przedmioty po walce:   |
  |    Avanger     |   Phoenix Pinion     |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jest to jeden z najtrudniejszych przeciwników w grze |
  | i nawet nie próbuj kraœæ! Jedyna s³uszna taktyka   |
  | jest taka, aby Zidane atakowa³ fizycznie (mo¿liwe,  |
  | ¿e bêdzie w Transie), a Quina niech leczy. Gdy HP  |
  | bossa spadnie poni¿ej 15000, niech Quina... Zje go. |
  | Nauczy siê czaru Earth Shake. Jest to jeden z    |
  | niewielu bossów, których mo¿esz zjeœæ.        |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce wsadzisz lustro na miejsce i wrócisz do statku, aby polecieæ
  po innych cz³onków dru¿yny...
  
  Akcja przeniesie siê do naszych dwóch dziewczyn. Eiko sobie nagle coœ
  przypomni...
  
  Eiko  - "Chcia³am siê ciebie coœ spytaæ!
       Czeka³am na tak¹ okazjê jak ta!
       Tylko mi szczerze odpowiedz, dobrze?"
  Dagger - "Najpierw zadaj mi pytanie..."
  Eiko  - "...Czy kochasz...Zidane'a?"
  Dagger - "C-Co? Dlaczego...?"
  Eiko  - "Musisz mi odpowiedzieæ! Kochasz go czy nie?"
  
  [S³ychaæ zbli¿aj¹cy siê statek]
  
  Eiko  - "Czy coœ mówi³aœ Dagger?"
  Dagger - "ChodŸmy Eiko!"
  Eiko  - "H-Hej czekaj! To nie fair!"
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Hilda Garde 3 ==-
  
  Waszym nastêpnym celem jest Shimmering Island na po³udniu od Esto Gaza.
  Amarant spyta siê ciebie, co ciê motywuje do tego? Masz odpowiedzi:
  - "Zrobiê wszystko dla Dagger"
  - "Aby dowiedzieæ siê, co planuje Kuja"
  - "Nie wiem"
  
  Gdy odpowiesz, Amarant powie:
  
  Amarant - "Chyba wiem dlaczego on wygra³, a ja przegra³em.
        Przegra³em przeciwko sposobowi jego myœlenia..."
  
  Ustaw dru¿ynê i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  To twoja ostatnia wizyta na Gaii na 3CD... OdwiedŸ wiêc wszystkie miasta,
  sklepy, itp. Nie bêdê pisa³ co robiæ dok³adnie. Oto lokacje, które nie
  bêd¹ dostêpne na 4CD:
  
  - Ice Cavern
  - Gizamaluke's Grotto (nie wszystkie wejœcia)
  - Fossil Roo
  - Oeilvert
  - Esto Gaza
  - Pinnacle Rocks
  - Observatory Mountain
  - Conde Petie
  - Conde Petie Mountain Path
  - South Gate
  - North Gate
  
  Obowi¹zkowo odwiedŸ Esto Gaza i kup tam to, czego nie masz. Poza tym,
  mo¿esz znaleŸæ kilka przedmiotów w South i North Gate. Co jeszcze... Na
  aukcji w Treno mo¿esz spróbowaæ kupiæ Dark Matter, poniewa¿ na 4CD nie
  jest on ju¿ dostêpny (a mo¿e siê przydaæ...). Kiedy bêdziesz ju¿ gotowy,
  wsiadaj na statek i leæ w kierunku Shimmering Island!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Shimmering Island ==-
  
  Pole magnetyczne dooko³a wyspy wszystko miesza, a statek jest wci¹gany
  do œrodka. Ostatnia decyzja. Mo¿esz lecieæ dalej, albo wycofaæ siê
  jeszcze. Jak myœlisz, co wybraæ?
  
  Gdy podlecicie jeszcze trochê bli¿ej œrodka, wyjdziecie na mostek i...
  Macie skoczyæ do œrodka! Wyspa to coœ w rodzaju teleportera, wiêc nic siê
  wam nie powinno staæ. Gdy podlecicie jeszcze bli¿ej, dusze z Gaii bêd¹
  wci¹gane, a wy zaczniecie unosiæ siê w powietrzu! Wiêc leæmy...
  Mamy tylko jeden cel i jest nim...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Terra ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Ring Leader             -------
     Hecteyes
  
  Przedmioty:             Karty:
     Coronet               -------
     Dragon Wrist
     Elixir
     Mythril Racket
     Remedy
     Demon's Vest
     Minerva's Plate
  
  
  Ca³a niebieska... To w³aœnie ona. Zidane jest sam, inni cz³onkowie dru¿yny
  wyl¹dowali w ró¿nych miejscach. Nagle ekran rozb³yœnie i przed tob¹ pojawi
  siê jakiœ starszy facet.
  
  Facet - "Wiêc nareszcie tu jesteœ. Czas ju¿ nadszed³..."
  Zidane - "Kim ty jesteœ!?"
  Facet - "Pytasz siê mnie o imiê? Wiêc pozwól, ¿e ja siê spytam...
       Jak masz na imiê?"
  Zidane - "Ja!? Jestem Zid-"
  Facet - "Jak masz na imiê?"
  Zidane - "Co jest z tob¹!? W³aœnie chcê ci powiedzieæ!"
  Facet - "Wiêc wierzysz, ¿e dane imiê ma znaczenie...
       Ch³opcze, zosta³eœ otumaniony œwiat³em niebieskiego ksiê¿yca."
  Zidane - "Proszê, proszê... Chyba jesteœ z Terry..."
  Facet - "Nie wiesz nic i to wszystko.
       Zobacz czym jest Terra i kim ty jesteœ..."
  
  Mówi¹c to, facet zniknie. Po chwili do³¹czy do ciebie Dagger. Reszta
  dru¿yny czeka na ciebie. Ustaw wiêc swoj¹ dru¿ynê i ruszajmy!
  
  IdŸ na prawo, a¿ dojdziesz na kolejny ekran. A tam zobaczysz dziewczynê,
  która wygl¹da tak samo jak ty! Ucieknie... IdŸ na lewo po skrzynkê z
  Coronet, a na kolejnym ekranie skrzynkê z Dragon Wrist. Teraz wróæ do
  miejsca gdzie widzia³eœ dziewczynê i idŸ na pó³noc. Na kolejnym ekranie
  znajdziesz skrzynkê z Elixirem i znowu zobaczysz dziewczynê, która dalej
  bêdzie uciekaæ. Biegnij ca³y czas za ni¹, a¿ przejdziesz przez "most".
  Teraz zejdŸ po pajêczynie na dó³ i idŸ na lewo. Zabierz ze skrzynki
  Mythril Racket i wróæ siê do poprzedniej pajêczyny. Teraz zejdŸ jeszcze
  ni¿ej pajêczyn¹ obok i zabierz ze skrzynki Remedy. Wróæ siê tam gdzie
  znalaz³eœ Mythril Racket i zejdŸ na dó³ po pajêczynie. Tam zabierz
  Demon's Vest ze skrzynki i podejdŸ do dziewczyny. Tym razem nie
  ucieknie, tylko powie, ¿e nic nie pamiêtasz (???). Biegnij dalej za ni¹
  i na moœcie, powie ci, abyœ szed³ dalej. Teraz wbiegnij na schody, ale
  dalej idŸ w prawo i zejdŸ niewidzialn¹ œcie¿k¹ na dó³ (skorzystaj z
  Selectu). Tam czeka na ciebie skrzynka z Minerva's Plate. Teraz wróæ
  siê i biegnij na górê po schodach. W koñcu dojdziesz do pewnego starego
  miejsca. Za wami przyjdzie dziewczyna i powie...
  
  "Witaj w domu.
   Tutaj nale¿ysz
   Miejsce, w którym powinieneœ pozostaæ...
   ...Jest tu"
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Bran Bal ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     -------               -------
  
  Przedmioty:             Karty:
     Wind Edge              -------
     Elixir x2
  
  
  Nagle, ziemia zacznie siê trz¹œæ i zobaczycie statek, który zniszczy³
  Madain Sari i Alexandriê oraz zabi³ matkê Dagger. Invincible... Dagger na
  jego widok wszystko sobie przypomni i zemdleje. Zostawisz ksiê¿niczkê ze
  Steinerem, a ty udasz siê na poszukiwanie miejsca do odpoczynku. Wybierz
  dru¿ynê i idŸ na prawo. Tam zobaczysz, ¿e WSZYSCY wygl¹daj¹ tak jak ty!
  WejdŸ do budynku po prawej i zabierz ze skrzynki Wind Edge. Uwolnij te¿
  moogla, poniewa¿ mo¿e on ci sprzedaæ kilka dobrych przedmiotów. WeŸ te¿
  od niego list do Mozme. WyjdŸ st¹d i wejdŸ do budynku na pó³nocy. ZejdŸ
  na dó³ schodami po prawej i znajdziesz tam Elixir. Wróæ na górê i idŸ na
  lewo. Teraz wejdŸ do pomieszczenia po lewej. Tutaj Dagger mo¿e siê
  przespaæ. Dagger i reszta bêd¹ w tym "domku", a my zobaczymy jak Eiko
  pyta siê miejscowych o lekarstwa, nikt jednak jej nie odpowiada. Znajdzie
  jednak dziewczynê, któr¹ przez ca³y czas œledziliœcie...
  
  Dziewczyna - "Gdzie twój mê¿czyzna?"
  Eiko    - "M-Mój mê¿czyzna? MÓJ mê¿czyzna!?
         Czy mówisz o Zidanie!? Nawet ja go tak nie nazywam!
         Ale on nie jest dla ciebie! On i Dagger s¹ dla siebie
         stworzeni! Nawet nie masz szans!"
  Dziewczyna - "Powiedz mu, ¿e bêdê czekaæ w podziemnym laboratorium."
  
  Hmmm... Eiko wróci do reszty, a Dagger zacznie siê budziæ. Zidane wyjdzie
  bez s³owa. WejdŸ jednak z powrotem i zabierz ze skrzynki Elixir. Teraz
  idŸ do podziemnego laboratorium (miejsce, gdzie znalaz³eœ pierwszy
  Elixir). Bêdzie tam na ciebie czeka³a dziewczyna, któr¹ widzia³eœ
  wczeœniej. Powie ci, ¿e ona i inni tutaj to Genomy. Powie te¿, ¿e ty
  jesteœ Genomem. Powie ci te¿, ¿e jesteœ specjalny. Oni s¹ zwyk³ymi
  noœnikami dusz. Ty masz specjalne zadanie. Taka by³¹ wola Garlanda...
  Biegnij za dziewczyn¹. Powie ci, ¿e Garland jest opiekunem tej planety.
  Jego zadaniem jest przywrócenie ludnoœci Terry, którzy œpi¹ od lat.
  Kiedy nadejdzie czas, œwiat³o tej planety zmieni siê z niebieskiego na
  czerwony i Gaia stanie siê Terr¹. Wtedy te¿, dusze ludzi Terry zajm¹
  Genomy.
  
  "Dusze zradzaj¹ siê z planety i powracaj¹ do niej.
   Garland chcia³ zapanowaæ nad tym procesem...
   ...i ty mu mia³eœ w tym pomóc."
  
