hide results

  Character Unlocking FAQ by Muni Shinobu

  Version: 3.00 | Updated: 12/14/01 | Search Guide | Bookmark Guide

  Shin Sangoku Musou 2 Character Unlock Requirements FAQ
  Version 3.00 (12.14.01)
  Written by Muni Shinobu (muni_shinobu@yahoo.com)
  
  
  
  CHARACTER UNLOCK REQUIREMENTS
  
  
  SHYOKU (SHU) KINGDOM
  --------------------
  Chou-Un (Zhao Yun) - Initial
  Kan-U (Guan Yu) - Initial
  Chouhi (Zhang Fei) - Initial
  Bachou (Ma Chao) - Shyoku clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou
  save file
  Gi-En (Wei Yian) - Shyoku clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou
  save file
  Shokatsuryou (Zhuge Liang) - Shyoku clears Musou Mode once
  Kouchyuu (Huang Zhong) - 2 Shyoku generals clear Musou Mode
  Ryuubi (Liu Bei) - 2 Shyoku generals clear Musou Mode
  Kyou-I (Jiang Wei) - Shokatsuryou clears Musou Mode
  Houtou (Pang Tong) - Seito Kouryakusen, clear stage with Houtou alive
  
  
  GI (WEI) KINGDOM
  ----------------
  Kakouton (Xiahou Dun) - Initial
  Chyoukou (Zhang He) - Initial
  Ten-I (Dian Wei) - Initial
  Kyochyo (Xu Zhu) - Gi clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
  file
  Shinki (Zhen Ji) - Gi clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
  file
  Shiba-Yi (Sima Yi) - Gi clear Musou Mode once
  Sousou (Cao Cao) - 2 Gi generals clear Musou Mode
  Jyokou (Xu Huang) - 2 Gi generals clear Musou Mode
  Kakou-En (Xiahou Yuan) - Teigunzan, Shyoku scenario, defeat Kakou-En
  Chouryou (Zhang Liao) - Battle of Gappi, Go scenario, defeat Chouryou
  
  
  GO (WU) KINGDOM
  ---------------
  Shyu-Yu (Zhou Yu) - Initial
  Kougai (Huang Gai) - Initial
  Sonshyoukou (Sun Shang Xiang) - Initial
  Rikuson (Lu Xun) - Go clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
  file
  Daikyou (Da Qiao) - Go clears Musou Mode once / Shin Sangoku Musou save
  file
  Shyoukyou (Xiao Qiao) - Shyu-yu or Daikyou clears Musou Mode
  Sonken Sr (Sun Jian) - 2 Go generals clear Musou Mode
  Sonsaku (Sun Ce) - 2 Go generals clear Musou Mode
  Taishiji (Tai Shi Ci) - Gogun Kouryakusen, defeat Ryuuyou (bottom
  right) with Taishiji alive (Musou)
  Kan-Nei (Gan Ning) - Battle of Gappi, Gi scenario, after Kan-nei appear
  event, defeat Kan-Nei (Musou)
  Ryomou (Lu Meng) - Clear Hanjyou stage with Ryomou alive (Musou)
  Sonken Jr (Sun Quan) - Gappi, Taishiji death, Sonken jump bridge,
  Chouryou attack, defeat Chouryou, Sonken order all troops attack, Gi
  backup troop appear, Kan-nei appear, Gi retreat (Musou)
  
  
  OTHER CHARACTERS
  ----------------
  Ryofu (Lu Bu) - Koroukan, kill 1000 soldiers
  Chyousen (Diao Chan) - Koroukan, defeat Chyousen
  Toutaku (Dong Zhuo) - Koroukan, defeat Chyousen and Ryofu
  Enshyou (Yuan Shao) - Kanto, Gi scenario, defeat Ganryou and Bunshyuu
  Choukaku (Zhang Jiao) - Koukin no Ran, defeat Chouhou, Chouryou, and
  Choukaku
  Moukaku (Meng Huo) - Nanban, defeat Moukaku 7 times in Musou Mode
   1) Original position
   2) Chouhi's location
   3) Bachou's location, slightly ahead
   4) Right of command base, on the small island toward Chouhi's location
   5) Left of command base
   6) Center, slightly to the bottom, area through the gate only
  breakable with an elephant
   7) Bottom left, Moukaku command base
  Shyukuyuu (Zhu Rong) - Nanban, defeat Shyukuyuu
  Jyoka (Nu Wa) - All of the female characters cleared Musou Mode
  Fukki (Fu Xi) - Clear Musou Mode with Ryuubi, Sousou, and Sonken Sr
  
  --------------------------------------------
  
  Alternatively, there are codes to unlock characters without playing.
  Input the codes at the Main Menu.
  If the code input was successful a sound will be heard.
  
  Unlock all Shyoku characters:
  L1, Square, Triangle, R2, L1, L2, L2, R1
  
  Unlock all Gi characters:
  Square, Triangle, L1, L2, R1, R2, L1, L2
  
  Unlock all Go characters:
  Triangle, L1, Square, R1, R2, L1, L2, L2
  
  Unlock all characters:
  Square, R1, Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L2
  
  
  
  This Document Copyright 2001 Muni Shinobu
  

  FAQ Display Options: Printable Version