Users who own this game also own:

Super Kyousouba: Kaze no Silpheed
Super Kyousouba: Kaze no Silpheed
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
BS Super Mario Collection - Dai-4-Shuu
BS Super Mario Collection - Dai-4-Shuu
Harvest Moon: More Friends of Mineral Town
Harvest Moon: More Friends of Mineral Town
Akureijia Hakusho
Akureijia Hakusho