  Dziewczyna bêdzie chcia³a ciê zaprowadziæ do Garlanda... Eiko wyruszy,
  aby poszukaæ Zidane'a. Obejrzyj ATE "Place to Call Home", w którym Quina
  bêdzie chcia³a... Zjeœæ kamieñ. Poli¿e go i... "Hmmm... S³ony" Echhh...
  Wtedy, zauwa¿y on/a Zidane'a. Zidane odejdzie, a ty jako Eiko wyjdŸ z
  budynku. Obejrzyj kolejne ATE "Where the Heart Is", w którym Vivi
  próbuje nawi¹zaæ kontakt z innymi. Powie, ¿e "Ich mózgi wysz³y na obiad
  i nied³ugo wróc¹...". Jako Eiko, wejdŸ do budynku na pó³nocy i obejrzyj
  kolejne ATE, "Came into this World". Tym razem, Amarant zaczepia
  Zidane'a.
  
  Zidane - "Amarant, mogê siê ciebie coœ spytaæ?"
  Amarant - "Nie."
  Zidane - "Czy... masz rodziców lub rodzinê?"
  Amarant - "Co za g³upie pytanie."
  Zidane - "Przepraszam. By³em ciekawy."
  Amarant - "Nie pamiêtam ¿adnych kochaj¹cych rodziców. Pierwsza twarz,
        któr¹ widzia³em, to twarz faceta, z którym musia³em siê biæ.
        Znajdowa³em sens ¿ycia poprzez walkê."
  Zidane - "Dziwne jak mówisz to w czasie przesz³ym. Wszystko dziêki
        mojemu wp³ywowi."
  Amarant - "...A ty?"
  Zidane - "Co? Chodzi ci o moich rodziców?
        ...Ja nie mam rodziców."
  
  Jako Eiko porozmawiaj z Quin¹, a nastêpnie wyjdŸ z nim/ni¹ na zewn¹trz.
  Teraz obejrzyj ATE "The Truth". Zidane przejdzie przez portal do
  Pandemonium. Zamku, gdzie dusze czekaj¹ na swoje obudzenie. Wtedy
  powiesz, ¿e nie ¿egnasz siê z przyjació³mi, poniewa¿...
  
  Zidane - "Jestem przeciwnikiem ludzi z Gaii."
  
  Jako Eiko porozmawiaj z Vivim i wejdŸ do domku po prawej. Bêdzie tu...
  Stiltzkin! Kup od niego zestaw "Diamond, Elixir i Ether" za 2222 Gili
  i idŸ na lewo. Dalej porozmawiaj z Amarantem... No i ca³a dru¿yna :).
  WejdŸcie w zielone œwiat³o, gdzie dziewczyna powie wam, ¿e poszed³ do
  Pandemonium. Akcja przeniesie siê do Zidane'a, który dotar³ ju¿ do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pandemonium ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Amdusias              20 007 Gili
     Abadon
     Shell Dragon
     Mover
     Silver Dragon (boss)
     Garland (boss)
     Kuja (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Holy Mitre             -------
     Battle Boots
     Carabini Mail
  
  
  Biegnij przed siebie i po chwili zobaczysz Garlanda...
  
  Garland - "Dwadzieœcia lat temu, straci³em jednego z moich najcenniejszych
        Genomów. Stworzy³em go i wys³a³em na Gaiê, aby przerwa³ proces
        przesy³u dusz.
        Ty jesteœ tym Genomem... Cieszê siê, ¿e powróci³eœ."
  
  Garland - "Jest jeszcze jeden, stworzony tak jak ty.
        To byæ mo¿e przez niego, wszystko siê nie uda³o."
  Zidane - "On!? O kim ty mówisz!?"
  Garland - "O kimœ, kogo dobrze znasz.
        ChodŸ za mn¹... Czas kiedy Gaia siê stanie Terr¹ jeszcze nie
        nadszed³."
  
  Co mo¿emy zrobiæ? IdŸ za Garlandem... Skacz po k³adkach, aby dogoniæ
  Garlanda. Powie, ¿e 24 lata temu powsta³ Genom, taki jak ty. By³ zbyt
  silny, aby zostaæ zwyk³ym noœnikiem, wiêc dosta³ misjê zniszczenia
  obiegu dusz na Gaii. Dowiesz siê, ¿e obaj jesteœcie bardzo podobni...
  Mo¿e on byæ nazwany twoim bratem... Na imiê ma Kuja. IdŸ dalej za
  Garlandem i dowiesz siê, ¿e aby przerwaæ obieg dusz, nale¿a³o wywo³aæ
  wojnê. Kuja zrobi³ doskonale to, co mia³ zrobiæ. Ale kiedy powsta³
  Zidane, Kuja ba³ siê. Porwa³ ciê i zostawi³ na Gaii, œwiecie, który
  mia³ zostaæ zniszczony. Dojdziecie do obserwatorium. Kiedy niebieskie
  œwiat³o planety zmieni siê w czerwone, Gaia stanie siê Terr¹. Dowiesz siê,
  ¿e Kuja nie jest nieœmiertelny. Zidane powie, ¿e nie chce byæ "anio³em
  œmierci" Garlanda. Jego dom, jest na Gaii... Bêdziesz chcia³ walczyæ z
  Garlandem, ale zemdlejesz.
  
  Po chwili ujrzysz... Kujê... Chce on rz¹dziæ ludŸmi z Gaii i Terry.
  I ma do tego moc... Invincible...
  
  Akcja wróci do Zidane'a, który przypominaæ sobie bêdzie wszystkie chwile
  spêdzone na Gaii... Zidane ubzdura sobie, ¿e jest tylko pustym noœnikiem
  jak reszta. Vivi i Eiko obudz¹ Zidane'a, ale ten ich zostawi i pójdzie
  sam. Zaatakuje ciê wtedy potwór, Amdusias. Po chwili walki, przyjdzie ci
  z pomoc¹ Freya, a nastêpnie Amarant. Po walce, sam idziesz na przód
  ignoruj¹c Freyê i Amaranta. Dalej zobaczysz, jak Steiner i Quina walcz¹
  z jakimœ potworem. I kolejna walka, tym razem to Steiner i Quina walcz¹
  z Abadonem. Po chwili przyjdzie Zidane i wam pomo¿e. Razem pokonacie
  potwora, ale po walce Zidane i tak was ignoruje i idzie sam. W kolejnym
  pomieszczeniu walczy on z Shell Dragonem. Jeden z jego ataków, obni¿a
  HP Zidane'a do 1. Gdy wydaje siê, ¿e to koniec przybywa Dagger, która ciê
  leczy. Po walce, Dagger siê pyta Zidane'a dlaczego to zrobi³...
  
  Zidane - "Spróbuj zrozumieæ... Nie chcê nikomu sprawiaæ k³opotu."
  Dagger - "Czy nie jesteœmy twoimi przyjació³mi!?"
  Zidane - "Chcê tak myœleæ! Dlatego zawsze...
       Nie jestem z Gaii. To w³aœnie ja mia³em zniszczyæ Alexandriê!
       Nie mogê byæ waszym przyjacielem!"
  Dagger - "Zawsze nas chroni³eœ.
       Ale ci¹gle nie rozumiesz, ¿e my te¿ ciebie chroniliœmy!
       Uwa¿aliœmy na ciebie, jak ty uwa¿a³eœ na nas...
       I wierzyliœmy w ciebie, jak ty wierzy³eœ w nas!
       Tak jak nas chroni³eœ...
       Chcemy chroniæ ciebie."
  
  Razem z Dagger, Quin¹ i Steinerem pójdziecie po innych. Wszyscy czekaj¹
  w pierwszych pokojach, w których by³eœ po prawej stronie. Wybierz dru¿ynê,
  zasave'uj u moogla i ruszaj w drogê! Najpierw jednak idŸ na prawo, gdzie
  znajdziesz Holy Mitre. Teraz przez ca³y czas idŸ na lewo. Gdy dojdziesz
  do dziwnego miejsca z kilkoma "dzbanami". Po wciœniêciu przycisku na
  œcianie, niektóre z nich zaczn¹ wydobywaæ z siebie parê. Jeœli w ni¹
  wejdziesz, bêdziesz walczy³. Masz 30 sekund na przedostanie siê na drug¹
  stronê. Jeœli nie zd¹¿ysz, próbujesz jeszcze raz. Gdy ci siê uda, idŸ
  do przodu i pobaw siê urz¹dzeniem. Ustaw je jak chcesz i idŸ na lewo. 
  Tam spróbuj wskoczyæ na platformê. Nie wa¿ne czy ci siê uda, czy nie, wróæ
  do kontrolera i znów siê nim pobaw. Zrób to samo co wczeœniej i znowu wróæ
  do kontrolera. Teraz, reszta dru¿yny bêdzie operowaæ urz¹dzeniem, a ty
  mo¿esz korzystaæ z windy. IdŸ na platformê po lewej i spróbuj z niej
  wezwaæ windê. Nie uda siê, wiêc wciœniej "Select" i ustaw windê na 1.
  WejdŸ na platformê i wjedŸ wy¿ej. Teraz wejdŸ jeszcze wy¿ej i tam wezwij
  windê. Nie wejdziesz, wiêc ustaw j¹ na 3. Teraz wejdŸ i zabierz ze
  skrzynki 20007 Gili. ZjedŸ ni¿ej i przejdŸ obok. Ustaw windê na 4 i wejdŸ
  na ni¹. Wjedziesz na górê. Teraz idŸ na pó³nocny wschód od miejsca, w
  którym stoisz. Tam teleportuj siê na piêtro wy¿ej. IdŸ na lewo i
  teleportuj siê ni¿ej. IdŸ przed siebie i dojdziesz do skrzynki z Carabini
  Mail. Teraz idŸ na prawo i teleportuj siê ni¿ej, gdzie znajdziesz Elixir.
  Wróæ na górê i idŸ do teleportera na pó³nocy. Teleportuj siê wy¿ej i
  skorzystaj z kolejnego teleportera. Wrócisz do windy. IdŸ teraz na
  po³udnie i do teleportera po lewej. Teraz idŸ przed siebie i na
  rozdzieleniu dróg, wybierz tê po³udniow¹. Teleportuj siê dwukrotnie i
  zabierz skrzynkê z Battle Boots. Wróæ siê teraz do rozdzielenia dróg
  i wybierz drogê na pó³noc. Teleportuj siê dwukrotnie na górê i dojdziesz
  do moogla. Daj mu list od Moorocka, zmieñ cz³onków dru¿yny i wylecz siê.
  Tak¿e zasave'uj... Gdy bêdziesz gotowy, idŸ na wschód do przejœcia.
  Moogles ciê zatrzyma i spyta, czy na pewno chcesz tam iœæ... Raz siê
  ¿yje!
  
  Garland - "Tam jest obserwatorium... Mówi³eœ, ¿e zostaniesz moim
        anio³em œmierci... Ale pomyœl przez chwilê... Czy samo ¿ycie
        nie jest œmierci¹? Inne formy ¿ycia musz¹ umrzeæ, aby inne
        prze¿y³y... Czasem, zabija nawet tych, z którymi dzieli siê
        krwi¹... Aby ¿yæ, nale¿y daæ ¿yciu znaczenie, jednak trzeba
        te¿ odebraæ ¿ycie innym, aby prze¿yæ... Cywilizacja to
        widzi... Dusze Terry bêd¹ spaæ, dopóki tego nie zrozumiej¹.
        Rozapoczn¹ nowe ¿ycie w nowym œwiecie. W œwiecie, w którym
        ¿ycie i œmieræ stan¹ siê jednoœci¹...
        Zidane... Spytam siê jeszcze raz...
        Kim jesteœ!?"
  Zidane - "Jesteœ smutnym cz³owiekiem Garland...
        Wiemy wiêcej od ciebie... Nie jesteœmy doskonali, ale mamy
        przyjació³, którzy nam pomagaj¹. To jest nasz powód do ¿ycia!"
  
  Nagle pojawi siê Srebrny Smok Kuji i rozpocznie siê pierwsza walka...
  
   ______________________________________________________
  |          Silver Dragon           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 26000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  13AP       |
  |             |   Gile: 5240 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Elixir      | Przedmioty po walce:   |
  |    Dragon Mail   |   Wind Edge       |
  |    Kaiser Knuckles |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | £atwa walka. Atakuj Shockiem Steinera (jeœli masz), |
  | a poza tym atakami fizycznymi i magicznymi. Easy... |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, Zidane spyta siê Garlanda czego pragnie dokonaæ. Ten ci¹gle
  mówi to samo. Chce przywróciæ Terrê. Zosta³ on stworzony, aby siê ni¹
  opiekoaæ. Ma czekaæ na czas, kiedy na œwiecie nie bêdzie ¿ycia, ani
  œmierci...
   ______________________________________________________
  |           Garland             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 40000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XXAP       |
  |             |   Gile: XXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Dark Gear    | Przedmioty po walce:   |
  |    Ninja Gear    |   XXXXXXXXXXXX      |
  |    Battle Boots   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Mimo, ¿e ma on bardzo du¿o HP, nie jest trudny. Jego |
  | ataki nie s¹ bardzo silne, a i nasze ciosy "dobrze" |
  | na niego dzia³aj¹. Co jedn¹ kolejkê zabiera³em mu  |
  | 10000 HP... Dobrze zgadliœcie, walka trwa³a dwie   |
  | tury...                       |
  |______________________________________________________|
  
  Jednak to nie wy zakoñczycie walkê. Z Garlanda zostaje wyssana jego
  si³a... To Invincible! Ale kto nim kontroluje? Chwila... To Kuja...
  
  Kuja - "Hahahaha!
      To zbyt proste!
      Invincible jest mój! Teraz mogê kontrolowaæ wszystkie dusze!
      Garland odda³ mi wszystko bez walki. Ten stary g³upiec by³ za
      bardzo nim zajêty. Teraz, tylko œmieræ na niego czeka.
      Biedny Garland... 'Uczeñ pokona³ mistrza...'
      To nie przypadek. Przeznaczenie mnie wybra³o, jako nowego w³adcê
      Terry! Czas, aby to zakoñczyæ."
  
  Kuja przyleci do was. I rozpoczyna siê trzecia walka...
  
   ______________________________________________________
  |            Kuja              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 44000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XXAP       |
  |             |   Gile: XXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ether      | Przedmioty po walce:   |
  |    Light Robe    |   XXXXXXXXXXXX      |
  |    Carabini Mail  |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nareszcie z nim walczymy... Stara dobra taktyka,   |
  | czyli najsilniejsze ataki fizyczne oraz magiczne.  |
  | Nie mam tu nic specjalnego do powiedzenia. Jednak  |
  | pod koniec walki...                 |
  |______________________________________________________|
  
  Stanie siê coœ niespodziewanego. Kuja wpadnie w Trans! Rzuci on
  najpotê¿niejszy czar na œwiecie - Ultimê, która was prawie zabija. Wtedy
  wszystko on wam wyjaœni. Kuja potrzebowa³ mocy z³ych dusz, które nie
  mog¹ umrzeæ, a by³y one w Invincible. Dusze z Madain Sari, Iifa Tree i
  Alexandrii. Podczas walki z Bahamutem, Invincible wci¹gn¹³ te¿ duszê
  Brahne. Wtedy Kuja podejdzie do Garlanda i kopnie go tak, ¿e zleci z
  klifu. Ale nie umrze...
  
  Garland - "Nigdy nie zbudujesz wiecznego królestwa..."
  Kuja  - "Ten g³os... Garland!?
        Czy zapomnia³eœ o czymœ?"
  Garland - "Czy myœlisz, ¿e taki defekt jak ty, bêdzie ¿yæ wiecznie...?"
  Kuja  - "...Co? O czym ty mówisz!?"
  Garland - "Stworzy³em ciê, abyœ ¿y³ dopóki Genome Zidane nie wyroœnie.
        By³o zbyt niebezpieczne, abyœ d³u¿ej ¿y³."
  Kuja  - "Co ty mówisz...?"
  Garland - "W twoim ¿yciu jest koniec... Nied³ugo umrzesz...
        Nawet jeœli ja umrê, ty umrzesz nie zostawiaj¹c za sob¹ œladu
        na œwiecie..."
  Kuja  - "H-Ha ha ha... Jakie ciekawe k³amstwo. chcesz powiedzieæ, ¿e
        ju¿ nied³ugo umrê? Ha ha ha... NieŸle Garland, ale nie
        nabiorê siê na takie sztuczki... Garland?
        Garland!? Odpowiedz mi!"
  Garland - "Zosta³eœ stworzony by niszczyæ. Jesteœ œmiertelny..."
  Kuja  - "Œmiertelny...?
        ...To koniec?
        Nie wierzê!
        Dlaczego mia³bym wierzyæ w tak¹ g³upi¹ historiê!?
        Mówisz mi, ¿e nied³ugo umrê, teraz gdy jestem najpotê¿niejszy
        na œwiecie? Ja...umrê!?
        Stracê duszê...?
        Ha... HAHAHAHAHAHA! Co za komedia! Zidane, czy to nie
        œmieszne!? Umrê jak czarni magowie, których stworzy³em!"
        Ja sam zniszczy³em prawie ca³¹Gaiê, a teraz jestem tylko
        marn¹ lalk¹!"
  Zidane - "Kuja...
        ...Kuja?"
  Kuja  - "...Nie pozwolê na to.
        Nie... Nie pozwolê, aby ten œwiat istnia³ beze mnie!"
  
  
  Mówi¹c to, Kuja wzniesie siê w powietrze i zacznie niszczyæ ca³¹ Terrê!
  Wam uda siê uciec, ale jak wrócicie na Gaiê??? ...... Invincible!
  Reszta dru¿yny idzie na statek, a ty i Dagger udacie siê, aby pomóc
  Genomom. Ruszaj œcie¿k¹ na dó³, a nastêpnie mostem. Dojdziesz do
  teleportera, który przetransportuje ciê do Bran Bal. W drodze, Zidane
  podziêkuje Dagger za to, ¿e pomog³¹ mu w Pandemonium. Widzimy jak
  dru¿yny ucieka, ale Quina siê zatrzymuje, aby coœ jeszcze zjeœæ... Na
  szczêœcie Freya j¹ zawo³a i pobiegnie on/a na statek. Wracamy do
  Zidane'a. Biegnij w kierunku wioski, gdzie rozdzielicie siê. Zidane
  pójdzie w prawo, a Dagger w lewo. W tym czasie zobaczymy, jak wszyscy
  teleportuj¹ siê na Invincible. Ale nie widzê Quiny! Na szczêœcie
  teleportuje siê inn¹ drog¹. Zidane znalaz³ dziewczynê, któr¹ pozna³
  na pocz¹tku. Dowiesz siê, ¿e ona tak¿e ma duszê, aby zast¹piæ ciebie
  i Kujê, gdy coœ siê nie powiedzie. Dowiesz siê te¿, ¿e ma ona na imiê
  Mikoto. Oboje uciekniecie do Invincible'a. Wejdziecie na statek i
  lecicie do góry, do wyjœcia z Terry... Kuja nie móg³ tu zostaæ... Te¿
  musia³ uciec, a to oznacza tylko jedno... Po zniszczeniu Terry, chce
  on zniszczyæ Gaiê... Ale najpierw, Steiner was zawo³a na mostek.
  
  Zidane - "O co chodzi? To tylko chmury."
  Dagger - "To nie normalna chmura..."
  Zidane - "Co...?
        Leæmy trochê ni¿ej i zobaczymy."
  Steiner - "Nie widzisz? Lecimy ju¿ ca³kiem nisko i tylko to widzimy!"
  Zidane - "Czyli co to mo¿e byæ..."
  Vivi  - "To Mg³a...
        To z czego zostali tworzeni czarni magowie, to co pokrywa³o
        Kontynent Mg³y..."
  Dagger - "Mg³a pokry³a ca³¹ Gaiê..."
  Zidane - "Jak...? Czemu?
        Kuja... Co teraz planujesz!?"
  
  
  
  Statystyka III CD:
  Czas        - 62:37:55     IloϾ Gili   - 42363G
  Poziom Zidane'a  - LV 44      IloϾ kart   - 100
  Poziom Viviego   - LV 43
  Poziom Freyi    - LV 23
  Poziom Quiny    - LV 25
  Poziom Steinera  - LV 40
  Poziom Dagger   - LV 42
  Poziom Amaranta  - LV 23
  Poziom Eiko    - LV 25
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                   P³yta IV
  
  Widzimy Wioskê Czarnych Magów, a w niej Viviego, jak gada z Numerem 288 na
  cmentarzu...
  
  Vivi  - "Dziêki! Na pocz¹tku sprawiali problemy, ale teraz idzie im
        dobrze."
  Nr. 288 - "Nie musisz mi dziêkowaæ. Pomog³eœ nam wszystkim."
  Vivi  - "To nie by³o nic wielkiego...
        Ale i tak wszystko bêdzie dobrze!"
  
  [Vivi wybiegnie, a Zidane przyjdzie na cmentarz]
  
  Zidane - "Czy jesteœ pewien, ¿e mog¹ tu zostaæ?"
  Nr. 288 - "Oczywiœcie. Wiêc, to by³ pomyœl Viviego?"
  Zidane - "Tak.
        Chcia³, aby Genomy rozpoczê³y nowe ¿ycie."
  Nr. 288 - "Jesteœmy podobni w wielu cechach...
        Mo¿e zrozumiemy ich lepiej i oni nas zrozumiej¹."
  Zidane - "Tak... Powiedzia³ te¿...
        Jeœli wy zaprzyjaŸnicie siê z Genomami, mo¿e ludzie i czarni
        magowie bêd¹ kiedyœ mogli ¿yæ razem..."
  Nr. 288 - "Jak ty i Vivi..."
  Zidane - "Nawet nie wiedzia³em czy go rozumiem do niedawna."
  Nr. 288 - "Dobrze siê nimi zaopiekujemy. Wasi przyjaciele s¹ naszymi
        przyjació³mi."
  Zidane - "Dziêki..."
  
  Teraz zobaczymy stajenkê chocobosa, a w niej czarnego maga, Genoma, Eiko
  i oczywiœcie chocobosa. Dowiesz siê, ¿e ma on ju¿ imiê. Bobby Corwen. Po
  chwili Genome siê przestraszy i wybiegnie, a chocobos za nim.
  
  Nr. 33 - "Wow. Chyba Bobby Corwen polubi³ naszego nowego przyjaciela."
  Eiko  - "Nie mo¿ecie do niego mówiæ po pierwszym imieniu...?"
  
  Teraz kamera uka¿e nam sklep z przedmiotami, a w nim maga, Genoma i Quinê.
  
  Quina - "Œwiat to bardzo proste miejsce.
       Œwiat ma tylko dwie rzeczy: Rzeczy, które mo¿esz zjeœæ i których
       nie mo¿esz zjeœæ."
  
  Tak te¿ to mo¿na rozumieæ... Kamera przesunie siê w prawo, gdzie jest
  Amarant, Genome i mag. Genomy nie wiedz¹ nawet, ¿e woda i czas p³yn¹...
  Po chwili dojdzie te¿ Freya...
  
  Amarant - "Jak dzieci..."
  Freya  - "To nie ich wina...
        Dopiero zaczêli ¿yæ swoim ¿yciem..."
  Amarant - "...Czy stracony czas mo¿e zostaæ nadrobiony?"
  Freya  - "Nie wiem... Ale mo¿emy zrobiæ tylko jedn¹ rzecz."
  Amarant - "Oczywiœcie."
  Freya  - "Musimy chroniæ ich przed tymi, którzy bêd¹ chcieli zabraæ ich
        czas!"
  
  Akcja przeniesie siê do wejœcia do wioski. Dagger prosi Steinera, aby nie
  mówi³ regentowi Cidowi o ich planach. Po chwili przyjdzie Zidane, a za nim
  Mikoto.
  
  Mikoto - "Nie macie szans. Znacie jego moc. On sam zniszczy³ ca³y œwiat...
        Nie macie ¿adnej szansy, aby go pokonaæ... Umrzecie."
  Nr. 24 - "Wow! Ta dziewczyna zna du¿o skomplikowanych s³ów!"
  Zidane - "Prawda? Jest trochê cyniczna, ale dobrze siê ni¹ opiekujcie.
        Ma na imiê Mikoto. Jest dla mnie jak m³odsza siostra."
  Mikoto - "C-"
  Zidane - "Mikoto! pos³uchaj swojego wielkiego brata i idŸ siê z kimœ
        zaprzyjaŸniæ!"
  Mikoto - "J-Jakie g³upie!"
  Zidane - "Mo¿emy byæ zwyk³ymi robakami wobec Kuji, ale poka¿emy ci, jacy
        mo¿emy byæ potê¿ni."
  Steiner - "'Nawet mucha ¿yje jeden dzieñ'!"
  Dagger - "Chyba nie o to chodzi³o Zidane'owi..."
  Zidane - "Ruszajmy do drzewa Iifa! Powstrzymamy Kujê!"
  
  
  Ustaw wiêc teraz swoj¹ dru¿ynê i...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gaia ==-
  
  Nowy statek, stara kontrola...
  
  "X"    - Do przodu
  "Trójk¹t" - Idziesz na mostek
  "Kwadrat" - Cofasz siê
  "O"    - Wychodzisz ze statku (tylko na trawiastym terenie)
  "Select" - Wyœwietlasz inny rodzaj mapy / chowasz j¹
  "L1, R1" - Zmieniasz k¹t kamery
  "L2"   - Zmieniasz automatycznie ustawienie kamery
  
  Na œwiecie pojawi³o siê kilka ciekawych rzeczy... Po pierwsze, Shimmering
  Island zniknê³a i maj¹c chocobosa mo¿esz zdobyæ tam Ultimê Weapon,
  najpotê¿niejsz¹ broñ dla Zidane'a. Po drugie, jak ju¿ pisa³em, korzenie
  drzewa Iifa s¹ na ca³ym kontynencie, poniewa¿ wszêdzie jest mg³a. I
  niestety niektóre korzenie zakry³y wejœcia do kilku lokacji, co pisa³em
  ju¿ wczeœniej. W sklepach pojawi³y siê nowe bronie. Szczególnie zapraszam
  do Daguerreo i Black Mage Village, gdzie mo¿esz znaleŸæ du¿o rzeczy.
  Jeszcze tylko wejdŸ na mostek ("Trójk¹t") i idŸ na po³udnie. Tam jest
  skrzynka z Piscesem, w moim przypadku ostatnim Stellazio. Teraz jest
  w³aœnie ostatnia chwila na wype³nienie wszystkich subquestów. Wyekwipuj
  swoje postacie i ruszaj do Iifa Tree. Ale...
  
  Gdy podlecicie do drzewa Iifa, ujrzycie and nim ogromn¹ kulê. Pewnie tam
  jest Kuja... Leæmy!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== ??? ==-
  
  Gdy bêdziecie siê zbli¿aæ, z kuli zaczn¹ wylatywaæ srebrne smoki! Setki,
  tysi¹ce! Nie poradzicie sobie z nimi sami! Nagle zostan¹ one zestrzelone
  przez flotê Cida! Statki toruj¹ drogê dla Invincibla, a wy lecicie dalej.
  Nagle kilkanaœcie smoków ma na was wpaœæ, ale drogê toruje im Red Rose!
  To Beatrix przysz³a wam z pomoc¹!
  
  Steiner - "Czerwona Ró¿a? Czy to... Beatrix!?"
  Zidane - "Zakocha³eœ siê w ca³kiem niez³ej kobiecie!"
  Steiner - "Tobie to powinienem powiedzieæ!"
  Dagger - "Chwila Steiner! Co masz przez to na myœli!?"
  Zidane - "Dobra, leæmy dalej!"
  
  Nikt ju¿ wam nie zagradza drogi, a wy ju¿ dotykacie kuli. I walka z jej
  g³ównym stra¿nikiem...
  
   ______________________________________________________
  |          Nova Dragon            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 57000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  13AP       |
  |             |   Gile: 9506 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Grand Armour   | Przedmioty po walce:   |
  |    Remedy      |   Wind Edge       |
  |    Dragon Wrist   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jeœli masz Shock Steinera, nie bêdzie to trudna   |
  | walka. W moim przypadku by³o tak, ¿e atak fizyczny  |
  | Zidane'a zabiera³ 5000HP, Flare Viviego tyle samo, a |
  | Shock Steinera zabiera³ 9999HP. Wystarcz¹ 3 kolejki |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce Quina powie, abyœcie teleportowali siê na dó³ statku. Wszyscy
  siê teleportuj¹ i znajdziecie siê przed dziwnym zamkiem. Nagle Zidane
  coœ us³yszy. To Garland i mówi tylko do ciebie. Powie ci, ¿e jesteœcie
  w...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Memoria ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Ash                 -------
     Chimera
     Veteran
     Iron Man
     Maliris (sub-boss)
     Tiamat (sub-boss)
     Kraken (sub-boss)
     Behemoth
     Lich (sub-boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     Kain's Lance            -------
     Angel Flute
     Mace of Zeus
  
  
  Memorii... Miejscu wspomnieñ...
  
  Garland - "To wasze wspomnienia stworzy³y to miejsce...
        Tutaj dowiecie siê ca³ej prawdy.
        Nie macie wyboru... IdŸcie..."
  
  Wybierz teraz czterosobow¹ dru¿ynê i idŸ do zamku. W œrodku zobaczysz znak
  "?" nad g³ow¹. W³aœnie st¹d mo¿esz teleportowaæ siê do Invincible i wróciæ
  na Gaiê. Teraz idŸ przed siebie i po lewej stronie zobaczysz dziwn¹ kulê.
  Ta kula zastêpuje w Memorii moogla. Mo¿esz tu zasave'owaæ, odpocz¹æ i
  zmieniæ cz³onków dru¿yny. IdŸ kawa³ek przed siebie i skrêæ w lewo, gdzie
  jest niewidzialna œcie¿ka. Tam znajdziesz Kain's Lance. IdŸ teraz na
  pó³noc, na kolejny ekran. Po lewej stronie zobaczysz "!". Wciœnij tutaj
  "kwadrat" i bêdziesz móg³ zagraæ w karty z Duchem Mistrza. IdŸ teraz
  schodami przed siebie na kolejny ekran. Teraz biegnij przez ca³y czas
  przed siebie i po chwili biegu rozpocznie siê walka z sub-bossem...
  
   ______________________________________________________
  |           Maliris             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  10AP       |
  |             |   Gile: 8532 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Genji Armour   | Przedmioty po walce:   |
  |    Ultima Sword   |   Phoenix Down      |
  |    Masamune     |   Phoenix Pinion     |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Stra¿nik Ognia - Maliris. Amarant i Freya z ni¹   |
  | walczyli, a teraz wasza kolej! Nie ma tu specjalnej |
  | taktyki, tylko pamiêtaj, ¿e pod koniec walki Maliris |
  | zaatakuje twoj¹ dru¿ynê atakiem 'Raining Swords',  |
  | który bardzo was os³abi. Musisz pamiêtaæ, aby mieæ  |
  | du¿o HP pod koniec walki.              |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce idŸ dalej i dojdziesz do miniatury zamku Alexandrii. Bêd¹ j¹
  obserwowaæ Quina, Dagger, Eiko i ty. Nagle, w tle zamku zobaczycie
  Invincible, Alexandra, i ca³e zniszczenie zamku. Quina nic nie zobaczy,
  poniewa¿ jej tam nie by³o i to nie jej wspomnienie.
  
  Garland - "Aby mnie pokonaæ, Kuja chcia³ zdobyæ Alexandra... Wypadek, 10
        lat temu wszystko rozpocz¹³..."
  
  Po lewej stronie "zamku" jest Angel Flute, a po prawej Save Point. IdŸ
  na prawo i wejdŸ po schodach. Sztorm... Po lewej stronie ekranu jest
  kolejny duch karciany, Duch Obrony. IdŸ na lewo i przechodz¹c przez
  most zobaczysz jak dwie dziewczyny wchodz¹ na ma³¹ ³ódkê. Zidane
  zapomni siê, ¿e to tylko wspomnienia. Ale... To s¹ wspomnienia Dagger.
  To by³a Dagger i jej prawdziwa matka w Madain Sari kilkanaœcie lat
  temu.
  
  Garland - "Ba³em siê eidolonów Gaii bardziej ni¿ czegokolwiek...
        Jednak postanowi³em siê z nimi rozprawiæ zanim sta³y siê
        ogromnym k³opotem."
  
  Ruszaj dalej i na kolejnym ekranie zobaczysz oko Invincible'a. Wtedy
  Garland powie ci, ¿e to co widzia³eœ przed chwil¹ by³o z twoich
  wspomnieñ, nie Garnet.
  
  Garland - "Ogromna moc by³a przyzwana na Gaiê podczas wojny...
        Jednak Gaianie nie byli gotowi, aby okie³znaæ tak¹ moc...
        Przestraszyli siê i rozdzielili klejnot na 4 czêœci...
        I modlili siê, aby nigdy go nie zobaczyæ."
  
  IdŸ po schodach na górê i po drodze zaatakuje ciê kolejny sub-boss.
  
   ______________________________________________________
  |            Tiamat             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  10AP       |
  |             |   Gile: 8820 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Blood Sword   | Przedmioty po walce:   |
  |    Feather Boots  |   Wind Edge       |
  |    Grand Helm    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Stra¿nik Wiatru - Tiamat. Z nim walczy³ Vivi i    |
  | Steiner. Jeœli Zidane ma atak Soul Blade i broñ   |
  | Ultima Weapon, zaatakuj Tiamata tym atakiem. Zaœnie |
  | i nic ci nie mo¿e zrobiæ. Bu³ka z mas³em ;)     |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce ruszaj dalej i dojdziesz do zrujnowanego miasta. Biegnij po
  schodach, a na kolejnym ekranie biegnij na dó³ i dalej œcie¿k¹. Teraz
  biegnij mostem, a nastêpnie schodami w górê. Na kolejnym zobaczysz
  ³¹czenie siê dwóch planet... Albo ksiê¿ycy. Garland ci wyjaœni, ¿e
  to jest Gaia wch³aniana przez Terrê. 5000 lat temu, tak siê mia³o
  staæ, ale Terra nie wch³onê³a Gaii, poniewa¿ by³o ju¿ na niej ¿ycie.
  To wszystko rozpoczê³o...
  
  Garland - "¯ycie na Terze dobiega³o koñca... Musieliœmy rozpocz¹æ
        fuzjê, która zniszczy³a cywilizacjê Terry.
        Terra by³¹ zbyt stara, aby cokolwiek wch³on¹æ.
        Wtedy stworzy³em drzewo Iifa, aby regulowa³o przep³yw dusz
        na Terrê."
  
  IdŸ teraz w kierunku budynku przed tob¹. W œrodku, zasave'uj i
  przejdŸ przez wodospad. Tam bêdziecie pod wod¹ i Quina bêdzie p³ywaæ.
  Ale to tylko wspomnienie... IdŸ teraz po schodach na górê. Wszyscy
  bêd¹ "pamiêtaæ", ¿e Gaia by³¹ kiedyœ wielkim oceanem. IdŸcie dalej do
  góry i po drodze bêdziecie walczyæ z Krakenem.
  
   ______________________________________________________
  |            Tiamat             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  10AP       |
  |             |   Gile: 17376 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Genji Helmet   | Przedmioty po walce:   |
  |    Wizard Rod    |   Phoenix Down      |
  |    Glutton's Robe  |   Phoenix Pinion     |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Stra¿nik Wody - Kraken. Z nim walczy³y Eiko i Dagger |
  | i chyba mia³y z nim k³opoty... Jest on ca³kiem    |
  | i na pewno zabije chocia¿ jedna postaæ. Taktyka   |
  | taka jak zwykle, czyli Amarant, Freya, Zidane i   |
  | Steiner atakuj¹, Vivi atakuje magi¹, Dagger i Eiko  |
  | lecz¹, a Quina korzysta z niebieskiej magii.     |
  | Krakenowi pomagaj¹ jego dwie macki, które mog¹ ci  |
  | przeszkadzaæ. Maj¹ po 20000HP, wiêc mo¿esz je zabiæ, |
  | aby nie przeszkadza³y ci podczas walki. Ja jednak  |
  | tak nie zrobi³em, a jednak wygra³em :)        |
  |______________________________________________________|
  
  IdŸ teraz dalej po schodach. IdŸ po "k³adce", a¿ dojdziesz na kamienn¹
  powierzchniê. Po prawej jest Save Point. Teraz wejdŸ po schodach i w
  g³êbi ekranu jest kolejny duch, z którym mo¿esz zagraæ - Rzadki Duch.
  Teraz mo¿esz iœæ na lewo do drzwi. Zobaczysz tutaj p³on¹c¹ planetê.
  Dowiesz siê od Garlanda, ¿e to narodziny Gaii. Ponad 5000 lat temu.
  
  Garland - "Terra siêgnê³a szczytu mo¿liwoœci. Ludzie wierzyli
        w swoj¹ przysz³oœæ. Ale to pewnoœæ doprowadzi³a do
        pocz¹tku koñca Terry. Wtedy, ja zosta³em stworzony, aby
        temu zaradziæ..."
  
  WejdŸ po drabinie na górê, a gdy dojdziesz do kolejnej drabiny, to po
  lewej znajdziesz Mace of Zeus, broñ dla Viviego, a po prawej kolejnego
  ducha, tym razem Ciemnego Ducha. Teraz wejdŸ po drabinie jeszcze
  wy¿ej i dojdziesz do dziwnego pomieszczenia. IdŸ przed siebie i nagle
  œciany pomieszczenia znikn¹, a ty rozpoczniesz kolejn¹, ju¿ ostatni¹
  walkê w Memorii...
  
   ______________________________________________________
  |            Lich             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  10AP       |
  |             |   Gile: 8436 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Genji Gloves   | Przedmioty po walce:   |
  |    Siren's Flute  |   Ether         |
  |    Black Robe    |   Phoenix Down      |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Stra¿nik Ziemi - Lich. Walczy³eœ ju¿ z nim, jednak  |
  | teraz jest on o wiele silniejszy ni¿ wczeœniej. Ma  |
  | takie ataki jak 'Death', 'LV5 Death' i 'Doom', co  |
  | czyni z niego potwora :). Taktyka taka jak w     |
  | poprzedniej walce, nie ma tu nic specjalnego (nie  |
  | licz¹c jego ataków :). Jeœli masz dobre postacie,  |
  | walka bêdzie prosta i szybka.            |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce idŸ na prawo. Jeœli zobaczysz "!" to oznacza, ¿e przesz³eœ
  grê w 12 godzin i mo¿esz uzyskaæ Excalibura II! Jednak jeœli œledzi³eœ
  ten opis, powinieneœ mieæ na liczniku coœ ponad 50 godzin :). Po lewej
  stronie od miejsca, w którym jesteœ, znajduje siê Save Point. Zrób co
  trzeba i idŸ do drzwi przed tob¹. Ale dalej nic nie ma... Garland
  powie ci, ¿e to kosmos. Powie ci, abyœ szed³ przed siebie... £atwo
  powiedzieæ... No ale idziesz i na szczêœcie nie spadasz. Teraz musisz
  iœæ przez ca³y czas w górê ekranu do œwietlistego punktu. Po prostu
  trzymaj strza³kê w górê.
  
  Garland - "Wejdziesz do nowej rzeczywistoœci. Nie ma ju¿ ¿adnego
        œwiata, ¿adnej przestrzeni. ŒledŸ swoje wspomnienia,
        pierwsze wspomnienia i nie bój siê..."
  Zidane - "Garland, czym s¹ nasze wspomnienia!?
        Dlaczego pamiêtam to, co nie jest moim wspomnieniem i to,
        co wydarzy³o siê bardzo dawno temu?"
  Garland - "......"
  Zidane - "Garland, proszê! Powiedz mi!"
  Garland - "...Nie ograniczaj wspomnieñ do swoich w³asnych doœwiadczeñ.
        To tylko pod³o¿e. Ka¿de ¿ycie na tym œwiecie, potrzebuje
        rodzica. Ten rodzic, tak¿e potrzebuje rodzica.
        ¯ycie jest po³¹czone, jedno za drugim. Jeœli pójdziesz t¹
        œcie¿k¹, odkryjesz jedno Ÿród³o. Tak samo mo¿na
        potraktowaæ wspomnienia. Wspomnienia nie s¹ izolowane w
        naszych duszach. Jest to akumulacja wszystkich wspomnieñ.
        Wspomnienia i ewolucja s¹ takie same."
  Zidane - "I co znajdê, gdy dotrê do Ÿród³a?"
  Garland - "To, co przewodniczy wszystkim wspomnieniom i ¿yciu.
        Kryszta³..."
  Zidane - "Kryszta³..."
  Garland - "Tutaj ciê zostawiam.
        Zidane...zajmij siê Kuj¹...
        ...i ochroñ krzyszta³.
        Powodzenia..."
  
  Garland - "Nawet jeœli ja, zosta³em stworzony by maj¹c wyznaczony tylko
        jeden cel, nie ¿a³ujê, ¿e urodzi³em siê na tym œwiecie."
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Œwiat Kryszta³ów ==-
  Przeciwnicy:             Pieni¹dze:
     Maliris               -------
     Lich
     Kraken
     Tiamat
     Deathguise (boss)
     Trance Kuja (boss)
     Necron (boss)
  
  Przedmioty:             Karty:
     -------               -------
  
  
  ...Ups. Mamy pewien k³opot. Tutaj WSZYSTKO jest stworzone z kryszta³ów.
  Który jest wiêc tym, który wszystko kontroluje? ...IdŸmy dalej. Gdzieœ
  tutaj musi byæ Kuja...
  
  IdŸ przez ca³y czas przed siebie, a¿ dojdziesz na kolejny ekran. Tutaj
  idŸ w lewo, a na kolejnym ekranie ca³y czas przed siebie. W koñcu
  dojdziesz do Save Pointa. St¹d mo¿esz teleportowaæ siê do wejœcia do
  Memorii, jednak jeœli to zrobisz, nie bêdziesz móg³ tak samo wróciæ.
  Bêdziesz musia³ przejœæ przez ca³¹ Memoriê i Œwiat Kryszta³ów. Jak
  bêdziesz gotowy, wejdŸ do przejœcia przed tob¹. IdŸ przed siebie, a
  tam... Kuja...
  
  Lewituje on przed kryszta³em. Jeœli tylko Kuja zniszczy kryszta³,
  zniknie wszystko. Gaia, Terra, inne planety... Powie ci on, ¿e Terra
  ju¿ rozpoczê³a wch³anianie Gaii.
  
  Zidane - "Nawet jeœli Gaia zostanie wch³oniêta, planeta pozostanie
       i rozpoczniemy nowe ¿ycie! Kuja, jesteœ wielkim tchórzem!
       Jeœli nied³ugo umrzesz, zostaw nas w spokoju!"
  Kuja  - "Dlaczego œwiat ma istnieæ beze mnie? To nie by³oby fair.
       Jeœli ja umrê, wszyscy umr¹! A ty Zidane, bêdziesz pierwszy."
  
  Kuja nasy³a na ciebie swojego pupilka, Deathguise'a.
  
   ______________________________________________________
  |           Deathguise            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  0AP       |
  |             |   Gile: 8916 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Duel Claws    | Przedmioty po walce:   |
  |    Elixir      |   Phoenix Down      |
  |    Black Belt    |   Wind Edge       |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Mam na niego tylko jedn¹ taktykê... Status Sleep,  |
  | rzucony za pomoc¹ Soul Blade'a. To wielkie      |
  | niedopatrzenie ze strony Square, ¿e taki boss ma   |
  | tak¹ s³aboœæ                     |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, podbiegnij do Kuji...
  
  Kuja  - "Nie wierzê, ¿e pokonaliœcie Deathguise'a...
       Có¿... Mój czas prawie min¹³. Czas umieraæ!"
  
   ______________________________________________________
  |          Trance Kuja            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 55000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XAP       |
  |             |   Gile: XXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ether      | Przedmioty po walce:   |
  |    Rebirth Ring   |   -------        |
  |    White Robe    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Pozwólcie, ¿e pozostawiê go wam samym.... Nie jest  |
  | to zbytnio trudna walka. Powiem tylko, ¿e Kuja nie  |
  | ma ¿adnych s³aboœci i nie dzia³aj¹ na niego ¿adne  |
  | statusy                       |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, Kuja powie:
  
  Kuja - "Ugh... I tak ju¿ umrê...
      Nie muszê siê ju¿ baæ...
      Ale nie umrê sam.
      Zabieram was ze sob¹!"
  
  Mówi¹c to, Kuja rzuci Ultimê, która wyrzuca go w ty³, a wy padacie
  na ziemiê...
  
  Znajdujecie siê na jakieœ górze... Wszyscy le¿¹, tylko Zidane odzyska³
  przytomnoœæ. Nigdzie nie ma kryszta³u... Nagle, us³yszysz czyjœ g³os...
  
  ???  - "Stoisz przed ostatnim wymiarem, a ja jestem ciemnoœci¹
       wiecznoœci..."
  Zidane - "K-Kim jesteœ!?"
  ???  - "Ka¿de ¿ycie czeka na œmieræ od urodzenia.
       ¯ycie boi siê œmierci, ale ¿yje po to, aby umrzeæ.
       Rozpoczyna siê z lêkiem.
       Lêk staje siê strachem.
       Strach prowadzi do z³oœci...
       Z³oœæ prowadzi do nienawiœæ...
       NienawiϾ, do cierpienia...
       Jedynym lekarstwem na to cierpienie jest zniszczenie
       wszystkiego. Kuja by³ œwiadkiem swojego strachu. Myœla³, ¿e
       uratuje siê niszcz¹c jedyny kryszta³."
  Zidane - "O czym ty gadasz?
       Dlaczego mi to mówisz?"
  ???  - "...Teraz jestem ju¿ pewny.
       Kuja to udowodni³. Wszystko ¿yje po to, aby umrzeæ.
       Nareszcie, œwiat odkry³ t¹ prawdê. Teraz, czas skoñczyæ ten
       œwiat."
  Zidane - "C-Co masz przez to na myœli!?"
  ???  - "Mam tylko jeden cel...
       Aby przywróciæ wszystko do œwiata zero, gdzie nia ma ¿ycia, ani
       krzyszta³u, który daje ¿ycie.
       W œwiecie bez niczego, strach nie istnieje. W³aœnie takiego
       œwiata pragnie ¿ycie."
  Zidane - "Co ty sobie wyobra¿asz!?
       Niczego nie skoñczysz!
       Nigdy, dopóki my ¿yjemy!"
  ???  - "G³upie stworzenie...
       Twój strach ju¿ ciê zawiód³.
       Pewnego dnia, wybierzesz zniszczenie wszystkiego, tak jak Kuja.
       Kiedy chcia³ zniszczyæ kryszta³, sens ¿ycia siê zakoñczy³.
       Teraz chodŸ... WejdŸ do œwiata zero, którego tak pragniesz..."
  Zidane - "Nie!
       Zniszczymy ciê i udowodnimy, ¿e siê mylisz!
       I przez nasze wspomnienia, przysz³e pokolenia przezwyci꿹
       ka¿dy strach!
       ...Nie poddamy siê teraz... Musimy walczyæ razem...
       Nawet jeœli przegramy, to nie wa¿ne... Nasze wspomnienia, bêd¹
       ¿yæ w nas... Wiêc nawet jeœli ¿yjemy, aby umrzeæ, nie bojê siê.
       Bêdê ¿yæ!"
  
  Pojawia siê ekran wyboru postaci. Wybierz postacie na ostatni¹ walkê w
  grze i zaczynaj... UWAGA!!! Mo¿esz teraz usun¹æ z dru¿yny Zidane'a!
  Po ustawieniu dru¿yny, ka¿dy z cz³onków przeka¿e swoj¹ moc innym i
  razem wyrusz¹ na walkê z Necronem. Jeszcze tylko ustaw wszystko w
  menu i ruszaj...
  
   ______________________________________________________
  |           Necron             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 55000HP   |   EXP: X        |
  |  MP: ???       |   AP:  XAP       |
  |             |   Gile: XXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Elixir x3    |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  |          Powodzenia...           |
  |______________________________________________________|
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                  Zakoñczenie
  
  Nad drzewem Iifa, Memoria zmienia swoj¹ postaæ do ma³ej kuli energii i
  wybucha. Wybuch pobudza korzenie drzewa Iifa do ¿ycia. Na ziemi widaæ
  promienie teleportera i pojawiaj¹ siê Dagger i Zidane.
  
  Zidane - "Nic Ci nie jest?"
  Dagger - "Nic... ale popatrz co siê dzieje."
  Zidane - "Wiêc to co mówi³ Kuja to prawda... Drzewo Iifa rozpoczyna
       gwa³town¹ reakcjê."
  
  [Inne postacie teleportuj¹ siê ko³o nich]
  
  Dagger - "Co siê teraz stanie?"
  Zidane - "Nie wiem, ale to nie wygl¹da najlepiej..."
  
  [Na ekranie widaæ statek Red Rose. Na mostku stoi Mikoto, Beatrix i
  dwóch rycerzy Pluto]
  
  Beatrix    - "...W¹tpiê czy ktoœ prze¿y³ tê eksplozjê..."
  1 rycerz Pluto - "Nieeee..."
  2 rycerz Pluto - "Kapitanie..."
  Mikoto     - "...Oni jeszcze ¿yj¹."
  Beatrix    - "Co!? Gdzie oni s¹?"
  Mikoto     - "...S¹ tam."
  Beatrix    - "Hilda Garde jest pewnie bli¿ej...
           Ty, wysoki."
  Haagen     - "Sir! Haagen, Rycerz Pluto VIII, generale!"
  Beatrix    - "Nie pyta³eam ciê o imiê. Natychmiast skontaktuj siê
           z Hild¹ Garde."
  Haagen     - "Tak jest, sir! Generale! Sir!"
  
  [Haagen odbiega. Na ekranie pojawia siê kokpit Hilda Garde 3]
  
  Cid   - "Proszê... Musicie ¿yæ..."
  Erin   - "Sire! Odbieramy sygna³ od Red Rose!"
  Cid   - "Wrzuæ go na interkom!"
  
  [Erin salutuje i wykonuje rozkaz]
  
  Mikoto  - "Tu Red Rode"
  Cid   - "Nie jesteœ genera³em Beatrix. Kim jesteœ?"
  Mikoto  - "Jestem Mikoto.
        Wszyscy ¿yj¹. Jesteœcie bardzo blisko od nich."
  Cid   - "Co!!!? Sk¹d to wiesz?"
  Mikoto  - "S³yszê go..."
  Cid   - "Kogo?
        Przygotowaæ siê natychmiast do l¹dowania!"
  
  [Hilda Garde 3 l¹duje przy naszych bohaterach]
  
  Zidane  - "To chyba Hilda Garde 3...
        Wygl¹da na to, ¿e Cid przyszed³ nam na pomoc."
        "Cid!"
  
  Cid   - "Dziêki Bogu, wszyscy ¿yjecie!
        WchodŸcie na pok³ad! Nie mamy czasu!"
  
  [Wszyscy id¹ na pok³ad oprócz Zidane'a i Dagger. Dagger powoli
  odchodzi]
  
  "...Powodzenia Zidane..."
  
  Zidane  - "Ach, cholera!"
  Dagger  - "Co siê sta³o?"
  Zidane  - "...Mo¿e pójdziesz przodem, dobrze? Zaraz do was do³¹czê.
        Muszê jeszcze coœ za³atwiæ..."
  Dagger  - "Co...!?"
  Zidane  - "...On ci¹gle ¿yje."
  Dagger  - "To niemo¿liwe..."
  
  [Wszyscy bohaterowie wracaj¹ do Zidane'a]
  
  Steiner - "Zidane! Co ty robisz!?"
  Zidane  - "Steiner... Zaopiekuj siê Dagger."
  Steiner - "Co!? C-Co masz przez to na myœli!?"
  Zidane  - "...Kuja jeszcze ¿yje. Nie mogê go zostawiæ."
  Steiner - "To jest idiotyczne. To, ¿e pochodzicie z tej samej planety
        nie oznacza, ¿e-"
  Zidane  - "Nie, to nie jest powód."
  Eiko   - "Zidane! Dlaczego to robisz!?"
  Zidane  - "Poniewa¿...
        Poniewa¿ ja zrobi³bym to samo gdybym by³ na jego miejscu.
        Pewnie walczy³bym z wami i rozpêta³bym chaos na Gaii tak
        jak on... Wiem, ¿e to brzmi g³upio...
        ...ale wiem, g³êboko w sobie, ¿e muszê to zrobiæ."
  Quina  - "Ty nie g³upi, Zidane.
        Ale ty pomóc Kuji to nie jest dobry pomys³. Jest zbyt
        niebezpiecznie."
  Zidane  - "...Nie mogê go zostawiæ. Zawsze bêdê go mia³ na sumieniu.
        Idê"
  Steiner - "Pope³niasz du¿y b³¹d!"
  Zidane  - "Mo¿e... Ale wszyscy musimy podejmowaæ w ¿yciu wa¿ne decyzje.
        Dla mnie teraz nadszed³ ten czas.
        Muszê siê przemóc, tak jak Vivi to zrobi³, aby przekonaæ siê
        kim naprawdê jest.
        To by³a dla niego bardzo wa¿na decyzja."
  Vivi   - "Nie jestem tego pewien... To nie by³o nic trudnego."
  Zidane  - "Tak ty myœlisz, ale ja bym nie zrobi³ tego co ty.
        Nauczy³eœ mnie, aby traktowaæ ¿ycie bardziej powa¿nie."
  Freya  - "Pewnie nie zmienisz zdania, wiêc idê z tob¹."
  Steiner - "Zasady rycerstwa mówi¹, ¿e nale¿y pomóc towarzyszowi kiedy
        tego potrzebuje. Ja równie¿ pójdê z tob¹!"
  Zidane  - "Hej, poczekajcie chwilê!
        Tak jak mówi³em, to moja wa¿na chwila, wiêc nie wtr¹cajcie
        siê. Kiedyœ bêdziecie musieli podj¹c tak¹ decyzjê jak ja.
        Poza tym, macie wa¿niejsze rzeczy na g³owach, na przyk³ad
        Burmecia i Alexandria."
  Freya  - "Chocia¿ raz w ¿yciu nie byæ uczciwy wobec siebie!?"
  Zidane  - "Przepraszam, ale nie-"
  Amarant - "Nie mogê tak odejœæ. To wbrew mojej naturze."
  Zidane  - "!?"
  Amarant - "Jesteœ taki prosty.
        Zapomnijcie ju¿ o nim. Nie da siê powstrzymaæ tego g³upca."
  Cid   - "Co wy tu jeszcze robicie!? W³aŸcie na pok³ad, teraz!"
  Amarant - "ChodŸcie. Zostawmy go i wracajmy do domu."
  
  [Amarant wbiega na statek]
  
  Zidane  - "...On siê nigdy nie zmieni."
        Dobra, s³yszeliœcie go! Uciekajcie st¹d zanim bêdzie za
        póŸno!"
  
  Eiko   - "Zidane, kocham ciê! Lepiej wróæ do nas!!!"
  
  [Eiko wbiega na statek]
  
  Quina  - "Zidane, muszê zjeœæ jeszcze wiêcej.
        Ja jeszcze chcê jeœæ!!! Musisz wróciæ, zabraæ mnie do
        ró¿nych miejsc, pokazaæ mi wiêcej jedzenia!"
  
  [Quina wbiega na statek]
  
  Freya  - "Ci¹gle nie wierzê, ¿e to robisz. Zmieni³eœ siê Zidane.
        Do nastêpnego!"
  
  [Freya wraca na statek]
  
  Vivi   - "Zidane, nauczy³eœ mnie nastêpnej wa¿nej zasady w ¿yciu.
        Dziêki..."
  
  [Vivi wbiega na statek]
  
  Dagger  - "Zidane..."
  Steiner - "Ksiê¿niczko... Musimy wracaæ."
  Dagger  - "......"
  Zidane  - "Dagger - znaczy siê, Wasza Wysokoœæ.
        To koniec porwania. Nie mogê ciê zabraæ nigdzie dalej.
        ...Przepraszam, ¿e by³em taki samolubny."
  
  [Dagger zbli¿a siê do Zidane'a; Steiner odchodzi na bok i
  odwraca siê do nich ty³em]
  
  Dagger  - "Nie... Nie jesteœ samolubny.
        ...Zrobi³eœ dla nas tak du¿o.
        Gdyby nie ty, pewnie prowadzi³abym nudne ¿ycie.
        Z tob¹, pozna³am œwiat i wielu ciekawych ludzi.
        Stawiliœmy czo³o wielu trudnoœciom... ale...Chyba
        nareszcie wiem co jest wa¿ne.
        Tak siê cieszê, ¿e ciê spotka³am. Nigdy tego nie zapomnê.
        Dziêkujê ci, Zidane
        ......
        ......  
        Obiecaj mi jedno... Proszê, wróæ z powrotem."
  
  [Ekran zaciemnia siê i Hilda Garde 3 odlatuje. Dagger i Zidane patrz¹
  siê na siebie po raz ostatni. Zidane odwraca siê i podchodzi do korzeni
  drzewa]
  
  Zidane - "Kuja! S³yszysz mnie!? Idê po ciebie!"
  Kuja  - "Ci¹gle masz czas... Zapomnij o mnie i uciekaj."
  Zidane - "Cicho b¹dŸ i zostañ tam gdzie jesteœ!"
  Kuja  - "Nie rozumiem ciê."
  Zidane - "Dobra, raz kozie œmieræ."
  
  [Korzenie drzewa Iifa lataj¹ dooko³a drzewa. Gdy korzenie zmierzaj¹ w
  stronê Zidane'a, Zidane skacze i zaczyna biec w kierunku drzewa. Nastêpne
  korzenie lec¹ w jego kierunku i zderzaj¹ siê ze sob¹, a Zidane wskakuje
  na jeden z nich i leci dalej. Stoi dumnie, lecz nagle traci równowagê i
  zauwa¿a, ¿e korzenie zaraz wpadn¹ na œcianê. Zidane zeskakuje i biegnie
  dalej. Wskakuje do dziury w drzewie i spada w dó³. Nagle czas siê
  zatrzymuje i ukazuje Kujê i Zidane'a. Kamera krêci siê wokó³ nich w stylu
  Matrixa. Wtedy Zidane spada dalej i uderza w pod³o¿e]
  
  Zidane - "U...Ugh...
       ...?"
  
  [Zidane wstaje]
  
  Zidane - "Uff... Ci¹gle ¿yjê...
       To chyba by³o ca³kiem g³upie."
  
  [Zidane wbiega po korzeniu i znajduje Kujê]
  
  Zidane - "Hej! Nic ci nie jest?"
  Kuja  - "Zidane...?
       Co ty tu robisz? Myœla³em, ¿e masz iœæ..."
  Zidane - "Czy nie zrobi³byœ tego samego gdybym to ja umiera³?"
  Kuja  - "......"
  Zidane - "......Nie wa¿ne."
  Kuja  - "Czy twoi towarzysze zdo³ali uciec?"
  Zidane - "Tak... Wiedzia³em, ¿e to dziêki tobie."
  Kuja  - "...Cieszê siê, ¿e prze¿yli."
  Zidane - "Có¿... na nas te¿ ju¿ pora."
  Kuja  - "......
       ...Nie powinienem ¿yæ na tym œwiecie po tym co zrobi³em.
       Jestem ju¿ niepotrzebny."
  Zidane - "Ka¿dy jest potrzebny...
       Pomog³eœ nam uciec, pamiêtasz?"
  
  Kuja  - "......
       Jak mnie pokonaliœcie, ju¿ nic mi nie zosta³o...nie mog³em
       nic straciæ. Dopiero wtedy zrozumia³em, czym naprawdê jest
       ¿ycie... Chyba by³o ju¿ za póŸno..."
  
  [G³owa Kuji odwraca siê od Zidane'a i Kuja przestaje siê ruszaæ]
  
  Zidane - "!!!?
       Hej! Nie umieraj tak przy mnie, dobra!?"
  
  [G³os wybuchu dobiega do Zidane'a, okazuje siê, ¿e korzenie wpad³y do
  dziury w drzewie, i przygniot³y Kujê i Zidane'a, a nastêpnie wiêcej
  korzeni na nich wlecia³o... Ekran ciemnieje. Nastêpnie s³ychaæ wybuch
  i widzimy Mikoto stoj¹c¹ przed drzewem Iifa]
  
  Mikoto
  "Kuja... To co zrobi³eœ by³o z³e..."
  "Ale da³eœ nam wszystkim jedn¹ rzecz... Nadziejê..."
  "Wszyscy zostaliœmy stworzeni ze z³ego powodu, ale ty siê temu
  przeciwstawi³eœ."
  "Nie chcemy o tym zapomnieæ. Chcemy, by pamiêæ o tobie przetrwa³a
  na zawsze..."
  "...aby przypomina³a nam, ¿e nie zostaliœmy stworzeni dla z³ego
  powodu - ¿e nasze ¿ycie, ma znaczenie."
  
  [Ekran ciemnieje i ukazuje siê napis "Jakiœ czas póŸniej...", widzimy
  Viviego w odbudowanej Alexandrii]
  
  Vivi
  "Wiêc, to jest Alexandria..."
  
  [Puck wbiega na Viviego przewracaj¹c go. Viviemu wypadaj¹ wszystkie
  bilety]
  
  Puck
  "Trochê siê poœpiesz, dobra!?"
  "Nie wierzê w to! Vivi!"
  
  Vivi
  "Vivi?"
  "Sk¹d znasz to imiê!?"
  
  Puck
  "O czym ty wygadujesz?"
  "To ja, Puck! Jak mog³eœ mnie zapomnieæ!?"
  
  Vivi
  "Puck...?"
  
  Puck
  "No wiesz, Puck!"
  
  Vivi
  "K-Ksi¹¿ê Burmecii!?"
  
  Puck
  "Przestañ! Co siê z tob¹ dzieje?"
  "Jeœli nie jesteœ Vivim, to kim ty jesteœ?"
  
  Vivi
  "Jestem..."
  "Synem Viviego!"
  
  [Jeszcze szeœciu Vivich wbiega na ekran]
  
  Puck
  "Raaaaaanyyyyyyyy!!!"
  "Ilu tu jest Vivich!!!"
  
  [Pierwszy Vivi podnosi bilety i ekran zaciemnia siê]
  
  "Zawsze o tobie mówi³em, Zidane. Jaki by³eœ dla nas specjalny,
  poniewa¿ nauczy³eœ nas jak wa¿ne jest ¿ycie."
  
  [Ekran ukazuje ruiny Burmecii. Sir Fratley i Freya skacz¹ na
  ziemiê i zaczynaj¹ rozmowê]
  
  Sir Fratley
  "Freya, nied³ugo wyruszasz, prawda?"
  
  Freya
  "Tak. Nie mogê siê doczekaæ tego spotkania."
  
  Sir Fratley
  "Alexandria... By³em tam wiele lat temu."
  
  [Oboje siadaj¹ ko³o siebie]
  
  Sir Fratley
  "Jak d³ugo zajmie odbudowa Burmecii...?"
  
  Freya
  "Mnie to nie obchodzi, póki jestem z tob¹."
  
  Sir Fratley
  "...Kocham ciê Freya."
  
  [Fratley obejmuje Freyê, a ona k³adzie swoj¹ g³owê na jego
  ramieniu]
  
  Freya
  (...Jednak ci¹gle nie pamiêta naszej przesz³oœci.)
  "Chcê mi³owaæ to co teraz."
  
  [Ekran siê zaciemnia]
  
  "Nauczy³eœ mnie, ¿e ¿ycie nie trwa wiecznie. Dlatego musimy
  sobie pomagaæ i ¿yæ a¿ do koñca."
  
  [Ekran siê zaciemnia, a nastêpnie ukazuje siê pokój Garnet.
  Wchodzi do niego Beatrix]
  
  Beatrix
  "Czas ju¿ po¿egnaæ siê z tym pokojem..."
  [Podnosi swój miecz w powietrze]
  "Save the Queen, dzielnie mi s³u¿y³aœ..."
  [Stawia swój miecz na stole]
  "Moja robota siê tu skoñczy³a."
  "¯egnaj Alexandrio..."
  
  [Wychodzi z pokoju i ekran siê zaciemnia]
  
  "Nawet gdy odchodzisz, zawsze bêdziesz w naszych sercach. I wiem,
  ¿e nie jesteœmy sami."
  
  [Ekran siê zaciemnia, a nastêpnie ukazuje ma³y mostek pomiêdzy
  Treno i South Gate. Chodzi po nim Amarant i wita siê z kimœ ruchem rêki]
  
  Amarant
  "...Hej."
  
  [Lani wbiega na ekran]
  
  Lani
  "Czemu idziesz do Alexandrii?"
  
  Amarant
  "Ty nie idziesz?"
  
  Lani
  "J-Ja tego nie powiedzia³am!"
  [Amarant idzie dalej]
  "H-Hej, czekaj!"
  
  [Lani biegnie za nim i ekran siê œciemnia]
  
  "Czemu siê urodzi³em... Jak chcia³em ¿yæ... Dziêki, ¿e da³eœ mi czas
  na myœlenie."
  
  [Na ekranie pojawia siê kuchnia w Alexandrii i Quinna w¹cha jedzenie]
  
  Quina
  "Dobre jedzenie nie tylko pyszne!"
  "Dobre jedzenie robione z sercem!"
  "To bardzo wa¿ne gdy gotujesz dla przyjació³!"
  
  [Ekran siê zaciemnia]
  
  "By robiæ to na co nastawi³eœ swe serce... To bardzo trudna rzecz do
  robienia... Wszyscy byliœmy tacy odwa¿ni..."
  
  [Ekran ukazuje windê w zamku w Lindblum. Regent Cid, Hilda i Eiko
  zje¿d¿aj¹ na dó³]
  
  Eiko
  "Szybko! Szybko!"
  "Musimy tam byæ przed rozpoczêciem!"
  
  Regent Cid
  "Ha, ha... Nie musimy siê tak œpieszyæ."
  "Statek teatralny nie mo¿e siê równaæ z moim nowym statkiem."
  "Moja nowa Hilda Garde jest najszybsza na œwiecie!"
  
  Eiko
  "Czy muszê ci przypominaæ?"
  "To samo mówi³eœ o statku teatralnym!"
  [Eiko odwraca siê ty³em]
  "...Ahem!"
  [Eiko odwraca siê spowrotem w kierunku Cida]
  "Tak powiedzia³eœ ojcze!"
  
  Regent Cid
  "Eiko... Jak mnie nazwa³aœ?"
  
  [Winda siê zatrzymuje i Eiko z niej wybiega]
  
  Hilda
  "Kochanie, powiedzia³a do ciebie 'Ojcze'..."
  
  [Eiko wraca do windy]
  
  Eiko
  "Mamo! Tato! Szybko!"
  
  [Eiko znowu wybiega z windy]
  
  Regent Cid
  "P-Powtórz to Eiko!"
  
  [Ekran siê zaciemnia]
  
  "Co mia³em robiæ gdy by³em samotny... To by³a jedyna rzecz, której nie
  mog³eœ mnie nauczyæ. Ale na to musimy sobie sami odpowiedzieæ..."
  
  [Ekran ukazuje zamek w Alexandrii. Beatrix wychodzi. Steiner stoj¹c z
  boku, zatrzymaje j¹]
  
  Steiner
  "Beatrix!"
  "Gdzie idziesz?"
  
  Beatrix
  "Proszê, nie pytaj mnie. Jeszcze siê nie zdecydowa³am."
  
  Steiner
  "Poczekaj! Wys³uchaj mnie!"
  <Thump-Thump...Thump-Thump...>
  "Ja, eeee..."
  "Ju¿ nigdy ciê nie opuszczê!!!"
  
  Beatrix
  "Steiner..."
  
  Steiner
  "Musimy chroniæ królow¹ razem!"
  
  [Ona podbiega do niego i ekran siê zaciemnia]
  
  "Jestem taki szczêœliwy, ¿e wszystkich pozna³em... Chcia³bym, abyœmy
  wyruszyli na wiêcej przygód. Ale chyba wszyscy kiedyœ musimy powiedzieæ
  '¿egnaj'."
  
  [Ekran ukazuje salê na statku teatralnym. Baku, Marcus, Cinna, Blank
  i Ruby wchodz¹ i zajmuj¹ swoje miejsca]
  
  Baku
  "Dobra, wy dranie! Ju¿ prawie tam jesteœmy!"
  "Od dawna nie byliœmy w Alexandrii."
  "Musimy im pokazaæ takie przedstawienie, którego nikt nie zapomni!"
  
  Ruby
  "Yeehaw!"
  
  Cinna
  "Po³amania nóg!"
  
  [Ekran siê znowu zaciemnia]
  
  "Dziêkujê wam..."
  	"Wszystkim."
  		"Powodzenia."
  
  "Moje wspomnienia, bêd¹ czêœci¹ nieba..."
  
  [Na ekranie widaæ zamek Alexandrii. Dagger siedzi na tronie w bia³ej
  suknii i czeka na rozpoczêcie przedstawienia. Steiner i Beatrix
  pokazuj¹ siê za tronem]
  
  Dagger
  "Statek teatralny nied³ugo tu wyl¹duje."
  "Minê³o tyle czasu..."
  "Nie mogê siê doczekaæ kiedywszystkich zobaczê."
  "Ale..."
  "To ju¿ nie bêdzie to samo..."
  "Muszê zapomnieæ o przesz³oœci..."
  "I iœæ do przodu, tak jak mnie uczy³."
  
  [Na ekranie widaæ scenê, na której pojawia siê Baku]
  
  Baku
  "Panie i Panowie!"
  "Dzisiejsze przedstawienie to historia maj¹c¹ miejsce dawno, dawno temu."
  "Nasza bohaterka, Ksiê¿niczka Cornelia, zosta³a zabrana od swego kochanka,
  Marcusa.
  "Ma zamiar uciec z zamku, lecz zostanie z³apana przez swojego ojca króla
  Leo"
  "Dzisiejsza historia rozpoczyna siê gdy Marcus i Cornelia decyduj¹ siê na
  ucieczkê z zamku."
  I teraz, Wasza Wysokoœæ, Królowo Garnet, Lordzie Steiner, Lady Beatrix..."
  "...szlachetne panie i panowie oraz nasi widzowie na dachach, Tantalus
  prezentuje 'I Want to Be Your Canary'!"
  
  [Na ekranie pojawia siê ksiê¿niczka Cornelia]
  
  Cornelia
  "Marcus?"
  
  [Cz³owiek ubrany w p³aszcz i kaptur wchodzi na scenê. Cornelia siê do
  niego zbli¿a]
  
  Cornelia
  "Marcus, bojê siê, ¿e kocham ciê bardziej ni¿ powinnam!"
  
  Marcus
  "Ksiê¿niczko... Czy bêdziesz szczêœliwa, gdy o¿enisz siê z takim prostym
  wieœniakiem jak ja?"
  
  Cornelia
  "Nie nazywaj mnie ju¿ 'ksiê¿niczk¹'!"
  "Marcus, czy bêdziesz kocha³ mnie, jedyn¹ córkê króla?"
  "Czy mo¿e to czego pragnê jest niewykonalne!?"
  "Czy potym co zrobiliœmy, stanê siê zwyk³¹ maskotk¹?"
  "Bezmyœln¹ maskotk¹, nigdy siê nie œmiej¹c, nigdy nie p³acz¹c?"
  "Chcê ¿yæ jak wolna osoba. Czasem bêdê siê œmiaæ, a czasem p³akaæ."
  "Bo brak ¿ycia, jest bardziej szczery, ni¿ udawane ¿ycie."
  
  Marcus
  "Tak czêsto to rozwa¿a³em! Ale nie martw siê!"
  [Przytulaj¹ siê]
  "Zapomnij o swoich królewskich korzeniach i ciê kochaæ bêdê, a¿ do mojej
  œmierci!"
  "I ju¿ nigdy siê nie rozstaniemy!"
  "Módl siê, mi³oœci moja. Zostanê twym kanarkiem i bêdziesz mnie trzymaæ
  w klatce w swej piersi!"
  "Wsi¹dŸmy jutro rano na statek, zanim œwit nas nakryje!"
  
  Cornelia
  "Wszystkie moje klejnoty stawiam, u twych stóp i wyruszê z tob¹ na
  koniec œwiata!"
  
  Marcus
  "¯adna chmura, ¿adna nawa³nica nas nie powstrzyma!"
  
  [Marcus odwraca siê i odchodzi]
  
  Cornelia
  "Och... mi³oœæ jest najs³odsz¹ radoœci¹ i najdziksz¹ chêci¹."
  "Jedyne co chcê, to byæ przy moim Marcusie..."
  
  [Okaza³o siê, ¿e Blank sta³ ukryty za schodami i s³ysza³ ca³¹ rozmowê]
  
  Blank
  "¯esz! Znowu bêdzie wojna jeœli nie powstrzymam tego œlubu."
  "Nigdy nie pozwolê, aby ich plan siê uda³."
  [Podchodzi do Cornelii]
  "Dobry dzieñ, Wasza Wysokoœæ."
  
  Cornelia
  "Dobry dzieñ..."
  
  Blank
  "Mam wiadomoϾ od Marcusa."
  
  Cornelia
  "Marcus!? Czy ma dla mnie jak¹œ wiadomoœæ?"
  
  Blank
  "Tak!"
  [Uderza ksiê¿niczkê w brzuch]
  
  Cornelia
  "Ugh!"
  
  [Blank ³apie mdlej¹c¹ ksiê¿niczkê. Ekran siê œciemnia]
  
  [Ekran powraca na scenê. Jest ju¿ noc i król Leo wchodzi na scenê]
  
  Król Leo
  "Gdzie ona jest!? Gdzie jest moja jedyna córka!?"
  [Blank wchodzi na scenê]
  "Blank, dobry cz³owieku! Czy widzia³eœ Corneliê?"
  
  Blank
  "Nie martw siê królu."
  "Upewniê siê, by Cornelia o¿eni³a siê z ksiêciem Schneiderem. Uspokój
  siê, Panie."
  
  Król Leo
  "Uspokój siê? Jak mam siê uspokoiæ jak nie wiem czy jest bezpieczna?"
  "Czy to... ty mnie zdradzi³eœ?"
  
  Blank
  "Ale¿ nie sir. Zdradzi³em tylko biednego Marcusa!"
  
  Król Leo
  "Mog³eœ zdradziæ swojego najlepszego przyjaciela."
  "Czy niezdradzi³byœ mnie tak ³atwo, tak¿e?"
  
  Blank
  "Ale¿ nie, ja tylko..."
  
  [Król Leo wyci¹ga swój miecz i przecina Blanka mieczem. Blank pada na
  ziemiê. Król Leo odwraca siê i odchodzi]
  
  Blank
  "Chcia³em tylko pokoju pomiêdzy dwoma królestwami!"
  
  [Benero i Zenero wbiegaj¹ na ekran]
  
  Zenero
  "Zdrajca umar³!"
  
  Benero
  "Oh, okrutny losie!"
  
  Król Leo
  "Wy dwaj... Szybko, znajdŸcie Corneliê i przyprowadŸcie j¹ do mnie!"
  
  Benero & Zenero
  "Tak, Wasza WysokoϾ."
  
  [Obaj wybiegaj¹ za scenê]
  
  Król Leo
  "Niegodziwa córka! Jak œmie sprzeciwiaæ siê swojemu ojcu!"
  
  [Wychodzi poza scenê. Ekran ciemnieje...]
  
  [Ekran ukazuje Marcusa stoj¹cego samego. Zaczyna wschodziæ s³oñce]
  
  Marcus
  "Czas, abyœmy wyruszyli ju¿ dawno min¹³."
  "Gdzie jest Cornelia?"
  
  [Cinna wchodzi na scenê]
  
  Cinna
  "Marcus, statek nied³ugo odlatuje!"
  "Leæ sam, i pokój nastanie nad dwoma królestwami jak rzek³ Blank."
  "Przemów Marcus!"
  
  Marcus
  "Mówi³a mi, ¿e nie mo¿e ¿yæ beze mnie."
  [Niebo siê rozjaœnia. Mewy pojawiaj¹ siê na niebie]
  "Wiêc, s³oñce tak¿e jest naszym przeciwnikiem. Wschodnia czêœæ nieba
  siê rozœwietla."
  "Czy nie rozpuœcimy naszych skrzyde³, jak m³ode ptaki na radosnym
  locie?"
  
  Cinna
  "Przestañ Marcus! Oni nie mog¹ czekaæ d³u¿ej!"
  "Statek odlatuje!"
  
  [Cinna wybiega poza ekran]
  
  Marcus
  "Czy to mo¿liwe, ¿e mnie zdradzi³a?"
  "Nie, nigdy by mi nie sk³ama³a."
  "Muszê wierzyæ!"
  "Przyjdzie tu, gdy tylko bêdê w to wierzyæ!"
  "Skoro s³oñce mnie nie chce s³uchaæ, modlê siê do obu ksiê¿yców!"
  "Zaklinam ciê, wspaniale œwiat³o ksiê¿yca. Spe³nij me jedno ¿yczenie!"
  
  [Marcus zrzuca p³aszcz, odwraca siê w kierunku Dagger i mówi...]
  
  Zidane
  "PrzyprowadŸcie mi moj¹ kochan¹ Dagger!"
  
  [Dagger jest zszokowana. Wstaje ze swojego tronu i biegnie do
  drzwi. Steiner i Beatrix blokuj¹ jej przejœcie. Wtedy ich rêce otwieraj¹
  drzwi i pozwalaj¹ jej iœæ. Zbiega na dó³ i wbiega w t³um ludzi. Nagle
  spada jej królewski kryszta³. Patrzy siê na niego i decyduje siê go
  zostawiæ. Biegnie dalej w kierunku Zidane'a. Zrzuca koronê i wskakuje
  na scenê do Zidane'a. Przytula siê do niego i patrzy mu w twarz. On
  siê uœmiecha i ona go uderza piêœci¹ w pierœ. Wtedy Zidane g³aszcze
  w³osy Dagger. Kamera naje¿d¿a na widowniê. Wszyscy zaczynaj¹ klaskaæ.
  Pokazuj¹ Quinê, Freyê, Amaranta, Eiko i wszystkich Vivich. Wtedy kamera
  pokazuje lo¿ê królewsk¹ i Steiner wraz z Beatrix wznosz¹ miecz Save the
  Queen w powietrze rozœwietlaj¹c ca³y ekran. Kamera siê oddala ukazuj¹c
  ca³¹ Alexandriê. Ostatnia scena z Dagger i Zidanem jest pokazana i
  ekran zaczyna blakn¹æ]
  
  
  "Jak prze¿y³eœ...?"
  
  
  "Nie mia³em wyboru"
  
  
  "Musia³em ¿yæ"
  
  
  "Chcia³em wróciæ do ciebie."
  
  
  "Wiêc..."
  
  
  "Zaœpiewa³em twoj¹ piosenkê."
  
  
  "Nasz¹ piosenkê..."
  
  
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
           |||| 5. Dziêki, wielkie dziêki :) ||||
  
  No i tu zostan¹ wymienione osoby, którym powinienem podziêkowaæ... :)
  
  Barret <gokujin@poczta.fm>
  ===
  Za opiekowanie siê stronk¹ My Fantasy podczas mojej nieobecnoœci
  
  Gat <g.a.t@interia.pl>
  ===
  Za wytkniêcie mi b³êdu w transie Zidane'a i kilka taktyk do bossów
  
  
  
  
  
  ..::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::....::||::..
  
  
  
      "Even if I were created to serve one purpose alone,
        I do not regret being born to this world."
  
             Garland, Crystal World
  
  
  =======================================================================
  
  Final Fantasy IX i wszystkie powi¹zane z nim s³owa to znak zastrze¿ony
  firmy Squaresoft.
  
  Playstation i Sony to znaki zastrze¿one firmy Sony Computer
  Entertainment.
  
  Wszystkie prawa zastrze¿one.
  All rights reserved.

  View in: