hide results

  FAQ/Walkthrough (Polish) by Datrio

  Version: 1.0 | Updated: 06/14/03 | Search Guide | Bookmark Guide

  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
           Final Fantasy VII Polish walkthrough
          Polski opis przejœcia Final Fantasy VII
  
  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
  
  Autor:      Darek "Datrio" Siedlecki
  E-mail:      D@rio.w.pl
  Wersja:      1,0
  Rozpoczêto:    25 lipiec, 2002
  Zakoñczono:    28 listopad, 2002
  Aktualizacja:   14 czerwiec, 2002
  WielkoϾ pliku:  371kb
  Strony:      106 stron
  Strona WWW:    http://www.ffuniverse.xcom.pl
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                   P³yta I
  
  
  
  "Kosmos... Gwiazdy... Jêki... I pewna dziewczyna..."
  
  
  M³oda dziewczyna z kwiatami wychodzi z zau³ka w mieœcie Mako, Midgar. Na
  stacjê w Sektorze siódmym wje¿d¿a poci¹g... Rozpoczyna siê twoja przygoda w
  œwiecie...
  
  
  
  
  
                FINAL FANTASY VII
  
  
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Miasto Mako - Midgar ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Guard Scorpion            1500 gili
     Air Buster
  
  Przedmioty:             Materia:
     Potion x5              Restore
     Ether x3               All
     Phoenix Down
     Hi-Potion
     Tent
  
  
  Cz³onkowie grupy AVALANCHE zaatakowali stra¿ników. Jednym z cz³onków tej
  grupy jesteœ ty... Przeszukaj pobitego stra¿nika po prawej dwukrotnie, i
  znajdziesz dwa Potiony. Teraz biegnij za tym czarnym facetem... Ale po drodze
  czeka ciê pierwsza walka z dwoma stra¿nikami. Po walce biegnij dalej, a po
  chwili do³¹czysz do reszty cz³onków grupy.
  
  Biggs - "Widaæ, ¿e by³eœ w SOLDIER! Nie zawsze znajdziesz kogoœ takiego
       w AVALANCHE."
  Jessie - "SOLDIER? Przecie¿ to nasi przeciwnicy!
       Co on z nami robi?"
  Biggs - "Spokojnie, on BY£ w SOLDIER, ale odszed³ od nich i do³¹czy³ do
       nas. Zapomnia³em twoje imiê..."
  Cloud - "...Cloud."
  Biggs - "Cloud, tak? Jestem..."
  Cloud - "Nie interesuj¹ mnie wasze imiona. Jak z tym skoñczymy, spadam
       st¹d."
  
  Na ekran wbiegnie facet, który ciê "przywita³" na samym pocz¹tku. Dowiesz
  siê, ¿e ma on na imiê Barret i waszym celem jest Reaktor Mako. Biegnij teraz
  za reszt¹ grupy, a na moœcie idŸ na pó³noc. W³aœnie znajdujesz siê w
  Reaktorze Mako... Dowiesz siê te¿ kilku ciekawostek.
  
  Barret - "Planeta jest pe³na energii Mako. Ludzie ci¹gle z niej
       korzystaj¹. Jest ona krwi¹ tej planety, ale Shinra wysysa t¹
       krew za pomoc¹ maszyn."
  
  I teraz Barret do³¹czy siê do ciebie. PodejdŸ do Biggsa i on otworzy dla 
  ciebie pierwsze drzwi. W kolejnym pomieszczeniu to Jessie otworzy drzwi, tak
  samo jak w ostatnim. W windzie naciœnij trójk¹tny przycisk po lewej i
  zjedziecie na dó³. Po drodze, wys³uchasz kolejny wyk³ad Barreta...
  
  Barret - "Trochê po trochu, Reaktory wysysaj¹ ¿ycie Planety. I to
       wszystko."
  Cloud - "To nie mój problem."
  Barret - "Planeta umiera Cloud!"
  Cloud - "Moim celem jest skoñczyæ tê robotê zanim przyjdzie ochrona
       i roboty."
  
  Barret siê bardzo na ciebie wkurzy³, ale musicie wytrzymaæ swoje towarzystwo.
  Biegnij na dó³ za Jessie, a¿ dojdziesz do œrodka Reaktora. ZejdŸ na dó³ po
  drabinie i zabierz Potion. Nastêpnie schodŸ coraz ni¿ej, a¿ dojdziesz na
  kolejny ekran z Save Pointem. Tu zasave'uj i idŸ na po³udnie. Zabierz Materiê
  Restore i wylecz swoje postacie Potionami. Teraz podejdŸ bli¿ej Reaktora i
  Barret ci powie, abyœ ustawi³ bombê.
  
  "Uwa¿aj!"
  "To nie tylko Reaktor!!"
  
  Us³yszysz dziwny pisk i po tym pod³o¿ysz bombê. Ale ten Reaktor ma ochronê...
  
   ______________________________________________________
  |         Guard Scorpion           |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 800HP    |   EXP: 100p       |
  |  MP: ???       |   AP:  10p       |
  |             |   Gile: 100 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Assault Gun      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Niech Cloud rzuca Bolt, a Barret atakuje fizycznie. |
  | Jeœli któraœ z postaci bêdzie mog³a odpaliæ limit,  |
  | niech tak zrobi. Kiedy przeciwnik podniesie swój   |
  | ogon, nie atakuj go, bo bêdzie kontratakowaæ laserem.|
  |______________________________________________________|
  
  Teraz macie dziesiêæ minut na ucieczkê z Reaktora! Musisz dobiec do miejsca,
  gdzie zosta³ Wedge. Wiêc biegnij! Po drodze zobaczysz, ¿e Jessie ma jakieœ
  problemy. Jej noga utknê³a, wiêc pomó¿ jej j¹ wyj¹æ. Nastêpnie razem
  biegnijcie do wyjœcia. Gdy trafisz na zamkniête drzwi, porozmawiaj z Jessie,
  a potem z Biggsem. W koñcu uciekniecie przed samym wybuchem...
  
  ////////////////////////////////
  Ucieczka z Reaktora powinna wam
  zaj¹æ nie wiêcej ni¿ 5 min.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  Ukryliœcie siê w œciekach pod Reaktorem, gdzie Jessie pod³o¿y³a kolejn¹
  bombê. Wszyscy uciekn¹ i teraz musicie uciekaæ. Spotkacie siê na stacji w
  Sektorze 8. Biegnij za Barretem na kolejny ekran. Przechodz¹c ko³o
  kwiaciarki, ona ciê zaczepi...
  
  Kwiaciarka - "Przepraszam...
         Czy coœ siê sta³o?"
  Cloud   - "Nic... hej, pos³uchaj..." (odp. 2)
         "Nie ma ty zbyt du¿o kwiatów." (odp. 1)
  Kwiaciarki - "Te? Podobaj¹ ci siê? Kosztuj¹ tylko gil...?"
  
  Kup jeden kwiatek i dziewczyna odejdzie. IdŸ za ni¹ i na tym ekranie zabierz
  Potion, a nastêpnie biegnij na po³udnie. IdŸ przed siebie... I niestety
  zauwa¿¹ ciê ¿o³nierze Shinry. Mo¿esz z nimi walczyæ, albo nie. To i tak nie
  ma znaczenia, bo za tob¹ pobiegn¹ kolejni. Spróbujesz uciec na lewo, ale tam
  te¿ s¹ ¿o³nierze. Po chwili wszyscy ciê otocz¹. Na szczêœcie, pod tob¹
  przeje¿d¿a poci¹g i wskoczysz na niego. Teraz ujrzymy jego wnêtrze...
  
  Biggs, Wedge, Jessie i Barret s¹ w œrodku i myœl¹ o Cloudzie. Rozmowê jednak
  bêdzie wam przerywaæ jakiœ ha³as na dachu. Nagle drzwi siê otworz¹ i do
  œrodka wpadnie Cloud!
  
  Cloud - "Chyba siê trochê spóŸni³em."
  Barret - "Jak cholera! Wpadasz tu i robisz wielk¹ scenê!"
  Cloud - "Zawsze tak robiê."
  Barret - "Wszyscy siê o ciebie martwiliœmy, a ty nic!"
  Cloud - "Hmm... Martwiliœcie siê o mnie?"
  Barret - "Co-!?"
  
  Wszyscy zaczn¹ siê przenosiæ z wagonu baga¿owego do wagonów dla pasa¿erów,
  wiêc ty idŸ za nimi. Porozmawiaj z Jessie i razem zobaczycie mapê Midgaru i
  trasê poci¹gu. Dowiesz siê, ¿e g³ówny talerz miasta jest zbudowany 50 metrów
  nad ziemi¹ i w mieœcie jest 8 Reaktorów. Ka¿dy Reaktor znajduje siê w innym
  "mieœcie". Ka¿de miasto jest nazywane Sektorem, czyli Sektor 1, Sektor 2,
  itd., a¿ do Sektora 8. U¿ywacie fa³szywych kart pasa¿erów, aby nikt was nie
  pozna³. Teraz idŸ do Barreta i poka¿e ci on talerz Midgaru.
  
  Cloud - "Lataj¹ce miasto... Nie zachêca do mieszkania tu."
  Barret - "Huh? Nie spodziewa³em siê, ¿e us³yszê coœ takiego od ciebie.
       Jesteœ po prostu dziwny.
       Ten œwiat na górze... Miasto na talerzu...
       I przez t¹ &^#$# 'pizzê', ludzie na dole cierpi¹!
       A miasta na dole maj¹ zanieczyszczone powietrze.
       Poza tym, Reaktory wysysaj¹ ca³¹ energiê."
  Cloud - "Wiêc dlaczego nikt siê nie przeniesie na Talerz?"
  Barret - "Nie wiem. Mo¿e dlatego, bo nie maj¹ pieniêdzy. Albo...
       Kochaj¹ swoj¹ ziemiê, nie wa¿ne jak bardzo bêdzie
       zanieczyszczona."
  Cloud - "Wiem... Nikt nie ¿yje we slumsach, bo chce. To tak jak
       ten poci¹g. Mo¿e jechaæ tylko tam, gdzie s¹ po³o¿one tory."
  
  Po tej gadce wysi¹dziecie na peronie 7. Barret was do siebie zawo³a i powie,
  ¿e ju¿ jest gotowy kolejny wybuch. Macie siê spotkaæ w kryjówce. Biegnij za
  reszt¹ grupy, ale na kolejnym ekranie idŸ na pó³noc i porozmawiaj z facetem.
  Razem popatrzycie na kolumnê, która utrzymuje Talerz. Gdyby siê zawali³a,
  koniec Sektora 7. Teraz biegnij za Barretem. Wyrzuci on wszystkich z jakiegoœ
  baru i ca³a dru¿yna tam wejdzie. PodejdŸ do Barreta i ten ciê przepuœci.
  WejdŸ wiêc do œrodka. Jakaœ ma³a dziewczynka powie do ciebie "tata", ale
  chyba siê pomyli³a ;). Po chwili du¿a dziewczynka (o mamo, co za... balony :)
  ciê przywita. Powiedz, ¿e walczy³eœ z Barretem (w zasadzie tak by³o...) i
  poznasz imiê tej dziewczyny. To twoja dawna przyjació³ka z dzieciñstwa, Tifa.
  Zauwa¿y kwiaty i teraz mo¿esz je daæ Marlenie lub Tifie. Teraz spróbuj wyjœæ i
  do baru wpadnie Barret (jak zwykle z hukiem ;). Marlena przywita "tatê" i
  grupa zejdzie na dó³ ukrytym przejœciem. Ty jednak najpierw porozmawiaj z
  Tif¹ i poproœ o "coœ mocniejszego" i nastêpnie zjedŸ na dó³.
  
  PodejdŸ do Barreta i po krótkiej gadce siê trochê pok³ócicie... Teraz spróbuj
  wyjœæ, ale jeszcze Tifa ciê spróbuje zatrzymaæ. Jednak i jej siê nie uda.
  WjedŸ na górê i kieruj siê do wyjœcia. Tifa znowu ciê zatrzyma i poprosi,
  abyœ do³¹czy³ do AVALANCHE. Nic jednak ju¿ ciê nie zatrzyma.
  
  Tifa  - "Wiêc naprawdê odchodzisz!?
       Po prostu wyjdziesz i zostawisz swoj¹ przyjació³kê z
       dzieciñstwa!?"
  Cloud - "Co...? Jak mo¿esz tak mówiæ!" (odp. 1)
  Tifa  - "...Chyba te¿ zapomnia³eœ o obietnicy."
  Cloud - "Obietnicy?"
  Tifa  - "Wiêc JEDNAK zapomnia³eœ!
       Pamiêtasz...Cloud. To by³o siedem lat temu..."
  
  Tifa  - "Studnia... Teraz pamiêtasz?"
  Cloud - "Tak...przypominam sobie. Myœla³em, ¿e ju¿ nie przyjdziesz,
       a robi³o siê zimno."
  
  Tifa  - "Przepraszam za spóŸnienie.
       Mówi³eœ, ¿e chcesz ze mn¹ o czymœ pogadaæ?"
  Cloud - "Na wiosnê... Opuszczam miasto i jadê do Midgar."
  Tifa  - "...Wszyscy ch³opcy opuszczaj¹ miasto."
  Cloud - "Ale ja jestem inny ni¿ oni. Wyje¿d¿am, aby znaleŸæ pracê.
       Chcê do³¹czyæ do SOLDIER. Bêdê najlepszy, tak jak
       Sephiroth!"
  Tifa  - "Sephiroth... Wielki Sephiroth.
       Chyba trudno do³¹czyæ do SOLDIER?"
  Cloud - "Pewnie nie wrócê przez jakiœ czas do miasta."
  Tifa  - "Czy bêdziesz w gazetach jak ci siê powiedzie?"
  Cloud - "Spróbujê."
  Tify  - "Hej, mo¿e sobie coœ obiecamy?
       Jak bêdziesz naprawdê s³awny, a ja bêdê mieæ k³opoty...
       Przyjdziesz i mi pomo¿esz, dobra?"
  Cloud - "Co?"
  Tifa  - "Jak bêdê mieæ k³opoty, mój bohater mnie uratuje.
       Chcia³abym doœwiadczyæ tego chocia¿ raz."
  Cloud - "...Co?"
  Tifa  - "No daleeej! Obiecaj miiiii!"
  Cloud - "Dobra... Obiecujê."
  
  I po tej scence, powrócicie do teraŸniejszoœci. Barret do³¹czy do was i da ci
  twoj¹ zap³atê za misjê, 1500 gili. Powiesz Barretowi, ¿e wykonasz nastêpn¹
  misjê za 1500 gili. Barret krzyknie "2000!" i nastanie noc...
  
  Gdy siê obudzisz wejdŸ na górê. Macie teraz zbombardowaæ Reaktor nr. 5 
  dowiesz siê, ¿e Tifa idzie z wami. Najpierw jednak musisz wyt³umaczyæ
  Barretowi jak korzystaæ z Materii. Po krótkiej lekturze, Barret odda ci
  Materiê Restore i dowiesz siê, ¿e facet w sklepie z broni¹ ma coœ dla ciebie.
  WyjdŸcie wiêc z baru i idŸ do budynku na po³udniu (ten co ma kilka piêter). W
  nim porozmawiaj z facetem po prawej i powie ci, ¿e "mój kolega na piêtrze ciê
  nauczy". Any³ej, idŸ na górê i wejdŸ do drzwi. To jest sala pocz¹tkuj¹cych.
  Tutaj mo¿esz siê nauczyæ wszystkiego o walkach, limitach, itd., ale mo¿esz tu
  te¿ zdobyæ kilka przedmiotów. Po prawej stronie le¿y Materia "All", a
  nastêpnie w tym miejscu pojawi siê skrzynka z Etherem. Jak zabierzesz
  wszystko, mo¿esz wyjœæ st¹d i wejœæ po drabinie na górê, gdzie za 10 gili siê
  przeœpisz. Teraz zejdŸ na sam dó³, gdzie od kobiety po lewej mo¿esz kupiæ
  jak¹œ broñ (najlepiej kupiæ u niej 3 sztuki Iron Bangle). Teraz wyjdŸ i udaj
  siê do domku obok, gdzie jest sklep z przedmiotami. Tutaj kup jedn¹ sztukê
  Materii ofensywnej (Fire, Ice lub Lightning), a jeœli ciê staæ to nawet dwie.
  Teraz pobaw siê w menu, wyekwipuj Barreta w Assault Gun, itp. Gdy skoñczysz,
  idŸ w kierunku pó³nocnym na kolejny ekran, a potem na wschód, gdzie czeka ju¿
  reszta dru¿yny. Jak tylko do nich podejdziesz, wejd¹ do poci¹gu, a ty idŸ za 
  nimi.
  
  Poci¹g odjedzie, a ty dowiesz siê, ¿e za... Trzy minuty nie mo¿e was byæ w
  poci¹gu. Nastêpnie idŸ do Tify i jak bêdziecie mieli obejrzeæ mapê Midgaru,
  w³¹czy siê skaner ochronny. Szybko minê³y te trzy minuty... Musicie teraz
  przechodziæ do kolejnych wagonów, aby "uciec" przed skanerem. Najpierw
  jednak, pobiegnij wg³¹b ekranu do le¿¹cego goœcia. Dostaniesz od niego
  Phoenix Down (pamiêtaj, ¿e masz 15 sekund na przejœcie do kolejnego wagonu).
  Biegnij dalej i od czarnego faceta weŸ Hi-Potion. W kolejnym wagonie, jakiœ
  ch³opak ukradnie ci kilka gili. Pobiegnij za nim i podczas rozmowy, wybierz 
  drug¹ opcje. Odda ci je, a teraz biegnij przez kolejne dwa wagony. 
  Porozmawiaj tu z Tif¹, a gdy wyskoczy z poci¹gu skacz za ni¹.
  
  Teraz masz do wyboru... Mo¿esz iœæ na pó³noc, aby dojœæ do Reaktora (kolejny
  cel AVALANCHE), ale mo¿ecie tak¿e udaæ siê na po³udnie, gdzie po piêciu (czy
  czterech) ekranach, zobaczycie dwóch ¿o³nierzy Shinry. Cloud zaproponuje ¿eby 
  siê cofn¹æ, ale mo¿ecie te¿ ich zaatakowaæ. Po walce dostajesz 84EXP, 9AP, 
  120 gili, a tak¿e Antidote lub Granade. Jednak po tej walce, kolejni 
  stra¿nicy ciê chc¹ zaatakowaæ. Masz do wyboru ucieczkê lub walkê. I tak w 
  kó³ko... Ja wytrzyma³em psychicznie 25 walk, co pomog³o moim postaciom. Nic 
  jednak ciekawego nie odkry³em.
  
  Jeœli pójdziecie na pó³noc, po chwili dojdziecie do sensorów ochronnych
  Shinry. Nie mo¿ecie przejœæ dalej, ale po lewej stronie jest ma³y szyb 
  wentylacyjny. Wybierz drug¹ opcjê i zejdziecie na dó³. Tam zabierz Ether i 
  zejdŸ jeszcze ni¿ej. Na kolejnym ekranie jeszcze ni¿ej... Teraz kieruj swoje 
  kroki do drabiny na œrodku. Po przeczo³ganiu siê tunelem, porozmawiaj z 
  Jessie i zabierz Potion po lewej. ZejdŸ otworem po lewej, a tam zdob¹dŸ Tent 
  i zasave'uj. Teraz tylko porozmawiaj z Biggsem i wejdŸ po drabinie do 
  Reaktora. Tutaj zjedŸ "kana³em" po prawej i... Drogê ju¿ znasz :). Gdy
  bêdziesz mia³ zamiar pod³o¿yæ bombê, ujrzysz jak¹œ scenkê z przesz³oœci 
  Clouda...
  
  Tifa - "Tato... Sephiroth!?
      Sephiroth to zrobi³, prawda!?"
      Sephiroth... SOLDIER... Reaktory Mako... Shinra... Wszystko!
      Nienawidzê ich!"
  
  Ockniesz siê i pod³o¿ysz pod Reaktorem bombê. Teraz uciekaj do miejsca, w
  którym zjecha³eœ po rurze. WejdŸ na górê po schodach i wejdŸ do windy. W 
  kolejnym pomieszczeniu zabierz Ether ze skrzynki i wejdŸ do "pokoju" po 
  lewej. S¹ tutaj trzy komputery, i... Jak to powiedzia³a Jessie, musicie 
  wcisn¹æ trzy przyciski na komputerach naraz. Po prostu patrz uwa¿nie na Tifê 
  i Barreta i wciœnij "O" w odpowiednim momencie. Nastêpnie przejdŸcie przez 
  nowo otwarte drzwi, koniecznie zasave'uj i idŸ dalej. Na trójk¹tnym moœcie 
  Barret pójdzie w lewo, ale drogê zagrodz¹ mu ¿o³nierze Shinry. To pu³apka... 
  Za chwilê uka¿e siê wam prezydent Shinry...
  
  Cloud   - "Od dawna siê nie widzieliœmy prezydencie..."
  Prezydent - "...Od dawna? Ah...ty.
         To ty odszed³eœ od SOLDIER i do³¹czy³eœ do AVALANCHE. Widzê, ¿e 
         zosta³eœ poddany Mako dziêki twoim oczom...
         Powiedz zdrajco... Jak masz na imiê?"
  Cloud   - "Cloud."
  Prezydent - "Wybacz za pytanie, ale nie mogê pamiêtaæ imion wszystkich
         cz³onków. Chyba, ¿e zosta³byœ drugim Sephirothem...
         Tak, Sephiroth... By³ wspania³y. Mo¿e zbyt wspania³y..."
  Cloud   - "Sephiroth......?"
  
  Za chwilê na waszych oczach pojawi siê 'Airbuster', robot-¿o³nierz. Prezydent
  odleci helikopterem, a was czeka walka...
  
   ______________________________________________________
  |           Air Buster            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 800HP    |   EXP: 190p       |
  |  MP: ???       |   AP:  16p       |
  |             |   Gile: 150 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Titan Bangle      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Macie takie u³atwienie, ¿e Cloud stoi po jednej   |
  | stronie, a Barret i Tifa po drugiej. Atakuj Boltem, |
  | Cloud niech atakuje atakami fizycznymi. Podczas tej |
  | walki, czêsto bêdziesz mia³ aktywowane limity, wiêc |
  | z nich korzystaj. Po kilku atakach, robot straci   |
  | zdolnoœæ skrêcania. To oznacza, ¿e zaraz go pokonasz |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce robot wybuchnie i Cloud prawie spadnie w dziurê po wybuchu! Na 
  szczêœcie z³apie siê jakiegoœ prêta, ale Tifa i Barret nie mog¹ mu pomóc. 
  Wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ podczas dialogu i Reaktor wybuchnie, a Cloud 
  spadnie na dó³...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== S³odka kwiaciarka - Midgar ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Aps                 -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Ether x2               Cover
     Potion x4              Steal
     Hi-Potion x2
     Phoenix Down
     Hyper
     Echo Screen
     Member's Card (Key Item)
     Lingerie (Key Item)
     Diamond Tiara (Key Item)
     Pharmacy Coupon (Key Item)
     Digestive (Key Item)
     Sexy Cologne (Key Item)
     Blonde Wig (Key Item)
  
  
  G³os - "...Nic ci nie jest?
       ...S³yszysz mnie?"
  Cloud - "...Tak..."
  G³os - "Wtedy... Nie by³o takiego ryzyka i by³eœ bezpieczny..."
  Cloud - "...Jak to, 'wtedy'?"
  G³os - "A co teraz? Mo¿esz siê podnieœæ?"
  Cloud - "...O co chodzi? Jak to 'wtedy'? ...Co teraz?"
  G³os - "...Nie martw siê o mnie. Teraz uwa¿aj na siebie."
  Cloud - "...Spróbujê."
  
  ???  - "O! Ruszy³o siê!"
  G³os - "...Teraz lepiej?
       Powoli... Ostro¿nie..."
  ???  - "Hej, nic ci nie jest?"
  Cloud - "...Wiem.
       Chwila...kim jesteœ?"
  ???  - "Hej, obudŸ siê!"
  
  Ockniesz siê ko³o jakiejœ dziewczyny. Powie ci, ¿e wyl¹dowa³eœ w koœciele w
  slumsach w Sektorze 5. Dziêki kwiatom nic ci siê nie sta³o. W Midgar nie mog¹ 
  rosn¹æ kwiaty, ani trawa, ale w tym ma³ym koœció³ku tak nie jest. Porozmawiaj 
  ponownie z dziewczyn¹...
  
  ???  - "Wiêc... Spotykamy siê ponownie.
  Cloud - "......"
  ???  - "...Nie pamiêtasz mnie?"
  Cloud - "Jasne ¿e pamiêtam... (odp. 1)
       Sprzedawa³aœ kwiaty"
  ???  - "Cieszê siê!
       ...Masz mo¿e jak¹œ Materiê?"
  Cloud - "Teraz, Materie nie rosn¹ na drzewach."
  ???  - "Ale moja jest specjalna. Jest dobra na nic."
  Cloud - "...dobra na nic?
       Mo¿e nie wiesz jak z niej korzystaæ?"
  ???  - "Nie, wiem... Ona po prostu nic nie robi.
       Czujê siê bezpieczna maj¹c j¹. Nale¿a³a do mojej matki...
       ...Wiesz co? Chce mi siê gadaæ. Masz trochê czasu?
       W koñcu, znowu siê tu spotykamy, prawda?"
  Cloud - "Dobra..." (odp. 1)
  ???  - "Poczekaj chwilê, tylko sprawdzê co z reszt¹ kwiatów."
  
  PodejdŸ znowu do dziewczyny i powie ci, ¿e ma na imiê Aeris. Zaczniecie
  gadaæ, ale ktoœ wejdzie do œrodka. PodejdŸ trochê bli¿ej tego faceta, ale 
  Aeris ciê zatrzyma. Teraz porozmawiaj z ni¹ i spyta siê ciebie, czy chcesz 
  byæ jej ochroniarzem. Zgodzisz siê, ale za wysok¹ zap³atê... Jedna randka :D.
  
  Cloud - "Nie wiem kim jesteœ, ale...
       Czy my siê znamy...?"
  
  "...Znam ciê"
  
  Cloud - "Tak... Znam ciê... Ten garnitur..."
  
  Do œrodka wpadnie jeszcze trzech ¿o³nierzy Shinry i dowiesz siê, ¿e facet w 
  garniturze to Reno. Aeris powie, abyœcie tu nie walczyli, bo zniszczycie 
  kwiaty. Pobiegniesz do wyjœcia, a za tob¹ pójd¹ ¿o³nierze Shinry i Reno.
  
  Tutaj przeskocz na schody i wejdŸ na górê. Tam przeskoczysz przez kolejn¹
  dziurê, ale jak Aeris bêdzie chcia³a skoczyæ, Reno krzyknie "Staro¿ytna 
  ucieka! Atakowaæ, atakowaæ!". ¯o³nierze postrzel¹ Aeris i ta spadnie na dó³. 
  Cloud zauwa¿y beczkê na dachu. S¹ tam trzy beczki i oto ich rozstawienie:
  
  1     2
  
  
  3     4
  
  
  Krzyknij do Aeris, aby chwilê poczeka³a (pierwsza opcja) i zepchnij beczkê
  numer 1. Aeris ucieknie, a ty chwilê poczekaj. Kolejny ¿o³nierz j¹ zaatakuje. 
  Teraz zepchnij beczkê numer 2 i poczekaj, bo zosta³ jeszcze jeden ¿o³nierz. 
  Zepchnij beczkê numer 4 i po zabawie. Teraz poczekaj na Aeris i razem idŸcie 
  na lewo. Gdy wyjdziecie z koœció³ka, Cloud wyjaœni Aeris, ¿e to byli Turksi. 
  Szukaj¹ oni nowych cz³onków SOLDIER, ale tak¿e szpieguj¹, kradn¹ i porywaj¹. 
  Skacz teraz po z³omie kieruj¹c siê na zachód. Niestety Aeris nie jest taka 
  zwinna jak ty... ;). Biegnij dalej na lewo i Aeris powie ci, ¿e na zachodzie 
  jest jej dom. Najpierw jednak idŸ na prawo i trafisz na zewn¹trz koœcio³a. 
  WejdŸ do niego i znajdziesz tam dwójkê dzieciaków...
  
  Ch³opiec  - "My... em, zajmowaliœmy siê em, kwiatkami dla... em, pani."
  Dziewczynka - "...Czy mo¿emy?"
  Cloud    - "Dobrze... (odp. 1)
          Dobrze siê nimi opiekujcie."
  
  Teraz Aeris siê nie musi baæ o kwiatki... WyjdŸ i kieruj siê na zachód przez
  kolejny ekran. Dalej bêdziesz móg³ iœæ na pó³noc, wiêc idŸ tam. Porozmawiaj z 
  facetem obok ciebie i powie ci, ¿e w rurze obok mieszka facet, który ci¹gle 
  mówi "uuh" i "aahh". Jak bêdziesz chcia³ wejœæ do œrodka, Aeris powie, ¿e 
  ktoœ go znalaz³ niedaleko i go tu przyprowadzi³. W œrodku spróbuj z nim 
  porozmawiaæ, ale powie tylko "ooh......aaah.........aghhhh......". Aeris siê 
  spyta czy mo¿esz mu pomóc, ale akurat tego nie potrafisz... Aeris zobaczy, ¿e 
  facet ma tatua¿ numer 2 na ramieniu. Teraz powchodŸ do domków i zakup 
  potrzebn¹ Materiê, przedmioty czy broñ. WejdŸ do domku po prawej, i na górê 
  po schodach. Tam na œcianie jest ulotka "Turtles Paradise". Przeczytaj j¹ i 
  porozmawiaj z ch³opcem na ³ó¿ku. Teraz podejdŸ do szafki i mo¿esz otworzysz 
  ukryt¹ szufladkê. Zrób to, ale nie zabieraj 5 gili, które s¹ w œrodku. WyjdŸ 
  st¹d i kieruj siê na pó³noc do domku Aeris...
  
  Najpierw pobuszuj po ³¹ce, gdzie znajdziesz Ether i Materiê Cover. Nastêpnie 
  zasave'uj i wejdŸ do œrodka. Tam trochê pogadacie i Aeris siê trochê z tob¹
  "pobawi".
  
  Cloud - "Muszê siê dostaæ do baru Tify."
  Aeris - "Czy Tifa to...dziewczyna?"
  Cloud - "Tak..."
  Aeris - "Twoja...dziewczyna?"
  Cloud - "Co?
       Nie, nie, nie..." (odp. 1)
  Aeris - "Hehehe...
       Nie musisz siê TAK przejmowaæ...
       Ale...to mi³e."
  
  Aeris zaproponuje ci pomoc w dojœciu do Sektoru 7, ale wpierw Elmyra 
  zaproponuje, abyœcie poszli jutro, bo robi siê póŸno. Aeris pójdzie
  przygotowaæ dla ciebie ³ó¿ko, a ty porozmawiaj z jej matk¹...
  
  Elmyra - "Ten b³ysk w twoich oczach... By³eœ w SOLDIER, prawda?"
  Cloud - "Tak... Ale to by³o dawno."
  Elmyra - "... Nie wiem jak to powiedzieæ, ale...
       Czy móg³byœ odejœæ w nocy, nie mówi¹c nic Aeris?
       SOLDIER... Nie chcê, aby Aeris znowu by³a przez to smutna..."
  
  WejdŸ na górê i dowiesz siê, ¿e aby dojœæ do Sektoru 7, musisz przejœæ przez 
  Sektor 6. I nastanie noc...
  
  G³os - "...to by³o trochê mêcz¹ce..."
  Cloud - ".........!?"
  G³os - "Nie spa³em w takim ³ó¿ku ju¿ od...dawna"
  Cloud - "Tak..."
  G³os - "Od tamtego czasu."
  
  Kobieta - "Ale wyros³eœ...
        Dziewczyny chyba nie daj¹ ci spokoju."
  Cloud  - "Nie mam k³opotu..."
  Kobieta - "Bojê siê o ciebie.
        W mieœcie wiele siê mówi...
        By³abym spokojniejsza, gdybyœ znalaz³ sobie dziewczynê."
  Cloud  - "...Nie potrzebujê."
  Kobieta - "Powinieneœ znaleŸæ starsz¹ dziewczynê, która siê bêdzie tob¹
        opiekowaæ. To chyba by³by twój idea³."
  Cloud  - "Nie jestem zainteresowany..."
  
  Po tej scence obudzisz siê w domku Aeris. Zabierz Potion i Phoenix Down obok
  ³ó¿ka i JAK NAJCISZEJ zejdŸ na dó³. Nie biegnij i staraj siê pozostaæ przy 
  krawêdzi szafki, obrêczy, a na koñcu œciany. Dziêki temu Aeris ciê nie 
  us³yszy. Na dole ju¿ mo¿esz biec (tu nie skrzypi pod³oga ;), wiêc wyjdŸ na 
  zewn¹trz i idŸ do slumsów. Nastêpnie wyjdŸ st¹d przejœciem na zachodzie. 
  Nastêpnie idŸ na lewo... A tam czeka na ciebie Aeris. Pobiegnij za ni¹ i 
  razem udajcie siê przez "k³adkê", zejdŸcie na dó³ po... Czymœ tam, pokierujcie 
  siê do kolejnej k³adki, wejdŸcie na górê... I do wyjœcia. Na kolejnym ekranie 
  bêdziesz mia³ wybór, czy odprowadziæ j¹ do domu, czy zabraæ do Sektoru 7. Tak 
  czy siak, pójdzie z tob¹ ;). Teraz idŸ za ni¹ i chwilê sobie pogadacie.
  
  Aeris - "Jakiej klasy by³eœ?"
  Cloud - "Klasy?"
  Aeris - "No wiesz, jako SOLDIER."
  Cloud - "Ah, by³em..."
  ...
  Cloud - "Pierwsz¹ Klas¹."
  Aeris - "Tak samo jak on."
  Clous - "Jak kto?"
  Aeris - "Mój pierwszy ch³opak."
  Cloud - "Taki...powa¿ny?"
  Aeris - "Nie, ale lubi³am go przez chwilê."
  Cloud - "Pewnie go zna³em. Jak mia³ na imiê?"
  Aeris - "To ju¿ niewa¿ne."
  
  Nagle, brama do Sektoru 7 siê otworzy i wyjedzie z niej Chocobos z powozem, a 
  na nim bêdzie... Tifa! Aeris pobiegnie za ni¹.. A ty co? Biegnij "herosie".
  Na kolejnym ekranie biegnij przed siebie i dojdziesz na Wall Market...
  
  IdŸ na wschód i przejœciem za grubym facetem. Na tamtym ekranie podejdŸ do
  grubego faceta i spytaj siê o Tifê. Dowiesz siê, ¿e jest ona w posesji Dona 
  Corneo, który szuka sobie... ¯ony. Biegnij teraz jak najdalej na pó³noc, a w 
  koñcu dojdziesz do Dona. Spróbuj wejœæ i jego ochroniarz zauwa¿y Aeris i 
  zaprosi j¹ do œrodka. Cloud j¹ zatrzyma i powie, ¿e nie mo¿e tam wejœæ sama.
  
  Aeris - "Wiêc co mam zrobiæ? Chcesz iœæ ze mn¹?"
  Cloud - "Bêd¹c facetem bêdzie to ca³kiem trudne. Jeœli tam wpadnê z mieczem 
       zrobiê za du¿o ha³asu... Ale nie mogê ciê puœciæ samej, o rety...
       Najpierw musimy siê dowiedzieæ co z Tif¹... Z czego siê tak
       œmiejesz?
  Aeris - "Cloud, dlaczego siê nie przebierzesz za dziewczynê? To jedyny
       sposób."
  Cloud - "CO???"
  
  No i mamy... "Problem". Wróæ na pierwszy ekran... I musimy zacz¹æ
  poszukiwania przedmiotów, które pomog¹ nam "staæ siê" dziewczyn¹. Najpierw 
  porozmawiaj z grubym facetem na dole ekranu i da ci on kartê wstêpu do hotelu 
  Honey Bee. IdŸ na prawo i porozmawiaj z facetem w garniturze. Aeris musi 
  zostaæ na zewn¹trz. Porozmawiaj z dziewczyn¹ w œrodku i powie ci ona, abyœ 
  wybra³ sobie pokój. Pokoje Królowej i Kochanków po prawej s¹ zajête, ale
  reszta jest wolna. Najpierw podejrzyj co siê dzieje w pokoju Królowej...
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  "...Wiatr siê uspokoi³...
  "To kl¹twa wskrzeszonego Szatana... Nasza Królowa siê nie obudzi..."
  "Czas ju¿ gotów..."
  "Legenda, przekazywana przez pokolenia..."
  
  ???A - "Psst... (Czy nie powinniœmy go powstrzymaæ?)"
  ???B - "Szept...szept (Mamy lunch z Prezydentem Shinra...)"
  ???A - "Psst... (Powiedz mu...)"
  ???B - "Psst... (Nie mogê...)"
  ???A - "Psst... (Dalej!! No có¿...)"
  
  "Legenda, przekazywana przez pokolenia..."
  "...Szukanie Ziemi Obiecanej..."
  
  ???A - "Psst... (Prezydent jest taki wstrêtny.)"
  
  "...Ten z Niebieskimi Oczyma..."
  
  ???A - "Psst... (Tak jest zawsze jak przyje¿d¿amy do Midgar.)"
  
  "...I Wielkim Bia³ym Mieczem na plecach..."
  
  ???A - "(Przyje¿d¿amy tak¹ drogê do Midgar tylko po to...)"
  
  "...Nie zaprowadzi do Ziemi Obiecanej..."
  
  ???B - "Psst... (Na co narzekasz? Ty tylko trzymasz œwiat³a, ja muszê nosiæ 
      t¹ ciê¿k¹ zbrojê!)"
  ???A - "Psst... (Wiem, wiem... Ale to nasz praca.)"
  ???B - "Psst... (S³ysza³eœ, ¿e ¿ona Prezydenta siê dowiedzia³a o jego dziwnym
      hobby?)"
  ???A - "Psst... (Ha, ha... Pierwsze s³yszê.)"
  ???A - "(O, chyba ju¿ skoñczy³)"
  ???B - "Rany!! Panie Prezydencie! Znaczy siê, Wasza Wysokoœæ...
      Przepraszam, proszê zdj¹æ staro¿ytn¹ kl¹twê!"
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  ...Ktoœ mi wyt³umaczy O CO tu chodzi³o??? Skoro tam by³y takie ciekawe 
  rzeczy, to teraz chodŸmy do pokoju kochanków i podejrzyjmy...
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  "...Huff..."
  "...Puff..."
  
  "Co siê dzieje dziadku? Tak ci ciê¿ko?"
  
  "...Huff...puff... Wiesz babciu..."
  
  "Chodzi ci o ten pokój?"
  
  "Puff... Nasz syn wynaj¹³ go dla nas, ale...
   To dla mnie zbyt du¿y luksus. Du¿e ³ó¿ko, piêkna wanna... Nie jest mi
   wygodnie."
  
  "Dziadku, to normalne w du¿ych miastach.
   Bêdziesz narzeka³ i do niczego nas to nie doprowadzi."
  
  "...Huff..."
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  I oto oba niedostêpne pokoje. Jednak po lewej stronie jest pokój Grupowy i 
  &$#%. WejdŸ do pokoju &$#%...
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Na lewo znajdziesz przezroczystego Clouda...
  
  Cloud - "Hmm...? Ty...?
       Co robisz w takim miejscu?"
  
  "To samo siê mia³em ciebie spytaæ. Czy powinieneœ siê tu bawiæ?
   Myœlisz, ¿e problemy same odejd¹ jak nie bêdziesz o nich myœla³?"
  
  Nastêpnie Cloud zemdleje i do pokoju wpadnie znajoma dziewczyna. Zawo³a 
  pomoc...
  
  "Nie mo¿esz nic zmieniæ, bêd¹c jedynie obserwatorem."
  
  Cloud - "O co ci chodzi?"
  
  "Zaczê³o siê ruszaæ."
  
  Cloud - "Co takiego?"
  
  "ObudŸ siê!"
  
  "ObudŸ siê!!!"
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  Dojdziesz do siebie... Powiedz "Huh...?" i porozmawiaj z dziewczyn¹.
  Dostaniesz bieliznê damsk¹ (Lingerie). Teraz wyjdŸ z tego pokoju i w pokoju 
  na pó³nocy, porozmawiaj z dziewczyn¹ po lewej. Na³o¿y ci ona makija¿ na 
  twarz. Teraz opuœæ hotelik. Na zewn¹trz dowiesz siê, ¿e Aeris trochê siê 
  "pobawi³a" z ch³opcami... Nie bój siê, ona tylko sprzeda³a im kwiaty za 799 
  gili ;).
  
  WyjdŸ st¹d i idŸ w górê ekranu, do sklepu po prawej. Tam porozmawiaj z 
  facetem i ten, poprosi ciê, abyœ kupi³ coœ w hotelu. ZgódŸ siê i teraz
  przygotuj siê na wydanie 210 Gili (WA¯NE). IdŸ do hotelu i przeœpij siê
  (10 Gil), a w nocy kup najdro¿szy przedmiot z maszyny po lewej (200 Gil).
  Po nocce udaj siê z powrotem do faceta i dasz mu zdobyty przedmiot. W
  ramach wdziêcznoœci dostaniesz diamentow¹ tiarê (Diamond Tiara). Teraz wyjdŸ
  i idŸ do baru (jakiœ dziwny napis jest nad drzwiami). W œrodku usi¹dŸ i zamów 
  specjalne danie dnia (trzecia opcja). Zap³acisz 70 Gili i po chwili 
  dostaniesz jedzenie. Pochwal gotowanie ("It was all right") i dostaniesz 
  kupon do apteki (Pharmacy Coupon). WyjdŸ teraz z baru i idŸ do budynku pod 
  spodem. To w³aœnie apteka, gdzie masz do wyboru "odzaka¿acz" (nie wiem jak 
  lepiej to nazwaæ - Disinfectant), dezodorant (Deodorant) lub ...œrodek
  trawienny (??? - Digestive). Wybierz ten ostatni i opuϾ to miejsce.
  
  Teraz udaj siê do sklepu z ubraniami w lewym, górnym rogu ekranu. Tam
  porozmawiaj z facetem za lad¹ i Aeris za³atwi dla ciebie piêkn¹ sukienkê... 
  Znaczy siê, za³atwi³aby, gdyby nie to, ¿e facet, który je robi rzuci³ robotê. 
  Jest on w barze, wiêc chodŸmy tam, go namówiæ. Chodzi nam o bar, na kolejnym 
  ekranie (na pó³nocy). WejdŸ tam i porozmawiaj z facetem przy wejœciu. To 
  w³aœnie ojciec faceta ze sklepu, który ma ci uszyæ ubranko. Aeris powie, ¿e 
  Cloud chce wygl¹daæ... S³odko. Tylko z tego powodu facet siê zgodzi 
  (...Strange). Powiedz, ¿e chcesz coœ miêkkiego i b³yszcz¹cego (dwie 
  odpowiedzi nr. 2). Jeszcze st¹d nie wychodŸ, tylko idŸ do ³azienki w lewym 
  górnym rogu pomieszczenia. Tam siedzi kobieta, która ma k³opoty z 
  trawieniem... Daj jej œrodek na przeczyszczenie, a ona w zamian dostaniesz 
  wodê koloñsk¹ (Sexy Cologne). Teraz idŸ do sklepu z broni¹ naprzeciwko baru 
  aby coœ zakupiæ, a po tym wróæ do sklepu z odzie¿¹.
  
  Porozmawiaj z facetem, który mia³ ci zrobiæ sukienkê (stoi za lad¹) i
  dostaniesz jedwabn¹ sukienkê (Silk Dress). Cloud ja przymierzy (a Aeris 
  bêdzie podgl¹daæ :), ale potrzebujesz jeszcze peruki. Mo¿esz j¹ dostaæ w 
  si³owni, wiêc idŸ tam (budynek po prawej na kolejnym ekranie). Tam 
  porozmawiaj z dziewczyn¹ naprzeciwko ringu. Dowiesz siê, ¿e aby zdobyæ perukê 
  musisz wykonaæ wiêcej przysiadów ni¿ twój przeciwnik. Dowiesz siê najpierw, 
  ¿e ta kobieta to... Starszy brat twojego przeciwnika (geez). Aby wykonaæ 
  przysiad, musisz wcisn¹æ kwadrat, krzy¿yk i kó³ko. Najpierw trochê poæwicz, a 
  gdy bêdziesz gotowy zaczynaj. Masz 30 sekund na wykonanie wiêkszej iloœci 
  przysiadów ni¿ twój przeciwnik. Najwiêksza liczba przysiadów jak¹ mo¿esz 
  wykonaæ, to 21 (niemo¿liwe jest wykonanie wiêcej). W nagrodê dostaniesz 
  perukê blond (Blond Wig). Teraz wróæ do sklepu z ciuchami i przebierz siê... 
  Nie powiem, ca³kiem seksowna laska z tego Clouda :D. Zaraz po tobie, Aeris 
  wybierze sobie jak¹œ seksown¹, czerwon¹ sukienkê i pójdzie siê przebraæ. Po 
  chwili wyjdzie... E tam, Cloud jest ³adniejszy :>. Teraz wyjdŸ i zrób co 
  chcesz. Mo¿esz pochodziæ wszêdzie, iœæ do Honey Bee Inn i zobaczyæ co o 
  tobie myœl¹. Ale i tak na koñcu musisz iœæ do Dona Corneo...
  
  Porozmawiaj z facetem przy wejœciu i "obie" wejdziecie do œrodka. WejdŸ po
  schodach na górê i idŸ do pokoju po lewej. ZejdŸ na dó³, a tam... Tifa! Cloud 
  siê bêdzie wstydzi³ tak pokazaæ, a panie siê sobie przedstawi¹. Nastêpnie 
  zabierz Ether po lewej stronie i porozmawiaj z Tif¹. Wyt³umaczycie sobie
  wszystko i dowiesz siê od Tify, ¿e jakiœ dziwny facet powiedzia³ im o Donie. 
  Tifa, aby siê do niego dostaæ, postanowi³a iœæ do niego jako nowa dziewczyna. 
  Ale Corneo szuka ¿ony... Wybiera spoœród trzech dziewczyn, i... Domyœlcie siê 
  co. Po chwili przyjdzie po was facet i musicie iϾ do Dona. Wejd٠po schodach 
  i wejdŸ w drzwi do jego gabinetu.
  
  Tam ca³a trójka ustawi siê naprzeciwko biurka Dona i facet bêdzie wybieraæ...
  W koñcu wybierze... Ciebie! Ochroniarze zabior¹ dla siebie Tifê i Aeris, a ty 
  z Donem wejdziecie do jego salonu. Za ³ó¿kiem le¿y Hyper, który zabierz. 
  Teraz porozmawiaj z Donem...
  
  Don  - "Jesteœ taka s³odka, ¿e nie mogê siê przestaæ na ciebie patrzeæ.
       Czy... Te¿ ci siê podobam?"
  Cloud - "Hmmm..." (odp. 2)
  Don  - "Nie podobam ci siê?
       Nie... Nie mów, ¿e masz innego?"
  Cloud - "Nie, nikogo" (odp. 1)
  Don  - "Wiesz jak siê spodobaæ facetowi...
       Wiêc c-... CO chcesz teraz zrobiæ?"
  Cloud - "Cokolwiek zechcesz kochaniutki" (odp. 1)
  Don  - "O rany, nie wytrzymujê! Poca³uj mnie! POCA£UJ!!!"
  Cloud - "Dobra..." (odp. 1)
  ???  - "Chwiiiiiiiila!"
  
  Tifa i Aeris wpadn¹ do pokoju. Ale Cloud ma pecha... Szczêœcie znaczy siê :).
  
  Tifa - "Cloud... Czy ty naprawdê...?"
  Don  - "MʯCZYZNA??? O co tu chodzi???"
  Tifa - "Cicho! Teraz to my zadajemy pytania...
       Czego dowiedzieli siê twoi asystenci? Mów! A jak nie powiesz..."
  Cloud - "...Odetnê je."
  Don  - "Nie! Nie to! Powiem, powie wam wszystko!"
  Tifa - "Wiêc... Mów."
  Don  - "Dowiedzieli siê gdzie jest facet z karabinem zamiast rêki. Ale tak 
       mi rozkazali!"
  Tifa - "Kto?"
  Don  - "Nie!!! Jak wam powiem, to mnie zabij¹!"
  Tifa - "Mów! A jak nie powiesz..."
  Aeris - "...Rozerwê je"
  Don  - "Aaaaaaaaaaahhhh... Heidegger z Shinry!
       Dyrektor departamentu obrony Midgar!"
  Cloud - "Obrony Midgar!?"
  Tifa - "Mówisz o Shinrze!? Co planuj¹!? Mów!
       A jak nie powiesz...
       ...Zmia¿d¿ê je."
  Don  - "Mówicie powa¿nie prawda...? O rany, rany...
       Ja tutaj te¿ nie ¿artujê.
       Shinra chce zlikwidowaæ jak¹œ ma³¹ grupkê AVALANCHE i znaleŸæ ich 
       kryjówkê. I chc¹ ich zniszczyæ...ca³kowicie, niszcz¹c s³up
       podtrzymuj¹cy Talerz."
  Tifa - "¯e co!?"
  Don  - "Wiecie co siê stanie? Talerz zrobi BANG i wszystko pójdzie BUMMM!!! 
       S³ysza³em, ze chc¹ zniszczyæ slumsy Sektoru 7."
  
  Po us³yszeniu sytuacji, zdecydujecie ruszaæ do Sektoru 7, aby ostrzec 
  wszystkich. Aeris idzie z wami, ale Corneo na chwilê was zatrzyma...
  
  Don  - "Jak myœlisz, co taki drañ jak ja myœli, po wygadaniu ca³ej prawdy?"
  Cloud - "Jest i tak pewien, ¿e wygra." (odp. 2)
  Don  - "Dobrze!"
  
  Don poci¹gnie za ukryt¹ dŸwigniê i spadniecie w dó³. Nastêpnie, zobaczycie 
  siedzibê Shinry. Jest tam Prezydent Shinry, Heidegger i Reeve. Turksi maj¹ 
  wykonaæ ca³¹ robotê zniszczenia Sektoru 7. Reeve i burmistrz nie w pe³ni 
  zgadzaj¹ siê ze zniszczeniem, ale Prezydent powie, ¿e to konieczne.
  
  Prezydent - "Zniszczymy Sektor 7 i powiemy, ¿e to wina AVALANCHE. Potem
         wyœlemy lekarzy z Shinry na pomoc... Heh, heh, heh, 
         wspaniale..."
  
  Akcja wraca do dru¿yny w kana³ach. Zabierz Potion po lewej, a nastêpnie 
  zagadaj do Tify i Aeris (kolejnoœæ dowolna). Przedtem jednak daj Tifie jak¹œ 
  materiê, bo zaraz czeka ciê walka...
  
   ______________________________________________________
  |            Aps              |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 1000HP    |   EXP: 240p       |
  |  MP: ???       |   AP:  22p       |
  |             |   Gile: 253 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Phoenix Down      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | £atwa walka. Atakuj ogniem (Fire) i limitami. Lecz  |
  | tylko wtedy, gdy HP postaci spadnie poni¿ej 100.   |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce postanowicie udaæ siê pod Talerz i uratowaæ wszystkich. WejdŸ po
  drabinie i idŸ przed siebie. Nastêpnie zejdŸ i zabierz materiê "Steal". 
  Nastêpnie wejdŸ do otworu w ziemi i wejdŸ przez barierkê na drug¹ stronê. 
  Teraz po drabinie... I znajdujemy siê na cmentarzysku Poci¹gów. Zasave'uj 
  i... Postêpuj wed³ug nastêpuj¹cych kroków.
  
  WejdŸ do poci¹gu przed tob¹, a gdy wyjdziesz zajrzyj do beczki obok.
  Znajdziesz w niej Hi-Potion. Teraz wróæ i wejdŸ na dach poci¹gu. Zabierz 
  stamt¹d kolejny Hi-Potion i wskocz na "most". ZejdŸ z lewej strony, gdzie w 
  beczce znajdziesz Echo Screen. Teraz idŸ na prawo i wejdŸ do poci¹gu. Zabierz
  z niego Potion i wyjdŸ z drugiej strony. Nastêpnie wejdŸ na kolejny poci¹g 
  (po drabince) i zejdŸ obok. Teraz wejdŸ do poci¹gu i wyjdŸ drug¹ stron¹, a 
  znajdziesz siê przy wyjœciu. Stamt¹d zabierz Potion i idŸ na kolejny ekran.
  Tam wejdŸ co poci¹gu po prawej. Cloud automatycznie ruszy, przesuwaj¹c jeden 
  z wagonów. Okr¹¿ teraz lokomotywê i wejdŸ po drabinie na inny wagon. Zabierz 
  z niego Hi-Potion, potem zejdŸ i wejdŸ do drugiej lokomotywy. Nastêpnie wejdŸ 
  z powrotem na wagon i po dachach kolejnych wagonów dojdziesz do wyjœcia z tej 
  lokacji. Teraz pobiegnij na kolejny ekran po lewej...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Shinra - Midgar ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Reno                 -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Hyper                Sense
     Phoenix Down
     Battery x3
     Ether
  
  
  Shinra nie czeka³a na was. Ju¿ zaczêli atak! Na górze ¿o³nierze Shinry walcz¹
  z AVALANCHE! Zobaczymy jak Barret coœ ostrzeliwuje i jak Wedge spada z góry. 
  Ustalicie, ¿e Aeris zaopiekuje siê Wedgem i pójdzie po Marlene. Ty i Tifa 
  pójdziecie na górê, a inni uciekn¹ do innego Sektoru. Jednak oni nie chc¹ 
  uciekaæ. Po lewej u faceta mo¿esz kupiæ kilka przedmiotów. Kup kilka Hyperów 
  i wykorzystaj je na cz³onkach dru¿yny. Teraz zasave'uj i kieruj siê na górê, 
  na pomoc Barretowi!
  
  Ju¿ na pocz¹tku widzisz padniêtego Biggsa. Biegnij wy¿ej i na kolejnym
  ekranie zobaczysz Jessie. A na samym szczycie znajdziesz Barreta. Porozmawiaj 
  z nim i wyekwipuj go w broñ i materiê. Helikopter podleci do was i wysi¹dzie 
  z niego Turk, Reno. Wciœnie przycisk... Hasta la vista, kolejna walka.
  
   ______________________________________________________
  |            Reno             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 1000HP    |   EXP: 290p       |
  |  MP: ???       |   AP:  22p       |
  |             |   Gile: 500 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Brak przedmiotów | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Ether         |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Atakuj limitami i magi¹. Nic specjalnego... Pamiêtaj |
  | tylko, ¿e jego ró¿d¿ka mo¿e ciê sparali¿owaæ.    |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce Reno ucieknie i zostawi was z bomb¹. Tifie nie uda siê jej
  zatrzymaæ, tobie tak¿e... Nastêpnie znowu zobaczycie helikopter. Tym razem 
  jest na nim Tseng i... Aeris! Tseng powie, ¿e mia³ z³apaæ ostatni¹ ¿yj¹c¹ 
  Staro¿ytn¹, a Aeris powie do Tify, ¿e "nic jej nie jest". helikopter odleci, 
  a bomba wybuchnie... Biegaj wszêdzie i szukaj czegoœ z czego mo¿ecie 
  skorzystaæ, a¿ w koñcu Barret pomyœli, abyœcie uciekli po linie, któr¹ 
  platforma na której jesteœcie jest przywi¹zana. Barret z³apie Tifê, a ty 
  wskoczysz na kark Barreta. I przed samym wybuchem traficie do Sektoru 6... 
  Wszyscy ludzie z Sektoru 7 zmarli. I ci na górze i ci w slumsach... Marlene, 
  Biggs, Wedge, Jessie... Po chwili z³oœci, Tifa powie, ¿e Marlene powinna byæ 
  bezpieczna. Aeris j¹ zabra³a z baru i dlatego powiedzia³a "nic jej nie jest". 
  Cloud odejdzie na bok... Jako Cloud idŸ przed siebie, a¿ Tifa i Barret
  do³¹cz¹ do ciebie. Cloud powie, ¿e chce siê dowiedzieæ czegoœ o 
  Staro¿ytnych...
  
  "W moich ¿y³ach, p³ynie krew Staro¿ytnych. To ja jestem prawdziwym w³adc¹ tej 
  planety!"
  
  Cloud - "Sephiroth...?"
  
  Wróæ na poprzedni ekran i zabierz materiê Sense. Teraz idŸ na Wall Market i
  udaj siê do posesji Dona Corneo. WejdŸ do pokoju po prawej i zabierz Phoenix 
  Down (po prawej stronie). Potem wejdŸ do piwnicy po lewej i uratuj faceta na 
  stole tortur. Powie ci, ¿e Shinra zabra³a Dona i ucieknie. Udaj siê teraz do 
  pokoju Dona i zabierz stamt¹d kolejny Hyper (...te¿ za ³ó¿kiem :). Teraz 
  mo¿esz iœæ do Sektoru 6, do domu Aeris. Chyba znasz drogê, wiêc nie bêdê ciê 
  dok³adnie kierowaæ.
  
  Gdy bêdziesz ju¿ w slumsach, wejdŸ do domu Aeris. Powiesz Elmyrze, ¿e Shinra
  j¹ zabra³a. Dowiesz siê od niej, ¿e zabrali j¹ z domu.
  
  Elmyra - "Aeris jest Staro¿ytn¹. ¯yj¹c¹ dusz¹."
  Barret - "Co takiego? Przecie¿ jesteœ jej matk¹."
  Elmyra - "Nieprawdziw¹. To...chyba by³o 15 lat temu...
       Podczas wojny, mój m¹¿ zosta³ wys³any do Wutai.
       Dosta³am list, ¿e ma wróciæ, wiêc posz³am na stacjê.
       ...
       Mój m¹¿ nie wróci³ wtedy.
       Ciekawe, czy coœ siê z nim sta³o?
       Nie... Mo¿e nie by³o miejsca w poci¹gu.
       Chodzi³am na peron codziennie.
       I pewnego dnia...
       ...
       Matka ma³ej dziewczynki umar³a... To normalne podczas wojny.
       Jej ostatnie s³owa to, 'Zabierz Aeris w bezpieczne miejsce.'
       Mój m¹¿ nigdy nie wróci³. Nie mia³am dziecka. By³am samotna,
       wiêc zabra³am Aeris do siebie.
       Bardzo szybko siê do siebie zbli¿y³yœmy. To dziecko ci¹gle mówi³o.
       Nie wa¿ne o czym, wa¿ne, aby mówiæ.
       ...
       Mówi³a mi, ¿e uciek³a z jakiegoœ laboratorium. I jej matka ju¿
       wróci³a do Planety, wiêc nie jest samotna...i wiele innych rzeczy."
  Barret - "Wróci³a do Planety?"
  Elmyra - "Nie wiem o co jej chodzi³o. Jak siê spyta³am, czy chodzi jej o
       gwiazdê, ona powiedzia³a, ¿e to ta planeta. By³a tajemniczym
       dzieckiem...
       ...
  Aeris - "Mamo...
       Proszê, nie p³acz.
  Elmyra - "(Aeris tak po prostu powiedzia³a. Spyta³am siê czy coœ siê sta³o.)"
  Aeris - "Ktoœ bardzo ci bliski umar³.
       Jego dusza ciê szuka³a, ale ju¿ wróci³ do Planety."
  Elmyra - "(Wtedy jej nie wierzy³am, ale nied³ugo po tym dosta³am informacjê o 
        œmierci mojego mê¿a... I tak by³o.)
        Wiele siê zdarzy³o, ale by³yœmy szczêœliwe. Pewnego dnia 
        jednak..."
        ...
  Tseng - "Chcemy, aby odda³a nam Pani Aeris. Szukaliœmy jej od dawna."
  Aeris - "Nie! Nigdy!"
  Tseng - "Aeris, jesteœ specjalnym dzieckiem. Specjalnej krwi.
       Twoja prawdziwa matka by³a 'Staro¿ytn¹'."
  Elmyra - "(Oczywiœcie o tym wiedzia³am. ¯e by³a 'Staro¿ytn¹'.)"
  Tseng - "Staro¿ytni zaprowadz¹ nas do ziemi szczêœcia. Aeris mo¿e sprowadziæ
       to szczêœcie ludziom ze slumsów. Dlatego Shinra chcia³aby z ni¹ 
       wspó³pracowaæ......"
  Aeris - "To nieprawda! Nie jestem Staro¿ytn¹! Nie jestem!"
  Tseng - "Aeris, na pewno s³yszysz ró¿ne g³osy gdy jesteœ sama?"
  Aeris - "Nie!"
  Elmyra - "(Ale ja wiedzia³am o jej tajemniczych si³ach... Chcia³a je ukryæ, 
       wiêc udawa³am, ¿e tego nie widzê.)"
       ...
  Cloud - "To niesamowite jak unika³a Shinry przez te lata..."
  Elmyra - "Potrzebowali jej. Nie zrobiliby jej krzywdy."
  Tifa  - "Ale dlaczego teraz...?"
  Elmyra - "Przyprowadzi³a ze sob¹ ma³¹ dziewczynkê. Tseng je znalaz³ i nie 
       mog³y razem uciec. Aeris podda³a siê, w zamian za bezpieczeñstwo 
       dziecka."
  Cloud - "To pewnie Marlene."
  
  I oto ca³a historia. Barret przeprosi Elmyrê za to, ¿e Aeris poœwiêci³a 
  siebie dla Marlene. Œpi na górze i Barret do niej pójdzie. IdŸ za Barretem i 
  wejdŸ do pokoju. Jak z niego wyjdziesz, Barret powie, ¿e idzie z tob¹ na 
  Shinrê.
  
  Marlene - "A wiesz co? Wiesz co? Aeris wypytywa³a siê mnie o ciebie!
        Pyta³a siê jaki jesteœ. Pewnie ciê lubi Cloud!"
  Cloud  - "Miejmy nadziejê." (odp. 2)
  Marlene - "Nie powiem Tifie."
  
  ZejdŸ teraz na dó³ i spróbuj wyjœæ. Tifa tak¿e chce iœæ z tob¹. Kierujecie
  siê prosto do siedziby Shinry. Marlene zostanie a Elmyr¹ i Barret 
  zaproponuje, aby uciek³y st¹d, bo jest tu niebezpiecznie. Ca³a trójka 
  wybiegnie z domu. Aby dostaæ siê do siedziby g³ównej Shinry, musicie wejœæ na 
  Talerz. Kierujcie siê teraz w stronê Wall Market, gdzie ktoœ wam mo¿e pomóc.
  
  IdŸ wiêc do Sektoru 6... Znasz ju¿ drogê. IdŸ do sklepu z broni¹ (naprzeciwko 
  baru) i porozmawiaj z facetem siedz¹cym na czo³gu. Powie ci, ¿e jak chcesz
  siê dostaæ na Talerz potrzebujesz Baterii. Uwierz mu i kup trzy sztuki (300 
  Gil). Teraz idŸ kawa³ek przed siebie (na pó³noc), a¿ zobaczysz dzieciaki, 
  które pobiegn¹ na prawo. IdŸ za nimi i zobaczysz jakiœ kabel. Porozmawiaj z 
  dziewczynk¹ i dowiesz siê, ¿e ten kabel prowadzi do "Górnego Œwiata", czyli 
  na Talerz. Nie macie ¿adnego wyboru. Do góry! Z³ap siê kabla i wspinaj siê 
  jak najwy¿ej mo¿esz. Gdy staniesz na nogach, idŸ kawa³ek do góry i zeskocz na 
  lewo. Teraz idŸ do tego urz¹dzenia po prawej i wsadŸ tam bateriê. Zepsute 
  œmig³o zacznie siê obracaæ, aby zatrzymaæ siê tak, abyœ móg³ przejœæ dalej. 
  PodejdŸ wiêc do niego i zeskocz z drugiej strony. Tam po lewej jest kolejne 
  urz¹dzenie, do którego mo¿esz w³o¿yæ bateriê. IdŸ tam i zrób tak, a nastêpnie 
  wejdŸ jeszcze wy¿ej. Teraz wespnij siê po kablu, a gdy staniesz na nogach, 
  zaskocz na wisz¹c¹ rurê. Musisz wcisn¹æ "O" tak, aby zeskoczyæ i z³apaæ siê 
  rury. Kilka prób ci to zajmie, ale w koñcu siê uda. Po drugiej stronie wejdŸ 
  do góry i wejdŸ na kabel. Wespnij siê trochê wy¿ej, a potem zejdŸ do 
  kolejnego urz¹dzenia bez baterii. W³ó¿ j¹ tam i dostaniesz Ether. Teraz zejdŸ 
  ni¿ej i powtórz operacjê ze skakaniem. Ponownie wejdŸ na górê, ale teraz po 
  wespniêciu siê po kablu, wejdŸ jeszcze wy¿ej i przejdŸ na rurê. WejdŸ na sam¹ 
  górê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Shinra HQ - Midgar ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Sample:H0512             -----
     Hundred Gunner
     Heli Gunner
     Rufus
     Motor Ball
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir (war. 1)           Elemental
     Star Pendant             All
     Four Slot              Poison
     Potion x4              Enemy Skill
     Ether
     Phoenix Down
     Keycard 60 (Key Item)
     Keycard 62 (Key Item)
     Keycard 65 (Key Item)
     Keycard 66 (Key Item)
     Keycard 68 (Key Item)
     A Coupon (Key Item)
     B Coupon (Key Item)
     C Coupon (Key Item)
     Midgar Parts x5 (Key Item)
  
  
  Stoicie przed g³ównym wejœciem siedziby g³ównej Shinry. Wszystkie piêtra 
  powy¿ej 60 s¹ tylko dla specjalnych pracowników. Barret bêdzie chcia³ wbiec 
  do œrodka, ale Tifa go zatrzyma i powie, ¿e musi byæ inne wejœcie. Jeœli 
  chcesz wejœæ od œrodka, wybierz pierwsz¹ opcjê. Jeœli nie, wybierz drug¹ (to 
  i tak nie ma znaczenia, bo po zasave'owaniu mo¿esz zrobiæ co chcesz). Omówiê 
  oba sposoby wejœcia, najpierw ten po cichu, potem drugi.
  
  1. Po lewej stronie jest wejœcie na "klatkê schodow¹" gdzie nie ma ¿adnych 
    ¿o³nierzy. Za to jest jeden problem. Schody... Masa schodów. Czeka ciê 
    osiem ekranów, po 7 piêter na ka¿dym, a na koñcu dziewi¹ty ekran z 
    ostatnimi czterema piêtrami (...chyba). W po³owie drogi MO¯ESZ znaleŸæ
    Elixir (nie zawsze jednak). I tak znajdziecie siê na 59 piêtrze. 
  
  2. Gdy zaatakujesz Shinrê od œrodka, czeka ciê kilka walk. Na samym pocz¹tku 
    bêdziesz dwukrotnie razy walczy³ z dwoma ¿o³nierzami Shinry. Teraz idŸ na 
    ty³y, gdzie ¿o³nierze i ludzie bêd¹ od ciebie uciekaæ. PodejdŸ do tablicy 
    og³oszeñ po prawej i przeczytaj drug¹ ulotkê Turtle's Paradise. I znowu 
    masz dwa warianty...
    a. IdŸ do windy. Nastêpnie podejdŸ do panelu i pojedŸ wy¿ej. Niestety 
     Shinra wie, ¿e tu jesteœcie i zepsuje system dzia³ania windy.
     Zatrzymasz siê ³¹cznie cztery razy. Za ka¿dym razem mo¿liwa jest walka, 
     albo wystraszenie pracownika Shinry. W koñcu dojedziecie na 59 piêtro.
    b. IdŸ teraz na schody przed wejœciem i wejdŸ na pierwsze piêtro. Tam 
     wejdŸ do sklepu po prawej stronie. Porozmawiaj z park¹ po prawej. Bêd¹ 
     ogl¹daæ reklamê samochodu. Potem spróbuj sam j¹ zobaczyæ i parka 
     ucieknie. Dopiero teraz j¹ mo¿esz zobaczyæ. Teraz podejdŸ do
     ekspedientki. Mo¿esz coœ od niej kupiæ (dlaczego nie mogê zabraæ 
     przedmiotów ze skrzynek???). Teraz mo¿esz iœæ do windy i wjechaæ na 59
     piêtro...
  
  Przed wami jest trzech stra¿ników Shinry, którzy bêd¹ chcieli was
  powstrzymaæ. Po walce znajdziesz key item, kartê dostêpu na 60 piêtro. 
  nastêpnie wejdŸ do jednej z wind, które by³y za nimi i udaj siê na 60 piêtro.
  
  Stra¿nik sobie œpi, a my buszujemy po budynku... Musisz siê przedostaæ do
  drzwi po prawej stronie. Aby to zrobiæ, idŸ do pomieszczenia po lewej. Tam 
  zadecydujecie, aby Cloud poszed³ przodem i mówi³ Tifie i Barretowi kiedy maj¹ 
  przejœæ, aby stra¿nicy ich nie zauwa¿yli. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz poruszaæ siê 
  tylko wtedy, gdy stra¿nicy siê nie patrz¹ w twoj¹ stronê. Gdy dojdziesz do 
  po³owy, wciskaj¹c "O" sygnalizujesz Tifie i Barretowi, ¿e mog¹ przechodziæ.
  Gdy wszyscy dojd¹ do po³owy, czeka ciê druga czêœæ drogi. Tym razem stra¿nicy
  s¹ uwa¿niejsi, wiêc musisz byæ bardziej ostro¿niejszy. Jeœli nie udaje ci siê 
  to wystarczy, ¿e stra¿nicy zauwa¿¹ ciê 4 razy (za ka¿dym razem walczysz z 
  dwoma ¿o³nierzami) i mo¿esz bez problemu przejœæ.
  
  Na 61 piêtrze porozmawiaj z facetem w szarym garniturze (NIE ten pod
  drzewami) i na jego pytanie odpowiedz "......". Dostaniesz od niego kartê 
  dostêpu na 62 piêtro. IdŸ wiêc do windy i korzystaj¹c z nowej karty wjedŸ 
  piêtro wy¿ej.
  
  
  Na 62 piêtrze czeka na ciebie zabawa... Najpierw idŸ do burmistrza Domino w 
  lewym pokoju. Pobawi siê on z wami. Jeœli odgadniecie jego has³o, dostaniecie 
  kartê dostêpu na wy¿sze piêtra. Jeœli zgadniecie za pierwszym razem, 
  dostaniecie w nagrodê Materiê! Mo¿liwe has³a to:
  
  BEST
  KING
  ORBS
  BOMB
  MAKO
  HOJO
  
  Aby poznaæ prawdziwe has³o, musicie odwiedziæ KA¯D¥ biblioteczkê w tym
  pomieszczeniu. Na zewn¹trz s¹ tablice, które informuj¹ o tym, o jakim dziale 
  traktuje ta biblioteka. W ka¿dej z nich jest szeœæ mini-dzia³ów. Musisz 
  znaleŸæ taki mini-dzia³, który nie odpowiada nazwie dzia³u. Czyli w dziele o 
  mieœcie, nie mo¿e byæ mini-dzia³u o broni, itd. Trochê to skomplikowane i jak 
  nie znasz angielskiego, lepiej od razu siê poddaj. Na ka¿dym z mini-dzia³ów 
  jest jego nazwa i litera. ZnajdŸ z³y mini-dzia³ i odczytaj literê, któr¹ 
  wskazuje liczba (czytaj od pocz¹tku, czyli w s³owie "D@rio" z liczb¹ 3, 
  w³aœciw¹ liter¹ jest "r"). Aby jednak u³atwiæ wam sprawê, podajê, o jakiej 
  tematyce mini-dzia³y musz¹ siê znajdowaæ wewn¹trz.
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////
  Shinra, Inc. Urban Dev. Research Library
  1. Ksi¹¿ki traktuj¹ce o rozbudowie miasta Midgar
  
  Shinra, Inc. Scientific Research Library
  2. Ksi¹¿ki traktuj¹ce o nauce (roboty, itp.)
  
  Shinra, Inc. Space Dev. Research Library
  3. Ksi¹¿ki traktuj¹ce o kosmosie
  
  Shinra, Inc. Peace Preservation/Weapon Dev. Research Library
  4. Ksi¹¿ki traktuj¹ce o wojnie i broni
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  A oto spis WSZYSTKICH mini-dzia³ów i w nawiasie liczba porz¹dkowa dzia³u:
  
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Problems with Plate construction in Midgar (1)
  Reactor Construction Chart (1)
  An illustrated guide to City Planning (1)
  New plans for urban planning (1)
  Midgar City map: Sectors 0-4 (1)
  Midgar City map: Sectors 5-8 (1)
  
  Data on experimental animals living near Midgar (2)
  The Ancients in History (2)
  File on Dr. Gast, Biologist (2)
  Final evolutionary stages in land dwelling life (2)
  Report on high Mako levels in living beings (2)
  Mako energy and the rise in life forms (2)
  
  Dimishing Mako energy and Planet movements (3)
  Shinra rocket space travel (3)
  Economic report: Space Dev Program (3)
  Results of failed space mission "YA-79" (3)
  Modern history of Midgar space program, vol. 1 (3)
  Modern history of Midgar space program, vol. 2 (3)
  
  Plans for new land weapons (4)
  Materia production and its military uses (4)
  Breakdown of SOLDIER members by class (4)
  Heidegger's Shinra peace-keeping law (4)
  Economic report: anti-Shinra activities (4)
  Ranks and extended use of Mako weaponry (4)
  //////////////////////////////////////////////////////////////
  
  Teraz jak ju¿ wiecie co i gdzie, dowiedŸcie siê jak. OdwiedŸcie bibliotekê
  numer jeden i sprawdŸcie jakie tam s¹ mini-dzia³y. Jak znajdziecie ten, który 
  powinien byæ w innej bibliotece (wed³ug listy) sprawdŸcie liczbê na pocz¹tku. 
  Nastêpnie policzcie, która litera odpowiada tej liczbie, licz¹c od pocz¹tku. 
  Gdy bêdziecie mieli 4 litery, idŸcie do burmistrza i sprawdŸcie w jakim 
  wyrazie s¹ te litery. PowiedŸcie mu ten wyraz i w nagrodê otrzymacie kartê 
  dostêpu na poziom 65 i Materiê Elemental. JedŸ wejdŸ po schodach na kolejne, 
  63 piêtro.
  
  
  Tu czeka ciê kolejna zabawa. WejdŸ do pokoju poni¿ej i "porozmawiaj" z 
  komputerem. Mo¿esz otworzyæ trzy drzwi na tym poziomie. Teraz tak... S¹ tu
  cztery "linie" poziomo i 4 pionowo. IdŸ na pierwsz¹ liniê poziom¹ (od góry) i 
  otwórz drzwi blokuj¹ce drogê dalej. Potem otwórz drzwi w pionie 2 (od lewej) 
  i wejdŸ do pokoju po lewej. Zabierz kupon A (A Coupon) i wejdŸ do szybu 
  wentylacyjnego. WyjdŸ poœrodku (nie w pokoju z komputerem) i zabierz stamt¹d 
  kupon B (B Coupon). Teraz wyjdŸ z tego pomieszczenia i otwórz drzwi po lewej 
  (po lewej stronie od kamery) i zabierz kupon C (C Coupon) z pokoju. Wróæ do 
  pokoju z kuponem C i przez szyb wentylacyjny wróæ do komputera. Teraz wymieñ 
  u komputera kupony na przedmioty (druga opcja). Dostaniesz Star Pendant, Four 
  Slot i Materiê All. Teraz ruszaj na piêtro 64...
  
  WejdŸ do g³ównej si³owni (poœrodku). W lewym górnym rogu jest automat. Za 250 
  gili mo¿esz siê napiæ napoju... Nie rób tego, bo automat jest zepsuty :). W 
  pokoju po lewej mo¿esz odpocz¹æ i zasave'owaæ. Na sam koniec idŸ do pokoju na 
  górze z mas¹ szafek. W drugiej szafce od prawej w œrodkowym rzêdzie, 
  znajdziemy Ether, a w trzeciej od prawej w dolnym rzêdzie - Phoenix Down. 
  Pokieruj swoje kroki na 65 piêtro...
  
  IdŸ do œrodkowego pokoju, gdzie jest model Midgaru. Zabawa siê rozpoczê³a...
  Musisz znaleŸæ piêæ kawa³ków modelu. Wszystkie kawa³ki s¹ w skrzynkach na tym 
  piêtrze, ale musisz je otwieraæ w oznaczonej kolejnoœci. Najpierw mo¿esz 
  otworzyæ skrzynkê w lewym górnym pokoju (dolna skrzynka). Znajdziesz w niej
  kawa³ek modelu Midgaru, który wsadŸ w model (wciœnij "O" przed modelem). 
  Teraz otwórz skrzynkê w lewym dolnym pokoju (skrzynka po lewej) i wsadŸ czêœæ 
  modelu. Teraz druga skrzynka w lewym górnym pokoju, a nastêpnie ta w prawym 
  górnym. Na koniec skrzynka w lewym dolnym pokoju i gdy wsadzisz ten, ostatni 
  kawa³ek do modelu, otworzy siê skrzynka w pokoju ze schodami. W niej 
  znajdziesz kartê dostêpu na poziom 66. Ruszaj wiêc schodami na kolejne 
  piêtro...
  
  Jak widzisz w g³ównej hali, kilka osób, w tym prezydent Shinry maj¹ jakieœ
  spotkanie. IdŸ do ³azienki w lewym górnym rogu i wejdŸ do... Wiesz gdzie :). 
  Sp³ucz wodê (pierwsza opcja - a co ty myœla³eœ? :), a nastêpnie wejdŸ na górê 
  do szybu wentylacyjnego (druga opcja) i idŸ przed siebie. Proszê, proszê... 
  Pokój konferencyjny...
  
  Reeve   - "Znamy ju¿ iloœæ kwoty wydanej na odbudowê Sektoru 7.
         Licz¹c odszkodowania dla firm i inne wydatki, ten wypadek bêdzie
         nas kosztowaæ 10 bilionów Gili...
         Aby odbudowaæ sam Sektor 7 potrzeba..."
  Prezydent - "Nie odbudowujemy."
  Reeve   - "Co?"
  Prezydent - "Zostawiamy Sektor 7 tak jak jest.
         I koñczymy pracê nad Neo-Midgar."
  Reeve   - "...Wiêc Staro¿ytni?"
  Prezydent - "Ziemia Obiecana nied³ugo bêdzie nasza.
         Macie zwiêkszyæ wydobycie Mako o 15% w ka¿dym Sektorze."
  Palmer  - "Tak jest! Tak jest! Tralala! I proszê pamiêtaæ o programie
         Kosmicznym w bud¿ecie!"
  Prezydent - "Reeve i Scarlet rozdziel¹ dodatkowe pieni¹dze z bud¿etu."
  Palmer  - "O rany!"
  Reeve   - "Sir! Jeœli zwiêkszymy wydobycie, ludzie strac¹ pewnoœæ..."
  Prezydent - "Wszystko w porz¹dku. G³upi mieszkañcy Midgar zyskaj¹ jeszcze
         wiêksze zaufanie dla Shinry."
  Heidegger - "Ha ha ha!
         Przecie¿ to my uratowaliœmy Sektor 7 od AVALANCHE!"
  Prezydent - "Hojo. Co z dziewczyn¹?"
  Hojo   - "Jako okaz, jest podobna do swojej matki. Ci¹gle j¹ porównujê do
         jej matki, Ifalny, ale jak na razie ró¿nica wynosi 18%."
  Prezydent - "Jak d³ugo zajm¹ badania?"
  Hojo   - "Pewnie 120 lat. To niemo¿liwe, aby skoñczyæ w ci¹gu naszego
         ¿ycia. Ani w ci¹gu ¿ycia okazu...
         Dlatego mamy zamiar j¹ zap³odniæ. Wtedy mo¿emy stworzyæ okaz,
         który bêdzie ¿y³ przez o wiele d³u¿szy czas."
  Prezydent - "Co z Ziemi¹ Obiecan¹? Czy to nie zmieni naszych planów?"
  Hojo   - "To muszê zaplanowaæ... Matka jest silna...i to jej s³aboœæ."
  Prezydent - "To koniec naszego spotkania."
  
  Scarlet  - "Coœ tu œmierdzi..."
  
  Wszyscy opuszcz¹ pokój konferencyjny... Hojo mówi³ o Aeris. Teraz wróæ do
  ³azienki i biegnij w kierunku schodów. Na drodze zobaczysz Hojo... IdŸ za nim 
  na 67 piêtro. Biegnij za nim, a¿ znajdziesz siê w jego laboratorium. 
  Ukryjecie siê za pud³ami i Hojo powie swojemu asystentowi, aby ten 
  przetransportowa³ "okaz" ma piêtro wy¿ej. Nastêpnie pójdzie on gdzieœ. 
  "Okaz", to czerwony kot/lew/czy co tam chcecie. Cloud zauwa¿y kapsu³ê po 
  prawej...
  
  Cloud - "Jenova..."
  
  Cloud - "Jenova...
       Sephiroth...
       Wiêc...przynieœli j¹ tutaj."
  Tifa  - "Cloud, b¹dŸ silny!"
  Cloud - "Widzieliœcie to?"
  Barret - "Co?"
  Cloud - "Rusza siê... Jeszcze ¿yje?"
  Barret - "Gdzie to $#&*&@ ma g³owê? Dobra, chodŸmy ju¿ dalej."
  
  IdŸ wg³¹b ekranu i zabierz Materiê Poison ze skrzynki. Teraz zasave'uj i 
  wjedŸ wind¹ obok na górê. Hojo trzyma Aeris w zamkniêciu i okaz z piêtra
  poni¿ej zostanie przetransportowany do Aeris. Barret stanie przed "drzwiami" i 
  bêdzie w nie strzela³ z karabinu. One siê otworz¹ i "okaz" skoczy na Hojo. 
  Cloud uratuje Aeris, ale coœ jeszcze przyje¿d¿a wind¹. Nagle oka¿e siê, ¿e 
  ten okaz potrafi... Gadaæ. Poproœ Tifê lub Barreta o zaopiekowanie siê Aeris, 
  a ty, Red XIII (to w³aœnie ten lew) i Tifa lub Barret zajmiecie siê potworem.
  
   ______________________________________________________
  |          Sample:H0512            |
  |======================================================|
  |  HP: 1000HP      |   EXP: 300p       |
  |  MP: 120MP      |   AP:  30p       |
  |             |   Gile: 250 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Brak przedmiotów | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Talisman        |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Chroni¹ go trzy ma³e potworki, których nie eliminuj, |
  | bo boss mo¿e je stworzyæ na nowo. Po prostu atakuj  |
  | go limitami i czarami, nie rób nic innego. Boss ma  |
  | atak, daj¹cy ci status Poison, ale nie lecz siê z  |
  | niego. Po prostu atakuj go.             |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce przyjdzie do ciebie Aeris, a twój nowy przyjaciel usprawiedliwi siê
  tym, ¿e zachowa³ siê tak, aby zdekoncentrowaæ Hojo. Wciœnij 'X', aby ustaliæ 
  dru¿ynê i menu, aby przydzieliæ Materiê, itp. Gdy skoñczysz, wciœnij 'O'. 
  Teraz zabierz Materiê Enemy Skill i kieruj siê do schodów. Najpierw jednak 
  zabierz dwa Potiony i pogadaj z asystentem Hojo, aby dostaæ kartê dostêpu na 
  poziom 68. Po drodze na schody znajdziesz jeszcze dwa Potiony. Teraz zejdŸ na 
  poziom 66 i kieruj siê do windy. WejdŸ do niej i jedŸ na 60 piêtro... H-hej!? 
  Rude z Turksów wejdzie z wami do windy... Potem do³¹czy do was Tseng... To 
  pu³apka...
  
  Znajdziesz siê na 70 piêtrze, ostatnie w budynku. Jednak jesteœ zakuty w
  kajdany... Jesteœ ty, Tifa, Barret, Red XIII, ale nie ma Aeris. Prezydent 
  Shinra oœwieci was, kim jest Aeris. Jest ona ostatni¹ Staro¿ytn¹. Nazywali 
  siebie Cetra i ¿yli tysi¹ce lat temu. Historia o nich zapomnia³a, a 
  nie powinna... Staro¿ytni poka¿¹ nam drogê do Ziemi Obiecanej. Mo¿e to 
  legenda, mo¿e prawda... Jednak jest ona bardzo ¿yzna. A skoro jest ¿yzna, to 
  jest tam Mako. Tam zostanie zbudowany Neo-Midgar. Nome imperium Shinry. 
  Zostaniecie odprowadzeni, ale Barret bêdzie chcia³ zaatakowaæ prezydenta. 
  Jednak jest w kajdanach to i tak mu siê nie uda...
  
  Prezydent - "Jeœli chcecie coœ wiêcej... Zg³oœcie siê do mojej sekretarki."
  
  
  Jesteœ w celi, razem z Tif¹. Widzimy, ¿e po prawej stronie jest Red XIII i
  Barret, a po lewej Aeris. Jednak Cloud ich nie widzi. Porozmawiaj z Tif¹ i 
  powiedz, ¿e wyjdziecie z tego (pierwsza odpowiedŸ). Teraz podejdŸ do drzwi i 
  zastanów siê co robi Barret (odp. 1). Podsumuje on to, co do tej pory 
  us³ysza³ i powie, ¿e rekrutuje nowych cz³onków do AVALANCHE. Red XIII jednak 
  i tak go ignoruje... Nastêpnie Cloud pomyœli o Red XIII (odp. 1). Wspomina on 
  dziadka... I zosta³a nam Aeris...
  
  Aeris - "Cloud, jesteœ tam?"
  Cloud - "Aeris!? Nic ci nie jest?"
  Aeris - "Wszystko w porz¹dku.
       Wiedzia³am, ¿e Cloud mnie uratuje."
  Cloud - "Hej, jestem twoim ochroniarzem, prawda?"
  Aeris - "Umowa by³a na jedn¹ randkê, tak?"
  Tifa - "......aha, ju¿ rozumiem."
  Aeris - ...!? Tifa! Jesteœ tam!?"
  Tifa - "PRZEPRASZAM bardzo!
       ...
       Wiesz Aeris, mam pytanie."
  Cloud - "Co?"
  Tifa - "Czy Ziemia Obiecana naprawdê istnieje?"
  Aeris - "...Nie wiem.
       Wiem tylko, ¿e Cetra urodzili siê z Planet¹, rozmawiaj¹ z Planet¹ i
       odkrywaj¹ Planetê. A...wtedy... Cetra powróc¹ do Ziemi Obiecanej.
       Ziemi wiecznego szczêœcia."
  Tifa - "Co to oznacza?"
  Aeris - "Poza s³owami...nie wiem."
  Cloud - "...Rozmawiaæ z Planet¹?
  Tifa - "I co Planeta mówi?"
  Aeris - "Jest w niej du¿o ludzi i jest ha³as. Dlatego nie rozumiem co
       mówi..."
  Cloud - "S³yszysz j¹ teraz?"
  Aeris - "S³ysza³am j¹ tylko w koœciele w Slumsach. Matka mówi³a, ¿e Midgar
       nie jest ju¿ bezpieczne. Moja prawdziwa matka... Kiedyœ ucieknê
       z Midgar... I Planeta mi powie, jak znaleŸæ Ziemiê Obiecan¹.
       ...Tak mówi³a mama. Myœla³am, ¿e jak dorosnê przestanê s³yszeæ jej
       g³os, ale..."
  
  PodejdŸ do drzwi i idŸcie wszyscy spaæ...
  
  Gdy siê obudzisz, drzwi do celi bêd¹... Otwarte! WyjdŸ na zewn¹trz i
  zobaczysz, ¿e stra¿nik le¿y na ziemi. ObudŸ Tifê, a nastêpnie pobiegnij za 
  ni¹. WeŸmiesz klucze do innych celi. Cloud pomo¿e Barretowi i Redowi, a Tifa 
  pójdzie po Aeris. Red XIII pójdzie przodem, a ty, Aeris i Tifa pójdziecie za 
  Red XIII. Barret zostanie zabezpieczaæ ty³y. Biegnij za œladem krwi do 
  laboratorium. Jenova uciek³a... Zasave'uj grê i pojedŸ wind¹ na górê. 
  Nastêpnie ruszaj za œladem krwi na 69 piêtro. Tam dalej za œladem krwi, a¿ 
  dojdziesz do Prezydenta Shinry... Z mieczem w plecach!
  
  Barret - "Nie ¿yje... Przywódca korporacji Shinra nie ¿yje..."
  Tifa  - "Wiêc ten miecz nale¿y do...!?"
  Cloud - "Sephirotha!!!"
  Tifa  - "Sephiroth ¿yje?"
  Cloud - "Chyba tak. Tylko on potrafi korzystaæ z tego miecza."
  Barret - "A kogo to obchodzi!? To ju¿ koniec Shinry!"
  
  *Nagle, zza kolumny pojawi siê Palmer i zacznie biec. Chce siê przez was
  przedrzeæ, ale Cloud i Barret go zatrzymuj¹*
  
  Palmer - "P, p, p, proszê, nie zabijajcie mnie!"
  Cloud - "Co siê sta³o?"
  Palmer - "Se...Sephiroth. Sephiroth przyszed³."
  Cloud - "Widzia³eœ go!? Widzia³eœ Sephirotha?"
  Palmer - "Tak, widzia³em go. Widzia³em go na w³asne oczy!"
  Cloud - "Naprawdê go widzia³eœ?"
  Palmer - "Czy mia³bym teraz k³amaæ!? Nawet s³ysza³em jego g³os!
       Um, powiedzia³, ¿e nie pozwoli nam dojœæ do Ziemi Obiecanej."
  Tifa  - "¯e co? Czy to oznacza, ¿e Ziemia Obiecana istnieje i Sephiroth chce 
       j¹ uratowaæ od Shinry?"
  Barret - "Czyli Sephiroth jest dobrym facetem?"
  Cloud - "Uratowaæ Ziemiê Obiecan¹? Dobry facet? Nie!
       To nie takie proste! Znam go! Jego misja jest inna!"
  
  *Palmer ucieknie i pobiegnie do helikoptera Shinry*
  
  Barret - "Rufus! &*%$! Zapomnia³em o nim!"
  Tifa  - "Kto to?"
  Barret - "Wiceprezydent Rufus. Syn prezydenta."
  
  Pobiegnij do drzwi na pó³nocy i za Palmerem. Staniesz przed samym Rufusem...
  
  Rufus - "Wiêc... Sephiroth by³ tutaj... A przy okazji, kim wy jesteœcie?"
  Cloud - "Jestem Cloud, by³y SOLDIER Pierwszej Klasy!
  Barret - "Jestem z AVALANCHE!"
  Tifa  - "Ja te¿!"
  Aeris - "...kwiaciarka ze slumsów."
  Red  - "...obiekt badañ."
  Rufus - "Ale dru¿yna...
       Có¿, ja jestem Rufus. Prezydent korporacji Shinra.
  Barret - "Jesteœ prezydentem dlatego, bo twój staruszek umar³!"
  Rufus - "Prawda. Pozwolê wam wys³uchaæ mojego pierwszego przemówienia.
       ...Starszy chcia³ przej¹æ w³adzê pieniêdzmi. To nawet dzia³a³o.
       Ludnoœæ myœla³a, ¿e Shinra im pomo¿e. Pracuj w Shinrze, odbierz
       pieni¹dze. Jak terroryœci zaatakuj¹, Shinra ci pomo¿e.
       To wygl¹da³o wspaniale. Ale ja robiê rzeczy inaczej...
       Kontrolujê œwiat strachem. To potrwa krócej, ni¿ plan starszego.
       Trochê strachu kontroluje umys³y zwyk³ych ludzi. Nie potrzeba na
       nich marnowaæ pieniêdzy"
  Tifa  - "Lubi przemówienia jak jego ojciec..."
  Cloud - "Uciekajcie z tego budynku z Aeris!"
  Barret - "Co!?"
  Cloud - "Wyjaœniê póŸniej! Barret! To jest prawdziwe zagro¿enie dla
       Planety!"
  Barret - "Co to ma niby znaczyæ?"
  Cloud - "Powiem ci póŸniej! Po prostu zaufaj mi! Ja siê nim zajmê!"
  Barret - "Dobra Cloud!"
  
  Zosta³eœ sam na sam z Rufusem... Tifa, Barret, Aeris i Red XIII zbiegli na 69
  piêtro, ale Aeris nie chce biec dalej z powodu Clouda. Tifa postanowi zostaæ 
  i czekaæ na niego. Jako Aeris, zabierz Materiê Tify i Clouda (pierwsza 
  opcja). IdŸ do windy (jest na tym piêtrze) i zjedŸ na pierwsze piêtro... Co 
  do diab³a!?
  
   ______________________________________________________
  |         Hundred Gunner           |
  |======================================================|
  |  HP: 1600HP      |   EXP: XXXp       |
  |  MP: 0MP       |   AP:  XXp       |
  |             |   Gile: XXX Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   XXXXXXXXXX       |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Po prostu atakuj go magi¹ typu Lightning (Bolt) i  |
  | limitami. Niech postacie, które nie maj¹ tej Materii |
  | nie atakuj¹, tylko przeczekuj¹ kolejkê. Pod koniec, |
  | zobaczymy komunikat "Sensor Cannon Charging". Musisz |
  | go teraz szybko wykoñczyæ, bo inaczej zaatakuje ciê |
  | bardzo silnym atakiem. Po walce, poka¿e siê drugi  |
  | boss...                       |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |          Heli Gunner            |
  |======================================================|
  |  HP: 1000HP      |   EXP: 250p       |
  |  MP: 0MP       |   AP:  25p       |
  |             |   Gile: 200 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Mythril Armlet     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Taktyka taka, jak na poprzedniego bossa. Atakuj   |
  | czarem Bolt i limitami. Nie musisz siê niczego ju¿  |
  | obawiaæ...                      |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce akcja powróci do Clouda. Zaraz czeka go walka z nowym prezydentem
  Shinry... Wyekwipuj go w potrzebn¹ Materiê (najlepiej Restore, Poison + All i 
  Fire) i zaczynajmy!
  
  Rufus - "Dlaczego chcesz ze mn¹ walczyæ?"
  Cloud - "Szukasz Ziemi Obiecanej, jak Sephiroth."
  Rufus - "Hm, dok³adnie.
       Mm? Wiedzia³eœ, ¿e Sephiroth jest Staro¿ytnym?"
  Cloud - "Wiele siê zdarzy³o. Ale nie pozwolê, abyœ ty lub Sephiroth zdoby³
       Ziemiê Obiecan¹!"
  Rufus - "Rozumiem... Czyli nie zostaniemy przyjació³mi."
  
   ______________________________________________________
  |         Rufus/Dark Nation          |
  |======================================================|
  |  HP: 500/140     |   EXP: 310p       |
  |  MP: 0/80       |   AP:  42p       |
  |             |   Gile: 650 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Protect Vest      |
  | Morph: -----------   |   Guard Source      |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Na pocz¹tku, Dark Nation na³o¿y barierê na Rufusa.  |
  | Teraz twoje ataki fizyczne niewiele zdzia³aj¹.    |
  | Najpierw staraj siê pokonaæ Dark Nationa, a dopiero |
  | potem Rufusa. W¹tpiê, czy bêdziesz musia³ korzystaæ |
  | z Materii Restore. Po zabraniu Rufusowi 500HP, ten  |
  | ucieknie na swoim helikopterze...          |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce biegnij na 69 piêtro do Tify. Skorzystaj najpierw z save'a (nie
  musisz leczyæ swoich postaci). Akcja wróci na pierwsze piêtro do reszty.
  Kierujcie siê do wyjœcia... ¯o³nierze Shinry otoczyli budynek! Nagle, ze 
  schodów bêdzie zbiegaæ Tifa. Zaprowadzi wszystkich do samochodu, a my 
  zobaczymy jak Cloud zje¿d¿a po schodach na motorze! Wyjedziecie na autostradê 
  Midgar i teraz zaczyna siê zabawa...
  
  Za pomoc¹ strza³ki w lewo i prawo, skrêcasz motorem. Strza³k¹ w górê 
  przyœpieszasz, a strza³k¹ w dó³ zwalniasz. Musisz ochroniæ dru¿ynê w 
  samochodzie, aby ¿o³nierze Shinry na motocyklach nie zabili ich. Nie mog¹ 
  oni "obijaæ siê" o samochód dru¿yny, ani o ciebie, bo wtedy tracicie HP. Za 
  pomoc¹ 'kwadratu' atakujesz mieczem po lewej, aa pomoc¹ 'kó³ka' po prawej. 
  teraz tylko wybierz dru¿ynê, daj jej materiê i... Wciskaj 'Start'!
  
  Na t¹ mini-gierkê nie ma wielu strategii. PoradŸ sobie sam :).
  
  Najmniej obra¿eñ pod koniec najprawdopodobniej bêd¹ mieli zadane Red XIII i 
  Aeris, ale to i tak niewa¿ne, bo rozpoczyna siê kolejna walka z bossem...
  
   ______________________________________________________
  |          Motor Ball            |
  |======================================================|
  |  HP: 2600HP      |   EXP: 440p       |
  |  MP: 120MP      |   AP:  45p       |
  |             |   Gile: 350 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Brak przedmiotów | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Star Pendant      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Od razu na pocz¹tku zacznie on atakowaæ jak szalony, |
  | ale Bolt i Ice wchodz¹ w niego jak mas³o. Poza tym  |
  | korzystaj z limitów i walka skoñczy siê BARDZO    |
  | szybko.                       |
  |______________________________________________________|
  
  To koniec drogi... Jak tylko Shinra z³apie was w Midgar, to koniec.
  
  Barret - "I co teraz zrobimy?"
  Cloud - "Sephiroth ¿yje... Muszê go znaleŸæ i..."
  Barret - "I to uratuje Planetê?"
  Cloud - "...Chyba tak."
  Barret - "Dobra, idê!"
  Aeris - "Ja te¿. ...Muszê siê dowiedzieæ wielu rzeczy."
  Cloud - "O Staro¿ytnych?"
  Aeris - "...Wielu rzeczy."
  Tifa  - "Chyba musimy siê po¿egnaæ Midgar..."
  
  Znajdziecie siê na zewn¹trz Midgar. Porozmawiaj z Redem XIII i powie on, ¿e
  bêdzie z wami podró¿owa³ do swojego rodzinnego miasta. Dalej zobaczy... 
  Skieruj siê do wyjœcia i wybierz drug¹ opcjê... Ale wed³ug Barreta, ka¿da 
  dru¿yna musi mieæ przywódcê i on nim bêdzie chcia³ byæ. Ale Tifa i Aeris 
  wybior¹ Clouda... Barret powie, ¿e na pó³nocnym zachodzie jest ma³e 
  miasteczko, Kalm. Wszyscy siê tam spotkaj¹. Musicie siê te¿ rozdzieliæ na 
  dwie grupy, aby nie podró¿owaæ w pi¹tkê. Faceci sobie chyba poradz¹, prawda? 
  Wiêc wybierz do swojej dru¿yny Aeris i Tifê, a Barret i Red XIII pójd¹ sami.
  
  Barret - "...Wiedzia³em, ¿e to zrobisz.
       Do zobaczenia w Kalm!"
  
  Oni ju¿ poszli, wy te¿ mo¿ecie ruszaæ. Do zobaczenia Midgar...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pogoñ za prawd¹ - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Midgar
    Kalm
    Farma Chocobo
    Mythril Mine
  
  
  Pamiêtaj, ¿e zawsze mo¿esz zapisywaæ grê, bêd¹c na mapie œwiata.
  
  Musisz siê udaæ do Kalm, ale pamiêtaj, ¿e najpierw mo¿esz iœæ na farmê 
  Chocobo. Jednak NIE idŸ do Mythril Mine, poniewa¿ tam siê zatrzymacie i 
  bêdziecie musieli siê zawróciæ. Pokieruj wiêc swoje kroki na pó³nocny wschód, 
  do Kalm...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wspomnienia Clouda - Kalm ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Ether x2               -----
     Guard Source
     Peacemaker
     Megalixir
  
  
  Od razu po wejœciu, wszyscy twoi towarzysze wejd¹ do gospody. Ty jednak
  najpierw zwiedŸ miasto. Za gospod¹ znajduj¹ siê trzy domy. WejdŸ do 
  pierwszego po lewej. Tam otwórz drzwi pod schodami, gdzie znajdziesz Ether. 
  Teraz wyjdŸ z tego domu i przejdŸ do nastêpnego. Tam wejdŸ po schodach na 
  górê i zajrzyj do szafki, gdzie jest kolejny Ether. Teraz zejdŸ na dó³ i 
  wypuœæ psa spod schodów (jaki ty s³odki ;). WyjdŸ st¹d i idŸ do trzeciego 
  domu...
  
  WejdŸ po schodach na górê i z drugiej szafki od lewej zabierz Guard Source.
  Teraz zejdŸ na dó³ i wejdŸ na górê po krêconych schodach z ty³u domu. Tam w 
  skrzynce znajdziesz Peacemaker, pistolet. Teraz wyjdŸ z tego domu i skieruj 
  siê do domu po³o¿onego najbardziej po prawej stronie ekranu. Tam pod schodami 
  znajdziesz Ether. Teraz wejdŸ po schodach na górny "poziom" miasta, gdzie 
  znajduj¹ siê sklepy. Najwa¿niejsze jest to, aby kupiæ kilka Hyperów (100 gili 
  sztuka) i now¹ broñ dla Clouda. Jeœli ci starczy, mo¿esz jeszcze kupiæ inne 
  bronie lub Materiê Earth. Pamiêtaj te¿, ¿e w tej grze mo¿esz sprzedawaæ 
  przedmioty. Jeœli pod¹¿a³eœ wed³ug opisu, powinieneœ mieæ dwie sztuki Star 
  Pendant. Sprzedaj jedn¹ z nich za 2000 Gili i dokoñcz zakupy ewentualne 
  zakupy. Gdy skoñczysz wyjdŸ, i idŸ do gospody. Tam wejdŸ na drugie piêtro, 
  gdzie czeka na ciebie reszta dru¿yny...
  
  Na piêtrze NIE podchodŸ do nikogo z dru¿yny, tylko idŸ do szafki po lewej 
  stronie. Znajduje siê w niej coœ, ale nie mo¿esz dosiêgn¹æ. Spróbuj jednak 
  piêæ razy, a¿ Cloud siê wkurzy i kopnie w szafkê, z której spadnie Megalixir. 
  Teraz ju¿ podejdŸ do reszty dru¿yny. Barret zechce wys³uchaæ twojej historii 
  o Sephirocie, wiêc...
  
  Cloud - "...Chcia³em byæ taki jak Sephiroth, wiêc do³¹czy³em do SOLDIER.
       Po kilku misjach, zostaliœmy przyjació³mi."
  Barret - "To ma byæ przyjaciel?"
  Cloud - "Có¿... By³ starszy ode mnie i rzadko o sobie mówi³."
  Tifa  - "......"
  Cloud - "Wiêc by³ raczej moim towarzyszem broni... Ufaliœmy sobie, ale
       pewnego dnia..."
  Aeris - "...pewnego dnia?"
  Cloud - "Po wojnie, zadaniem SOLDIER by³o zlikwidowanie wszystkich grup
       rebelianckich, które walczy³y z Shinr¹. ...To by³o piêæ lat temu.
       Mia³em 16 lat..."
  
  Widzimy Clouda w samochodzie, razem z dwoma ¿o³nierzami Shinry i...
  Sephirothem.
  
  Cloud   - "NieŸle pada...
         Hej, wszystko w porz¹dku?"
  ¯o³nierz - "Nic mi nie jest."
  Cloud   - "Ja nie wiem... Nigdy nie mia³em choroby lokomocyjnej."
  Cloud   - "Tobie wszystkie dobrze?"
  
  Cloud   - "..."
  Sephiroth - "Hej.
         Uspokój siê."
  Cloud   - "Dali mi now¹ Materiê.
         Nie mogê siê doczekaæ, a¿ z niej skorzystam."
  Sephiroth - "...jak dziecko."
  Cloud   - "Podasz nam cel misji?"
  Sephiroth - "...to nie jest zwyk³a misja."
  Cloud   - "Dobrze!"
  Sephiroth - "Dlaczego tak mówisz?"
  Cloud   - "Do³¹czy³em do SOLDIER, aby byæ taki jak ty.
         Ale gdy awansowa³em do pierwszej klasy, wojna siê skoñczy³a.
         Moje nadzieje na zostanie bohaterem jak ty przeminê³y.
         Dlatego uczestniczê we wszystkich wa¿nych misjach.
         Chce siê sprawdziæ.
         A ty jak siê czujesz PANIE Sephiroth?"
  Sephiroth - "...Chyba chcia³eœ poznaæ cel misji?"
  Cloud   - "..."
  Sephiroth - "Musimy zbadaæ stary reaktor Mako.
         Dostaliœmy informacje o z³ym dzia³aniu i dziwnych potworach.
         Najpierw siê ich pozbêdziemy, a nastêpnie zlokalizujemy problem
         i zlikwidujemy go."
  Cloud   - "'Dziwne' potwory... Gdzie?"
  Sephiroth - "Reaktor Mako w Nibelheim."
  Cloud   - "Nibelheim...
         Tam siê urodzi³em."
  Sephiroth - "Rodzinne miasto..."
  Kierowca - "Sir... Coœ dziwnego wpad³o na nasz¹ ciê¿arówkê!"
  Sephiroth - "To chyba nasz Potwór..."
  
   ______________________________________________________
  |           Dragon             |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 6000HP    |   EXP: XXXp       |
  |  MP: ???MP      |   AP:  XXp       |
  |             |   Gile: XXX Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ------------      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Po prostu obserwuj...                |
  |______________________________________________________|
  
  Cloud - "Si³a Sephirotha jest niesamowita. Jest o wiele silniejszy ni¿ w
       ka¿dej historii, któr¹ o nim s³yszeliœcie."
  Aeris - "A... Kiedy ty wkraczasz do akcji?"
  Cloud - "Ja? By³em zszokowany si³¹ Sephirotha..."
  Tifa  - "......"
  Cloud - "...I w koñcu dojechaliœmy do Nibelheim."
  
  Widzimy Nibelheim, piêæ lat temu. Sephiroth powie ci, ¿e on sam nie ma
  rodzinnego miasta. Jego matka to Jenova, zmar³a po jego narodzeniu. Jego 
  ojciec... To niewa¿ne. Spróbuj wejœæ do miasta, i Barret ci przerwie 
  historiê.
  
  Barret - "Chwila moment!
       Czy to nie...?
       Imiê matki Sephirotha...
       Pamiêtam Jenovê! To ten potwór w budynku Shinry!"
  Cloud - "Tak."
  Tifa  - "Barret, mo¿e pozwolisz Cloudowi mówiæ dalej? Potem siê bêdziesz
       pytaæ."
  Barret - "Tifa, ja tylko..."
  Tifa  - "Dobra Cloud, mów dalej."
  
  W mieœcie nikogo nie by³o. Wszyscy byli w domach i bali siê potworów. Rankiem
  wyruszacie do reaktora, a ty mo¿esz odwiedziæ rodzinê i znajomych. IdŸ do
  domu po prawej (nie ten du¿y; ten nad nim). To twój dom. Jeœli chcesz 
  opowiedzieæ innym o swojej matce, wybierz drug¹ odpowiedŸ.
  
  Cloud - "Mój ojciec...zmar³ gdy by³em bardzo m³ody.
       Dlatego moja mama... Mieszka³a sama w domu.
       Ale j¹ widzia³em. By³a bardzo troskliw¹ kobiet¹ i siê nie zmieni³a.
       Ale kilka dni póŸniej zmar³a... Gdy j¹ widzia³em, wygl¹da³a dobrze."
  Matka - "Taaaaak?
       Cloud!?
       Witaj w domu Cloud!"
  Cloud - "CzeϾ mamo."
  
  Matka - "No chodŸ, chodŸ... Niech siê tobie przyjrzê!
       Hmmm... Jesteœ taki przystojny. Wiêc to jest mundur cz³onka
       SOLDIER?"
  Cloud - "...Mamo, ja..."
  
  Matka - "Ale wyros³eœ...
       Dziewczyny chyba nie daj¹ ci spokoju."
  Cloud - "Nie mam k³opotu..."
  Matka - "Bojê siê o ciebie.
       W mieœcie wiele siê mówi...
       By³abam spokojniejsza, gdybyœ znalaz³ sobie dziewczynê."
  Cloud - "...Nie potrzebujê."
  Matka - "Powinieneœ znaleŸæ starsz¹ dziewczynê, która siê bêdzie tob¹
       opiekowaæ. To chyba by³by twój idea³."
  Cloud - "Nie jestem zainteresowany..."
  
  Matka - "Dobrze siê od¿ywiasz?"
  Cloud - "Tak, firma siê mn¹ dobrze opiekuje."
  Matka - "Tak? Nie umiesz gotowaæ, prawda?
       Bardzo siê ba³am, bo nie wiedzia³am czy sobie poradzisz..."
  
  Matka - "Cloud...?"
  
  Matka - "Wiesz Cloud..."
  
  Matka - "...prawda Cloud?"
  
  Matka - "Zawsze bêdê twoj¹ matk¹..."
  
  I wyjdziesz z domu. Teraz wejdŸ do du¿ego domu obok. Jest to dom Tify. Po
  wykonaniu kilku kroków, Tifa siê spyta czy wchodzi³eœ do jej domu. Powiedz, 
  ¿e tam (odp. 1). WejdŸ na górê po schodach i wejdŸ do pokoju po lewej. Tifa 
  siê spyta czy wchodzi³eœ do jej pokoju. Tu tak¿e odpowiedz, ¿e tak (odp. 1). 
  
  /////////////////////////////////
  W szafie po prawej, znajduje siê
  ortopedyczna bielizna Tify. Nie
  ma to jednak ¿adnego wp³ywu na
  grê
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  
  PodejdŸ do biurka, gdzie znajduje siê list. Gdy Tifa siê spyta czy go 
  czyta³eœ, powiedz ¿e tak (odp. 2). Potem Tifa siê spyta czy go pamiêtasz i 
  ponownie powiedz, ¿e tak (odp. 2).
  
  Cloud - "Czyta³em go... By³ to list do Tify od syna faceta ze sklepu z
       przedmiotami..."
  List - "Tifa, jak leci?
       Osiem dni temu przyby³em do Midgar.
       Wczoraj, ca³e Nibelheim siê zebra³o, aby mnie przywitaæ. Jedyna
       osoba, której nie mogliœmy znaleŸæ to Cloud. Wszyscy jednak mówili, 
       ¿e nie by³ on nam bliski, wiêc nawet jeœli by go poprosili, pewnie
       by nie przyszed³. No ale, skoñczmy o nim.
       Midgar to naprawdê wielkie miasto. Tak naprawdê, uwa¿am, ¿e nie
       nad¹¿am za wszystkim i zostajê z ty³u. Nawet pokoju ludzi w slumsach
       s¹ wysprz¹tane. Na razie tam mieszkam, ale gdy tylko bêdê mia³
       pieni¹dze, chcê siê przenieœæ do ³adnego pokoju, jaki widzia³em w
       magazynie. Ale aby to zrobiæ, najpierw muszê znaleŸæ pracê. Tak,
       jeszcze nie znalaz³em pracy. Sk³ama³em moim rodzicom i powiedzia³em,
       ¿e pracujê w korporacji Shinra.
       Zastanawiam siê, czy jeszcze mogê wróciæ. Czasem uwa¿am, ¿e
       powinienem przej¹æ sklep moich rodziców."
  Tifa - "Cloud, czy pamiêtasz wszystko?"
  Cloud - "Tak, pamiêtam... Bo by³o tam coœ o mnie." (odp. 2)
  List - "Ju¿ jestem w Midgar, ale ci¹gle myœlê o Nibelheim.
       Hej Tifa... Czy ta g³upia studnia na œrodku miasta ci¹gle dzia³a?
       A co z w³aœcicielem gospody? Czy dobrze siê miewa? A jak z moimi
       rodzicami? Mam nadziejê, ¿e miasta nie zaatakowa³y potwory.
       I najwa¿niejsze, co z tob¹ Tifa? Myœlê, ¿e nie widzieliœmy siê od 
       lat. Wszyscy o tobie wczoraj myœleliœmy. Wszyscy ciê lubi¹, ale z 
       tego powodu nie mam szans siê wyró¿niaæ z tego t³umu.
       Zawsze stara³em siê byæ spokojny, ale ba³em siê, ¿e mnie odrzucisz.
       Rany, jak tak dalej bêdê pisaæ to bêdzie list mi³osny!
       Wiêc chyba na tym przestanê. Uwa¿aj na siebie, nied³ugo napiszê."
       P.S. Odpisz mi, dobrze?"
  
  I na tym list siê skoñczy³. Na koniec wizyty podejdŸ do pianina i powiedz, ¿e 
  trochê pogra³eœ (odp. 3). Zagrasz piosenkê z nut:
  
  "Do...Re...Mi...Ti...La...
   Do...Re...Mi...So...Fa...Do...Re...Do...
   Zapomnia³em..."
  
  WyjdŸ ju¿ z domu. IdŸ na pó³noc, gdzie znajduje siê jakiœ facet. Zagadaj do 
  niego i siê spytaj kim jest (odp. 2). Wtedy facet pozna, ¿e to ty (Cloud 
  znaczy siê :). Dowiesz siê, ¿e rozmawiasz z ojcem Tify. Powie, ¿e chce abyœ 
  siê trzyma³ z dala od Tify i skoñczy gadkê. Nastêpnie idŸ do gospody i 
  porozmawiaj z goœciem po lewej. Jest to Zangan, podró¿uj¹cy nauczyciel sztuk 
  walki. Na œwiecie ma 128 uczniów, a w Nibelheim uczy Tifê. WejdŸ po schodach 
  na górê. Sephiroth ci powie, ¿e sk¹dœ zna to miejsce. Porozmawiaj z nim 
  ponownie i zaproponuje ci, abyœ siê przespa³ (odp. 2).
  
  Obudzisz siê nastêpnego dnia i bêdziesz siê znajdywaæ przed œcie¿k¹ na górê 
  Nibel. Tifa bêdzie waszym przewodnikiem. Przed tym jak opuœcicie miasto,
  jeden z mieszkañców chce zrobiæ zdjêcie Sephirothowi. W koñcu stanie na tym, 
  ¿e Cloud, Tifa i Sephiroth bêd¹ na zdjêciu razem. Nastêpnie wyruszacie do 
  reaktora Mako.
  
  "Reaktor Mako zosta³ zbudowany na górze Nibel
   Zimne powietrze górskie siê nie ró¿ni³o od tego kilka lat temu"
  
  Zatrzymacie siê przed mostem. IdŸ za Tif¹... Niestety most nie wytrzyma
  waszego ciê¿aru i spadniecie w przepaœæ. Jeden z ¿o³nierzy zagin¹³ i nie 
  macie czasu, aby go szukaæ. IdŸ na prawo, a¿ dojdziesz do jaskinii. WejdŸ do 
  niej i ruszaj œcie¿k¹ po prawej, a¿ do wyjœcia z jaskinii.
  
  A tam znajdziesz fontannê Mako, z której powstaje Materia. Jest to jeden z
  cudów natury. I niestety Reaktory Mako je niszcz¹. W Materii znajduje siê 
  wiedza i jêzyk Staro¿ytnych. Ka¿dy z t¹ wiedz¹ mo¿e korzystaæ z mocy Ziemi i
  Planety. Ta wiedza ³¹czy wieŸ pomiêdzy nami i Planet¹, przyzywaj¹c 
  magiê...tak siê mówi.
  
  W koñcu staniecie przed Reaktorem Mako. Wstêp do niego maj¹ tylko upowa¿nieni
  ludzie z Shinry, wiêc Tifa i ¿o³nierz zostaj¹ na zewn¹trz. IdŸ przed siebie i 
  zejdŸ na dó³ po ³añcuchach. Na górze schodów w reaktorze znajduje siê Jenova. 
  A Reaktor dlatego nie dzia³a, bo pewna dŸwigni¹ siê obluzowa³a. IdŸ j¹ 
  zakrêciæ (jest tam gdzie sta³ Sephiroth przed chwil¹) i podejdŸ do 
  Sephirotha. Dowiesz siê, ¿e w kapsu³ach znajduj¹ siê ludzie, zamienieni przez 
  Hoja w potwory. S¹ to ludzie-Materie. Normalni cz³onkowie SOLDIER zostali 
  poddani dzia³aniu energii Mako. Ty jesteœ inny ni¿ oni, ale jesteœ ci¹gle 
  cz³owiekiem. Oni natomiast zostali poddani dzia³aniu ogromnej dawki Mako, o 
  wiele wiêkszej ni¿ ty. Wtedy Cloud siê spyta, czy Sephiroth jest inny. On 
  jednak sam nie wie i wpadnie w sza³. Zacznie rozwalaæ ca³y reaktor...
  
  Sephiroth - "Widzia³eœ! Wszyscy oni...byli ludŸmi..."
  Cloud   - "LudŸmi!? Niemo¿liwe!"
  Sephiroth - "...Od ma³ego czu³em, ¿e jestem inny od innych. Specjalny, w jakiœ
         sposób. Ale... Nie a¿ tak..."
  
  Nagle jedna z kapsu³ siê otworzy...
  
  Akcja wróci do dru¿yny w Kalm. Masz do wyboru teraz zasave'owaæ i odpocz¹æ 
  (odp. 1) lub kontynuowaæ historiê (odp. 2).
  
  Barret - "...Rozumiem."
  Aeris - "Tifa... Ty wtedy by³aœ na zewn¹trz?"
  Tifa  - "...Tak"
  Cloud - "Wróciliœmy do miasta. Sephiroth zamkn¹³ siê w hotelu. Nawet nie
       próbowa³ ze mn¹ gadaæ."
  Tifa  - "I nagle znikn¹³, tak?"
  Cloud - "ZnaleŸliœmy go w najwiêkszym budynku w Nibelheim."
  Tifa  - "Mieszkañcy nazywali go Rezydencj¹ Shinry."
  Cloud - "Dawno temu, ludzie z Shinry tam mieszkali..."
  
  Ujrzymy Nibelheim, jak Cloud wchodzi do budynku. WejdŸ po schodach na górê i
  idŸ na prawo. Porozmawiaj z ¿o³nierzem i powie ci on, ¿e widzia³ jak 
  Sephiroth tu wchodzi³. WejdŸ do pokoju z ³ó¿kiem po prawej. I podejdŸ do 
  œciany w prawym górnym rogu pokoju. Nagle otworz¹ siê przed tob¹ sekretne 
  drzwi. ZejdŸ na sam dó³ i idŸ przed siebie. Dojdziesz do biblioteki, w której 
  znajduje siê Sephiroth.
  
  Sephiroth - "...organizm, który powinien nie ¿yæ zosta³ znaleziony w starej
         na 2000 lat strukturze. Profesor Gast nazwa³ ten organizm,
         Jenova...
         Rok X, Miesi¹c X, Dzieñ X. Potwierdzono, ¿e Jenova jest
         Staro¿ytn¹... Rok X, Miesi¹c X, Dzieñ X. Projekt Jenova siê
         rozpocz¹³. Rozpoczêto dzia³anie Pierwszego Reaktora Mako..."
  
  Sephiroth - "Moja matka ma na imiê Jenova... Projekt Jenova... Czy to tylko
         przypadek? Profesorze Gast... Dlaczego mi nic nie powiedzia³eœ?
         ...Dlaczego zmar³eœ?"
  
  Zostaw Sephirotha samego i wyjdŸ st¹d.
  
  Cloud - "Sephiroth nie wychodzi³ z Rezydencji Shinry.
       Czyta³ tak, jakby by³ opêtany i ani razu œwiat³o w bibliotece nie
       zgas³o."
  
  Pewnego dnia Cloud siê obudzi w Rezydencji. IdŸ do pokoju z ukrytymi drzwiami
  i kieruj siê w kierunku biblioteki. WejdŸ do œrodka i us³yszysz œmiech 
  Sephirotha. Znajduje siê on w g³êbi biblioteki. IdŸ tam...
  
  Sephiroth - "Kim jesteœ!?
         Hmm... Zdrajca."
  Cloud   - "Zdrajca?"
  Sephiroth - "Ty ignorancie... Powiem ci.
         Planeta oryginalnie nale¿a³a do ludu Cetra. Byli oni wêdrownym
         ludem. Przywêdrowali, osiedlili siê na Planecie i ruszali 
         dalej... Na koñcu ich trudnej i d³ugiej wêdrówki, powinni
         znaleŸæ Ziemiê Obiecan¹ i wieczne szczêœcie.
         Ale pojawili siê tacy, którym nie podoba³a siê ta wêdrówka.
         Przestali oni szukaæ, zbudowali schronienia i prowadzili proste
         i ³atwe ¿ycie. Zabrali to, co Cetra i Planeta stworzyli nie
         daj¹c nic w zamian! To byli twoi przodkowie."
  Cloud   - "Sephiroth..."
  Sephiroth - "Dawno temu, wielkie nieszczêœcie nawiedzi³o Planetê. Twoi
         przodkowie uciekli. Prze¿yli, bo siê ukrywali. Planeta by³a
         uratowana dziêki poœwiêceniu Cetra. Potem, twoi przodkowie siê
         mno¿yli. Teraz, jedyne co zosta³o z Cetra jest w tych
         raportach."
  Cloud   - "I co to ma wspólnego z tob¹?"
  Sephiroth - "Nie rozumiesz?
         Staro¿ytna o imieniu Jenova zosta³a znaleziona 2000 lat temu.
         Projekt Jenova. Mia³ on tworzyæ ludzi z moc¹ Staro¿ytnych...
         Nie, z moc¹ Cetra. ...To ja zosta³em stworzony."
  Cloud   - "S...stworzony!?"
  Sephiroth - "Tak. Profesor Gast, przywódca Projektu Jenova i geniusz naukowy,
         stworzy³ mnie."
  Cloud   - "Ale...ale jak...?
         Se...Sephiroth?"
  Sephiroth - "ZejdŸcie mi z drogi. Idê siê zobaczyæ z moj¹ matk¹."
  
  Biegnij za Sephirothem, a¿ do wyjœcia z budynku. Sephiroth podpali³ ca³e
  miasto! Zangan pomaga ludziom i ty mu pomo¿esz. WejdŸ do swojego domu. 
  Niestety...
  
  Cloud - "Straszne...
       Sephiroth...
        To jest zbyt straszne..."
  
  Zobaczysz jak Sephiroth zabija mieszkañców i kieruje siê w p³omienie, w
  kierunku góry Nibel... Cloud pobiegnie do Reaktora Mako gdzie prawdopodobnie 
  jest Sephiroth. W œrodku zejdŸ na dó³ po ³añcuchach i idŸ kawa³ek przed 
  siebie.
  
  Tifa - "Tato... Sephiroth!?
      Sephiroth to zrobi³, prawda!?"
      Sephiroth... SOLDIER... Reaktory Mako... Shinra... Wszystko!
      Nie cierpiê ich!"
  
  Tifa z³apie za miecz Sephirotha i wbiegnie do œrodka. IdŸ za ni¹.
  
  Sephiroth - "Matko, przyszed³em do ciebie. Proszê, otwórz drzwi."
  Tifa   - "Dlaczego zabi³eœ tatê i mieszkañców?"
  
  Tifa podbiegnie do Sephirotha i bêdzie go chcia³a zabiæ, ale on z³apie jej 
  miecz i przetnie j¹ na pó³. Nastêpnie wejdzie do pomieszczenia z Jenov¹. 
  PodejdŸ do Tify i po³ó¿ j¹ na boku.
  
  Tifa - "...Obieca³eœ... Obieca³eœ, ¿e przyjdziesz... Jak bêdê mieæ
      k³opoty..."
  
  Nastêpnie wbiegnij do pomieszczenia gdzie wszed³ Sephiroth.
  
  Sephiroth - "Matko, odbierzmy tê Planetê razem. Wymyœli³em coœ. OdnajdŸmy
         Ziemiê Obiecan¹!"
  Cloud   - "Sephiroth...
         Moja rodzina! Moje miasto! Jak mog³eœ to zrobiæ!?"
  Sephiroth - "Hahaha... Znowu przyszli matko.
         Z jej wspania³¹ moc¹, wiedz¹ i magi¹, Matka jest przeznaczona, 
         aby zostaæ w³adc¹ tej Planety."
  
  "Ale oni...
   Te niewarte kreatury
   Kradn¹ Planetê od matki
   Ale teraz tu jestem
   Wiêc nie martw siê"
  
  Cloud   - "A co z MOIM smutkiem!? Moja rodzina...przyjaciele... Smutek   
         tego, ¿e zabra³eœ mi moje miasto!?" Jest taki sam jak twój
         smutek!"
  Sephiroth - "Hahaha... Mój smutek? Dlaczego mam byæ smutny?
         Jestem wybrañcem. To ja zosta³em wybrany, aby byæ przywódc¹ tej 
         Planety. Mam zadanie, aby odbiæ planetê w imieniu Cetra. 
         Dlaczego mam byæ smutny?"
  Cloud   - "Sephiroth...
         Ufa³em ci...
         Nie! Nie jesteœ Sephirothem, którego zna³em!"
  
  Cloud - "......I to koniec mojej historii."
  Barret - "Jak to!?"
  Cloud - "...Nie pamiêtam wiêcej."
  Aeris - "Co siê sta³o z Sephirothem?"
  Cloud - "Bior¹c pod uwagê doœwiadczenie, nie mia³em szans."
  Tifa  - "Oficjalnie Sephiroth nie ¿yje. Czyta³am tak w gazetach."
  Aeris - "Gazeta nale¿y do Shinry, nie mo¿emy ufaæ tym informacjom."
  Cloud - "...Chcê poznaæ prawdê. Chcê wiedzieæ co siê wtedy sta³o.
       Walczy³em Sephirotha i prze¿y³em. Dlaczego mnie nie zabi³?"
  Tifa  - "...Ja te¿ ¿yjê."
  Aeris - "Nic nie jest pewne. Co z Jenov¹? Przecie¿ by³a w budynku Shinry,
       prawda?"
  Cloud - "Shinra przetransportowa³o j¹ z do Midgar."
  Aeris - "Czy ktoœ inny j¹ przetransportowa³ po tym? Nie by³o jej w budynku 
       Shinry."
  Tifa  - "Sephiroth...?"
  Barret - "Cholera, nic z tego nie rozumiem! Idê, idê, idê, idê st¹d!
       A wam zostawiam myœlenie!
       Dalej Cloud, ruszajmy!"
  Cloud - "Nie." (odp. 2)
  Barret - "Cloud, nie pozwolisz, aby Sephiroth zdoby³ Ziemiê Obiecan¹? Musimy
       go powstrzymaæ! Rozumiesz mnie, prawda!?"
  Cloud - "Piêknie, po prostu piêknie."
  Barret - "Zostawcie mi wszystko!"
  
  Barret wybiegnie z pokoju... IdŸcie wiêc za nim. Da ci on PHS, czyli komórkê, 
  za pomoc¹ której mo¿ecie siê kontaktowaæ i zmieniaæ obecny sk³ad dru¿yny. 
  WyjdŸcie z gospody i porozmawiaj z facetem po lewej stronie ekranu. Powie, ¿e 
  widzia³ faceta w Czarnym P³aszczu kieruj¹cego siê na farmê Chocobo. Mia³ te¿ 
  ogromny miecz... Sephiroth. WyjdŸ z miasta i ruszajmy w dalsz¹ drogê!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Midgar
    Kalm
    Farma Chocobo
    Mythril Mine
  
  
  Przestaw swoj¹ dru¿ynê, na najdogodniejsz¹ dla ciebie (sugerujê Clouda, Aeris
  i Reda XIII), a nastêpnie wyekwipuj ich w Materiê i broñ. Mo¿esz te¿ 
  wykorzystaæ zakupiony Hyper, aby limity twoich postaci szybciej siê ³adowa³y. 
  Teraz idŸ na po³udniowy wschód, a¿ dojdziesz do farmy Chocobo. WejdŸ tam...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wark! - Farma Chocobo ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Choco/Mog
                       Chocobo Lure
  
  
  Najpierw najwa¿niejsze. Upewnij siê, ¿e przed wejœciem masz ponad 2000 Gili
  (chocia¿ nie jest to konieczne, ale...). W zagrodzie stoi chocobos, który siê
  na ciebie gapi. PodejdŸ do niego i "zagadaj"...
  
  Chocobo - "Wark!"
  Cloud  - "Wark?
        Warkwark wark?
        Wark." (odp. 1)
  
  Po tym wiele nam mówi¹cym dialogu, Chocobosy wykonaj¹ pewien taniec i na jego
  koñcu dostaniesz Materiê Choco/Mog. WejdŸ teraz do domku po lewej gdzie 
  mo¿esz odpocz¹æ za 100 Gili. Dowiesz siê te¿ o Midgar Zolomie. Jest to potwór 
  podobny do wê¿a, który ma oko³o 10 metrów d³ugoœci i atakuje wszystkich, 
  którzy wkrocz¹ na bagna. Aby ciê nie zaatakowa³, mo¿esz kupiæ Chocobosa u 
  syna staruszka. IdŸ wiêc do stajni po prawej stronie i porozmawiaj z 
  ch³opakiem. Dowiesz siê, ¿e nie ma ¿adnych chocobosów do sprzeda¿y, ale 
  mo¿esz sam takiego z³apaæ. Podczas rozmowy ch³opak zaproponuje ci sprzedanie 
  Materii Chocobo Lure za 2000 Gili. Niestety, nie mamy wyboru. Po jej zakupie, 
  bêdziemy jeszcze mieli do wyboru kupienie 'greensów', czyli po¿ywienia dla 
  Chocobosów. Kup jedn¹ sztukê (wiêcej nie musisz) Gysahl Greens i mo¿esz ju¿ 
  opuœciæ farmê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Midgar
    Kalm
    Farma Chocobo
    Mythril Mine
  
  
  Sephiroth kierowa³ siê w kierunku bagien... Tylko tam móg³ pójœæ. Mamy trzy 
  sposoby, na przekroczenie bagna. Oto one:
  
  1. Najprostszy, z³apaæ chocobosa. Za³ó¿ Materiê Chocobo Lure i pokrêæ siê po
    œladach Chocobo ko³o farmy. Tam pokrêæ siê i po chwili zostaniesz
    zaatakowany przez potwory i Chocobosa. Daj Chocobosowi Gysahl Greens i jak
    najszybciej zabij potwory (nie bij Chocobosa!!!). Wtedy zdobêdziesz
    Chocobosa i mo¿esz przekroczyæ bagna. Jednak nawet na Chocobosie Zolom ciê
    mo¿e zaatakowaæ, wiêc wybierz dobry moment i przebiegnij (nie martw siê,
    Midgar Zolom ciê raczej nie dogoni).
  2. Drugi sposób, to po prostu... Przebiec przez bagna. Jest on 
    najtrudniejszy, ale i najszybszy w wykonaniu. Ustaw kamerê z lotu ptaka i
    upewnij siê, ¿e Zolom bêdzie blisko ciebie. Teraz wejdŸ na bagno i zejdŸ.
    Zrób tak kilka razy, a¿ Zolom zacznie wariowaæ. Postaraj siê te¿, aby
    stoj¹c na terenie bagna, Zolom obija³ siê o "granicê" pomiêdzy bagnem a
    polem. Wtedy masz wiêksze szanse na przebiegniêcie.
  3. Trzeci sposób to... Oszukanie gry. Normalnie wbiegnij na bagna i gdy Zolom 
    siê bêdzie zbli¿a³, wejdŸ do menu i zasave'uj grê. Teraz j¹ zresetuj i
    za³aduj zapisany stan gry. Zoloma nie bêdzie przy tobie i mo¿esz dalej
    biec. Jeœli znowu siê zbli¿y, ponownie zapisz grê i j¹ zresetuj. £atwe, co 
    nie? :)
  
  No dobra, jest jeszcze czwarty sposób... Mo¿esz go pokonaæ jak ciê dogoni,
  jednak jest to bardzo trudne z powodu jego czaru Beta. Zabiera on 1200 lub 
  600 HP ka¿demu cz³onkowi twojej dru¿yny. Midgar Zolom ma 4000 HP, wiêc tak
  ³atwo go nie pokonasz... Jednak ¿yczê wam powodzenia. Gdy bêdziesz znajdywa³ 
  siê przed wejœciem do miny, zobaczysz coœ strasznego...
  
  Midgar Zolom nabity na ogromny... Pal. To z pewnoœci¹ Sephiroth... Kieruj siê 
  przed siebie i wejdŸ do œrodka Mythril Mines...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Turksi - Mythril Mine ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Tent                 Long Range
     Ether
     Mind Source
     Hi-Potion
     Elixir
  
  
  IdŸ na prawo, do jednej z jaskiñ. WejdŸ na górê po korzeniu i zabierz Materiê
  Long Range. Teraz zejdŸ i wejdŸ po schodach, gdzie w skrzynce znajdziesz 
  Tent. Po drodze zabierz Ether i wróæ do wejœcia do miny. IdŸ teraz na lewo i 
  gdy bêdziesz schodziæ w dó³ ekranu, zabierz Mind Source ze skrzynki po 
  prawej. Teraz idŸ przed siebie i dojdziesz do kolejnej czêœci kopalni...
  
  Rude - "Chwileczkê!"
  Aeris - "Czy ty przypadkiem nie jesteœ..."
  Rude - "Wiecie kim jestem?"
  Cloud - "Turks, prawda?" (odp. 1)
  Rude - "Skoro wiecie, to nie zajmie d³ugo.
       Ciê¿ko wyt³umaczyæ, czym siê zajmujemy..."
  Cloud - "Porywanie, prawda?"
  Rude - "Z negatywnej strony... Ale prawda.
       ...Jednak to nie wszystko od niedawna.
       ............
       ............"
  Elena - "Sir!
       Nie martw siê Rude, wiem ¿e nie lubisz wyjaœniaæ, wiêc nie zmuszaj
       siê."
  Rude - "Wiêc Elena... Wyjaœnij."
  Elena - "Jestem najnowszym cz³onkiem Turksów, Elena. Dziêki temu co 
       zrobiliœcie z Reno, mamy trochê mniej ludzi.
       ...Jednak dziêki temu, zosta³am cz³onkiem Turksów...
       Naszym zadaniem jest odkrycie, gdzie kieruje siê Sephiroth.
       I mamy te¿ was powstrzymaæ, abyœmy nie przeszkadzali.
       Chwila... To chyba mia³o byæ odwrotnie. To wy nam mieliœcie
       przeszkadzaæ."
  Tseng - "Elena... Za du¿o mówisz."
  Elena - "Pan Tseng!?"
  Tseng - "Nie musisz im mówiæ naszych rozkazów."
  Elena - "Przepraszam...Tseng."
  Tseng - "I wy chyba macie inne zadanie.
       Teraz idŸcie i pamiêtajcie o z³o¿eniu raportu."
  Elena - "Tak! Siê robi!
       Bardzo dobrze, Rude i ja ruszymy za Sephirothem do portu Junon!"
  Tseng - "...Elena. Chyba nie rozumiesz."
  Elena - "Oh! P-Przepraszam..."
  Tseng - "IdŸcie i nie pozwólcie Sephirothowi uciec."
  Rude - "Tak jest!"
  Elena - "Tak jest!"
  Rude - "...Reno powiedzia³, ¿e chce siê z wami spotkaæ po tym, gdy wyleczy
       zadane rany. Chce wam pokazaæ efekt spotkania, za pomoc¹ nowej
       broni."
  
  Tseng - "No proszê...
       Aeris... Dawno siê nie widzieliœmy.
       Teraz jak Sephiroth siê pojawi³, chyba uciek³aœ od Shinry."
  Aeris - "Czyli co? Mam byæ wdziêczna Sephirothowi?"
  Tseng - "Nie...
       Có¿, nie zobaczmy siê w najbli¿szym czasie. Powodzenia."
  Aeris - "Dziwne, ¿e s³yszê to od ciebie."
  Tseng - "Có¿, nie wchodŸcie tylko w drogê Shinrze."
  
  Po tym dialogu Tseng odejdzie, a ty idŸ na ekran na pó³nocy. Tam zabierz ze 
  skrzynki Elixir, a jeszcze dalej znajdziesz Hi-Potion. Teraz wróæ do wyjœcia 
  z kopalnii, za pomoc¹ którego wyszed³ Tseng. Znowu znajdziesz siê na mapie 
  œwiata...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Mythril Mine
    Fort Condor
    Junon
  
  
  Widzisz tê dziwn¹ wie¿ê przed tob¹? IdŸ tam... No nie bój siê, idŸ ;).
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Gniazdo Kondora - Fort Condor ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  
  Porozmawiaj z facetem przy wejœciu. Powie ci, ¿e jest to Fort Kondora i
  tutejsza armia walczy z Shinr¹. Wybierz drug¹ odpowiedŸ i idŸ za facetem, a 
  nastêpnie wejdŸ po linie i drabinie na górê. Gdy ju¿ tam bêdziesz, 
  porozmawiaj z facetem przy stole. Dowiecie siê, ¿e zaraz rozpocznie siê tu 
  bitwa z Shinr¹. Wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ, aby wys³uchaæ historii cz³owieka. 
  Shinra nie chce, aby Kondor mia³ swoje gniazdo na reaktorze. Mieszkañcy 
  wioski zatrudniaj¹ najemników/¿o³nierzy, do pomocy i chc¹, abyœ ich 
  sponsorowa³. Wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ, dziêki czemu ca³y fort jest dla was 
  dostêpny. Najpierw zejdŸ drabink¹ po prawej na dó³, gdzie mo¿esz zasave'owaæ 
  i odpocz¹æ. Nastêpnie wróæ na górê i wejdŸ wy¿ej drabink¹ po prawej. Tam jest 
  sklep z przedmiotami i Materi¹. Kup coœ jeœli chcesz, a na koniec idŸ 
  drabink¹ po lewej na górê...
  
  Porozmawiaj z facetem, który tu stoi. Mo¿esz im daæ pieni¹dze na zatrudnienie
  ¿o³nierzy, a jak skoñczysz to mo¿esz zacz¹æ walkê. Jednak w tym etapie gry 
  nie masz chyba zbyt wielu pieniêdzy, wiêc lepiej nie uczestnicz w walce. 
  Mo¿esz ju¿ opuœciæ t¹ lokacjê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Mythril Mine
    Fort Condor
    Junon
  
  
  Sephiroth kieruje siê do Junon... Jest to miasto portowe, znajduj¹ce siê na 
  po³owie szerokoœci kontynentu. Po prostu ci¹gle idŸ wzd³u¿ wody. Przy okazji 
  mo¿esz powalczyæ trochê w lesie i przy odrobinie szczêœcia zawalczysz z 
  tajemniczym ninj¹...
  
   ______________________________________________________
  |         Mystery Ninja            |
  |======================================================|
  |  HP: 600HP      |   EXP: 160p       |
  |  MP: 117MP      |   AP:  20p       |
  |             |   Gile: 400 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ------------      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Nie jest to boss, ale... £atwo jej zadaæ 600 HP   |
  | strat... Atakuj limitami, Choco/Mogiem i dziewczyna |
  | siê podda.                      |
  |______________________________________________________|
  
  Znajdziecie siê na polu. Ca³a twoja dru¿yna i omdla³a dziewczyna. PodejdŸ do 
  niej i zagadaj.
  
  Ninja - "Rany... Nie wierzê, ¿e przegra³am.
       No dalej tchórze! Jeszcze raz, walczmy jeszcze raz!"
  Cloud - "Nie zainteresowany." (odp. 2)
  Ninja - "Chcecie uciec? Stój i walcz! WALCZ, mówiê!"
  
  PodejdŸ do niej i ona dalej bêdzie siê z wami "bawiæ".
  
  Ninja - "No dalej... O co chodzi?
       Bardzo siê mnie boicie, ta!?"
  Cloud - "......strasznie." (odp. 1)
  Ninja - "Ha! Tak jak myœla³am. A czego siê spodziewaliœcie z moimi 
       zdolnoœciami? ¯yczê wam powodzenia. Mo¿e jeszcze kiedyœ siê
       spotkamy. Narazka!"
  
  Dziewczyna zacznie uciekaæ, ale na chwilê siê zatrzyma.
  
  Ninja - "Naprawdê chcê iœæ, NAPRAWDÊ!"
  Cloud - "Poczekaj chwilê!" (odp. 2)
  Ninja - "Co, jeszcze coœ chcecie?
       ...Hmm, pewnie o to chodzi.
       Wiem, ¿e chcecie, abym wam pomog³a, bo jestem taka dobra!
       Chcesz, abym do was do³¹czy³a?"
  Cloud - "...Tak." (odp. 1)
  Ninja - "Haha, tak myœla³am. No i teraz mam dylemat. Hmm, co zrobiæ...
       Ale jeœli chcecie tak bardzo, to nie mogê odmówiæ...
       Dobra, pójdê z wami!"
  Cloud - "......ChodŸmy." (odp. 2)
  Ninja - "Huh? Hej, HEJ!
       Jeszcze nie znacie mojego imienia..."
  
  Okazuje siê, ¿e nasza ninja ma na imiê Yuffie. Teraz, mo¿ecie dalej ruszaæ do 
  Junon...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pan Delfin - Junon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Bottomswell             -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Shiva
  
  
  Ca³e miasto jest... Zniszczone. Podczas wojny, Shinra zbudowa³a miasto na 
  górze. Woda w morzu jest zanieczyszczona... Najpierw wejdŸ do sklepu po
  prawej gdzie mo¿esz kupiæ Mythril Armlet i kilka przedmiotów (czyli nic 
  ciekawego ;). Nastêpnie idŸ na zachód i przejdŸ na kolejny ekran.
  
  Jest tam dziewczynka, która siê bawi z delfinem. Powie, ¿e ma na imiê 
  Priscilla. Powie wam, abyœcie odeszli i nagle jakiœ potwór was zaatakuje! 
  Delfin ucieknie, a dziewczynka chc¹c biec za nim, zostanie znokautowana przez 
  potwora. Czas wkroczyæ do akcji!
  
   ______________________________________________________
  |          Bottomswell            |
  |======================================================|
  |  HP: 2500HP      |   EXP: 550p       |
  |  MP: 100MP      |   AP:  52p       |
  |             |   Gile: 1000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Power Wrist      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Najpierw zaatakuj go czarem Bio i przy odrobinie   |
  | szczêœcia boss siê zarazi. Potem wal wszystkimi   |
  | czarami, limitami, itd., a tak¿e summonem Choco/Mog. |
  | Boss nie ma zbyt silnych ataków, ale gdy siê zacznie |
  | "wywijaæ" na ró¿ne strony mo¿e wstawiæ jednego   |
  | cz³onka dru¿yny do "Waterpolo". Wystarczy, ¿e    |
  | zaatakujesz to jednym czarem i nie musisz siê baæ.  |
  | Boss ma tak¿e atak Big Wave, który zabiera wszystkim |
  | postaciom po 100HP, wiêc lepiej na niego uwa¿aj. Na |
  | samym koñcu walki, zostaniesz zaatakowany w³aœnie  |
  | tym atakiem, wiêc chocia¿ jedna twoja postaæ musi  |
  | mieæ ok. 150HP.                   |
  |______________________________________________________|
  
  Po tej walce, dziewczynka ci¹gle nie odzyska przytomnoœci. Przyjdzie jej
  dziadek (chyba) i po chwili rozmowy poprosi Clouda o zastosowanie metody... 
  Usta usta. Musisz wcisn¹æ kwadrat, i gdy wskaŸnik dojdzie do jak najwiêkszego 
  poziomu i siê NIE BÊDZIE ruszaæ, wciœnij kwadrat ponownie. Po takich 
  trzech-szeœciu próbach, dziewczyna odzyska przytomnoœæ. Facet zabierze j¹ do 
  domu... A wy idŸcie do wejœcia do miasta i porozmawiajcie z babk¹ po lewej. W 
  zamian za pomoc Priscilli, mo¿ecie siê przespaæ w domku. Skorzystaj z tej 
  propozycji, w koñcu walka by³a mêcz¹ca (druga odpowiedŸ to odpoczynek).
  
  "...To mi przypomnia³o."
  
  Cloud - "Znowu ty?
      "...Kim jesteœ?"
  
  "...Nied³ugo siê dowiesz.
   ......Ale wa¿niejsze, 5 lat temu..."
  
  Cloud - "5 lat temu...?"
  
  "Kiedy poszliœcie na górê Nibel,
   Tifa by³a waszym przewodnikiem, prawda?"
  
  Cloud - "Tak... Trochê siê zdziwi³em."
  
  "Ale gdzie Tifa by³a wczeœniej?"
  
  Cloud - "...Nie wiem."
  
  "Mieliœcie okazjê znowu siê zobaczyæ, znowu porozmawiaæ."
  
  Cloud - "...Masz racjê."
  
  "Dlaczego wiêc tak nie by³o? Dlaczego siê nie widzieliœcie?"
  
  Cloud - "...Nie wiem
       Nie pamiêtam dok³adnie..."
  
  "Mo¿e siê jej spytasz?"
  
  Cloud - "...Tak."
  
  "Wiêc obudŸ siê!"
  
  
  Tifa obudzi ciê kolejnego dnia. Spytasz siê jej o to, co ci mówi³ g³os, a ona
  odpowie, ¿e to by³o 5 lat temu i nie pamiêta. WyjdŸ za ni¹ i idŸ do reszty 
  cz³onków dru¿yny. WejdŸ po schodach na górê i zobaczysz dziewczynê, która 
  uratowa³eœ. Da ci ona w podziêce Materiê Shiva i powie ci, ¿e na górze odbywa 
  siê impreza dla nowego prezydenta Shinry. Nie mo¿esz siê wspi¹æ na górê, 
  poniewa¿ ca³a wie¿a jest zabezpieczona kablami wysokiego napiêcia. Jednak 
  jedna osoba mo¿e siê tam dostaæ, dziêki delfinowi. Pobiegnij wiêc za 
  Priscill¹ i z ni¹ porozmawiaj jak bêdziecie przy oceanie. Zobaczysz, jak 
  delfin wysoko skacze. Dostaniesz od dziewczynki gwizdek. Gwi¿d¿¹c na nim (za 
  pomoc¹ kwadratu), delfin skoczy na górê. A na górze wie¿a nie jest 
  zabezpieczona wysokim napiêciem... Barret zabierze od ciebie PHS i wybierz 
  odpowiedŸ drug¹, aby rozpocz¹æ atak na Junon...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Nowy prezydent - Junon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     1/35 soldier x2           Enemy Skill
     Mind Source
     Luck Source
     Power Source
     Guard Source
     Speed Source
  
  
  Proces dotarcia na górê jest bardzo prosty. Nie ruszaj siê z miejsca i wezwij
  raz delfina. Potem nie ruszaj¹c siê, wezwij go ponownie. I jesteœmy na 
  górze... IdŸ na lewo i wespnij siê wy¿ej. Zobaczysz statek powietrzny Shinry, 
  Highwind... Biegnij w dó³ platformy i powinieneœ zobaczyæ windê Cargo. ZjedŸ 
  na dó³ i biegnij do budynku. Komendant Shinra pomyœli, ¿e jesteœ... 
  ¯o³nierzem! IdŸ do pokoju za nim i podejdŸ do otwartej szafki. Przebierz siê
  w mundur ¿o³nierza Shinry.
  
  Do pokoju wpadnie dwójka innych ¿o³nierzy i ci bêd¹ wyjaœniaæ co masz robiæ.
  Najpierw maszerujecie w szeregu i wciskaj¹c "O" przek³adacie pistolet na 
  ramiê. Porozmawiaj z komendantem i wybierz drug¹ odpowiedŸ, aby przejœæ 
  dalej. Biegnij za reszt¹ i zobaczysz, ¿e parada siê rozpoczê³a. Zasave'uj i 
  biegnij dalej. Zobaczysz Sister Ray, potê¿ne dzia³o zbudowane w górnym
  mieœcie Junon. Niestety oka¿e siê, ¿e siê spóŸniliœcie. Mo¿ecie wzi¹æ skrót 
  i zd¹¿yæ na paradê. IdŸ za dwójk¹ pozosta³ych ¿o³nierzy.
  
  Parada ju¿ siê rozpoczê³a, ale w ka¿dym tylnym rzêdzie jest jedno wolne 
  miejsce. Gdy komendant powie "Charge--!" musisz pobiec na ty³ ca³ej kompanii 
  i wskoczyæ na wolne miejsce. Teraz po prostu maszeruj (nie biegnij) i wciskaj 
  kó³ko gdy inni ¿o³nierze bêd¹ przek³adali pistolet na ramiê. Wszystko nadaje 
  na ¿ywo telewizja i widz¹, co takiego robisz. Tak wiêc pamiêtaj, ¿e w 
  zale¿noœci od tego jak siê zachowasz, dostaniesz ró¿ne nagrody. W prawym 
  dolnym rogu masz licznik ogl¹dalnoœci parady. Jeœli pod koniec (gdy ekran siê 
  œciemnia) na liczniku bêdzie mniej ni¿ 30%, dostaniesz Grenade. Jeœli bêdzie 
  na nim mniej ni¿ 40%, a wiêcej ni¿ 30%, dostaniesz szeœæ Potionów. Jeœli 
  bêdzie wiêcej ni¿ 40, ale mniej ni¿ 50%, dostaniesz szeœæ Etherów. Jeœli 
  natomiast uda ci siê mieæ ponad 50%, dostaniesz 5000 Gili. Za wiêcej chyba 
  nic nie dostaniesz, bo ma³o mo¿liwe jest uzyskanie, np. 70%.
  
  Znajdziesz siê przed prezydentem Rufusem. W ogóle siê nie ruszaj i dowiesz 
  siê, ¿e statek powietrzny nie jest do dyspozycji, tak samo jak samolot 
  Gelnika. Zwyk³y statek jest natomiast gotowy. Heidegger zaatakuje ¿o³nierzy
  ze z³oœci, ale wszyscy uciekn¹. No ofkoz, ty mia³eœ siê nie ruszaæ, wiêc to 
  ty dostaniesz... Nastêpnie pobiegnie do windy za prezydentem i obaj wjad¹ na 
  wy¿szy poziom do kwatery Shinry. Nastêpnie ¿o³nierze z tob¹ pogadaj¹ i 
  dowiesz siê, ¿e miasto zaatakowa³ mê¿czyzna w Czarnym P³aszczu. Pokaza³ siê w 
  mieœcie kilka dni temu i zabi³ kilku ¿o³nierzy. Chodzi plotka, ¿e by³ to 
  Sephiroth. My jednak wiemy, ¿e BY£ to Sephiroth... ¯o³nierze siê rozejd¹, ale 
  dla ciebie jest specjalne zadanie. Musisz po¿egnaæ Rufusa w dokach. Ci 
  ¿o³nierze co wczeœniej, wyt³umacz¹ ci co masz robiæ. Musisz wciskaæ kolejne 
  przyciski, gdy kapitan bêdzie wypowiada³ rozkazy. I tak... Gdy dostaniesz 
  pytanie, czy wszystko rozumiesz odpowiedz, ¿e tak (druga odp.). Przed tym jak 
  odejdziesz, dostaniesz propozycjê zaprezentowania specjalnej pozy na koniec 
  "przedstawienia". Cloud wykona swój "najlepszy ruch", czyli... Krêcenie 
  karabinem w powietrzu ("Woooooow!", "Super!", geez, jak dzieci...). Masz 
  teraz wolny czas, a gdy bêdziesz gotowy mo¿esz siê udaæ do doków.
  
  Biegnij za ¿o³nierzami, a¿ wybiegniesz na ulicê. Zobaczysz Rude'a i idŸ za 
  nim do alejki. Po prawej jest sklep z broni¹, w którym mo¿esz kupiæ broñ dla 
  ka¿dego cz³onka dru¿yny... Tylko kasy trochê brak, jeœli nie zdoby³eœ 5000 
  Gili. Kup tutaj broñ dla Clouda i ju¿ mo¿esz wyjœæ (w Junon jest jeszcze 
  kilka sklepów). Teraz zejdŸ po schodach na dó³ gdzie znajdziesz Rude'a i 
  kilku innych goœci w barze... Wracaj na g³ówn¹ ulicê Junon i idŸ na prawo do 
  stoj¹cego goœcia. Porozmawiaj z nim i wejdŸ do jego sklepu z Materi¹. Jedyna 
  przydatna Materia to Revive, jednak kosztuje 3000 Gili... Na razie jej lepiej 
  nie kupuj i trzymaj siê Phoenix Downów. WyjdŸ st¹d i wejdŸ do drugiego sklepu 
  ko³o alejki, do której wszed³ Rude. Jest to sklep z przedmiotami. Kup tu 
  kilka Phoenix Downów i wyjdŸ, a nastêpnie przejdŸ do kwatery obok.
  
  WejdŸ do œrodka i porozmawiaj z ¿o³nierzem. Wejdziesz do kolejnej sali 
  pocz¹tkuj¹cych, gdzie mo¿esz sobie wszystko przypomnieæ i nauczyæ siê wiêcej. 
  Jest tu tak¿e Materia Enemy Skill. Gdy skoñczysz, wejdŸ po drabinie na górê,
  a nastêpnie wejdŸ po schodach. Na piêtrze znajdziesz "1/35 soldier", Mind 
  Source i Luck Source. Teraz wejdŸ jeszcze wy¿ej, gdzie w pokoju po lewej 
  znajdziesz Power Source, a po prawej Guard Source. Teraz wyjdŸ z tego domu i 
  idŸ na lewo na kolejny ekran.
  
  Tutaj biegnij przed siebie przez kolejne trzy ekrany, a¿ dojdziesz do 
  kolejnych kwater. W tej przy samym brzegu ekranu jest bar... I Turksi. Elena, 
  Reno i Tseng. WyjdŸ teraz i idŸ tylko KAWA£EK na pó³noc. Zobaczysz dwóch 
  marynarzy, dwóch ¿o³nierzy Shinry i jeszcze kogoœ biegn¹cego do doków. To 
  reszta twojej dru¿yny. WejdŸ do kwatery ko³o baru. Jest tu hotel, a na 
  piêtrze sklep z Materi¹ (i mi³¹ obs³ug¹ :>). Jak wejdziesz jeszcze wy¿ej, 
  trafisz do sklepu z akcesoriami (od cholery im tyle sklepów? :). WyjdŸ z tej 
  kwatery i przejdŸ do nastêpnej po lewej. Tutaj w pomieszczeniu naprzeciwko 
  jest Speed Source. WejdŸ po schodach na górê gdzie spotkasz menad¿era Shinry 
  (mo¿e go pamiêtasz z poci¹gu w Midgar...). Po lewej stronie jest kolejna 
  figurka ¿o³nierza (1/35 soldier). Zabierz j¹ i przejdŸ do kolejnej, ostatniej 
  ju¿ kwatery, w której jest sklep z broni¹. Nie ma tu jednak nic specjalnego, 
  wiêc mo¿esz ju¿ iœæ na pó³noc do doków...
  
  Zaraz przyjdzie prezydent. Pamiêtaj, ¿e musisz wciskaæ takie przyciski, jakie 
  ci mówi kapitan. Za ka¿dy poprawnie wykonany ruch dostaniesz 10 punktów. 
  Jeœli go nie wykonasz, wykonasz za póŸno lub Ÿle, dostaniesz zero punktów. Za 
  obrót (prawo lub lewo) nie dostajesz punktów, ale jeœli bêdziesz obrócony w 
  z³¹ stronê to nie dostaniesz punktów za ¯ADEN ruch tak wykonany. Gdy masz 
  wykonaæ koñcowy ruch, musisz siê ustawiæ w stronê prezydenta i wcisn¹æ 
  dowolny przycisk. Za to dostaniesz 30 punktów. Gdy skoñczysz, Heidegger da ci 
  nagrodê, w zale¿noœci od tego ile punktów uzyska³eœ. I tak...
  
  0  - 50 punktów -- Silver Glasses
  60 - 90 punktów -- HP Plus
  100 i wiêcej   -- Force Stealer
  
  Kapitan i ¿o³nierze odejd¹, a ty wejdŸ na statek.
  
  Cloud - "Przep³yniemy ocean, na nowy kontynent. Nawet, jeœli nosimy mundury 
       Shinry..."
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Droga na nowy kontynent - Statek Cargo ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Ether                All
     Wind Slash              Ifrit
  
  
  Widzisz tego marynarza po prawej? To Yuffie. Jeœli masz Tranquilizer, daj
  jej. Biedna ma chorobê lokomocyjn¹... Po lewej stronie jest skrzynka z 
  Etherem. Po lewej stronie na przedzie, znajdziesz Aeris w przebraniu 
  ¿o³nierza Shinry. WejdŸ po schodach na górê statku. Marynarz po lewej stronie 
  mo¿e ci sprzedaæ napój energetyczny, który zregeneruje ci ca³e Hp i Mp (za 
  250 Gili - wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ aby go kupiæ), a tak¿e mo¿e ci sprzedaæ 
  Potion i Phoenix Down (wybierz drug¹ odpowiedŸ). WejdŸ po drabinie po prawej, 
  gdzie znajduje siê Tifa w mundurze Shinry. Nastêpnie idŸ na lewo i wejdŸ po 
  drabince na górê do save pointa. Chyba ju¿ rozpozna³eœ tego ¿o³nierza... To 
  Red XIII. ZejdŸ teraz z powrotem na dó³ i porozmawiaj z Aeris. Wiesz ju¿ 
  gdzie jest ca³a dru¿yna, oprócz Barreta. Wróæ na górê do Reda, i idŸ na lewo 
  na kolejny ekran. Tutaj Barret podgl¹da Rufusa i Heideggera. Zagadaj z 
  Barretem dwukrotnie, a¿ siê wkurzy. Bêdzie chcia³ rozwaliæ szybê, ale nagle 
  zostanie og³oszony alarm! Znaleziono kogoœ podejrzanego na statku. Jednak to 
  nie wy, bo nikt do was nie przyszed³. Biegnij na prawo, gdzie znajdziesz 
  resztê dru¿yny. Wiêc ten alarm nie dotyczy³ was... Sephiroth......
  
  Ustaw swoj¹ dru¿ynê. Jeœli chcesz j¹ jeszcze zmieniæ, zagadaj do tych, którzy 
  pozostali. Ustaw swojej dru¿ynie Materiê, broñ, itd. Teraz zejdŸ na dó³ po 
  schodach i zabierz Materiê All (chyba j¹ widzisz). Teraz idŸ do pokoju na 
  pó³nocy... WejdŸ po drabinie po lewej na górê i idŸ przed siebie, do skrzynki 
  z Wind Slash, broni¹ dla Yuffie. Uwa¿aj, bo w tym pomieszczeniu s¹ ¿o³nierze 
  Shinry i potwory. Teraz zejdŸ na dó³ i idŸ do kapitana Shinry przed tob¹.
  Odwróci siê i padnie na ziemiê... Nie ¿yje.
  
  "......Po d³ugim œnie...
   ...czas......
   ...czas......nadszed³..."
  
  Przed wami pojawi siê Sephiroth!!! Nie pozna ciê, powie ¿e czas nadszed³ i 
  odleci pozostawiaj¹c Jenovê za sob¹...
  
   ______________________________________________________
  |          Jenova·BIRTH           |
  |======================================================|
  |  HP: 4000HP      |   EXP: 680p       |
  |  MP: 110MP      |   AP:  64p       |
  |             |   Gile: 800 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   White Cape       |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Walka nie nale¿y do najprostszych, ale nie jest zbyt |
  | trudna. Cross-slash Clouda (drugi limit) bardzo   |
  | ³adnie dzia³a. Poza tym czary ognia i lodu... Summon |
  | Shiva i Choco/Mog... Dobrze te¿ bêdzie, jak dasz   |
  | jednej postaci Materie Cure i All. Jak bêdziesz mia³ |
  | mniej ni¿ 300Hp, lecz siê.              |
  |______________________________________________________|
  
  Ramiê Jenovy zniknie... To by³ Sephiroth... Wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ i
  podsumuj co siê dotychczas sta³o...
  
  Cloud - "Sephiroth wyruszy³ na poszukiwanie Ziemi Obiecanej, aby zostaæ Panem
       tej planety... To by³o 5 lat temu. Teraz, Sephiroth wróci³ i zabi³ 
       Prezydenta Shinrê... A w³aœnie przed chwil¹ wszyscy go widzieliœmy.
       Mia³ ze sob¹ Jenovê. ...To wszystko co wiem. Powiedzia³ mi, ¿e chce
       siê udaæ do Ziemi Obiecanej ze swoj¹ matk¹, Jenov¹. ...I to chyba 
       wszystko."
  
  Za piêæ minut bêdziecie w Costa del Sol. Twoja dru¿yna opuœci ten pokój.
  Zabierz Materiê Ifrit i kieruj siê do wyjœcia.
  
  Cloud - "Sephiroth... ¯yje...
       Ziemia Obiecana... Czy naprawdê istnieje...?"
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Nowy kontynent - Costa del Sol ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Power Source             All
     Motor Drive             Ifrit
     Fire Ring
  
  
  Rufus i reszta jeszcze nie wyszli ze statku. Ka¿dy pójdzie w swoj¹ stronê... 
  Aeris i Tifa id¹ pop³ywaæ... Mmmm... Na co czekasz? Biegnij za nimi!
  
  Gdy ju¿ odejdziecie, przyleci helikopter Shinry, aby zabraæ prezydenta 
  Rufusa. On odleci, a wy znajdziecie siê w Costa del Sol... WejdŸ do budynku 
  przed tob¹ i idŸ do pokoju naprzeciwko. Porozmawiaj z goœciem le¿¹cym na 
  ³ó¿ku, a dowiesz siê, ¿e ta villa jest na sprzeda¿! Jeszcze lepiej, nale¿a³a 
  do prezydenta Shinra! Kosztuje ona... Trzysta tysiêcy Gili. To nie dla 
  ciebie... ZejdŸ na dó³ po schodach gdzie znajdziesz Power Source, Motor Drive 
  i Fire Ring. WyjdŸ z villi...
  
  ZejdŸ na dó³ i idŸ na pla¿ê (wschód). Jest tam Aeris i Tifa (jeœli nie s¹ w
  twojej dru¿ynie). Jest tam te¿ Hojo... Porozmawiaj z dziewczyn¹ ko³o niego i 
  powiedz, ¿e chcesz porozmawiaæ z tym mê¿czyzn¹ (odp. 1). Hojo ci powie, ¿e... 
  Opala siê (a to drañ! :). Porozmawiaj z dziewczyn¹ po prawej i powie ci, ¿e 
  "na zachodzie za gór¹ Corel...". Teraz wejdŸ z powrotem po schodach i idŸ na 
  lewo, gdzie dzieciaki graj¹ w pi³kê. WejdŸ do mieszkania obok, gdzie jest... 
  Johnny i Tifa! WyjdŸ st¹d i idŸ teraz do baru. W lewym dolnym rogu jest
  facet, który sprzeda ci kilka zbroji. Spotkasz tu tak¿e Mukkiego (facet z 
  Honey Bee Inn). Na koniec idŸ na wschód, gdzie ko³o hotelu mo¿esz kupiæ 
  przedmioty i Materiê. Gdy skoñczysz wejdŸ do hotelu. Jest tutaj Aeris i 
  Barret. Teraz podejdŸ do menad¿era ko³o sto³u bilardowego i zap³aæ 200 gili 
  za noc.
  
  Nastêpnego ranka mo¿esz ju¿ opuœciæ miasto. IdŸ dolnym przejœciem (pod vill¹) 
  na zachód...
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Costa del Sol
  
  
  Najpierw w³¹cz ma³¹ mapkê i idŸ w kierunku zachodnim. W paœmie górskim jest 
  pewna œcie¿ka... IdŸ wzd³u¿ niej, dopóki nie dojdziesz do jaskinii przy 
  rzece. WejdŸ do niej.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Droga do Corel - Góra Corel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Wizard Staff             Transform
     W Machine Gun
     Star Pendant
     Turbo Ether
     Tent
     Mind Source
     Power Source
  
  
  IdŸ na górê i porozmawiaj z facetem. Przed wami by³ tutaj mê¿czyzna w czarnym
  p³aszczu. Ju¿ wiesz kto to... Przed wami jest niebezpiecznie, ale i tak 
  musisz iœæ. IdŸ przez ca³y czas przed siebie, a¿ dojdziesz na tory kolejowe 
  (za reaktorem Mako). Tutaj idŸ prosto, a¿ dojdziesz do save pointu. Masz tu 
  okazjê zdobyæ kilka ciekawych przedmiotów. Po przeskoczeniu dziury w torach 
  idŸ górn¹ drog¹. Po chwili us³yszysz dziwne odg³osy drewna i spadniesz na 
  dó³. Trzymaj strza³kê w lewo i jak najszybciej wciskaj "O". Gdy spadniesz na 
  dó³, zacznij siê wspinaæ na górê i znajdziesz Wizard Staff. Gdy wrócisz na 
  górê idŸ na prawo i tam znajdziesz W Machine Gun. Teraz wróæ do rozga³êzienia 
  dróg i idŸ na dó³. Znowu spadniesz w dó³, ale tym razem trzymaj prawo i "O". 
  Po drodze zabierzesz Star Pendant. Teraz idŸ dalej i zabierz Turbo Ether. IdŸ 
  kawa³ek dalej i znowu byœ spad³, ale wciœnij "O" i lew¹ strza³kê, aby 
  odskoczyæ. Zabierz Materiê Transform i na kolejnym rozga³êzieniu idŸ górn¹ 
  œcie¿k¹.
  
  Zobaczysz, ¿e na dole jest reszta twojej dru¿yny i czekaj¹, a¿ opuœcisz im
  most. IdŸ prosto i wejdŸ do ma³ej budki na lewo od torów. Wybierz pierwsz¹
  odpowiedŸ i opuœcisz most. Reszta dru¿yny przebiegnie po nim, a ty idŸ przed 
  siebie. Po kilku krokach us³yszysz piski ptaków. PodejdŸ do œciany i bêdziesz 
  móg³ wejœæ na górê. Znajdziesz tam kilka ma³ych piskl¹t i 10 Phoenix Downów. 
  Jeœli wybierzesz pierwsz¹ odpowiedŸ, rozpocznie siê walka z dwoma ptakami i 
  jeœli wygrasz zdobêdziesz 10 Phoenix Downów. Jednak lepiej nie zabieraj
  tego... Du¿o zyskasz w oczach dziewczyn :D (wybierz drug¹ odpowiedŸ). 
  ZejdŸcie na dó³ i teraz wróæ siê do rozga³êzienia torów na wczeœniejszym 
  ekranie, i idŸ doln¹ œcie¿k¹ (tam, gdzie opuœci³eœ most).
  
  Biegnij przed siebie i staniesz na rozga³êzieniu torów. IdŸ tym po lewej i 
  dojdziesz do ukrytej jaskinii, w której jest jakiœ facet, Tent, Mind Source i 
  Power Source. Teraz wróæ siê do rozga³êzienia torów i idŸ torami po prawej. 
  Bêdziesz na d³uuuuuuuuuugim moœcie. IdŸ przed siebie (jest to chyba jedyne 
  miejsce w grze gdzie wystêpuje Bomba) i po chwili dojdziesz do "bramy" do 
  Gold Saucer, czyli ma³ego miasteczka North Corel...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Przesz³oœæ Barreta - North Corel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  
  Barret ju¿ jest tutaj. Zobaczysz jak gada z mieszkañcami i oni... Go bij¹! Z 
  ich rozmowy dowiesz siê, ¿e to wina Barreta jak to miasto obecnie wygl¹da. 
  Barret podejdzie do was i ucieknie. W tym mieœcie nie ma ca³kowicie nic, 
  oprócz sklepów i motelu (na górnym poziomie). IdŸ teraz na lewo gdzie przed 
  kolejk¹ czeka na ciebie reszta dru¿yny.
  
  Corel by³o spokojnym miasteczkiem. By³o biedne, ale spokojne. Wtedy po raz 
  pierwszy Barret us³ysza³ wzmiankê o Reaktorze Mako. Shinra zapewnia³a, ¿e 
  by³a to przysz³oœæ, a nie wykopywanie wêgla z ziemi. Jeœli Reaktor zostanie 
  zbudowany, Shinra zapewniæ mia³a mieszkañcom dobrobyt. Jedyna osoba, która 
  siê sprzeciwia³a, to Dyne - przyjaciel Barreta. Przekona siê on jednak do 
  tego pomys³u... Niestety. Gdy Dyne i Barret nie byli w mieœcie przez kilka 
  dni, Shinra spali³a ca³e miasto. Wszystko zosta³o zniszczone, wszyscy 
  mieszkañcy zmarli. Sta³o siê tak dlatego, bo w Reaktorze by³a eksplozja i 
  Shinra obarcza³a za ni¹ ludzi. Wy jednak musicie teraz za³atwiæ sprawy z 
  Sephirothem... A on pewnie uda³ siê do Gold Saucer.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Miasteczko zabawy - Gold Saucer ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  
  Gold Saucer, ogromny budynek - miasto. PodejdŸ do kobiety przy wejœciu i 
  bêdziesz mia³ do wyboru kupienie pojedynczego biletu (3000 Gil) lub karnetu 
  (30,000 Gil). Jeœli masz du¿o pieniêdzy to zdecydowanie radzê wybraæ karnet. 
  Teraz wejdŸ do œrodka...
  
  Po krótkiej scence Barret opuœci dru¿ynê, a ty musisz wybraæ z kim chcesz iœæ 
  (najlepiej, i normalnie idziesz z Aeris). Najpierw siê udaj na Speed Square. 
  Tam jest w³aœciciel Gold Saucer, Dio. Zagadaj do niego i spyta siê ciebie czy 
  wiesz, czym jest Czarna Materia. Kilka chwil temu ch³opak w wieku Clouda siê 
  go o ni¹ pyta³. Dio powie, ¿e mia³ czarny... P³aszcz i tatua¿ z numerem 1.
  
  Teraz udaj siê na Wonder Square. Pluszowy Mog do was podejdzie i siê 
  przedstawi jako Cait Sith. Jest on przepowiadadaczem przysz³oœci, ale mo¿e 
  te¿ znaleŸæ zaginione rzeczy, osoby, itd. Cloud siê go spyta o Sephirotha... 
  Dowiesz siê, ¿e...
  
  "...Zwyk³e szczêœcie.
   Bêdziesz ca³kiem aktywny.
   Dziel siê z innymi, a coœ wielkiego stanie siê po lecie."
  
  
  ...? Mog spróbuje jeszcze raz...
  
  "Uwa¿aj, aby o czymœ nie zapomnieæ.
   Twój szczêœliwy kolor to...niebieski."
  
  No i kotek spróbuje OSTATNI raz...
  
  "Dostaniesz to czego szukasz,
   ale stracisz coœ bardzo ci bliskiego."
  
  I... Zgadnij co? Masz nowego cz³onka dru¿yny. Cait Sith, aby siê przekonaæ 
  czy dobrze wam przepowiedzia³, musi iœæ z wami... Echhhh... Radzê wam teraz
  zdobyæ co najmniej 10GP na Wonder Square i udaæ siê na Speed Square, aby 
  zdobyæ Umbrellê za 5000 punktów (broñ dla Aeris). Kiedy zwiedzisz ca³y Gold
  Saucer, udaj siê na Battle Square.
  
  Zobaczysz tu martwego ¿o³nierza Shinry. Wbiegniecie do œrodka, gdzie siê
  oka¿e, ¿e wszyscy s¹ zabici. Zostali zastrzeleni... Czyli to nie Sephiroth. 
  On nigdy nie skorzysta³by z broni. Jednak jedna osoba ¿yje. Zanim umrze, 
  powie ci, ¿e to mê¿czyzna z karabinem na rêce... Do sali wejdzie ochrona 
  budynku i Dio. Cait Sith zacznie uciekaæ, wiêc biegnij za nim! Traficie na 
  arenê. Dio pstryknie palcami i okr¹¿y was trójka robotów... Raczej nie macie 
  szans... Wszyscy zostanie wrzuceni przez bramê do nieba i znajdziecie siê 
  w...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pustynne Wiêzienie - Corel Prison ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Ramuh
  
  
  "Kto siê tu znajdzie, nigdy nie wyjdzie..."
  
  Zobaczycie Barreta przy wejœciu. Obok niego trup... Zabity przez karabin
  maszynowy. Barret odejdzie, a wy ruszajcie za nim. IdŸ na po³udnie i po 
  prawej stronie jest stary dom z dwoma wejœciami. WejdŸ do niego i do domu 
  wpadnie za wami Barret. Powie, ¿e nie powinniœcie tu przychodziæ. Wyceluje...
  Bang... Za kanap¹ ktoœ siê ukrywa³ i Barret go zastrzeli³. Do pokoju wpadnie 
  reszta dru¿yny... Barret powie wam prawdê. Ktoœ jeszcze ma karabin maszynowy 
  zamiast rêki... To by³o cztery lata temu, gdy Shinra spali³a wioskê. 
  ¯o³nierze zabili burmistrza wioski, a nastêpnie strzelali do Dyne'a i 
  Barreta. Ci uciekli, ale Scarlet tak strzeli³a do Dyne'a, ¿e ten prawie spad³ 
  w przepaœæ. Barret go trzyma³, ale ¿o³nierze przestrzelili rêkê i Barretowi, 
  i Dyne'owi... Po pewnym czasie Barret mia³ operacjê, podczas której 
  przymocowano mu karabin do rêki. Doktor powiedzia³, ¿e jeszcze ktoœ mia³ tak¹ 
  operacjê... Ale karabin przymocowano mu do lewej rêki. Musisz wybraæ dru¿ynê, 
  jaka wyruszy na poszukiwania Dyne'a. Obowi¹zkowo s¹ w niej Cloud i Barret.
  
  WyjdŸ z domku i idŸ na po³udnie do tira. Jak wejdziesz do œrodka dowiesz siê, 
  ¿e mo¿esz wróciæ na górê jeœli wygrasz wyœcigi chocobosów, ale najpierw 
  musisz otrzymaæ pozwolenie od szefa. Teraz wyjdŸ i wciœnij SELECT, aby 
  zobaczyæ strza³ki wyjœcia. Zobaczysz, ¿e przy wejœciu do kabiny kierowcy jest 
  taka strza³ka. PodejdŸ tam i wciœnij "O". Bêdziesz móg³ siê przespaæ jeœli
  chcesz. W domku w prawym dolnym rogu mo¿esz zakupiæ kilka przedmiotów
  (Potion, Phoenix Down i Tent). Gdy bêdziesz gotowy idŸ na pó³noc na kolejny 
  ekran. Tam na górze ekranu zobaczysz kolejnego faceta, który umar³ od rany 
  postrza³owej. PrzejdŸ przez bramê obok zastrzelonego faceta i idŸ na kolejny 
  ekran. Teraz znajdujesz siê na pustyni. Id¹c na pó³noc i zachód nie 
  wyl¹dujesz nigdzie. Musisz ci¹gle iœæ przez siebie, a¿ podjedzie do ciebie 
  Chocobos i kareta. Dziêki niej mo¿esz wróciæ do miejsca, w którym obecnie 
  jesteœ. Twoim celem jest jednak dojœæ do Dyne'a. IdŸ na prawo (do tego 
  faceta) i na kolejny ekran na wschodzie. Tam jest z³omowisko. Wyekwipuj 
  Barreta w najlepsz¹ Materiê, itd. i kieruj siê do prawego górnego rogu 
  ekranu. Stamt¹d idŸ na pó³noc...
  
  Us³yszysz tu kolejne strza³y. To Dyne, stary przyjaciel Barreta...
  
  Dyne  - "Proszê, proszê... Czy to nie mój stary przyjaciel?
       Przyjaciel, którego nigdy nie zapomnê..."
  Barret - "Mia³em nadziejê, ¿e jeszcze siê spotkamy...
       Wiedzia³em, ¿e gdzieœ ¿yjesz. Mieliœmy tak¹ sam¹ operacjê.
       Pos³uchaj Dyne, chce..."
  Dyne  - "Co to? ...S³yszê jej g³os."
  Barret - "......?"
  Dyne  - "S³yszê jej g³os... G³os Eleanory... B³aga mnie...abym was nie
       zabija³. Dlatego jeszcze ¿yjecie..."
  Barret - "Wiem, ¿e by³em g³upi. Dlatego chcê, abyœ mi wybaczy³.
       Ale co ty robisz w takim miejscu?
       Dlaczego chcesz zabiæ nawet tych, którzy nie maj¹ nic wspólnego?"
  Dyne  - "...Dlaczego? A czy to wa¿ne!?
       Czy ludzie umieraj¹, aby wiedzieæ 'dlaczego'? Czy ludzie z Corel
       zrozumiej¹ to, bêd¹c pod kontrol¹ Shinry!?
       Nie obchodzi mnie, DLACZEGO!"
  Dyne  - "Dali nam tylko broñ do prze¿ycia i g³upie przeprosiny... Zosta³
       tylko œwiat ¿alu i smutku..."
  Barret - "......"
  Dyne  - "Ci¹gle chcesz wiedzieæ 'dlaczego'? ...Dobra powiem ci.
       Bo chcê wszystko zniszczyæ... Ludzi z tego miasta. ...Ca³e miasto. 
       ...Ca³y œwiat!
       Nie zosta³o mi ju¿ nic. Corel, Eleanor... Marlene..."
  Barret - "Dyne, Marlene... Marlene ¿yje."
  Dyne  - "......?"
  Barret - "Wróci³em do miasta. Chcia³em siê upewniæ... I teraz nie chcê, aby
       cokolwiek siê jej sta³o. Dlatego siê tak troszczê... o Marlene."
  Dyne  - "..."
  Barret - "Jest w Midgar. ChodŸmy j¹ zobaczyæ..."
  Dyne  - "Wiêc......jeszcze ¿yje...
       Barret, chyba musimy walczyæ."
  Barret - "Co!?"
  Dyne  - "Eleanora jest sama. Muszê jej dostarczyæ Marlene."
  Barret - "Dyne... Czy ty oszala³eœ!?"
  Dyne  - "Marlene chce siê zobaczyæ z mam¹, prawda?"
  Barret - "Dyne, nie! Nie mogê jeszcze umrzeæ!"
  Dyne  - "Ja ju¿ umar³em..."
  
  
   ______________________________________________________
  |            Dyne             |
  |======================================================|
  |  HP: 1200HP      |   EXP: 680p       |
  |  MP: 20MP       |   AP:  55p       |
  |             |   Gile: 750 Gili     |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Silver Armlet     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jeœli masz status Fury, to póŸniej co jeden atak   |
  | bêdziesz mia³ nape³niony limit. Walka jest ca³kiem  |
  | prosta, ale pamiêtaj aby leczyæ, gdy bêdziesz mia³  |
  | mniej ni¿ 350HP. Na koñcu walki, Dyne zaatakuje ciê |
  | koktajlem mo³otowa, wiêc pamiêtaj, aby mieæ wiêcej  |
  | ni¿ 200HP.                      |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, Dyne da ci naszyjnik Eleanory dla Marlene. Nastêpnie podejdzie do
  przepaœci...
  
  Barret - "Dyne... Moje rêce te¿ nie s¹ godne, aby trzymaæ Marlene..."
  
  
  Po walce znajdziesz siê u zastêpcy szefa, Pana Coates. Mo¿ecie powróciæ na
  górê, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy, pozwolenie szefa. Dyne nie ¿yje... 
  Wiêc to macie z g³owy. Drugi warunek, to wygranie wyœcigu Chocobo. Tylko 
  jedna osoba mo¿e siê œcigaæ. Oczywiœcie, bêdzie to Cloud... Potrzebujecie 
  jeszcze menad¿era...
  
  ???  - "Czeœæ...s³ysza³am co siê sta³o."
  Coates - "Ester?"
  Ester - "Bêdê twoim menad¿erem."
  
  No to macie menad¿era... Ona zapewni wam te¿ Chocobosa... Ruszajmy na górê!
  
  Ester - "Nauczê ciê jak jeŸdziæ na Chocobosie.
       Naciœnij [Select], aby wybraæ tryb AUTO lub MANUAL. Czyli po prostu
       kontrolujesz chocobosa, albo on biegnie sam.
       Ale Chocobosy nie s¹ zbyt pos³uszne i jeœli ciebie nie lubi, to nie
       bêdzie siê s³ucha³. Na to niestety nie mo¿na pomóc.
       Jednak moje Chocobosy s¹ spokojne, wiêc nie bêdziesz mia³ z nimi
       problemu. Podczas jazdy trzymaj kwadrat, aby przyœpieszyæ lub 
       krzy¿yk, aby zwolniæ. Jednak jeœli bêdziesz zbyt d³ugo szybko bieg³,
       Chocobos siê zmêczy. Za pomoc¹ strza³ek mo¿esz kierowaæ Chocobosem,
       a dziêki kó³ku przyœpiesza on jeszcze szybciej. Ale wtedy bardzo
       szybko siê mêczy. Niektóre Chocobosy mêcz¹ siê szybko, inne wolniej. 
       Dla tych co mêcz¹ siê szybko, lepiej wybierz MANUAL i prowadŸ je
       powoli. No i jeœli jesteœ niecierpliwy, po tym jak dwa pierwsze
       Chocobosy przekrocz¹ liniê mety, mo¿esz wcisn¹æ [Start], aby
       zakoñczyæ wyœcig."
  
  Znajdziesz siê w sali z d¿okejami. Goœæ w czarnym kapeluszu to Joe, najlepszy 
  d¿okej Chocobo. Pamiêtaj o nim... Odejdzie przygotowaæ siê na kolejny wyœcig, 
  a Ester pójdzie ciê zarejestrowaæ. Po chwili inni d¿okeje tak¿e odejd¹. 
  Zabierz Materiê Ramuh na œrodku ekranu i poczekaj chwilê na Ester. Gdy 
  przyjdzie porozmawiaj z ni¹ i wybierz drug¹ opcjê, aby rozpocz¹æ wyœcig!
  
  Po pierwsze, pamiêtaj o trzymaniu R1+R2. Przez pocz¹tek wyœcigu sprintuj 
  (kó³ko), a nastêpnie trochê zwolnij (kwadrat). Na pewno wygrasz... Po wyœcigu 
  dostaniesz list od Ester od Dio. Aeris zadzwoni do ciebie przez PHS i powie 
  ci, ¿e macie samochód! Teraz mo¿ecie swobodnie przekraczaæ p³ytkie rzeki i 
  pustynie! Dowiesz siê tak¿e, ¿e Sephiroth wyruszy³ do Gongagi na po³udnie... 
  Wybierz swoj¹ now¹ dru¿ynê i ruszaj dalej za Sephirothem!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cz³owiek w Czarnym P³aszczu - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Costa del Sol
    Gongaga
    Weapon Shop
    North Corel
    Cosmo Canyon
  
  
  Wciskaj¹c [OK] (domyœlnie kó³ko) wsiadasz do wozu.
  Wciskaj¹c [CANCEL] (domyœlnie krzy¿yk) wysiadasz z niego.
  
  Samochody mog¹ przekraczaæ p³ytkie rzeki i pustynie.
  
  Po pierwsze pamiêtaj, aby wyekwipowaæ potrzebn¹ Materiê dla dru¿yny. Gdy to 
  zrobisz, mo¿esz wjechaæ do Costa del Sol i Junon na samochodzie i przedostaæ
  siê na drugi kontynent. Jednak naszym celem podró¿y jest zachód i przez rzekê
  dostaniemy siê do ma³ej czêœci œwiata oddzielonej dwoma rzekami, a w lesie 
  nieopodal ma³ej góry, znajdziemy pewne miasto. Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Historia prawdziwego SOLDIER - Gongaga ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Turks: Reno             -----
     Turks: Rude
  
  Przedmioty:             Materia:
     White M-phone            Deathblow
     X-Potion               Titan
  
  
  PrzejdŸ tylko kawa³ek dalej i us³yszysz czyjeœ g³osy...
  
  Cloud - "...Czy ktoœ tam jest?"
  Reno - "No Rude, która ci siê podoba?
       Nie wstydŸ siê tak, po prostu powiedz która jest najlepsza z nich."
  Rude - "............Tifa."
  Reno - "Hmmmmmm... No to mamy k³opot.
       Biedna Elena. Ona....ty...."
  Rude - "Ona lubi Tsenga."
  Reno - "Nie wiedzia³em tego! Ale Tseng lubi tê Staro¿ytn¹..."
  
  I po tym wielce interesuj¹cym dialogu, podchodzi do nas od ty³u Elena i mówi,
  ¿e Turksi w³aœnie decydowali, która z dziewczyn siê im najbardziej podoba. 
  Dopiero po wyt³umaczenie o co chodzi, powie ona Rude'owi i Reno, ¿e ju¿ tu 
  jesteœcie. Podczas dialogu wybierz dowoln¹ opcjê i czas na kolejn¹ walkê...
  
   ______________________________________________________
  |         Turks: Reno/Rude          |
  |======================================================|
  |  HP: 2000/2000    |   EXP: 1380p      |
  |  MP: 80/135      |   AP:  130p       |
  |             |   Gile: 3500 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Fairy Tale       |
  | Morph: -----------   |   X-Potion        |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Niezbyt trudna walka, oczywiœcie jeœli masz dobre  |
  | postacie. Uderzaj summonami i limitami (Chocobo-Mog |
  | i Seal Evil s¹ tu bardzo przydatne), a tak¿e czarami |
  | drugiego stopnia jeœli takie posiadasz. Tak¿e, skup |
  | siê tylko na jednym przeciwniku (najlepiej Rude).  |
  | Jeœli skorzystasz z Seal Evil, walka skoñczy siê w  |
  | ci¹gu kilku sekund.                 |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce Turksi uciekn¹, ale jest jeden problem... Sk¹d wiedzieli, ¿e
  bêdziecie w Gongadze? Cloud zacznie myœleæ o szpiegu... Z daleka by³o widaæ 
  jakiœ reaktor, idŸ na lewo na kolejny ekran, gdzie znajdziesz Materiê 
  Deathblow (na zachodzie ekranu). Nastêpnie skieruj siê na pó³noc i na kolejny 
  ekran, na którym znajduje siê miasto Gongaga...
  
  Od mieszkañców dowiesz siê, ¿e Shinra wybudowa³a tu reaktor, który niestety
  wybuch³. Ludzie jednak staraj¹ siê odbudowaæ to biedne, zniszczone miasto. 
  Zacznijmy zwiedzanie od pó³nocy, gdzie znajduje siê dom burmistrza. Tutaj w 
  skrzynce mo¿esz znaleŸæ White M-Phone, broñ dla Cait Sitha. Nastêpnie wyjdŸ i
  idŸ do domku po lewej. Jest to gospoda, w której znajdziesz X-Potion. 
  Radzi³bym te¿ ci siê przespaæ po walce z Turksami.
  
  Gdy wyjdziesz st¹d, udaj siê do domku poni¿ej. Jest to sklep z akcesoriami i
  materi¹. Postaraj siê kupiæ Materiê Time (6000 Gil) i Fury Ring. Mo¿esz
  sprzedaæ Materi¹ Cait Sitha, Transform (za 7000 Gili). Ja tu kupi³em Materiê 
  Time i Fury Ring. Teraz mo¿esz wspi¹æ siê po palu po lewej na górê, gdzie
  jest sklep z broni¹. Kup tu Hardedge (jeœli go jeszcze nie masz) i nic poza
  tym. Teraz wyjdŸ ze sklepu i przejdŸ na prawo, do kolejnego sklepu, tym 
  razem z przedmiotami. Jak zwykle, kup kilka Phoenix Downów i Hyperów. 
  Nastêpnie wyjdŸ i udaj siê do ostatniego domku, na po³udniu (wciœnij SELECT, 
  aby zobaczyæ czerwon¹ strza³kê). Jeœli masz w dru¿ynie Tifê i/lub Aeris, 
  czeka ciê kilka ciekawostek. Dom w którym teraz jesteœ, nale¿y do Zacka, 
  cz³onka SOLDIER (i to pierwszej klasy). Opuœci³ dom 10 lat temu i wst¹pi³ do 
  SOLDIER oraz znalaz³ sobie dziewczynê, jednak dziwna sprawa, ¿e Cloud go nie 
  zna. Aeris i Tifa jednak go chyba znaj¹. Nastêpnie dziewczyny wybiegn¹, a ty 
  wyjdŸ z domu i porozmawiaj z nimi. Tifa ci nic nie bêdzie chcia³a powiedzieæ, 
  jednak Aeris bêdzie bardziej otwarta i dowiesz siê, ¿e Zack by³ jej 
  ch³opakiem. Zagin¹³ podczas misji 5 lat temu i nigdy nie wróci³. Teraz gdy 
  zrobiliœmy wszystko, mo¿emy wróciæ... Jednak czekaj chwilê. Wróæ do miejsca 
  walki z Turksami i idŸ na pó³noc. Dojdziesz do starego reaktora Mako, który 
  ju¿ wczeœniej widzia³eœ. PodejdŸ bli¿ej niego i nagle us³yszysz g³os 
  helikoptera Shinry. To Scarlet, szef departamentu broni w Shinra. Ukryjecie 
  siê i zobaczycie, jak Scarlet podchodzi do reaktora coœ sprawdzaj¹c...
  
  Scarlet - "Nie! Ta te¿ jest niedobra. W starych reaktorach mo¿esz tylko
        znaleŸæ star¹ Materiê. Ten reaktor to klapa...
        Muszê znaleŸæ du¿¹, wielk¹, ogromn¹ Materiê! Nie wiesz gdzie 
        jeszcze mo¿e byæ?"
  Tseng  - "Nie, ale zlecê poszukiwania moim ludziom."
  Scarlet - "Moglibyœmy dziêki niej stworzyæ broñ zag³ady!"
  Tseng  - "Nie mogê siê doczekaæ."
  Scarlet - "Teraz bez Hojo, Departament Broni dosta³ wiêkszy bud¿et."
  Tseng  - "Rozumiem to."
  Scarlet - "Ale nawet gdy stworzymy idealn¹ broñ, czy ten g³upi Heidegger
        bêdzie móg³ z niej skorzystaæ?"
  Tseng  - "..."
  Scarlet - "Och, przepraszam! Zapomnia³am, ¿e jest twoim szefem! Hahaha!"
  Tseng  - "..."
  Scarlet - "...ChodŸmy."
  
  Cloud  - "...Du¿a, wielka, ogromna Materia? Broñ zag³ady? Idealna broñ? Co
        takiego teraz planuje Shinra?"
  
  Tseng i Scarlet opuszcz¹ to miejsce, a ty przeszukaj kawa³ek reaktora gdzie
  podesz³a Scarlet i siêgnij tam rêk¹ (druga opcja). Znajdziesz Materiê Titan
  i dopiero teraz, mo¿esz opuœciæ Gongagê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Coraz bli¿ej prawdy - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Costa del Sol
    Gongaga
    Weapon Shop
    North Corel
    Cosmo Canyon
  
  
  Gongaga zakoñczona, wed³ug mapy œwiata moglibyœmy teraz jechaæ do . 
  Tam na pewno dowiedzielibyœmy siê czegoœ wiêcej, przecie¿ tam by³a Jenova... 
  Ruszaj wiêc kawa³ek na zachód i w miejscu p³ytkiej rzeki przejedŸ na drug¹ 
  stronê i podró¿uj przez kanion... Nagle jednak samochód zacznie wydawaæ 
  dziwne odg³osy i padnie.
  
  Cloud - "Rany, pad³? Teraz?"
  
  Takie ¿ycie... Na nasze DU¯E szczêœcie, obok znajdujemy siê w Kanionie Cosmo 
  i w³aœnie bardzo blisko nas jest nastêpna lokacja...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kim jest Nanaki? - Cosmo Canyon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir                -----
  
  
  Od razu po wykonaniu kilku kroków, Red XIII do³¹czy do was.
  
  Red XIII - "Jestem w domu! To ja, Nanaki!"
  Mê¿czyzna - "Nanaki! Wróci³eœ! WejdŸ i przywitaj siê z Bugenhagenem."
  
  Red XIII (Nanaki?) wejdzie do œrodka, a ty podejdŸ do mê¿czyzna z którym
  rozmawia³. Poproœ go, aby opowiedzia³ ci o kanionie (druga odpowiedŸ). Dziêki 
  temu powie, ¿e ludzie podró¿uj¹ tu z ca³ego œwiata, aby poznawaæ Planetê i 
  jej ¿ycie. Niestety w kanionie jest ju¿ du¿o turystów i nie ma miejsca dla 
  was, ale na szczêœcie Red XIII poprosi mê¿czyznê, aby was przepuœci³. Cloud 
  siê upewni czy Red XIII to Nanaki i wejdziecie do œrodka.
  
  I tak znajdujecie siê w kanionie... Po pierwsze idŸ do Reda na schodach. 
  Dowiesz siê, ¿e tu siê urodzi³ i jego plemiê chroni ten kanion i jego 
  mieszkañców. Wspomni te¿ o swojej matce i tchórzliwym ojcu. On jest ostatni w 
  linii, bez potomków. Niestety tutaj, Red XIII musi was opuœciæ... Wejdzie na 
  górê do dziadka (...? Ta gra robi siê dziwniejsza z minuty na minutê), a ty 
  oczywiœcie idŸ za nim z dziewczynami. Przed wejœciem masz informacjê o pubie 
  "Starlet" i motelu "Shildra". Mo¿esz tam siê przespaæ (palec poka¿e wam gdzie 
  to jest). Nastêpnie wejdŸ do "jaskinii" przed tob¹ i ruszaj po schodach na 
  górê i w lewo. Dalej po schodach na górê, a gdy znowu wejdziesz do groty to 
  ruszaj na górê po drabinie. Znajdujesz siê na samym szczycie kanionu w 
  obserwatorium, a po lewej jest ma³y domek i drzwiczki. W³aœnie tam mieszka 
  dziadek Red XIII, Bugenhagen (w skrócie Bugen)
  
  Podczas rozmowy dowiesz siê, ¿e Nanaki ma 48 lat, ale jego rasa ¿yje bardzo
  d³ugo, i taki wiek to w ludzkich latach jedynie 15-16 lat! Dowiesz siê te¿, 
  ¿e Planeta naprawdê umiera... Mo¿e to siê staæ jutro, albo za sto lat... Ale 
  nie bêdziemy czekaæ d³ugo.
  
  Cloud  - "Sk¹d to wiesz?"
  Bugen  - "S³yszê p³acz Planety..."
  Cloud  - "Co to za odg³osy?"
  Bugen  - "S¹ to gwiazdy w kosmosie. Jeœli je s³ychaæ, to Planety umieraj¹ i 
        rodz¹ siê."
  ...
  Cloud  - "A to co?"
  Bugen  - "Ho Ho Hoooo, to by³ g³os naszej Planety. S³ysza³eœ?
        Jakby mówi³a... 'Boli mnie, cierpiê'..."
  Red   - "Cloud przyby³ tu, aby uratowaæ Planetê. Mo¿e poka¿esz im swoje 
        obserwatorium?"
  Bugen  - "Ho Ho Hoooo. Uratowaæ Planetê? Ho Ho Hoooo!
        Jednak, nie zaszkodzi im pokazaæ."
  Ch³opiec - "Bugenhagen! Kilku dziwnych ludzi przyby³o do kanionu."
  Bugen  - "Mamy ostatnio bardzo du¿o odwiedzin."
  Red   - "To s¹ nasi przyjaciele, pójdê po nich."
  
  Red XIII odejdzie, a Bugenhagen poprosi ciê, abyœ zawo³a³ dwie osoby. Tylko
  trzy mog¹ wejœæ do obserwatorium. Oto lokalizacja wszystkich postaci:
  
  Cait Sith = Drugi poziom, przejœcie po prawej. Drugi poziom jest tam gdzie
        wszed³eœ na górê po drabinie do Bugenhagena.
  Yuffie  = Tak¿e drugi poziom, ale przejœcie po lewej od Cait Sitha.
  Barret  = Pierwszy poziom (min¹³eœ sklep z broni¹ na nim) i przejœcie na 
        samej pó³nocy.
  Tifa   = W pubie Scarlet (trzeba by³o uwa¿aæ, gdy mówi³em gdzie jest)
  Aeris   = Tam gdzie Tifa
  
  Wystarczy porozmawiaæ z jedn¹ z postaci i otworzy siê ekran wyboru dru¿yny.
  Proponujê, abyœ wybra³ Aeris i Tifê. Teraz mo¿esz wróciæ na górê do 
  Bugenhagena (nie, jeszcze nie czas na zakupy).
  
  Gdy wejdziesz na górze, wejdŸ do pomieszczenia za masywnymi drewnianymi
  drzwiami i porozmawiaj z Bugenhagenem. Podejdzie on do jakiejœ aparatury i 
  nagle ca³y pokój zmieni swój wystrój, a ty powêdrujesz "wind¹" do makiety 
  uk³adu s³onecznego. Wszystko co siê w danej chwili dzieje w kosmosie, dzieje 
  siê te¿ i tam.
  
  Bugen - "Wszyscy ludzie umieraj¹. Ale co siê z nimi dzieje, gdy umr¹? Cia³o
       siê rozk³ada i wraca do Planety. Tyle wszyscy wiedz¹. Ale co z ich
       œwiadomoœci¹, sercem i dusz¹? Dusza te¿ wraca do Planety. I jest tak
       nie tylko z ludŸmi, ale ze wszystkimi ¿yj¹cymi organizmami na
       Planecie i we wszechœwiecie. Dusze ³¹cz¹ siê i podró¿uj¹ poprzez
       Planetê. £¹cz¹ siê, trafiaj¹ na inne dusze i tworz¹ energiê, zwan¹
       'Lifestream'.
       Lifestream... W innych s³owach, jest to energia dusz, które
       powróci³y do Planety. 'Energia Duszy'... Nie mo¿ecie o tym
       zapomnieæ. Nowe ¿ycie...dzieci dostaj¹ t¹ energiê i rodz¹ siê. A
       póŸniej nadchodzi czas gdy znowu umieraj¹ i ich dusze wracaj¹ do
       Planety. Oczywiœcie s¹ wyj¹tki, ale tak jest na œwiecie... Trochê
       namiesza³em, ale zrozumiecie lepiej, gdy zobaczycie przyk³ad..."
  
  Cz³owiek, to dusza. Tak samo jak drzewa i inne ¿ywe stworzenia. Gdy jeden 
  cz³owiek umiera, rodzi siê d³ugi cz³owiek. I wszystko tak trwa... Dziêki temu 
  Planety s¹ Planetami. Ale co, gdyby ta energia zniknê³a? Wtedy Planeta 
  przesta³aby po prostu istnieæ. To s¹ podstawy nauki o Planecie...
  
  Wszystko by³oby proste, bo jak mo¿na zabieraæ dusze? Nie mo¿na tego zrobiæ, 
  ale mo¿na zabraæ ich energiê, czyli Lifestream... Mako, czyli energia 
  Lifestream. Ka¿dego dnia reaktory Mako wysysaj¹ j¹ z ziemi i zmieniaj¹ w 
  energiê Mako. One tylko niszcz¹ Planetê... I to na tyle.
  
  Teraz czas na ma³¹ wêdrówkê i zakupy w kanionie. Wróæ na poziom drugi i wejdŸ 
  do pomieszczenia centralnie na po³udniu. Pogadaj dwa razy z facetem za lad¹ i 
  wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ. Jest to sklep (dziwny sklep) z materi¹. Jedyna 
  warta twojej uwagi Materia to MP Plus i HP Plus, jednak s¹ one ca³kiem drogie 
  (8000 Gili ka¿da). A poza tym lepiej teraz kupiæ bronie, wiêc nie kupuj 
  lepiej nic... Wróæ na pierwszy poziom i kup tam kilka broni (obowi¹zkowo 
  Butterfly Edge i Silver Armlet. Na samym dole czeka na ciebie ca³a dru¿yna, 
  ale nie idŸ do nich jeszcze tylko wejdŸ po drabinie po prawej i skieruj siê 
  do sklepu z przedmiotami. W tym miejscu mo¿esz kupiæ Ether, a tak¿e jak 
  zwyk³e Phoenix Down i Hyper. Na koñcu przeœpij siê w Shildra Inn (w pokoju 
  ko³o lodówki znajduje siê Elixir) i wróæ do towarzyszy przy Cosmo Candle 
  (czyli przy p³omienu).
  
  Porozmawiaj po kolei ze wszystkimi. A na koñcu z Red XIII.
  
  Barret - "Cosmo Canyon... Tutaj powsta³a AVALANCHE. Obieca³em kiedyœ 
       wszystkim, ¿e gdy pozbêdziemy siê Shinry to wrócimy tu...
       Biggs... Wedge... Jessie... Teraz wszyscy nie ¿yj¹, poœwiêcili 
       ¿ycie dla Planety... Na pewno?
       Aby uratowaæ Planetê? Nienawidziliœmy Shinry, nie mamy z ni¹
       szans... Czy powinienem walczyæ? Czy kiedyœ mi wybacz¹...? Ale
       jeœli mogê zrobiæ coœ, aby uratowaæ Planetê i jej mieszkañców,
       zrobiê to! Nie obchodzi mnie czy to dla sprawiedliwoœci, zemsty,
       czy czegokolwiek innego. Nie obchodzi mnie to. Uratujê Planetê
       razem z AVALANCHE!"
  
  Aeris - "Wiele siê nauczy³am... Ludzie tutaj wiedz¹ du¿o o mnie. O Cetra, o
       Ziemi Obiecanej... Jestem...sama..... Nikogo ju¿ nie ma..."
  Cloud - "Ale ja......my tu jesteœmy, prawda?"
  Aeris - "Wiem, wiem, ale... Jestem jedyna z Cetra."
  Cloud - "Czyli nie mo¿emy pomóc?"
  Aeris - "......"
  
  Tifa - "Cloud... Iskry z ognia s¹ ca³kiem...zabawne, prawda? Przypominaj¹ ci
       tak du¿o rzeczy.
       Wiesz Cloud, 5 lat temu...
       ......Ju¿ nic. Nie chcê siê ciebie o to pytaæ..."
  Cloud - "Co takiego?"
  Tifa - "To tak jakbyœ... Odchodzi³ bardzo daleko...
       Naprawdê jesteœ... Jesteœ sob¹... Prawda?"
  
  Red XIII - "...Dawno temu... Gdy by³em jeszcze ma³y, wszyscy siedzieliœmy 
        przy tym p³omieniu...
        Chyba nie bêdê tego mówiæ..."
  Cloud  - "Co siê sta³o?"
  Red XIII - "Chodzi o moich rodziców. Gdy mówiê o mojej matce, jestem 
        szczêœliwy i wype³niony dum¹. I cieszê siê... Ale gdy pamiêtam 
        mojego ojca, moje serce jest pe³ne z³oœci..."
  Bugen  - "Naprawdê nie mo¿esz wybaczyæ ojcu?"
  Red XIII - "A jak móg³bym? On...zostawi³ matkê na œmieræ.
        Gdy Gi zaatakowali, uciek³ zostawiaj¹c matkê i resztê kanionu!"
  Bugen  - "...ChodŸ Nanaki, muszê ci coœ pokazaæ."
  Red XIII - "...?"
  Bugen  - "Mo¿e byæ niebezpiecznie. Cloud, mo¿esz nam towarzyszyæ z jeszcze
        jedn¹ osob¹?"
  
  Wybierz wiêc swoj¹ now¹ dru¿ynê (Cloud i Red XIII wymagani) i ruszaj za 
  Bugenhagenem (idŸ t¹ sam¹ drog¹ jak do niego, ale nie wchodŸ po drabinie). 
  Znajdziesz go przed wielkimi wrotami, prowadz¹cymi... Gdzieœ. Wyekwipuj swoj¹ 
  dru¿ynê i zagadaj do Bugenhagena. Powiedz, ¿e jesteœcie gotowi (pierwsza 
  opcja) i ruszycie do wnêtrza kanionu.
  
  Drabinami i linami zejdŸ na sam dó³, a¿ zobaczysz wyjœcie po prawej. 
  Znajdziesz siê w jaskinii Gi...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kim jest Nanaki? - Cosmo Canyon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Gi Nattak              -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Ether                Added Effect
     Black M-Phone            Gravity
     Fairy Ring
     X-Potion
     Turbo Ether
     Seraph Comb
  
  
  To bêdzie trochê skomplikowane... IdŸ przed siebie i patrz¹c siê na ekran 
  ca³ej lokacji, podejdŸ do "otworu" drugiego od lewej (ten wy¿ej). WejdŸ tam i 
  uderz w ukryty przycisk (pierwsza opcja). Otworzy siê nowe przejœcie. PodejdŸ 
  tam i Bugen opowie pierwszy kawa³ek historii...
  
  Bugen - "Ho Ho Hoooo... Nied³ugo zobaczymy ducha klanu Gi, zabitego w pewnej 
       walce."
  Red  - "'Pewnej walce'?"
  Bugen - "Z³e dusze Gi nie mog³y znikn¹æ i powróciæ do Lifestream... Czeka nas 
       jeszcze kawa³ek drogi, Ho Ho Hoooo..."
  
  IdŸ przed siebie i w nastêpnej lokacji idŸ przez ca³y czas do przodu, a na 
  drugim rozdro¿u idŸ na lewo i zejdŸ po schodach na dó³. Nastêpnie przejdŸ na 
  prawo i idŸ na pó³noc (do tej dziury). Przejdziesz drug¹ stron¹, gdzie jest 
  skrzynka z Etherem. Nastêpnie wróæ do schodów, ale nie wchodŸ jeszcze na 
  górê, tylko idŸ na lewo i na sam dó³. Tam jest Black M-Phone. Teraz dopiero 
  wróæ do wejœcia do tego pomieszczenia i idŸ na pó³noc, do pierwszego 
  rozstaju. IdŸ na lewo, ale gdy powierzchnia siê zmieni (coœ œliskiego na 
  ziemi) NIE BIEGNIJ tylko powoli idŸ na po³udnie. Gdy pobiegniesz, wpadniesz 
  na kolce, które zabior¹ ci 500HP (nie mog¹ ciê jednak zabiæ, najmniej HP ile 
  mo¿esz mieæ z powodu kolcy, to 1HP). IdŸ wiêc na po³udnie i na kolejny ekran, 
  gdzie jest Materia Added Effect. Teraz wróæ do miejsca gdzie by³y schody i 
  przejdŸ na pó³nocny zachód. Bugenhagen znowu was zatrzyma...
  
  Bugen - "Jak widzicie, ta jaskinia prowadzi na ty³y Cosmo Canyonu. Gi byli 
       wiêksi od nas, i gdyby zaatakowali tutaj nie mielibyœmy szansy."
  Red  - "......"
  Bugen - "ChodŸmy dalej..."
  
  IdŸ na kolejny ekran. Tutaj ma³a zabawa... Przed tob¹ piêæ otworów.
  Ponumerujmy je od 1 do 5 od lewej do prawej. IdŸ do otworu 1, a wyjdziesz w 
  otworze 5 (o.O). Z otworu 3 nie ma wyjœcia, wiêc pozostaje 2 i 4. Po wyjœciu 
  z otworu 2 natkniesz siê na pajêczynê, a po wejœciu na ni¹ rozpocznie siê 
  walka ze Stingerem, ca³kiem wytrzyma³ym przeciwnikiem (2200HP). Uwa¿aj tylko 
  na jego atak Sting Bomb, który zabiera 500HP. Po walce z nim, idŸ kawa³ek 
  przed siebie i skrêæ w lewo, a nastêpnie przez ca³y czas na dó³. Gdy 
  wyjdziesz otworem, wejdŸ z powrotem ale prawie od pocz¹tku skrêcaj w prawo. 
  Dojdziesz do skrzynki z Fairy Ring. Nastêpnie wróæ do piêciu otworów i wejdŸ 
  do tego z numerkiem 4. IdŸ przed siebie na pajêczynê i kolejny Stinger. Po 
  walce idŸ dalej, a¿ dojdziesz do skrzynki z X-Potion. Zabierz przedmiot i 
  wróæ do drugiego otworu. IdŸ przed siebie, a¿ dojdziesz do trzeciej, 
  ostatniej ju¿ pajêczyny. Zawalcz z wiesz kim, ale przed przejœciem na kolejny 
  ekran, wejdŸ do ukrytego otworu po lewej i zabierz Turbo Ether ze skrzynki. 
  Teraz skieruj siê na nastêpny ekran, ale na chwilê zatrzyma was Bugenhagen...
  
  Bugen - "Ten wojownik sam przeszed³ przez ca³¹ jaskiniê, zabijaj¹c prawie 
       wszystkich z klanu Gi."
  Red  - "Dziadku... Ten wojownik..."
  Bugen - "Ho Ho Hoooo... Prawie tam jesteœmy."
  
  Wylecz postacie i przejdŸ na kolejny ekran. IdŸ przed siebie, a¿ dojdziesz do
  du¿ej twarzy na œcianie. Okazuje siê, ¿e jeden z wojowników Gi siê odrodzi³ i 
  musimy z nim walczyæ...
  
   ______________________________________________________
  |       Gi Nattak/Soul Fire A & B        |
  |======================================================|
  |  HP: 5500/1300    |   EXP: 1400p      |
  |  MP: 200/220     |   AP:  150p       |
  |             |   Gile: 3000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Wizer Staff      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Wystarczy, ¿e zabijesz Gi Nattaka. Ale jak, spytasz |
  | siê. Wystarczy rzuciæ Phoenix Down... Albo atakowaæ |
  | czarami lodu i b³yskawicy, oraz oczywiœcie limitami. |
  | Phoenix Down jest jednak najszybsz¹ metod¹ zabicia  |
  | go. Nie zawsze trafia, ale próbuj do skutku.     |
  | Pamiêtaj, ¿e Soul Fire mog¹ tob¹ zaw³adn¹æ i     |
  | atakowaæ czarem Fire 2, a ty nie mo¿esz nic przeciw |
  | temu zrobiæ.                     |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce zabierz Materiê Gravity i ruszaj z reszt¹ do wyjœcia z jaskinii.
  
  Red  - "To jest..."
  Bugen - "Wojownik, który walczy³ z plemieniem Gi. Dopilnowa³, aby ¿aden 
       wiêcej nie trafi³ do Cosmo Canyon. Ale ju¿ nigdy nie móg³ wróciæ z
       powrotem...
       Spójrz Nanaki! Spójrz na swojego ojca, na wojownika Seto..."
  Red  - "To... To jest Seto...?"
  Bugen - "Seto walczy³ dalej z plemieniem Gi tutaj, aby ochroniæ kanion.
       Nawet gdy truj¹ce strza³y Gi, przemieni³y jego cia³o w kamieñ...
       Nawet gdy ca³e plemiê uciek³o... Seto dalej nas chroni³. I nawet
       teraz nas chroni przed niebezpieczeñstwem."
  Red  - "Nawet teraz..."
  Bugen - "Myœla³eœ, ¿e by³ tchórzem i uciek³, ale on sam zaryzykowa³ ¿ycie,
       aby ochroniæ Cosmo Canyon. To twój ojciec, Seto."
  Red  - "To...to jest Seto? A czy mama wiedzia³a!?"
  Bugen - "Ho Ho Hooo... Wiedzia³a... Z³o¿y³em jej i twojemu ojcu obietnicê, 
       aby na zawsze zamkn¹æ tê jaskiniê. Mia³em nikomu o niej nie mówiæ...
       Powiedzieli, ¿e powinniœmy o niej zapomnieæ."
  Red  - "........."
  Bugen - "Cloud... Czy moglibyœcie nas na chwilê zostawiæ samych?
       ...
       Nanaki, chcê abyœ kontynuowa³ podró¿ z Cloudem i reszt¹."
  Red  - "Co takiego?"
  Bugen - "Pos³uchaj Nanaki. Cloud mówi, ¿e chce uratowaæ Planetê. Ja nie 
       wierzê, ¿e to jest mo¿liwe. Bo nawet, jeœli powstrzymaj¹ wszystkie
       reaktory na œwiecie, to tylko spowolni proces. Nawet gdy
       powstrzymaj¹ Sephirotha, wszystko zniknie.
       Ale Nanaki, ostatnio myœla³em... Czy jest coœ, co MY mo¿emy zrobiæ
       dla Planety, jako jej czêœæ. Nawet gdy to siê nie uda, chocia¿
       bêdziemy próbowaæ.
       Mo¿e po prostu chcê zmieniæ przeznaczenie?
       Jestem zbyt stary, aby cokolwiek zrobiæ... W tym roku, bêdê mia³ ju¿
       130 lat, Ho Ho Hooo. Dlatego Nanaki, musisz iœæ z nimi! Zrób to dla
       mnie, za moj¹ duszê."
  Red  - "Dziadku..."
  Bugen - "Chcia³em ci pokazaæ twojego ojca, zanim wyruszy³eœ do Midgar. Tak 
       siê cieszê, ¿e wróci³eœ póki jeszcze ¿yjê."
  Red  - "Dziadku, nie mów tak. Nie chcê myœleæ o ¿yciu bez ciebie..."
  Bugen - "¯y³em ju¿ d³ugo... Czas odejœæ."
  Red  - "Dziadku, musisz ¿yæ! Dopilnujê tego! Bêdê siê opiekowa³ Planet¹ i
       wrócê do ciebie!"
  Bugen - "Nanaki..."
  Red  - "Jestem Nanaki z Cosmo Canyon! Syn wielkiego wojownika Seto! Wrócê
       jako prawdziwy wojownik, aby nie schanbiæ mojego ojca. Dziadku, 
       proszê..."
  
  Z góry, zacznie skapywaæ deszcz... A raczej ³zy...
  
  Bugen - "To...To Seto... Set.."
  Red  - "Seto.... O...Ojcze..."
  
  
  Akcja powróci do Clouda i reszty dru¿yny. Samochód zosta³ naprawiony i mo¿emy
  ruszaæ w dalsz¹ podró¿... Niestety, Red XIII zostaje, wiêc wybierz now¹ 
  dru¿ynê i kieruj siê do wyjœcia z kanionu. Jednak ktoœ was zatrzyma na 
  schodach... Jednak Red XIII idzie z nami! Bugenhagen poprosi ciê, abyœ siê 
  nim opiekowa³ i razem ruszacie w dalsz¹ podró¿... Dostaniesz jeszcze na
  koniec Seraph Comb.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Coraz bli¿ej prawdy - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Costa del Sol
    Gongaga
    Weapon Shop
    North Corel
    Cosmo Canyon
    
  
  
  Buggy zosta³ naprawiony, wiêc wsiadaj do niego. JedŸ na pó³noc i
  przekraczaj¹c rzekê, zobaczysz w oddali jakieœ góry, a u ich podnó¿a miasto.
  Cloud i Tifa poznaj¹ to miejsce...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Prawda... - Nibelheim ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Lost Number             -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Turbo Ether             Odin
     Luck Source             Destruct
     Elixir
     Platinum Fist
     Twin Viper
     Silver M-Phone
     Enemy Launcher
     Magic Source
  
  
  Nareszcie dotarliœmy do rodzinnego miasta Clouda, ale coœ tu jest nie tak...
  5 lat temu, miasto sp³onê³o, a teraz wygl¹da tak samo jak kiedyœ! Nikogo nie
  ma na ulicach, cisza, spokój... WejdŸ do gospody (pierwszy budynek nad 
  Cloudem) i spytaj siê faceta w œrodku co siê sta³o. Powie ci, ¿e k³amiesz, ¿e 
  miasto sp³onê³o 5 lat temu... Teraz natomiast idŸ do pokoju z ty³u, gdzie 
  zobaczysz faceta w czarnym p³aszczu! Ma tatua¿ z numerem 6, da ci Luck Source 
  i...
  
  Mê¿czyzna - "Urrr......rrrr......rrgh... iœæ......na....Spotka....nie...."
  
  WyjdŸ z gospody i przejdŸ do domu obok. Tutaj mo¿esz kupiæ kilka przedmiotów 
  u kobiety przed tob¹, pok³óciæ siê z facetem z ty³u i znaleŸæ kolejnego, 
  zakapturzonego mê¿czyznê przy piecu po prawej. Ma on tatua¿ z numerem 12, da 
  ci Elixir i...
  
  Mê¿czyzna - "Czy...s³yszysz...go? G³os...Wielkiego...Se...phi...ro...tha...?"
  
  Spotkanie? Sephiroth? To nie mo¿e byæ prawda...
  
  WyjdŸ st¹d i idŸ do domu Tify (ten du¿y po prawej). Obok ciebie znajduje siê 
  kolejny facet w p³aszczu z tatua¿em z numerem 5. Wspomni o tym, ¿e musi to 
  znaleŸæ i przynieœæ do Sephirotha. W kuchni natomiast jest facet z tatua¿em 
  nr. 11, który da ci Turbo Ether. Po wejœciu na górê w pokoju rodziców Tify 
  znajdziesz tatua¿ numer 4, który da ci Platinum Fist, broñ dla dziewczyny. 
  Teraz wejdŸ do pokoju Tify i przeczytaj list na biurku... Tym razem, nie jest 
  to ten sam list...
  
  ---
  "Raport dla Profesora Hojo"
  
  1. Raport aktywnoœci klonów
  
  Niestety, ¿adne KLONY nie opuœci³y miasta jak dotychczas. Jak wczeœnie
  wspomniano, wszystkie KLONY wyczuwaj¹ coœ, jednak mówi¹ tylko 'Spotkanie' lub 
  'Sephiroth' i nie wykazuj¹ zainteresowania niczym.
  
  2. Raport o tajemnicy
  
  W ci¹gu tego kwarta³u, ³¹cznie oœmiu ludzi odwiedzi³o miasto. Na szczêœcie, 
  nikt nie wiedzia³ o wypadku 5 lat temu. Dziêki temu, nikt nie wie, ze miasto 
  zosta³o przebudowane tak, aby siê nie ró¿ni³o od tego 5 lat temu. Nasza 
  dru¿yna, przebrana za mieszkañców ulepszy³a swoje zdolnoœci aktorskie i nie 
  zg³asza³a jak dotychczas ¿adnych problemów.
  
  To wszystko.
  ---
  
  No to kawa³ek zagadki rozwi¹zany... To Hojo... Opuœæ ten dom i udaj siê do 
  ma³ego domu obok, po prawej (z twojej perspektywy). Tutaj wejdŸ na piêtro, 
  gdzie znajdziesz dwójkê ma³ych zakapturzonych... Klonów. Czas skierowaæ swoje 
  kroki do Rezydencji Shinry. Przed ni¹ znajduje siê jeszcze dwóch goœci w 
  czarnych p³aszczach. Powiedz¹ ci, ¿e Sephiroth jest w œrodku... WejdŸ do 
  œrodka.
  
  Mo¿e czas zdobyæ nowego cz³onka dru¿yny...? Po lewej stronie w ma³ym pokoju 
  znajduje siê ma³y list od kogoœ... Pisze w nim, ¿e to jest ma³a gra, aby 
  znaleŸæ dawnego cz³onka Turks. Musisz wpisaæ poprawny kod do sejfu poprawnie, 
  ale szybko. Masz na to 20 sekund i musisz poznaæ 4 liczby. Do ka¿dej z nich 
  jest zamieszona wskazówka:
  
  1 - Wieko skrzyni z mas¹ powietrza
  2 - "Behind the Ivory's short of tea and ray." (ludzie, PRZET£UMACZ TO KTOŒ!)
  3 - Pod³oga przy krzeœle na drugim piêtrze skrzypi... Wykonaj 5 kroków w 
    lewo, w górê 9, dwa w lewo i szeœæ w górê
  4 - *Niewidzialna farba* - 4 numer to '97 W PRAWO'
  
  IdŸ do pomieszczenia po lewej stronie (kolejny ekran i wejdŸ przez drzwi do 
  hali z fortepianem. Po jego prawej stronie na górze, znajdziesz drug¹ 
  potrzebn¹ liczbê do sejfu.
  
  '10 W LEWO'
  
  PrzejdŸ teraz na prawo do kolejnych pomieszczeñ. W skrzynce na górze
  znajdziesz Twin Viper. Teraz wyjdŸ st¹d drzwiami po œrodku i przejdŸ do 
  pokoju po prawej, gdzie w skrzynce znajdziesz Silver M-Phone. Nastêpnie wróæ 
  na poprzedni ekran, po schodach na górê i do pomieszczenia po lewej. W 
  skrzynce przed tob¹ jest Enemy Launcher. Teraz ZNOWU kliknij "X", jakbyœ 
  chcia³ otworzyæ skrzyniê. Pod spodem jej wieka jest pierwsza liczba 
  potrzebna, do otwarcia sejfu.
  
  '36 W PRAWO'
  
  W pomieszczeniu na górze jest sejf, ale jeszcze nie mamy trzeciej liczby. IdŸ 
  na poprzedni ekran i skieruj siê na prawo. W pomieszczeniu na górze jest 
  skrzynia z Magic Source, a w pomieszczeniu z ³ó¿kiem znajduje siê krzes³o i 
  skrzypi¹ca pod³oga... Kliknij "X" na krzes³o... Jak pisa³o w liœcie, wykonaj 
  5 kroków w lewo, 9 w górê, 2 w lewo i 6 w górê. Nastêpnie kliknij "X" i na 
  pod³odze znajdziesz wyryt¹ 3 liczbê.
  
  '59 W PRAWO'
  
  Tak wiêc... 36 w prawo, 10 w lewo, 59 w prawo i 97 w prawo. Jeœli myœlisz, ¿e
  jesteœ gotowy do walki to wyjdŸ na mapê œwiata, zasave'uj i idŸ do miejsca, 
  gdzie znalaz³eœ pierwsz¹ czêœæ szyfru. W pokoju na górze jest sejf. Wybierz 
  pierwsz¹ opcjê, aby otworzyæ sejf i w ci¹gu 20 sekund wpisz szyfr. Pamiêtaj, 
  ¿e nie mo¿esz przejœæ poza dan¹ liczbê. Czyli jeœli musisz wybraæ 36, nie 
  mo¿esz przejœæ na 37, a potem cofn¹æ siê na 36. Po wpisaniu 4 prawid³owych 
  liczb, czeka ciê walka z cholernie trudnym bossem...
  
   ______________________________________________________
  |          Lost Number            |
  |======================================================|
  |  HP: 7000HP      |   EXP: 2000p      |
  |  MP: 300MP      |   AP:  80p       |
  |             |   Gile: 2000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Cosmo Memory      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Na ratunek z pewnoœci¹ przyjd¹ ci limity postaci   |
  | oraz summony. Jeœli masz Seal Evil Aeris, to nawet  |
  | nie myœl i od razu korzystaj! Wiêcej porad nie mam. |
  | Jego ataki nie s¹ bardzo silne, jedynie jego HP jest |
  | wkurzaj¹ce. Jednak gdy zabierzesz mu ponad po³owê  |
  | jego HP, wrzuci swoj¹ maskê i zacznie powa¿nie    |
  | walczyæ. Jego atak Last Blow zabiera ponad 1000HP (u |
  | mnie zabija³ ka¿dego), a normalne ataki zabieraj¹  |
  | 300-700HP i na dodatek atakuje nimi nawet 2 razy pod |
  | rz¹d. Podczas tej walki mia³em szczêœcie, ¿e gdy nie |
  | mia³em Phoenix Downów, a tylko Aeris ¿y³a, mia³em  |
  | limit Seal Evil. Dziêki niemu wygra³em.       |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce zabierz klucz z sejfu (Key Item "Key to the Basement") i Materiê 
  Odin le¿¹c¹ na ziemi. Teraz skieruj siê do pomieszczenia, w którym odnalaz³eœ
  trzeci¹ czêœæ szyfru i przez sekretne przejœcie (ju¿ chyba wiesz gdzie to) 
  zejdŸ na dó³ do podziemi.
  
  IdŸ przed siebie, ale zanim wejdziesz do biblioteki, otwórz drzwi przed ni¹
  za pomoc¹ znalezionego klucza (drzwi te s¹ nad Cloudem gdy stoi przed 
  bibliotek¹). Tam podejdŸ do wyró¿niaj¹cej siê trumny i otwórz j¹. W œrodku 
  znajduje siê nie trup, ale zwyk³y (i ¿ywy) mê¿czyzna.
  
  "...Obudziliœcie mnie z mego koszmaru. Kim jesteœcie!?"
  
  Mê¿czyzna - "...Nigdy was nie widzia³em. Musicie odejœæ."
  Cloud   - "Mia³eœ koszmar."
  Mê¿czyzna - "Hmph..koszmar? Mój d³ugi sen da³ mi czas do namys³u."
  Cloud   - "Co ty mówisz?"
  Mê¿czyzna - "Nie mam nic do powiedzenia nieznajomym. WyjdŸcie.
         Ta posesja jest pocz¹tkiem waszego koszmaru."
  Cloud   - "...i tutaj masz racjê."
  Mê¿czyzna - "Hmm? Co takiego wiecie?"
  Cloud   - "Jak powiedzia³eœ, ta posesja jest pocz¹tkiem koszmaru" (odp. 2)
        "Nie, to nie koszmar. To prawda. Sephiroth straci³ rozum.
         Znalaz³ sekrety, który ukrywa ta posesja..."
  Mê¿czyzna - "Sephiroth!?"
  Cloud   - "Znasz Sephirotha?"
  Mê¿czyzna - "Znasz Sephirotha?
         ...Ty powiedz pierwszy."
  ......
  Cloud   - "I tak jesteœmy tutaj."
  Mê¿czyzna - "Wiêc, Sephiroth wie, co siê tu sta³o piêæ lat temu? I zna 
         prawdê o projekcie Jenova?"
  Cloud   - "Zagin¹³, ale niedawno powróci³. Zabra³ wiele ¿yæ i d¹¿y do 
         znalezienia Ziemi Obiecanej."
  Cloud   - "Teraz twoja kolej."
  Mê¿czyzna - "Przepraszam...Nie mogê tego powiedzieæ.
         Po us³yszeniu tej historii, do mojego ¿ycia doszed³ kolejny
         grzech... Czeka na mnie wiêcej koszmarów, wiêcej ni¿ mia³em.
         Teraz... Proszê, odejdŸcie."
  
  Nie odchodŸ jednak i zagadaj do wampirka ponownie.
  
  Mê¿czyzna - "...Jeszcze tu jesteœcie?"
  Cloud   - "Chocia¿ powiedz nam kim jesteœ." (odp. 2)
  Mê¿czyzna - "By³em...cz³onkiem Departamentu Rozwoju Pañstwa Shinry, inaczej 
         znany jako Turks... Vincent."
  Cloud   - "Turks!?"
  Mê¿czyzna - "By³y Turks. Teraz nie jestem zwi¹zany z Shinr¹. ...A ty?"
  Cloud   - "Cloud, by³y cz³onek SOLDIER."
  Mê¿czyzna - "Te¿ pracowa³eœ w Shinra...? Wiêc, czy znasz Lucreciê?"
  Cloud   - "Kogo?"
  Mê¿czyzna - "......Lucrecia.
         Kobieta, która da³a ¿ycie Sephirothowi, jego matka."
  Cloud   - "...jego matka...?
         Przecie¿ to Jenova by³a jego matk¹?"
  Mê¿czyzna - "To nie tak ca³kowicie prawda, ale tak jest znane.
         Jego matka by³a piêkn¹ kobiet¹... To w³aœnie Lucrecia.
         By³a asystentk¹ profesora Gasta w projekcie Jenova.
         Piêkna...Lucrecia."
  Cloud   - "Eksperymenty na ludziach?"
  Mê¿czyzna - "Nie mo¿na by³o go ju¿ zatrzymaæ. Nie mog³em nic poradziæ.
         To mój najwiêkszy grzech... Zostawi³em tê, któr¹ kocha³em i
         szanowa³em, aby umar³a..."
  
  Vincent znowu pójdzie spaæ, ale nie przeszkadzaj mu teraz... IdŸ do 
  biblioteki. IdŸ kawa³ek przed siebie...
  
  Cloud   - "Sephiroth!"
  Sephiroth - "Tak du¿o wspomnieñ, prawda?
         Czy masz zamiar uczestniczyæ w Spotkaniu?"
  Cloud   - "Nawet nie wiem co to za spotkanie!"
  Sephiroth - "Jenova bêdzie na Spotkaniu. Jenova do³¹czy do spotkania, bêd¹c 
         przybyszem z nieba..."
  Cloud   - "Jenova? Przybyszem z nieba? Czyli nie by³a Staro¿ytn¹!?"
  Sephiroth - "Widzê... Chyba jednak nie masz prawa uczestniczyæ.
         Pójdê na pó³noc, przez górê Nibel. Jeœli chcesz siê
         dowiedzieæ... ChodŸ za mn¹."
  Cloud   - "...Spotkanie? Przybysz z nieba?"
  
  Sephiroth rzuci na ciebie kulkê Materii i odleci! Zabierz kulkê (jest to 
  Materia Destruct) i œledŸ Sephirotha. Na twojej drodze stanie Vincent...
  
  Vincent - "Czekajcie!
        Czy jeœli pójdê z wami, spotkam Hojo?"
  Cloud  - "Nie wiem. Ale my poszukujemy Sephirotha, a on i Hojo..."
  Vincent - "Lucrecia... Dobra, pomogê wam.
        Jako by³y Turks, mogê siê wam przydaæ."
  Cloud  - "Dobra..."
  
  Tak wiêc, mamy nowego cz³onka dru¿yny... Wybierz swoj¹ now¹ dru¿ynê i ruszaj
  dalej, za Sephirothem... WyjdŸ z posesji i idŸ na pó³noc, na górê Nibel.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Spotkanie - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Nibelheim
    Góra Nibel
  
  
  Buggy zosta³ po drugiej stronie miasta. PrzejdŸ ten kawa³ek piechot¹ i 
  dojdziesz do...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Spotkanie - Góra Nibel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Materia Keeper            -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Rune Blade              All
     Plus Barrette            Elemental
     Powersoul              Counter
     Elixir
     Sniper CR
  
  
  IdŸ kawa³ek do przodu, a na rozstaju dróg wejdŸ na górê. Znajdziesz tam Rune
  Blade, broñ dla Clouda. Teraz zejdŸ na dó³ i idŸ przed siebie do kolejnego 
  rozstaju dróg (przed mostem). Nastêpnie wejdŸ na górê (ca³kiem k³opotliwa 
  œcie¿ka) i znajdziesz na szczycie Plus Barrette. Nastêpnie zejdŸ i przejdŸ 
  przez most.
  
  W œrodku zejdŸ po schodach na dó³ i po drabinie, a nastêpnie odblokuj drabinê 
  (spróbuj po niej zejœæ). Nastêpnie wejdŸ na sam¹ górê i wejdŸ do rury numer 
  4. Wyl¹dujesz ko³o skrzynki z materi¹ All. Potem zeskocz ni¿ej, wejdŸ po 
  drabinach na górê i wejdŸ do rury numer 2. Po zjechaniu na dó³, znajdziesz 
  Powersoul. Zeskocz ni¿ej i zasave'uj. Pamiêtaj, aby nie wchodziæ na potwora 
  po prawej, bo rozpocznie siê walka z bossem. Zamiast tego, wyjdŸ przez 
  po³udniowe wyjœcie. Na zewn¹trz zeskocz na dó³ i wejdŸ do otworu po prawej. W 
  jaskinii idŸ na przód, ale nie wychód z niej. Gdy bêdziesz na górze ekranu, 
  idŸ kawa³ek na po³udnie i przejdŸ ukrytym przejœciem po lewej na dó³. Tam w 
  skrzynce znajdziesz Elixir. Teraz wyjdŸ z jaskinii i zobaczysz fontannê Mako. 
  Po jej lewej stronie znajduje siê Materia Elemental. IdŸ do jaskinii przed 
  tob¹.
  
  W tej jaskinii znajdziesz Sniper CR, broñ dla Vincenta. Po prawej stronie 
  znajduje siê wyjœcie. IdŸ lew¹ stronê, a¿ dojdziesz do reaktora Mako. Za nim 
  znajduj¹ siê drzwi, prowadz¹ce do jaskinii z rurami. ZejdŸ na dó³, zasave'uj 
  i przygotuj siê do walki z twoim przeciwnikiem po prawej, którym jest...
  
   ______________________________________________________
  |         Materia Keeper           |
  |======================================================|
  |  HP: 8400HP      |   EXP: 3000p      |
  |  MP: 300MP      |   AP:  200p       |
  |             |   Gile: 2400 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Jem Ring        |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Trudna walka. Boss ma silne ataki, œrednio za 400HP. |
  | Jak walnie atakiem Trine to bardzo mo¿liwe, ¿e dwie |
  | osoby z dru¿yny umr¹. Zapamiêtaj o podstawie, czyli |
  | summony oraz czar Bio (dla statusu Poison). Pamiêtaj |
  | jedynie, ¿e czary Fire go lecz¹.           |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce zabierz Materiê Counter i kieruj siê na wschód, do wyjœcia z 
  Nibel...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pogoñ za Czarnym P³aszczem - Mapa Œwiata ==-
  Dostêpne lokacje:
    Góra Nibel
    Rocket Town
  
  
  I znowu bez œrodka transportu... Na szczêœcie po drugiej strony góry znajduje 
  siê miasto, zwane...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kapitan - Rocket Town ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Palmer                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Power Source             -----
     Yoshiyuki
     Drill Arm
  
  
  Miasto, które przyjê³o swoj¹ nazwê przez nieudany lot w kosmos... Rocket
  Town. WejdŸ do domku po lewej od miejsca w którym stoisz. Znajduje siê tu 
  sklep z broni¹. Kup Gold Armlet (a nawet trzy sztuki) i broñ dla Vincenta 
  jeœli chcesz. Teraz mo¿esz wyjœæ st¹d i iœæ do domku po prawej, gdzie jest 
  hotel. Po nocce wyjdŸ i skieruj siê do domku najbardziej po prawej stronie. W 
  tym domku znajdziesz jedynie (a mo¿e i a¿) Power Source.
  
  Teraz domek, przy którym stoi jakiœ staruszek i patrzy siê przed siebie. W 
  œrodku jest sklep z przedmiotami i materi¹ (proponujê wykosztowaæ siê na 
  Materiê Barrier lub Exit). Mo¿esz te¿ porozmawiaæ z dziadkiem na zewn¹trz 
  dwukrotnie i wybraæ pierwsz¹ odpowiedŸ. W "nagrodê", ¿e zechcia³eœ z nim 
  spojrzeæ na rakietê, dostaniesz Yoshiyuki, miecz dla Clouda.
  
  Teraz przejdŸ do ostatniego niezwiedzonego domku (nie licz¹c tego po lewej), 
  gdzie to znajduje siê dom Kapitana. Znajdziesz tu Drill Arm w skrzynki, a z 
  ty³u zobaczysz piêkny (i ma³y) samolot, Tiny Bronco. Chwilê póŸniej przyjdzie 
  do was jakaœ kobieta i powie, ¿e mo¿ecie po¿yczyæ ten samolot po rozmowie z 
  Kapitanem. Powinien byæ w rakiecie... A poza tym ma na imiê Shera. Dowiesz 
  siê te¿, ¿e ma tu przybyæ prezydent Rufus, aby og³osiæ lot Shinry w kosmos. 
  Wiêc na co czekamy? IdŸmy do Kapitana!
  
  WyjdŸ na plac przez dom i skieruj swoje kroki do rakiety. WejdŸ do œrodka po
  drabinie i znajdziesz tam pewnego mê¿czyznê. Gdy z nim porozmawiasz, dowiesz 
  siê, ¿e to w³aœnie Kapitan, Cid Highwind. Mo¿esz siê go spytaæ o rakietê, o 
  Rufusa oraz o po¿yczkê Tiny Bronco. Gdy poruszysz temat rakiety, dowiesz siê, 
  ¿e w dawnych czasach Shinra stawia³a g³ównie na broñ i technologiê. Pewnego 
  dnia wpadli na pomys³ lotu w kosmos. Wszystko by³o gotowe, rakieta by³a 
  zbudowana i przygotowana do lotu. Nazwali j¹ Shinra 26. Wybrali w³aœnie Cida 
  na pilota rakiety. Jednak w dniu startu, Shera (kobieta któr¹ widzieliœmy 
  przy Tiny Bronco) wszystko zepsu³a i Shinra zapomnia³a o planie lotu w 
  kosmos. Wtedy zaczêli wydobywaæ energiê Mako i kaput, ju¿ po snach lotu w 
  kosmos. Po rozmowie wróæ do domu Kapitana.
  
  Po chwili, do œrodka wejdzie Cid i powie do Shery, aby zrobi³a wam herbatê. 
  Potem wyjdzie na zewn¹trz do Tiny Bronco, a Shera opowie wam dlaczego Cid 
  taki jest...
  
  
  Przed startem rakiety, Shera sprawdza³a pojemniki z powietrzem. Jednak z
  pojemnikiem numer 8 by³y jakieœ k³opoty. Rozpoczê³o siê odliczanie, ale 
  Shera dalej by³a w maszynowni. Gdy rakieta wystartuje, a ona dalej tam bêdzie, 
  jedno ¿ycie siê skoñczy... Powie, ¿e mo¿e umrzeæ dla powodzenia lotu. Gdy 
  odliczanie siê zakoñczy³o i rakieta wznios³a siê trochê do góry, Cid 
  zatrzyma³ j¹ i odwo³a³ przez to start...
  
  W³aœnie w tym momencie Cid wróci, a Shera wróci do robienia herbaty. A chwilê 
  póŸniej do pokoju wejdzie... Nasz stary znajomy, Palmer! Cid wyjdzie przed 
  dom porozmawiaæ z Rufusem, wiêc idŸcie za nim. Pods³uchacie, ¿e Rufus NIE 
  CHCE wznawiaæ planów lotu w kosmos, tylko po¿yczyæ Tiny Bronco od Cida! Na 
  szczêœcie, poda on wam te¿ wskazówkê. Kierowa³ siê w z³¹ stronê i Sephiroth 
  przekroczy³ ju¿ ocean. Shera was na chwilê zaprosi do domu i powie, ¿e Palmer 
  jest z ty³u i ma zamiar zabraæ samolot. WyjdŸ wiêc na zaplecze i porozmawiaj 
  z Palmerem. Niestety, przypomni on was sobie... I kolejna walka.
  
   ______________________________________________________
  |            Palmer             |
  |======================================================|
  |  HP: 6000HP      |   EXP: 1800p      |
  |  MP: 240MP      |   AP:  98p       |
  |             |   Gile: 5000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Edincoat        |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Ogólnie nie jest to trudna walka. Jego Mako Gun   |
  | zabiera 400HP, nie ma ¿adnych s³abych punktów,    |
  | wystarczy magia i limity. Gdy zabierzesz Palmerowi  |
  | 6000HP, Tiny Bronco ruszy (?), a gdy Palmer zacznie |
  | uciekaæ wpadnie na niego ciê¿arówka Shinry... -_-  |
  |______________________________________________________|
  
  No i œwietnie, dziêki temu debilowi Shinra wie, ¿e chcemy zabraæ samolot. Nie
  mamy wyboru, wskakujcie na Tiny Bronco i lecimy! ¯o³nierze Shinry bêd¹ was 
  chcieli zestrzeliæ, a Cid zd¹¿y skoczyæ na samolot i "uciec" z wami. Niestety 
  Ÿo³nierze trafi¹ was i samolot zacznie spadaæ... Na szczêœcie wyl¹dujecie w 
  morzu.
  
  Cid  - "Ju¿ nie bêdzie lataæ..."
  Cloud - "Czy mo¿e s³u¿yæ jako ³ódka?"
  Cid  - "$#&% róbcie co chcecie!"
  Cloud - "Cid, co chcesz teraz zrobiæ?"
  Cid  - "Nie wiem. Nie mogê wróciæ do Shinry, ani wracaæ do miasta."
  Cloud - "A co z twoj¹ ¿on¹? Co z Sher¹?"
  Cid  - "¯on¹? Hahaha, a to dobre! Nigdy w ¿yciu!
       A co wy zamierzacie zrobiæ?"
  Cloud - "Podró¿ujemy za cz³owiekiem zwanym Sephirothem. Poza tym, dorwiemy 
       kiedyœ Shinrê i Rufusa."
  Cid  - "A co tam, zapiszcie mnie!"
  Cloud - "I co wy na to?"
  Inni - "Rób co chcesz."
  Cid  - "No to witam na pok³adzie pó³g³ówki!"
  Cloud - "Pó³g³ówki?"
  Cid  - "Ka¿dy kto chce siê stawiæ przeciwko Shinra MUSI byæ g³upkiem! 
       Podobacie mi siê!
       Rufus ma zamiar znaleŸæ Sephirotha w Œwi¹tyni Staro¿ytnych."
  Cloud - "Naprawdê!? Gdzie ona jest? Ta, Œwi¹tynia Staro¿ytnych?"
  Cid  - "Nie wiem. Wiem tylko, ¿e Rufus kierowa³ siê w 'z³¹ stronê', wiêc 
       chyba powinna byæ na po³udniu."
  Cloud - "Skierujmy siê do l¹du po jakieœ informacje. Wtedy poszukamy 
       Œwi¹tyni."
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pogoñ za Czarnym P³aszczem - Mapa Œwiata ==-
  
  I tak macie kolejnego cz³onka dru¿yny. Teraz praktycznie ca³y œwiat stoi 
  przed wami otworem.
  
  Wciskaj¹c [OK] (domyœlnie kó³ko) wsiadasz na samolot.
  Wciskaj¹c [CANCEL] (domyœlnie krzy¿yk) wysiadasz z niego.
  
  Tiny Bronco mo¿e przekraczaæ p³ytkie wody i rzeki.
  Mo¿ecie wysiadaæ z niego na pla¿y.
  
  Znajdujecie siê przy zachodnim kontynencie. Mo¿ecie tu wyl¹dowaæ i skierowaæ
  siê do Wutai, ale ja radzê wyruszyæ w dalsz¹ za Rufusem i Sephirothem... 
  Pop³yñ na Tiny Bronco w kierunku Nibelheim i p³yñ przez rzeczkê nieopodal, a¿ 
  dotrzesz do miejsca niedaleko Gold Saucer. Tutaj wyp³yñ na morze i od strony 
  Gongagi zobaczysz ma³y domek na pó³wyspie... WyjdŸ z samolotu i wejdŸ do 
  domku który widzisz, a w œrodku zagadaj z w³aœcicielem. Dowiesz siê, ¿e by³ 
  on w posiadaniu Keystone, który ma... Otwieraæ wejœcie do Œwi¹tyni 
  Staro¿ytnych! Zagadaj z facetem i spytaj siê o coœ wiêcej o kluczu (pyt. 1) i 
  dowiesz siê, ¿e facet sprzeda³ go Dio, w³aœcicielowi Gold Saucer. Po zadaniu 
  pytania o œwi¹tyni, facet ci powie o... Najsilniejszej Magii Zniszczenia, 
  która znajduje siê w œwi¹tyni.
  
  Pozostaje nam teraz ruszaæ do Gold Saucer... Pamiêtaj, ¿e mo¿esz siê tam 
  dostaæ poprzez North Corel.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zdrajca - Gold Saucer ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir                -----
  
  
  Wykup kolejny bilet, albo normalnie wejdŸ jeœli kupi³eœ ¿yciow¹ wejœciówkê. 
  Od razu ruszaj na Battle Square, ale nie kieruj siê na walkê tylko do muzeum 
  Dio na prawo od wejœcia na arenê. Tam na samym œrodku pokoju znajduje siê 
  Keystone. Po chwili do³¹czy do ciebie Dio i powie ci, ¿e mo¿esz zabraæ ten 
  klucz, jeœli staniesz do walki na Battle Arena. Nie musisz wygraæ wszystkich 
  walk, mo¿esz nawet zostaæ zabity za pierwszym razem. Jeœli wygrasz du¿o walk, 
  masz szansê dostaæ jakiœ przedmiot od Dio, jednak to ca³kiem trudne, gdy¿ 
  wielu przeciwników póŸniej jest bardzo silnych. Jednak wystarczy 
  uczestniczyæ... Wiêc po zdobyciu przedmiotu, wracaj na stacjê. Jednak przed 
  kolejk¹ zatrzyma was pewna kobieta i powie, ¿e kolejka siê popsu³a i musimy 
  poczekaæ do jutra, a¿ zostanie naprawiona. Cait Sith was "trochê" pocieszy i 
  powie, ¿e mo¿ecie przenocowaæ w Ghost Hotel.
  
  Akcja przeniesie siê do hotelu...
  
  Cait Sith - "Nie zawsze mamy okazjê byæ wszyscy razem, prawda?
         Cloud, co ty na to? Mo¿e powiesz nam co siê sta³o jak dot¹d?
         Tak naprawdê ma³o wiem, bo nie jestem z wami od pocz¹tku."
  Cid    - "Tak, ja siê zgadzam!"
  Vincent  - "Dobry pomys³."
  Barret  - "Ja jestem w to wmieszany od pocz¹tku, ale i tak nie wiem co siê 
         dzieje. Cloud, zacznij opowiadaæ!"
  Cloud   - "Dobra, spróbujê..." (odp. 2)
        "Podró¿ujemy za Sephirothem. Szuka on Ziemi Obiecanej."
  Cid    - "Ziemi Obiecanej?"
  Cloud   - "Ziemia pe³na energii Mako... Przynajmniej tak uwa¿a Shinra.
         Ja sam nie wiem czy istnieje."
  Aeris   - "Cetra powracaj¹ do Ziemi Obiecanej, ziemi wiecznego szczêœcia."
  Barret  - "Cetra? To jakaœ choroba?"
  Aeris   - "Tak siebie nazywali Staro¿ytni. Nie s³ucha³eœ nikogo w Cosmo 
         Canyon?
         Nie 'wiesz', gdzie znajduje siê Ziemia Obiecana. Poszukujesz
         jej, a¿ j¹ zaczniesz czuæ. Wtedy po prostu wiesz, ¿e 'to jest
         Ziemia Obiecana'.
  Cloud   - "Aeris, czy ty te¿ j¹ czujesz?"
  Aeris   - "Chyba tak."
  Tifa   - "Wiêc Sephiroth podró¿uje przez œwiat tylko w poszukiwaniu Ziemi
         Obiecanej? To wszystko?"
  Aeris   - "Tak, ale poszukuje jeszcze jednej rzeczy..."
  Cloud   - "Czarna Materia..."
  Cait Sith - "S³ysza³em od Dio, ¿e mê¿czyzna w czarnej pelerynie poszukiwa³ 
         Czarnej Materii."
  Tifa   - "Nawet nie wiemy nic wiêcej o Czarnej Materii...
         Ilu na œwiecie mo¿e byæ osób z czarnymi p³aszczami i tatua¿ami?"
  Red XIII - "Oczywiœcie wiecie... ¯e mój numer to 13."
  Cloud   - "Jak otrzyma³eœ ten tatua¿?"
  Red XIII - "Hojo mi go da³. Ca³a reszta to rany od walk, jedynie ten tatua¿ 
         jest jego dzie³em."
  Tifa   - "Wiêc jest ich minimum 13!?"
  Aeris   - "Wiecie... Hojo musia³ coœ zrobiæ tym ludziom w p³aszczach.
         Ale nie wiem co to mo¿e mieæ wspólnego z Sephirothem...
         Dlatego uwa¿am, ¿e powinniœmy znaleŸæ tylko Sephirotha, a resztê
         zostawiæ w spokoju."
  Barret  - "Tak, ja te¿! To wszystko jest zbyt pomieszane."
  Aeris   - "I... Albo nie, ju¿ niewa¿ne. Jestem ca³kiem zmêczona, chyba 
         pójdê ju¿ spaæ."
  Cait Sith - "...Co siê sta³o?"
  Yuffie  - "I to wszystko? Idê spaæ!"
  Cait Sith - "To naprawdê wszystko? A co z Czarn¹ Materi¹?"
  Cloud   - "Nie zrozumia³byœ nawet, jakbym ci powiedzia³."
  Barret  - "Tak wiêc musimy zacz¹æ dzia³aæ! Zaczynamy od jutra!"
  Red XIII - "Cloud... Mam numer 13... Czy te¿ oszalejê jak reszta?"
  Tifa   - "Nie wiem co Hojo ci zrobi³, ale jak na razie nic ci nie jest, 
         prawda?"
  Red XIII - "Ale..."
  Tifa   - "B¹dŸ silny."
  Red XIII - "Ale ja..."
  Tifa   - "Przestañ Red XIII, b¹dŸ silny!"
  Cloud   - "Tifa?"
  Tifa   - "Nie tylko ty siê tutaj martwisz!"
  Cait Sith - "Nie wiem co siê dzieje, ale nie jesteœmy w dobrej sytuacji..."
  Vincent  - "Hej Cid, chodŸmy do naszych pokoi."
  Cid    - "...zzzz...zzzz..."
  
  ---
  
  Cloud bêdzie rozwa¿a³ kolejny ruch naszej dru¿yny w swoim pokoju, gdy nagle 
  wejdzie ona...
  
  ---
  W³aœnie rozpoczê³a siê jedna z najbardziej pamiêtnych scen FFVII, scena 
  randki. W zale¿noœci od tego jak siê zachowywa³eœ podczas gry, spêdzisz noc z 
  Aeris, Tif¹, Yuffie lub Barretem. Poni¿szy opis nocy jest dla Aeris.
  
  
  Aeris przyjdzie do twojego pokoju i zaproponuje... Abyœcie poszli na randkê! 
  Spyta siê czy kiedykolwiek by³eœ na randce, odpowiedz co chcesz. W koñcu 
  zostaniesz zmuszony si³¹ do opuszczenia pokoju... Na stacji oka¿e siê, ¿e 
  wszystkie atrakcje dzisiaj s¹ za darmo! I tak Aeris zaci¹gnie ciê na Event 
  Square, gdzie zaraz rozpocznie siê przedstawienie...
  
  No proszê, macie szczêœcie! Jesteœcie dziœ setn¹ par¹ i bêdziecie 
  uczestniczyæ w przedstawieniu! (taaa, co za szczêœcie ^_-)
  
    HISTORIA Z£EGO SMOKA VALVADOSA
  
  "Bardzo dawno temu, z³y duch nawiedzi³ spokojne królestwo Galdii... 
  Ksiê¿niczka zosta³a porwana przez Z³ego Króla Smoków, Valvadosa. Co siê z ni¹ 
  stanie? Na szczêœcie, pojawia siê legendarny bohater, Alfred!"
  
  Rycerz - "Oh, ty musisz byæ legendarnym bohaterem, Alfredem!
       Wiem w mojej duszy... Proszê...proszê, uratuj ksiê¿niczkê Rosê!
       A teraz... Porozmawiaj z królem!"
  Król  - "Oh, legendarny bohaterze, Alfredzie! Przyby³eœ, aby uratowaæ moj¹ 
       kochan¹ córkê, Rosê... Na górze legendarnej góry, jest jaskinia
       Z³ego Króla Smoków, Valvadosa.
       Ale nie mo¿esz go jeszcze pokonaæ! Porozmawiaj z tym, który ci
       pomo¿e!"
  
  Bohater Alfred podchodzi do czarnoksiê¿nika (odp. 2)...
  
  Vorman - "Jestem wspania³ym czarnoksiê¿nikiem, zwanym Vorman! Co chcesz 
       wiedzieæ?"
  
  Bohater Alfred pyta siê go, o s³aboœæ Króla Smoków (odp. 1)...
  
  Vorman - "Achhh.... S³aboœæ Z³ego Króla Smoków... To musi byæ, musi byæ...
       Tak! To si³a prawdziwej mi³oœci! Tylko mi³oœæ mo¿e pokonaæ k³y 
       z³ego Valvadosa!"
  
  "Och, i co siê stanie dalej? Legendarny bohaterze, patrz!"
  
  Pojawia siê Valvados trzymaj¹cy Aeris.
  
  Valvados - "Gaaaaaaaaaah! Jestem Z³ym Królem Smoków, Valvados! Nie zrobi³em 
        nic ksiê¿niczce... Czeka³em na ciebie!"
  Rosa   - "Proszê, pomó¿ mi... Legendarny bohaterze!"
  Valvados - "Gaaaaah! Nadchodzê, legendarny bohaterze... Alfredzie!
        Ju¿ znam twoje imiê!"
  Vorman  - "I teraz... Legendarny bohaterze! Musisz udowodniæ mi³oœæ do swojej 
        ukochanej... Poca³unek! Moc prawdziwej mi³oœci!"
  
  Alfred podchodzi do ksiê¿niczki nie boj¹c siê smoka i ca³uje j¹ (odp. 1)
  
  Rosa   - "Cloud... To znaczy, Alfredzie..."
  Valvados - "Arghhhh, nie! Moc mi³oœci......"
  
  Valvados zniknie i ju¿ nigdy ma siê nie pojawiæ na œwiecie...
  
  Król   - "Oh, spójrzcie! Mi³oœæ znowu zwyciê¿y³a! A teraz wszyscy wróæmy i
        cieszmy siê!"
  
  "Och, jaka wspania³a jest moc mi³oœci... I tak, legendarny bohater Alfred i 
  jego ksiê¿niczka ¿yli d³ugo i szczêœliwie..."
  
  ------
  
  Po przedstawieniu na Event Square, Aeris zaci¹gnie ciê na gondolê do Round 
  Square. Kupicie tam dwa bilety i ruszacie na wycieczkê...
  
  Podczas jazdy rozgl¹daj siê tam gdzie Aeris, aby widzieæ fenomenalne widoki 
  Gold Saucer...
  
  Aeris - "Piêkne, prawda...?
       ...na pocz¹tku, trochê mnie denerwowa³o to, jacy byliœcie podobni.
       Dwaj ca³kowicie inni ludzie, ale wygl¹daj¹ tak samo... Twój sposób
       chodzenia, przekazywania emocji... Chyba go znowu zobaczy³am, ale w
       tobie... Jednak jesteœ inny. Rzeczy s¹ inne..."
  
  Aeris - "Cloud... Szukam ciebie."
  Cloud - ".....?"
  Aeris = "Chcê ciê spotkaæ..."
  Cloud - "...ale jestem tutaj."
  Aeris - (Wiem, wiem, chodzi mi o to...)
      "Chcê spotkaæ...ciebie..."
  
  Po wyjœciu z Gondoli, Aeris spyta siê ciebie czy nie podoba ci siê jej 
  towarzystwo. Oczywiœcie odpowiedz, ¿e nie (odp. 2) i wracajcie do hotelu...
  
  
  W tym samym czasie, Cait Sith opuœci hotel... Razem z Keystonem! Cloud bêdzie
  chcia³ do zatrzymaæ, ale on zacznie uciekaæ! Zaczynamy wiêc pogoñ... Najpierw 
  ruszaj na Battle Square, gdzie zobaczysz kota jak wpada do Speed Square. 
  Nastêpnie wbiegnie na Wonder Square i bêdzie siê ukrywa³ za Chocobosem, a gdy 
  go zaczepimy, ten ucieknie na Chocobo Square. Biegnij za nim na górê. On 
  jednak ci ucieknie i na zewn¹trz odda klucz Tsengowi, który ucieknie na 
  helikopterze Shinry!
  
  Oka¿e siê, ¿e od samego pocz¹tku Cait Sith by³ szpiegiem Shinry. Kontrolowana 
  zabawka z Midgar... Zaproponuje on, abyœcie dalej kontynuowali podró¿ i da 
  wam coœ do przekonania... Okazuje siê, ¿e porwa³ on Marlene i trzyma jako
  zak³adniczkê! Jutro Cait Sith powie wam, gdzie znajduje siê œwi¹tynia... 
  Niestety, musicie robiæ co mówi...
  
  Obudzisz siê nastêpnego dnia. PodejdŸ do szafy, w której znajdziesz Elixir. 
  Nastêpnie zejdŸ na dó³ do reszty dru¿yny. Jak obieca, Cait Sith powie wam, ¿e 
  œwi¹tynia znajduje siê na zachodzie od waszego obecnego po³o¿enia.
  
  Teraz wybierz dru¿ynê. Obowi¹zkowo Cloud i Aeris... Nastêpnie opuœæ Gold 
  Saucer i powróæ do Tiny Bronco...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Poszukiwania Czarnej Materii - Mapa Œwiata ==-
  
  Wróæ do Tiny Bronco i p³yñ na po³udnie do ma³ego zbioru wysepek, w którym 
  jedna wyró¿nia siê swoimi rozmiarami... Jest tam tak¿e pewna budowla, która 
  przypomina piramidê. To w³aœnie...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Czarna Materia - Œwi¹tynia Staro¿ytnych ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Red Dragon              -----
     Demon Gate
  
  Przedmioty:             Materia:
     Trident               Luck Plus
     Turbo Ether             Morph
     Mind Source             Bahamut
     Silver Rifle
     Rocket Punch
     Princess Guard
     Ribbon
     Trumpet Shell
     Megalixir
     Nail Bat
     Work Glove
  
  
  Gdy podejdziecie do piramidy, Aeris zacznie wyczuwaæ energiê Staro¿ytnych i 
  zacznie s³yszeæ ich g³osy. Oka¿e siê, ¿e czekali oni na kogoœ kto uratuje 
  Planetê... Na Aeris. Na górze zobaczymy, jak wychodzi... Mê¿czyzna w czarnej 
  pelerynie! Gdy do niego podejdziemy oka¿e siê, ¿e w³aœnie umar³ i ma tatua¿ z 
  numerem 9. WejdŸ do œrodka...
  
  Aeris - "To Tseng!"
  Cloud - "Tseng? Co tu robi¹ Turksi!?"
  Tseng - "Ugh... Chyba by³y Turks... Nied³ugo umrê...
       To nie Ziemia Obiecana...której pragnie Sephiroth..."
  Cloud - "Sephiroth? Jest tutaj!?"
  Tseng - "Zobaczycie sami... Cholera!
       Gdy Aeris mi uciek³a... Rozpoczê³a siê moja...z³a passa...
       Prezydent...nie mia³ racji..."
  Aeris - "To ty nie masz racji!
       Ziemia Obiecana nie jest taka, jak¹ j¹ sobie wyobra¿acie!
       I nigdy wam nie pomogê... I tak Shinra nigdy nie wygra."
  Tseng - "Ostre s³owa... Tego siê po tobie...spodziewa³em.
       Keystone... Po³ó¿ go...na...o³tarzu..."
  
  PodejdŸ wiêc do o³tarza i po³ó¿ na nim Keystone. W³aœnie rozpoczyna siê twój 
  najwiêkszy koszmar......
  
  
  Zostajecie przeteleportowani do ukrytego labiryntu Staro¿ytnych. I nigdzie 
  nie ma st¹d wyjœcia. Zobaczycie jednak pewn¹ postaæ, ubran¹ w fioletowy 
  p³aszcz z d³ug¹ brod¹. Nie idŸ jednak za nim, tylko najpierw rozejrzyj siê po 
  labiryncie...
  
  Biegnij za tym goœciem, a¿ po raz pierwszy zejdziesz po lianach. Wtedy idŸ do 
  skrzynki z Trident, która jest nieopodal. Nastêpnie wejdŸ na górê po lianie, 
  któr¹ widzisz po twojej prawej stronie. Nie mo¿esz wejœæ do pomieszczenia 
  obok, ale mo¿esz iœæ na górê po schodach. Gdy wejdziesz po schodach i gostek 
  wejdzie na górê po lianie, ty idŸ na po³udnie po Turbo Ether. Teraz dopiero 
  wejdŸ po lianie, zabierz Mind Source po drodze i wejdŸ do pomieszczenia...
  
  W skrzynce znajdziesz Silver Rifle, a gdy zagadasz z dziwnym gostkiem, 
  dowiesz siê od Aeris, ¿e jest to dusza Staro¿ytnych, która chroni t¹ 
  Œwi¹tyniê. Nie umiej¹ oni mówiæ, ale mo¿esz od niego coœ kupiæ (odp. 1), 
  odpocz¹æ (odp. 2) lub zasave'owaæ (odp. 3). Pamiêtaj tylko, ¿e ze œwi¹tyni ju¿ 
  nie ma odwrotu, wiêc jak zasave'ujesz i bêdziesz zbyt s³aby, aby walczyæ... 
  Game over baby.
  
  Teraz wyjdŸ st¹d i zejdŸ z powrotem do miejsca, gdzie znalaz³eœ Turbo Ether.
  Nastêpnie zejdŸ na dó³ po schodach i idŸ przed siebie, a¿ zejdziesz po
  kolejnej lianie. W skrzynce obok znajdziesz Rocket Punch, a gdy pójdziesz 
  dalej zobaczysz kolejn¹ duszê Staro¿ytnych! Nie idŸ jednak do pomieszczenia 
  gdzie wszed³, tylko wejdŸ po schodach i wejdŸ do drzwi przed tob¹, a z 
  drugiej strony zejdŸ po schodach po prawej. Nastêpnie wejdŸ na górê po lianie 
  i idŸ kawa³ek przed siebie, gdzie znajdziesz Materiê Luck Plus. Teraz dopiero 
  cofnij siê do pomieszczenia ze Staro¿ytnym i zobaczysz jak ucieka przed tob¹. 
  Zobaczysz, ¿e przed tob¹ turlaj¹ siê ogromne bloki skalne. Musisz biec tak, 
  aby zawsze trafiaæ na woln¹ przestrzeñ. Po drodze mo¿esz zabraæ Materiê 
  Morph. Gdy przebiegniesz przez ca³¹ œcie¿kê, Aeris cofnie siê do Ÿróde³ka 
  gdzie le¿a³a Materia. Pójdziecie za ni¹ i zobaczycie...
  
  Zobaczycie Tsenga i Elenê w pomieszczeniu z malowid³ami. Elena pójdzie z³o¿yæ 
  raport prezydentowi, a Tseng dalej bêdzie ogl¹daæ malowid³a na œcianach. 
  Nagle, pojawi siê potê¿na dusza... Sephiroth... Zmaterializuje siê on za 
  Tsengiem.
  
  Tseng   - "Sephiroth!!!"
  Sephiroth - "Wiêc otworzy³eœ drzwi... Gratulujê."
  Tseng   - "To miejsce...co to jest?"
  Sephiroth - "Zaginiona biblioteka... Ca³a wiedza Staro¿ytnych...
         Stajê siê jednoœci¹ z Planet¹."
  Tseng   - "Jednoœci¹ z Planet¹?"
  Sephiroth - "Wy g³upcy... Nigdy o tym nie pomyœleliœcie.
         Ca³a energia dusz z tej Planety. Ca³a jej wiedza, w³adza...
         Z³¹czê siê z ni¹. Stanê siê z ni¹ jednoœci¹... Zostanie
         jednoœci¹ ze mn¹."
  Tseng   - "Mo¿esz to zrobiæ?"
  Sephiroth - "Tu, twoja droga siê koñczy...
         Tylko œmieræ na ciebie czeka, ale nie bój siê...
         Bo przez œmieræ, energia dusz wzrasta. Nied³ugo od¿yjecie, jako
         czêœæ mnie..."
  
  Niedaleko znajduje siê pomieszczenie, które przed chwil¹ widzieliœmy. Biegnij 
  wiêc na prawo do kolejnego Staro¿ytnego. Odpocznij (odp. 1), zasave'uj (odp. 
  2) i ruszaj dalej.
  
  "Jestem Stra¿nikiem Czasu. Ci, którzy chc¹ poznaæ wiedzê Staro¿ytnych, 
   kontrolujê czasem. Wybierzcie swój czas..."
  
  Za pomoc¹ trójk¹ta, przesuwasz wskazówki samodzielnie (trójk¹t to wstecz, 
  kó³ko to przód, krzy¿yk to koniec). Za pomoc¹ kó³ka same siê krêc¹ 
  (zatrzymujemy znowu kó³kiem), a po wciœniêciu krzy¿yka mo¿emy biec. 
  Pamiêtajcie, ¿e wskazówka sekundowa mo¿e was zrzuciæ na dó³. Zacznijmy 
  zwiedzanie...
  
  I  - W skrzynce znajdziemy przeciwnika, którym jest 2x Toxic Frog i 
      Jemnezmy (³atwa walka). Po ich pokonaniu dostajemy niez³¹ iloœæ EXP i
      AP.
  II  - Zablokowane przejœcie
  III - W skrzynce znajdziemy przeciwnika, którym jest 2x 8 eye (BARDZO 
      trudna walka, chyba ¿e masz Odina). Po ich pokonaniu dostajemy trochê
      EXP i AP.
  IIII - W skrzynce znajdziemy Princess Guard, jedn¹ z najlepszych broni Aeris.
  V  - Znajdujemy siê znowu w labiryncie i przed nami jest skrzynka z Ribbon.
  VI  - Patrz poni¿ej.
  VII - W skrzynce znajdziemy Trumpet Shell.
  VIII - W skrzynce znajdziemy Megalixir.
  IX  - Zablokowane przejœcie.
  X  - St¹d przyszed³eœ
  XI  - Zablokowane przejœcie.
  XII - Zamkniête drzwi.
  
  Mo¿esz te¿ pozwoliæ, aby str¹ci³a ciê wskazówka sekundowa. Wtedy spadniesz na
  dó³ i zobaczysz skrzynkê. Ale najpierw czeka ciê walka (ca³kiem trudna) z 
  dwoma Ancient Dragonami. Oczywiœcie naj³atwiej za³atwiæ ich za pomoc¹ Odina i 
  tak te¿ radzê zrobiæ. Po walce dostaniesz Turbo Ether, a w skrzynce 
  znajdziesz Nail Bat... Dziwn¹ broñ dla Clouda. WyjdŸ st¹d drog¹ na 
  po³udniu... I znowu witamy w labiryncie. WejdŸ po schodach na górê, a 
  nastêpnie na dó³ do liany. Teraz ju¿ powinieneœ wiedzieæ jak trafiæ z
  powrotem do zegara, a tam czeka na was godzina VI...
  
  Zobaczysz jak jeden ze Staro¿ytnych zamyka wrota. Musisz go z³apaæ. Mo¿esz
  zeskakiwaæ na piêtro ni¿ej po lewej stronie. Jeœli nie chcesz siê mêczyæ, po 
  prostu wejdŸ do trzeciego otworu poni¿ej. Z³apiesz goœcia i drzwi siê 
  otworz¹. Mo¿esz u niego odpocz¹æ i zasave'owaæ. Na dole po lewej jest 
  skrzynka z Work Glove dla Tify. Aby wróciæ na górê, wejdŸ do otworu w prawym 
  dolnym roku ekranu. Nastêpnie wejdŸ do drzwi i znajdziesz siê w pomieszczeniu 
  z malowid³ami na œcianie.
  
  Cloud   - "Gdzie jesteœ!? Sephiroth!
  Sephiroth - "Taka z³oœæ... Zawsze by³em po twojej stronie... ChodŸcie..."
  
  Sephiroth - "Doskonale...
         Zaginiona biblioteka wiedzy..."
  Cloud   - "Nie rozumiem o co ci chodzi!"
  
  Sephiroth - "Przypatrz siê..."
  Cloud   - "Na co!?"
  Sephiroth - "Na to, co jest tylko ma³¹ cz¹stk¹ wiedzy Sta...
         Stajê siê jednoœci¹ z Planet¹."
  
  Sephiroth - "Matko... Ju¿ prawie czas...
         Nied³ugo... Bêdê jednoœci¹."
  Aeris   - "Jak zamierzasz staæ siê jednoœci¹ z Planet¹?"
  Sephiroth - "To proste. Gdy Planecie zostanie zadany wielki cios, zbierze ona
         energiê dusz, aby zregenerowaæ ranê. W zale¿noœci od jej
         wielkoœci, jest potrzebna ró¿na iloœæ dusz.
         ...Co by siê sta³o, gdyby zaistnia³oby takie niebezpieczeñstwo,
         które zniszczy³oby ca³e ¿ycie na Planecie?
         Pomyœlcie, jak du¿o energii by siê zebra³o! A w samym œrodku tej
         rany, bêdê ja! I ca³a ta energia bêdzie moja, ha ha ha...
         £¹cz¹c siê z energi¹ Planety, stanê siê now¹ form¹ ¿ycia. £¹cz¹c
         siê z Planet¹... Zakoñczê swój obecny ¿ywot... Bêd¹c odrodzonym
         jako 'Bóg', aby rz¹dziæ ka¿d¹ dusz¹ na Planecie."
  Aeris   - "Rana, która zniszczy³aby ca³e ¿ycie na Planecie?"
  Sephiroth - "Patrzcie na to malowid³o... Najsilniejsza Magia 
         Zniszczenia...Meteor."
  Cloud   - "To siê nigdy nie stanie!"
  
  "ObudŸ siê!"
  
  Sephiroth ucieknie, a Cloud spojrzy na malowid³o, które wskaza³ Sephiroth...
  
  Cloud - "Ha ha ha... Czarna Materia.
       Przyzywa...Meteor."
  Aeris - "Cloud, co jest z tob¹!?"
  Cloud - "Cloud... Jestem...Cloud... A jak...?"
  ...
  Cloud - "Ju¿ wiem... Ju¿ wiem co mam robiæ."
  Aeris - "...Cloud."
  Cloud - "Tak? Coœ siê sta³o?"
  Aeris - "...Nic, nie martw siê.
       Sephiroth uciek³."
  Cloud - "...Nie martw siê. Wiem ju¿ co mówi³.
       Wiêc to musi byæ Meteor, tak?"
  Aeris - "To musi byæ magia... W³aœnie to mówi³ Sephiroth.
       Najsilniejsza Magia Zniszczenia, Meteor.
       Znajduje Planety za pomoc¹ Magii, a nastêpnie niszczy je. Ta Planeta
       jest ma³a i mo¿e zostaæ kompletnie zniszczona..."
  
  Nagle, ca³a œwi¹tynia siê zacznie trz¹œæ.
  
  Cloud   - "Sephiroth!?"
  Sephiroth - "Ha ha ha... To nie ja..."
  
   ______________________________________________________
  |           Red Dragon            |
  |======================================================|
  |  HP: 6800HP      |   EXP: 3500p      |
  |  MP: 300MP      |   AP:  200p       |
  |             |   Gile: 1000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Dragon Armlet     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Ca³kiem trudny przeciwnik. Jego ataki zabieraj¹   |
  | nawet po 1000HP. Z pomoc¹ przyjd¹ ci limity postaci. |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, smok pozostawi Materiê Bahamut. Drzwi po lewej s¹ zamkniête, wiêc
  idŸ na prawo... Gdzie znajdziesz sztuczny model œwi¹tyni.
  
  Aeris - "Coœ tu jest napisane...
       ...C.Z.A.R.N.A......M.A.T.E.R.I.A."
  Cloud - "Czarna Materia!"
  Aeris - "Hej... Czarna Materia. Co robimy?"
  Cloud - "Zabierzemy j¹" (odp. 2)
  
  Gdy to spróbujesz zrobiæ, wszystko siê zatrzêsie przez chwilê.
  
  Aeris - "Poczekaj chwilê, spytam siê!
       ...
       Nie rozumiem...
       Co?
       Naprawdê!?
       ...
       Mówi¹, ze ca³a Œwi¹tynia jest Czarn¹ Materi¹."
  Cloud - "...Jak to?"
  Aeris - "Ta ca³a œwi¹tynia to Czarna Materia!"
  Cloud - "Ta ogromna... TO jest Czarna Materia!?
       ...Wiêc nikt nie mo¿e jej zabraæ."
  Aeris - "Nie ca³kiem... To za tob¹, jest modelem Œwi¹tyni.
       A w œrodku jest mechanizm, który zmniejsza œwi¹tynie za ka¿dym
       razem, jak rozwi¹¿esz zagadkê. Ale gdy œwi¹tynia maleje, ty te¿
       malejesz... Dopóki œwi¹tynia bêdzie taka ma³a, aby zmieœciæ siê w
       twojej d³oni."
  Cloud - "Wiêc gdy rozwi¹¿emy zagadkê, Czarna Materia bêdzie siê stawaæ 
       mniejsza i mniejsza, a¿ bêdziemy mogli j¹ zabraæ?"
  Aeris - "Tak, ale MUSISZ tu byæ, aby rozwi¹zaæ zagadki. Wiêc ktokolwiek to 
       spróbuje, zostanie zmia¿d¿ony w œrodku."
  
  Sephiroth mo¿e pos³aæ jednego z klanów po Materiê, ale my nie... Jednak... 
  Zadzwoni PHS.
  
  Cait Sith - "Hej Cloud, tu Cait Sith. S³ysza³em ca³¹ historiê, wiêc nie 
         zapominajcie o mnie."
  Cloud   - "Jak to?"
  Cait Sith - "Przecie¿ to w³aœnie ja wam mogê pomóc! Mo¿ecie wykorzystaæ moje 
         sztuczne cia³o dla dobra Planety."
  Cloud   - "Nie chcê, aby Sephiroth dosta³ Czarn¹ Materiê. Ale nie mogê te¿ 
         pozwoliæ, aby mia³a j¹ Shinra."
  Cait Sith - "Cloud, przecie¿ nie mamy innego wyjœcia. Proszê, zaufaj mi."
  Cloud   - "Chyba nie mam wyboru..." (odp. 1)
  Cait Sith - "Dobra, zostawcie to mi! Poœpieszcie siê, bêdê czeka³ przy 
         wyjœciu."
  
  Jedna sprawa z g³owy... Wyjœcie zosta³o odblokowane, wiêc wyjdŸ st¹d i 
  zregeneruj siê u Staro¿ytnego. Nastêpnie zasave'uj i idŸ do pokoju z zegarem. 
  Przedtem oczywiœcie, wyekwipuj swoje postacie... Bo czeka ciê jedna z 
  najtrudniejszych walk w grze.
  
  W pokoju z zegarem, tylko droga na godzinê 12 jest odblokowana. PodejdŸ tam 
  do drzwi, jednak te nie bêd¹ chcia³y siê otworzyæ... I bêd¹ ciep³e. Nagle 
  oka¿e siê, ¿e te drzwi (razem ze œcian¹) to kolejny boss...
  
   ______________________________________________________
  |           Demon Gate            |
  |======================================================|
  |  HP: 10000HP     |   EXP: 3800p      |
  |  MP: 400MP      |   AP:  220p       |
  |             |   Gile: 4000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Gigas Armlet      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Cholernie du¿o HP, cholernie wytrzyma³y i cholernie |
  | silne ataki... Czary elementarne prawie w ogóle na  |
  | niego nie dzia³aj¹. Atakuj tylko limitami oraz    |
  | Bahamutem. Przyda siê te¿ czar Barrier. To chyba   |
  | wszystko, co mogê powiedzieæ o tym bossie... Jak nie |
  | zabijesz go za pierwszym razem, próbuj dalej.    |
  | Ca³kiem skuteczny mo¿e byæ Deathblow. Pamiêtaj tak¿e |
  | o limitach Aeris...                 |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce, zza drzwi wyjdzie Cait Sith. Na koniec jednak, Aeris poprosi Cait 
  Sitha, aby przepowiedzia³ przysz³oœæ jej i Cloudowi.
  
  Cait Sith - "Wiêc co mam przewidzieæ?"
  Aeris   - "SprawdŸ co gwiazdy mówi¹ mi i Cloudowi!"
  Cait Sith - "To bêdzie was kosztowaæ jedn¹ randkê ze sob¹! Jedziemy!
         To niedobre, nie mogê tego powiedzieæ. Biedna Tifa..."
  Aeris   - "Nie! Powiedz mi! Obiecujê, ¿e siê nie zdenerwujê!"
  Cait Sith - "Tak? No to powiem ci.
         Wszystko wygl¹da dobrze. Jesteœcie stworzeni dla siebie!
         Gwiazda Aeris i Clouda przepowiada wam wspania³¹ przysz³oœæ.
         Cloud, bêdê twoim pomocnikiem, zastêpc¹... Zrobiê co zechcesz!
         Tylko zawsze o mnie pamiêtaj!
         ...Dziêkujê, ¿e wierzyliœcie we mnie wiedz¹c, ¿e jestem
         szpiegiem. To ju¿ koniec, ¿egnajcie!"
  Aeris   - "B¹dŸ silny Cait Sith!"
  ...
  Cait Sith - "Powiedzia³a, abym by³ silny. Wierzy we mnie...
         Auuuuuu.......
         Co jest? Na szczêœcie mogê siê dalej ruszaæ!"
  ...
  Cait Sith - "To chyba to!
         Staro¿ytni wykonali dobr¹ robotê tworz¹c tak¹ zagadkê...
         Ja te¿ mogê chroniæ Planetê! Na œwiecie jest wiele zabawek
         takich jak moje cia³o, ale jest tylko jeden ja!
         Nie zapomnijcie o mnie nawet, jak przyjdzie kolejny Cait Sith!
         ¯egnajcie! Na mnie czas, abym uratowa³ Planetê..."
  
  I tak, ca³a Œwi¹tynia zacznie siê zmniejszaæ, a¿ skurczy siê do rozmiaru 
  ma³ej, czarnej kulki... Cloud i Aeris zejd¹ na dó³ do otworu po œwi¹tyni.
  
  Cloud   - "Dopóki to mamy, Sephiroth nie wezwie Meteora.
         Aeris, czy mo¿esz z niej skorzystaæ?"
  Aeris   - "Nie, potrzebujesz wielkiej mocy dusz, aby z niej skorzystaæ."
  Cloud   - "Czyli Lifestream? Energia dusz?"
  Aeris   - "Tak. Jedna osoba nie mo¿e przyzwaæ Meteora.
         Musi siê to odbyæ w miejscu, gdzie jest du¿o energii Planety...
            Ach tak! Ziemia Obiecana!"
  Cloud   - "Ziemia Obiecana!
         ...Ale..."
  Aeris   - "Sephiroth jest inny. Nie jest Staro¿ytnym."
  Cloud   - "Nie powinno mu udaæ znaleŸæ siê Ziemi Obiecanej."
  Sephiroth - "Ale¿ uda³o mi siê...
         Jestem o wiele potê¿niejszy od Staro¿ytnych.
         Zosta³em podró¿nikiem Lifestream i zyska³em ca³¹ wiedzê
         Staro¿ytnych. Nawet lepiej, wiem to czego nie wiedzieli oni!
         A nied³ugo, sam bêdê tworzy³ przysz³oœæ."
  Aeris   - "Nie pozwolê ci na to! Przysz³oœæ nie jest tylko twoja!"
  Sephiroth - "Ha, ha, ha, czy aby na pewno?
         ObudŸ siê!"
  Cloud   - "Z...Zamknij siê!"
  Sephiroth - "Tak Cloud... Dobry ch³opiec."
  
  Nagle, obok Clouda pojawi siê jedno wspomnienie z przesz³oœci i bêdzie siê 
  stara³o go przekonaæ, aby przesta³. W koñcu, Cloud odda Czarn¹ Materiê 
  Sephirothowi i ten odleci.
  
  Sephiroth - "Dobra robota..."
  
  Aeris - "Cloud... Czy nic ci nie jest?"
  Cloud - "Odda³em...Czarn¹ Materiê Sephirothowi?
       C...Co ja zrobi³em... Powiedz mi, Aeris..."
  Aeris - "Cloud, b¹dŸ silny..."
  Cloud - "Urrrgh, co ja zrobi³em!?"
  Aeris - "Cloud, ty nic nie zrobi³eœ... To nie twoja wina."
  
  Nagle, Cloud rzuci siê na Aeris i zacznie j¹ biæ, a na scenê wkroczy Cait
  Sith 2, czyli nowy wypchany Mog. Twoja dru¿yna zbiegnie na dó³ i powstrzyma 
  ciê.
  
  Cloud - "Wszystko jest bia³e... Co ja zrobi³em?
       Nic ju¿ nie pamiêtam... Moja pamiêæ od...kiedy? Jeœli to
       wszystko jest snem, nie budŸcie mnie."
  
  Nagle, zobaczysz dziwny las... Z zielonym œwiat³em po œrodku. A za jednym z 
  drzew, znajduje siê Aeris...
  
  Aeris - "Cloud, s³yszysz mnie?"
  Cloud - "Tak, s³yszê. Przepraszam za to, co siê sta³o."
  Aeris - "Nie martw siê o to."
  Cloud - "Nie mog³em nic zrobiæ..."
  Aeris - "Och... Wiêc mo¿e z TEGO powodu powinieneœ siê martwiæ?
       I zostaw mi Sephirotha.
       I Cloud, opiekuj siê sob¹. Abyœ nagle nie 'odp³yn¹³', dobra?"
  
  Nagle Aeris wejdzie za jedno z drzew i zleci z góry razem z tob¹.
  
  Cloud - "Co to za miejsce?"
  Aeris - "Ten las prowadzi do Miasta Staro¿ytnych i jest nazywany Œpi¹cym 
       Lasem. To tylko kwestia czasu, zanim Sephiroth wezwie Meteor.
       Dlatego muszê chroniæ Planetê. Tylko ktoœ z rodu Cetra, jak ja, 
       mo¿e to zrobiæ. Sekret kryje siê tutaj... Chocia¿ tak uwa¿am.
       Czujê to. Czujê, jakbym by³a przez coœ prowadzona.
       Wiêc idê. Wrócê, gdy wszystko siê skoñczy."
  Cloud - "Aeris?"
  
  Aeris pobiegnie w kierunku œwiat³a, a Cloud nie bêdzie móg³ pobiec za ni¹.
  
  Sephiroth - "Hmmm... Czy ona zamierza mi przeszkodziæ? Chyba bêdziemy mieli z 
         ni¹ ma³y k³opot, prawda? Musimy powstrzymaæ t¹ dziewczynê..."
  
  
  Nagle akcja przeniesie siê do Gongagi, gdzie Cloud budzi siê na ³ó¿ku. Obok
  niego stoj¹ Barret i Tifa. Cloud powie im, ¿e Aeris idzie do Miasta 
  Staro¿ytnych. Tylko Aeris mo¿e uratowaæ nas przed Meteorem, ale Sephiroth ju¿ 
  wie gdzie ona jest...
  
  Cloud - "Bojê siê..."
  
  Tifa i Barret opuszcz¹ ciê, a ty masz chwilkê do pomyœlenia co dalej.
  
  Cloud - "Bojê siê poznaæ prawdy......? Ale......dlaczego...?"
  
  WyjdŸ z gospody. Razem z Tif¹ i Barretem zadecydujecie, aby wyruszyæ do 
  Miasta Staro¿ytnych i Œpi¹cego Lasu. Ale gdzie one mog¹ byæ? Zwiedziliœmy 
  Wschodni i Œrodkowy kontynent. Na Zachodnim znajduje siê tylko wioska Wutai, 
  po³udniowy wyspy zwiedziliœmy, a do po³udniowo-wschodnich nie mamy dostêpu na 
  Tiny Bronco. Pozostaje Pó³noc... WyjdŸ z miasta i wsiadaj do Tiny Bronco...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Pomoc Aeris - Mapa Œwiata ==-
  
  Wróæ poprzez rzekê do Nibelheim i p³yñ na pó³noc, a potem lini¹ brzegow¹ na 
  wschód. Po jakimœ czasie, powinieneœ dotrzeæ do brzegu Pó³nocnego kontynentu. 
  W lesie, mo¿esz zauwa¿yæ coœ w rodzaju czaszki... Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wykopaliska - Bone Village ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  Cicha, spokojna wioska archeologów...
  
  Po rozmowach z tutejszymi "mieszkañcami", dowiesz siê, ¿e niedaleko st¹d
  znajduje siê Miasto Staro¿ytnych, inaczej zwane Zapomnian¹ Stolic¹. Aby 
  wejœæ do Œpi¹cego Lasu musimy posiadaæ Lunar Harp, aby go obudziæ. Gdy nie 
  bêdziemy go mieli, bêdziemy w nieskoñczonoœæ kr¹¿yæ po lesie. Aby go zdobyæ, 
  porozmawiaj z gostkiem na dole po lewej i poproœ go o pomoc w wykopaniu Lunar 
  Harp (dwa razy odp. 1). Nastêpnie rozstaw dwóch archeologów na dolnym 
  poziomie (jeden przy namiocie, drugi przy drabinie), a trzech na górze (jeden 
  przy drabinie, lesie i ko³o dymu). Bêdzie ciê to kosztowaæ 500 gil, ale 
  warto. Nastêpnie wciœnij kwadrat i stañ w miejscu, gdzie wzrok wszystkich 
  kopaczy siê ³¹czy (najczêœciej przy namiocie na górze). Wtedy ostatni raz 
  wciœnij kwadrat i nastêpnego dnia sprawdŸ skrzynkê obok ciebie. Powinieneœ 
  tam znaleŸæ Lunar Harp.
  
  Dopiero teraz, wejdŸ do Œpi¹cego Lasu...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Tajemniczy las - Sleeping Forest ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Water Ring              Kjata
  
  
  IdŸ przed siebie w kierunku œwiat³a. Na kolejnym ekranie obudzisz
  automatycznie las i mo¿esz iœæ dalej, jednak... Poczekaj chwilê. Pomiêdzy 
  drzewami, mo¿esz zauwa¿yæ lataj¹c¹ czerwon¹ kulkê. Stañ na œrodku ekranu i 
  gdy j¹ zauwa¿ysz, spróbuj j¹ z³apaæ. Jest to ca³kiem dobra Materia Kjata. 
  Dopiero teraz idŸ dalej prosto.
  
  Na tym ekranie idŸ przed siebie i przejdŸ pod k³od¹. W skrzynce znajdziesz 
  Water Ring. Teraz wróæ na pocz¹tek ekranu i przejdŸ przez k³odê, na kolejny 
  ekran. dalej po prostu wyjdŸ przed siebie, a¿ znajdziesz siê na mapie 
  œwiata... Tutaj wystarczy przejœæ kilka kroków dalej i trafisz do Miasta 
  Staro¿ytnych...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Dom Aeris - Forgotten Capital ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Jenova-Life             -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Magic Source             Comet
     Aurora Armlet            Enemy Skill
     Guard Source
     Elixir
  
  
  IdŸ przed siebie i na rozstaju dróg skrêæ w lewo. WejdŸ do budynku, który
  jest przed tob¹. Mo¿esz tu zasave'owaæ, zabraæ Magic Source ze skrzynki na 
  piêtrze oraz zauwa¿ysz pewn¹ kulê energii ko³o wyjœcia. Gdy Cloud do niej 
  podejdzie...
  
  Cloud - "...Ugh.
       ...S³owa Staro¿ytnych?
       Nic z tego. Nie rozumiem ich..."
  
  Aeris mo¿e je zrozumieæ... WyjdŸ st¹d i idŸ na prawo. ZejdŸ po schodach na 
  dó³ i zabierz tam ze skrzynki Aurora Armlet. Teraz wróæ do pierwszego ekranu 
  tej lokacji, ale idŸ prosto przed siebie. Na kolejnym ekranie tak¿e prosto, 
  a¿ dojdziesz do dziwnego "budynku" stworzonego z koœci. W œrodku wejdŸ na 
  górê i zabierz Materiê Comet. Teraz ponownie wróæ do "skrzy¿owania" i idŸ w 
  prawo.
  
  WejdŸ tutaj do pierwszego budynku po prawej i wejdŸ na górê, gdzie znajdziesz 
  Guard Source. Tutaj na dole tak¿e jest kula energii Staro¿ytnych. Teraz wyjdŸ 
  st¹d i idŸ do kolejnego budynku po prawej. Znowu zauwa¿ymy znajom¹ kulkê... A 
  dalej skrzynkê z Elixirem. Teraz wejdŸ po drabinie, gdzie znajdziecie ³ó¿ka. 
  Nie skorzystaj jednak z nich, tylko zabierz Materiê Enemy Skill za ostatnim 
  ³ó¿kiem. Teraz opuœæ ten dom, wejdŸ ponownie i podejdŸ do ³ó¿ek. Dopiero 
  teraz idŸ spaæ (odp. 1)...
  
  Cloud  - "Czujê to..."
  Dru¿yna - "Cloud, coœ siê sta³o?"
  Cloud  - "Aeris tu jest... Oraz Sephiroth."
  Dru¿yna - "Sk¹d wiesz?"
  Cloud  - "Czujê to w mojej duszy... Poœpieszmy siê i znajdŸmy Aeris."
  
  ZejdŸ na dó³ i wyjdŸ z budynku. IdŸ na ekran ze skrzy¿owaniem i Cloud
  "us³yszy" Aeris w budynku przed tob¹. IdŸ wiêc œrodkow¹ œcie¿k¹ naprzód, a¿ 
  znowu dojdziesz do dziwnego budynku z koœci. WejdŸ do œrodka i zauwa¿ysz 
  pewn¹ zmianê... Pojawi³o siê nowe przejœcie... Chyba nie muszê mówiæ, abyœ 
  zszed³ na dó³ po schodach.
  
  ZejdŸ po schodach na sam dó³. Dopiero teraz, dotar³eœ do w³aœciwego Miasta 
  Staro¿ytnych... Zasave'uj tu i przygotuj siê... ZejdŸ po schodach na dó³, a¿ 
  zauwa¿ycie Aeris. Cloud pójdzie do niej sam. Przeskakuj z klocka na klocek, 
  a¿ dojdziesz do platformy z ni¹.
  
  Nagle, Cloud coœ poczuje...... PodejdŸ bli¿ej Aeris i wciœnij kó³ko. Cloud 
  wyci¹gnie swój miecz... Wciœnij ponownie kó³ko, aby go schowaæ, jednak Cloud 
  tego nie zrobi, tylko przygotuje siê do... Zabicia Aeris! On teraz w ogóle 
  nie kontroluje swoim cia³em! Nie mo¿esz siê nigdzie ruszyæ, a klikaj¹c w 
  kó³ko, Cloud przygotuje siê do... Gdy to zrobisz dwa razy, bêdzie ju¿ prawie 
  gotowy... Na szczêœcie zanim Cloud weŸmie zamach, dru¿yna ciê powstrzyma.
  
  "Stój!!!"
  
  Cloud - "Ugh... Co chcia³eœ abym zrobi³..."
  
  Aeris modli siê dalej nie zwracaj¹c na ciebie uwagi, a z góry wpadnie na ni¹
  Sephiroth ze swoim mieczem... Koñcz¹c jej... ¯ywot.
  
  Zobaczymy jak Holy z jej w³osów spada do wody, a Cloud ³apie bezw³adne cia³o 
  Aeris.
  
  Cloud   - "...Aeris!
         To nie mo¿e byæ prawda!"
  Sephiroth - "Nie martw siê. Nied³ugo, ta dziewczyna stanie siê czêœci¹ 
         energii Planety. Pozostaje teraz tylko iœæ na pó³noc, bo Ziemia
         Obiecana czeka na mnie w œniegach pó³nocy. Tam, stanê siê now¹
         form¹ ¿ycia ³acz¹c siê Planet¹. Tak jak ta dziewczyna..."
  Cloud   - "...Zamknij siê.
         Nic mnie nie interesuj¹ dusze i twój g³upi plan!
         Aeris nie ¿yje... Nie bêdzie ju¿ wœciek³a, szczêœliwa...ani
         smutna...... Co z nami... Co MY mamy zrobiæ?
         Co z moim bólem...? Moje palce krwawi¹... Moje usta s¹ puste...
         Moje oczy p³on¹!"
  Sephiroth - "Co chcesz powiedzieæ? ¯e ty te¿ masz uczucia?"
  Cloud   - "Jasne! A myœlisz, ¿e kim jestem!?"
  Sephiroth - "Ha, ha, ha... Nie udawaj, ¿e jesteœ smutny. Nie musisz te¿ 
         udawaæ silnego, ani z³ego. Poniewa¿, Cloud. Jesteœ..."
  
  
   ______________________________________________________
  |          Jenova-Life            |
  |======================================================|
  |  HP: 10000HP     |   EXP: 4000p      |
  |  MP: 300MP      |   AP:  350p       |
  |             |   Gile: 1500 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Wizard Bracelet    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Jej ataki nie s¹ zbyt silne, ma tylko du¿o HP. Po  |
  | prostu magia, limity i summony, nic poza tym. Jest  |
  | s³aba przeciwko magii ziemi, wiêc wykorzystaj to   |
  | (Quake, Titan). Uwa¿aj tylko na czar Reflect Jenovy. |
  | I pamiêtaj, ¿e wch³ania ona czary wody i ma bardzo  |
  | silny czar Aqualung.                 |
  |______________________________________________________|
  
  Jenova - "Poniewa¿ jesteœ...nikim."
  Cloud - "Jestem...nikim?"
  
  ...Twoja dru¿yna po¿egna Aeris. Cloud weŸmie jej cia³o na rêce i zostawi je
  w wodzie na górnej powierzchni miasta. Nastêpnie wrócicie do jednego z
  domków.
  
  Cloud  - "...Pos³uchajcie mnie.
        Jestem Cloud, by³y cz³onek SOLDIER urodzony w Nibelheim.
        Moim celem by³o rozprawiæ siê z Sephirothem.
        Przyszed³em tu z w³asnej woli... Chocia¿ tak mi siê zdawa³o.
        Jednak... Bojê siê siebie. S¹ takie czêœci mojego cia³a, których w
        ogóle nie znam. W³aœnie przez to, odda³em Czarn¹ Materiê
        Sephirothowi. W³aœnie przez to, prawie zabi³em Aeris... We mnie
        jest jakiœ inny cz³owiek... Którym nie jestem ja.
        Dlatego nie chcê kontynuowaæ tej wêdrówki. Zanim zrobiê coœ 
        z³ego... Ale muszê. Zniszczy³ moje miasto piêæ lat temu, zabi³ 
        Aeris, a teraz chce zniszczyæ Planetê. Nigdy nie wybaczê... 
        Sephiroth.
        Ja...muszê iœæ. Dlatego chcê was prosiæ, abyœcie poszli ze mn¹. 
        Abyœcie uratowali mnie przed czymœ okropnym...
        Nie wiem, jak Aeris chcia³a uratowaæ Planetê od Meteoru.
        I chyba nigdy siê ju¿ nie dowiemy... Ale ci¹gle mamy szansê!
        Musimy odebraæ Czarn¹ Materiê, zanim Sephiroth z niej skorzysta.
        Ruszajmy dalej!"
  
  
  
  
  
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
  
                   P³yta II
  
  
  
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Sephiroth... - Pó³nocny Kontynent ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Viper Halberd            Magic Plus
     Bolt Armlet
     HypnoCrown
     Megalixir
     Power Source
  
  
  Znajdziesz siê przed jednym z domów. IdŸ przed siebie, a¿ twoi towarzysze ciê 
  zatrzymaj¹... Dobre pytanie, gdzie jest Sephiroth? Cloud nagle ujrzy jego 
  zjawê, udaj¹c¹ siê na pó³noc... Ca³kiem logiczne, gdyœ sam Sephiroth mówi³, 
  ¿e kieruje siê na pó³noc, do Ziemi Obiecanej... Biegnij wiêc za nim.
  
  Na kolejnym ekranie zauwa¿ysz pewnie wie¿ê z koœci. PrzejdŸ po jej lewej 
  stronie i idŸ dalej, a¿ dojdziesz na prawo do skrzynki z Viper Halberd. 
  Nastêpnie wróæ siê do wejœcia i wejdŸ na górê, a tam jeszcze wy¿ej, a¿ Cloud 
  sam wespnie siê na górê. Gdy znowu uzyskasz nad nim kontrolê, idŸ na prawo i 
  wyjdziesz z lewej strony przy wyjœciu. 
  
  Znajdziesz siê w dziwnej jaskinii. IdŸ do drugiej wnêki w skale i wespnij siê 
  na sam¹ górê, a nastêpnie zeskocz na lewo. Nastêpnie idŸ do wnêki przed tob¹ 
  i wejdŸ na górê, zeskakuj¹c na prawo. WejdŸ jednak do niej ponownie i wejdŸ 
  wy¿ej, do skrzynki z Bolt Armlet. ZejdŸ z powrotem na prawo i znowu idŸ przed 
  siebie do kolejnej wnêki, ale tym razem zejdŸ na dó³ i zeskocz na lewo do 
  skrzynki z HypnoCrown. Teraz skieruj siê t¹ sam¹ wnêk¹ na sam¹ górê i zeskocz 
  na prawo do kolejnej skrzynki, tym razem z Megalixirem. Teraz zeskocz na lewo 
  i wejdŸ na górê przy pierwszej napotkanej wnêce. Tam idŸ w lewo i zejdŸ na 
  dó³, gdzie znajdziesz Materiê Magic Plus. Teraz wejdŸ z powrotem na górê, 
  prosto do wyjœcia...
  
  W kolejnej lokacji znajdziesz skrzynkê z Power Sourcem. Skieruj siê na 
  pó³noc, na mapê œwiata...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zimno... - Mapa Œwiata ==-
  
  Ustaw kamerê na pó³noc (widok z lotu ptaka). Biegnij przez ca³y czas na 
  zachód ko³o gór, a¿ dojdziesz do ma³ej wioski...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Niebezpieczeñstwo z Nieba - Icicle Inn ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     X-Potion               -----
     Hero Drink
     Vaccine
     Turbo Ether
  
  
  Swoje pierwsze kroki skieruj do gospody po prawej stronie, gdy¿ na pewno 
  jesteœ zmêczony. Zamów pokój za 200 Gili, a po przespanej nocy wejdŸ po 
  schodach do pokoju i idŸ do jego lewego dolnego rogu (wyobraŸ go sobie z lotu 
  ptaka). Znajdziesz tam X-Potion. Teraz wyjdŸ znowu na zewn¹trz i skieruj siê 
  do budynku po prawej. PodejdŸ do mapy, która wisi na œcianie i zabierz j¹. 
  Nastêpnie wejdŸ do pomieszczenia za œcian¹ i zabierz Hero Drink oraz Vaccine. 
  Teraz idŸ do lewej czêœci miasta i wejdŸ do budynku bli¿ej ciebie. Kup tutaj 
  broñ (bardzo droga, ale przyda ci siê), najlepiej po jednym egzemplarzu dla 
  ka¿dego cz³onka twojej aktywnej dru¿yny. Teraz wyjdŸ st¹d i wejdŸ do budynku 
  powy¿ej sklepu z broni¹. Jest to laboratorium... Na jego dolnym poziomie przy 
  oknie znajdziemy Turbo Ether, a jeden z komputerów na górze mo¿e odegraæ 
  nagrania wideo sprzed kilkunastu lat... Masz do wyboru "Kryzys Planety" (odp. 
  1), "Czym jest "Weapon"?" (odp. 2) oraz dwa filmy z typu "Osobiste" (odp. 3). 
  Najpierw pierwszy film...
  
  ----------
  Kryzys Planety
  
  Mê¿czyzna - "Kamera gotowa!
         Wiêc Ifalno, opowiedz nam o rodzie Cetra."
  
  Mê¿czyzna ubrany w bia³y p³aszcz, prawdopodobnie naukowiec, zwróci siê z 
  takim pytaniem do kobiety w pokoju.
  
  Ifalna  - "2000 lat temu, nasi przodkowie, ród Cetra, us³yszeli p³acz 
         Planety. Okaza³o siê, ¿e p³acz ten pochodzi z Bieguna."
  Mê¿czyzna - "Powiedz Ifalno, gdzie znajduje siê ten 'Biegun'?"
  Ifalna  - "Znajduje siê on gdzieœ niedaleko st¹d. Wtedy, Cetra zaczêli 
         poznawaæ Planetê."
  Mê¿czyzna - "Na czym to polega³o?"
  Ifalna  - "Nie umiem tego wyt³umaczyæ... To coœ w rodzaju rozmowy z
         Planet¹... Mówi³a, ¿e coœ wielkiego spad³o z nieba i zada³o jej
         ranê. Tysi¹ce Cetra postanowili uratowaæ Planetê...
         Ale przez jej wielkoœæ, tylko ona sama mog³a siê wyleczyæ i
         musia³o to zaj¹æ setki lat..."
  Mê¿czyzna - "Czy Staro¿ytni, a raczej Cetra, mieli specjalne zdolnoœci, aby 
         wyleczyæ Planetê?"
  Ifalna  - "Nie, nie chodzi³o mi o tak¹ moc. Si³a ¿yciowa wszystkich ¿ywych 
         rzeczy na Planecie, przemienia siê w energiê.
         Cetra starali siê zachowaæ jak najwiêcej energii dla Planety..."
  Mê¿czyzna - "Nawet tutaj, tak blisko Pó³nocnego Krateru, œnieg nigdy nie 
         topnieje. Czy to dziêki energii Planety, która siê tu zbiera,
         aby z³agodziæ jej ból?"
  Ifalna  - "Tak, energia, która by³a potrzebna Planecie do wyleczenia rany 
         zaczê³a niszczyæ ziemiê... Potem Planetê... Planeta stara³a siê
         namówiæ Cetra, aby opuœcili Biegun, ale..."
  Mê¿czyzna - "Ifalna... Zróbmy przerwê."
  Ifalna  - "Nie trzeba. Gdy Cetra mieli opuœciæ swoj¹ ziemiê, któr¹ tak
         kochali... Wtedy siê pojawi³o!
         Wygl¹da³o jak...nasi starzy opiekuni i bracia... Pokazuj¹c zjawy
         z przesz³oœci."
  Mê¿czyzna - "Kto taki pojawi³ siê w Pó³nocnym Kraterze?"
  Ifalna  - "To by³ ten, który zada³ ranê Planecie... Albo 'Niebezpieczeñstwo 
         z Nieba', jak go nazywaliœmy. Najpierw udawa³ przyjaciele,
         nabra³ ich... A potem da³ im wirusa...
         Cetra zostali zaatakowani przez wirusa i oszaleli... Staj¹c siê
         potworami...
         A gdy przyby³ ju¿ na Biegun, zainfekowa³ inne klany Cetra...
         Daj¹c im wirusa..."
  Mê¿czyzna - "Dobrze Ifalno... Skoñczmy na dzisiaj."
  ----------
  
  
  ----------
  Czym jest "Weapon"?
  
  Mê¿czyzna - "Ifalno, co mo¿esz powiedzieæ o tym co nazywacie 'Weapon'?"
  Ifalna  - "Ten, którego profesor nazwa³ Jenov¹, zwa³ siê Jenova. To w³aœnie 
         nasze 'Niebezpieczeñstwo z Nieba'. Planeta wiedzia³a, ¿e musi je
         zniszczyæ... Dopóki istnieje Jenova, Planety nigdy nie wyleczy
         swoich ran."
  Mê¿czyzna - "Wtedy Weapon by³ broni¹, któr¹ wytworzy³a sama Planeta?"
  Ifalna  - "Tak, ale... Nie wiemy, czy Weapon kiedykolwiek zosta³
         aktywowany. Ma³a liczba ¿yj¹cych Cetra pokona³a Jenovê i
         unieszkodliwi³a j¹. Planeta stworzy³a Weapona... Ale nie by³ on
         ju¿ jej potrzebny."
  Mê¿czyzna - "Wiêc, Weapon ju¿ nie istnieje na Planecie?"
  Ifalna  - "Weapon nie mo¿e znikn¹æ. On ci¹gle znajduje siê gdzieœ na 
         Planecie, w swoim g³êbokim œnie...
         Mimo tego, ¿e Jenova teraz nie stanowi zagro¿enia, kiedyœ mo¿e
         powróciæ. Planeta jeszcze nie wyleczy³a swoich ran, ona ci¹gle
         obserwuje Jenovê."
  Mê¿czyzna - "Gdzie jest Weapon?"
  Ifalna  - "Nie wiem... Nie s³yszê dobrze g³osu Planety...
         Czasy siê zmieni³y. Planeta pewnie obserwuje ca³e z³o na œwiecie
         uwa¿nie..."
  Mê¿czyzna - "Dziêkujê Ifalno, to wszystko na dziœ..."
  ----------
  
  
  ----------
  Osobiste
  -- 10 dni po narodzinach córki
  
  Ifalna  - "Co robisz profe... Kochanie?"
  Mê¿czyzna - "Chcia³em nagraæ to na kasetê... Ale chyba wideo nie dzia³a."
  Ifalna  - "Co jeszcze chcesz nagraæ? Czy jeszcze o czymœ nie wspomnia³am?"
  Mê¿czyzna - "Nie, nie o to chodzi. Chcia³em nagraæ na kasetê nasz¹ piêkn¹ 
         córeczkê."
  Ifalna  - "A jak œpi, wygl¹da jak ma³y anio³ek..."
  Mê¿czyzna - "Najpierw musimy wymyœliæ jej imiê, potem bêdziemy j¹ nagrywaæ!"
  Ifalna  - "Ju¿ zadecydowa³am! Mówi³am, ¿e jak to bêdzie dziewczynka, to 
         nazwiemy j¹ Aeris. I tak ma byæ!"
  Mê¿czyzna - "Jesteœ taka samolubna... Ale Aeris to dobre imiê!"
  Ifalna  - "Wiem, hi hi."
  Mê¿czyzna - "Och, kaseta!"
  ----------
  
  
  ----------
  Osobiste
  -- 20 dni po narodzinach córki
  
  Ifalna  - "Znowu ta kaseta? Mówi³eœ, ¿e ju¿ z tym przestaniesz!"
  Mê¿czyzna - "Proszê, nie mów tak. To nasz córka... Twoja i moja!
         Nie chcesz, aby mia³a wspomnienia ze swojego dzieciñstwa?"
  Ifalna  - "Jeœli bêdziesz siê tak zachowywa³, nigdy nie bêdzie siln¹
         dziewczyn¹! Aeris jest inna od reszty dzieci... Ró¿ne
         niebezpieczeñstwa na ni¹ czekaj¹."
  Mê¿czyzna - "Nie mów tak! Bêdê chroni³ ciebie i Aeris! Jesteœcie moimi 
         jedynymi skarbami, nigdy was nie opuszczê..."
  Ifalna  - "Teraz czujê siê lepiej kochanie... Gdybym ciê nie pozna³a..."
  
  PUK, PUK
  
  Mê¿czyzna - "Kto to... Akurat gdy mia³em... Cholera!
         Jak œmi¹ nam przeszkadzaæ!?"
  Ifalna  - "Sprawdzê kto to i go wygoniê.
         Kto do diab³a!?"
  
  Ifalna podchodzi do drzwi i je otwiera.
  
  Ifalna  - "To, to oni!"
  
  Do domu wpadn¹ dwaj ¿o³nierze Shinry i mê¿czyzna, tak¿e ubrany w bia³y 
  p³aszcz...
  
  Mê¿czyzna A - "Heh, heh, heh, szuka³em ciebie Ifalno... A raczej Cetro!
          Od dawna siê nie widzieliœmy profesorze Gast!"
  Gast    - "Hojo! Sk¹d wiedzia³eœ...?"
  Hojo    - "Uwierz mi, musia³em przeszukaæ po³owê Planety, by ciê
          znaleŸæ... Przez dwa lata czeka³em... Tak bardzo chcia³em
          znaleŸæ nowy materia³ do badañ... Ha, ha, ha..."
  Gast    - "Do badañ...? Nie mówisz o Aeris!?"
  Hojo    - "Hmmm, Aeris? To ³adne imiê... Ha, ha, ha."
  Gast    - "To koniec! Koñczê ju¿ ca³kowicie z Shinr¹! Hojo, proszê.
          WyjdŸ."
  Ifalna   - "Proszê, Aeris nie ma z tym nic wspólnego. Chcecie tylko mnie, 
          prawda?"
  Hojo    - "Bêdê potrzebowa³ was wszystkich do moich eksperymentów...
          Rozumiesz to, prawda profesorze Gast? Mo¿emy zmieniæ
          przysz³oœæ Planety!"
  Gast    - "Nie martw siê Ifalna, zajmê siê tym."
  Hojo    - "Proszê, nie rozpoczynaj tu walki. Nie chcê uszkodziæ moich 
          materia³ów... Hmmm...
          Jaka œmieszna kamera... Stra¿nik, zniszcz j¹!"
  
  Jeden z ¿o³nierzy strzeli w kierunku kamery i ekran bêdzie czarny, jednak 
  dalej bêdziemy s³yszeæ odg³osy.
  
  Hojo  - "Uwa¿ajcie z ni¹, ha, ha, ha!"
  Ifalna - "C-co robisz profesorze!?"
  Gast  - "Ifalna, ³ap Aeris i uciekaj!"
  
  Strza³...
  
  Gast  - "Agh... Kochanie......"
  Hojo  - "Hej, ³apcie j¹ i dziecko!
       ...Wideo? Staro¿ytni... Weapon!?
       Heh, heh, heh, prawdziwa œwi¹tynia wiedzy! Dziêkujê profesorze, ha
       ha ha!"
  ----------
  
  
  Aeris, córka Ifalny i Gasta, by³ego naukowca Shinry...
  
  WyjdŸ z domu i idŸ na ty³y miasta, gdzie porozmawiaj z chodz¹cym facetem.
  Powie ci, ¿e nie mo¿esz iœæ dalej, bo jest tam niebezpiecznie. Powiedz, ¿e 
  dziêkujesz za radê (odp. 2) i facet zaproponuje ci naukê jazdy na 
  snowboardzie (odp. 1).
  
  Strza³ka w górê    - jedziesz do przodu
  Strza³ka w lewo    - skrêcasz w lewo
  Strza³ka w prawo   - skrêcasz w prawo
  Strza³ka w dó³    - zatrzymujesz siê
  Kwadrat        - zatrzymujesz siê
  Krzy¿yk        - skok
  R1 + klawisz kierunku - ostry skrêt
  
  
  Podziêkuj mu (odp. 2), ale zagadaj do niego ponownie i wybierz pierwsz¹
  odpowiedŸ (i tak idê) i gdy ju¿ bêdziesz mia³ zejœæ, ktoœ wejdzie do 
  wioski...
  
  Elena   - "S¹ tutaj, szybko!"
  ¯o³nierz A - "Tak jest!"
  
  Elena chyba chce nas powstrzymaæ...
  
  Elena   - "Cloud... Huff.... Rany... Nie pozwolê ci iœæ dalej!"
  Cloud   - "A co takiego tam jest?"
  Elena   - "To TAJEMNICA!
         Ale w koñcu, to niewa¿ne! Myœlisz, ¿e jesteœ kimœ twardym, aby
         tak za³atwiæ mojego szefa!?"
  Cloud   - "Szefa...Tseng? Przecie¿ to nie my, tylko Sephiroth."
  Elena   - "Nie myœl, ¿e dam siê nabraæ!"
  Cloud   - "Nie k³amiê... To by³ Sephiroth."
  Elena   - "Nie udawaj niewini¹tka i tak ci nie wybaczê!"
  Cloud   - "Rany..."
  Elena   - "Chyba nic tak nie zdzia³amy. Czas abyœ siê dowiedzia³ czym jest 
         ból!"
  ¯o³nierz B - "Tylko ty i ja!"
  Elena   - "Nie! Sama siê nim zajmê!
         Jeszcze nikt nie umkn¹³ moim piêœciom!"
  ¯o³nierz A - "Co? A tak..."
  
  Gdy ju¿ Elena bêdzie mia³a wzi¹æ zamach i ciebie uderzyæ, wciœnij strza³kê 
  kierunkow¹ w lewo, prawo lub w górê. I tak ominiesz jej cios i ona poleci na 
  dó³... Tam, gdzie ty siê zaraz skierujesz. Od faceta dowiesz siê, ¿e 
  potrzebujesz jeszcze deski snowboardowej, aby dostaæ siê na dó³... A takowa 
  znajduje siê w pierwszym domku po wejœciu do wioski (ten na œrodku). IdŸ tam 
  i pogadaj z ch³opakiem w pokoju, a nastêpnie zabierz jego deskê. Teraz wróæ 
  do faceta na pó³nocy i idŸ przed siebie. Czas siê pobawiæ!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wspinaczka - Great Glacier ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Potion                All
     Safety Bit              Alexander
  
  
  Zje¿d¿asz na sam dó³ za pomoc¹ snowboardu. Nie przejmuj siê balonami, ani 
  czasem, po prostu dojedŸ do samego koñca jak najszybciej. Jednak pod koniec, 
  bêdziesz mia³ do wyboru cztery, ró¿ne drogi. Najpierw mo¿esz skrêciæ w lewo 
  lub prawo, a nastêpnie znowu w lewo i prawo. Oto gdzie wyl¹dujesz, w 
  zale¿noœci od tego gdzie skrêcisz pod koniec:
  
  Lewo, lewo  - Las (wyjœcie na po³udniu)
  Lewo, prawo - Ice Gate (wyjœcie)
  Prawo, lewo - Jedna choinka (na wschodzie)
  Prawo, prawo - Po³udniowy wschód mapy (wyjœcie na wschodzie)
  
  Nie wa¿ne gdzie wyl¹dujesz, udaj siê do samego wejœcia na górê, czyli do Ice
  Gate. W³aœnie st¹d jest prowadzony dalszy opis... Pamiêtaj, ¿e mo¿esz 
  spojrzeæ na mapê wciskaj¹c kwadrat, bêd¹c w charakterystycznych miejscach na 
  mapie.
  
  Mamy kilka celi naszej wêdrówki... Najpierw, skieruj siê do zamarzniêtego 
  jeziora na œrodku mapy. Gdy ju¿ tam dojdziesz, na krze lodu znajdziesz 
  Potion. IdŸ dalej, wg³¹b ekranu i czeka ciê ma³a zabawa. Skacz¹c na jedn¹ 
  krê, wszystkie dooko³a jej zmieniaj¹ swoje zanurzenie. Po kilku próbach 
  dowiesz siê, na jakiej zasadzie to dzia³a. Twoim celem jest oczywiœcie 
  przedostaæ siê na drug¹ stronê. Tam wejdŸ do jaskinii przed tob¹ i zabierz z 
  niej Safety Bit. Teraz wróæ siê przez "zagadkê" z krami na drugi brzeg i 
  skieruj siê do kolejnego jeziora, które znajduje siê na pó³nocnym wschodzie 
  (widoczne na mapie). Musisz przejœæ ko³o samotnej sosny, aby siê tam dostaæ. 
  Znajduj¹ siê tam gor¹ce Ÿród³a. Dotknij je i ruszaj na sam¹ pó³noc, a¿ 
  dojdziesz do pola lodowego...
  
  Wszêdzie znajduje siê œnieg... IdŸ przed siebie i oznaczaj drogê palikami 
  (stawiasz je wciskaj¹c kó³ko). Staraj siê iœæ prosto, a gdy kamera bêdzie 
  zmieniaæ kierunek widzenia to siê zatrzymaj. Po pewnym czasie zauwa¿ysz 
  jaskiniê. WejdŸ tam i zabierz le¿¹c¹ przed namiotem Materiê All. Nastêpnie
  wyjdŸ z jaskinii i biegnij na zachód, a¿ dostaniesz siê na nowy ekran.
  
  Biegnij przed siebie przez kilka ekranów, a¿ dojdziesz do pewnej ska³y, gdzie
  w œrodku bêdzie jaskinia. WejdŸ tam i porozmawiaj z napotkan¹ kobiet¹. Czas 
  na walkê... Z niby bossem?
  
  Muzyka jak podczas walki z bossem, jednak walczymy ze Snow. Ma ona tylko 
  trochê wiêcej HP od swojego odpowiednika, z którym ju¿ pewnie walczyliœmy 
  (4000HP). Wykorzystaj jej s³aboœæ przeciwko ogniu i uwa¿aj na atak 
  Fascination, daj¹cy status Confuse. Po jej pokonaniu dostaniesz Ice Crystal, 
  trochê EXP, AP i Gili, ale... Zostawi ona tak¿e po sobie Materiê Alexander, 
  bardzo potê¿nego summona w tym momencie gry. Teraz ju¿ mo¿esz wróciæ siê do 
  czerwonego zaznaczonego punktu na mapie... Czyli na pole lodowe i na 
  pó³noc... Zobaczysz przed sob¹ chatkê. WejdŸ tam. Spotkasz Holzoffa, jedynego 
  cz³owieka, który wyruszy³ na Gaea Cliff i nie powróci³ do cywilizacji.
  
  
  Jest mo¿liwoœæ, ¿e podczas wspinaczki Cloud zemdleje. Wtedy automatycznie 
  trafisz do obserwatorium Holzoffa. IdŸ do pokoju goœcinnego, gdzie Holzoff 
  powie ci o czym musisz pamiêtaæ, zanim ruszysz na górê.
  
  Po pierwsze, pamiêtaj o poprawnej drodze. Jeœli j¹ pomylisz, mo¿esz mieæ 
  k³opoty. Po drugie, temperatura cia³a. Jeœli spadnie poni¿ej 27 stopni, 
  zemdlejesz i wrócisz do obserwatorium. Teraz odpocznij i zasave'uj przed 
  wyruszeniem. Nastêpnie wyjdŸ na zewn¹trz, gdzie znajduje siê reszta twoich 
  towarzyszy.
  
  Barret - "Wiesz co myœla³em?"
  Cloud - "Tak?" (odp. 1)
  Barret - "Jak widzisz takie miejsce, zdajesz sobie sprawê z ró¿noœci matki 
       natury... Ale gdyby ktoœ kaza³ mi tu mieszkaæ, chyba bym...
       Gdybym tutaj MUSIA£ mieszkaæ, zmieni³bym kilka rzeczy.
       Chyba totalnym przeciwieñstwem tego miejsca jest...Midgar. Jak tak
       myœlê, Shinra nie jest taka z³a...
       ARGH, co ja gadam!? Shinra? Nie jest z³a!?"
  Cloud - "Pójdziemy przodem, wy os³aniajcie ty³y."
  
  Jeœli porozmawiasz z dowolnym cz³onkiem dru¿yny, bêdziesz móg³ zmieniæ jej 
  sk³ad. gdy bêdziesz gotowy, ruszaj na górê...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wielka Góra - Gaea Cliff ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Schizo                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Javelin               -----
     Elixir
     Fire Armlet
     Last Elixir (Megalixir)
     Enhance Sword
  
  
  Od razu na kolejnym ekranie zobaczysz okienko z liczb¹. Jest to temperatura
  cia³a Clouda. Pilnuj, aby nie spad³a poni¿ej 27. Gdy podejdziesz do czerwonej 
  chor¹giewki, od razu wciskaj jak najszybciej kwadrat, aby podnieœæ 
  temperaturê. Nastêpnie w³aŸ wy¿ej, a¿ dojdziesz do lodowej jaskinii...
  
  WejdŸ do przejœcia przed tob¹. Tutaj wejdŸ kawa³ek na górê i wejdŸ do œciany.
  Znajdziesz siê na poprzednim ekranie, lecz w innym miejscu. PrzejdŸ na drug¹ 
  stronê i idŸ na górê do skrzynki z Javelin, a nastêpnie wejdŸ do otworu po 
  lewej. WejdŸ do otworu (ile tu tych otworów?) i wyjdŸ z drugiej strony, gdzie 
  zepchniesz g³az przed tob¹. Teraz wróæ siê na drugi ekran, który ujrza³eœ po 
  wejœciu tu (ten z zielon¹ energi¹) i idŸ przed siebie, a¿ wyjdziesz z 
  jaskinii na zewn¹trz. WejdŸ na górê i nie skrêcaj w prawo. Nastêpnie w³aŸ 
  przez ca³y czas na górê, a¿ dojdziesz do kolejnej jaskinii.
  
  W skrzynce po prawej znajdziesz Elixir, a na górze po prawej przejœcie. IdŸ 
  tam i idŸ przed siebie, a¿ z powrotem wejdziesz do œrodka. Zabierz ze 
  skrzynki po prawej Fire Armlet i teraz id¹c na lewo, rozpoczniesz walki z 
  przeciwnikami. Jeden sopel lodowy, to cztery Evilhead i jeden Icicle. Musisz 
  rozwaliæ tylko Icicle, ale jeœli chcesz zdobyæ doœwiadczenie, itd., to za³atw 
  wszystkich. Po walce, sopel pêknie i spadnie na dó³ (jednak ty NIE skacz - 
  odp. 1). Post¹p tak samo z pozosta³ymi trzema soplami, a na koñcu zabierz 
  Last Elixir ze skrzynki po lewej (to tylko Megalixir). Teraz zeskocz na dó³ i 
  zasave'uj. Nastêpnie zabierz ze skrzynki na wzniesieniu po lewej Speed Source 
  i idŸ do wyjœcia po œrodku ekranu. Tam zabierz Enhance Sword dla Clouda ze 
  skrzynki, a nastêpnie idŸ dalej przed siebie, a¿ wejdziesz do znajomej nam 
  ju¿ jaskinii. WyjdŸ st¹d z drugiej strony i dalej kontynuuj wspinaczkê...
  
  Nie wa¿ne jak bêdziesz szed³ i tak dojdziesz do kolejnej jaskinii...
  
  Tym razem, znajdziesz w niej savepoint i lecznicze Ÿróde³ko. Oczywiœcie 
  skorzystaj, bo zaraz czeka ciê kolejna walka. IdŸ przed siebie, a¿ us³yszysz 
  czyjœ wrzask. Oka¿e siê to zakapturzona postaæ i nagle wszystko siê zacznie 
  trz¹œæ... To boss.
  
   ______________________________________________________
  |            Schizo             |
  |======================================================|
  |  HP: 18000/18000HP  |   EXP: 4400p      |
  |  MP: 350/350MP    |   AP:  240p       |
  |             |   Gile: 3000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Dragon Fang      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Schizo ma dwie g³owy. Lew¹ i praw¹. Pierwszy stats  |
  | jest dla lewej, a drugi dla prawej. Pamiêtaj, ¿e   |
  | lewa g³owa atakuje lodem i ten element j¹ leczy, a  |
  | prawa atakuje ogniem i w³aœnie on j¹ leczy. Tak wiêc |
  | nie mo¿esz stosowaæ tych czarów, jeœli atakuj¹ one  |
  | wszystkich przeciwników. Aby pokonaæ Schizo, musimy |
  | zabiæ jego obie g³owy. Pamiêtaj o Alexandrze, który |
  | mo¿e im zadaæ 5000HP obra¿eñ. W póŸniejszym etapie  |
  | walki, obie g³owy zaczn¹ ciê atakowaæ na raz. Bardzo |
  | przydatne bêdzie, jeœli wyekwipujesz postaciom coœ, |
  | co wch³ania ogieñ i lód. Przed œmierci¹ ka¿dej z   |
  | g³ów zostaniesz zaatakowany bardzo silnym atakiem,  |
  | zabieraj¹cym ponad 1000HP, wiêc b¹dŸ gotowy na    |
  | wszystko. I nie bój siê, gdy za pierwszym razem   |
  | przegrasz, gdy¿ jest to ca³kiem trudna walka.    |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce wróæ do Ÿróde³ka, zasave'uj i wylecz siê. Nastêpnie wyjdŸ z jaskinii
  i wejdŸ na górê. Tutaj ju¿ nie ma takiego wiatru, gdy¿ doszliœmy na sam¹ górê 
  Gaea Cliff... Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Stary Krater - Northern Crater ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Hi-Potion              Neo Bahamut
     Ether                MP Turbo
     Kaiser Knuckle
     Poison Ring
  
  
  Cloud - "Stary krater...
       Coœ spad³o z nieba i tu wyl¹dowa³o...
       Zostawiaj¹c ranê Planety.
       Sephiroth zabiera gromadzon¹ tu energiê i chce wezwaæ Meteor.
       Nastêpnym razem, rana nie bêdzie taka ma³a..."
  
  Biegnij na dó³, a na kolejnym ekranie po chwili biegu zatrzyma ciê Tifa,
  jeœli nie masz jej w dru¿ynie. Do³¹czy do ciebie, czy tego chcesz czy nie. 
  Wybierz wiêc jeszcze jedn¹ osobê do dru¿yny, ustaw dobr¹ broñ i materiê i 
  ruszaj dalej.
  
  Biegnij dalej na kolejny ekran i zabierz materiê Neo Bahamut, która ukrywa 
  siê za jedn¹ ze ska³. Nastêpnie zasave'uj i biegnij górnym odnó¿em. Po chwili 
  zobaczysz kogoœ na górze... To Sephiroth! To Rufus z reszt¹ Shinry!
  
  Rufus   - "Wiêc, nareszcie ciê znalaz³em..."
  Scarlet  - "Kya ha ha, to niesamowite..."
  Heidegger - "To Ziemia Obiecana, której szuka³ prezydent!"
  Rufus   - "Ale to ja j¹ znalaz³em.
         Przykro mi staruszku..."
  Hojo   - "Heh heh heh...
         Ta ziemia nie nale¿y do nikogo...
         Tutaj odbêdzie siê Spotkanie... Wszystkie siê tu zbior¹...
         Ciekawe czy zobaczymy...Sephirotha?"
  
  Akcja wróci do Clouda. Biegnij przed siebie na kolejny ekran, gdzie na 
  przeszkodzie stanie ci silny wiatr. Zabierz od klonów Hi-Potion i Ether, a 
  nastêpnie poczekaj, a¿ wiatr trochê ustanie i przebiegnij na drug¹ stronê. 
  Zobaczysz tam masê klonów, wiêkszoœæ z nich spadaj¹cych w przepaœæ... Po 
  drodze na górê zabierz Kaiser Knuckle dla Tify. Na kolejnym ekranie znowu 
  musisz przejœæ przez silny wiatr, jednak tym razem dosz³o jeszcze zielone 
  pole si³owe.
  
  
  Jeœli nie uda ci siê przejœæ przez wiatr, bêdziesz walczy³ z ró¿nymi 
  przeciwnikami. Po drugiej stronie zobaczysz Sephirotha, zabijaj¹cego kolejne 
  klony. Nagle rozp³ynie siê w powietrzu i gdy wszyscy bêd¹ uwa¿aæ, aby ich nie 
  zaatakowa³, Cloud bêdzie s³ysza³ czyjœ g³os...
  
  "Naszym zadaniem jest przynieœæ Czarn¹ Materiê naszemu mistrzowi."
  
  Cloud - "Naszym?"
  
  "Ci, którzy nosz¹ komórki Jenovy..."
  
  Cloud - "Mistrzowi!?"
  
  "Oczywiœcie... Sephirothowi. Heh, heh, heh..."
  
  Nagle Sephiroth spadnie na was z góry nokautuj¹c dru¿ynê, jednak Cloud bez
  problemu wstanie i Sephiroth wyœle na was Jenovê...
  
   ______________________________________________________
  |          Jenova DEATH            |
  |======================================================|
  |  HP: 25000HP     |   EXP: 6000p      |
  |  MP: 800MP      |   AP:  400p       |
  |             |   Gile: 5000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Reflect Ring      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Mia³em szczêœcie, poniewa¿ mia³em na³adowane     |
  | wszystkie limity przed t¹ walk¹, wiêc nie mogê wam  |
  | daæ zbyt wiele rad. Jenova nie ma groŸnych ataków,  |
  | ale lubi rzucaæ statusem Silence, co mo¿e lekko   |
  | uprzykrzyæ walkê. Pamiêtaj o Neo Bahamucie, mo¿e ci |
  | bardzo pomóc w walce z ni¹.             |
  |______________________________________________________|
  
  Cloud - "Komórki Jenovy...
       Wiêc o to tu chodzi...
       Spotkanie Jenovy..."
  Tifa - "Nie Sephiroth!? Chcesz powiedzieæ, ¿e przez ca³y czas nie 
       œledziliœmy Sephirotha?"
  Cloud - "Wyjaœniê póŸniej. Teraz myœlê tylko o pokonaniu Sephirotha."
  Tifa - "Ale Sephiroth..."
  Cloud - "Jest tutaj... Prawdziwy Sephiroth jest tutaj."
  
  Cloud zabierze Czarn¹ Materiê, jednak Tifa zaproponuje, abyœ odda³ j¹ komuœ. 
  Mo¿esz j¹ oddaæ Cidowi, Barretowi lub Red XIII, w ka¿dej grze jest inaczej. 
  Nastêpnie porozmawiaj z Tif¹ i ruszacie dalej! Zabierz Materiê MP Turbo, 
  zasave'uj przy savepoincie przed tob¹ i zabierz Poison Ring ze skrzynki przed 
  tob¹.
  
  Nastêpnie przejdŸ na kolejny ekran, gdzie znowu ujrzysz pole si³owe. Tym 
  razem jednak do wiatru i energii, dosz³a b³yskawica. Gdy przejdziesz i to 
  zabezpieczenie, kieruj siê prosto do serca krateru...
  
  Tifa - "C-co siê dzieje?"
  Cloud - "Spokojnie Tifa... Sephiroth jest blisko, wszystko siê mo¿e zdarzyæ."
  
  Widzimy jak Cloud i reszta wchodz¹ do...
  
  Tifa - "Nibelheim..."
  Cloud - "To iluzja, jak¹ stworzy³ Sephiroth. Chce nas zmyliæ...
       Ale nic siê nie stanie, dopóki wiemy, ¿e to iluzja.
       ChodŸmy dalej."
  Tifa - "Tak, masz racjê... Patrz!"
  
  Cloud odwróci siê do ty³u i zobaczycie Sephirotha, oraz dwóch ¿o³nierzy
  Shinry, tak jak piêæ lat temu... Ale nie ma tu Clouda, jest podobny ch³opak z 
  czarnymi w³osami.
  
  Tifa - "Stój...Sephiroth..."
  Cloud - "To takie g³upie."
  
  PodejdŸ do Tify i powie ci ona, ¿e to tylko iluzja...
  
  Cloud - "Co teraz?"
  Tifa - "Przestañ ju¿!"
  Cloud - "...W³aœnie to, sta³o siê piêæ lat temu.
       Ale... Pewnie to nie ja wyjdê z Rezydencji Shinry.
       Poka¿e nam kolejn¹, g³upi¹ iluzjê."
  
  Widzimy, jak czarno w³osy ch³opak wybiega z Rezydencji.
  
  Cloud - "A nie mówi³em?"
  
  Tifa - "Cloud...Nie patrz na to... Proszê ciê, nie patrz."
  
  Cloud - "Co jest Tifa? Przecie¿ ci ju¿ mówi³em.
       Dopóki wiemy, ¿e to iluzja, nie musimy siê baæ."
  
  Cloud   - "Sephiroth! Wiem, ¿e s³uchasz i wiem co chcesz powiedzieæ!
         ¯e to nie ja by³em z Nibelheim piêæ lat temu... Prawda?"
  Sephiroth - "Chyba nareszcie zrozumia³eœ."
  Cloud   - "Chcesz mi namieszaæ w g³owie, prawda? Ale nawet widz¹c to, nic 
         nie zdzia³asz. Pamiêtam to wszystko... Gor¹ce p³omienie... Ból w
         moim ciele... I w moim sercu!"
  Sephiroth - "Ach tak?
         Przecie¿ jesteœ nikim... Nie masz serca, nie mo¿esz czuæ bólu...
         Jak mo¿e mieæ jakieœ znaczenie pamiêæ takiego stworzenia?
         To co ci pokaza³em, jest prawd¹. To co pamiêtasz, jest tylko
         iluzj¹..."
  
  PodejdŸ do Sephirotha.
  
  Sephiroth - "...Rozumiesz?"
  Cloud   - "Nie chcê zrozumieæ.
         Ale chcê coœ wiedzieæ... Dlaczego? Dlaczego to robisz?"
  Sephiroth - "Ha, ha, ha... Chcê, abyœ wróci³ do prawdziwego siebie.
         Tego, który mi dal wtedy Czarn¹ Materiê...
         Kto by pomyœla³, ¿e taki nieudany eksperyment dotrwa do koñca?
         Hojo by umar³, gdyby wiedzia³."
  Cloud   - "Hojo!? A co on ma z tym wspólnego!?"
  Sephiroth - "Piêæ lat temu, zosta³eœ stworzony przez Hojo, kawa³ek po 
         kawa³ku, od razu po katastrofie Nibelheim.
         Ma³a lalka, stworzona z komórek Jenovy, jej wiedzy i energii
         Mako. Niepe³ny klon Sephirotha. Nawet nie dosta³eœ numeru.
         ...To jest twoja prawda."
  
  PodejdŸ do Tify.
  
  Tifa   - "Cloud, nie s³uchaj go...
         Proszê ciê, nie s³uchaj nic!"
  Cloud   - "Uspokój siê Tifa, na mnie to nie dzia³a.
         ...Nawet go nie s³ucham."
  Tifa   - "Wszystko to co mówi o Hojo to k³amstwo.
         Czy nie mamy wspólnych wspomnieñ? Gdy byliœmy dzieæmi...
         Gwiezdne noce..."
  Sephiroth - "Ha, ha, ha...Tifa...
         Dlaczego tak siê boisz tego, co mówiê?
         Czy mam wszystkim pokazaæ, co tak naprawdê masz w sercu?
         Ha, ha, ha... Nie wygl¹dasz dobrze..."
  Cloud   - "Tifa? Czy Sephiroth ma racjê?"
  Tifa   - "Cloud..."
  Cloud   - "Dlaczego tak siê boisz? Nie martw siê o mnie.
         Nie wa¿ne jak bardzo siê bêdzie stara³, nigdy mu nie uwierzê.
         Prawda, ¿e czasem nie mogê siê znaleŸæ we wszystkim...
         W mojej przesz³oœci wielu rzeczy zapomnia³em... Ale, Tifa...
         Powiedzia³aœ, 'Od dawna siê nie widzieliœmy Cloud', prawda?
         Zawsze bêdê pamiêta³ te s³owa... To ja z tob¹ prze¿y³em moje
         dzieciñstwo. Jestem Cloudem z Nibelheim.
         Nie wa¿ne jak bardzo stracê wiarê w siebie, to bêdzie prawda.
         Nie musisz siê tego baæ... Nie wa¿ne co inni mówi¹ o mnie, tylko
         twoje s³owa siê dla mnie licz¹."
  Tifa   - "Nie, to nieprawda Cloud..."
  Cloud   - "Co nie jest prawd¹? Czy nie jestem tym Cloudem, z którym 
         dorasta³aœ?"
  Tifa   - "Nie o to mi chodzi... Nie wiem jak to powiedzieæ...
         Cloud, potrzebujê czasu. Daj mi trochê czasu..."
  Sephiroth - "Cloud... Nie wiñ Tify.
         Zdolnoœæ zmiany wygl¹du, g³osu i s³ów, to moc Jenovy. W³aœnie w
         tobie, Jenova po³¹czy³a siê ze wspomnieniami Tify tworz¹c
         ciebie. Ze wspomnieñ Tify...
         Ch³opiec o imieniu Cloud móg³ byæ jednym z tych wspomnieñ."
  Tifa   - "Cloud... Proszê, nie myœl teraz..."
  Sephiroth - "Ha, ha, ha, myœl Cloud!
         Cloud? Ha, ha, och, przepraszam. Zapomnia³em, ¿e nie masz
         imienia..."
  Cloud   - "Zamknij siê, Sephiroth..."
  Sephiroth - "Ci¹gle nie rozumiesz? Wiêc...
         Ha, ha, ha... Czy pamiêtasz zdjêcie, które zrobiliœmy przed
         wyruszeniem na górê Nibel? Tifa, ty pamiêtasz, prawda?
         Ale on tego nie mo¿e pamiêtaæ... Hmmm... Co siê sta³o z tym
         zdjêciem? ......Czy to to?
         Chcesz je zobaczyæ? NieŸle wysz³o..."
  Tifa   - "Cloud, nie..."
  Cloud   - "Ja...powinienem byæ na zdjêciu. A jeœli nie, to nie martw siê. 
         To tylko iluzja, któr¹ stworzy³ Sephiroth."
  
  Na starym zdjêciu widzimy Tifê, Sephirotha i cz³onka SOLDIER, którego
  widzieliœmy wczeœniej...
  
  Cloud - "Tak jak myœla³em. To zdjêcie jest fa³szywe. Prawda, jest w moich 
       wspomnieniach. ...Piêæ lat temu, wróci³em do Nibelheim, aby
       sprawdziæ tutejszy reaktor. Mia³em 16 lat. Miasto siê w ogóle nie
       zmieni³o. Co zrobi³em...? Ach, tak.
       Widzia³em moj¹ matkê. Widzia³em moich przyjació³. Poszed³em do
       pokoju Tify... Zagra³em na pianinie! Zagl¹da³em do szafy.
       Przeczyta³em list adresowany do niej... Spêdzi³em noc w gospodzie i
       wyruszy³em do Reaktora z Sephirothem, by³em tym podekscytowany, bo
       by³a to moja pierwsza misja jako SOLDIER pierwszej klasy.
       ...SOLDIER, pierwszej klasy? ...SOLDIER? Jak do³¹czy³em do SOLDIER?
       Jak do³¹czy³em do SOLDIER...? Dlaczego...dlaczego nie pamiêtam?
       Ja...ja... Dobrze...
       Nie musia³em siê o to martwiæ, bo..."
  Tifa - "...Cloud?"
  Cloud - "ChodŸmy Tifa. Ju¿ nic mi nie jest..."
  
  
  Ujrzymy Rufusa i resztê w jednym z pomieszczeñ krateru. Wszystko jest
  Materi¹... Zewn¹trz jest stworzone z Mako, wewn¹trz jest to czysta Materia. 
  Hojo jednak nie bêdzie siê zgadza³ z tym, ¿e jest to Ziemia Obiecana.
  
  Niestety nagle, wszystko siê zacznie trz¹œæ... I oka¿e siê, ¿e za œcian¹ coœ 
  jest! Jakieœ oko mrugnie do nas i Hojo skomentuje to tylko tak...
  
  "Weapon..."
  
  To w³aœnie jest Weapon, stworzony przez Planetê by j¹ broniæ!
  
  ---
  
  Powrócimy do reszty grupy, która ci¹gle pilnuje Czarnej Materii. Nagle
  wszyscy znikn¹ i osoba, której Cloud da³ materiê zostaje sama! Nagle, zacznie 
  siê do niej zbli¿aæ Tifa. Oka¿e siê, ¿e Cloud ma k³opoty! Osoba ta pobiegnie 
  do Clouda, a nagle Tifa zmieni siê... W Sephirotha! Oka¿e siê, ¿e zmieni³ on 
  swoj¹ postaæ i przypomina³ Tifê oraz zrobi³ tak, aby reszta dru¿yny zniknê³a.
  
  
  Akcja wróci do Rufusa. Postanowi on wróciæ na statek, gdy nagle pojawi siê 
  Cloud, i reszta twojej aktualnej dru¿yny! Cloud powie, aby wszyscy st¹d 
  uciekali, a on siê wszystkim zajmie. Nagle przybêdzie te¿ osoba, której da³eœ 
  Czarn¹ Materiê. Cloud weŸmie j¹ od niej, a Tifa bêdzie siê stara³a zatrzymaæ 
  Clouda, jednak ten jej nie s³yszy...
  
  "Dalej. Czarna Materia..."
  
  "Proszê, poczekaj jeszcze chwilê!"
  
  Cloud - "Dziêkujê wam wszystkim. I...przepraszam."
  
  Cloud podejdzie do Hojo i powie mu, ¿e nie ma ¿adnego numeru. Nie ma tatua¿a. 
  By³ nieudanym eksperymentem. Wtedy Cloud wzleci na górê do pajêczyny Materii 
  i Hojo powie Rufusowi, ¿e Cloud jest klonem Sephirotha, który zosta³ 
  stworzony piêæ lat temu, gdy umar³ prawdziwy Sephiroth. Jenova i Mako siê 
  po³¹czy³y, tworz¹c jego. Spotkanie Jenovy, oznacza po³¹czenie wszystkich jej 
  komórek i z³¹czenie siê w jedn¹. Sephiroth sam zacz¹³ manipulowaæ klonami. 
  Wszystkie mia³y podœwiadomy rozkaz, zebrania siê w Pó³nocnym Kraterze.
  
  Cloud - "Sephiroth? Sephiroth? Jestem tutaj.
       Przynios³em ci Czarn¹ Materiê.
       Poka¿ mi siê. Gdzie jesteœ?"
  
  Cloud - "Sephiroth... Wiêc znowu siê spotykamy..."
  
  Wszystko siê zacznie lekko trz¹œæ i uka¿e siê wielka cz¹stka Lifestreamu, w 
  której znajduje siê Sephiroth. Cloud ma Czarn¹ Materiê i jest z Sephirothem. 
  Meteor zostanie przyzwany... Rufus zadecyduje, aby ca³a dru¿yna uciek³a z nim 
  na jego statku, Highwindzie. Tak te¿ zrobicie, a Cloud odda Czarn¹ Materiê 
  Sephirothowi... Zacznie ona œwieciæ i to koniec. Meteor zosta³ przyzwany. 
  Weapon zacznie siê wydostawaæ, a ca³e miejsce zostanie zalane energi¹ 
  Lifestream. Highwind odleci i zobaczymy podczas animacji piêæ, wydostaj¹cych
  siê z krateru, Weaponów. Stworzone przez Planetê, aby j¹ broniæ...
  
  
  
  Ujrzymy Clouda na czarnym tle... Nie bêdzie odpowiada³ na s³owa Tify i 
  zacznie odchodziæ. Ujrzymy wspomnienie Tify, co siê wydarzy³o tylko kilka dni 
  temu. Znalaz³a ona Clouda na peronie w Sektorze 7. Poznaj¹ oni siebie, jednak 
  powie on, ¿e minê³o 5 lat. Tak naprawdê, by³o ich ju¿ siedem...
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Powrót - Junon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  
  Obudzisz siê jako Tifa w dziwnym pomieszczeniu, razem z Barretem. Spa³a ona 
  przez siedem dni i nikt nie wie co siê sta³o z Cloudem. Czarna Materia 
  wytworzy³a ogromn¹ barierê dooko³a Krateru i Sephiroth znajduje siê tam 
  bezpieczny... Jeden z Weaponów, które widzieliœcie, znajduje siê niedaleko 
  Junon i... Barret ods³oni ¿aluzje i ujrzysz Meteor. Zosta³ on ju¿ przyzwany i 
  nieub³agalnie zbli¿a siê do Planety... Nagle, do pokoju wejdzie Rufus. Meteor 
  zosta³ wezwany, to koniec. Jednak AVALANCHE musi coœ jeszcze zrobiæ... Ludzie 
  chc¹ mieæ winnego za to wszystko. Ca³a grupa zostanie zabita. Zostan¹ 
  zwi¹zane wam rêce i pójdziecie za stra¿nikami na miejsce egzekucji. Pamiêtaj, 
  aby zasave'owaæ po drodze.
  
  Po kilku chwilach marszu, dojdziecie do pomieszczenia z kilkunastoma ludŸmi.
  Wszyscy s¹ reporterami z telewizji i gazet. Tifa zostanie wrzucona do 
  zamkniêtego pomieszczenia, gdzie zostanie przywi¹zana do krzes³a i zostanie 
  wpuszczony truj¹cy gaz. Jednak stra¿nik, upuœci przed wyjœciem klucz...
  
  Nagle, oka¿e siê, ¿e Weapon atakuje! Wszyscy zaczn¹ uciekaæ, oprócz jednego 
  reportera, którym oka¿e siê Cait Sith! Uœpi on Scarlet i razem z Barretem 
  rozpocznie walkê z dwoma stra¿nikami Shinry. Wykorzystaj przedmioty 
  ofensywne, aby szybko zakoñczyæ walkê. Po niej, pobiegnij do pokoju z Tif¹ i 
  spróbuj otworzyæ drzwi. Niestety, s¹ zamkniête na klucz...
  
  Teraz ujrzymy jak Heidegger biegnie do prezydenta Rufusa.
  
  Heidegger - "Rozkazy?"
  Rufus   - "Nawet siê nie pytaj."
  Heidegger - "Wystrzelimy z g³ównej armaty!
         Przygotujcie miasto do ataku! W³¹czcie armatê! Cel to Weapon!"
  
  Ujrzymy FMV, podczas którego wszystkie budynki w Junon zostaj¹ opancerzone, 
  ma³e armatki wydobêd¹ siê z ziemi, a g³ówna armata bêdzie gotowa do 
  wystrza³u.
  
  Heidegger - "Armata... Ognia!!!"
  
  G³ówna armata wystrzeli prosto w wodê, do miejsca, gdzie znajduje siê Weapon. 
  Wszyscy czekaj¹ na upewnienie siê trafienia.
  
  Rufus   - "Trafiliœmy?"
  Heidegger - "Chyba tak..."
  Interkom - "Weapon siê zbli¿a!
         Kieruje siê prosto na nas!
         Szybkoœæ, 50 wêz³ów!"
  Heidegger - "Niemo¿liwe! Trafiliœmy go!"
  Rufus   - "Co z armat¹?"
  Heidegger - "Musi siê najpierw na³adowaæ."
  Rufus   - "Strzelajcie wszystkim co macie!"
  Heidegger - "Tak jest! Przygotowaæ armatki do strza³u! Cel, to Weapon! Nie 
         mo¿e tu wyl¹dowaæ!"
  
  A jednak... Weapon, zbli¿a siê. Ca³a broñ w Junon jest skierowana na niego. 
  Jednak to go niepowstrzymuje, jest coraz szybszy... W koñcu, dop³ywa do 
  miasta.
  
  I niestety przez niego, gaz w pomieszczeniu z Tif¹ zostaje wypuszczony. Gdy 
  wrócisz do Barreta, wyekwipuj na niego i Cait Sitha ca³¹ Materiê i ruszaj do 
  pokoju na pó³nocy, a nastêpnie wyjœciem na wschodzie.
  
  Znajdziecie siê na zewn¹trz. Jeœli masz Yuffie w dru¿ynie znajdziesz j¹ tu i 
  oczywiœcie z ni¹ porozmawiaj. Ujrzymy kolejne FMV z Weaponem. Yuffie do³¹czy 
  do was i kieruj siê teraz przed siebie, na lotnisko do Highwinda, który jest 
  zacumowany po prawej stronie ekranu. Oka¿e siê, ¿e mia³o tu byæ co innego... 
  Ale my powróæmy do Tify.
  
  Musimy poruszaæ swoim cia³em tak, aby z³apaæ klucz, który le¿y na pod³odze. 
  Trójk¹t to g³owa, kwadrat to prawa rêka, kó³ko to lewa rêka, a krzy¿yk 
  odpowiada nogom. Mo¿esz siê pobawiæ sam, a jeœli chcesz szybko sobie 
  poradziæ...
  
  Oto kombinacja do wydostania siê:
  X, X, trójk¹t, X, X + trójk¹t, trójk¹t + kwadrat, kwadrat
  
  Wciœnij teraz przycisk po lewej stronie krzes³a, aby zatrzymaæ gaz. PodejdŸ 
  do wyjœcia... Niestety, ci¹gle nie mo¿esz wyjœæ... Ale Weapon przyjdzie ci z 
  pomoc¹. Jeden z jego ataków zrobi dziurê w dachu pomieszczenia, w którym 
  jesteœ. Nastêpnie, Weapon zainteresuje siê armat¹... Ale ju¿ za póŸno. Rufus 
  wystrzeli³ ponownie armatê. Bye-bye Weapon...
  
  Tifa wyjdzie przez dach na górê. ZejdŸ teraz jak najni¿ej mo¿esz, a¿ Tifa 
  spadnie na armatê. Biegnij przed siebie za ludŸmi Scarlet. Niestety, gdy
  dobiegniesz do koñca, nie masz ju¿ gdzie uciekaæ... Scarlet podejdzie do 
  ciebie i spoliczkuje Tifê. Oczywiœcie, oddaj jej... Wciskaj¹c kó³ko, mo¿esz 
  spoliczkowaæ Scarlet. Wyœle ona na ciebie ¿o³nierza, jednak¿e...
  
  "Biegnij..."
  "Biegnij do koñca armaty!"
  
  Tifa zacznie biec i nagle pojawi siê olbrzymi statek powietrzny Shinry, który 
  niedawno widzieliœmy na lotnisku. Barret zrzuci z niego linê i Tifa siê jej 
  z³apie. Teraz, odlecicie zdala od Shinry...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Highwind ==-
  
  Witaj na swoim nowym œrodku lokomcji, Highwindzie! WejdŸ do œrodka i idŸ do
  kokpitu (zobaczysz drogowskaz na ziemi). Oka¿e siê, ¿e wszyscy ju¿ s¹ na 
  statku... Oprócz Clouda. Porozmawiaj kilkukrotnie ze wszystkimi, a nastêpnie 
  wróc na poprzedni ekran i idŸ do pokoju "Operation". Porozmawiaj ze 
  znajduj¹cym siê tam goœciem i wybierz dru¿ynê. Potem zagadaj ponownie i 
  zregeneruj HP/MP (3 odp.). Teraz wyjdŸ st¹d i wróæ na kokpit do Cida. Powie,
  ¿e jesteœmy gotowi do lotu. Przed startem porozmawiaj z Redem. Powie ci, ¿e
  na po³udniu by³y kiedyœ ró¿ne wyspy, na które wylewa³a czasem Lifestream. 
  Porozmawiaj z pilotem (ko³o Cida) i lecimy!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Cloud... - Mapa Œwiata ==-
  
  Jedyne wyspy na po³udniu, znajduj¹ siê na wschodzie. Poleæ tam i pokr¹¿ nad 
  nimi. W jednym z lasów, znajduje siê dziwna struktura... Wyl¹duj obok i wejdŸ 
  tam. Jest to wioska, której szukaliœmy. Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Wioska Lifestream - Mideel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Beat-up Useless Old Key       -----
     Cursed Ring
  
  
  Zaczynamy zwiedzanie, oczywiœcie od sklepów. WejdŸ do sklepu po prawej. 
  Kupisz tu przedmioty i zobaczysz dziwnego gostka, który biega po sklepie ze 
  swoim bia³ym Chocobosem. Teraz idŸ do sklepu na "pó³nocy" po prawej stronie. 
  Znajdziemu tu tego samego goœcia... I kilka ró¿nych Materii, które s¹ ci 
  raczej nie przydatne. Teraz wejdŸ po schodach na górê i idŸ do pierwszego 
  napotkanego sklepu. Tu jest sklep z broni¹ i oczywiœcie tak¿e tutaj spotkamy 
  faceta, który wszystko kupuje... Kup broñ dla twojej dru¿yny i wyjdŸ st¹d. 
  IdŸ na lewo do kolejnego domku. Od gosposi mo¿esz kupiæ kilka przydatnych 
  akcesorii, jednak w¹tpiê, czy bêdzie ci na coœ starczyæ. Lepiej wyjdŸ st¹d 
  i... PrzejdŸ ko³o kobiety po prawej. Powinieneœ us³yszeæ ciche skrzypienie. 
  Zrób tak ponownie, ale tym razem wciœnij "O" gdy je us³yszysz. Znajdziesz 
  stary klucz ("Beat-up Useless Old Key", lol). Wróæ siê do sklepu z broni¹ i 
  wykorzystaj klucz na drzwiach z ty³u sklepu. Klucz siê z³amie i w³aœciciel 
  sklepu spyta siê ciebie co robisz. Powiedz prawdê (odp. 2) i facet siê 
  zacznie œmiaæ. Oka¿e siê, ¿e to nie s¹ drzwi, ale œciana! ......No có¿, 
  dostaniesz Cursed Ring, w zamian za dociekliwoϾ.
  
  Teraz wyjdŸ st¹d i izejdŸ po schodach na dó³. PrzejdŸ obok faceta i idŸ przed 
  siebie. Tifa zauwa¿y ma³ego psa i podejdzie z nim porozmawiaæ. Us³yszysz 
  rozmowê dwóch mê¿czyzn obok ciebie. Bêd¹ mówiæ o ch³opaku... Który wyl¹dowa³ 
  tu tydzieñ temu... Mia³ ogromny miecz... Spiczast¹ g³owê... I niebieskie, 
  œwiec¹ce oczy! To Cloud! Tifa dowie siê, ¿e jest on w klinice (na pó³nocy 
  miasta). Pielêgniarka obok siê nim opiekuje, jednak...
  
  Tifa - "Cloud...?
       Cloud! Cieszê siê, ¿e nic ci nie jest!
       ...!?"
  
  Jednak coœ mu jest... Za du¿o energii Mako. Zdecydowanie za du¿o. Cloud siê 
  ni¹ otru³ i teraz nie mo¿e ani mówiæ, ani siê poruszaæ. Jest teraz gdzieœ 
  bardzo daleko od nas... Wszyscy wyjd¹, aby zostawiæ Tifê i Clouda samych. Od 
  doktora na zewn¹trz dowiesz siê, ¿e to cud, ¿e prze¿y³ napromieniowanie tak 
  du¿¹ dawk¹ energii Mako... Tifa wyjdzie ze œrodka i zaprosi was z powrotem. W 
  œrodku powie wam, ¿e...
  
  Tifa  - "Nie obchodzi mnie ju¿ nic, tylko i wy³¹cznie Cloud...
        Chcê... Zostaæ razem z nim..."
  Dru¿yna - "Jeœli tego chcesz."
  Tifa  - "Przepraszam was... W takiej chwili..."
  Dru¿yna - "Opiekuj siê nim Tifa. Jeszcze do was wrócimy.
        Wracajmy do Highwinda!"
  
  I tak, zostawicie Tifê i Clouda samych w Mideel, a akcja wróci na statek.
  
  Barret  - "I co mamy teraz zrobiæ? Co MO¯EMY zrobiæ!?
         ...Co tak cicho? Nie macie ¿adnych pomys³ow?
         I nie mówcie, abyœmy czekali na Clouda."
  Cait Sith - "Ja mam coœ nowego.
  Barret  - "Tak, co? ¯e jesteœ szpiegiem?"
  Cait Sith - "Tak... Wy ju¿ do od dawna wiecie.
         Gya ha ha i Kya ha ha coœ szykuj¹. Chcecie zobaczyæ?"
  
  Ujrzycie nagranie z siedziby Shinry.
  
  Rufus   - "Wiêc... Mamy teraz dwa problemy.
         Raz, zniszczyæ Meteor. Dwa, zniszczyæ barierê z Pó³nocnego
         Krateru i pokonaæ Sephirotha. Jakieœ propozycje?"
  Heidegger - "Gya hah hah! Pierwszy problem jest ju¿ rozwi¹zany!
         Meteor nied³ugo zostanie zniszczony na kawa³ki!
         Plan ju¿ zosta³ rozpoczêty. Rozpoczêliœmy zbieranie Huge Materii
         z ka¿dego regionu œwiata."
  Rufus   - "Có¿..."
  Scarlet  - "Huge Materia jest specjalnym rodzajem Materii, stworzonym przez 
         specjaln¹ kompresacjê energii w Reaktorach Mako.
         Energia ta jest 330 razy silniejsza od zwyk³ej Materii.
         Kya ha ha, i co pan na to?
         Zbierzemy Huge Materiê ze wszystkich regionów i zdetonujemy j¹
         na Meteorze. Nast¹pi ogromna eksplozja i Meteor rozpadnie siê na
         kawa³eczki!"
  Rufus   - "Chcecie tak zniszczyæ Meteor?
         Myœlicie, ¿e to mo¿liwe?"
  Scarlet  - "Na pewno! Jednak teraz, musimy siê skoncentrowaæ na zbieraniu 
         Materii."
  Heidegger - "Mamy ju¿ Materiê z Nibelheim. Zosta³o tylko Corel i Fort Condor.
         Wys³a³em ju¿ moje si³y do Corel Gya hah hah hah!"
  
  
  Czyli teraz, wasza dru¿yna ma nowy cel. Barret wybierze Cida na przywódcê 
  dru¿yny (decyzja ca³ej dru¿yny... Yeah, right...). Po chwili namowy, Cid nie 
  bêdzie stawia³ oporu. IdŸ do pokoju operacyjnego, aby wybraæ dru¿ynê, 
  zregenerowaæ HP/MP i zasave'owaæ. Nastêpnie wróæ na mostek i leæ do Corel.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Huge Materia Quest - North Corel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Ultima
  
  
  IdŸ w góry, a¿ dojdziesz do Reaktora Mako. Tutaj musisz walczyæ z dwoma
  stra¿nikami Shinry. Po walce z Reaktora wyjedzie poci¹g, w którym jest Huge 
  Materi¹! W Reaktorze znajduje siê kolejka i ruszycie na niej za poci¹giem. 
  Aby go dogoniæ, musisz jak najszybciej wciskaæ strza³kê w górê i trójk¹t (na 
  zmienê). Masz 10 minut na odebranie Huge Materii, zanim poci¹g zderzy siê z 
  miastem.
  
  Po dogonieniu, przeskoczycie na ostatni wagon poci¹gu. Czeka tam na was Gas 
  Ducter, którego musicie pokonaæ. Ma on 3000HP. Czas jest bardzo wa¿ny, wiêc 
  atakuj najsilniejszymi czarami. Odin jest bardzo przydatny. Po walcee biegnij 
  na nastêpny wagon, gdzie znajdziesz dwa Gas Ductery. Na kolejnym wagonie 
  czeka na ciebie Wolfmeister. Ma on 10000HP i jest s³aby przeciwko wodzie. 
  Atakuj najsilniejszymi summonami i nie zwracaj uwagi na MP. Po walce wylecz 
  postacie i przejdŸ na kolejny, ostatni wagon, na którym walczysz z Eagle Gun. 
  Ma on 17000 HP i jest s³aby przeciwko b³yskawicy. Ma on tak¿e bardzo ciekawy 
  przedmiot, który mo¿esz ukraœæ. Jest to Warrior Bangle. Po walce powinieneœ 
  mieæ minutê i 30 sekund czasu na zegarze. Przeskocz na kolejkê i pokonaj 
  stra¿nika. Szybko omiñ dialogi i zatrzymaj ten poci¹g!!! Aby to zrobiæ, 
  musisz albo trzykrotnie przyspieszyæ, albo zwolniæ, przyspieszyæ i zwolniæ. 
  Ja wolê ten pierwszy sposób, gdy¿ jest bardziej dramatyczny ;). Przyspieszamy 
  wciskaj¹c dó³ i krzy¿yk, a zwalniasz wciskaj¹c górê i trójk¹t na raz. Czyli 
  musisz trzykrotknie wcisn¹æ dó³ + X.
  
  Teraz, mog¹ siê odbyæ dwa scenariusze:
  
  1. Zatrzyma³eœ poci¹g
   Dostajesz Huge Materiê. Id¹æ wg³¹b "miasta", mieszkañcy z tob¹ rozmawiaj¹ 
   i jeden dzieciak da ci w nagrodê za zatrzymanie poci¹gu bardzo rzadk¹
   Materiê, Ultimê. Odpoczniecie te¿ za darmo.
  
  2. Nie zaztrzyma³eœ poci¹gu
   Proste. Nie dostajesz ani Huge Materii, ani Materii Ultima. Mo¿esz jednak
   kupiæ Ultimê za 50000 Gili.
  
  
  Nie wa¿ne jak ci posz³o, wejdŸ do domku po lewej na pierwszym poziomie.
  Porozmawiaj z kobiet¹ po lewej stronie i da ci ona Catastophe, czwarty limit 
  dla Barreta. Teraz opuœæ miasto i wróæ do Highwinda. Na pok³adzie
  zadecydujecie, aby ruszyæ do Fort Condor. Leæ wiêc tam.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Huge Materia Quest - Fort Condor ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Phoenix
  
  
  W œrodku dowiesz siê, ¿e Shinra szykuje kolejny atak. Jednak teraz, ma zamiar
  doszczêtnie zniszczyæ Reaktor i zabraæ Materiê. PrzejdŸ do pomieszczenia 
  stratega i wybierz drug¹ opcjê. Czas rozpocz¹æ walkê!
  
  Na pierwszej linii ataku (jak najni¿ej mo¿esz) ustaw katapulty ognia i 
  Tristonery. Poza tym jeszcze atakuj¹cych (Attacker) i dwóch strzelców 
  (Shooter). Na tyln¹ liniê obrony dorzuæ kilku obroñców (Defender) i 
  rozpocznij walkê! Pamiêtaj. Atakuj¹cy atakuj¹ bestiê, strzelcy ptaki, a 
  obroñcy Barbarianów. Walka powinan byæ prosta, jeœli bêdziesz atakowa³, a nie 
  broni³ siê.
  
  Po wygranej, jajo Kondora na Reaktorze zacznie œwieciæ... I nagle wybuchnie! 
  Kondor spadnie z Reaktora, a z jajka wykluje siê ma³y Kondor. WyjdŸ na 
  zewn¹trz i zabierz œwiec¹c¹ Materiê Phoenix. Nastêpnie ma³y Kondor odleci... 
  Wróæ z powrotem na dó³ i z³óz raport facetowi na dole. Da ci on kolejn¹ Huge 
  Materiê. Oka¿e siê, ¿e Materii tej nie by³o w Reaktorze! Facet zakrad³ siê 
  tam kiedyœ i zabra³ j¹! Dowiesz siê te¿, ¿e ostatnia Huge Materia znajduje 
  siê w Podwodnym Reaktorze Junon. Jednak zrób teraz sobie przerwê... Lecimy do 
  Mideel, do Clouda i Tify!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Who are you? - Mideel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Ultimate Weapon           -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir                -----
  
  
  Zanim pójdziesz do kliniki idŸ do ma³ego domku po lewej stronie. Zabierz z
  ³ózka Elixir i wyjdŸ... Ups. Staruszek spyta siê ciebie, czy nic nie 
  zabra³eœ. Powiedz prawdê (odp. 1) i bêdziesz móg³ go zatrzymaæ. Teraz dopiero 
  wejdŸ do kliniki. Porozmawiaj z Cloudem i Tif¹... Trzêsienie ziemi!
  
  Cloud - "......Oni......Oni......Nadchodz¹......!!!"
  Cid  - "Co takiego, Cloud!?"
  
  WyjdŸ na zewn¹trz i zobaczysz Weapona w powietrzu! To Ultimate Weapon 
  przyby³, aby ochroniæ Planetê! Nagle was zauwa¿y (a raczej wyzwiska Cida) i 
  zaatakuje was. This is bad...
  
   ______________________________________________________
  |         Ultimate Weapon           |
  |======================================================|
  |  HP: ----HP      |   EXP: 0p        |
  |  MP: ----MP      |   AP:  0p        |
  |             |   Gile: 0 Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Reflect Ring      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Quake 2, bardzo silny atak, na pewno nie umili ci  |
  | walki. Tak samo Ultima Beem, cholernie silny atak.  |
  | Na szczêœcie, bardzo trudno przegraæ t¹ walkê. Nie  |
  | mo¿na jej te¿ wygraæ. Po prostu po tym, jak Ultimate |
  | zada ci okreœlone obra¿enia, albo ty JEMU zadasz   |
  | okreœlone obra¿enia, albo po prostu gra siê bêdzie  |
  | nudziæ, ten Weapon odleci.              |
  |______________________________________________________|
  
  Jednak to nie koniec trzêsienia! Jest nawet silniejsze ni¿ przed chwil¹! Cid 
  i reszta uciekn¹ na Highwinda, a Tifa weŸmie wózek Clouda i wybiegnie z nim z 
  kliniki. Jednak za póŸno... Ca³a wioska zostanie zniszczona przez Lifestream 
  i Tifa spadnie tam razem z Cloudem...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kim jesteœ...? - Mideel ==-
  
  Tifa obudzi siê w czarnej przestrzeni. Nikogo nie ma, s³ychaæ tylko strza³y z
  karabinu i jêki potworów... Wydaje siê, ¿e Tifa s³yszy czyjeœ g³osy. 
  Próbuje uciekaæ, ale nic nie pomaga. Nagle, budzi siê w dziwnym miejscu z 
  kilkoma Cloudami. I jednym wielkim duchem Clouda.
  
  Tifa - "Co siê dzieje Cloud? O co chodzi?
      To wnêtrze twoich snów? Czy to...twoja...œwiadomoœæ...?
      Szukasz prawdy, prawda Cloud? Szukasz...siebie...
      Mogê ci pomóc! Razem ciê odnajdziemy!
      Ale...... Gdzie mamy zacz¹æ?"
  
  IdŸ do Clouda na pó³nocy, przy wejœciu do Nibelheim.
  
  Cloud - "Bramy Nibelheim... Piêæ lat temu, Sephiroth wszed³ tu do miasta.
       I tak siê wszystko zaczê³o..."
  Tifa - "Zaczyna siê...w Nibelheim?
       Tak... Tutaj musimy zacz¹æ."
  
  PodejdŸ bli¿ej miasta.
  
  Tifa - "ChodŸmy, Cloud. Wiem, ¿e to dla ciebie trudne... Ale bêdê przy 
      tobie."
  
  Oboje wejdziecie do miasta. Wszystko tak samo, jak piêæ lat temu. Takie 
  Nibelheim pamiêta Cloud... I Tifa. Porozmawiaj z Cloudem, który pojawi siê po 
  prawej.
  
  Tifa - "Piêæ lat temu...przysz³o dwóch ludzi z SOLDIER...
      Sephiroth i m³ody ¿o³nierz. Prawda Cloud?"
  
  Zobaczymy teraz jak Sephiroth wchodzi do Nibelheim. Za nim, wejdzie dwóch 
  innych ¿o³nierzy i Cloud.
  
  Tifa - "Nie Cloud... Ukrywa³am to przed tob¹, bo ba³am siê, ¿e coœ z³ego siê 
      stanie... Ale ju¿ koniec z tym.
      Nie by³o ciê tutaj. Cloud nie by³ w Nibelheim piêæ lat temu.
      Czeka³am... Ale Cloud...nigdy nie przyszed³...
      Ten drugi ¿o³nierz, to nie by³eœ ty."
  
  Zobaczymy jak m³oda Tifa ucieka, a do miasta wchodzi Sephiroth, dwaj
  ¿o³nierze i ch³opak z czarnymi w³osami...
  
  Cloud - "Czyli ten SOLDIER, który by³ tu z Sepirothem to nie...Cloud...?"
  Tifa - "Nie wiem... Co powiedzieæ...
       Musisz sam znaleŸæ odpowiedŸ.
       A jak ci siê nie uda...
       Spokojnie Cloud! Trochê po trochu... Poznasz prawdê."
  
  IdŸ teraz do Clouda po lewej stronie, ko³o studni.
  
  Cloud - "Ta gwiezdna noc przy studni...... I nasza obietnica tej nocy.
       To by³o wspomnienie, czy k³amstwo?"
  Tifa - "Nie œpiesz siê Cloud... Nie napieraj na pytania.
       Musisz sobie stopniowo przypominaæ przesz³oœæ. Trochê po trochu...
       Na przyk³ad niebo tamtej nocy! By³o wtedy pe³ne gwiazd."
  
  Cloud postara sobie przypomnieæ co siê wtedy sta³o. Po chwili pojawi siê
  m³oda Tifa i Cloud... Gdy mieli 14 lat. Wszystko wygl¹da tak samo jak pamiêta 
  to Tifa. Ale Cloud jeszcze nie wierzy... Wtedy w³aœnie Cloud powie Tifie 
  dlaczego chcia³ do³¹czyæ do SOLDIER. Chcia³ byæ lubianym, chcia³ byæ przez 
  kogoœ zauwa¿onym...
  
  Tifa - "Przez kogo?"
  Cloud - "Kogo? ...Wiesz kogo!
       Przez ciebie......"
  Tifa - "Mnie? Dlaczego?"
  Cloud - "Tifa...czy zapomnia³aœ...tamte dni?"
  
  Tifa nie bêdzie rozumieæ, o czym mówi Cloud. Porozmawiaj z ma³ym Cloudem i 
  pobiegnij za nim. Znajdziecie siê pod oknem prowadz¹cym do pokoju Tify. Po 
  chwili Cloud przypomni sobie Tifê siedz¹c¹ w rogu i trójkê ch³opaków obok 
  jej. Nagle, zauwa¿aj¹ Clouda id¹cego do Tify. Po chwili rozmowy, pojawi siê 
  drugi Cloud i powie, ¿e w³aœnie tego dnia poprosi³ Tifê, aby przysz³a z nim 
  do studni. Ale coœ specjalnego zdarzy³o siê wtedy... Tego dnia zmar³a matka 
  Tify.
  
  Tifa ruszy³a w góry. Chcia³a znaleŸæ cia³o swojej matki. Dwójka innych 
  ch³opców posz³a za ni¹, a jeden uciek³. Jednak za nimi pod¹¿a³ Cloud. Przed 
  mostem, dwójka ch³opaków siê zatrzyma, a Tifa pójdzie dalej. Cloud oczywiœcie 
  pobiegnie za ni¹... Jednak liny nie wytrzyma³y.
  
  Porozmawiaj z czarnym Cloudem. Oka¿e siê, ¿e Cloud tylko siê zadrapa³. Jednak 
  Tifa straci³a przytomnoœæ... Przez ca³y tydzieñ. W³aœnie od tamtego czasu 
  Cloud chcia³ do³¹czyæ do SOLDIER i zostaæ taki jak Sephiroth. Nagle, Tifa 
  przypomni sobie o czymœ. Pobiegnij do Nibelheim za Cloudem i wejdŸ do miasta. 
  Ruszycie do Reaktora Mako, piêæ lat temu.
  
  Ujrzycie scenê, gdy Sephiroth przeci¹³ Tifê swoim mieczem. Nastêpnie, do 
  pomieszczenia wbieg³ ch³opak z czarnymi w³osami.
  
  Cloud - "Za.....ck......Zac......k.
       Zack..."
  Tifa - "Pamiêtasz!
       To w³aœnie on! To Zack przyby³ do Nibelheim z Sephirothem!
       Ale gdzie wtedy by³eœ ty, Cloud?"
  
  Zack zostanie wyrzucony z pomieszczenia z Jenov¹ przez Sephirotha.
  
  Tifa - "Cloud... Widzia³eœ...to wszystko...?"
  Cloud - "Widzia³em wszystko..."
  
  Do Reaktora wbiegnie ¿o³nierz pilnuj¹cy wejœcia i zabierze Buster Sword 
  Zacka. Nastêpnie wbiegnie do pomieszczenia z Jenov¹ i zaatakuje Sephirotha.
  
  Sephiroth - "Aaaaaargh...kim...kim jesteœ...?"
  ¯o³nierz - "Moja matka...Tifa...moje miasto... Zabra³eœ...
         Tak bardzo ciê podziwia³em... By³eœ moim idolem..."
  
  ¯o³nierz ten siê wycofa i powoli zdejmie he³m. To Cloud...
  
  Tifa - "To siê sta³o..."
  
  Cloud nigdy nie do³¹czy³ do SOLDIER. Opuœci³ miasto myœl¹c, ¿e mu siê uda, 
  ale nie... Gdy zobaczy³ Tifê w Nibelheim, za³o¿y³ swój he³m, aby go nie 
  pozna³a. Sephiroth pyta³ siê Clouda o rodzinne miasto... To Cloud pomóg³ 
  Tifie. Gdy Cloud trafi³ Sephirotha, potem zaopiekowa³ siê Tif¹. Jednak 
  Sephiroth dalej ¿y³. zacz¹³ uciekaæ z Reaktora z Jenov¹. Gdy Cloud go mia³ 
  goniæ, Zack go poprosi³, aby zabi³ Sephirotha. Na moœcie przed wejœciem do 
  Reaktora, Cloud podbieg³ do Sephirotha i ten wbi³ w niego swój Masamune. 
  Jednak Cloud swoj¹ si³¹ podniós³ Sephirotha i wrzuci³ do Mako...
  
  Teraz, Cloud ju¿ wie kim jest... Ka¿dy Cloud, reprezentuj¹cy co innego 
  po³¹czy siê w jednego, w³aœciwego Clouda. Wróæ razem z Cloudem z powrotem do 
  przyjació³...
  
  Oboje zostaniecie wylani na brzeg zrujnowanego Mideel. Wrócicie na 
  Highwind...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Highwind ==-
  
  Clooud nigdy nie do³¹czy³ do SOLDIER. Pozna³ ca³¹ historiê wydarzeñ w
  Nibelheim od swojego przyjaciela, Zacka. Stworzy³ jego iluzjê... To on by³ 
  Zackiem. Cz³onkowie w SOLDIER nie tylko s¹ zainfekowani Mako... Maj¹ oni 
  wszczepione do cia³a komórki Jenovy. Silni mog¹ je okie³znaæ, ale s³abi jak 
  Cloud, nie. Jenova, Sephiroth i Cloud... Tak w³aœnie powsta³ "klon" Zacka, 
  czyli myœli Clouda.
  
  Cloud - "Nie mo¿emy opuœciæ tego poci¹gu na którym jesteœmy!"
  
  Spróbuj wyjœæ z pokoju, ale przedtem ustaw swoj¹ dru¿ynê. Przeniesiesz siê do 
  kokpitu, gdzie Cait Sith ci powie, ¿e pod Junon znajduje siê podwodny reaktor 
  i w³aœnie tam mo¿e byæ ostatnia Huge Materia. Ruszaj wiêc, do Junon...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Huge Materia Quest - Junon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Carry Armour             -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Leviathan Scales           -----
     Battle Trumpet
     Scimitar
  
  
  Po pierwsze, pamiêtaj o zregenerowaniu HP, gdy¿ czeka ciê ciê¿ka podró¿.
  Porozmawiaj ze stra¿nikiem na ty³ach miasta i zap³aæ mu 10 gili, aby wjechaæ 
  na górê. IdŸ do w³aœciwej czêœci miasta (czyli przejœciem na dole) i idŸ 
  przed siebie, a¿ Cloud na chwilê siê zatrzyma i zauwa¿y brak... Dzia³a? 
  Przecie¿ ono byo ogromne, dlaczego nigdzie go nie ma...? Biegnij dalej przed 
  siebie, a¿ dojdziesz do przejœcia ³¹cz¹cego oba miasta (tam, gdzie odbywaj¹ 
  musztrê ¿o³nierze Shinry). Komendant naka¿e im zaatakowaæ ciebie, ale oni Ÿle 
  zrozumiej¹ rozkaz i pobiegn¹ w drug¹ stronê... G³upki.
  
  WejdŸ do windy na samym po³udniu. Bêd¹ w niej dwaj ¿o³
  nierze Shinry, których oczywiœcie musisz pokonaæ. Gdy zjedziesz na dó³ i 
  wyjdziesz z windy, czeka ciê kolejna walka (nie bój siê, tak ³atwa jak 
  pierwsza ;). Po niej idŸ przez ca³y czas przed siebie, a¿ dojdziesz do save 
  pointa. Wiesz co tu zrobiæ. Nastêpnie, wejdŸ do drzwi przed tob¹.
  
  Tutaj zjedŸ na dó³ i wyjdŸ z windy. IdŸ prosto, a¿ dotrzesz do Reaktora. W 
  œrodku jest coœ w rodzaju windy. Wciœnij czerwony przycisk i dostaniesz siê 
  na w³aœciwy poziom Reaktora. WyjdŸ i idŸ przed siebie. Po chwili trafisz do 
  save pointa. Zasave'uj i przygotuj siê na jedn¹ z najgorszych walk w grze... 
  IdŸ przed siebie i spotkasz trzech ¿o³nierzy Shinry. Wykoñcz ich i idŸ przed 
  siebie, gdzie napotkasz dwójkê innych ¿o³nierzy. Po walce wejdŸ do 
  pomieszczenia, którego chronili. Zobaczysz, jak Huge Materia jest zabierana 
  przez mechaniczne ramiê. Biegnij na prawo, gdzie spotkasz Reno... Huge 
  Materia jest przetransportowana do czerwonej ³odzi podwodnej, ale przed tym 
  jak wyruszycie po ni¹, Reno wyœle na was najnowsz¹ broñ Shinry...
  
   ______________________________________________________
  |          Carry Armour            |
  |======================================================|
  |  HP: 24000HP     |   EXP: 5700p      |
  |  MP: 200MP      |   AP:  425p       |
  |             |   Gile: 4000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   God's Hand       |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Oh boy... Pamiêtaj. Limity, najpotê¿niejsze summony |
  | i Enemy Skille, oraz Comet lub Ultima. Tylko dziêki |
  | temu go pokonasz. A dlaczego jest on taki trudny? Ma |
  | on dwa ramienia, ka¿de posiada 10000HP. Jednak to  |
  | ci¹gle nic specjalnego... To co powiecie na to. Gdy |
  | pokonasz jego ramiona, zaatakuje ciê on atakiem,   |
  | który zabiera ok. 2000HP ca³ej dru¿ynie.       |
  |                           |
  | No i jeszcze jedna wzmianka. Boss ten mo¿e byæ    |
  | bardzo wkurzaj¹cy, poniewa¿ potrafi jednym ze swoich |
  | ramion z³apaæ jednego cz³onka dru¿yny i ten nie mo¿e |
  | walczyæ. Jeœli zabije jedn¹ postaæ i z³apie dwie   |
  | kolejne, game over...                |
  |______________________________________________________|
  
  Po walce zobaczysz, ¿e czerwona ³ódŸ podwodna odp³ynê³a. Po pierwsze, zabierz
  Battle Trumpet po lewej stronie. Nastêpnie wylecz postacie i biegnij do 
  ¿o³nierzy Shinry przy drugiej ³odzi. Przedtem jednak zabierz Leviathan Scales 
  i Scimitar ze skrzynek. Teraz pokonaj wszystkich ¿o³nierzy blokuj¹cych ci
  drogê do ³odzi podwodnej. W koñcu wejdziesz do œrodka i bêdziesz mia³ do
  czynienia z jeszcze trójk¹ stra¿ników. Po walce zazsave'uj i wejdŸ do 
  pomieszczenia przed tob¹. Mo¿esz z nimi walczyæ, albo wzi¹œæ ch jako 
  zazk³adników. Gdy ci powiem, ¿e s¹ to ci goœcie, z którymi æwiczy³eœ musztrê 
  na 1CD, chyba darujesz im ¿ycie... (odp. 2)
  
  No i wasza ³odka ruszy³a... WejdŸ na fotel i przeczytaj sterowanie (odp. 1.).
  
  Góra - wynurzanie
  Lewo - skrêt w lewo
  Prawo - skrêt w prawo
  Dó³  - zanurzanie
  
  Trójk¹t - Przyspieszenie
  Kwadrat - Torpeda
  X    - Zwalnianie
  
  Czerwona ³ódŸ podwodna ma Huge Materiê i musisz j¹ trafiæ. Mo¿esz zestrzeliæ
  j¹ zaz pomoc¹ torped. Uwa¿aj na inne ³odzie podwodne i miny. Radar 
  wyœwietlaszaz za pomoc¹ R1. Nastêpnie znowu podejdŸ do fotela i ruszaj (odp. 
  2 i odp. 2).
  
  
  -----
  Bu³ka z mas³em... Przytrzymaj przez chwilê trójk¹t, aby przyspieszyæ. 
  Nastêpnie wystrzelaj torpedy (trzykrotnie) i zestrzelisz czerwon¹ ³ódŸ 
  podwodn¹...
  -----
  
  Po misji dostaniesz zawiadomienie od Shinry, ¿e macie siê zg³osiæ na lotnisko 
  Junon. Wynurzycie siê wiêc i znowu bêdziecie na mapie œwiata... Oto jak 
  mo¿esz kontrolowaæ twoj¹ ³odŸ podwodn¹.
  
  O  - wchodzisz na ³ódŸ, p³yniesz do przodu
  X  - wychodzisz z ³odzi, wynurzasz siê
  Mo¿esz wchodziæ i wychodziæ z ³odzi na przybrze¿u, na którym siê przed chwil¹ 
  znajdowa³eœ.
  
  
  Wróæ wiêc teraz do miasta i udaj siê wind¹ na wy¿szy poziom. IdŸ na lotnisko 
  (przejœcie po lewej na górze) i idŸ do przodu. Nagle, zobaczysz jak Gelnika, 
  wojskowy transporter Shinry odlatuje gdzieœ z ostatni¹ Huge Materi¹. 
  Zabieraj¹ j¹ do jedynej rakiety na œwiecie... Rocket Town. WyjdŸ z miasta i 
  ruszaj tam.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Huge Materia Quest - Rocket Town ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Rude                 -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                -----
  
  
  Od miastowych dowiesz siê, ¿e rakieta ma wylecieæ... Biegnij do niej i walcz 
  ze wszystkimi ¿o³nierzami, jacy ci zagrodz¹ drogê. Po trzech walkach 
  przybiegnie Cid i powie, ¿e chce iœæ z wami. Zmieñ wiêc sk³ad dru¿yny i wejdŸ 
  po drabinie na górê. Tam spotkasz Rude'a i dwóch ¿o³nierzy Shinry... Kolejna 
  walka.
  
   ______________________________________________________
  |            Rude              |
  |======================================================|
  |  HP: 9000HP      |   EXP: 4000p      |
  |  MP: 240MP      |   AP:  100p       |
  |             |   Gile: 3840 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   S-mine (czasem)    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Najpierw musisz pokonaæ dwóch ¿o³nierzy Shinry. Nie |
  | s¹ oni trudni, maj¹ po 1300HP. Po ich pokonaniu   |
  | zajmij siê Rude'em. Nie jest on zbyt trudny, jednak |
  | lubi on atakowaæ trzy razy opd rz¹d atakiem "Grand  |
  | Spark" (zabiera ponad 500HP). Jeœli pójdziesz na   |
  | ca³oœæ, to szybko go pokonasz.            |
  |______________________________________________________|
  
  Wbiegnij do rakiety i pokonaj ostatniego stra¿nika. WejdŸ do kabiny pilota. 
  Bêdzie tam ca³a za³oga Cida, która mia³a wyruszyæ w kosmos kilkanaœcie lat 
  temu. Dowiesz siê, ¿e rakieta musi dzia³aæ na auto-pilocie, aby trafi³a w 
  Meteor, jednak coœ siê zepsu³o. Cid powie, ¿e sam poprowadzi rakietê!
  
  Cloud bêdzie chcia³ zatrzymaæ Cida. Huge Materia jest wam w koñcu potrzebna. 
  Jednak Cid powie, ¿e on rozumie moc Staro¿ytnych... Rozumie, ¿e mo¿e im 
  pomóc. Ale on woli postawiæ na technologiê. Dziêki niej polecia³ do nieba, a 
  teraz leci w kosmos. Cid powie, ¿e mo¿ecie opuœciæ rakietê, jednak nagle ona 
  zacznie startowaæ! Palmer wystartuje was w kosmos!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Kosmos... - Rakieta ==-
  
  I tak oto, Cid spe³ni³ swoje marzenie... Jest pierwszym cz³owiekiem w
  kosmosie. Raieta ma trafiæ prosto w Meteor. Nie mo¿ecie zmieniæ kursu przez 
  auto-pilot... Ale w rakiecie znajduje siê kapsu³a ratunkowa. Ale nie 
  pójdziecie tam od razu... Najpierw Huge Materia!
  
  Jest ona w pomieszczeniu po prawej, na górze po drabinie. WejdŸ tam i podejdŸ 
  do Materii. Musicie wpisaæ kod do otworzenia pojemnika. Mo¿esz korzystaæ z 
  kwadrata, trójk¹ta, krzy¿yka i kó³ka. Jednak Cid nie zna kodu, ty te¿ nie. 
  Kod jest czterocyfrowy. Wpisz cokolwiek i zacznie siê 3-minutowe odliczanie 
  do zablokowania Materii!
  
  Podczas wpisywania kodu Cid bêdzie sobie stopniowo go przypomina³, jednak nie 
  mêcz siê... Prawid³owy kod to kó³ko, kwadrat, krzy¿yk, krzy¿yk. Gdy go 
  wpiszesz, Cloud zabierze ostatni¹, czwart¹ Huge Materiê. Wróæ na dó³ do 
  kabiny i idŸ na po³udnie do maszynowni. Gdy tam dojdziesz, biegnij dalej 
  przed siebie... Bum.
  
  Jeden z pojemników z tlenem wybuchnie i zobaczymy... Sherê w pomieszczeniu 
  przed nami! Cid zostanie przygnieciony od³amkiem pojemnika, jednak nie 
  poradzicie sobie z jego usuniêciem.
  
  Cid  - "Nie martwcie siê o mnie, idŸcie sami! Jak siê nie poœpieszycie, 
       wpadniecie na Meteor!"
  Cloud - "Nie zostawiê mojego przyjaciela..."
  Cid  - "Ty ^%#@&%...!
       Nie martw siê o innych, tylko o siebie!"
  Cloud - "Mówi³em, nie zostawiê ciê tu..."
  Cid  - "Jesteœ g³upi. Naprawdê jesteœ g³upi...
       Pojemnik numer 8 wybuch³... Wiêc on naprawdê... Nie by³ sprawny...
       Shera... Mia³aœ racjê. Szkoda, ¿e ci jej nie przyznam."
  Shera - "Nie mów tak Cid."
  Cid  - "Co? Shera!?"
  Shera - "S³ysza³am, ¿e lecisz, wiêc nie mog³am ciê zostawiæ."
  Cid  - "Ty g³upia &$#&%*%&%#!!
       ...Przepraszam."
  
  Po uratowaniu Cida, ca³a czwórka pobiegnie do kapsu³y. Od³¹czycie siê od
  Rakiety i zobaczycie Meteor z bliska... Wy wpadniecie w atmosferê Planety, a 
  Shinra nr. 26 leci prosto do na Meteor... I wybucha.
  
  Ogromna eksplozja, wywo³ana jedynie przez rakietê, nie Materiê. Dla Planety 
  jest jeszcze szansa... Wystraszeni ludzie spojrz¹ siê powoli w górê i... To 
  koniec. Meteor ci¹gle siê zbli¿a. Rakieta zniszczy³a jedynie kawa³ek jego 
  "pow³oki". Nie ma ju¿ ratunku...
  
  
  Akcja wróci na Highwind, gdzie znajduje siê ca³a dru¿yna.
  
  Cloud   - "Plan Rufusa zawiód³..."
  Barret  - "Nawet Shinra... Mia³em nadziejê, ¿e im siê uda."
  Cait Sith - "Mêczyliœmy ich od zawsze... Ale nie by³o innego sposobu. Mo¿e 
         post¹piliœmy Ÿle?
  Red XIII - "Dziwne uczucie, prawda...?"
  Tifa   - "Nie martwcie siê, myœlcie!"
  Cid    - "Hej, dziewczyna ma racjê! Tylko siê martwicie, a przecie¿ zawsze 
         jest jakaœ nadzieja!"
  Barret  - "Zachowujesz siê tak, jakbyœ mia³ jakiœ pomys³. O co chodzi?"
  Cid    - "Myœla³em sobie w kosmosie o Planecie. Myœla³em o niej nawet, gdy 
         kapsu³a ju¿ wyl¹dowa³a w oceanie."
  Cloud   - "Ja te¿ myœla³em... O kosmosie...planecie...oceanie...
         Jakie one s¹ du¿e... Niewa¿ne gdzie pójdê, ci¹gle jestem taki
         ma³y."
  Cid    - "Mo¿e masz racjê.
         Ale ja pomyœla³em o czymœ innym.
         Zawsze uwa¿a³em, ¿e Planeta jest ogromna. Ale gdy obserwowa³em
         j¹ z góry, zauwa¿y³em, ¿e naprawdê jest ma³a. Po prostu dryfuje
         w ciemnoœci... Czu³em siê wtedy bezsilny.
         Poza tym, mamy tu jeszcze Sephirotha, gotowego do ataku.
         Dlatego mówiê, ¿e Planeta jest jeszcze dzieckiem. Ma³ym
         dzieckiem, które boi siê ca³ego kosmosu. I ktoœ musi je chroniæ.
         Rozumiecie? Tym kimœ, jesteœmy my."
  Tifa   - "Cid... To by³o piêkne."
  Barret  - "Nawet ja zrozumia³em o co ci chodzi! Wiêc jaki masz plan?"
  Cid    - "............Jeszcze o tym myœlê."
  
  Wszyscy odejd¹ na swoje miejsca, jednak Red coœ zauwa¿y.
  
  Red XIII - "S³yszeliœcie coœ?"
  
  Us³yszycie g³os Planety... Albo Meteoru.
  
  Cloud  - "Sk¹d wiesz, ¿e to g³os Planety?"
  Tifa   - "Zapomnia³eœ, co mówi³ Bugenhagen?"
  Cloud  - "Bugenhagen..."
  Red XIII - "Leæmy do dziadka! Do Cosmo Canyon!"
  
  
  S³yszeliœcie go, lecimy... Nie! Pamiêtacie o czerwonej ³odzi podwodnej?
  Jeszcze tam jest Huge Materia! Leæ wiêc do Junon, wsiadaj do ³odzi i 
  nurkujemy!
  
  Podczas p³ywania pod wod¹, mo¿esz zazuwa¿yæ jakiegoœ potwora, który
  przypomina... Weapon. Jest to Emerald Weapon i powiem o nim jedno. NIE WALCZ 
  Z NIM DO CHOLERY JASNEJ!!! Jest on teraz po prostu zaa silny jak dla ciebie! 
  Kr¹¿ pod wod¹ tak d³ugo, a¿ znajdziesz czerwon¹ ³ódŸ. Patrz¹c siê na mapê, 
  jest ona w po³udniowo-zachodnim rogu oceanu. Podp³yñ do niej i autoamtycznie 
  przechwycisz Huge Materiê. Teraz dopiero, udaj siê do Cosmo Canyonu.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Na ratunek Planecie - Cosmo Canyon ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir                Full Cure
     Magic Source             Bahamut ZERO
  
  
  Po pierwsze, idŸ do sklepu po prawej stronie wioski, po wejœciu na górê po
  drabinie. Bêdziesz móg³ przejœæ do jego drugiej czêœci, gdzie znajdziesz 
  Materiê Full Cure, Elixir i Magic Source. Mo¿esz iœæ do sklepu z Materi¹ i 
  kupiæ Materiê HP Plus oraz MP Plus, jednak to nie jest obowi¹zkowe. Gdy 
  bêdziesz gotowy, idŸ do Bugenhagena (siedzi w obserwatorium). Cloud zwo³a 
  wszystkich do obserwatorium i spróbujecie tam sobie wszystko przypomnieæ...
  
  Bugenhagen - "Czy widzicie? Czego tak naprawdê szukacie?"
  Cait Sith - "Nie wiem... Nie mo¿e mi nic przyjœæ do g³owy."
  Cloud   - "Jedyne co pamiêtam... To Aeris. Nie, to nie to...
         Nie pamiêtam o niej... Nigdy o niej nie zapomnia³em.
         To nie to... Jakby to uj¹æ...
         Aeris zawsze tu by³a, razem z nami.
         By³a tak blisko, ¿e nie widzieliœmy jej. Co Aeris zrobi³a...
         S³owa, które zostawi³a..."
  Tifa    - "To mi przypomina... Ja te¿ o niej nie zapomnia³am."
  Red XIII  - "...i ja."
  Barret   - "Ja te¿..."
  Cloud   - "Mówi³a, ¿e to tylko ona mo¿e powstrzymaæ Meteor Sephirotha."
  Tifa    - "Ale Aeris ju¿ nie ma..."
  Red XIII  - "Czy mo¿emy kontynuowaæ to, co rozpoczê³a Aeris?"
  Barret   - "Nie jesteœmy Staro¿ytnymi, jeœli o to ci chodzi."
  Cid    - "A co niby specjalnego ta dziewczyna widzia³a?"
  Cloud   - "W³aœnie!"
  Cid    - "Co w³aœnie?"
  Cloud   - "Nie wiemy tego, co wiedzia³a Aeris.
         Ale CO ona wiedzia³a?
         Dlaczego nie ba³a siê Sephirotha?"
  Red XIII  - "Rozumiem... Czyli mówisz, ¿e ona wiedzia³a coœ, czego my nie 
         wiemy?"
  Bugenhagen - "Hmmm... Mo¿e mnie zabierzecie do miasta Staro¿ytnych?"
  Red XIII  - "A chcesz iϾ?"
  Bugenhagen - "No, a co w tym dziwnego? Nawet ja, chcê czasem zobaczyæ œwiat.
         Ciekawe dlaczego teraz... Nie chcia³em wychodziæ od lat."
  Red XIII  - "To pewnie Planeta! Ona ciê wzywa!"
  Cid    - "Tak, hehe, Planeta wzywa... O rany."
  Bugenhagen - "Ho Ho Hooo, chodŸmy ju¿!"
  Cloud   - "Jeszcze jedna rzecz Bugenhagenie. Mamy ze sob¹ Huge Materiê, 
         ale nie chcemy jej na nic nara¿aæ i chcemy, aby by³a w
         bezpiecznym miejscu..."
  Bugenhagen - "Wiêc, zostawimy j¹ na górze. Co ty na to?
         Poka¿ê ci, jak operowaæ obserwatorium. Po prostu ci¹gniesz
         tu..."
  
  
  Gdy wzniesiecie siê na górê, Cloud zostawi tam cztery Huge Materie.
  Niebiesk¹, czerwon¹, zielon¹ i ¿o³t¹. PodejdŸ do niebieskiej i dotknij jej 
  (odp. 1). Us³yszysz Bahamuta... Materie Bahamut i Neo Bahamut zab³ysn¹ w 
  twojej d³oni i nagle pojawi siê król smoków, Bahamut ZERO (w postaci Materii 
  oczywiœcie). Nastêpnie podejdŸ do dowolnej Materii i wybierz odp. 3. 
  Zjedziecie na dó³ i udacie siê teraz do Highwinda. Tutaj radzi³bym ci wybraæ 
  now¹ dru¿ynê i poustawiaæ wszystko, gdy¿ zbli¿amy siê do koñca 2CD. Gdy 
  bêdziesz ju¿ gotowy, udaj siê do Forgotten Capital.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Aeris... - Forgotten Capital ==-
  
  Na rozdro¿u idŸ na prawo i wejdŸ "w" ska³ê po prawej. Pojawi siê wtedy 
  Bugenhagen i podleci do kryszta³u po œrodku. Pobiegnij do niego. Bugenhagen 
  zrozumie, ¿e Staro¿ytni mówi¹ jedno. Gdy nadejdzie czas, musimy znaleŸæ 
  'Holy'. Meteor jest najsilniejsz¹ czarn¹ magi¹, natomiast Holy to 
  najpotê¿niejsza bia³a magia. Tylko ona, mo¿e pokonaæ Meteor. Jeœli dusza, 
  chc¹ca przyzwaæ Holy trafi do Planety, uda siê jej. Meteor, Weapony, wszystko 
  zniknie. Mo¿e nawet my... Jeœli Planeta uzna nas za niebezpieczeñstwo. Musimy 
  siê modliæ do Planety, aby Materia zaczê³a œwieciæ jasnym, zielonym kolorem. 
  Aeris mia³a t¹ Materiê i gdy zmar³a, spad³a ona do wody... Bugenhaagen powie 
  ci, abyœ spojrza³ na napisy wokó³ kryszta³u. Nic z nich nie mo¿ecie 
  zrozumieæ, ale... Drobnym, zwyk³ym drukiem s¹ napisane s³owa. "tam, gdzie nie 
  mo¿e dojœæ œwiat³o" i "klucz". Czyli musicie znaleŸæ miejsce, gdzie nawet 
  œwiat³o nie dochodzi. Tam bêdzie klucz. Opuœæ miasto... I masz trochê czasu 
  dla siebie.
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Klucz, gdzie nie dochodzi œwiat³o - Mapa Œwiata ==-
  
  Na razie, wiemy za ma³o, aby szukaæ klucza. W koñcu, jest wiele miejsc na 
  œwiecie, gdzie nie dochodzi œwiat³o. Mo¿e to byæ pod ziemi¹, jedno z miast, 
  pod wod¹, w Pó³nocnym Kraterze... Przyda siê wiêc przez czas, gdy Bugenhagen 
  bêdzie rozczytywa³ pismo, podbudowaæ trochê twoje postacie. Zacznijmy wiêc 
  zabawê...
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
               ||| C L O U D |||
               +++++++++++++++++++
              =======================
               Przesz³oœæ Clouda
          -----------------------------------------
  
  Czas siê dowiedzieæ wiêcej, o przesz³oœci Clouda......I Zacka. Udaj siê do
  Nibelheim i idŸ do podziemi Rezydencji Shinry. Zobiaczysz flashback, w
  którym Cloud i Zack s¹ zamkniêci w tuback z Mako. Przyjdzie do nich stra¿nik
  z jedzeniem i otworzy tuby. Jednak Zack czeka³ na to. Obezw³adni³ stra¿nika
  i uwolni³ Clouda. Nastêpnie, razem opuœcili Nibelheim.
  
  
  
  Zack - "Hmmm... W³ó¿ mój zapasowy kostium.
       Mo¿e nie pachnie ³adnie, ale nie narzekaj.
       No, nawet nieŸle wygl¹dasz w nim.
       Có¿..."
  
  Z³apali ciê¿arówkê do Midgar... I ruszyli w drogê.
  
  Zack   - "Hej, stary! Bêdziemy nied³ugo w Midgar?"
  Kierowca - "Cicho tam! Cieszcie siê, ¿e zabra³em was ze sob¹!"
  Zack   - "Cloud, co chcesz zrobiæ, jak trafimy do Midgar?"
  Cloud  - "........."
  Zack   - "Ja wiem co zrobiê. Wiem, gdzie w Midgar bêdê móg³ znaleŸæ
        chwilowe schronienie.
        Nie, chwila... Jej matka, te¿ tam mieszka.
        Wiêc to odpada..."
  Cloud  - "........."
  Zack   - "Tak, muszê zmieniæ mój plan!
        Hmmm...
        Nie wa¿ne co zrobiê, najpierw potrzebujê pieniêdzy...
        ...Mo¿e za³o¿ymy interes? Ale co moglibyœmy robiæ?
        Hej, Cloud. Uwa¿asz, ¿e by³bym w czymœ dobry?
        Hej, stary! Masz jak¹œ propozycjê pracy dla mnie?"
  Kierowca - "Jesteœ jeszcze m³ody, co nie?
        Znajdziesz sobie jeszcze jak¹œ dobr¹ pracê!
        Musisz próbowaæ wszystkiego, gdy jesteœ m³odym."
  Zack   - "Próbowaæ wszystkiego... £atwo mu mówiæ.
        ...
        ...
        ...
        WIEM!
        Oczywiœcie!
        Wiem du¿o i mam umiejêtnoœci, których nie maj¹ inni!
        Wiem co zrobiê!
        Bêdê najemnikiem!
        Tak, dziêki stary!"
  Kierowca - "Hej, czy ty mnie w ogóle s³uchasz?"
  Zack   - "Zostanê najemnikiem i nie zmieniê tej decyzji.
        Nudne misje, niebezpieczne misje... Wszystko dla pieniêdzy.
        Bêdê bogaty!"
        A ty Cloud? Co TY zamierzasz zrobiæ?"
  Kierowca - "Czekaj, Ÿle mnie azarozumia³eœ... Echh..."
  Cloud  - "u...uhhh......"
  Zack   - "Tylko ¿artujê... Nie opuszczê ciê tak.
        ...Jesteœmy przyjació³mi, prawda?
        Najemnicy, Cloud. W³aœnie nimi bêdziemy.
        Rozumiesz?"
  
  Po kilku godzinach podró¿y, traficie w góry. Jednak ¿o³nierze Shinry was
  namierz¹. Zack zacznie z nimi walczyæ, jednak nie ma on szans przeciwko 
  karabinowi. Padnie na ziemiê i jeden z ¿o³nierzy strzeli jeszcze kilkukrotnie 
  w jego cia³o...
  
  ¯o³nierz - "A co robimy z tym drugim?"
  Cloud  - "...Ah...ughhhh......"
  Sier¿ant - "...Zapomnijcie o nim. ChodŸmy st¹d."
  
  ¯o³nierze odejd¹, zostawiaj¹c bezradnego Clouda. Zacznie padaæ deszcz i Cloud 
  podejdzie do cia³a Zacka, zabieraj¹c jego miecz. Nastêpnie kamera poka¿e 
  wielkie miasto œrodka... Midgar.
  
  ...Wrócimy do Rezydencji Shinry. PodejdŸ do tub, w których znajdowa³eœ siê
  razem z Zackiem. Na twojej jest napisane "Wydostañmy siê st¹d...", a na jego 
  "Pora jedzenia, to nasza szansa!". Nastêpnie idŸ na ty³y biblioteki. W 
  ksi¹¿kach, znajduj¹ siê raporty o tobie i Zacku...
  
  "Raport nr. 1
   Dzieñ X Miesi¹c X
   Dwójka uciekinierów zosta³a znaleziona blisko Midgar."
  
  "Raport nr. 2
   Opis uciekinierów podczas ich z³apania.
   A. By³y cz³onek SOLDIER/numer ( )
    Nie oddzia³uje, ani na energiê Mako, ani na Jenovê.
   B. ¯o³nierz/numer ( )
    Reakcja na Jenovê wykryta."
  
  "Raport nr. 3
   Opis wydarzeñ podczas z³apania.
   A. Zastrzelony, gdy siê opera³.
   B. Uciek³ podczas ³apania A."
  
  "Raport nr. 4
   Inne.
   Nie wiemy, gdzie obecnie znajduje siê B. Jednak nie musimy rozpocz¹æ jego
   poszukiwañ, gdy¿ nie mo¿e on zrównowa¿yæ swojej podœwiadomoœci. Czekamy na
   dalsze rozkazy."
  
  
              =======================
                 Omnislash  
          -----------------------------------------
  
  Ostatni limit mo¿esz zdobyæ na Battle Arena w Gold Saucer. Musisz zdobyæ tam 
  32 tysi¹ce BP, aby kupiæ ten limit. Aby zdobyæ tyle GP, musisz wykonaæ
  œrednio cztery "rundki" na Battle Arena, bior¹c pod uwagê, ¿e œrednio 
  dostajesz ok. 10 tysiêcy BP.
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
                ||| T I F A |||
               +++++++++++++++++++
              =======================
                Premium Heart
          -----------------------------------------
  
  Aby zdobyæ ostatni¹ broñ dla Tify, musisz najpierw dostaæ siê do Midgar. Jak 
  to zrobiæ? Poproœ goœcia w namiocie o szukanie "Good Treasure" i kop pod 
  nosem samolotu (nad tym goœciem, który wykopuje coœ na dole ekranu). 
  Powinieneœ znaleŸæ Key Item, Key to Sector 5. Teraz ruszaj z nim do Midgar...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Slumsy - Midgar ==-
  
  Po wejœciu do miasta, powinieneœ znajdowaæ siê przy koœció³ku Aeris. 
  Zobaczysz tam jej ducha... Nastêpnie wyjdŸ i udaj siê do Wall Market (tylko 
  tam masz coœ do roboty). WejdŸ do budynku oznaczonego "ITEM". Mo¿esz teraz 
  zabraæ st¹d Premium Heart, ostateczn¹ broñ dla Tify. W sklepie z broni¹ na 
  pó³nocnym ekranie mo¿esz kupiæ "coœ" za 129 tysiêcy gili! Jest to Sneak Glove 
  i dziêki temu, masz wiêksz¹ szansê na ukradniêcie czegoœ, podczas 
  skorzystania z komendy Steal. Mo¿esz ju¿ opuœciæ miasto...
  
  
              =======================
              Final Heaven - Zangan
          -----------------------------------------
  
  Po pierwsze, musisz mieæ Tifê w dru¿ynie. Teraz udaj siê do Nibelheim i idŸ 
  do domu Tify. WejdŸ na piêtro i zagraj na pianinie nastêpuj¹c¹ piosenkê:
  
  "Do, re, mi, ti, la. Do, re, mi, so, fa. Do, re, do."
  
  Czyli:
  
  K - kwadrat
  T - trójk¹t
  
  X, K, T, L1+T, L1+K. X, K, T, L1+X, O. X, K, T.
  
  
  Wtedy Tifa powie, ¿e w nutach do tej piosenki coœ jest.
  
  "Tifa, co siê sta³o z naszym miastem?
   Czy to tylko iluzja, czy sen?
   Nie, to nic z tych rzeczy.
   Pamiêtam, gdy próbowa³em wydostaæ ludzi z p³omieni, ale nie mia³em si³y.
   Ze z³oœci, ruszy³em do reaktora, aby zabiæ Sephirotha.
  
   Ale nigdzie go nie mog³em znaleŸæ.
   By³aœ tam jednak ty, zupe³nie wykoñczona.
   Poczu³em, ¿e teraz nie muszê szukaæ Sephirotha, tylko ¿e muszê ratowaæ
   ciebie. W œrodku by³o jeszcze kilku innych, ale mog³em uratowaæ tylko
   ciebie.
  
   Gdy wychodzi³em z reaktora, przyby³y jednostki Shinry.
   Pamiêtam naukowca o imieniu Hojo, który nimi kierowa³.
   Zarz¹dzi³, aby zabrano wszystkich ¿ywych do eksperymentów.
   Nie wiem o co mu chodzi³o, ale nie mog³em pozwoliæ, aby ciê dorwa³.
  
   Razem z tob¹ na ramieniu, wyruszy³em na dó³ góry Nibel do maista.
   Wiele razy musia³em rzuciæ Cure na ciebie.
  
   Postanowi³em wtedy ruszyæ do Midgar, aby znaleŸæ doktora.
   Moje czary Cure nie starczy³y dla ciebie.
  
   W koñcu ruszy³em do Midgar. Musia³em tam poszukaæ doktora,
   któremu móg³bym zaufaæ. Bojê siê o ciebie i nie mogê zostaæ w jednym miejscu
   na d³ugo. Czy nic ci nie jest? Czy dobrze siê miewasz?
  
   Ciekawe, ile lat ju¿ minê³o od tego wypadku...
   Gdy teraz wróci³em do miasta, nie mog³em w to uwierzyæ!
   Ca³e miasto wygl¹da³o jak przed tragedi¹, jednak wszêdzie byli ludzie w
   czarnych p³aszczach...
  
   Ca³e miasto stoi za Shinr¹, jednak nie jestem z nimi.
   Mo¿esz zrozumieæ, ¿e porzuci³em moje miasto, ale nie chcê mieæ nic wspólnego
   z Shinr¹. Chyba mój czas siê koñczy...
  
   Pewnie znajdziesz ten list. I to jest prezent dla ciebie. Pewnie siê przyda.
   Nie mogê ju¿ nawet skakaæ. Ale mam nadziejê, ¿e ty bêdziesz dalej æwiczyæ i 
   utrwalaæ to, czego ciê kiedyœ nauczy³em.
  
   Dla mojej najlepszej studentki, od Zangana."
  
  Po przeczytaniu listu, znajdziesz Final Heaven, ostatni limit dla Tify.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
               ||| Y U F F I E |||
               +++++++++++++++++++
              =======================
                Materia Steeler
          -----------------------------------------
  
  Ruszaj na zachodni kontynent i wyl¹uj ko³o miasta na pó³nocy. WejdŸ do niego,
  ale Yuffie was zatrzyma... Powie, ¿e dalej jest niebezpiecznie... A nastêpnie 
  zaatakuj¹ was ¿o³nierze Shinry! Yuffie ucieknie, a ¿o³nierze ciê zaatakuj¹. 
  Szybko ich pokonasz, jednak czegoœ brakuje podczas walki... Materia! Nie 
  macie ¯ADNEJ Materii!!! Oka¿e siê, ¿e Yuffie ukrad³a wam ca³¹ Materiê... -_-
  
  WejdŸ do miasta. Jest to...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Shinobi - Wutai ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Rapps                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Hairpin               MP Absorb
     Magic Shuriken            Steal as well
     Swift Bolt
     Elixir
     Dragoon Lance
     Oritsuru
  
  
  Od razu po wejœciu do miasta, zauwa¿ycie jak Yuffie wam ucieknie. I nie
  wiecie gdzie... IdŸ na zachód miasta i idŸ do budynku, ko³o którego jest 
  wielki dzban. Nigdy nie zgadniesz, kto tam jest... Turksi. Elena bêdzie 
  chcia³a walczyæ, ale Rude i Reno j¹ powstrzymaj¹. Powiedz¹ ci, ¿e maj¹... 
  Wakacje. WyjdŸ z baru i idŸ do budynku na pó³nocy, od miejsca w którym 
  obecnie jesteœ. Zabierz ze skrzynki Materiê MP Absorb, tylko po to... Aby 
  Yuffie ci j¹ ukrad³a. To zaczyna byæ wkurzaj¹ce...
  
  WyjdŸ ze sklepu i idŸ do budynku na wschodzie (by³eœ ko³o niego po wejœciu do 
  miasta). Gdy porozmawiasz z osobami w domu, powiedz¹ ci, ¿e jakaœ dziewczyna 
  tu wpad³a... Ciekawe gdzie mo¿e byæ... Jeœli nie za parawanem. Gdy j¹ 
  odkryjecie znowu ucieknie.
  
  IdŸ teraz w kierunku baru i powinieneœ zauwa¿yæ, ¿e dzban który stoi obok siê 
  trochê trzêsie... Twoja dru¿yna zazblokuje jedyne drogi ucieczki, a Cloud 
  uderzy kilka razy w niego i poka¿e siê Yuffie. Zaprowadzi was do miejsca, w 
  którym jest Materia, a my zobaczymy jak ¿o³nierze Shinry wchodz¹ do baru. 
  Oka¿e siê, ¿e ktoœ jest poszukiwany... ¯o³nierze i Elena pójd¹ na 
  poszukiwania JEGO. A akcja wróci do Clouda.
  
  IdŸ za Yuffie. Gdy siê zatrzyma, powie ci, dlaczego zabra³a Materiê. Wutai, 
  by³o kiedyœ wspania³ym miastem... A teraz jest atrakcj¹ turystyczn¹. Gdyby 
  mia³a Materiê, mog³aby wyzwoliæ Wutai. Powie ci, abyœ poci¹gn¹³ za lew¹ 
  dŸwigniê na œcianie. Na twoj¹ dru¿ynê spadnie wielka klatka, nie wa¿ne KTÓR¥ 
  dzwigniê poci¹gniesz! Poci¹gnij dŸwigniê z powrotem i wyjdŸ z tego 
  pomieszczenia, a¿ wyjdziesz na zewn¹trz. IdŸ w kierunku wielkiego budynku, na 
  pó³nocnym-zachodzie miasta (nowy ekran).
  
  WejdŸ do budynku po prawej. W pomieszczeniu przed tob¹ mo¿esz siê przespaæ. 
  Na zazchodniej œcianie, jest tak¿e ukryte przejœcie, którym dojdziesz do 
  skrzynki z Magic Shuriken. Gdy pójdziesz na prawo, wejdŸ do pokoju bli¿ej 
  ciebie. Na po³udniowej œcianie jest ukryte przejœcie, dziêki któremu 
  dojdziesz do skrzynki z Hairpin. Wróæ na korytarz i wyjdŸ st¹d.
  
  "Z nudów", walnij w gong po lewej stronie. Pojawi siê sekretne przejœcie... 
  IdŸ tam i w œrodku zobaczysz jak jakiœ ninja porwa³ Yuffie. Zobaczysz tam 
  te¿... Starego kumpla... Don Corneo. Porwa³ on nie tylko Yuffie, ale i Elenê! 
  Gdy ucieknie, zabierz Swift Bolt i Elixir ze skrzynek. Nastêpnie biegnij po 
  schodach za nim. Otocz¹ go ¿o³nierze Shinry, jednak zdecyduj¹, ¿e to TY 
  jesteœ wa¿niejszym celem i rozpocznie siê kolejna walka. Nie bêdziesz mia³ 
  k³opotów...
  
  Coreno ucieknie... Biegnij przed siebie i wyjdŸ na zewn¹trz (wiesz ju¿ gdzie 
  jesteœ). Zobaczysz Turksów. Reno i Cloud zgodz¹ siê "nie przeszkadzaæ" sobie, 
  podczas pogoni za Corneo. Reno powie, ¿e Corneo zabra³ dziewczyny do 
  najwy¿szzego miejsca... Góra Da-Chao. IdŸ na po³udnie, a na kolejnym ekranie 
  na pó³noc w góry.
  
  Na miejscu czekaj¹ ju¿ Reno i Rude. Rozdziel¹ siê oni, a ty najpierw 
  pobiegnij za Renem. Na kolejnym ekranie idŸ na prawo i porozmawiaj z Reno. 
  Pobiegnie on szukaæ gdzie indziej, a ty wróæ na poprzedni ekran i idŸ na 
  lewo. IdŸ za Rude'm do jaskinii. Zabierz ze skrzynki Dragoon Lance. P³omienie 
  nie pozwalaj¹ Rude'owi przejœæ i ten wyjdzie, jednak... Ty powinieneœ mieæ 
  Key Item, Leviathan Scales. Mog¹ one ugasiæ ca³y ogieñ w tej jaskinii! Zrób 
  to i w skrzynkach znajdziesz jeszcze Oritsuru i Materiê "Steal as well". 
  WyjdŸ z jaskinii i idŸ na pó³noc. Bêdzie tam Reno, ale nie Corneo... IdŸ 
  przez dwa ekrany na po³udnie. Zobaczysz tam Yuffie i Elenê przywi¹zane do 
  jednej z g³ów, a Corneo wybiera swoj¹ now¹ "dziewczynkê"... Bêdzie to Yuffie 
  (facet nie ma gustu...). Na szczêœcie Cloud mu przeszkodzi i Corneo wyœle na 
  ciebie Rappsa, swoj¹ now¹ maskotkê!
  
   ______________________________________________________
  |            Rapps             |
  |======================================================|
  |  HP: ok 6000HP    |   EXP: 3200p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  33p       |
  |             |   Gile: 20000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Peace Ring       |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Brak Materii... Jednak od czego ataki fizyczne i   |
  | przedmioty? Wystarczy kilka ciosów i za³atwione.   |
  | Rapps atakuje za ok. 400HP i czasem jego ataki daj¹ |
  | status Poison.                    |
  |______________________________________________________|
  
  
  Corneo nie bêdzie chcia³ umieraæ, wiêc znowu siê ciebie spyta...
  
  Corneo - "Dlaczego ktoœ taki jak ja, porywa swoj¹ przysz³¹ ¿onê i nara¿a j¹ 
       na œmieræ!?"
  Cloud - "Bo jest gotowy umrzeæ" (odp. 1)
       "Bo jest pewien, ¿e wygra" (odp. 2 - "prawid³owa")
       "Bo nie wie co robi" (odp. 3)
  
  Po wybraniu jakiejkolwiek odpowiedzi, Yuffie i Elena zostan¹ przekrêcone do 
  góry nogami i Corneo bêdzie gotów wcisn¹æ jeden przycisk i zwolniæ je z 
  uœcisku, a wtedy... Przyjdzie Reno i zagada Corneo, a Rude rzuci w niego 
  kamyk, przez co Don straci równowagê... I trzymaj¹c siê za pos¹g uchroni siê 
  przed spadniêciem. Wtedy podejdzie do niego Reno, gotowy stan¹æ na jego 
  d³oniach.
  
  Reno - "To potrwa chwilê, wiêc s³uchaj.
      Jak myœlisz, dlaczego po³¹czyliœmy siê z nimi, tylko po to, aby ciê
      znaleŸæ?"
  
  Poda ci takie same odpowiedzi jak Corneo tobie i Don odpowie, ¿e s¹ pewni 
  wygranej... Przegra³... I spada. Jeden z g³owy.
  
  Reno - "Prawid³owa odpowiedŸ to..."
  Rude - "...bo to nasza robota."
  
  Nagle, zadzwoni komórka Reno... Koniec wakacji, nowe zadanie. ZnaleŸæ Clouda. 
  Twoja dru¿yna ju¿ bêdzie gotowa do walki, ale Reno jeszcze zrezygnuje z 
  walki. Zdejmiecie Yuffie i Elenê i to koniec wspó³pracy jak na razie. Yuffie 
  odda wam Materiê... Szkoda, ¿e w z³ej kolejnoœci.
  
  Dru¿yne odejdzie od Yuffie, zostawiaj¹c j¹ ze swoim monologiem... Odda wam 
  ona jeszcze Materiê MP Absorb i razem wyruszycie w dalsz¹ podró¿.
  
  
  
              =======================
                  Pagoda
          -----------------------------------------
  
  IdŸ do Wutaj maj¹c Yuffie w dru¿ynie (i ukoñczaj¹c poprzedni quest). 
  Wyekwipuj j¹ w najsilniejsz¹ Materiê i ruszaj na pó³nocny-zachód, do 
  wielkiego budynku. Jest to Pagoda. Na jej dolnym poziomie odpowiedz, ¿e 
  Yuffie bêdzie siê wspinaæ na górê. Na ka¿dym poziomie, jest jeden przeciwnik. 
  Tutaj, jest nim Gorky.
  
  Gorkii
  ---------
  S³aby przeciwnik, ma 3000HP. Wystarczy kilka czarów. Po walce dostaniesz 
  X-Potion.
  ---------
  
  IdŸ na kolejne piêtro, gdzie czeka na ciebie Shake. Wybierz pierwsz¹ 
  odpowiedŸ i zaczynasz walkê!
  
  Shake
  ---------
  Ma on 4000HP i ¿adnych specjalnych ataków. Po walce dostaniesz Turbo Ether.
  ---------
  
  Na kolejnym piêtrze, czeka na ciebie Chekhov. Wybierz odpowiedŸ pierwsz¹ i 
  zaczynaj!
  
  Chekhov
  ---------
  5000HP, kontratakowanie atakiem parali¿uj¹cym i absorbuj¹cym energiê. Przyda 
  ci siê Ribbon. Po walce - Ice Ring.
  ---------
  
  Czas na kolejne piêtro, gdzie przebywa Staniv. Pierwsza odpowiedŸ i kolejna 
  walka.
  
  Staniv
  ---------
  Teraz 6000HP... I nic niebezpiecznego. £atwa walka. Dopiero pod koniec walki, 
  Staniv skontratakuje jeden z twoich ciosów atakiem typu Quake. Jednak zabiera 
  on tylko 500HP. Po walce dostajesz Elxir.
  ---------
  
  Na czwarty poziom przyjd¹ wszyscy twoi poprzedni przeciwnicy, wiêc mo¿esz ju¿ 
  iœæ na ostatnie, pi¹te piêtro... Czeka tam Godo... Ojciec Yuffie!
  
  Godo
  ---------
  Jego ataki to... S³aby atak fizyczny (200HP), Bio2 (500HP + Poison), Trine 
  (1000HP - Enemy Skill). Ma 10000HP, jednak nie powinien byæ trudny. Pod 
  koniec walki jednak, zacznie siê uleczaæ i atakowaæ Demi3 i Drain. Musisz 
  wstedy bardzo uwa¿aæ i szybko go wykoñczyæ. Po walce dostaniesz 5000EXP, 
  60AP, 40000 Gili i All Creation, ostatni limit dla Yuffie.
  ---------
  
  Po walce, tak samo Godo, jak i Yuffie bêd¹ wycieñczeni. Jednak oboje bêd¹ siê 
  œmiaæ i Godo da waszej dru¿ynie Materiê Leviathan.
  
  Godo - "Si³a bez determinacji nic nie znaczy...
      A determinacja bez si³y jest bezu¿yteczna!"
  
  Godo poprosi nasz¹ dru¿ynê, abyœmy zabrali Yuffie ze sob¹. Wszyscy opuœcicie 
  Pagodê... Mo¿esz ju¿ wyjœæ z Wutai.
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
              ||| V I N C E N T |||
               +++++++++++++++++++
              =======================
               Jaskinia Lucrecii
          -----------------------------------------
  
  
  Mo¿emy siê pokusiæ o zdobycie jego ostatecznej broni i limitu. Po pierwsze,
  musisz mieæ Vincenta w dru¿ynie. Udaj siê do ³odzi podwodnej i zanurkuj. 
  Nastêpnie, udaj siê do zatoki nad Costa del Sol. Tam, powinieneœ zauwa¿yæ 
  d³ugi tunel. P³yñ prosto, a¿ bêdziesz siê móg³ wynurzyæ. Zrób to i wyjdŸ z
  ³odzi, a nastêpnie podejdŸ do wodospadu. Znajdziesz siê w ukrytej
  jaskinii...
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== ??? - Jaskinia za wodospadem ==-
  
  "Sephiroth..."
  
  Vincent - "Ten g³os... To niemo¿liwe.
        Lucrecia...?"
  Lucrecia - "Vincent......?"
  Vincent - "Lucrecia!"
  Lucrecia - "Nie zbli¿aj siê!"
  
  Zobaczymy scenê z przesz³oœci, podczas której Hojo, Gast i Lucrecia wchodz¹ 
  do Rezydencji Shinry, a Vincent stoi oprzy wejœciu. Nastêpnie rozmawia z 
  Lucreci¹, a ona ucieka z miasta. Po pewnym czasie wraca i Vincent widzi, jak 
  Gast j¹ pociesza. Przez to, traci nadziejê na wspoln¹ przysz³oœæ.
  
  Vincent - "Jeœli jest szczêœliwa, to dobrze..."
  
  Nastêpnie, ujrzymy scenê w podziemiach Rezydencji Shinry. Gast i Vincent 
  k³oc¹ siê o Lucreciê.
  
  Vincent - "Sprzeciwiam siê! Dlaczego eksperymentowaæ na ludziach!?"
  
  "Po tym, Lucrecia urodzi³a dziecko. Nazwano je... Sephiroth."
  
  Zobaczymy, jak Lucrecia zas³abnie w pokoju hotelowym. Wrócimy do Gasta i 
  Vincenta w podziemiach Rezydencji Shinry. Gast strzela do Turksa, zabijaj¹c 
  go. Nastêpnie eksperymentuje na nim i gdy Vincent siê budzi, zmienia siê w 
  potwora...
  
  "To cia³o.. Jest moj¹ kar¹.
   Nie mog³em powstrzymaæ Gasta i Hojo.
   Lucecia.. Nie mog³em.
   Mog³em siê tylko patrzyæ. To moja kara..."
  
  Akcja wróci do jaskinii.
  
  Vincent - "Lucrecia... Ty ¿yjesz."
  Lucrecia - "Chcia³am znikn¹æ... Nie mia³am nikogo... Chcia³am umrzeæ...
        Ale komórki Jenovy nie pozwalaj¹ mi umrzeæ...
        Ostatnio, czêsto œni mi siê Sephiroth, moje drogie dziecko...
        Od kiedy siê urodzi³, nigdy go nie trzyma³am na rêkach.
        Ani razu... Nie mogê byæ jego matk¹. To, mój grzech...
        Nie!!! Nie podchodŸ do mnie!
        Vincent...... Powiedz mi..."
  Vincent - "...Co?"
  Lucrecia - "Czy Sephiroth jeszcze ¿yje?
        S³ysza³am, ¿e umar³ piêæ lat temu, ale tak czêsto go widzê w
        snach... I wiem, ¿e fizycznie, nie mo¿e tak ³atwo umrzeæ...
        Proszê Vincent, powiedz mi..."
  Vincent - "Lucrecia... Sephiroth nie ¿yje."
  
  Opuœcicie jaskiniê... To pierwszy krok, do zdobycia ostatecznej broni i 
  limitu dla Vincenta.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  I powracamy do gry. Chyba czas ju¿ zdobyæ ten klucz... Ruszaj do ³odzi 
  podwodnej i p³yñ w kierunku Miasta Staro¿ytnych. Gdy nie bêdziesz ju¿ móg³ 
  p³yn¹æ dalej, zanurkuj pod wodê i szukaj tunelu, który znajduje siê pod 
  pó³nocnym kontynentem. Znajdziesz tam... Coœ. Analiza tego przedmiotu wyka¿e, 
  ¿e ma kilka tysiêcy lat. Jest to to, czego szukaliœcie. Klucz do tajemnicy 
  Staro¿ytnych... Wracaj z nim do Forgotten Capital i daj go Bugenhagenowi. Ten 
  postawi go w specjalnej pozytywce i nagle z góry obleje was ogromna fala 
  wody.
  
  Na szczêœcie Cloud sta³ trochê dalej i nic mu siê nie sta³o. Razem z 
  Bugenhagenem wejdziecie do œrodka i zobaczycie hologram... Hologramowe 
  nagranie kryszta³u. Zobaczycie, jak Sephiroth zabi³ Aeris i Holy wypad³a z 
  jej w³osów... I œwieci³a na zielono! Czyli dusza Aeris dotar³a do Planety z 
  proœb¹ wezwania Holy.
  
  Cloud - "Aeris zostawi³a nam nadziejê...
       Ale kosztowa³o to jej ¿ycie.
       Jej przysz³oœæ..."
  
  Jednak dlaczego Holy ju¿ nie zadzia³a³o? Powinno ju¿ zostaæ wezwane. Ale ktoœ 
  go zatrzymuje... Sephiroth.
  
  WyjdŸ na zewn¹trz hologramu. Zadzwoni twoja komórka.
  
  Cait Sith - "Shhh... (przepraszam, ale musia³em zadzwoniæ)"
  Cloud   - "Co siê sta³o?"
  Cait Sith - "Pamiêtasz, jak Armata Junon zniknê³a? Tak naprawdê, Rufus j¹ 
         przesun¹³."
  Cloud   - "Przesun¹³? Przecie¿ to jest ogromne! Chwila... Dlaczego?"
  Cait Sith - "Rufus chce ni¹ zniszczyæ Sephirotha!
         Armata dzia³a na Huge Materiê. Ale ona zosta³a ju¿ wykorzystana 
         przy rakiecie. Wiêc skoro w Junon by³a niepotrzebna, zosta³a 
         usuniêta. Przesuniêto j¹ tam, gdzie Materia... Nie, gdzie jest 
         energia Mako."
  Cloud   - "Czyli...!"
  
  Zobaczymy FMV, jak helikoptery patroluj¹ montowaniu Sister Ray, czyli Armaty 
  Junon w Midgar. Jest ona wycelowana prosto na Sephirotha...
  
  Rufus powie Reeve'woi, ¿e jego zadaniem jest ustawiæ poziom energii Mako dla 
  Armaty. Jednak i tak trzeba j¹ ustawiæ na maksa... Jeœli Sephiroth zostanie 
  tak zniszczony, Meteor te¿ mo¿e znikn¹æ... 
  
  Opuœæ teraz jak najszybciej miasto i wsiadaj do Highwinda...... Trzêsienie
  ziemi! To Weapon!!! Z wody ko³o miasta Staro¿ytnych wynurzy siê Diamond 
  Weapon i powoli rusza na... Midgar! Akcja wróci na Highwind.
  
  Ca³y statek zacznie siê dziwnie zachowywaæ... To Cait Sith "nadaje" na 
  specjalnej czêstotliwoœci. Sister Ray móg³by powstrzymaæ Weapona, ale nie 
  jest jeszcze gotowy. Marlene jest bezpieczna... Cait i Barret zaczn¹ siê 
  k³óciæ o wybuchy Reaktorów przez AVALANCHE. Cloud zadecyduje, ¿e sami 
  pokonaj¹ Weapona! Nie mo¿ecie go zaatakowaæ z powietrza, wyl¹duj na l¹dzie i 
  czekaj... A gdy Weapon trafi na l¹d, attack!
  
  
   ______________________________________________________
  |          Diamond Weapon           |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: 35000p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  3500p      |
  |             |   Gile: 25000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Rising Sun    | Przedmioty po walce:   |
  |             |   -------------     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Z Materi¹ jak¹ obecnie posiadasz, jest to ³atwa   |
  | walka. Pamiêtaj o Alexandrze, Bahamutach, czarach  |
  | trzeciego stopnia i zwyk³ych limitach. Jego ataki  |
  | zabieraj¹ 750HP. Gdy zabierzesz mu ok. 10000HP,   |
  | rozpocznie odliczanie ("Countdown"). Odlicza od   |
  | trzech do zera i gdy skoñczy, zaatakuje ciê atakiem |
  | Diamond Flash, które obni¿y HP wszystkich postaci do |
  | stanu krytycznego. Wtedy wystarczy chwilê poczekaæ  |
  | i Weapon skoñczy walkê z nami.            |
  |______________________________________________________|
  
  Weapon odwróci siê do nas ty³em i zacznie powoli iœæ do Midgar. Cait Sith 
  zadzwoni do was, abyœcie szybko wracali na Highwind,bo Sister Ray zoastaje 
  odpalone!
  
  Heidegger - "Hah, hah, hah, Panie Prezydencie, dzia³o Syster Ray mo¿e zostaæ 
         odpalone!"
  Scarlet  - "Hah, hah, hah! Zaczynamy?"
  Rufus   - "......Ognia."
  
  Dzia³o zostaje na³adowane energi¹ pochodz¹c¹ ze wszystkich Reaktorów Mako i 
  gdy Midgar traci elektrycznoœæ, Sister Ray odpala ogromn¹ porcjê energii Mako 
  prosto w Weapona. Jednak to nie koniec... Weapon wyczuwa niebezpieczeñstwo i 
  odpala masê pocisków prosto na energiê Mako, jednak ¿aden pocisk nie trafi³ i 
  Mako wbija siê prosto w cia³o Weapona, odrzucaj¹c go. Jednak energia leci 
  dalej, prosto do Pó³nocnego Krateru na barierê! ...Kompletniê j¹ niszcz¹c.
  
  Operator - "Sir, Weapon zosta³ pokonany! Bariera zniknê³a!"
  Rufus  - "......"
  Operator - "Sir! Ogromna masa energii kieruje siê prosto na Midgar!"
  
  Pociski Weapona nie trafi³y w pocisk Mako, ale lec¹ dalej... Prosto na 
  dowództwo Shinry... Zabijaj¹c Rufusa.
  
  Cloud - "Co siê dzieje z... Sephirothem?
       Pó³nocny Krater... Lecimy!"
  
  Leæ nad Pó³nocny Krater. To prawda... Bariera zniknê³a. Statek mo¿e wyl¹dowaæ 
  w œrodku, ale Cait Sith was zatrzyma.
  
  Cait Sith - "Scarlet! Heidegger! Co siê dzieje!?"
  Heidegger - "Dziwne... Komórka Prezydenta nie dzia³a!"
  Reeve   - "Prezydent... Sister Ray!"
  Scarlet  - "Ha, ha, ha, co jest Reeve? Dziwnie siê zachowujesz."
  Reeve   - "To niewa¿ne! Wydajnoœæ Reaktorów siê zwiêksza!"
  Scarlet  - "Co? Tak nie mia³o byæ!
         Po strzale musi odpocz¹æ przez 3 godziny, albo nast¹pi wybuch!
         Reeve, wy³¹cz maszyny!"
  Reeve   - "Nie mo¿emy, nie odpowiadaj¹!"
  Operator - "Ktoœ operuje Reaktorami z komputera g³ównego, nie mamy nad nimi 
         kontroli!"
  Reeve   - "Komputer g³ówny? Kto!?
         Heidegger, skontaktuj siê z komputerem!"
  Heidegger - "Co? Dlaczego mi rozkazujesz!?"
  Reeve   - "Nie obchodzi mnie to, daj mi komórkê!"
  
  Akcja przeniesie siê na górê Sister Ray, do komputera g³ównego. A tam...
  
  Hojo - "Ha, ha, ha... Tylko poczekaj Sephiroth.
       Dam ci tyle Mako, ile chcesz."
  Reeve - "Hojo, STÓJ! Armata... Nie, Midgar jest w niebezpieczeñstwie!"
  Hojo - "Ha, ha, ha... Jeden, czy dwa Midgary? To ma³a cena."
  Reeve - "Hojo! HOJO......!!!"
  Hojo - "Poka¿ mi......Sephiroth. Jesteœ blisko... Pokonaj bariery natury... 
       Ha, ha, ha... Nawet technika nie jest potê¿niejsza... Muszê to
       przyznaæ. Tylko...poka¿ mi... Ha, ha, ha..."
  
  Hojo sam odpali Sister Ray, nikt go nie mo¿e powstrzymaæ.
  
  Barret - "To koniec Reeve, nie musisz ju¿ tego ukrywaæ."
  Cloud - "Nie mo¿esz zatrzymaæ pracy Reaktorów?"
  Reeve - "...Nie mo¿emy nic zrobiæ."
  Barret - "Jesteœ z Shinry, dlaczego nie mo¿esz nic zrobiæ!?"
  Reeve - ".........
       Jeœli teraz wy³¹czymy Reaktory, ca³e miasto zginie!"
  Cid  - "Nie mo¿ecie odci¹æ dop³ywu Mako do Armaty?"
  Reeve - "To nie takie proste jak ci siê wydaje...
       Reaktory maj¹ dodatkow¹ œcie¿kê energii pod ziemi¹.
       Gdy zamkniemy g³ówny dop³yw Mako, Reaktory wybuchn¹...
       Wybuch bêdzie o wiele silniejszy ni¿ t en, gdy wybuch³ Reaktor
       numer 1!"
  
  Sephiroth... Nie terazz. Najpierw musicie powstrzymaæ Hoja.
  
  Reeve   - "Chyba Cloud i reszta tu lec¹. Nie wchodŸcie im w drogê!"
  Heidegger - "Ghaa haah hah hah! Nie rz¹dŸ siê tak! Nie bêdziesz mi 
         rozkazywaæ! Nasi negocjatorzy powstrzymaj¹ Hoja. Dziêki nim,
         ja.. Ja...!"
  Reeve   - "Robisz to dla swojego dobra..."
  Heidegger - "Prezydent nie ¿yje! Teraz nikt mi nie rozkazuje!
         Ghaa haah hah hah!"
  Scarlet  - "Ha, ha, ha!
         Heidegger, wykorzystamy moj¹ now¹ broñ!"
  
  Reeve zostanie zabrany przez stra¿ników Shinry, a Heidegger i Scarlet id¹ siê 
  przygotowaæ na spotkanie z wami.
  
  Nie dostaniecie siê od slumsów do górnej czêœci miasta. Musicie skakaæ na 
  spadochronach... Leæ wiêc nad miasto i skaczcie na ratunek Planecie!
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Na ratunek Midgar - Midgar ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Turksi                -----
     Proud Cloud
     Hojo
  
  Przedmioty:             Materia:
     Elixir x4              W-Item
     Megalixir
     Aegis Armlet
     Starlight Phone
     Max Ray
     Power Source
     Guard Source
     Magic Source
     Mind Source x2
     Behemoth Horn
     Glow Lance
     Speed Source
     Pile Bunker
     Master Fist
     Mystile
  
  
  Gdy bêdziesz na mostku Highwinda, wybierz swoj¹ dru¿ynê (odp. 1) i skaczcie
  na dó³. Gdy wyl¹dujesz zasave'uj (pamiêtaj, nie mo¿esz ju¿ wróciæ na 
  Highwind) i porozmawiaj z Cait Sithem. ZejdŸcie na dó³. Czeka na was 
  zabawa...
  
  Ruszaj k³adk¹ po prawej i biegnij przez ca³y czas przed siebie, a¿ bêdziesz
  musia³ iœæ w lewo lub prawo. IdŸ w lewo i zabierz ze skrzynki Elixir. 
  Nastêpnie idŸ w prawo i zabierz Megalixir ze skrzynki. Teraz wróæ siê do 
  wejœcia do tej lokacji i schodŸ na dó³ po schodach, a¿ przejdziesz na nowy 
  ekran.
  
  Tutaj idŸ do drabiny po lewej stronie i wejdŸ na górê. Zabierz ze skrzynki
  Aegis Armlet i zejdŸ na dó³, na poprzedni ekran. Tutaj idŸ na prawo... A¿ 
  k³adka pod tob¹ siê zapadnie. Nastêpnie na lewo i po drabinie na górê, na 
  kolejny ekran.
  
  IdŸ tutaj prosto do rury i gdy wyjdziesz z drugiej strony, zabierz Elixir i 
  Starlight Phone ze skrzynek. Teraz wejdŸ po schodach na górê i zasave'uj. 
  Wróæ na dó³ (NIE wchodŸ do rury) i zejdŸ na dó³ po drabinie. Przeszkocz do 
  rury po prawej i wczo³gaj siê na górê. Nastêpnie wejdŸ po drabinie na górê i 
  zazbierz Max Ray ze skrzynki. Teraz wróæ na dó³, na poprzedni ekran i wejdŸ z 
  powrotem na górê, gdzie wróæ na ekran z save pointem (ale namiesza³em ;). 
  Teraz wejdŸ do rury i wyjdŸ w tunelu poci¹gów, z drugiej strony. IdŸ kawa³ek 
  do przodu...
  
  "S¹ tutaj!"
  
  Za wami przybiegn¹... Turksi. Pe³ny sk³ad, Reno, Rude i Elena. Maj¹ oni
  rozkaz zabicia was. Jeœli chcesz walczyæ, wybierz pierwsz¹ odpowiedŸ. Jeœli 
  nie, wybierz drug¹.
  
   ______________________________________________________
  |       Turksi: Reno, Elena, Rude        |
  |======================================================|
  |  HP: 25000/???/28000 |   EXP: XXXXXp      |
  |  MP: 200/???/250   |   AP:  XXXXp      |
  |             |   Gile: XXXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: Ziedrich     | Przedmioty po walce:   |
  |    Minerva Band   |   -------------     |
  |    Touph Ring    |              |
  |             |              |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Ca³kiem trudna walka. Rude ma mocne ataki, za 2000HP.|
  | Elena przeskakuje do tylnego rzêdu, jeœli zadasz jej |
  | wysokie obra¿enia.                  |
  |______________________________________________________|
  
  Walka ta jest BARDZO trudna i ja sam najczêœciej j¹ omijam. Warto jednak 
  spróbowaæ, choæby dla Ziedricha.
  
  
  Aby iœæ dalej, musisz siê st¹d wydostaæ przejœciem na pó³nocy, ALE... Mo¿esz
  iœæ na po³udnie przez kilka(dziesi¹t) ekranów, aby zdobyæ Materiê W-Item 
  (dok³adnie, 15). Na 10 ekranie znajdziesz Power Source, na 12 Guard Source, 
  na 14 Mind Source i Magic Source, a¿ w koñcu na 15 znajdziesz Save Point i 
  W-Item. Teraz ruszaj przez ca³y czas na pó³noc, za ka¿dym razem skrêcaj¹c w 
  prawo, jednak gdy zobaczysz Cida skrêæ w lewo. Teraz wyjdŸ kana³em st¹d 
  kana³em po lewej. Znajdziesz siê przed g³ówn¹ siedzib¹ Shinry. Zasave'uj i 
  wejdŸ do œrodka drog¹ po lewej. Czeka ciê d³uga droga....... Ale po drodze 
  znajdziesz Elixir (tó¿ to rzadkoœæ! ;) i Behemoth Horn (TO jest rzadkoœæ ;).
  
  Gdy w koñcu wejdziesz na 59 piêtro, jedŸ wind¹ na 63. Tutaj znajdziesz Glow 
  Lance. Nastêpnie udaj siê schodami na piêtro wy¿ej, gdzie znajdziesz HP Shout 
  (ostatnia broñ Cait Sitha) w szafce, w górnym pomieszczeniu. Poza tym,
  uderzaj¹c w maszyny w œrodkowym pomieszczeniu, dostaniesz Mind Source i Speed
  Source. Teraz, mo¿esz zjechaæ na pierwsze piêtro... Ale jeszcze nie wychodŸ.
  WejdŸ po schodach piêtro wy¿ej i wejdŸ do sklepu po prawej. Zabierz tu Pile 
  Bunker i Master Fist ze skrzynek. Opuœæ teraz siedzibê g³ówn¹ Shinry i wróæ 
  do tunelu...
  
  IdŸ przez dwa ekrany na po³udnie, a¿ znowu staniesz na rozdro¿u. IdŸ na lewo 
  i trafisz na zewn¹trz. WejdŸ na górê po rusztowaniu i biegnij przed siebie. 
  Zatrzyma was... Nowa broñ Scarlet... Proud Clod!
  
   ______________________________________________________
  |           Proud Clod            |
  |======================================================|
  |  HP: ok. 60000HP   |   EXP: 15000p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  2500p      |
  |             |   Gile: 20000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Ragnarok        |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Pierwsze co siê nasuwa na myœl... B³yskawice. Atakuj |
  | Boltem, a poza tym Ultima, Limity, itp. Robot ma te¿ |
  | zbrojê, Jamar Armour, która ma 20000HP. Jednak ma  |
  | ona BARDZO groŸny atak, Materia-jammer, który rzuca |
  | na ciebie coœ w stylu Reflect, co odbija czary Cure, |
  | itd. Poza tym, pod koniec walki Proud Clod padnie na |
  | ziemiê i bêdzie móg³ strzeliæ ze swojego g³ównego  |
  | dzia³a (1000HP obra¿eñ dla dru¿yny). Bêdzie to    |
  | d³uga, ale i ³atwa walka.              |
  |______________________________________________________|
  
  Nagle, Proud Clod... Zepsuje siê i wybuchnie. Fajny koniec Shinry, nie ma
  co... Biegnijcie na pó³noc, na kolejny ekran. Tutaj zabierz ze skrzynek 
  Elixir i Mystile. Nastêpnie zazsave'uj i NIEWA¯NE CO, wrzuæ do swojej dru¿yny 
  Barreta. Biegnij po schodach na górê i zabierz ze skrzynki Missing Score, 
  ostatni¹ broñ dla Barreta. Jeœli Barret nie jest domyœlnie w twojej dru¿ynie, 
  to wróæ do save pointa i wybierz inn¹. Nastêpnie biegnij na sam¹ górê, a¿
  dotrzesz do Hoja...
  
  Cloud - "Hojo! Stój!"
  Hojo - "Och... Mój eksperyment."
  Cloud - "Chocia¿ zaapamiêtaj moje imiê! Jestem Cloud!"
  Hojo - "Zawsze gdy ciê widzê, boli mnie to, ¿e zrobi³em taki b³¹d...
       Myœla³em, ¿e jesteœ nieudany, ale tylko ty prze¿y³eœ, jako klon
       Sephirotha.
       Heh, heh, heh, zaczynam sam siebie nienawidziæ."
  Cloud - "To wszystko niewa¿ne... Przestañ! Nie rób tego!"
  Hojo - "...niewa¿ne? A, to?
       Ha, ha, ha... Sephiroth liczy tylko na zewn¹trzn¹ energiê.
       A wiêc trochê mu pomogê..."
  Cloud - "Dlaczego? Dlaczego to robisz!?"
  Hojo - "Przestañ mnie o to pytaæ, idioto.
       Hmm... W zasadzie, by³byœ ca³kiem niez³ym naukowcem.
       Poziom energii na 83%. To trwa za d³ugo.
       Mój syn potrzebuje energii i pomocy. ...To jedyny powód."
  Cloud - "...twój syn?"
  Hojo - "Ha, ha, ha... Tyle ¿e o tym nie wie.
       Ha, ha, ha... HA, HA, HA!!!
       Co pomyœli Sephiroth, gdy siê dowie, ¿e jestem jego ojcem?
       Zawsze tak mnie nienawidzi³.... HA, HA, HA!!!"
  Cloud - "Sephiroth jest twoim synem!?"
  Hojo - "Ha, ha, ha... Poœwiêci³em kobietê z moim synem profesorowi Gastowi 
       do projektu Jenova. Gdy Sephiroth jeszcze by³ w stadzie zarodkowym,
       pobraliœmy komórki Jenovy...
       HA, HA, HA!!!"
  Cloud - "Nie wierzê, ¿e mog³eœ to zrobiæ... Sephiroth ¿yje w œwiecie 
       iluzji..."
  Hojo - "Heh, he, he, he, i tu siê mylisz...
       Bo taka jest moja wola, jako naukowca! Heh, he, he, he!
       Zosta³em pokonany, przez moj¹ w³asn¹ siln¹ wolê.. Straci³em te¿
       czas. Wszczepi³em komórki Jenovy do mojego cia³a! Heee, he, he!
       A oto... Hee, he, he... Wyniki!"
  
   ______________________________________________________
  |            Hojo             |
  |======================================================|
  |  HP: 13000HP     |   EXP: XXXXXp      |
  |  MP: 250MP      |   AP:  XXXXp      |
  |             |   Gile: XXXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ----------------    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Za pomoc¹ ataku Capsule, mo¿e on stworzyæ Poodler  |
  | Sample i Bad Rap Sample (opisani osobno). Jest on  |
  | bardzo s³aby. Gdy zabierzesz mu 13 000HP,      |
  | przetransformuje siê w Helletic Hojo.        |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |          Bad Rap Sample           |
  |======================================================|
  |  HP: 11000HP     |   EXP: XXXXXp      |
  |  MP: 120MP      |   AP:  XXXXp      |
  |             |   Gile: XXXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ----------------    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | S³abe ataki za 300HP, którymi uderza dwa razy pod  |
  | rz¹d. Nic poza tym.                 |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |          Poodler Sample           |
  |======================================================|
  |  HP: 10000HP     |   EXP: XXXXXp      |
  |  MP: 200MP      |   AP:  XXXXp      |
  |             |   Gile: XXXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ----------------    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | S³aby atak zaz 400HP. Nic ciekawego poza tym.    |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |          Helletic Hojo           |
  |======================================================|
  |  HP: 26000HP     |   EXP: XXXXXp      |
  |  MP: 200MP      |   AP:  XXXXp      |
  |             |   Gile: XXXXX Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   ----------------    |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Mo¿e rzucaæ statusami i ma dwa ramienia. Prawe ma ok.|
  | 5000HP, lewe 24000HP. Nie ma jednak ¿adnych groŸnych |
  | ataków. Po pokonaniu go, pojawi siê Lifeform-Hojo NA |
  | Jego prawe ramiê mo¿e siê regenerowaæ po œmierci,  |
  | jednak to nic z³ego.                 |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |         Lifeform-Hojo NA          |
  |======================================================|
  |  HP: ok 25000HP    |   EXP: 25000p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  2500p      |
  |             |   Gile: 6000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Power Source      |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Atak Combo, za ponad 1000HP, który daje negatywne  |
  | statusy. Jedyne, czego musisz siê baæ. Poza tym   |
  | rzuca statusy na ca³¹ dru¿ynê. Jednak jeœli     |
  | pójdziesz na ca³oœæ, na pewno go pokonasz.      |
  |______________________________________________________|
  
  
  Po walce, gdy ju¿ pozosta³ tylko Sephiroth, traficie na Highwind. To ju¿ 
  koniec Shinry... Meteor spadnie w ci¹gu tygodnia. Macie tydzieñ... Cloud 
  wyœle wszystkich do domów... Do rodzin... Aby zrozumieli, o co tak naprawdê 
  walcz¹. Wszyscy opuszcz¹ statek i Tifa z Cloudem zostan¹ sami... Bo oni nie 
  maj¹ nikogo, do kogo mog¹ wróciæ...
  
  Tifa - "Nikogo ju¿ nie ma..."
  Cloud - "Nie mamy nikogo, ani niczego, gdzie mo¿emy iœæ."
  Tifa - "Masz racjê... Ale jestem pewna... ¯e jeszcze wróc¹. Prawda?"
  Cloud - "Hmm... Mo¿e...
       Ka¿dy z nich ma coœ, czego nie chce opuszczaæ. Ale teraz, nasz
       przeciwnik..."
  Tifa - "Ale to niewa¿ne, nawet jak nikt nie wróci. Dopóki jestem z tob¹...
       Dopóki jesteœmy razem... Nie poddam siê, nawet gdy siê bojê."
  Cloud - "......Tifa..."
  Tifa - "Nie wa¿ne jak blisko zawsze byliœmy... Byliœmy tak daleko...przed 
       tym. Ale gdy by³am w Lifestreamie, ogarniêta tymi wszystkimi jêkami,
       s³ysza³am twój g³os...
       ......Pewnie tego ju¿ nie pamiêtasz... Ale g³êboko w sercu, wo³a³eœ
       mnie... Albo to tylko ja tak uwa¿am..."
  Cloud - "Wtedy s³ysza³em, ¿e to ty mnie wo³a³aœ... Chcia³aœ, abym wróci³ do 
       ciebie z Lifestreamu... W koñcu ci obieca³em.
       Jeœli cokolwiek ci siê stanie, przyjdê i ciê uratujê."
  Tifa - "Cloud... Czy myœlisz, ¿e gwiazdy nas s³ysz¹?
       Czy myœlisz, ¿e wiedz¹, jak o nie walczymy?"
  Cloud - "Nie wiem, ale... Niewa¿ne czy tak, czy nie, musimy robiæ co w naszej 
       mocy. I wierzyæ w siebie... Kiedyœ poznamy odpowiedŸ.
       Tego mnie nauczy³aœ, wewn¹trz Lifestream."
  Tifa - "Tak... To prawda..."
  Cloud - "Tifa, ja... Chcia³em... Z tob¹ pogadaæ jeszcze o wielu rzeczach.
       Ale teraz, gdy jesteœmy sami, nie wiem co powiedzieæ...
       Chyba nic siê nie zmieni³o od tamtego czasu... Heh, chce mi siê
       œmiaæ..."
  Tifa - "Cloud... S³owa, to nie jedyna rzecz, która mówi ludziom co myœlisz."
  Cloud - "............"
  
  
  Minie noc...
  
  Cloud - "......Ju¿ prawie ranek."
  Tifa - "H...uh?"
  Cloud - "Przepraszam, obudzi³em ciê...? Ju¿ ranek Tifa."
  Tifa - "Umm... T, to by³a mi³a noc, Cloud...
       Daj mi chwilkê... Tylko ma³¹ chwilkê...
       Taki dzieñ, ju¿ nigdy nie nadejdzie. Wiêc daj mi t¹ chwilê..."
  Cloud - "Tak... Masz racjê...
       Pewnie jesteœmy razem po raz ostatni......"
  
  I tak, nasi bohaterowie siê obudzili.
  
  Tifa - "......"
  Cloud - "Ruszajmy ju¿."
  Tifa - "Ale przecie¿...!?"
  Cloud - "Nie bój siê Tifa... Sama mówi³aœ wczoraj.
       Nie bêdziesz sama... Ani ja..."
  Tifa - "Tak... Prawda."
  Cloud - "ChodŸmy!"
  
  Pójdziecie razem na pusty Highwind... Nie ma tu nikogo. Nagle jednak, tatek 
  ruszy... Sam! Pobiegniecie do kabiny pilota i tam bêdzie Cid i Barret! Pojawi 
  siê te¿ Red XIII i Vincent, oraz reaktywuje siê Cait Sith! Brakuje tylko 
  Yuffie.. Lecz i ona siê pojawi!
  
  Cloud  - "Dziêkujê wszystkim..."
  Barret  - "Nie przyszed³em tutaj dla ciebie, tylko dla Marlene...
        Ech, chyba nie mogê tego ukryæ..."
  Red XIII - "......Mimo, ¿e jej tu nie ma, zawsze jest z nami... W nas..."
  Cid   - "Nie mo¿emy zostawiæ jej nadzieji."
  Cloud  - "......Aeris. Uœmiechniêta, nawet na koñcu.
        Musimy coœ zrobiæ, albo jej uœmiech zblaknie.
        ChodŸmy razem. Nadzieja Aeris... Powinna ju¿ trafiæ do Planety,
        ale coœ j¹ powstrzymuje... Musimy zostawiæ t¹ nadziejê!"
  Cid   - "...Czy ktoœ zmieni³ zdanie?"
  Cloud  - "Liczê na ciebie Cid."
  Cid   - "Tak, tak... Na statku zosta³y dwie dŸwignie, których jeszcze 
        nigdy nie próbowa³em... Wypróbujê je."
  
  Cid poci¹gnie za dŸwigniê i uruchomi specjalne dopalacze Highwinda! Z ogromn¹ 
  szybkoœci¹, ruszacie do Pó³nocnego Krateru.
  
  Cloud - "Prawie jesteœmy na miejscu! Trzymaj siê, Sephiroth!"
  
  Nagle, Cid zacznie traciæ panowanie nad statkiem.
  
  Cid  - "Co siê dzieje Cid!?"
  Cloud - "Grrrrr! Jakaœ ogromna moc... Tracê kontrolê!"
  
  Do kabiny wbiegnie ca³a ekipa Highwinda i pomo¿e Cidowi odzyskaæ kontrolê!
  
  Cid  - "Czy nie mówi³em wam, ¿e macie iœæ do domu!?"
  Pilot - "Tak jest sir! To jest nasz dom!"
  
  Odzyskacie kontrolê nad statkiem i wyl¹dujecie w samym œrodku Pó³nocnego 
  Krateru... Szykuj siê Sephiroth.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
  
                  P³yta III
  
  
  
  
  
  
  Jeden z cz³onków za³ogi rozwinie wam drabinkê i mo¿ecie zejœæ na dó³... 
  Jednak macie jeszcze trochê czasu... Sephiroth poczeka. Wróæ na Highwind i 
  porozmawiaj z Cidem.
  
  Cid  - "Widzia³eœ kiedyœ sztukê 'LOVELESS'?"
  Cloud - "Tak." (odp. 2)
  Cid  - "Tak? Naprawdê? Nie myœla³em...
       Zawsze wystawiali to przedstawienie, gdy by³em ma³y.
       Pamiêtam, gdy je raz ogl¹da³em... By³em wtedy w Midgar i mia³em
       egzamin na pilota. Mia³em trochê czasu i poszed³em to zobaczyæ.
       Nie jestem ¿adnym famen teatru, czy coœ... I dlatego usn¹³em w samym
       œrodku, tak jak myœla³em. Podczas ostatniej sceny, facet obok mnie 
       mnie obudzi³ i powiedzia³, ¿e za g³oœno chrapiê.
       Wiêc pamiêtam tylko koniec... Siostra g³ównej bohaterki pyta siê jej
       kochanka, 'Czy naprawdê musisz odejœæ?'. A facet mówi, 'Obieca³em.
       Ludzie, których kocham, wierz¹ we mnie.'. Wtedy ona, '...Nie
       rozumiem, ale...proszê, uwa¿aj na siebie.'. 'Oczywiœcie, ¿e wrócê do
       ciebie. Nawet, jeœli nie obiecasz czekaæ. Wrócê wiedz¹c, ¿e ciê
       znajdê.'. Gdy to us³ysza³em, zacz¹³em myœleæ... '*&%! Co on do
       cholery jasnej gada!?', ale teraz...chyba wiem... Chyba ju¿ to
       rozumiem..."
  
  Powiedz pilotowi, aby rusza³ i leæ odkryæ wszystkie sekrety FFVII!
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
              =======================
                 Gelnika
          -----------------------------------------
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Zatopiony samolot - Gelnika ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Heaven's Cloud            Hades
     Megalixir x2             Double Cut
     Highwind
     Outsider
     Spirit Lance
     Escort Guard
  
  
  Pamiêtasz Gelnikê, wojskowy transportowiec Shinry? Otó¿ zaton¹³ i wpad³
  gdzieœ do morza z ca³¹ mas¹ ró¿nych rzeczy... Shinra ju¿ o nim zapomnia³a, 
  ale my nie. IdŸ do ³odzi podwodnej i zanurkuj. Gelnika znajduje siê przy 
  Costa Del Sol. Gdy ju¿ tam bêdziesz, zasave'uj i zabierz Heaven's Cloud ze 
  skrzynki. Nastêpnie idŸ na lewo i do wejœcia przed tob¹. Zabierz ze skrzynki 
  przed tob¹ Megalixir i zejdŸ po schodach na dó³. We wraku helikoptera, 
  powienieneœ dostrzec ma³¹, czerwon¹ Materiê. Jest to summon Hades. Na dole 
  ekranu znajdziesz Highwind, ostatni limit dla Cida i Outsider, broñ dla 
  Vincenta. Teraz wróæ schodami na górê i idŸ na prawo do skrzynki ze Spirit 
  Lance dla Cida. Teraz wróæ na ekran z save pointem i idŸ do drzwi na pó³nocy. 
  W zielonych skrzynkach znajdziesz Megalixir i Escort Guard. Na dolnym 
  poziomie, po lewej stronie jest niewidoczna (zas³ania j¹ rura na górnym 
  poziomie) skrzynka z Conformerem, ostatni¹ (i najlepsz¹) broni¹ dla Yuffie. 
  Na dolnym poziomie, po prawej stronie jest Materia Double Cut. Z³upiliœmy 
  Gelnikê, mo¿emy wracaæ na powierzchniê.
  
  
  
              =======================
               Jaskinia Lucrecii
          -----------------------------------------
  
  Wracamy do Lucrecii... Znasz ju¿ drogê. Oczywiœcie pamiêtaj, aby mieæ
  Vincenta w dru¿ynie. W jaskinii nikogo nie bêdzie. Lucrecia odesz³a razem z 
  Hojo... Znajdziesz tam natomiast Death Penalty i Chaos, ostatni limit i broñ 
  dla Vincenta.
  
  
              =======================
                Ultimate Weapon 
          -----------------------------------------
  
  Mamy ju¿ wiêkszoœæ ostatnich broni dla wszystkich postaci, ale co z g³ównym 
  bohaterem, Cloudem? Nie jest to takie proste... Bo musisz pokonaæ Ultimate 
  Weapon!
  
  
              =======================
                Ancient Forest 
          -----------------------------------------
  
  ///////////
  Opis Ancient Forest napisany zosta³ przez Barreta <gokujin@poczta.fm>
  \\\\\\\\\\\
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Tajemniczy Las - Ancient Forest ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     Supershot ST             Slash All
     Spring Gun Clip           Typhoon
     Elixir
     Apocalypse
  
  
  Las Staro¿ytnych to dodatkowa lokacja, do której mo¿na siê dostaæ na 2 CD.
  Znajduje siê ona na po³udnie od Cosmo Canyon (taki lasek na górze). Warto j¹ 
  odwiedziæ z powodu bardzo ciekawych przedmiotów, które siê tam znajduj¹.
  
  S¹ 2 mo¿liwoœci na wejœcie do tego lasu. Pierwsza to wychodowanie co najmniej
  zielonego Chocobo, który mo¿e chodziæ po górach. Drug¹ jest pokonanie 
  Ultimate Weapon, po czym w tych okolicach zrobi siê ogromny krater, który 
  obni¿y nam trochê teren i pozwoli na dojœcie do naszego celu. To miejsce 
  rózni siê trochê od innych. W ka¿dym momencie mo¿emy wróciæ siê na pocz¹tek 
  poprzez wciœniêcie kwadratu. Spotykaæ tam bêdzie ¿aby i insekty, dziêki 
  którym bêdzie mo¿liwe przejœcie lasu. £apie siê je przy pomocy O (Ok na PC) i 
  tak samo siê ich pozbywa. Trzeba wrzucaæ je do czegoœ takiego (nie wiem jak 
  to nazwaæ:)) co je po³yka i otwiera nam tym samym now¹ drogê przejœcia. 
  Jednak to coœ doœæ szybko trawi smako³yki, które mu damy, a co za tym idzie 
  po paru sekundach droga znika. Po skoñczonym trawieniu ta roœlinka (zdaje mi 
  siê, ¿e to w³asnie jakaœ roœlina) [no a nie mówi³em? - D@rio] mo¿e nas 
  wyrzuciæ na doœæ du¿e odleg³oœci co czasami bêdzie trzeba wykorzystaæ. Po tym 
  wstêpie przechodzimy do przejœcia Ancient Forest...
  
  
  
  W pierwszej lokacji najpierw przejdŸ 'mostem' i podchodŸ do œrodka roœliny
  wciskaj¹c O (Ok na PC). Je¿eli wszytko dobrze zrobiliœcie to roœlina was nie 
  ugryzie, a wy zdobêdziecie Supershot ST, broñ dla Vincenta. Jednak¿e, gdy 
  podejdziecie za blisko roœlina was uciapie i zabierze trochê HP:). Nie 
  przejmujcie siê tym, bo zawsze mo¿na spróbowaæ kolejny raz [roœlina nie mo¿e 
  ciê zabiæ - D@rio]. Teraz trzeba sobie otworzyæ drogê. U góry znajduj¹ siê 
  takie trzy dzbany. To s¹ w³aœnie nasze miêso¿erne roœliny. Przybli¿cie sobie 
  trzy insekty do tego miejsca (w danej chwili, mo¿na mieæ tylko 1 insekta albo 
  1 ¿abê przy sobie, wiêc musicie to robiæ po kolei), a nastepnie szybko 
  wrzucajcie insekty do kolejnych roœlinek-dzbanów, co pozwoli wam przejœæ. 
  Zbierzcie jeszcze Spring Gun Clip po drugiej i stronie i przejdŸcie dalej. 
  WeŸcie na dole jednego insekta i podejdŸcie pod coœ w stylu gumowej liany. 
  Powinna siê pokazaæ zapytanie czy skoczyæ do góry i tak te¿ zróbcie. Wrzuæcie 
  insekta do dzbana, a bêdziecie mogli wskoczyæ na lianê, a tym samym 
  przeskoczyæ mieso¿ern¹ roœlinkê. Tam weŸcie ¿abê, wrzuæcie j¹ do dzbana po 
  lewej stronie i stañcie na niego. Po kilku chwilach znajdziecie siê obok 
  przynêty, któr¹ weŸcie. Nastêpnie zeskoczcie i po³ó¿cie przynête przy 
  roœlinie, któr¹ na pocz¹tku przeskoczyliœmy. Roœlinka powinna zamkn¹æ sw¹ 
  paszcze, a my bêdziemy mogli wzi¹æ materiê Slash All.
  
  Teraz wrzuæcie ¿abê do dzbana po prawej, wskoczcie na niego, chwila czekania 
  i mo¿na przejœæ do nastêpnej lokacji. Tam jeszcze znajdowa³ siê jakiœ worek 
  na k³odzie, ale po niego wrócimy póŸniej. Teraz weŸcie insekta z prawej 
  strony i wrzuæcie do dzbana. Teraz szybko pochwyæcie drugiego insekta i do 
  drugiego dzbana z nim. W ten sposób mo¿emy wskoczyæ na lianê, która wyniesie 
  nas do góry. Z kolei tam idzæie w lewo, a nastepnie w dó³. Wrócicie do 
  drugiej lokacji i bêdziecie na k³odzie. Zbierzcie z niej Minerva Band, dobr¹ 
  zbrojê dla kobiet. Tak samo jak wczeœniej przedostañcie siê do nastêpnej 
  lokacji, a tam znowu¿ wyskoczcie do góry. Tym razem idziemy w lewo, do góry, 
  a potem w prawo i skaczemy po trzech lianach. Bêdzie tam materia Typhoon. 
  Wracamy lianami na drug¹ stronê i szukamy miejsca, którym mo¿na zejœæ na dó³. 
  Jest ono przy miejscu gdzie siê przed chwil¹ siê znaleŸliœmy, tylko jest 
  schowane za t¹ wystaj¹c¹ k³od¹, z której skakaliœmy. Znajdziemy siê na linie 
  w trzeciej lokacji. Tutaj bêdzie doœæ du¿o do zrobienia... Najpierw bierzemy 
  pierwszego insekta i wrzucamy do dzbana po prawej. Wskakujemy po przynête, 
  któr¹ dajemy roœlinie. Znowu bierzemy insekta i wrzucamy go, tym razem do 
  dzbana po lewej. Bierzemy kolejnego insekta i k³adziemy go przy drzewie. 
  Powinna wyskoczyc ¿aba. Bierzemy insekta z samej lewej strony i wrzucamy go 
  dzbana po prawej. Wtedy szybko trzeba pochwyciæ ¿abê i przeskoczyæ na drug¹ 
  stronê. Wrzucamy j¹ do dzbana najbardziej na prawo i wskakujemy na niego. 
  Si³a wyrzutu przeniesie nas do wyjœcia. W czwartej i ostatniej lokacji nie 
  musicie nic robiæ, tylko zbierzcie ze skrzyñ Apocalypse, miecz dla Clouda z 
  potrójnym przyrostem materii, oraz Elixir.
  
  
  Gratulujê, zakoñczyliœcie wycieczkê po tym tajemniczym lesie:)
  
  
              =======================
                  Mideel    
          -----------------------------------------
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Miasto Lifestream - Mideel ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     -----                -----
  
  Przedmioty:             Materia:
     -----                Contain
  
  
  Pamiêtacie to miasto jeszcze? Po "wypadku" na 2CD, ono ci¹gle istnieje!
  Jednak zanim tam siê udasz, idŸ na farmê Chocobosów i kup od Choco Billa 
  Mimett Greens. Nastêpnie ruszaj do Mideel... W sklepach nie znajdziesz ju¿ 
  nic ciekawego, jednak na skarpie po lewej znajduje siê facet z bia³ym 
  chocobosem (ten, co wariowa³ wczeœniej) i ma on teraz bardzo dobr¹ broñ do 
  sprzedania!
  
  Ale po co te greensy... Daj je bia³emu chocobosowi i podrap go za uchem 
  ("Tickle behind its ear"). Z chocobosa wypadnie (?) Materia Contain. Od 
  faceta natomiast, mo¿esz kupiæ tak¹ broñ jak Crystal Sword dla Clouda. Nie
  musisz tu ju¿ nic innego robiæ, mo¿esz wracaæ na Highwind.
  
  
              =======================
                Ostatnia podró¿
          -----------------------------------------
  
  
  Razem z Redem w dru¿ynie, udaj siê do Cosmo Canyon. Na miejscu dowiesz siê, 
  ¿e Bugenhagen bardzo Ÿle siê czu³ po podró¿y Highwindem. Biegnij do jego 
  obserwatorium. Nanaki pobiegnie siê z nim zobaczyæ, a wy wyjdziecie.
  
  Red XIII  - "Dziadku!"
  Bugenhagen - "...Nanaki...? Jeszcze...tu...jesteœ?"
  Red XIII  - "Nie mogê ciê tak zostawiæ dziadku!
         To mój obowi¹zek... Jako syna Seto... By choniæ Kanion i jego
         mieszkañców..."
  Bugenhagen - "...pos³uchaj, Nanaki. Pewnie ju¿ wiesz... Jeœli masz jakieœ 
         zadanie w ¿yciu, nie jest nim ochrona tego Kanionu.
         Spójrz na rosn¹c¹ trawê... Na piski m³odych chocobosów...
         Obserwuj przysz³oœæ, która bêdzie trwa³a d³u¿ej ni¿ ¿ycie
         ka¿dego z nas. Nauczy ciê ona wiêcej, ni¿ ten Kanion...
         To co zobaczysz, bêdzie czêœci¹ twoich wspomnieñ. Dla moich
         dzieci... Dla twoich dzieci... Wiêc proszê, Nanaki.
         IdŸ z Cloudem... I twoimi wzrokiem...wêchem..."
  Red XIII  - "........."
  Bugenhagen - "Ho Ho.......Hoooo... Nie patrz siê tak... Nic mi nie jest.
         To jest ogromny œwiat i musisz wszystko zobaczyæ... Mo¿e nawet
         znajdziesz swoj¹ ¿yciow¹ partnerkê... Ja siê ju¿ nie dowiem."
  Red XIII  - "Dziadku..."
  Bugenhagen - "Zabierz to ze sob¹. Powinno na tobie dobrze wygl¹daæ...
         Ho Ho......"
  
  ..................
  
  Akcja wróci na dó³ do Clouda. Red XIII wróci³ do dru¿yny.
  
  Cloud  - "Red XIII... Czy Bugenhagen...?"
  Red XIII - "......Dziadek powiedzia³ mi, ¿e znowu gdzieœ wyrusza!"
  Cloud  - "...Wyrusza?"
  Red XIII - "Chyba naprawdê polubi³ nasz statek. Powiedzia³, ¿e nie mo¿e tu 
        zostaæ i odszed³! Nawet mi zostawi³ prezent!"
  
  Dostaniesz Limited Moon, ostatni limit dla Reda i opuœcicie Kanion.
  
  
              =======================
                Venus Gospel   
          -----------------------------------------
  
  Aby zdobyæ Venus Gospel, ostatni¹ broñ dla Cida, musisz wróciæ do Rocket Town
  (niekoniecznie z nim). Pamiêtasz goœcia, który ci da³ Yoshiyuki? Porozmawiaj 
  z nim trzykrotnie i dostaniesz Venus Gospel.
  
  
              =======================
                Ultima Weapon  
          -----------------------------------------
  
  Chcesz zdobyæ ostatni¹ broñ dla Clouda? Có¿... Pamiêtasz Weapona, który 
  zaatakowa³ Mideel? Przesiaduje on teraz niedaleko Junon i w³aœnie tam musisz 
  z nim walczyæ! Jednak, nie jest to takie proste... Po zadaniu mu okreœlonej 
  liczby obra¿eñ, odleci i zacznie kr¹¿yæ po Planecie. Musisz na niego wpaœæ 
  Highwindem kilkukrotnie, aby zmierza³ w kierunku jednej z tych lokacji:
  
   - Northern Crater
   - Fort Condor
   - Mideel
   - Midgar
   - Cosmo Canyon
  
  Walka w Cosmo Canyon jest t¹ ostatni¹, a po ka¿dej walce w jednym z
  poprzednich miejsc, Weapon ucieknie. Po trzech spotkaniach, Weapon wyruszy do 
  Cosmo Canyon i tam go mo¿ecie pokonaæ.
  
   ______________________________________________________
  |          Ultimate Weapon          |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: 35000p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  3500p      |
  |             |   Gile: 25000 Gili    |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   Ultima Weapon     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Walki poza Cosmo: Musisz zadaæ Weaponowi ponad 20  |
  | tysiêcy HP obra¿eñ, aby odlecia³ na inne miejsce.  |
  | Jego najgroŸniejszy atak to Ultima Beam, który    |
  | zaabiera ca³ej dru¿ynie po ok. 1500HP. Poza tym, nie |
  | ma siê czego obawiaæ. Po walce nie dostajesz AP, itd.|
  | wiêc mo¿esz wyekwipowaæ bronie bez przyrostu Materii |
  |                           |
  | Walka w Cosmo: Ostatnia walka z Weaponem. Musisz mu |
  | zadaæ od 10000 do 50000 HP, w zale¿noœci od tego,  |
  | ile obra¿eñ zada³eœ mu w poprzednich walkach. Czasem |
  | mo¿e wystarczyæ jeden silny atak, np. Meteorain lub |
  | Omnislash.                      |
  |                           |
  | Jeœli masz KOTRa i rzucisz go podczas pierwszej   |
  | walki, Weapon od razu ucieknie i przeniesie siê do  |
  | Cosmo Canyon. Tam wystarczy nawet jeden cios i po  |
  | walce.                        |
  |______________________________________________________|
  
  
  Po walce zdobywasz Ultima Weapon, ostatni¹ broñ dla Clouda. Poza tym, na 
  mapie œwiata pojawi siê Ruby Weapon...
  
  
  
  
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Ju¿ czas lecieæ do Krateru. Czas mija, jedynie Sephiroth powstrzymuje Holy
  przed dzia³aniem. Musimy go pokonaæ.
  
  
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  -== Lifestream - Northern Cave ==-
  Bossowie:              Pieni¹dze:
     Jenova*SYNTHESIS           -----
     Bizarro*Sephiroth
     Safer*Sephiroth
     Sephiroth
  
  Przedmioty:             Materia:
     Save Crystal             HP Absorb
     Guard Source x3
     Power Source x2
     Magic Source
     Mind Source x2
     Luck Source
     Elixir
     Megalixir
     Hero Drink
  
  
  ZejdŸ po drabinie na dó³ i zbiegnij na dó³, do wnêtrza krateru. Gdy bêdziesz
  na dole, zabierz ze skrzynki Save Crystal. Dziêki niemu, mo¿esz stworzyæ save 
  point w JEDNYM miejscu w ca³ym kraterze (tak, tutaj NIE MA save pointów). 
  Nastêpnie zbiegaj dalej na dó³, pokonuj¹c kolejnych przeciwników i zabieraj¹c 
  Guard Source ze skrzynki.
  
  Na kolejnym ekranie idŸ na lewo i zeskocz na dó³. Nastêpnie wejdŸ na górê po 
  lewej do skrzynki z Power Source i zabierz Materiê HP Absorb (œwiec¹ca kulka 
  po prawej). ZejdŸ na dó³ po prawej i zabierz Elixir ze skrzynki. Nastêpnie 
  schodŸ na dó³, a¿ zauwa¿ysz skrzynkê po prawej. Zabierz z niej Magic Source. 
  Gdy bêdziesz mia³ przejœæ na kolejny ekran, wejdŸ praw¹ œcie¿k¹ na górê i 
  zabierz Mind Source ze skrzynki. Nastêpnie wróæ siê lew¹ œcie¿k¹ na SAM¥ górê 
  ekranu i zacznij schodziæ praw¹. W skrzynce po drodze znajdziesz Guard 
  Source. Dopiero teraz zejdŸ na dó³ i przejdŸ na kolejny ekran.
  
  Zeskocz na platformê poni¿ej i biegnij na prawo. Zeskoczysz do skrzynki z
  Mind Source. Zeskocz na prawo i wejdŸ do jaskinii przed tob¹. WyjdŸ poni¿ej 
  i...
   1. Zeskocz na dó³
   2. Wskocz na górê
   3. Znowu wskocz na górê
   4. Zeskocz na dó³ z lewej strony.
  
  Teraz zabierz Hero Drink ze skrzynki i wejdŸ do jaskini. Tutaj zabierz ze 
  skrzynki Guard Source i Power Source na górze ekranu. Nastêpnie wyjdŸ na 
  górze po lewej.
  
  Tutaj znowu biegnij na prawo i spadnij na dó³. Jednak teraz wskocz na poziom 
  wy¿ej i zeskocz po lewej. WejdŸ do jaskini i zabierz Megalixir. Teraz wyjdŸ 
  tym samym wejœciem i zejdŸ na sam dó³. IdŸ na dó³, na kolejny ekran.
  Zobaczysz na dole swoj¹ dru¿ynê. Tutaj mo¿esz ustawiæ save point. Jest to 
  ca³kiem dobre miejsce do tego.
  
  ZejdŸ na dó³. Oka¿e siê, ¿e droga rozdziela siê na prawo i lewo. Najpierw, 
  wybierz drogê dla Clouda (lewo (odp. 1), prawo (odp. 2)), nastêpnie dla 
  reszty dru¿yny. Najlepszym rozwi¹zaniem jest, jeœli wyœlesz 4 osoby w prawo i 
  4 w lewo (o ile masz Vincenta i Yuffie). Wszyscy siê rozejd¹...
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Prawo
  SchodŸ przez ca³y czas na dó³, a na kolejnym ekranie zejdŸ i zabierz Mystile 
  oraz Elixir z drogi. Nastêpnie schodŸ dalej, a¿ dojdziesz na kolejny ekran.
  
  Zabierz ze skrzynki przed tob¹ Speed Source, a ze skrzynki w prawym dolnym 
  rogu ekranu Tetra Elemental. Teraz biegnij na pó³noc, gdzie znajdziesz 
  Megalixir w skrzynce. Natomiast po lewej stronie ekranu znajduje siê drugi 
  Megalixir. Teraz wróæ siê na prawo i idŸ na pó³noc, na kolejny ekran.
  
  Biegnij przed siebie, a¿ dojdziesz na kolejny ekran. PrzedjdŸ do kolejnej 
  sekcji.
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Lewo
   Droga tu, rozdziela siê na górn¹ i doln¹. 
  
  //////////////////////////////
   --Górna
  Przeskocz na korzeñ i idŸ na prawo. PrzejdŸ po korzeniu do skrzynki z Magic 
  Source. Teraz wróæ do wejœcia i idŸ na pó³noc. Tam powinieneœ przejœæ pod 
  wod¹ na drug¹ stronê. PrzejdŸ po korzeniu do skrzynki z Remedy. Teraz wyjdŸ 
  przejœciem po prawej stronie ekranu.
  
  Biegnij do skrzynki na samej górze ekranu. Jest tam Vaccine. Natomiast 
  zielona Materia na g³azie obok to Shield. W skrzynce po prawej stronie ekranu 
  znajdziesz Hero Drink. Nastêpnie kieruj siê do wyjœcia po prawej, ale 
  przedtem zejdŸ po korzeniu do wody i wyjdziesz z drugiej strony, przy 
  skrzynce z Imperial Guard. Teraz przejdŸ na kolejny ekran.
  
  Widzisz tak¹ ró¿ow¹ kulkê w zaroœlach? Jest to Materia W-Magic, zabierz j¹. 
  Nastêpnie podejdŸ do oœlepiaj¹cego œwiat³a na œrodku i zabierz z niego 
  Materiê Counter. WyjdŸ przejœciem po prawej i przejdŸ do kolejnej sekcji...
  
  
  //////////////////////////////
   --Dolna
  Zeskocz na dó³ i zabierz ze skrzynki po lewej Remedy. Nastêpnie idŸ na prawo
  i zabierz Elixir. Nastêpnie idŸ na lewy dolny róg ekranu, gdzie jest skrzynka 
  z X-Potion. Teraz przejdŸ na kolejny ekran.
  
  Biegnij przed siebie, a¿ dojdziesz do skrzynki z Turbo Etherem. Nastêpnie 
  biegnij na prawo i do góry, gdzie jest skrzynka z Vaccine. Potem na lewo i 
  ci¹gle przed siebie, a¿ dojdziesz na kolejny ekran.
  
  Ze skrzynki poni¿ej zabierz X-Potion. Nastêpnie biegnij przed siebie, a¿ 
  dojdziesz do skrzynki z Turbo Etherem. Po lewej stronie, w powietrzu unosi 
  siê Materia Mega All. Jednak gdy wskoczysz na platformê z ni¹, Cloud 
  automatycznie przeskoczy dalej. Gdy Cloud bêdzie sta³ na tej platformie, 
  musisz szybko zabraæ Materiê (wcisn¹æ "O"). W skrzynce po lewej jet Speed 
  Source. Wyjœcie jest po lewej stronie, na dole. PrzejdŸ do kolejnej sekcji...
  
  
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  W skrzynce znajdziesz Luck Source. PodejdŸ do schodów po prawej i do³¹czy do 
  ciebie reszta dru¿yny. Gdy porozmawiasz z ka¿dym cz³onkiem dru¿yny, mo¿esz 
  od nich dostaæ Materiê Mega All, source oraz Megalixir, a czasem Mystile, czy 
  Mythril. Teraz, mo¿esz siê wróciæ do poprzednich przejœæ. Niektóre skrzynki 
  s¹ puste, bo reszta dru¿yny zabra³a z nich przedmioty. Gdy podejdziesz do
  œrodka Planety, us³yszycie g³osy potworów... Zbli¿aj¹ siê. Wybierz now¹ 
  dru¿ynê i schodŸcie na dó³...
  
  Na przedostatnim i ostatnim stopniu na tym ekranie, zawalczysz z Iron Manem. 
  Ma on bardzo silny wspó³czynnik obrony, ale powinieneœ go pokonaæ. Na drugim 
  ekranie dwukrotnie spotkasz Iron Mana, a tak¿e Dragon Zombie. Uwa¿aj na 
  ostatni atak tego drugiego. Jest to Pandora's Box, Enemy Skill, który 
  najczêœciej zabija prawie ca³¹ twoj¹ dru¿ynê. W koñcu dojdziesz na œrodkow¹ 
  platformê... Jesteœcie w samym œrodku Planety... I atakuje was Jenova!
  
  
   ______________________________________________________
  |         Jenova*SYNTHESIS          |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: 60000p      |
  |  MP: ???MP      |   AP:  1500p      |
  |             |   Gile: 0 Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   --------------     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Najsilniejsze limity, summony i czary magiczne. Ma  |
  | ona dwie macki, jednak bardzo szybko je powinieneœ  |
  | pokonaæ. Jednak pod koniec walki, Jenova zacznie   |
  | odliczanie od piêciu do zera. Jeœli nie zabijesz jej |
  | przed tym, rzuci Ultimê, która na 90% was zabije.  |
  |______________________________________________________|
  
  Nie by³o tak Ÿle, prawda? Po walce jednak wszystkie bloki skalne pod wami 
  zaczn¹ lataæ i wpadniecie prosto, do œrodka Planety... Do Lifestreamu.
  
  Cloud - "Œwi...at³o...
       To œwiat³o.
       Czy to...
       Czy to œwiat³o Holy?"
  
  Ca³a twoja dru¿yna pojawi siê w dziwnym miejscu. Nagle wszyscy zostaniecie 
  wzniesieni w powietrze i w samym œrodku œwiat³a, pojawi siê Sephiroth. Czas 
  to rozegraæ... Wybierz swoj¹ dru¿ynê i wylecz wszystkich. Reszta twojej 
  dru¿yny zostanie odrzucona daleko i zostaniecie tylko wy i Sephiroth.
  
  Cloud - "Wspomnienia Aeris... Nasze wspomnienia...
       Chcemy ci...je przekazaæ... Planeto, poka¿ nam na nie odpowiedŸ!"
  
  Rozpocznie siê walka z pierwsz¹ form¹ Sephirotha.
  
   ______________________________________________________
  |         Bizarro*Sephiroth          |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: XXXp       |
  |  MP: ???MP      |   AP:  XXXp       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   --------------     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Bizarro Sephiroth sk³ada siê z piêciu czêœci.    |
  | Najwa¿niejsza jest czêœæ 'C'. Wszystkie twoje ataki |
  | bêd¹ jej jednak zabieraæ tylko 0HP. Musisz najpierw |
  | pokonaæ czêœæ 'B', 'D' i 'E'. Wtedy, bêdziesz móg³  |
  | pokonaæ czêœæ 'C' i dopiero WTEDY, mo¿esz siê wzi¹œæ |
  | za czêœæ 'A'. Uwa¿aj jednak, bo czêœci Sephirotha  |
  | mog¹ byæ przywracane do ¿ycia. Trochê to potrwa, ale |
  | powinieneœ go pokonaæ... Czas na drug¹ formê!!!   |
  |______________________________________________________|
  
   ______________________________________________________
  |          Safer*Sephiroth          |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: XXXp       |
  |  MP: ???MP      |   AP:  XXXp       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   --------------     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | To ju¿ prawdziwy potwór. Na samym pocz¹tku rzuci na |
  | siebie Wall. Jeœli masz ten czar, radzê ci zrobiæ to |
  | samo. Pamiêtaj tak¿e o Megalixirze po poprzedniej  |
  | walce. Ataki Sephirotha to Shadow Flare (BARDZO   |
  | silny atak na jedn¹ postaæ), zwyk³y cios (tak¿e   |
  | silny i daje kilka statusów), Pale Horse (s³aby   |
  | atak) i Super Nova (ekstremalny atak magiczny -   |
  | summon), Break (status Petrify), DeSpell (nie    |
  | mo¿ecie korzystaæ z magii), Deen (s³aby atak na   |
  | wszystkich). Gdy Sephiroth wzleci do góry, nie    |
  | mo¿esz go trafiaæ normalnymi atakami, ale pozostaje |
  | magia. Po kilku(nastu) minutach, Safer padnie...   |
  |______________________________________________________|
  
  
  Cloud - "To wszystko co mo¿emy zrobiæ."
  Barret - "Chwila! A co z Holy? Co siê stanie z Planet¹?"
  Cloud - "...Nie wiem. Ale reszta, zale¿y ju¿ od Planety."
  Tifa  - "Masz racjê... Zrobiliœmy wszystko, co w naszej mocy."
  Cloud - "No dobra... Nie musimy siê ju¿ tym zamartwiaæ. Zostawmy tu nasz 
       strach i obawy. Wracajmy do domu."
  
  Wszyscy zaczn¹ powoli odchodziæ, jednak Cloud coœ poczuje... Kogoœ...
  
  Tifa - "Co siê sta³o?"
  Cloud - "......Czujê..."
  Tifa - "Co...?"
  
  Cloud - "On tu... Ci¹gle jest.
       Ci¹gle......"
  Tifa - "Cloud!?"
  Cloud - "Œmieje siê..."
  Tifa - "Cloud!"
  
  Œwiadomoœæ Clouda odleci od jego cia³a i bêdzie lecieæ przez Lifestream,
  prosto do niego... Holy jeszcze nie mo¿e zadzia³aæ. Sephiroth ¿yje... To on.
  
   ______________________________________________________
  |           Sephiroth            |
  |======================================================|
  |  HP: ???HP      |   EXP: XXXp       |
  |  MP: ???MP      |   AP:  XXXp       |
  |             |   Gile: X Gili      |
  |_________________________|____________________________|
  |             |              |
  | Steel: -----------   | Przedmioty po walce:   |
  |             |   --------------     |
  | Morph: -----------   |              |
  |             |              |
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  | Cloud i Sephiroth... Jak bracia. Obaj ¿yj¹ dziêki  |
  | Jenovie i Mako. Jednak jeden z nich jest dobry, a  |
  | drugi z³y. Jeden musi umrzeæ... Zaatakuj Sephirotha |
  | Omnislashem. To koniec... Dla ciebie, Sephiroth.   |
  |______________________________________________________|
  
  
  Ogromna energia rozniesie œwiadomoœæ Sephirotha, ostatni¹ ¿yj¹c¹ cz¹stkê 
  Sephirotha. Cia³o Clouda zacznie otaczaæ Lifestream. Zobaczy on d³oñ... D³oñ, 
  której nie widzia³ od dawna... Od jej œmierci... Jednak to d³oñ Tify. 
  Pó³nocny Krater siê zapada i Cloud w ostatniej chwili ³apie Tifê i ratuje j¹. 
  Lifestream zacznie œwieciæ na niebiesko, czyli Holy gdzieœ ju¿ zadzia³a³o. 
  Nikomu nic siê nie sta³o, jednak wy nie mo¿ecie siê st¹d wydostaæ. Poza tym, 
  ca³y Krater zaczyna siê rozpadaæ... Jednak za³oga Highwinda o was nie 
  zaapomnia³a! Zleci w sam œrodek Planety, prosto do was. Wejdziecie na statek 
  i wylecicie na Planetê.
  
  
  Cid poci¹gnie za ostatni¹ dŸwigniê które nie wypróbowa³ i odlecicie od 
  Krateru, bezpiecznie... Ale czy na d³ugo? Przecie¿ Meteor ci¹gle siê zbli¿a. 
  Nied³ugo trafi w Midgar... Niszcz¹c ca³¹ metropoliê Mako, kawa³ek po kawa³ku. 
  Ale zaab³yœnie nadzieja... To Holy zmierza z Krateru oddzielaj¹c Midgar od 
  Meteoru! Czarna Magia jednak zwyciê¿a i przedziera siê przez barierê... 
  Trzeba siê z tym pogodziæ. To koniec Midgar. Trzeba uratowaæ Planetê...
  
  
  To koniec... Ale z ziemi zacznie wydobywaæ siê coœ... Zielone promyki...
  
  Cloud - "......Lifestream."
  
  
  Jest ona na ca³ym œwiecie... Na ca³ej Planecie. Ze wszystkich zmar³ych drzew, 
  ludzi, zwierz¹t. Rusza ona na Midgar i ³¹czy siê z Holy, ostatecznie niszcz¹c 
  Meteor i wzmacniaj¹c moc Holy.
  
  
  
  
  
               Aeris, ¿yj w spokoju.......
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              "Piêæ tysiêcy lat póŸniej..."
  
  
  
  Potomkowie Red XIII wbiegaj¹ na jedn¹ z gór niedaleko Midgar. Ukazuje siê 
  naszym oczom kompletnie zniszczone miasto... A w oddali us³yszymy œmiech 
  dzieci.
  
  
  
  
                  The End
  
  
  
  
  
  
   .::||::..::||::..::||::..::||::..::||::..::||::..::||::..::||::..::||::.
  
  
  
  
              "She smiled to the end..."
  
             Cloud Strife - Final Fantasy VII
  
  
  
  =============================================================================
  
  Final Fantasy VII i wszystkie powi¹zane z nim rzeczy s¹ znakami zastrze¿onymi
  firmy Squaresoft.
  
  Playstation i Sony to znaki zastrze¿one firmy Sony Computer Entertainment.
  
  
  
  Ten FAQ nie mo¿e byæ wykorzystywany na innych stronach ni¿ My Final Fantasy 
  Universe (http://ffuniverse.xcom.pl), GameOnly (http://gameonly.bmp.net.pl) i
  GameFAQs (http://gamefaqs.com). ¯adne kawa³ki tego opisu nie mog¹ byæ
  wykorzystywane nigdzie innej bez zgody autora.
  
  Wszystkie prawa zastrze¿one - All Rights Reserved.

  View in: