Users who own this game also own:

Zero Pilot: Fighter of Silver Wing
Zero Pilot: Fighter of Silver Wing
Gakkou o Tsukurou!! Kouchou Sensei Monogatari
Gakkou o Tsukurou!! Kouchou Sensei Monogatari
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Meguri Aishite
Meguri Aishite
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.

Users who love this game also love:

Code Name: Viper
Code Name: Viper
Isolated Warrior
Isolated Warrior
Super Robot Spirits
Super Robot Spirits
Gradius II
Gradius II
Weapon Shop de Omasse
Weapon Shop de Omasse