hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Fjoeri

  Version: FINAL | Updated: 06/19/05 | Search Guide | Bookmark Guide

  ===============================================================================
  ============================ Metal Gear Solid 3 ===============================
  ================================ Snake Eater ==================================
  ===============================================================================
  
                   ;;rXXSr;,                   
                  MMMW8B88Z0WMMM                 
                XMMMM08Z8Za2ZZ22BMM                 
               MM@28Ba88Z0B88BZ22aM                 
               MBZSZ8Z87S2SSX7ZB@8MM                
               MM2BZXXaa08Z8WWWMM@80M                
              8M@0WMMB@@B0BWWMB02SSaMM,2               
              MMMZZ8MMWMZB0ZZ2SS2Z0MWMMMMM              
               BM@WWBW0ZaS2Z000ZZM,i;:a8MM              
               MB88ZZZZZZZZaaBMM@.ZZ.aWZM:             
               @M008aa2SXSZMMBZ@M7M0;M@BMMMMMMM:          
                M0Ba222aWMMX .XM0 a8MWM8BWMMMMMM8         
                MMMMMMMMMZ  ir:WW80a2WX2aa2722aZZ0MM0       
                 Zaa;.r7ir77X;,SMWS.;WM .;XSi;8BB02X0M;      
                  ;:X;,rXS8XiX8MWX XMZ  r2aWWMMMMMMMM      
                  X ,r:Xi :ir0W@0;:0M X2BMM@WB@8SBMMMMMMS     
                  ,MMMMMMB7;XBM08.ZW0SMM@BWBW8Zi  .iaMMMM    
                   M@2XrWM@WMBWriBXXM00BWMM0B@MMMB7,;i,MZMM2   
                   MMi,7MMM88B a8XMMBBM@; ,i  SMMMa2aM8aXMM  
                    MMMMa MBMS 00MW0BWW2X7r:iX;  r rXZBaMM  
                       MaM;.00MBB@WaZ80MM0irXaZ0@W2ZMWWS0ZMa 
                      WMiWW0BZMWWMSZ0ZZSXa8088Z80ZaaaX@a2ZZMM
                       MB0@:87W@WMrXr,28BaSSaZ8BBWZa2Z7MW88ZM
                       MMZW 78@M@M,Sr2BMaXW@W082a0@;ZaSXMZSW2
             . MMi       S;W8MWWX8MM0Z2MWBM;;aM@W8S28B8.i;X7aZWS
           BM@WZ8MMMMMMMM    ;MM@ZaZ0MaSMMZ20MM0r;;0Z:i   2:;ZBZW;S
            ; MMB0W@@MMM2X7MMMMWZZZ8SBMM2MMZ0@W@aX0XaZZ80B8@M@BZ278@Br8
         riMMMMMM0M8ZaZa2XSBMMMMMZaZZZZ8Z20@0@MB8BWZZS80WZi70WB8880Z2X8BZrB
      XWMMMMMMMMMMMMMMMMBZ0B0ZZZaWMMZZZZZ008Za72MMB@aS;0@0WBiBX;XS72aBMaXZ2XW
    7MMMMMMW0BBMMMMMBMM0a2a888a0BBZ2220BWWWWW00B@MMMM@88MWW088B;2ZaX;XSXZ@MW2SWB
  MMMMM0Z8BMMMMMMM   MMMMMMMMMW8WBB80Z2WBZB@WMMMM .MMWZZM@WB800MMMMMMMWBW00MMB0
  MMWZBMMMMMMi     MM@M7S0M@W00B0B@8BXSa0@r    WMM@SSB00WWZZ0Z22ri@ XMWBB
  .MMMMMr        MM0a2aaMMM@WWB0BWWS8@aZZ,  ia 7MMB@WW0,,S0r;i72, ZBM@@
              MMMMMW MMMMMW@B0BM@BZ8MMaX MMM @00MW; 708,BB: i2MBZa8
               r aM  MMMMM08WB8000aZ@MMWZa@MMMMZS@ri;MrXM iMMWZZ2r
                :M    MMMBBBWW0ZZa8Z2XXXXSZM0Z08Z8M:MBiXZBBMMMB0
                MM    MMMMMM8Z0B8aa88aXXX2SrBr       BMW
                 M     BMM8MMW0BB0ZaZ08aa8 rZ8ZSXXXXr77S27ZX,MW
                 .     MX XMMW0BB8SaZZ@XiZ2a8S;:.   . r7MM@
                         BMM@W08ZaBaS00Z2a8@MM@0S;,;r;XM@@
                          2MMWBWZ00WW0008Z2Z0B@MMMBW2BW80
                           MMMWW08ZZ8800008ZZ8B0BM@BW8Z@
                            MB8BWWB0Za2aZ8888Z20@ZWZZB8
                          MMZZM88ZZZ80BBB8Z2aaZ80W0Z@X;0Z
                        MMMMMMSrM0BWMBBB880WWWWWWWBB08MWa0Z
                        MMW82WMSiMW00WM80MM2WWWMMMMMMM@M2ZWB
                       MMZ80XW@2a@@BB8W@8aWZWZSSi :7aZ8,i77
                     MMMMMMZB2aMWZX@WWWWBMMaZMM0WM@@MM@W00W@07
                     MMMW0WM787XMBZXXa0WMMMB8,rWW8Z00X;;7208ZaS
                    BMM0WBBWMW SBMMM@0Za2Z7:iWMaiZMM80MMWBrXa@0M
                    MMB0@WB0MM8rXM0BMWM0Z,;XSS7ZS.:ZB2aW0WS7272Z
                    MBWBBW@02WMMSrWBB0BMMM@B8ZaSB@S a0S;aM@78:i
                    MM@W@WMMMZ8MMBZ@M2aWBWMMMMMarXSSZZZZr,XM0XWr
                    ,MMM@@@MMM@aMMMBSSaZ722XrZBMMMMBa80BXriiMa22
                     8MMWWWBWMB8@BXXi70W2ZZ:ZX W@B8aX888B7SMSZ
                     rMMMWWBWWW0BBMZi,SZSMSSZ80BMMM8;r770ZX@MX
                      MMMMMM@B@@WBMM0;. S@WBZ2a:X0MWarXa8SSMM
                       MMM7;SSZ008BMMM8;iZZ228ZZZ2MW7ZXa02aM
                        7a2288a8B0aaZBMM82aZ0XZ882WMaSB0a0MM
                       SMS7a7X0aS0WB8a2ZWW02ZBSZ8a2WBX80MMS
                       MMa8ZaXS088SBBBBB0a8@2ZB820ZS0@ZMM2
                      MMMB0W@@Z8BZ22000WWWW0B7aB70280MMM,
                     XMMM@@W0ZZZZZZ8800a22a0B@rXM;WZBMMB
                    rMW0ZX72Z0WB@W@M8a8@M@B00BBMZ M2M
                    SM@Z2ZZZaZ08ZS7:7X2XXa@W80WM8aW2M
                    7M@08a2ZZZ:,;X78W00BW0X;iMM@a8WWMMM
                    MMBW@82Z@80B0BWSZS7i.::S0BZSZ08BW@MM
                    MMBBWZ0W0aB08ZZZMMBMMMMM@WWWM8BW0ZB
                    ZMWWWWWWZBaX,rX8BM0aZW@WWWWWW8W80@M
                     MM00BaX87ZrZaXX7,.Z@BB2B0ZaZZ8888MM
                     MM0B8BZrBrB8SiZWBZS0@XSMMMM@WB0B0M
                     2MM0@BXS08707ZBZZ88aWaXMMMMMMM@MMM
                      SMM8ZS7XB0B0088BBXr8WB7  MMMMMM.
                      rMW8a80B0000B82;.aWB7MX
                       MMZ@BBBBZZaX7SaM0S.@M
                        MMW8ZZ;i2Za00M@S22MM
                        MMB888ZZW@MM@Z002WMM
                         MM0Z8MM@BaSa8WBX0XMZ
                         MM0@2X;X2S;ii;WMZMM
                          MMWW@MMWBWW08Z8MWB;
                          MM@W@@@MMMMM07X08M
                           MM2aaaS2ZaZZZXWZM0
                           M@8ra0Z22aSZMMaMMM
                           WM278aZ2MW@MW2XZ7MM
                            M0aW8W@MMM82S:87MM
                            MM@@B0S 7SBWM@MWMM
                            MMW8WM0Za7aaB8M0@ZW
                             MW22X,0WMMM8 X@@aB
                             MMMMMM0ZWMM8700@0MM
                             MBBB8M0aa2Z;X7@@.
                             ZMZa0@@W8:7Sa@B0M
                              ZBaZZZa2X28@W8BM2
                             aM2a;87XXrBMB80WM@
                             MMMMM800MBB0Z8WWBMW
                            MM80B7Z8B8ZZ80@WW@M
                           WMMZXaX2808Z8BBWMMMMM
                          MMM0a22a8800BBWMMMMMM
                         .MMM8a222aaBBBB0BMMM
                        MMWa2aS2a80B0880MMMX
                        MM8ZaZ80BB00BB@MMM
                        MM@BWBBBWWWMMMMM
                        2MMMMM@MMMMMMMi
                          .i0Z8.
  
  
  ===============================================================================
  ============================ Metal Gear Solid 3 ===============================
  ================================ Snake Eater ==================================
  ===============================================================================
  ================================= Walkthrough =================================
  ==================================== FAQ ======================================
  ================================ FINAL VERSIE =================================
  ===============================================================================
  =============================== - Copyright - =================================
  ============================ - Mister FANTASTIC - =============================
  ======================== - Joeri.Crauwels@gmail.com - =========================
  ================================== - 2005 - ===================================
  ===============================================================================
  
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
     NAVGIATE IN DEZE WALKTHROUGH     NAVGIATE IN DEZE WALKTHROUGH
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  
   Zoeken in deze walkthrough:
   Ctrl + F --> een zoekbalk verschijnt. Typ hier wat je zoekt, en druk op enter.
  
   Wil jij iets bijdragen aan deze walkthrough? Dat kan. Mail me wat je wil
   bijdragen, en alle eer zal aan jou uitgaan.
  
   Veel plezier!
  
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  
   19 juni 2005 ................................................ FINAL VERSIE
            ° Alles is af.
  
   19 april 2005 ................................................. Versie 0.6
            ° De walkthrough is helemaal af.
  
   31 maart 2005 ................................................. Versie 0.5
            ° Bonussen toegevoegd
  
   29 maart 2005 ................................................. Versie 0.4
            ° Walkthrough aangevuld
            ° Foutjes verbeterd.
  
   12 maart 2005 ................................................. Versie 0.3
            ° Kerotean Frog locaties toegevoegd
            ° Camouflage sectie toegevoegd
  
   9 maart 2005 .................................................. Versie 0.2
            ° Personages toegevoegd.
            ° Wapens toegevoegd.
            ° Operation Snake Eater voor de helft voltooid.
  
   7 maart 2005 .................................................. Versie 0.1
            ° Virtuous Mission Voltooid.
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################# 1: Inhoudstafel ################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
       ___________________________________________________________
       /___________________________________________________________\
        |                            |
        | 1: Inhoudstafel                   |
        |                            |
        | 2: Over mezelf en deze Walkthrough/FAQ        |
        |                            |
        | 3: Over het spel                   |
        |                            |
        | 4: Personages                    |
        |                            |
        | 5: Wapens en items                  |
        |                            |
        | 6: Voedsel                      |
        |                            |
        | 7: Walkthrough                    |
        |                            |
        |   7.1: Virtuous Mission              |
        |   7.2: Operation Snake Eater            |
        |                            |
        | 8: Kerotan Frogs                   |
        |                            |
        | 9: Camouflage                    |
        |                            |
        |   9.1: Face Paint                 |
        |   9.2: Uniform                   |
        |                            |
        | 10: Bonussen                     |
        |                            |
        |   10.1: Duel Mode                 |
        |   10.2: Demo Theater Mode             |
        |   10.3: Briefing Files               |
        |   10.4: Items & Weapons              |
        |   10.5: Nightmare mini-game            |
        |   10.6: Snake VS Monkey              |
        |                            |
        | 11: Credits                     |
       __|_______________________________________________________|__
       \___________________________________________________________/
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ################# 2: Over mezelf en deze walkthrough/FAQ #####################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
   Over mezelf:
   ------------
  
   Naam: Joeri Crauwels
   Geboortedatum: 7 januari 1984
   Woonplaats: Hever (Vlaams-Brabant)
   Land: België
   Games: PSX: - Aircombat
         - Alone in the Dark 4
         - Crash Bandicoot 2
         - Cool boarders 2
         - Dino Crisis
         - Driver 2
         - Fifa 2000
         - Final Fantasy VIII
         - Gran Tourismo
         - Medal of Honor
         - Medal of Honor: Underground
         - Metal Gear Solid
         - Resident Evil
         - Resident Evil 2
         - Resident Evil 3
         - Tekken 3
         - The Legend of Dragoon
         - Tomb Raider
         - Tomb Raider 2
         - Tomb Raider 3
         - Tomb Raider 4 (The last revelation)
         - Tomb raider 5 (Chronicles)
       PS2: - BloodRayne
         - Brothers in Arms: Road to Hill 30
         - Devil May Cry
         - Dog's life
         - Enter the matrix
         - Final Fantasy X
         - Final Fantasy X-2
         - Gran Tourismo 3: A-spec
         - GTA 3
         - GTA Vice City
         - GTA San Andreas
         - Hitman 2: Silent Assassin
         - Kingdom Hearts
         - Lara Croft: Tomb Raider - The angel of Darkness
         - Mafia
         - Medal of Honor: Frontline
         - Medal of Honor: Rising Sun
         - Medal of Honor: European Assault
         - Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
         - Metal Gear Solid 3: Snake Eater
         - Primal
         - Resident Evil: Code Veronica X
         - Resident Evil: Outbreak
         - Silent Hill 3
         - SOCOM US NAVY SEALS
         - Syphon Filter: The Omega Strain
         - The Simpson: Hit & Run
         - Tekken Tag Tournament
         - Tom Clancy's splinter cell
       PC: - Age of Empires
         - Black & White
         - Call of Duty
         - Call of Duty: United Offensive
         - Ceasar 3
         - Duke Nukem 3D
         - Flight Simulator 95
         - Hearts of Iron 2
         - Medal of Honor: Allied Assault
         - The Fifth Element
         - Titanic: Adventure out of Time
         - Vlad Tepes Dracula
  
  
   Over deze walktrough/FAQ:
   -------------------------
  
   Wat je moet weten is dat deze walktrough/FAQ mij toebehoort, en mij alleen.
   Deze walktrough/FAQ mag alleen te lezen zijn op:
       WWW.GAMEFAQS.COM
       WWW.NEOSEEKER.COM
       www.ALL4GAMERS.TK
   Je kan en mag niets gebruiken zonder mijn toestemming. Hier zijn internationale
   wetten over opgesteld. Deze zijn de copyright wetten, waar je welicht al van 
   gehoord hebt.
   Wil je iets gebruiken uit deze walktrough, of heb je een vraag, dan kan je 
   me altijd contacteren op Joeri.Crauwels@gmail.com.
   Ik hoop dat deze walkthrough je hulp bied bij het spelen van dit super spel.
  
   Groeten,
  
   Joeri
  
   Joeri.Crauwels@gmail.com
   www.playstation.be
   www.all4gamers.tk
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################# 3: Over het spel ###############################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
  	Dit is alweer de derde game uit deze reeks. Hideo Kojima heeft besloten
  	om ons terug te brengen naar de oorsprong van de Metal Gear saga.
  	Daarom speelt dit spel zich af in de jaren '60, tijdens het ontwerp
  	en de bouw van de allereerste Metal Gear.
  
  	Tijdens de jaren '60 heerst nog steeds de koude oorlog; de oorlog
  	tussen het kapitalistische westen, en het communistische oosten.
  	Steeds weer zijn er voorvallen die kunnen uitdraaien op een
  	atoomoorlog. Gelukkig weten de leiders van de grote naties het hoofd
  	koel te houden, en worden conflicten in onrechtstreekse oorlogen
  	uitgevochten zoals in Vietnam en Noord-Korea.
  
  	Jij bent Snake, en moet het kunnen van de net opgestarte FOX-Hound team
  	bewijzen. Je opdracht is om de ontwerper van Metal Gear veilig naar
  	het westen te brengen.
  	Maar niet alles verloopt volgens plan. Je raakt betrokken in een web
  	van intriges en verraad. Er is niemand die je nog kan vertrouwen, niets
  	is wat het lijkt.
  
  	Kan jij Metal Gear stoppen en de wereld redden van een regelrechte
  	atoomoorlog?
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################## 4: Personages #################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
             ________________________________
             |°               °|
             |   LIJST VAN PERSONAGES   |
             |________________________________|
            |°                °|
            |    1°: Naked Snake      |
            |    2°: Para-Medic       |
            |    3°: Major Zero       |
            |    4°: Mojor Tom       |
            |    5°: Sigint         |
            |    6°: ADAM          |
            |    7°: EVA          |
            |    8°: Colonel Volgin     |
            |    9°: The Boss        |
            |    10°: The Pain       |
            |    11°: The Fear       |
            |    12°: The End        |
            |    13°: The Fury       |
            |    14°: The Sorrow      |
            |    15°: Ocelot        |
            |    16°: Tatyana        |
            |    17°: Sokolov        |
            |__________________________________|
  
  
  
  
   ===============================================================================
   ...... 1°: Naked Snake ........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Naked Snake is het hoofdpersonage van dit verhaal. Hij is lid van het
     net opgestarte FOX-team. Zijn training heeft hij gekregen van
     The Boss. Zij koos hem uit als leerling omdat ze een band voelde met hem.
     Beiden zijn namelijk blootgesteld aan radioactiviteit.
     Samen hebben ze CQC ontwikkelt, de vechtstijl die Snake gebruikt.
     Naked Snake zal op het einde van het spel de titel van Boss erven, en
     word dus zo "Big Boss".
     Big Boss is, zoals we allemaal weten uit Metal Gear, Metal Gear 2 (de
     originele games uit de jaren '80) en Metal Gear Solid, en Metal Gear
     Solid 2, de vader van Solid Snake, Liquid Snake en Solidus Snake.
     Zijn 3 zonen zijn eigelijk zijn klonen. Doordat Big Boss/Naked Snake
     was blootgesteld aan radioactiviteit, was hij onvruchtbaar geworden.
     Nadat hij FOX zal verlaten (Niet in dit spel), start Big Boss FOX-HOUND
     op, waarvan Solid Snake deel van zal uitmaken.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 2°: Para-Medic .........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Zij is degene die Snake helpt tijdens de missie als het gaat over Snake's
     gezondheid. Bovendien is zij degene die je moet bellen als je wil saven.
     Zoals in de vorige Metal Gear Solid games kan je ook deze keer weer
     een verhaaltje verwachten bij het saven.
     In Metal Gear Solid was het Mei-Ling die je Chinese spreuken toelas, en
     Metal Gear Solid 2 was het Rose die je de oren van je kop zeurde.
     Deze keer gaat het over bekende films tussen de jaren '50 en 60.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 3°: Major Zero .........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Major Zero is de leider van FOX en is je rechtstreekse overste.
     Hij zal er voor je zijn tijdens de missie om je doelwitten te
     verduidelijken, en je steeds weer in de juiste richting te helpen.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 4°: Major Tom ..........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is Major Zero, alleen met een andere schuilnaam. Tijdens de Virtuous
     Mission neemt hij deze naam aan. Hij dacht dat het geluk zou brengen
     omdat hij zich noemde naar één van de tunnels uit de film "The Great
     Escape." In deze (waargebeurde) oorlogsfilm proberen enkele gevangenen
     te ontsnappen uit een Nazi kamp. Dit doen ze d.m.v. 3 tunnels. Van deze
     tunnels worden er algauw 2 ontdekt. Major Tom dacht dat Tom de naam was
     van de tunnel die niet ontdekt werd... dit bleek dus niet te zijn.
     De naam bracht trouwens ook bitter weinig geluk mee voor de Virtuous
     Mission.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 5°: Sigint .............................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is een expert die je info toelicht over wapens,... Hij zal je tijdens
     het spel advies geven over de sterke en zwakke kanten van je vijanden,
     wat uiterst nuttige informatie is natuurlijk.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 6°: ADAM ...............................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is Snake's contact persoon. Maar vreemd genoeg kom je hem niet tegen
     in het spel. Het is EVA die komt opdagen in de plaats.
     Op het einde van het spel krijgen we een vermoeden dat ADAM eigelijk
     Ocelot is.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 7°: EVA ................................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is Snake's tweede contactpersoon. Zij is een spionne die er in
     geslaagd is om te infiltreren in het vijandelijke kamp. Daar doet ze
     zich voor als Tatyna, een Russische soldate.
     Pas op het einde van het spel, tijdens het eindfilmpje ontdekken we wie
     ze werkelijk is.
     Ik moet toegeven, deze meid kan met een motorfiets overweg!
  
  
   ===============================================================================
   ...... 8°: Colonel Volgin .....................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is de leider van de vijandelijke troepen. Deze man bezit bijna
     letterlijk al het geld van de wereld. Hij heeft namelijk biljoenen dollars
     geërfd. Met al dit geld wil hij wapens maken zoals Metal Gear, en
     daarmee het Moederland (Rusland) overnemen.
     Dankzij zijn grote som geld heeft hij voor zichzelf een pak kunnen laten
     ontwerpen waar constant 10.000 volt loopt. Op deze manier kan hij
     elektrische aanvallen plegen op wie hij wil.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 9°: The Boss ...........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is Snake's voormalige mentor, en zijn huidige rivaal. Zij is zijn
     doelwit tijdens de Snake Eater missie. En de opdracht is het doelwit
     elimineren.
     The Boss beschouwde Snake als haar verloren zoon. Tijdens WO2 werd ze
     samen met het Cobra Team achter vijandelijke linies gedropt voor een
     geheime missie. Omdat ze toen zwanger was, heeft de overheid abortus op
     haar gepleegd. Omdat ze dit verlies moeilijk kon verwerken, keert ze
     nadien de USA de rug toe, en sluit zich aan bij het communistische USSR.
     (Rusland tijdens de Koude Oorlog.) De vader van het kind was The Sorrow.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 10°: The Pain ..........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is een lid van het Cobra Team. Hij is kikt op mensen pijnigen, en
     pijn lijden.
     Deze kerel beschikt over de kracht om bijen te controleren, en deze te
     gebruiken als wapens.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 11°: The Fear ..........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Ook deze is een lid van het Cobra Team. Hij beschikt over de mogendheid
     om zich onzichtbaar te maken met stealth. Bovendien is hij ontzettend
     lenig en acrobatisch. Een zeer waardige vijand.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 12°: The End ...........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Het derde lid van het Cobra Team. Deze man is stokoud. Letterlijk dan.
     Het enige dat hij doet is slapen. Op deze manier bewaard hij alle
     levenskracht die hij nog heeft voor het slagveld.
     Ondanks het feit dat hij bijna dood is, en in een rolstoel zit is dit
     een zeer gevaarlijke vijand. Hij is namelijk een voortreffelijk
     sluipschutter. Het is hij die de kunst van het sluipschieten heeft
     uitgevonden.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 13°: The Fury ..........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Deze voormalige astronaut moet een rake klap gekregen hebben op zijn
     weg terug naar aarde, want het enige waar hij aan denkt is de boel
     in lichte laaie zetten. Met zijn vlammenwerper en zwaar beschermend pak
     is hij een zeer geduchte tegenstander.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 14°: The Sorrow ........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Het laatste lid van de Cobra Unit dat je zal tegenkomen in het spel.
     Hij is de voormalige minnaar van The Boss, en is door haar hand gestorven
     2 jaar voor deze missie.
     Tijdens het ganse spel door verschijnt zijn geest om tips te geven, of
     om je wat te ergeren.
     Wanneer een bijna doodservaring heeft, is hij het die Snake de dood
     probeert in te sleuren.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 15°: Ocelot ............................................................
   ===============================================================================
  
  
     De leider van het Ocelot Team, en rechterhand van Volgin.
     In het begin merken we al zijn handigheid op met een handwapen, maar het
     is dankzij Snake dat hij overschakelt naar de westernrevolvers waarmee
     we hem kennen in de andere Metal Gear Solid games.
     Hij is nog jong en onervaren, en net daarom spaart Snake elke keer weer
     Ocelot's leven.
     Op het einde van het spel krijgen we zijn echte naam te horen; ADEMSHKA.
     Dit doet ons vermoeden dat hij ADAM is, de contactpersoon van Snake die
     nooit is komen opdagen.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 16°: Tatyna ............................................................
   ===============================================================================
  
  
     Dit is EVA undercover bij de vijand.
  
  
   ===============================================================================
   ...... 17°: Sokolov ...........................................................
   ===============================================================================
  
  
     Sokolov is een Russische wetenschapper. Hij is een waar genie, en is
     daarom gewild aan beide kanten van "de muur" (scheiding tussen het
     kapitalistische westen, en het communistische oosten.)
     Voor dit spel was het westen er in geslaagd om hem te evacueren, samen
     met zijn gezin, naar het westen. Echter, door bepaalde omstandigheden
     moesten de Amerikanen hem terug aan de Russen geven.
     Daarom dat Snake deze man moet redden tijdens de Virtuous Mission.
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################ 4: Wapens en items ##############################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \__________________________________________________________/
  
  
  
  
   ------------------
   ..... WAPENS .....
   ------------------
  
  
    HANDWAPENS
      Survival Knife
      Fork
  
    PISTOLEN
      Single Action Army
      Mk22
      M1911A1
      EZ Gun
  
    GEWEREN
      SVD
      Mosin Nagant
      M37
  
    MACHINEGEWEREN
      AK-47
      Scorpion
      XM16E1
      M63
      Patriot
  
    EXPLOSIEVEN
      TNT
      C3
      Claymore mine
  
    GRANATEN
      Grendade
      Phosphorus Grenade
      Stun Grenade
  
    ZWAAR GESCHUT
      RPG-7
  
    VARIA
      Magazine
      Mousetrap
      Directional Microphone
      Torch
      Kncokout Handkerchief
      Book
  
  
  
   -----------------
   ..... ITEMS .....
   -----------------
  
    
    LENZEN
      Binoculars (SCOPE)
      Camera (CAMERA)
      Thermal Goggles (THERM G)
      Night Vision Goggles (NVG)
  
    DETECTOREN
      Motion Detector (MTN DTC)
      Active Sonar (SONAR)
      Anti Person Sensor (AP SNCR)
      Mine Detector (MINE D)
  
    PILLEN
      Life Recovery Medicine (LF MED)
      Fake Death Pill (F.DEATH.P)
      Revival Pill (REVIVAL.P)
      Pentazamin (PNTZMN)
      Bug Juice (BUG JUICE)
  
    DOZEN
      Cardboard Box A (C BOX A)
      Cardboard Box B (C BOX B)
      Cardboard Box C (C BOX C)
  
    VARIA
      Stealth (STEALTH)
      Monkey Mask
      Crocodile Cap (CRCDL CP)
      Cigar (CIGAR)
  
    GENZEZNDE ITEMS
      Serum (SERUM)
      Antidote (ANTIDOTE)
      Cold Medicine (C MED)
      Digestive Medicine (D MED)
      Splint (SPLINT)
      Suture Kit (SUTURE KIT)
      Bandage (BANDAGE)
      Ointment (OINTMENT)
      Disinfectant (DISINFECT)
      Styptic (STYPTIC)
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ################################ 5: Voedsel ##################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \__________________________________________________________/
  
  
  
    SLANGEN EN REPTIELEN
      King Cobra (SNAKE A)
      Taiwanese Cobra (SNAKE B)
      Thai Cobra (SNAKE C)
      Coral Snake (SNAKE D)
      Milk Snake (SNAKE E)
      Green Tree Python (SNAKE F)
      Giant Anaconda (SNAKE G)
      Reticulated Python (SNAKE H)
      Snake Liquid (SNAKE I)
      Snake Solid (SNAKE J)
      Snake Solidus (SNAKE K)
      Otten Frog (FROG A)
      Tree Frog (FROG B)
      Poison Dart Frog (FROG C)
      Indian Gavial (R.GAVIAL)
      Tsuchinoko (TCHNKO)
  
  
    VOGELS
      Parrot (R.BIRD A)
      White-Rumped Vulture (R.BIRD B)
      Red Avadavat (R.BIRD C)
      Magpie (R.BIRD D)
      Sunda Whistling-Thrush (R.BIRD E)
  
    ZOOGDIEREN
      Rat (RAT)
      Flying Squirrel (SQUIRREL)
      European Rabbit (R.RABBIT)
      Vampire Bat (BAT)
      Markhor (MARKHOR)
  
    VISSEN
      Bigeye Trevally (R.FISH A)
      Maroon Shark (R.FISH B)
      Arowana (R.FISH C)
      Kenyan Mangrove Crab (CRAB)
  
    ZWAMMEN
      Russian Oyster Mushroom (R.MUSHROOM A)
      Ural Luminescent Mushroom (R.MUSHROOM B)
      Siberian Ink Cap (R.MUSHROOM C)
      Fly Agaric (R.MUSHROOM D)
      Russian Glowcap (R.MUSHROOM E)
      Spatsa (R.MUSHROOM F)
      Baikal Scaly Tooth (R.MUSHROOM G)
  
    FRUIT
      Yabloko Moloko (R.FRUIT A)
      Russian False Mango (R.FRUIT B)
      Golova (R.FRUIT C)
      Vine Melon (R.VEGETABLE)
  
    ANDERE
      Baltic Hornet Nest (R.NEST)
      Calorie Mate (R.C MATE)
      Russian Ration (R.RATION)
      Instant Noodles (R.NOODLES)
      Cobalt Blue Tarantula (SPIDER)
      Emperor Scorpion (SCORPION)
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################## 6: Walkthrough ################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \__________________________________________________________/
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |######################## 6.1: Virtuous Mission ##############################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... DREMUCHIJ SOUTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     Na de openingsscène ga je recht naar het noorden, en kruip je onder de
     boomstronken door. Recht voor je is er een boom. Je zal zien dat er op
     die boom een klimop lamp groeit. Ga recht voor de boom staan, en druk op
     de actieknop (driehoekje) om in de boom te klimmen. Eenmaal in de boom
     druk je nogmaals op de actieknop en slinger je naar rechts totdat je de
     rugzak hebt opgepakt.
     ... scène ...
     Je hebt nu je rugzak en je kan nu beschikken over je voorraden. Zo kan je
     nu je camouflage veranderen, je wapens wisselen,...
     Verlaat dit gebied door naar het noorden te lopen.
  
  
  
   -------------------------------
   ..... DREMUCHIJ SWAMPLAND .....
   -------------------------------
  
  
  
     In dit gebied kom je de eerste gevaarlijke dieren tegen. Overal liggen
     er krokodillen. Pas goed op dat ze je niet opeten. Bovendien is dit een
     moerassig gebied. Als je te lang in het moeras staat, zal je wegzinken en
     sterven.
     Loop recht naar voren tot je op het kleine eilandje komt. Ga nu naar het
     linker eilandje en raap daar de goodies op.
     Om verder te gaan ga je naar het smalle weggetje in het noorden.
  
  
  
   ---------------------------
   ..... DREMUCHIJ NORTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     ... scene ...
     Vanaf hier heb je vijanden rondom je heen. Je kan deze ontwijken door
     heel stil rond te kruipen, en de juiste camouflage te kiezen uit je
     camouflage scherm.
     Ga zodra je kan naar links en volg het smalle pad. Op het einde kan je
     een SVD Sniper Rifle vinden in het gras. Ga terug, en neem het volgende
     pad naar links. Als je dit volgt kom je uit op een ietwat groter gebied.
     In het noorden hiervan ligt er een holle boomstronk waarin je de
     Thermo Goggles kan vinden.
     Ga nu westwaarts en je passeert een pad in het noorden. Volg dit om
     naar het volgende gebied te gaan.
  
  
  
   -----------------------
   ..... DOLINOVODNO .....
   -----------------------
  
  
  
     Recht voor je staat een bewaker, en op de brug lopen er nog twee. Haal
     je SVD boven en dood de twee op de brug. Degene die vlak bij je staat
     kan je makkelijk uitschakelen met je Mk22 (pistool met
     verdovingspijltjes). In de boom hangen appels en een bijennest. Als je
     deze neerschiet, geven ze je items.
     Steek de brug over, en loop om het heuveltje aan je linkerkant om.
     Ga nog niet naar het weggetje in het noorden, maar volg voorlopig terug
     zuidwaarts. Je komt uit op de klif. Je kan hier via het pad (als je
     Snake tegen de wand drukt) naar een alkoof gaan waar je de XM16E1 kan
     vinden (een machinegeweer).
     Ga terug, en ga door het pad in het noorden.
  
  
  
   -------------------
   ..... RASSVET .....
   -------------------
  
  
  
     ... scène ...
     Haal je SVD boven en dood de bewakers die je kan zien.
     Ga naar het noorden, en kruip daar door de vernielde muur. Je komt uit
     naast een trap. Loop hier naar boven voor wat ammunitie en items.
     Als je van aan de trap naar het zuiden gaat, kan je achter enkele dozen
     de M37 vinden (een shotgun).
     Je moet nu naar het Noordoosten gaan van dit complex. Hier bevindt zich
     en kamer waarin je Prof. Sokolov kan vinden, het doelwit van je missie.
     ... scène ...
     ALS je de vorige MGS games gespeeld hebt, dan heb je nu al door wie de
     leider is van de Ocelot Unit. Als je het nu nog niet door hebt, dan
     komt dat wel verderop in het spel als hij met *revolvers* begint te
     spelen. *hint hint* *kuch: Revolver Ocelot* ;-)
     Sokolov is gaan lopen in al de verwarring. Achtervolg hem! Hij is terug
     zuidwaarts naar de brug gelopen.
  
  
  
  
   -----------------------
   ..... DOLINOVODNO .....
   -----------------------
  
  
  
     Loop terug naar de brug waar Sokolov op je staat te wachten.
     ... scene ...
  
  
  
   ---------------------------------
   ..... DOLINOVODNO RIVERBANK .....
   ---------------------------------
  
  
  
     ... scene ....
     Snake is zwaargewond. Volg goed de instructies die je gegeven worden
     om Snake weer beter te maken. In het menu ga je naar Cure waar je Snake
     kan zien, en alle plaatsen waar hij gewond is. Navigeer met de pijltjes
     en gebruik R2 en/of L2 om de medische hulpmiddelen te selecteren. Kies
     ze dan door op het O-knopje te drukken.
  
     Voor een "Broken Bone" heb je nodig:
      - Splint
      - Bandage
     Voor een "Cut" heb je nodig:
      - Disinfectant
      - Suture
      - Bandage
      - Styptic
  
     ... scene ...
  
  
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |####################### 6.2: Operation Snake Eater ##########################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... DREMUCHIJ EAST .....
   ---------------------------
  
  
  
     Je kan hier wat eten verzamelen, maar dat is het dan ook. Ga noordwaarsts
     om verder te gaan.
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... DREMUCHIJ NORTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     Volg het pad.
     ... scène ...
     Verdorie, je bent nu je wapen kwijt. Bovendien lopen er nu bewakers rond
     in het woud.
     Anyway, je zal dit gebied nog wel herkennen uit de Virtuous Mission. Baan
     je een weg noordwaarts, en ga terug via het pad naar het volgende gebied.
  
  
  
   ---------------------
   ..... DREMUCHIJ .....
   ---------------------
  
  
  
     Je bent in het gebied met de brug. Houd de bewakers goed in het oog.
     Er valt in dit gebied niet veel meer te doen dan vorige keer. Waar je
     vorige keer het machinegeweer vond in de alkoof, daar vind je deze
     keer wat items.
     Volg het pad noordwaarts zodat je weer bij het complex uitkomt.
  
  
  
  
   -------------------
   ..... RASSVET .....
   -------------------
  
  
  
     Hier zijn geen vijanden. Gelukkig maar. Wel zijn hier tal van items
     te vinden.
     Bovenaan de trappen in het Noorden vind je de AK-47 (een machinegeweer).
     In het deel naast Sokolov's kamer kan je Smoke Grenades en de Cardboard
     Box vinden. In Sokolov's kamer kan je dan weer de Thermal Goggles
     vinden. Ga zijn kamer weer uit.
     ... scène ...
  
  
  
   =======================================
   ..... BAAS GEVECHT: OCELOT GUARDS .....
   =======================================
  
  
  
     Tips:
     - Equip de doos en blijf stil in de kamer zitten totdat de soldaten
      binnenstormen. Wacht tot ze weer buitengaan en zodra de laatste je
      de rug heeft toegekeerd, spring je recht, haal je je AK-47 boven
      en knal je ze overhoop.
     - Sluip voorzichtig rond. De soldaten lopen overal rond. Ook op het dak.
     - Je kan het luik waarlangs Eva ontsnapte zelf openen om zo de
      vijand van de andere kant aan te vallen.
     - Onderaan je scherm is er een teller die weergeeft hoeveel vijanden er
      nog rondlopen.
     - Vergeet de vijand op het dak niet!
  
     Als je het gevecht gewonnen hebt ga je door de poort in het Noordoosten
     van dit gebied. Maar, voor je het gebied verlaat loop je langs links nog
     even achter het gebouw. Helemaal op het einde van dit pad kan je de
     Zombie face paint vinden.
  
  
  
   -------------------------
   ..... CHYNORYJ PRUD .....
   -------------------------
  
  
  
     Dit gebied is één groot meer, vol met krokodillen. Voorzichtigheid geboden
     dus. Zolang je ver genoeg uit hun buurt blijft is er geen probleem, maar
     als ze je vastgrijpen in het water, dan maak je welhaast geen schijn van
     kans.
     Ga het water in, en zwem langs de westelijke oever. Je zal, voor je aan
     de overkant van het meer komt, een inham tegenkomen. Hier liggen enkele
     boomstronken waar je onderdoor kan zwemmen. Doe dit.
     Aan de andere kant ga je uit het water, en beklim je de boom met de
     klimop. Laat je hangen, en slinger naar rechts. Dit brengt je boven een
     andere boom met een touw. Laat je vallen en begin als een zot op het
     driehoekje te tikken. Op deze manier zal snake het touw onder zich
     vastgrijpen tijdens het vallen. Slinger nu tot je weer grond onder je
     hebt. Laat je zakken, en neem de Croc-Cap op. Dit is het hoofd van een
     krokodil dat je kan opzetten. Hiermee zullen soldaten denken dat je een
     krokodil bent, en kan je dus rustig voorbij hen zwemmen. Sommige soldaten
     zullen zelfs van jou gaan lopen.
     Spring in het water, en zwem naar de andere noordelijke hoek van dit meer.
     Equip je Thermal Goggles, en duik onder. Je zal daar onderwater de GA-KO
     camouflage vinden. Deze selt je in staat om die verborgen kikkertjes te
     horen.
     Spring weer in het water, en ga naar het noorden, waar je weer aan land
     gaat. Open nu je survival scherm dood op start te duwen. Ga naar Cure.
     Je merkt meteen dat er wat scheelt met Snake. Hij zal waarschijnlijk
     volhangen met bloedzuigers. Haal deze er af door de sigaar te gebruiken.
     Zo, je kan weer verder.
     Maar, wees voorzichtig. Tussen de bomen hangt een valstrik die je zeer
     ernstig kan kwetsen.
     Je krijgt een oproep van EVA.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... BOLSHAYA PAST SOUTH .....
   -------------------------------
  
  
  
     Wandel tot aan het hek. Neem eens een goede blik en je zal zien dat er
     stroom op dit hek staat, net zoals bij alle andere hekken die je zal
     tegenkomen. Je kan aan de rechterkant van dit hek door een gat kruipen.
     Blijf plat liggen, en ga al kruipend door dit ganse gebied. Hier liggen
     namelijk mijnen. Als je er over loopt, ontploffen ze en loop je schade op.
     Bovendien word de vijand dan gealarmeerd. Echter, als je er over kruipt,
     dan neem je ze automatisch op, en beschik jij over die mijnen.
     Kruip vooruit tot je weer aan een hek komt. Volg dit hek westwaarts en
     je zal uitkomen bij een boom waar je kan op klimmen. Deze heb je nodig
     om naar de overkant te geraken. Maar, eenmaal over die boom is er geen weg
     terug.
     Voor je er overgaat moet je eerst de Splitter Camouflage gaan halen in
     het zuidwestelijke deel van dit gebied. Kruip dus vanaf je huidige
     positie zuidwaarts tot je aan een stenen muur komt. Kruip er op en volg.
     De camouflage vind je op het einde.
     Nu terug naar die boom...
     Klim op de boom, en haal je wapen boven. Er loopt namelijk een hond
     rond aan de andere kant van het hek. Verderop loopt zijn baasje. Schakel
     ze beiden uit. Laat je vervolgens aan de tak hangen (door op het
     driehoekje te duwen) en slinger naar het einde van de tak. Druk op X om
     je te laten zakken op de grond.
     Vanaf hier moet je weer oostwaarts. Let op, ook hier loopt er een bewaker
     rond. En zodra je weer in een groter bebost gedeelte komt, vind je weer
     vallen, mijnen en bewakers.
     Blijf simpelweg noordwaarts gaan, en je komt uit bij alweer een hek.
     Deze keer is er een gewone doorgang in het midden van het hek. Let op,
     deze wordt natuurlijk bewaakt!
     Oost of westwaarts maakt nu geen verschil, je komt uit op dezelfde plek.
     Toch raad ik je oostwaarts aan.
     Voor je dit gebied verlaat zoek je in het noordoostelijke deel van dit
     ganse gebied (dus in je nabije omgeving) een holle boom. Hierin zit
     de Choco Chip Camouflage verscholen.
  
  
  
  
   ------------------------------
   ..... BOLSHAYA PAST BASE .....
   ------------------------------
  
  
  
     Als je westwaarts ging, kom je uit aan de voorkant van een bewaakt kamp.
     Recht voor je staat een soldaat bij een opgesteld machinegeweer. Schakel
     deze kerel uit. Ga nu oostwaarts.
     Ging je oostwaarts, dan kom je uit aan de oostkant van dit kamp.
     Van aan de oostkant van het kampt sluip je om het kamp heen, noordwaarts.
     Hier patrouilleert een soldaat. Schakel hem uit.
     Aan de noordelijke kant van dit kamt staat een andere bewaker bij een
     opgesteld machinegeweer. Uitschakelen dus.
     Sluip het kamp binnen, en haal de items in het kleine gebouwtje rechts
     van je.
     Ga weer naar buiten, westwaarts voorbij de loopgracht en naar het
     opgezette machinegeweer. Neem een kijkje naar het zuiden. Je ziet daar
     een helikopter, en daarachter patrouilleert nog een soldaat. Schakel ook
     deze knul uit.
     Neem nu een kijkje naar het oosten, daar zie je een groot gebouw, en een
     kleiner gebouwtje. Aan de zuidelijke ingang van het grote gebouw staat
     een bewaker.
     In de gebouwen kan je heel wat items vinden. Als je via de kisten die
     je naast het grote gebouw op het dak van dat gebouw kan komen, dan kan
     je de Water Camouflage bemachtigen. Deze geeft je zeer goede punten
     in het water, en als het regent.
     Als je alles gevonden hebt ga je weer noordwaarts. Je passeert voorbij
     de loopgraven. In deze loopgraven vind je het laatste nuttige item;
     de Snow Face Paint. Deze verft je gezicht wit en is zeer handig als je
     ergens binnen bent.
     Viola, je hebt alles. Nu ga je via het pad naar het volgende gebied.
     Hop naar je volgende BAAS GEVECHT!
  
  
  
  
   ---------------------------------
   ..... BOLSHAYA PAST CREVICE .....
   ---------------------------------
  
  
  
  
   ================================
   ..... BAAS GEVECHT: OCELOT .....
   ================================
  
  
  
     ... scène ...
     Tips:
     - Schiet op de bijenkorven aan de andere kant als Ocelot nabij is.
     - Blijf niet te lang stilzitten. Ocelot kan zijn kogels immers laten
      weerkaatsen van rosten, en je toch raken.
     - Schiet op Ocelot wanneer hij aan het herladen is.
     - Je kan in de boom kruipen om een goed zicht te hebben. Het nadeel is
      dat je bijna geen bescherming hebt.
     - Mik altijd in FPV (first person view) met behulp van R1. Anders kan je
      Ocelot niet zien.
     - Munitie is schaars, dus schiet alleen wanneer je zeker bent dat je hem
      zal kunnen raken.
     - Ocelot is vatbaar voor Stun Grenades.
     - Je kan eventueel een gevangen slang naar hem gooien om hem af te leiden.
     - Als je ongewapend naar de kloof stapt, dan zal Ocelot dit beschouwen
      als een uitdaging tot duel, en komt hij ook ongewapend op jou afgestapt.
     - Als je de Single Action Revolver hebt unlocked, en je jongleert hiermee,
      dan zal ook Ocelot dit doen met zijn wapens.
     - Om het Animal camouflage pak te krijgen moet je Ocelot doden met
      verdovingspijltjes, en dus niet met dodelijk geschut.
  
  
  
  
   ------------------------------------------
   ..... CHYORNAYA PESCHERA CAVE BRANCH .....
   ------------------------------------------
  
  
  
     
  
     Na het gevecht ben je in een donkere grot beland. In deze grot zal je
     verschillende paddestoelen tegenkomen. Schiet ze, of hak ze stuk met je
     mes. Je kan ze dan oprapen. Eet ze niet, maar houd ze goed bij voor je
     gevecht tegen The Fear! Je hebt deze meer dan nodig! En neen, niet bij
     het eerstvolgende Baas gevecht gebruiken, want dat is The Pain... Vergis
     je niet, want dat zou je nog wel zuur kunnen opbreken.
     Vlak voor je kan je een slang vinden om op te peuzelen. Wandel
     westwaarts en volg de gang tot je weer in een grotkamer uitkomt. Hier
     ga je rechtsaf. Dit pad loopt dood, maar brengt je bij een slang en wat
     nuttige items.
     Als je in de grotkamer linksaf gaat, kom je in een kamer met een waterval.
     Rechts in de waterval is een grotje waarin je de Torch kan vinden.
     Neem deze, equip het en druk op het vierkantje om het aan te steken.
     Zo heb je meteen wat zicht in het duister.
     Aan de overkant van deze grotkamer met waterval is een gang. Als je deze
     blijft volgen, ga je langs enkele gangen en grotkamers. Telkens is de
     gang van grotkamer naar grotkamer verborgen. Je kan er in door te kruipen.
     Helemaal in de laatste kamer (de derde kamer) is er een put met water.
     Spring er in.
     Je kan nu een ration vinden. Zwem via het gangetje rechtdoor tot je weer
     lucht kan happen. Zwem naar rechts, en ga daar weer het land op.
     Hier kan je wat items vinden.
     Zodra je de items hebt ga terug het water in. Blijf de muur aan jou
     linkerkant (snake's rechterkant) volgen. Je komt weer aan land.
     Het gangetje waar je in uitkomt brengt je weer bij je startpositie.
     Van aan je startpositie ga je naar de kamer rechts van je. Tussen de
     gang links en rechts is er een kruipruimte. Hier moet je door. Dit brengt
     je aan de top van de waterval. Volg het pad langs de waterval en ga
     de volgende gang in.
  
  
  
  
   -----------------------------------
   ..... CHYORNAYA PESCHERA CAVE .....
   -----------------------------------
  
  
  
     Je komt aan bij een splitsing. Kies de rechterkant. Deze brengt je in een
     kamer waar je de M37 (Shotgun) kan vinden. Ga aan de andere kant van
     de kamer via de kruipruimte verder.
     Als je de gang waar je nu in uitkomt naar het zuiden volgt, dan kom je
     terug aan de splitsing.
     Noordwaarts dus...
     ... scène ...
  
  
  
  
   ==================================
   ..... BAAS GEVECHT: THE PAIN .....
   ==================================
  
  
  
     Tips:
     - Als de bijen op je afgeschoten worden, spring je in het water.
     - ALS je te lang op 1 plaats blijft, gooit The Pain met granaten.
     - Als hij zijn Tommy Gun bovenhaalt moet je schuilen achter de rots.
     - Als je The Pain ziet verdwijnen moet je in het water springen. The Pain
      zal zich namelijk laten transporteren naar jou rots.
     - Om de bijen van The Pain af te krijgen gebruik je ofwel een granaat,
      ofwel de M37.
     - Het is nutteloos om op The Pain te schieten zolang hij bedekt is met
      bijen.
     - De bijen kunnen weggejaagd worden met Smoke Grenades.
     - Als je een bijenkorf naar de bijen gooit, dan zullen er enkele bijen
      inkruipen. Dit maakt de bijenkorf een lekker hapje voor Snake.
     - Equip het camouflage pak van The Pain als je dit hebt verworven tijdens
      de vorige keer dat je het spel speelde. Dit zorgt ervoor dat de schade
      van de bijen bijna nihil is.
     - Om het camouflage pak van The Pain te verkrijgen moet je The Pain doden
      met verdovingspijltjes, en dus niet met een dodelijk vuurwapen.
     - Als je de Water camouflage hebt, dan kan je die gebruiken. Hierdoor
      ben je bijna onzichtbaar in het water.
  
  
     Na het gevecht met The Pain ben je nog steeds in dezelfde grot. Indien
     je The Pain gedood hebt door zijn stamina te killen, dan kan je zijn
     camouflage vinden op het middelste eilandje.
     Om hierheen te gaan loop je naar het noorden, naar de uitgang. Net naast
     de uitgang kan je een richel volgen die omhoog en zuidwaarts leid.
     Naar het einde toe wordt dit richeltje breder, en steekt het zelfs ietwat
     uit naar het middelste eilandje. Je moet nu in looppas naar dat
     uitsteeksel lopen, en op het x-je duwen voordat je zou vallen. Snake
     springt dan met een koprol over het gat, en beland zo op het middelste
     eilandje.
     Neem het camouflage pak en spring in het water. Zwem nu noordwaarts en
     ga daar de tunnel in.
  
  
  
  
   --------------------------------------------
   ..... CHYORNAYA PESCHERA CAVE ENTRANCE .....
   --------------------------------------------
  
  
  
     Dit deel is makkelijk. Gewoon steeds rechtdoor, en de kliffen af.
     Uiteindelijk kom je een grotje tegen aan je linkerkant. Hierin kan je de
     Mine Detector vinden. Maar opgelet; hier liggen mijnen. Dus kruipen is
     de boodschap.
     Volg de grot naar beneden, en daal nog steeds de kliffen af.
     ... scene ...
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... PONIZOVJE SOUTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     Je kan best dat krokodillen hoofd gebruiken, plat gaan liggen in het water
     en zwemmen. Ook het Water camouflage pak zou helpen. Er zweven hier
     namelijk soldaten rond op een soort vliegmachine. Ze hebben dus een
     heel goed zicht op de rivier waar je in bent.
     Hoe dan ook, er is maar 1 kant mogelijk. Blijf wel langs links wandelen.
     Op het einde is er een kruispunt. De weg naar links is bij de rotsen, en
     is zeer makkelijk te missen. Maar je moet hier zijn!
     Linksaf dus.
  
  
  
  
   --------------------------
   ..... PONIZOVJE WEST .....
   --------------------------
  
  
  
     Zwem wat naar voren. Je zal hier meteen enkele dokken opmerken. Hier lopen
     enkele bewakers rond. Schakel ze uit van in het water, en klauter dan op
     de pier. Volg de pier tot aan het gebouwtje. Hierbinnen kan je de SVD
     (Sniper Rifle) vinden. Deze heb je absoluut nodig!
     Verder zijn hier nog wat items in het gebouwtje, op de sloepen, en achter
     de kisten te vinden.
     Hop, terug waar je vandaan komt.
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... PONIZOVJE SOUTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     Je ging linksaf, deze keer moet je rechtsaf.
  
  
  
  
   ----------------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE EXTERIOR .....
   ----------------------------------------
  
  
  
     ... scène ...
     Er is een trucje dat je kan toepassen zodra de scène gedaan is. Dankzij
     dit trucje moet je later niet meer tegen The End vechten. (De vijandelijke
     sluipschutter.) Het nadeel hieraan is dat je dan zijn speciaal geweer
     en zijn camouflage pak niet meer kan bemachtigen. (Toch niet meer deze
     keer dat je het spel speelt.) Ik raad je deze truc dan ook alleen maar
     aan als je zijn camouflage pak al hebt van de vorige keer dat je het
     spel speelde.
     Hier volgt het trucje: Zodra de scène gedaan is haal je je SVD boven en
     richt je het naar The End die in zijn rolstoel naar de rode poort wordt
     geduwd door een bewaker. Met R1 leg je aan, en met L1 kijk je door
     de lens. Als je op het driehoekje duwt, zoom je in. Druk je nogmaals op
     het driehoekje, dan zoom je weer uit.
     Schiet de bewaker door het hoofd. The End is nu je prooi. Jaag ook hem
     een kogel in het hoofd, en je hebt net een baas verslagen.
     
     Schakel beide bewakers uit vanuit het water. Zorg ervoor dat ze het niet
     zien wanneer je hun kameraad uitschakelt. Kruip via de pier aan wal en
     raap de items op die hier te vinden zijn. Er liggen items achter de kisten
     en op de sloepen. Op een van de pieren kan je de Night Vision Goggles
     oprapen.
     Je kan niet door de rode poort heen, dus loop het kleine trapje op, en
     ga langs daar het gebouw binnen.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE .....
   -------------------------------
  
  
  
     Sluip behoedzaam naar voren, en raap de items op die je hier ziet liggen.
     Neem nu een kijkje over de balustrade. Je kan bewakers zien rondlopen.
     Schakel ze allebei uit vanaf hier.
     Merk ook de gesloten deur op naast de deur waar je net door kwam. Deze
     deur brengt je later in het spel naar het volgende deel van de jungle.
     Wandel de trappen af, en raap alle items op die je ziet liggen.
     Als je de eerste trap op bent, dan zie je een deur. Achter deze deur
     liggen nog wat handige items. Ge terug uit dit kamertje en loop voorbij
     de volgende trap naar de balustrade. Klim erover en laat je zakken op de
     onderliggende kist om ook dat item op te rapen.
     Terug de trappen op, en helemaal tot boven. En houd je wapen klaar, want
     bovenaan de trappen loopt er nog een bewaker rond.
     Er is maar 1 uitgang. Neem deze.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... GRANINY GORKY SOUTH .....
   -------------------------------
  
  
  
     Zet je Thermal Goggles aan. Neem nu een kijkje in FPV. Zie je het...?
     Dit gans gebied ligt vol met vallen! En net zoals in alle andere gebieden
     met valstrikken liggen ook hier weer landmijnen. Opgelet dus!Navigeer en
     voorzichtig omheen, en ga gewoon noordwaarts, naar de andere kant van
     dit gebied. Hier klauter je gewoon op het richeltje en volg je het pad.
     Als je in een val loopt die je bij je voeten omhoog sleurt, dan kan je
     op het driehoekje duwen. Snake zal dan het touw doorsnijden en weer op
     beide benen landen. Net zoals in alle andere gebieden met valstrikken
     liggen ook hier weer landmijnen. Opgelet dus!
     Herhinder je het nog toen ik je in de grotten zei dat je de paddestoelen
     moest verzamelen? Wel, als je dat niet gedaan hebt, dan is dit gebied
     je laatste kans. De paddestoelen hier zijn vergiftigd, en dat heb je nodig
     als je hier verderop in het spel gaat vechten tegen The Fear.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB EXTERIOR: OUTSIDE WALLS .....
   -----------------------------------------------------
  
  
  
     Recht voor je is een hek dat onderstroom staat. Langs de andere kant
     van het hek lopen er bewakers, en een hond. De doorgang naar de andere
     kant van het hek vind je helemaal aan de linkerkant. Daar kan je een
     gat vinden in het hek waar je kan door kruipen. Maar pas op, er is een
     bewaker vlakbij. Schakel hem meteen uit!
     Sluip nu langs het gebouw, naar het oosten, je rechterkant dus. Houd je
     wapen klaar voor honden en bewakers. Die honden uitschakelen is een MUST!
     Al ben je onzichtbaar, ze kunnen je ruiken.
     Ben je aan de rechterkant van het gebouw aangekomen, dan loop je naar
     de achterkant van het gebouw. Je ziet hier, vlakbij enkele kisten, een
     deur. Druk jezelf tegen de deur, en druk op de O-knop. Snake zal op de
     deur kloppen. Verberg je meteen achter die kisten, en wacht totdat de
     bewaker die je klop gehoord heeft, de deur komt openen. Schakel hem meteen
     uit.
     Ga nu door deze deur.
  
  
  
  
   ----------------------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB EXTERIOR: INSIDE WALLS .....
   ----------------------------------------------------
  
  
  
     Sluip voorzichtig om het gebouwtje heen, en om de hoek. Je zal een deur
     horen sluiten als je hier passeert. Druk jezelf tegen de hoek van het
     kleine gebouwtje, en kijk opzij. Er loopt hier een bewaker rond. Als
     je hem niet ziet, dan is hij aan de andere kant van het kleine gebouwtje.
     Sluip hem achterna, en schakel hem uit.
     Achter dit kleine gebouwtje kan je een ander gebouwtje vinden. Hierin
     liggen wat items voor je.
     Ok. Sluip nu langs de voorgevel van het grote gebouw naar de andere kant
     van het gebied. Je komt uit op een rode deur. Ga hierlangs naar
     binnen.
  
  
  
  
   --------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB 1F .....
   --------------------------------
  
  
  
     Je bent nu in een gigantisch laboratorium. Ga snel naar je survival menu
     en verander je camouflage naar scientist. Die heb je gekregen in het
     begin van het spel van Eva. Betreft je gezicht, kies voor no paint, of
     neem het Mask.
     Onthoud dat je nu undercover bent. Zolang je niet loopt en geen vreemde
     bewegingen maakt, zal er je niets gebeuren. Wetenschappers vormen echter
     het grootste probleem. Als ze je gezicht zien, dan zullen ze alarm slaan
     omdat ze meteen zullen opmerken dat je geen collega bent van hen.
     Indien er een soldaat verdacht naar je kijkt, dan blijf je gewoon staan
     totdat hij je niet meer verdenkt.
     Een groot nadeel aan dit pak is dat je geen wapens kan gebruiken. Als je
     dus snel een wapen nodig hebt, dan moet je even van pak wisselen.
  
     Volg de gang, en sla linksaf bij de eerste gang. Volg deze gang. Na een
     poosje bemerk je enkele kastjes aan je rechterkant. In sommige van deze
     kan je items vinden. In de kamer aan je linkerkant zijn er ook items
     te vinden, maar die zijn wat moeilijker te bemachtigen. Er loopt hier
     immers een wetenschapper rond. Zorg er dus voor dat hij je gezicht niet
     te zien krijgt, en haast je.
     Ga door de deur hiernaast. Je komt uit op een binnenpleintje. Aan de
     andere kant is er een tunneltje waar je kan in kruipen. Als je deze
     tunnel volgt, dan vind je uiteindelijk de Oyama Face Paint. Kruip terug
     naar het binnenpleintje, en ga terug naar binnen.
     Op het einde van de gang zijn er 2 trappen, kies eerst degene die naar
     beneden gaat.
  
  
  
  
   -------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB B1 EAST .....
   -------------------------------------
  
  
  
     Je bent nu in een deel met cellen en een klein kamertje. Her en der zijn
     wat nuttige items te vinden. Let op voor de bewaker die hier rondloopt.
     Ga, nadat je alles hebt opgeraapt, terug de trappen op.
  
  
  
  
   --------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB 1F .....
   --------------------------------
  
  
  
     Neem de trap die naar boven gaat.
  
  
  
  
   --------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB 2F .....
   --------------------------------
  
  
  
     Wandel om de hoek heen, en wandel door de eerste deur aan je rechterkant.
     Je bent nu in de bibliotheek. Hier liggen wat items. Ook kan je hier
     twee schilderijen bewonderen uit het Spel Silent Hill 3. Verder is hier
     niets te doen.
     Neem de volgende deur. Dit zijn de toiletten. De laatste deur is op slot.
     Sla deze stuk door op de O-knop te duwen. Zodra de deur tegen de grond
     gaat kan je de Fly camouflage oprapen. Wat deze camouflage doet is
     het volgende: je stinkt. Inderdaad, je leest het goed. Je stinkt als de
     pest. In sommige gevallen is dit handig om honden,... weg te jagen.
     Eenmaal de toiletten weer uit wandel je noordwaarts, en ga je door de
     deur om de hoek. Dit brengt je op een klein balkon waar je nog wat kan
     oprapen.
     Weer naar binnen, en volg de gang deze keer helemaal rond, tot op het
     einde. Daar zijn er 2 deuren te vinden. Achter de eerste zijn er weer
     wat items te vinden, de tweede brengt je naar een laag gelegen dak vanwaar
     je je kan laten zakken op dat binnenpleintje.
     Laat je zakken, en ga door de deur.
  
  
  
  
   --------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB 1F .....
   --------------------------------
  
  
  
     Je bent nu in een bekende gang. Wandel terug zuidwaarts en volg de gang
     tot aan het kruispunt. Deze keer ga je noordwaarts en door de deur.
     Steek de grote zaal over en daal de trappen af aan de andere kant.
  
  
  
  
   -------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB B1 WEST .....
   -------------------------------------
  
  
  
     Volg de gang tot op het einde. Er is een kamertje aan je rechterkant waar
     je een item kan oprapen. Maar je moet door de deur aan je linkerkant.
     Deze brengt je in een lounge met een tv. Opgelet voor de wetenschapper die
     hier rondloopt. Aan de andere kant van deze lounge is er een deur, rechts
     van je. Deze brengt je in een soort van laboratorium vol computers,
     en enkele wetenschappers. Zorg ervoor dat ze je niet zien, en wandel naar
     de andere kant.
     Links van je is er een kleedkamer, met daarachter een witte deur. Ga door
     deze witte deur.
  
     ... scène ...
  
     Je kan nu de kamer achter de witte deur niet meer binnen. Dit hoeft ook
     niet, want je uiteindelijke doelwit is die gesloten deur in dat warenhuis
     aan de dokken.
     Sluip dus behoedzaam voorbij de wetenschappers aan de computers, door
     de lounge, en door de gang naar de trap.
  
  
  
  
   --------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB 1F .....
   --------------------------------
  
  
  
     Steek de grote zaal weer over, en volg de gang aan de andere kant tot aan
     de deur waarlangs je naar binnen kwam. Vandaar heb je het scientist
     pak niet meer nodig.
  
  
  
  
   ----------------------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB EXTERIOR: INSIDE WALLS .....
   ----------------------------------------------------
  
  
  
     Ga voorzichtig terug naar de buitenkant van de muren. Dus naar het kleine
     gebouwtje aan de westkant, er omheen langs het zuiden, en door de deur.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------------
   ..... GRANINY GORKI LAB EXTERIOR: OUTSIDE WALLS .....
   -----------------------------------------------------
  
  
  
     De bewakers en honden zijn weer bij bewustzijn. Opgelet dus. Schakel hen
     voorzichtig uit, en sluip dan langs de muur naar de andere kant van dit
     gebied. Vandaar kan je terug door het gat in het hek.
     Loop wat westwaarts om zo het zuidelijke pad te vinden. Dit is misschien
     een goed moment om je vooruitgang te bewaren. Er volgt namelijk een nieuw
     baasgevecht.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... GRANINY GORKY SOUTH .....
   -------------------------------
  
  
  
     ... scène ....
  
  
  
  
   ==================================
   ..... BAAS GEVECHT: THE FEAR .....
   ==================================
  
  
  
     Tips:
     - Bij het start van dit gevecht moet je meteen naar Cure gaan en jezelf
      genezen. Doe dit elke keer dat je geraakt wordt.
     - The Fear gebruikt Stealth wat hem onzichtbaar maakt. Gebruik daarom je
      Thermal Goggles om hem te kunnen zien. Let wel op want dit verbruikt
      batterij.
     - Er liggen nog steeds vallen in dit gebied. Opgelet dus.
     - Mik altijd in FPV.
     - Als The Fear aanlegt met zijn kruisboog, dan kan jij op hem schieten.
      Hij zal dan naar een andere tak springen, en zijn kruisboog even weer
      opbergen.
     - Als je met je verdovingspijltjes werkt, en je het stamina van The Fear
      probeert te raken, dan zal hij bij weinig stamina naar eten gaan zoeken.
      Gooi daarom de giftige paddestoelen die je eerder van mij moest
      verzamelen op de grond, en gooi er densoods nog wat rot eten bij.
      Gooi dit allemaal op een zelfde hoopje. The Fear zal nu voornamelijk
      hierheen lopen. Houd deze plek nu onder schot. The Fear is een vogel
      voor de Snake, euh, de kat bedoel ik.
      Elke keer je hem raakt zal hij weer weglopen, maar uiteindelijk blijft
      hij terugkomen.
     - Als The Fear rot eten opeet, dan word hij daar ziek van.
     - Als The Fear giftig eten opeet, dan neemt zijn stamina af, en kotst hij
      zichzelf bijna dood.
     - Als je geen rot eten hebt, dan ga je voordat je MGS3 gaat spelen naar
      het configuratiescherm van je PS2. Daar kan je de datum veranderen.
      Zet de klok 1 week vooruit. Dit zal er voor zorgen dat het eten in je
      spel rot is. Handig trucje van Hideo Kojima.
     - The Fear zal soms zelf eten afschieten om dan te gaan oprapen. Probeer
      hem voor te zijn.
     - Als je The Pain dood met je verdovingspijltjes, dan kan je zijn
      camouflage krijgen.
  
  
     Na het gevecht kan je recht voor je het camouflage pak van The Fear
     oprapen. Let wel, dit is enkel als je hem hebt gedood met je
     verdovingspijltjes.
     Doe je Thermal Goggles weer aan, en loop/sluip weer voorbij de vallen
     en mijnen naar het zuiden.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE .....
   -------------------------------
  
  
  
     De bewakers hier lopen allemaal op dezelfde plek rond. Bovendien kan je
     terug dezelfde items vinden op dezelfde plaats.
     Voor je door de deur gaat die voorheen op slot was, moet je langs de
     andere kant van deze opslagplaats weer naar buiten, en naar de dokken.
  
  
  
  
   ----------------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE EXTERIOR .....
   ----------------------------------------
  
  
  
     Schakel de bewakers uit, en spring in het water. Ga zuidwaarts...
  
  
  
   ---------------------------
   ..... PONIZOVJE SOUTH .....
   ---------------------------
  
  
  
     Aan het zuidelijke deel, nabij de ingang van het grottencomplex is nu
     de Water Face Paint verschenen. Deze moesten we hebben.
     Rechtsomkeer, en terug naar de opslagplaats.
  
  
  
  
   ----------------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE EXTERIOR .....
   ----------------------------------------
  
  
  
     Zwem terug naar de dokken, en schakel indien nodig de bewakers weer uit.
     Klim op de dokken en ga terug naar binnen.
  
  
  
   -------------------------------
   ..... PONIZOVJE WAREHOUSE .....
   -------------------------------
  
  
  
     Ga door de deur naast de deur waarlangs je naar binnenkwam.
  
  
  
  
   ------------------------------
   ..... SVYATOGORNYJ SOUTH .....
   ------------------------------
  
  
  
     Dit gebied heeft enkele planten die je kan stukschieten. Deze worden dan
     items die je kan gebruiken in het Cure menu.
     Het pad hier gaat enkel noordwaarts, en over vijanden hoef je je hier
     geen zorgen te maken.
  
  
  
  
   -----------------------------
   ..... SVYATOGORNYJ WEST .....
   -----------------------------
  
  
  
     Dit is een ietwat groter stuk woud, met enkele patrouilles. Opgepast dus.
     Wandel noordwaarts, en probeer aan de rechterkant van dit gebied te
     blijven. Dit brengt je uiteindelijk bij een splitsing in het pad.
     Vergeet niet dat er her en der tussen het struikgewas wat items liggen.
     Ze zijn natuurlijk geen must, maar indien je items nodig hebt, kan je
     altijd op speurtocht.
     Dus, ben je bij het kruispunt, dan blijf je rechts aanhouden. Zo kom je
     in een verborgen deel van het woud.
  
  
  
  
   -----------------------------
   ..... SVYATOGORNYJ EAST .....
   -----------------------------
  
  
  
     Als je links blijft volgen, dan kom je uiteindelijk op het dak van een
     hokje. Vanaf hier kan je een chalet zien dat redelijk zwaar wordt bewaakt.
     Zowel links als rechts van het gebouw is er een deur, en een opgesteld
     machinegeweer.
     Schakel van op het dak de eerste bewaker neer. Laat je zakken, en haal de
     items van het hok waar je op zat.
     Sluip nu voorzichtig naar de voorkant van het chalet waar nog een bewaker
     is. Let op de ramen. Binnen in het chalet is er ook een soldaat... zorg
     er voor dat hij je niet door de ramen kan zien. Als hij passeert plaats
     je snel een kogel in zijn hoofd door de ruit.
     Aan de andere kant van het chalet loopt de laatste bewaker. Ga nu naar
     binnen langs één van de deuren. In het chalet zijn verschillende items
     te vinden, alsook het American Light Machinegun/M63. Dit laatste ligt in
     de noordoostelijke kamer.
     Viola, je hebt alles. Loop nu vanaf het chalet zuidwaarts om zo terug
     te gaan.
  
  
  
  
   -----------------------------
   ..... SVYATOGORNYJ WEST .....
   -----------------------------
  
  
  
     Je bent nu aan het kruispunt. Loop gewoon noordwaarts.
     Kleine tip... bewaar je spel!
  
  
  
  
   ----------------------------
   ..... SOKROVENNO SOUTH .....
   ----------------------------
  
  
  
     ... scene ....
  
  
  
  
   =================================
   ..... BAAS GEVECHT: THE END .....
   =================================
  
  
  
     Tips:
     - Dit is een gevecht dat makkelijk een anderhalf uur kan duren. Wees
      dus geduldig, en zorg dat je tijd zat hebt. Als je goed bent, en je
      wil The END doden met kogels, dan kan dit redelijk snel opgelost zijn.
      Maar als je zijn wapen wil, en zijn camouflage, dan moet je hem
      bevechten met je verdovingspijltjes.
     - Kijk op je map. De bolletjes geven mogelijke posities weer. Als The
      End je gezien heeft, en op jou heeft geschoten, dan heeft hij zijn
      positie vrij gegeven. In dat geval word zijn tijdelijke plaats aangeduid
      met een rode cirkel.
     - Om The End te vinden gebruik je de Directional Microphone. Richt het
      alle kanten op om zo de locatie van The End te vinden. Als je nergens
      iets hoort, dan is hij in een ander gebied.
     - Met behulp van de Thermal Goggles kan je voetsporen zien, en volgen.
     - Zorg voor goede camouflage.
     - Loop nooit rond, maar sluip zachtjes.
     - Als je het hebt, neem dan het EZ Gun wanneer je rondloopt. Dit zorgt
      voor een camouflage van 80*, ongeacht het pak dat je aanhebt.
     - Om The End zijn camouflage te krijgen moet je bem weten te besluipen,
      en hem overvallen. Dit is best moeilijk. Zoek zijn locatie, en kruip
      zachtjes naar hem toe. Als je in zijn buurt komt, begin je heeeeeeeeeel
      zachtjes te kruipen.
      Ben je dicht genoeg, dan richt je je wapen op hem. Snake zal dan
      roepen: "Freeze", waarna The End zegt: "How did you...?". The End
      zal zich nu plat op zijn buik leggen. Sta recht, en mik op zijn kop.
      Tot 3 maal toe zal The End zeggen: "I don't think so..." Schiet daarom
      eens naast zijn hoofd, of cirkel met je wapen op zijn hoofd of kruis.
      Na een poosje zal hij zeggen: "Ok, here you go...". Op dat moment geeft
      hij je zijn camouflage.
      Schiet niet op The End, of haal je wapen niet te ver weg van zijn
      hoofd. Doe je dat toch, dan zal The End snel een granaat bovenhalen
      en deze tot ontploffing brengen waarna hij het op een lopen zet.
      Je kan hem eventueel volgen via zijn voetsporen als je de Thermal
      Goggles opzet.
     - Om The End zijn Sniper Rifle, Mosin Nagant, te verkrijgen, moet je
      hem uitschakelen door zijn stamina te laten aflopen.
     - Je kan gewoon ergens gaan zitten, en wachten totdat het stamina van
      The End op is.
     - Als je het spel opslaat tijdens dit gevecht, en je laad het enkele uren
      of dagen later, zal The End je meteen gevonden hebben, en je
      doodschieten. Bewaar je spel dus op eigen risico.
     - Je kan The End heel makkelijk verslaan door de datum van je PS2
      een week verder te zetten. The End zal dan automatisch dood zijn van
      vermoeidheid.
     - Als je The End doodde aan de dokken, dan zit dit gebied vol met
      soldaten.
     - Dit gebied bestaat uit 3 delen, Sokrovenno South, Sokrovenno West en
      Sokrovenno North
  
  
  
  
   ----------------------------
   ..... Sokrovenno North .....
   ----------------------------
  
  
  
     In het noordoosten van dit gebied is er nu een nieuwe weg vrijgemaakt.
     Ren erheen, en je zal een tunnel vinden.
  
  
  
  
   ------------------------------
   ..... Krasnogorje Tunnel .....
   ------------------------------
  
  
  
     Volg de tunnel, en beklim de ladder. Deze brengt je tot bijna aan de top
     van een berg. Terwijl je de ladder beklimt, wat zeker een 10min in beslag
     neemt, krijg je het thema liedje van MGS3 te horen.
     Boven aan de ladder kan je wat items vinden, alsook wat ratten om je
     stamina weer aan te vullen.
     Neem de enige uitgang die er te vinden is.
  
  
  
  
   ------------------------------------
   ..... Krasnogorje Moutain Base .....
   ------------------------------------
  
  
  
     Je bent nu op de berg. Om jezelf het best te verbergen, kan je hier
     de Choco Chip Camouflage gebruiken. Bewakers zijn hier moeilijk te zien
     door het heuvelachtige landschap, en her en der zijn er schorpioenen die
     je kunnen vergiftigen. Ook zal je ongetwijfeld gieren opmerken. Als je
     zin hebt om hen op te eten, dan kan je ze lokken door soldaten te doden.
     De gieren zullen dan op het lijk afkomen om ervan te smullen. Dat geeft
     jou dan weer de kans om de gieren neer te paffen.
     In feite kan je maar 1 kant op. Dus hup met de beentjes. Zodra je in het
     open gebied komt moet je vooral de bergflank in het oog houden. Hier is
     namelijk een richel waar een soldaat met Rocket Launcher op patrouilleert.
     Schakel deze kerel uit voor hij je ziet!
     Volg het pad, langs de bergflank, tot je in een nieuw gebied komt.
  
  
  
  
   -----------------------------------
   ..... Krasnogorje Moutainside .....
   -----------------------------------
  
  
  
     Hier wordt het al wat moeilijker. Je kan wel maar 1 pad volgen, maar er
     zijn nu verschillende patrouilles, en niet alleen op de bergwand zelf. Zo
     vliegen er vanaf nu helikopters rond, alsook die vervelende vliegende
     platformen. Als je toch in moeilijkheden zou komen, dan kan je altijd
     de opgestelde machinegeweren gebruiken (d.m.v. het driehoekje).
     Ik raad je dan ook aan om vijanden vanop een afstand uit te schakelen met
     je sluipschuttersgeweer, en niet die vliegende platformen en helikopters
     te schieten. Bovendien mag je alleen op een vijand schieten als er geen
     andere vijand in de buurt is.
     Je zal, tijdens je tocht, ook inhammen in de bergflank vinden, waar je je
     kan in verbergen. Ook zijn er overal kleine tunneltjes waar je items kan
     in vinden.
     Helemaal bovenaan de bergflank, op het einde van dit gebied, zijn er
     enkele hutten te vinden. Hierin kan je de RGP-7 vinden (een rocket
     launcher) en in de andere hutten kan je voedsel en genezende items
     oprapen.
     Achter de hutten vind je de doorgang naar het volgende gebied.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Krasnogorje Moutaintop .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Dit gebied kan ietwat verwarrend zijn door al de hutjes en loopgrachten.
     De hutjes hebben deze keer luchtschaten die van hut naar hut leiden.
     Uiterst handig om onopgemerkt rond te sluipen.
     Ga het eerste hutje binnen, en kruip in de luchtschacht. Aan het einde
     sla je rechts af, en ga je de volgende luchtschacht in. Deze brengt je
     in de armoury waar je dus je wapenvoorraad kan aanvullen. Ga de hut uit,
     en aan de linkerkant zou je weer een tunneltje moeten vinden. Volg deze
     weer tot aan het einde. Aan het einde zorg je ervoor dat er geen soldaat
     in de buurt is wanneer je uit de tunnel komt.
     Loop nu naar het noordoosten waar je door een deur van een hutje dat in
     de bergwand is ingebouwd.
  
  
  
  
   ------------------------------
   ..... Krasnogorje Ruins .....
   ------------------------------
  
  
  
     ... scene ...
  
  
  
  
   ------------------------------------
   ..... Krasnogorje Behind Ruins .....
   ------------------------------------
  
  
  
     ... scene ...
  
     Na de scene draai je je gewoon om, en ga je terug het hutje in.
  
  
  
  
   -----------------------------
   ..... Krasnogorje Ruins .....
   -----------------------------
  
  
  
     Meteen als je binnenkomt kan je Noodles oppakken. Ga vervolgens de trap
     af, en kruip onder het bed voor wat munitie. Pas op voor de schorpioen
     die hier rondsluipt.
     Zodra je alles hebt opgepikt ga je weer naar buiten.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Krasnogorje Moutaintop .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Extra opletten geblazen nu. De bewakers hebben versterking gekregen van
     soldaten met vlammenwerpers. Als ze je zien, ben je de klos en zullen ze
     je zeker en vast roosteren. Maar, deze kerels hebben en zwak punt; hun
     gasflessen zijn uiterst ontvlambaar. Eén goed gemikt schot kan hen in
     vuur en vlam zetten.
     Volg de loopgracht, en wacht, als je bij het kruispunt bent, op de bewaker
     die je zal passeren. Schakel hem uit, en klim hier uit de loopgracht.
     Spring langs de andere kant weer naar beneden. Achter je zou je nu een
     rode deur moeten zien die in de bergwand is geplaatst. Ga door deze deur.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... Groznyj Grad Tunnel .....
   -------------------------------
  
  
  
     Je kan maar één kant op. Sla het spel op, en volg de tunnel. Zodra je de
     ladder afgaat volgt er alweer een baasgevecht.
  
  
  
  
   ==================================
   ..... BAAS GEVECHT: THE FURY .....
   ==================================
  
  
  
     Tips:
     - Als je de Fury zijn camouflage hebt vrijgespeeld, dan moet je dat
      aandoen omdat het je beschermd tegen vuur.
     - Let goed op waar je schiet! Er staan overal tonnen die ontploffen bij
      het minste schot.
     - In het noorden van dit gebied is de uitgang. Plaats je met je rug
      tegen de deur en wacht daar af totdat The Fury voorbij komt. Deze plek
      geeft je de beste dekking tegen zijn vlammenwerper.
     - Als je The Fury dood met je verdovingspijltjes, dan kan je zijn
      camouflage bemachtigen. Deze zal naast je verschijnen als het gevecht
      gedaan is.
     - The Single Colt Army is een zeer nuttig wapen. Schiet gewoon een kant
      op, en de kogel kaatst van muur tot muur. Als je de goede kant uit
      schiet, dan raak je zeker en vast The Fury.
     - Plaats TNT in het gebied. The Fury is te dom om dit op te merken.
      Hij zal er schade door oplopen, en verward zijn als het ontploft.
     - Blijf nooit stilstaan, tenzij je voor de deur aan de uitgang zit. The
      Fury kan je anders ontzettend snel besluipen. Als je hem dan niet kan
      kwijtspelen, ben je geroosterd!
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... Groznyj Grad Tunnel .....
   -------------------------------
  
  
  
     Als je The Fury doodde met je verdovingspijltjes, dan kan je zijn
     camouflage nu naast je vinden.
     Volg de tunnel tot op het einde, en beklim de ladder.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Southwest .....
   ----------------------------------
  
  
  
     ... scene ...
  
     Welkom op de vijandelijk basis. Eindelijk zijn je missiedoelwitten binnen
     handbereik. Maar, hier onopgemerkt rondsluipen is niet zo makkelijk als
     het misschien wel lijken mag!
     Dit gebied staat vol met containers. Onder deze containers liggen tal
     van items speciaal voor jou! Tussen de containers loopt een bewaker.
     Opgepast dus. Loop voorzichtig het trapje op, neem een wapen, en houd
     je klaar om deze kerel een kogel door de kop te jagen. Zodra je de kerel
     hebt uitgeschakelt ga je linksaf. Hier moet je nog een soldaat zien. Reken
     ook met hem af. Neem nu snel wat je nodig hebt van onder de containers en
     ren vervolgens naar de grote opslagplaatsen links van je. Er loopt hier
     normaal gezien nog 1 bewaker, maar die maakt ommetjes.
     Zodra je kan sluip je naar de deur in het noordoosten, achter de
     opslagplaatsen.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Dit gebied doorkomen is al wat moeilijker aangezien het bijna één grote
     vlakte is. Je doel is de deur van het gigantische gebouw recht voor je.
     Ren snel naar rechts, naar de opslagplaats. Sluip hier omheen langszij de
     muur. Als je de hoek om bent en aan het einde komt van dit pad, dan moet
     je voor je een soldaat kunnen zien. Reken met hem af. Ga vanachter de
     opslagplaats vandaan en kijk naar rechts. Er lopen hier nog 2 soldaten.
     Eén loopt heen en weer van de verre rechterkant van dit gebied tot
     ongeveer waar je nu staat, en de andere loopt ergens aan de voet van
     het gigantische gebouw waar al die half-tanks staan. Een eventueel derde
     soldaat loopt achter het gigantische gebouw rond, maar daar hoeven we nu
     nog niet te zijn.
     Je weet nu dus waar de vijand rondloopt. Probeer hen ofwel neer te
     schieten, of sluip hen voorbij. Haast je naar de muur van het gigantisch
     complex en ga hier door de deur.
     Je bent nu in het gebouw zelf. Neem meteen de scientist camouflage en
     verwijder elke face paint die je draagt. Waar je heel goed voor moet
     opletten zijn andere wetenschappers. Deze zullen immers zo door je outfit
     heen zien en alarm slaan. Voor de rest ben je relatief veilig zolang je
     je normaal gedraagd.
     Je doelwit in dit ganse gebied is Raikov, de rechterhand van Volgin.
     Raikov lijkt sprekend op Raiden, het hoofdpersonage uit
     Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty/Substance. Als je dat spel nog nooit
     gespeeld hebt kan je hem makkelijk herkennen aan het masker dat je tussen
     je face paints hebt. Het is het masker met de lange blonde haren waar hij
     op lijkt. Het probleem echter is dat Raikov eender waar kan zijn. De ene
     keer zal hij op het toilet zitten, de andere keer is hij aan het
     rondwandelen,... Als je hem vind moet je hem K.O. meppen, en hem naar de
     kleedkamer op het eerste verdiep slepen. Maar, dat is nogal riskant.
     Als iemand je ziet, dan ben je de klos. De beste manier om Raikov te
     vatten is door naar het eerste verdiep te gaan via de trap links van je.
     Bovenaan de trap is er een lounge waar je door moet. Het is de kamer
     daarachter waar je moet zijn. Hier staan tal van kleedkastjes.
     Wacht hier totdat Raikov voorbij komt, en schakel hem dan zo snel mogelijk
     uit. Sleep hem de kleedkamer in, en een scene zal volgen.
     Raikov zit nu veilig opgeborgen in een kastje. Ga snel naar je survival
     menu en trek Raikovs uniform aan. Als facepaint neem je het mask dat op
     Raikov lijkt. Viola. De perfecte vermomming. Zolang je dit aanhebt zal
     niets of niemand je iets doen. Je mag zelf de soldaten verrot slaan dat
     ze je zullen bedanken, of om meer zullen vragen. Geweldig toch?! :-)
     Niet zo helemaal... honden kunnen je nog steeds herkennen aan je geur.
     Let dus goed voor op voor die beestjes.
     Aangezien je nu ongestoord het ganse Groznyj Grad geboed kan verkennen
     raad ik je aan om dit dan ook te doen. Ga terug naar de beneden verdieping
     en ga terug naar buiten.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Ren naar eechts en loop om het gebouw heen. Er zijn hier enkele
     zoeklichten actief, en er loopt een bewaker rond. Schakel de bewaker uit
     en loop de voorraadkamer in. Neem wat je nodig hebt, neem even een andere
     camouflage, en plaats een TNT. Ren de voorraadplaats weer uit, blaas
     de boel op, en trek snel weer je Raikov pak aan.
     Naast deze voorraadkamer, in het noorden, is er een gat in de grond dat
     je in een tunnel brengt. Volg deze tunnel.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Southeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Klim uit de tunnel. Dit gebied is relatief klein, vergeleken met de andere
     gebieden. Er lopen hier enkele bewakers rond, waar je niets voor hoeft te
     vrezen. Verken dit gebied goed, want je komt hier later terug. Vergeet
     zeker en vast niet een kijkje te gaan nemen in het gebouw.
     Zo, ga nu door de deur in het noorden.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Je bent hier weer. Ren helemaal naar het westen, en ga daar door de deur.
     Je ben nu in een gigantisch gebied met een parking waar tanks staan. In
     dit gebied lopen ook twee honden rond. Voor hen moet je dus goed oppassen.
     Loop naar het noorden. Daar kan je een wapenopslagruimte vinden. Deze moet
     je uitschakelen. Waarom? Dat zal later wel duidelijk worden. Sla eerst de
     soldaat neer die hier rondwandelt en plaats dat TNT in de opslagplaats,
     nadat je genomen hebt wat je nodig hebt, en blaas de boel op. Zorg ervoor
     dat je snel weer je Raikov pak aantrekt nadat je de boel hebt opgeblazen.
     Dat was het, meer is er hier niet te doen. Ga weer terug naar de deur
     langswaar je in dit gebied kwam.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Ga terug het Weapons Lab in.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab: East Wing .....
   -----------------------------------------------
  
  
  
     Verken de gelijkvloers, en ga alle kamers binnen. Je kan overal wat
     munitie of nuttige items vinden. Zodra je genomen hebt wat je wil ga je
     terug naar de kleedkamer waar je Raikov in het kastje hebt gestopt. In
     deze kleedkamer is er een deur die je naar de andere kant van het
     gebouwencomplex brengt.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab: Main Wing .....
   -----------------------------------------------
  
  
  
     Volg de gang, maar stop even bij het raam. Kijk eens naar binnen. Wat
     zie je daar? De shagohod, de allereerste Metal Gear! Neen, je kan hier
     nog niet binnen. Geen andere keus dus, volg de gang.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab: West Wing .....
   -----------------------------------------------
  
  
  
     Ga rechtdoor en wandel tot bij de soldaten. Ze zullen je groeten en je
     binnen laten. Er volgt nu een gigantisch lange scene.
     Tijdens de scene moet je op een bepaald moment op R1 drukken. Doe dit en
     je zal The Sorrow zien met een frequentie van je radio. Je hoeft deze
     niet op te schrijven, ik geef je hem later wel wanneer je hem nodig hebt.
     Op een bepaald moment zal Volgin je outfit van je lijf scheuren. Hij zal
     daarop één van deze twee dingen zeggen naar gelang de schade die Snake
     heeft opgelopgen gedurende het spel. Terwijl Volgin je bijna dood mept
     moet je constant op L2 drukken op geen/minder schade op te lopen.
  
  
  
  
   -------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Torture Room .....
   -------------------------------------
  
  
  
     Je krijgt de kans op je spel te saven. Doe dit.
     Fijn, je zit in de cel, en alles is van je afgenomen. Het enige wapen dat
     je hebt is de Single Action, maar daar zitten geen kogels in. Wat te doen?
     Aha, er ligt een vork in deze cel. Neem deze. Je kan hiermee de rat vangen
     die hier rondlooopt.
  
     Open nu je survival menu, en ga naar cure. Genees je helemaal indien
     nodig. Maar, in je schouder zit er een zendertje. er zijn hiermee 2
     mogelijkheden. Ofwel neem je het er uit met de vork, ofwel laat je het
     zitten. Als je het laat zitten, dan krijg je verderop in het spel
     een hilarische extra scene tussen Snake en Eva waarbij Eva de zender uit
     Snake probeert te halen. Bovendien heb je deze scene ook nodig als je
     alle scenes wil bemachtigen in het Demo Theater Mode, en dus de extra's
     van Eva wil bemachtigen. Het nadeel aan dit is natuurlijk dat de zender
     ergens voor dient. Je zal, als je de zender laat zitten, het moeten
     opnemen tegen de Ocelot guards met alleen je Single Action. Aan jou dus
     de keus.
  
     Nu je in de cel zit bestaat er ook de mogelijkheid om een minispel te
     spelen. Je hebt je spel opgeslagen (als je dat nog niet gedaan hebt, dan
     doe je het nu). Verlaat het spel door op R1 + R2 + L1 + L2 te drukken en
     laad het spel opnieuw. Je beland in de droom van Snake. Dit mini spel
     gelijkt wat op Devil May Cry, en je kan het nergens anders, en op geen
     enkele andere manier spelen. Druk wat op de knoppen om in het rond te
     meppen. Het spel/de droom stopt automatisch als je sterft. Hierna wordt
     Snake wakker.
  
     Blijf rustig in je cel zitten, en doe niets. De bewaker zal regelmatig
     eten naar binnen werpen. Elke keer hij dat doet, neem jij het van de grond
     en gooi je het via first person view terug door het gat in de celdeur.
     De bewaker zal verbaasd zijn, en het voedsel zelf opeten. Nadat je het
     voor de derde keer geflikt hebt, zal er een scene volgen tussen jou en
     de bewaker.
  
     Over naar de ernst van de zaak, ontsnappen.
     Enkele methodes:
     - Tijdens de folter scene moest je op R1 drukken. Je kon dan The Sorrow
      zien met een welbepaalde frequentie. Bel die frequentie, 144.75, en de
      celdeur zal opengaan.
     - Blijf eten naar de bewaker werpen. Hij zal het opeten en uiteindelijk
      krampen krijgen. Wacht totdat hij op het toilet zit, en bel dan naar
      de frequentie 144.75 om de celdeuren te openen, en snel weg te wezen.
      Haast je, want je hebt niet veel tijd.
     - Neem een fake death pil als de bewaker in je buurt is. Hij zal de deur
      openmaken en naar je komen kijken. Neem vervolgens de revival pil en
      mep de bewaker overhoop.
     - Ga naar het survival menu. Gebruik je joystickje om Snake heel snel rond
      te draaien. Ga terug uit het survival menu, en Snake zal overgeven.
      Wanneer de bewaker dit ziet, komt hij naar binnen en kan je hem K.O.
      meppen.
     - Als je de scene gezien hebt met de bewaker heb je van hem een cig spray
      gekregen. Ga aan de tralies staan, en wacht totdat de bewaker voor je
      staat. Gebruik de cig spray om de bewaker te slapen te leggen en bel dan
      snel de frequentie 144.75. Haast je uit de cel.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Southeast .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Opgepast nu. Je hebt geen wapen, en geen enkele camouflage. De enige
     manier die je hebt om je te verdedigen is door te vechten met de vork.
     Sluip voorzichtig naar het zuiden, en ga om de hoek. Kijk snel naar waar
     de bewaker is, en kruip dan achter de obstakels. Sluip op deze manier
     voorbij de bewaker om aan de andere kant van de gevangenis te komen. Hier
     kan je een doos vinden. Equip deze doos en je kan nu relatief veilig
     rondsluipen. Zorg gewoon dat de bewakers geen sluipende doos zien, en je
     bent bent veilig.
     Ga door de deur in het westen van dit gebied, achter de obstakels.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northwest .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Sluip langs de linkerkant van dit gebied helemaal naar het noorden. Ga
     tot aan de vrachtwagen, en sluip tussen de vrachtwagen en het hek naar de
     achterkant van deze gebouwen. Van hier moet je naar de achterkant van
     de wapensopslagplaats sluipen. In de wapensopslagplaats kan je misschien
     nog wat munitie vinden.
     Sluip terug tot aan de vrachtwagen. Ga hier terug om de hoek en blijf het
     hek volgen. Je ziet hier een gat waar je door kan kruipen. Doe dit. Blijf
     vooruit kruipen totdat je bij een gat in de grond komt. Er volgt een
     scene.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... Groznyj Grad Sewers .....
   -------------------------------
  
  
  
     Neem meteen de munitie op die je hier kan vinden. Ga de ladder en de
     trappen af totdat je in de eigelijke riool komt. Je moet hier noordwaarst
     blijven gaan. Her en der zal je via een gat een zijpad moeten nemen omdat
     de boel op verschillende plaatsen is afgesloten. Maar geen nood, je kan
     niet verloren lopen.
     Neem gewoon overal alle items op, en vooral alle munitie. Equip de Single
     Action waarvoor je nu munitie hebt, en begin aan je tocht noordwaarts.
     Voor soldaten hoer je geen vrees te hebben, maar let wel op voor honden
     die je volgen.
     Uiteindelijk volgt er een gedurfde scene.
  
  
  
  
   ====================================
   ..... BAAS GEVECHT: THE SORROW .....
   ====================================
  
  
  
     Tips:
     - The Sorrow is een geest, dus doe geen moeite om hem te doden.
     - Ontwijk de geesten die op je afkomen.
     - Schiet op de geesten om hen tijdelijk tegen te houden.
     - Het aantal geesten komt overeen met het aantal mensen die je gedood hebt
      in het spel. Als je niemand hebt gedood, dan is dit heel makkelijk. Maar
      als je de psychopaat hebt uitgehangen, dan staat je wat te wachten.
     - Je moet sterven in dit gevecht. Zodra je dood bent moet je
      ogenblikkelijk op L2 drukken en de revival pil nemen. Als je te lang
      wacht, ben je echt dood. De revival pil is oneindig, dus je kan nooit
      zonder zitten.
     - Je kan je laten doodgaan door jezelf te verdrinken.
     - Je kan je laten doodgaan door de geesten.
     - Als je de Camouflage van The Sorrow wil, dan moet je je een baan door
      en om de geesten waden door deze rivier tot je bij het lichaam van
      The Sorrow komt. Je zal dan automatisch sterven, maar je krijgt wel
      zijn camouflage. Deze camouflage zorgt ervoor dat vijanden je niet
      kunnen horen.
  
  
  
  
   -----------------------
   ..... Tikhogornyj .....
   -----------------------
  
  
  
     Je begint met een scene over Snakes bijna doodervaring. Na deze scene lap
     je Snake weer op indien nodig.
     Steek het beekje rechts van je over, en loop langs dit stukje naar het
     noorden. Kruip op de boomstam en wandel naar de andere kant. Vanaf hier
     kan je in de rivier boven aan de waterval springen. Maar, opgelet. Als je
     in de cel de zender hebt laten zitten, dan moet je hier afrekenen met de
     Ocelot guard. Heb je de zender wel weg gehaald, dan is er geen probleem.
     Volg dit gebied noordwaarts totdat je in een meertje komt aan de voet van
     een waterval. Je kan langs het pad rechts van de waterval de grot in die
     zich achter de waterval bevindt.
  
  
  
  
   -----------------------------------------
   ..... Tikhogornyj: Behind Waterfall .....
   -----------------------------------------
  
  
  
     Er volgen heel wat scenes, alsook de extra scene die je krijgt als je de
     zender hebt laten steken. Na al deze scenes heb je alles terug. Trek dus
     terug je camouflage aan en herschik je wapens en items.
     Als je nu teurg in het meer aan de voet van de waterval gaat zwemmen, dan
     kan je de Kabuki face paint vinden.
     Anyway, je moet de tunnel achterin de grot volgen. Neem alle items die
     je tegenkomt, en vergeet vooral niet de doos mee te pakken die aan het
     einde van de tunnel ligt!
     Neem, aan het einde van de tunnel, de deur links van je en beklim de
     ladder.
  
  
  
  
   ----------------------------------
   ..... Groznyj Grad Northwest .....
   ----------------------------------
  
  
  
     Neem je pistool met verdovingspijltjes, en sluip naar het noorden. Recht
     voor je ligt een hond te slapen. De hond zal wakker worden als je in zijn
     buurt komt. Schiet er dus op om het beestje echt te slapen te leggen.
     Sluip nu langs het gebouw heen, en onder de glazen loopbrug.
     Haast je naar de vrachtwagen, en kruip erin. Neem nu de doos die je in
     de tunnel hebt gevonden, en equip deze. Als je stil blijft zitten komt
     een soldaat een kijkje nemen, en hij brengt je naar het Weapons Lab.
  
  
  
  
   ------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab .....
   ------------------------------------
  
  
  
     Er volgt een kort gesprek tussen Snake en Major Zero. Voordat je aan je
     klus begint sluip je de trappen op. Ga door de deur bovenaan de trappen.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab: Main Wing .....
   -----------------------------------------------
  
  
  
     Volg deze gang naar rechts zodat je terug in de kleedkamer komt.
  
  
  
  
   -----------------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab: East Wing .....
   -----------------------------------------------
  
  
  
     Je bent terug in de kleedkamer waar je Raikov in een kastje hebt gestopt.
     In deze kleedkamer kan je 2 camouflages viden die je nodig hebt. Beide
     zitten in een kastje. De camouflages zijn "Sneaking" (hetzelfde pak als
     dat van The Boss, maar dan in het zwart) en "Maintenance".
     Ga terug naar het Weapons Lab, en trek het Maintenance pak aan.
  
  
  
  
   ------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Weapons Lab .....
   ------------------------------------
  
  
  
     Net zoals je moest opletten voor wetenschappers moet je hier opletten voor
     de eigelijke onderhoudsploeg. Zij zullen herkennen dat je niet bij hen
     hoort.
     De bedoeling is dat je hier 4 C3 (Ja, ik weet het. Het is normaal gezien
     C4, maar in het spel spreken ze van C3.) bommen plaatst op de brandstof
     tanken. Ga de trap af, en de helling op voor je. Recht voor je is de
     eerste brandstof tank. Sta ervoor en plaats de C3 via First Person View.
     Vanaan deze brandstoftank ga je verder noordwaarts tot je aan de andere
     kant van deze hangar bent. Ga rechts langs de muur en kijk naar het
     zuiden. Je ziet hier een tweede brandstoftank. Plaats de C3 en er volgt
     een korte scene tussen Snake en Eva.
     Ren nu langs de noordelijke muur helemaal naar het westen en daar vind je
     de derde brandstoftank. Plaats ook hier weer een C3.
     Als je, vanaan de derde brandstoftank zuidwaarts kijkt, dan zie je een
     trapje. Bovenaan dat trapje staat de vierde, en dus laatste,
     brandstoftank.
     Zodra je de laatste C3 geplaatst hebt volgt er een lange scene en een...
  
  
  
  
   ================================
   ..... BAAS GEVECHT: Volgin .....
   ================================
  
  
  
     Tips:
     - Als je The Patriot hebt van de vorige keer dat je het spel speelde
      dan gebruik je dit wapen. Richt het op Volgin in First Person View
      en blijf schieten. Volgins beschermende schilde zal verwakken, en zo
      schiet je er uiteindelijk los doorheen.
     - Volgins electrische aanvallen worden aangetrokken door je wapen. Geen
      wapen in de hand, geen doelwit voor electrische aanvallen.
     - Wanneer Volgin de kogels op je afvuurt moet je van de ene kant naar de
      andere kant lopen totdat hij stopt met schieten.
     - Wanneer Volgin je heeft aangevallen, zal hij tijdelijk kwetsbaar zijn.
      Gebruik ofwel CQC om hem te vloeren waarne je enkele keren op hem
      stampt, of schiet op hem.
     - Gebruik glowcaps (paddestoelen) om de electrische aanvallen af te leiden.
     - Equip het Raikov masker zodra het gevecht begint. Volgin zal even niet
      beseffen wie voor hem staat. Dat geeft je de kans om een makkelijk schot
      te nemen.
     - Tijdens het eerste deel van het gevecht kan je Ocelots muts afschieten.
     - Je kan Volgins camouflage "coldwar" krijgen als je Volgin verslaat
      met verdovingspijltjes. Zodra Volgin verslagen is zit hij op handen en
      knieën met de camouflage naast hem. Neem de camouflage en kruip dan op
      de ladder.
     - Er hangen enkele pijpen boven je. Schiet erop om er water uit te laten
      stromen. Volgin zal even afgeleid zijn. Maak hier bebruik van.
     - Gebruik Chaff Grenades om de elektrische aanvallen af te leiden.
     - Wanneer hij de aanval doet met elektriciteit dat over de grond scheert,
      dan kan je die ontwijken door er op de juiste moment over te rollen.
     - Neem de "fake death pil". Volgin zal denken dat je dood bent. Neem dan
      weer de revival pil, en sluip voorzichtig achter hem. Plaats een hele
      hoop TNT en sluip dan weer weg. Blaas de TNT op en schakel zo Volgin
      uit.
  
  
  
  
   ------------------------
   ..... Groznyj Grad .....
   ------------------------
  
  
  
     Vanaf nu zit je voor een lange tijd in de zijspan van een motor. Terwijl
     Eva rijdt, moet jij de vijanden uitschakelen. Je hebt gedurende de ganse
     rit oneindeige munitie voor alle wapens.
     Maar terwijl jij probeert te ontsnappen achtervolgd Volgin jou met de
     Shagohod. Opgelet dus.
     Af en toe krijg je ook wat scenes te zien.
  
  
  
  
   -------------------------------
   ..... Groznyj Grad Runway .....
   -------------------------------
  
  
  
     De motorrijders die je volgen worden verpletterd door de Shagohod. Om de
     Shagohod uit je buurt te houden moet je constant met de RPG-7 op de
     boren van de Shagohod blijven schieten. Hierdoor kan hij bijna niet meer
     draaien, en stopt hij even.
     Als de Shagohod raketten op je afvuurt, dan neem je snel een machinegeweer
     en ga je naar first person view en schiet je zo manueel alle raketten af.
  
  
  
  
   ------------------------------------
   ..... Groznyj Grad Rail Bridge .....
   ------------------------------------
  
  
  
     Je bent nu even van de motor afgestapt en ligt klaar op met je sniper
     enkele C3 bommen op te blazen. Begin met alle bommen af te schieten, 
     behalve de laatste. Deze schiet je af wanneer Eva zegt dat de Shagohod
     op de brug is.
     Let wel, het aantal bommen hangt af van de moeilijkheidsgraad waarop je
     speelt.
     Er volgt een scene en een...
  
  
  
  
   ==================================
   ..... BAAS GEVECHT: Shagohod .....
   ==================================
  
  
  
     Tips:
     - Terwijl Eva de motor bestuurd moet jij op de Sagohod schieten.
     - Schiet op de boren onderaan de Shagohod om hem tot tijdelijke stilstand
      te brengen. Vervolgens schiet je op de achterkant van de Shagohod om
      de eigelijke schade toe te richten.
     - Gebruik de quick-reload strategie waarbij je na elk schot snel 2 keer
      op R2 drukt. Op deze manier kan je veel sneller schieten.
     - Schiet alleen met de RPG-7 in first person vieuw.
     - Als de Shagohod raketten op je afvuurt neem je snel een machinegeweer
      en schiet je de raketten manueel af.
  
  
  
  
   ===========================================
   ..... BAAS GEVECHT: Shagohod + Volgin .....
   ===========================================
  
  
  
     Tips:
     - Eva zal rondrijden en de Shagohod afleiden terwijl jij het vuur opent.
     - Er staan op verschillende plaatsen opgestelde machinegeweren die je kan
      gebruiken.
     - Probeer niet langs voren aan te vallen, want dat heeft geen zin.
     - Schiet op de boren onderaan de Shagohod om hem tot tijdelijke stilstand
      te brengen. Vervolgens schiet je op de achterkant van Volgin om hem
      de eigelijke schade toe te richten.
     - Gebruik de SVD om Volgin vanop een afstand uit te schakelen.
     - Gebruik de quick-reload strategie waarbij je na elk schot snel 2 keer
      op R2 drukt. Op deze manier kan je veel sneller schieten.
     - Schiet alleen met de RPG-7 in first person vieuw.
     - Als de Shagohod raketten op je afvuurt neem je snel een machinegeweer
      en schiet je de raketten manueel af.
  
  
  
  
   ---------------------
   ..... Zaozyorje .....
   ---------------------
  
  
  
     De wilde rit op de motor gaat verder. Eva bestuurd de motor, en jij moet
     schieten op alles wat beweegt. Je kan de motorrijders makkelijk
     uitschakelen door op de bestuurder te schieten.
     Uiteindelijk komen er ook van die vliegende platformen op je af. Hun
     zwakke plek is de onderkant. Maak daar goed gebruik van.
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... Zaozyorje South .....
   ---------------------------
  
  
  
     Na de scene moet je naar het cure menu. Genees zowel Snake als Eva.
     Er zal weer een scene volgen. Neem hier alle items op, en trek er op uit.
     Eva's stamina zal ongeloofelijk snel afnemen omdat ze gewond is. Om deze
     bij te vullen moet je haar blijven voeden. Dit kan je enkel doen als je
     dicht genoeg bij haar bent. Eva zal je volgen totdat haar stamina op is.
     Pas als het op is geeft je haar nieuw voedsel, anders kom je niet toe
     met wat je hebt en vindt.
     Om Eva jou te laten volgen moet je ofwel heel traag wandelen, ofwel ga
     je wat vooruit, en druk je op het driehoekje om haar te wenken. Wacht tot
     ze bij je is, en doe het nogmaals.
     De makkelijkste manier is om Eva K.O. te meppen, of in slaap te schieten
     en haar te slepen. Haar stamina zal dan niet afnemen, en je kan sneller
     vooruit. Merk wel op dat Eva wakker zal worden als ze wordt aangevallen.
   
     Er zijn enkele grappige dingen die je kan doen met Eva:
     - In het survival menu kan je het medisch rapport van Eva kan bekijken.
      Als je goed leest, dan kan je zien dat Eva ooit een borstvergroting
      heeft gehad.
     - Terwijl Eva in slaap is, zal ze grappige dingen vertellen.
     - Draag het Monkey Mask en ze zal je maar raar bekijken.
     - Mep Eva op de grond, en kruip op haar. Ze zal het niet erg leuk vinden.
     - Gerbuik de fake death pil waarna je de revival pil gebruikt.
     - Draag een doos om grappige commentaar te krijgen.
     - Schiet op Eva om grappige commentaar te krijgen.
     - Dood Eva en je krijgt een time paradox.
  
     Je moet hoe dan ook noordwaarts (de onderkant van je scherm). Na een
     tijdje krijg je een scene waarbij er bewakers op je af komen. Vanaf dan
     moet je goed in het oog houden ofdat ze niet te dicht achter je aan komen.
     Als je uiteindelijk aan het einde van het gebied bent moet je Eva wakker
     schoppen. Samen kruipen Snake en Eva dan over de richel en zo naar het
     volgende gebied.
  
  
  
  
   ---------------------------
   ..... Zaozyorje North .....
   ---------------------------
  
  
  
     In dit gebied raad ik je aan om Eva even achter je te laten. Trek er
     alleen op uit om de vijanden die verscholen zitten in het gras uit te
     schakelen. Dit doe je best met je SVD en de thermal goggles. Pas als je
     zeker bent dat je iedereen hebt uitgeschakeld ga je naar Eva en neem je
     haar mee.
     Op het einde van het gebied maak je haar weer wakker indien nodig.
  
  
  
  
   -------------------------
   ..... Rokovoj Bereg .....
   -------------------------
  
  
  
     Er volgt een redelijk langen scene en een...
  
  
  
  
   ==================================
   ..... BAAS GEVECHT: The Boss .....
   ==================================
  
  
  
     Tips:
     - Equip een face paint en een camouflage dat wit is. Als je je dan
      neerlegt in de bloemen ben je voor 95% onzichtbaar.
     - Plaats explosiven achter elke boom. The Boss rent van boom naar boom,
      en op deze manier blaast ze zichzelf op.
     - Verberg je ergens, neem de Thermal Goggles en een sniper rifle. Kijk
      rond en zoek The Boss. Schiet op haar kop, en verplaats je.
     - Als The Boss op je afgestormt komt, kan je niet op haar schieten. Ze
      zal je vastgrijpen en op de grond meppen. Hierdoor verlies je een hele
      hoop items en wapens. Vervolgens schiet ze op je.
      Wanneer ze je vastgrijpt druk je op het driehoekje en het cirkeltje om
      een tegenaaval te gebruiken. The Boss zal even verstijfd blijven staan.
      Mep en sla op haar om haar te vloeren. Schiet nu op haar, en ren weg.
     - Als The Boss in je buurt is, gooi je een lege clip naar haar. Ze zal
      zeggen dat ze je gevonden heeft, wat dus niet zo is. Op dat moment kan
      je makkelijk op haar schieten.
     - Draag het Monkey Maks, en The Boss zal zich verbazen. Dat is een perfect
      moment om op haar te schieten.
     - Als het gevecht 10 minuten duurt, dan volgt er automatisch een extra
      scene waarbij Snake en The Boss worden opgeblazen.
     - Je kan The Boss haar camouflage krijgen door haar te verslaan met je
      verdovingspijltjes.
  
  
  
  
   -------------------------
   ..... Rokovoj Bereg .....
   -------------------------
  
  
  
     Na het gevecht volgt er weer een lange scene. Uitendelijk vraagt The Boss
     je om haar te doden. Als je dit niet doet, dan gebeurd het automatisch na
     enkele minuten.
     Er volgen nog enkele scenes. Tijdens de scenes kan je op R1 drukken. Je
     kan dan The Boss en The Sorrow naast elkaar zien staan.
  
  
  
  
   ---------------
   ..... WIG .....
   ---------------
  
  
  
     Na de hele hoop scenes ben je aan boort van het vliegtuig. Maar plots
     krijg je ongewenst bezoek. Ocelot is aan boort gekomen.
     Tijd voor de afrekening. Ocelot zal zijn revolver sop de grond werpen.
     Jij kiest er één van, en dueleren dan maar. Als je de rechter revolver
     kiest, dan verlies je het gevecht (maar je gaat niet dood hoor) en dan
     krijg je het Single Action als bonus wapen wanneer je een nieuw spel
     start.
     Je krijgt verschillenden filmpjes te zien naar gelang je een wapen kiest,
     schiet, niet schiet of mist. 
      - Russion Roulette: Ocelot Wins
       HOE: Kies het rechter pistool.
      - Russian Roulette: Snake Wins
       HOE: Neem het linker pistool, en blijf de trekker overhalen totdat
          je een schot hoort.
      - Russian Roulette: Snake misses shooting
       HOE: Kies het linker pistool, en schiet op de wand van het vliegtuig
          i.p.v. op Ocelot.
      - Russion Roulette: Ocelot loses
       HOE: Kies het linker pistool, maar schiet niet.
  
  
     Er volgen weer heel wat scenes, en vervolgens de credits. Volg de laatste
     scenes goed, alsook het gesprek na de credits. Je zal er heel wat van
     opsteken. Save na de credits!!!
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
  
     PROFICIAT, JE HEBT ZONET METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER UITGEPSEELD
  
      Je kan het spel opslaan na de credits. Je krijgt dan te zien welke
     bonussen je hebt vrijgespeeld. Deze zijn te verkrijgen in het hoofdmenu
          en in het spel zelf als je een nieuw spel laad.
  
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################# 8: Kerotan Frogs ###############################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
     De Kerotean Frogs zijn kleine groene kikkers die je over het ganse spel
     kan vinden. De ene is al wat meer verborgen en lastiger om te vinden dan
     de andere. De bedoeling is dat je er op schiet. Ze zullen dan een grappig
     geluidje maken. Meer dan dat is er niet aan.
     In het totaal zijn er 64, en dus in bijna elk gebied 1. Als je ze alle
     64 kan schieten, dan krijg je op het einde van het spel de Stealth
     Camouflage waarmee je 100% onzichtbaar bent. Let wel, je moet alle kikkers
     schieten in dezelfde play-through. Dus, het telt niet als je 23 kikkers
     schiet de eerste keer dat je speelt, en de rest bij je nieuwe spel.
     Als je ze niet allemaal hebt tijdens je spel, dan moet je bij de volgende
     keer helemaal opnieuw beginnen.
     Zodra je in een gebied komt, ga je direct voor de kikker, zo zal je er
     geen vergeten. Dit is de beste manier, want er zijn gebieden waar je niet
     meer heen kan verderop in het spel.
  
     Tips:
     - Met het GA-KO camouflage pak kan je de kikkers horen.
     - Combineer de GA-KO camouflage met de Directional Microphone.
     - Als je de bovenstaande tips volgt, en het lawaai van de kikkers is
      gestopt, dan druk je even op pauze. Wacht even, en keer terug naar het
      spel. De kikker zal weer even lawaai maken.
     - Volg de onderstaande volgorde op de voet!
     - Sla je spel op bij elke kikker die je raakt vanaf kikker 53. Je moet
      de volgende kikkers raken tijdens een helse motorrit, en er is geen
      terugkeren als je gemist hebt. Best moeilijk.
  
  
     VIRTUOUS MISSION (5 Kerotean Frogs)
     ----------------
  
     1: Dremunchij South
      Vanaan je startplaats ga je rechts, en het heuveltje op. Zodra je
      boven bent, kan je de kikker zien aan de linkerkant van de heuvel.
  
     2: Dremunchij Swamp
      Dit deel bestaat uit twee gebieden met hoog gras. Zodra je in het
      tweede grassige gebied bent, kijk je rechts naar de heuvel...
  
     3: Dremuchij North
      Neem het tweede pad aan je linkerkant. Ga door het hoge gras tot je
      een holle boomstam ziet naast de rotsmuur. De kikker zit op deze
      holle boomstam. Ga er voor staan om de kikker te kunnen zien.
  
     4: Dolinovodno
      Op de linkerpilaar van de brug. De zuidelijke kant wel te verstaan.
  
     5: Rassvet 1F
      Onder aan de trap is er een barst in de muur. De kikker zit hierachter
      verborgen.
  
  
  
     OPERATION SNAKE EATER (59 Kerotean Frogs)
     ---------------------
  
     6: Dremunchij East
      Deze kikkers zit verborgen onder enkele boomstammen in het oostelijke
      deel van dit gebied.
  
     7: Dremunchij Nort
      In het midden van dit gebied is er een boom waar je kan in klimmen.
      Doe dit en kijk naar links. Je kan de kikker zien zitten op de heuvel.
  
     8: Dremunchij Swampland
      Op het westelijke eilandje achter de meest noordelijke hoop bomen
      tegen de noordelijke heuvel.
  
     9: Dremuchij South
      Aan de westelijke kant van dit gebied liggen enkele boomstronken waar
      je kan overspringen. (Links van je startpositie in de Virtuous
      Mission.) Kijk naar de rand van de heuvel.
  
     10: Dolinovodno
       De kikker zit deze keer bovenop de heuvel aan je rechterkant. Hij zit
       aan de kant van de ravijn.
  
     11: Rassvet 1F
       Onder de trappen, achter de tonnen.
  
     12: Chyomij Prud
       De kikker vind je onder water, in het noordoostelijke deel van dit
       meer. Hij zit vlakbij een boom die uit het water steekt.
  
     13: Bolshaya Past South
       Deze zit in het midden van een tros bomen. Zoek het hek in het noorden
       waar je kan doorwandelen. De tros bomen staat aan de zuidelijke kant
       van dit hek, naar het oosten toe.
  
     14: Bolshaya Past Base
       Deze kikker zit in het grootste gebouw. Zoek onder een bureau.
  
     15: Bolshaya Past Crevice
       Deze moet je zoeken tijden het baasgevecht met Ocelot.
       Wandel helemaal naar de oostelijke kant. Ga in FPV en kijk naar het
       zuiden. De kikker zit recht voor je op de heuvel.
  
     16: Chyornaya Pschera Cave Branch
       De kikker zit in de grotkamer met het gat in het midden. Via het
       gat kom je in een plas water en een onderwater tunnel. Ga in FPV
       als je nabij het gat staat, en kijk naar het zuiden.
  
     17: Chyornaya Peschera Cave
       Na, of tijdens het vecht met The Pain zwem je naar het kleine
       eilandje ten zuiden van het grote eiland waar The Pain op stond.
       Ga in FPV en kijk omhoog naar het gat boven dat grote eiland. De
       kikker zit daar in het gat.
  
     18: Chyornaya Peschera Cave Entrance
       Naar het einde toe is er een grot aan je linkerkant, nog voor je
       al die rotsen afklimt. Let op voor de mijnen in die grot. Aan het
       einde van de grot, draai je je om, ga je naar FPV en kijk je naar
       de ingang. De kikker zit boven de ingang.
  
     19: Ponizovje South
       Vlak waar je start is er land links en rechts van deze rivier.
       De kikker zit achter een rots op het linker stuk land.
  
     20: Ponizovje West
       Onderwater aan de noordelijke muur zitten er gaten in de muur met
       roosters ervoor. De kikker zit in zo'n gat.
  
     21: Ponizovje Warehouse Exterior
       Ga naar de meest oostelijke pier. Ga op het uiteinde staan en kijk
       naar rechts in FPV. De kikker zit op één van de rode sluizen.
  
     22: Ponizovje Warehouse 1F
       De kikker zit op één van de grote buizen helemaal aan het plafond, net
       boven de trappen.
       Deze is moeilijk te raken zonder Sluipschutter geweer. (SVD of Mosin
       Nagant.)
  
     23: Graniny Groki South
       Van aan het pad om dit gebied te verlaten kijk je naar links. De kikker
       zit daar op een tak in een boom.
  
     24: Graniny Gorki Lab Exterior: Outside Walls
       Kruip onder het hek aan de westelijke kant van dit gebied. Loop naar
       de hoek van de omwalling en kijk naar het westen. De kikker zit
       daar op de heuvel tussen 2 bomen.
  
     25: Graniny Gorki Lab Exterior: Inside Walls
       Als je dit gebied bent binnengekomen via de deur aan de oostelijke
       kant, dan loop je om het gebouwtje heen. Aan de andere kant kan
       je de deur zien die is dichtgetimmerd, en daarnaast een raam. Kijk
       door het raam, en de kikker zal recht voor je zitten.
  
     26: Graniny Gorki Lab 1F
       Volg de gang die naar het oostelijke deel van deze verdieping leidt.
       Op het einde zijn er twee trappen. Nog voor deze twee trappen zijn er
       twee deuren, en aan de andere kant van de gang staan enkele kastjes.
       De kikker zit op één van deze kastjes.
  
     27: Graniny Gorki Lab B1 East
       Dit is het deel met de cellen. De kikker kan je in de laatste cel
       vinden.
  
     28: Graniny Gorki Lab B1 West
       In de Lounge van de wetenschappers waar je de televisie kan vinden.
       Kijk op een kastje aan de linkerkant van deze kamer.
  
     29: Svyatogernyj South
       Wandel voorwaarts tot je in een boom kan klimmen. Doe dit, en kijk
       naar de kant vanwaar je kwam. Daar waar het beton van het warenhuis
       de rotsen raakt zit de kikker.
  
     30: Svyatogernyj West
       Blijf aan de westelijke kant van dit gebied. Je komt een holle
       boomstam tegen. De kikker zit hier vlak naast op de heuvel.
  
     31: Svyatogernyj East
       De kikker zit op een schap in de meest westelijke kamer van de chalet.
  
     32: Sokrovenno South
       In het noordwesten is er een klein gebouwtje... De kikker zit hier
       boven op de rosten.
  
     33: Sokrovenno West
       Hier loopt een rivier. Volg deze zuidwaarts tot je niet meer kan.
       Leg je plat op je buik, en ga naar FPV. Je zal de kikker vlak voor
       je zien.
  
     34: Sokrovenno North
       Dit gebied heeft 3 ingangen aan het zuiden. 1 aan de westelijke kant
       en 2 aan de oostelijke kant. Ga naar de middelste. Blijf de rots dan
       westwaarts volgen. De kikker zit daar op de heuvel, niet ver voorbij
       de holle boom die je passeert.
  
     35: Krasnogorje Tunnel
       De kikker zit verborgen achter een betonnen steunpilaar aan de linker
       kant. Dit nog voor je de ladder op gaat.
  
     36: Krasnogorje Moutain Base
       Aan de uitgang van dit gebied zie je een rots met een opening. De
       opening is de uitgang. Op deze rots zit de kikker op jou te wachten.
       De kikker is van dichtbij nogal moeilijk te zien, en te raken. Neem
       daarom wat afstand, en schiet het met je SVD.
  
     37: Krasnogorje Moutainside
       De kikker zit op het dak van het meest oostelijke gebouwtje.
  
     38: Krasnogorje Moutaintop
       De kikker zit op de oostelijke rotswand, recht tegenover een opgesteld
       machinegeweer.
  
     39: Krasnogorje Moutaintop Behind Ruins
       Deze kan je onmogelijk halen zonder een sluipschuttergeweer.
       Haal je SVD boven, en kijk naar het gebouwencomplex. Je zal een grote
       radiotoren zien. De kikker zit ongeveer halverwege de toren op een
       steunpilaar.
  
     40: Krasnogorje Moutaintop Ruins
       In de kamer met het bed. De kikker zit op een schap boven het bed.
       Alleen zichtbaar in FPV
  
     41: Groznuj Grad Underground Tunnel
       Deze MOET je halen tijdens het gevecht met The Fury.
       De kikker zit op een rode buis in het midden van dit gebied. Zodra
       het gevecht begint, loop je de gang naast je in, en kijk je naar
       voren. Daar zit hij ergens.
  
     42: Groznyj Grad Southwest
       Er zijn enkele opslagplaatsen aan beide kanten van de straat.
       Kijk door de poort van de middelste opslagplaats aan de linkerkant
       van de straat. De kikker zit hierbinnen.
  
     43: Grozny Grad Nortwest
       Volg de straat voorbij de tanks. Recht voor je zie je een glazen
       loopbrug die over de straat loopt. Nog voor je hier onderdoor
       gaat kijk je naar het westen. Daar zie je elke kisten staan. Kruip er
       op, ga naar FPV en kijk naar het westen. De kikker zit aan de
       overkant van het hek op de trap.
  
    44: Groznyj Grad Souteast
      Helemaal in het noordoosten van dit gebied is er een klein gebouwtje
      waar je in kan. Net ten noorden van dit gebouwtje is er een gat in
      de vloer waar je in kan. Kruip hier in en volg de tunnel.
      Aan het kruispunt kijk je naar rechts. Daar zit de kikker.
  
    45: Blijf de tunnel volgen tot op het einde.
      Klim er uit, en sluip om het grote gebouw heen, naar de zuidelijke
      kant van dit gebied. Ga naast de kisten staan, en ga naar FPV.
      De kikker zit op de zuidoostelijke hoek van dit gebouw.
  
    46: Groznyj Grad Torture Room
      In het cellencomplex ga je naar de kamer waar een bureau staat. De
      kikker zit onder deze bureau.
  
    47: Groznyj Grad Weaspons Lab: East Wing
      De kikker zit op de kast in de kamer bovenaan de trappen aan de
      linkerkant van je startpositie. Je passeert deze kamer als je
      Raikov naar de kleedkamer sleept.
  
    48: Groznyj Grad Weapons Lab: West Wing Corridor
      Je bent nu in de glazen loopbrug. Haal je SVD boven, en kijk naar het
      zuiden. De kikker zit bovenop enkele gigantische luidsprekers.
  
    49: Tikhogornyj
      Volg her riviertje stroomafwaarts tot je niet meer kan. Onder de
      boomstronken die je verhinderen om nog verder stroomafwaarts te gaan
      zit de kikker op een shot van jouw pistool te wachten.
  
    50: Tikhogornyj Behind Waterfall
      Ga tot aan de ladder. Draai je op, en ga naar FPV. De kikker zit hier
      op een pijp aan het plafond.
  
    51: Groznyj Grad Weapons Lab: Main Wing
      Ga de linkertrap op. Wandel rechtdoor, en je komt bij één van je
      doelwitten waar je de C3 moet op plaatsen. Rechts van je zijn enkele
      grote controlepanelen. De kikker zit tussen twee van deze
      controlepanelen.
  
    52: Groznyj Grad B1F
      Deze moet je vinden tijdens het Baasgevecht tegen Volgin. Zodra het
      gevecht equip je het masker van Raikovh. Dit zorgt ervoor dat Volgin
      je heel even met rust laat.
      Ga naar FPV en kijk omhoog aan je linkerkant. De kikker zit hier op
      de rand te kijken naar dit gevecht.
  
    53: Motor: Gebied 1
      Zodra Eva halt houd met de motor in het gebied met al de tanks, richt
      je je in FPV naar de bewakerstoren aan je rechterkant. De kikker zit
      hier op een balustrade
  
    54: Motor: Gebied 2
      Zodra Eva voor de tweede keer halt houd kijk je naar de soldaten voor
      je. Links achter hen staat er een vorklift. De kikker zit in de
      zetel. (En met links bedoel ik jouw linkerkant, en niet die van de
      soldaten.)
  
    55: Motor: Gebied 3
      Deze is heel moeilijk. De kikker zit in de verte op een bord aan je
      linkerkant. Eva zal een bocht nemen, en dan vertragen. Dat is je
      kans.
  
    56: Motor: Gebied 4
      Ook deze is ontzettend moeilijk. Misschien wel de moeilijkste uit het
      ganse spel.
      De kikker zit bovenop het vierde bord aan je rechterkant.
  
    57: Groznyj Grad Rail Bridge
      Wanneer je de C3 op de brug moet schieten ga je eerst heel snel
      voor de kikker. Sta op en kijk je naar de verste anker onder de brug.
      De kikker zit daar tussen de tweede en derde pilaren van links gezien.
  
    58: Groznyj Grad Rail Bridge
      Dit moet je doen TIJDENS het tweede deel van het gevecht tegen de
      Shagohod en Volgin. Volgin zal nu bovenop de Shagohod staan.
      Recht voor je staat een toren. Aan de voet hiervan kan je de kikker
      vinden met je sluipschuttersgeweer.
  
    59: Motor: Gebied 5
      Aan het einde van het gebied kom je enkele rood-witte barricades
      tegen. De kikker zit tussen de linker en de middelste barricade.
  
    60: Motor: Gebied 6
      De kikker zal aan je rechterkant te zien zijn zodra je een boomstronk
      passeert. Houd je dus klaar vanaf het begin dat je begint in dit
      gebied.
  
    61: Motor: Gebied 7
      Je zal de kikker kunnen zien aan de linkerkant van de motor. Ogen
      goed openhouden, want er is niet echt een herkenningspunt voor deze.
  
    62: Zoazyorje South
      Volg het linkerpad tot je op een boomstronk komt die als brug dient.
      Halverwege deze boomstronk ga je naar FPV en kijk je naar links.
      Tegen de rechterkant van de heuvel is er een richel die naar beneden
      loopt. De kikker zit op deze richel.
  
    63: Zoazyorje East
      Volg het gebied tot het zich splitst. Hier zou een gigantische
      boom moeten staan. Tussen de boom en de heuvel, aan de linkerkant van
      de boom, zit de kikker.
  
    64: Rokovoj Bereg
      Dit is de laatste kikker in het spel. Deze moet je halen tijdens het
      gevecht tegen The Boss.
      In het noordwesten van dit gebied neem je je sluipschuttersgeweer en
      scan je de bomen af. De kikker zit in de top van een nabije boom.
      
      
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################## 9: Camouflage #################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
     Dit spel draait rond stealth: De kunst om één te worden met je omgeving
     en onopgemerkt te blijven. Hiervoor is de kunst van het sluipen niet
     voldoende. Je zal je outfit en gezicht moeten aanpassen aan je omgeving
     om te genieten van maximale camouflage.
     Hiervoor heb je in dit spel twee hulpmiddelen:
     Face Paints: Gezichtsverf.
     Uniform: Je outfit.
     Je kan deze equipen via je survival menu. Druk op start en ga naar
     camouflage. Je kan nu kiezen uit Face Paint en Uniform. Bij beide opties
     krijg je een lijst met alle beschikbare opties. Achter elke optie staat
     hoeveel camouflage punten je bij krijgt, of er verdwijnen.
  
     Je behoud je Face Paints en Uniforms als je het spel uitspeelt. Slechts
     enkele zal je opnieuw moeten vinden omdat het zo in het verhaal past.
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |############################ 9.1: Face Paint ################################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
    No Paint
    --------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Geen gezichtsverf.
     ° Nuttig in omgeving: Nergens.
  
  
    Splitter
    --------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Zwarte strepen op je gezicht.
     ° Nuttig in omgeving: Overal nuttig.
  
  
    Woodland
    --------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Bruin, zwart en groene verf.
     ° Nuttig in omgeving: In struiken, gras en bossen.
  
  
    Black
    -----
  
     ° Beschikbar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Volledig zwart gezicht.
     ° Nuttig in omgeving: In donkere gebieden en 's nachts
  
  
    Omaya
    -----
  
     ° Beschikbar: In de kruipruimte te vinden in de binnenkoer van Graniny
            Groki Lab 1F.
     ° Omschrijving: Volledig wit met rode lippen.
     ° Nuttig in omgeving: Handig voor witte achtergronden.
  
  
    Desert
    ------
  
     ° Beschikbaar: Te vinden in het Ponizovje Warehouse, zuidwestelijke
             hoek.
     ° Omschrijving: Bruine en beige verf.
     ° Nuttig in omgeving: Zanderige omgevingen.
  
  
    Zombie
    ------
  
     ° Beschikbaar: Rasset achter het gebouw.
     ° Omschrijving: Volledig zwart met met zoals een skelet.
     ° Nuttig in omgeving: Donkere omgevingen.
  
  
    Mask
    -----
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Het gezicht van Raiden uit MGS2.
     ° Nuttig in omgeving: Handig tijdens de infiltratie van Graniny Groki en
                tijdens het gevecht tegen Volgin.
  
  
    Kabuki
    ------
  
     ° Beschikbaar: In het meer aan de voet van de waterval in Tikhogornyj.
     ° Omschrijving: Volledig wit met rode strepen.
     ° Nuttig in omgeving: Handig voor witte achtergronden.
  
  
    Omaya
    -----
  
     ° Beschikbaar: In de kruipruimte te vinden in de binnenkoer van Graniny
            Groki Lab 1F.
     ° Omschrijving: Volledig wit met rode lippen.
     ° Nuttig in omgeving: Handig voor witte achtergronden.
  
  
    Snow
    -----
  
     ° Beschikbaar: Bolshaya Past Base in de loopgrachten van het comlex.
     ° Omschrijving: Volledig wit met groene vlekken.
     ° Nuttig in omgeving: Handig voor witte achtergronden.
  
  
    Water
    -----
  
     ° Beschikbaar: Ponizovje South aan de ingang van de grotten. Let wel,
            dit verschijnt pas nadat je in het Lab bent
            binnengeweest.
     ° Omschrijving: Donker grijs en blauw.
     ° Nuttig in omgeving: Zeer nuttig tijdens regen en onderwater.
  
  
    Monkey Mask
    -----------
  
     ° Beschikbaar: Speel Snake vs Monkey uit, en je zal dit krijgen tijdens
             het gewone spel.
     ° Omschrijving: Een apenmasker. Is eigelijk geen Face Paint, maar een
             item.
     ° Nuttig in omgeving: ???.
  
  
    Infinity Face Paint
    -------------------
  
     ° Beschikbaar: Er zijn twee manieren om deze te verkrijgen. Kijk onder de
             bonussen sectie.
     ° Omschrijving: Geeft je oneindige kogels voor eender welk wapen.
     ° Nuttig in omgeving: Overal.
  
  
    Green Face Paint
    ----------------
  
     ° Beschikbaar: Speel de duel mode uit.
     ° Omschrijving: Een volledig groen gezicht. Deze zorgt ervoor dat je
             oneindig lang kan blijven hangen.
     ° Nuttig: Overal in bomen en aan richels.
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |#########################@### 9.2: Uniform ##################################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
    Naked
    -----
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Snake in ontbloot bovenlichaam.
     ° Nuttig in omgeving: Nergens.
  
  
    Olive Drab
    ----------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Volledig olijfgroen.
     ° Nuttig in omgeving: Relatief nuttig in het bos.
  
  
    Leaf
    ----
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Verschillende tinten groen.
     ° Nuttig in omgeving: Zeer nuttig in het bos en in het gras.
  
  
    Tree Bark
    ----------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Groen, bruin en grijs.
     ° Nuttig in omgeving: Deze dient om één te worden met boomstammen.
  
  
    Squares
    -------
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Rood en zwarte ruiten.
     ° Nuttig in omgeving: Nergens eigelijk.
  
  
    Black
    -----
  
     ° Beschikbaar: Vanaf het begin.
     ° Omschrijving: Volledig zwart.
     ° Nuttig in omgeving: Te gebruiken in donkere omgevingen, en 's nachts.
  
  
    Rain Drop
    ---------
  
     ° Beschikbaar: Onder de brug in Dolinovodno. (Operation Snake Eater)
     ° Omschrijving: Donker grijs.
     ° Nuttig in omgeving: Nuttig als het aan het regenen is.
  
  
    Choco Chip
    ----------
  
     ° Beschikbaar: Te vinden tussen een bos bomen in het noordwesten van
             Bolshaya Past South (nog voor je het derde hek doorgaat),
             of in de toiletten van Graniny Groki.
     ° Omschrijving: Bruin en beide.
     ° Nuttig in omgeving: Nuttig in zanderige gebieden.
  
  
    Splitter
    --------
  
     ° Beschikbaar: Op een richel in Bolshaya Past South, nog voor je door het
             laatste hek gaat.
     ° Omschrijving: Bleek gekleurd.
     ° Nuttig in omgeving: Te gebruiken in gebouwen.
  
  
    Snow
    ----
  
     ° Beschikbaar: Chyornaya Peschera Cave, aan de rechterkant van de ingang.
     ° Omschrijving: Wit en groen.
     ° Nuttig in omgeving: Te gebruiken bij witte achtergronden.
  
  
    Scientist
    ---------
  
     ° Beschikbaar: Deze krijg je automatisch van Eva.
     ° Omschrijving: De outfit van een wetenschapper.
     ° Nuttig in omgeving: Alleen nuttig in Graniny Grorki.
  
  
    Tuxedo
    ------
  
     ° Beschikbaar: Speel het spel minstens 1 keer uit. De volgende keer
             dat je speelt, zit dit uniform bij de rest.
     ° Omschrijving: Een smoking.
     ° Nuttig in omgeving: Te gebruiken in donkere omgevingen of als je James
                Bond wil imiteren. Stylish!
  
  
    Officer
    -------
  
     ° Beschikbaar: Deze steel je van Raikov in Groznyj Grad Weapons Lab East.
     ° Omschrijving: Een Russisch officieren uniform.
     ° Nuttig in omgeving: Alleen nuttig tijdens je infiltratie in Groznyj
                Grad.
  
  
    Fly
    ---
  
     ° Beschikbaar: Achter een gesloten deur in de toiletten van Grani Groki.
     ° Omschrijving: Drolletjes met vliegen over het ganse uniform.
     ° Nuttig in omgeving: Dit zorgt ervoor dat je stinkt naar poep. Bewakers
                komen niet in je buurt. Overal handig dus.
  
  
    Banana
    ------
  
     ° Beschikbaar: Haal de top-score bij alle levels van Snake vs Monkey.
     ° Omschrijving: Groen met bananen.
     ° Nuttig in omgeving: Dit zorgt ervoor dat al je voedsel goed smaakt.
                Handig dus als je eender wat wil eten.
  
  
    GA-KO
    -----
  
     ° Beschikbaar: Onder water in het Noordoosten van Chyornij Prud.
     ° Omschrijving: Bruin met gele eendjes.
     ° Nuttig in omgeving: Dit zorgt ervoor dat je de Kerotean Frogs kan
                horen. Alleen handig dus als je daarnaar op jacht
                bent.
  
  
    Water
    -----
  
     ° Beschikbaar: Bovenop het grootste gebouw in Loshaya Past Base.
     ° Omschrijving: Donker blauw en grijs.
     ° Nuttig in omgeving: Te gebruiken onderwater.
  
  
    Hornet Stripe
    -------------
  
     ° Beschikbaar: Versla The Pain met verdovingspijltjes. De camouflage
             ligt dan op de plek waar hij stierf.
     ° Omschrijving: Geel met zwarte strepen.
     ° Nuttig in omgeving: Hiermee kan je bijen controleren. Ook nuttig
                tijdens het gevecht met The Pain in je volgende
                spellen.
  
  
    Animals
    -------
  
     ° Beschikbaar: Versla Ocelot met verdovingspijltjes. De camouflage ligt
             dan in de grot waar je Snake weer kan besturen.
     ° Omschrijving: Luipaardpatroon.
     ° Nuttig in omgeving: Handig tijdens snipen. Je handen zullen immer niet
                meer trillen.
  
  
    Spider
    ------
  
     ° Beschikbaar: Versla The Fear met verdovingspijltjes. De camouflage ligt
             dan op de plek waar The Fear stierf.
     ° Omschrijving: Donker met spinnenwebben.
     ° Nuttig in omgeving: Nergens want dit vreet je Stamina status op.
  
  
    Fire
    ----
  
     ° Beschikbaar: Versla The Fury met verdovingspijltjes. De camouflage
             verschijnt vlak naast Snake zodra je hem weer kan
             besturen.
     ° Omschrijving: Rood, oranje en zwart.
     ° Nuttig in omgeving: Overal waar er vuur is. Met dit pak ben je immers
                immuun voor vuur. Handig dus tegen The Fury als
                je het spel opnieuw speelt.
  
  
    Spirit
    ------
  
     ° Beschikbaar: Haal het tijdens het gevecht met The Sorrow tot aan het
             einde van de rivier.
     ° Omschrijving: Donker grijs en zwart.
     ° Nuttig in omgeving: Overal handig. Dankzij dit pak kan geen enkele
                vijand je voetstappen horen. Dit pak is vooral
                handig als je The End wil besluipen als je het spel
                opnieuw speelt.
  
  
    Cold War
    --------
  
     ° Beschikbaar: Versla Volgin met verdovingspijltjes. Nog voor je de
             kuil verlaat moet je deze oppakken. Volgin laat het
             vallen zodra hij verslagen is.
     ° Omschrijving: De voorkant is de vlag van de Sovjet Unie, en de
             achterkant is de vlag van de USA.
     ° Nuttig in omgeving: Eigelijk overal nuttig. Vijanden zullen je niet
                langs voren aanvallen omdat ze dan op hun eigen
                vlag zouden schieten.
  
  
    Snake
    -----
  
     ° Beschikbaar: Versla The Boss met verdovingspijltjes.
     ° Omschrijving: Een lichtgrijs pak met slangen erop.
     ° Nuttig in omgeving: Geeft je overal een goede camo boost.
  
  
    Sneaking
    --------
  
     ° Beschikbaar: In het kasje waar je Raikov in verstopte. Let wel, dit
             is enkel te vinden als je de C3's moet gaan plaatsen.
     ° Omschrijving: Het pak van The Boss, maar dan in het zwart.
     ° Nuttig in omgeving: Overal te gebruiken, en vooral bij de
                baasgevechten. De schade die je oploopt zal serieus
                beperkt worden. Bovendien maak je minder kans om
                gewond te geraken.
  
  
    Maintenance
    -----------
  
     ° Beschikbaar: In een van de kastjes in de rij tegenover de kastjes waar
             je Raikov in verstopte. Let wel, dit is alleen te vinden
             als je de C3's gaat plaatsen.
     ° Omschrijving: De outfit van de werklui.
     ° Nuttig in omgeving: Alleen nuttig in het Weapons Lab Main wing.
  
  
    Stealth
    -------
  
     ° Beschikbaar: Schiet alle 64 Kerotean Frogs. Of speel het spel uit
             zonder een Altert status te hebben gehad.
     ° Omschrijving: Volledig onzichtbaar zoals The Predator uit de Predator
             Films, en zoals The Fear. Let wel, dit is niet echt een
             camo, maar wel een item dat je moet equippen.
     ° Nuttig in omgeving: Overal, je bent immers 100% onzichtbaar.
  
  
    Banana
    ------
  
     ° Beschikbaar: Haal de eerste plaats op alle Snake VS Monkey levels.
     ° Omschrijving: Groen pak vol met bananen.
     ° Nuttig in omgeving: ???
  
  
    DPM
    ---
  
     ° Beschikbaar: Haal de eerste plaats in Duel mode.
     ° Beschrijving: Een donker uniform dat er voor zorgt dat je 2 keer zo
             snel aan hersteld en een erg hoge camoulfage index hebt.
     ° Beschikbaar: Overal.
  
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################### 10: Bonussen #################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |########################@### 10.1: Duel Mode ################################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
    Duel mode is een spelmodus waarin je het kan opnemen tegen elke baas die
    je reeds verslagen hebt. Let wel, je moet hiervoor het spel minstens 1
    keer uitgespeeld hebben.
  
  
   ===========================================
   ..... 10.1.1: Mogelijke Baasgevechten .....
   ===========================================
  
     - Snake VS Ocelot Guards
     - Snake VS Ocelot
     - Snake VS The Pain
     - Snake VS The Fear
     - Snake VS The End
     - Snake VS The Fury
     - Snake VS Volgin
     - Snake VS Shagohod
     - Snake VS Shagohod + Volgin
     - Snake VS Motors
     - Snake VS The Boss
  
  
   ===============================
   ..... 10.1.2: Duel Opties .....
   ===============================
  
    Je kan bij deze duellen 2 verschillende types kiezen; normal of special.
  
     - Normal: Je hebt tal van wapens en ruim voldoende munitie.
     - Special: Je wapenvoorraden zijn beperkt.
  
  
   ============================
   ..... 10.1.3: Beloning .....
   ============================
  
    Je zal merken dat er een tijdslimiet heerst bij de duellen. Als je op
    de eerste plaats geraakt bij zowel Normal als Special, dan krijg je een
    nieuwe Face Paint (Green Face Paint) en een nieuw Uniform (DPM).
    (Meer info kan je vinden in sectie '9: Camouflage'.)
  
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |####################@### 10.2: Demo Theater Mode ############################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
    Theater mode staat je toe om alle scenes uit het spel opnieuw te bekijken.
    Je hebt bovendien de mogelijkheid om alle camouflage aspecten van Snake
    aan te passen. Let wel, je moet het spel minstens 1 keer uitgespeeld hebben
    om dit te unlocken.
    Deze modus is een virtuele wereld met op de vloer grote polaroid foto's
    waar je een foto uit de scene kan zien. Als je op de foto loopt, dan
    verschijnt de naam van deze scene.
  
  
   ====================================
   ..... 10.2.1: Mogelijke Scenes .....
   ====================================
  
  
     ° Commencing Virtuous Mission
      - Halo Jump (Snake)
      - Commencing Virtuous Mission
      - Feeding the Enemy Unit
      - Beehive
  
      - Halo Jump (Mask)
      - Time for the Snake to shed his Skin
  
     ° Contacting Sokolov
      - Reconnaissance of desert factory
      - Contacting Sokolov
      - I'm defecting to the Soviet Union
      - Seizing the Shagohod
  
     ° Commencing Operation Snake Eater
      - Returning to Tsellinoyarsk
      - Reuniting with The Boss
      - Contacting Eva
      - Reuniting with Ocelot
      - Duel with Ocelot
      - You were lucky. We'll meet again!
  
     ° Chyornaya Peschera
      - The Pain appears
      - Release of Bullet Bees
      - The death of The Pain
  
     ° Ponizovje
      - Flying Platform
      - Sokolov is taken
  
     ° Graniny Gorki
      - Granin
      - The Fear appears
      - The death of The Fear
  
     ° Sokrovenno
      - The End appears
      - The End dies of old age
      - Reckless boy
      - You disappoint me, young Snake...
      - The death of The End
  
     ° Krasogorje
      - Meeting up with Eva in the moutains
  
     ° Groznyj Grad 1
      - The Fury appears
      - The death of The Fury
      - Infiltration Groznij Grad
      - Stripping Raikov
      - Reuniting with Sokolov
  
     ° Groznyj Grad 2
      - Torture
      - Jailguard Jhonny's family talk
      - Walking out of a nightmare
      - Desperate Dive
  
     ° The Sorrow
      - The Sorrow appears
      - Returning to this world
      - Meeting up with Eva behind the waterfall 1
      - Removing a transmitter
      - Meeting up with Eva behind the waterfall 2
      - Groznyj Grad again
  
     ° Volgin
      - Duel with Volgin
      - Ocelot rebels
      - Explosion of the hangar
  
     ° Bike
      - Ocelot's chase
      - Shagohod destroys hind
      - Shagohod destroys WIG
      - Reaching the rail bridge
  
     ° Shagohod
      - Facing the Shagohod
      - I'm going to lure it back here
      - The death of Volgin
  
     ° Zaozyorje
      - The bike crashes
      - To the lake
      - Chasing enemies
  
     ° The Boss
      - The Boss' confession
      - Air-raid
      - The death of The Boss
  
     ° Ending
      - Escape
      - Final battle with Ocelot
       - Russion Roulette: Ocelot Wins
       - Russian Roulette: Snake Wins
       - Russian Roulette: Snake misses shooting
       - Russion Roulette: Ocelot loses
      - Ending
  
  
   ==================================
   ..... 10.2.2: Theater Opties .....
   ==================================
  
    Als je op start drukt, dan kom je in je survival menu. Je zal meteen
    opmerken dat er maar 2 mogelijke keuzes gemaakt kunnen worden; Camouflage
    en Opties.
     Opties: Laat je toe om de instellingen van het spel te veranderen.
     Camouflage: Hiermee kan je de Face Paint en het Uniform kiezen.
  
  
   =============================
   ..... 10.2.3: Besturing .....
   =============================
  
     Play: Driehoekje
     Forward: X
     Stop: Start Knop
     Exit: Select 
  
  
   ====================================================
   ..... 10.2.4: Hoe de de scenes vrij te spelen? .....
   ====================================================
  
  
      - Halo Jump (Snake)
       HOE: Kies bij een nieuw spel voor de optie: I loved MGS1
  
      - Commencing Virtuous Mission
       HOE: Automatisch
  
      - Feeding the Enemy Unit
       HOE: Automatisch
  
      - Beehive
       HOE: Automatisch
  
      - Halo Jump (Mask)
       Hoe: Kies bij een nieuw spel voor de optie: I loved MGS2
  
      - Time for the Snake to shed his Skin
       Hoe: Automatisch als je koos 'I loved MGS2'
  
      - Reconnaissance of desert factory
       HOE: Automatisch
  
      - Contacting Sokolov
       HOE: Automatisch
  
      - I'm defecting to the Soviet Union
       HOE: Automatisch
  
      - Seizing the Shagohod
       HOE: Automatisch
  
      - Returning to Tsellinoyarsk
       HOE: Automatisch
  
      - Reuniting with The Boss
       HOE: Automatisch
  
      - Contacting Eva
       HOE: Automatisch
  
      - Reuniting with Ocelot
       HOE: Automatisch
  
      - Duel with Ocelot
       HOE: Automatisch
  
      - You were lucky. We'll meet again!
       HOE: Automatisch
  
      - The Pain appears
       HOE: Automatisch
  
      - Release of Bullet Bees
       HOE: Automatisch
  
      - The death of The Pain
  
      - Flying Platform
       HOE: Automatisch
  
      - Sokolov is taken
       HOE: Automatisch
  
      - Granin
       HOE: Automatisch
  
      - The Fear appears
       HOE: Automatisch
  
      - The death of The Fear
       HOE: Automatisch
  
      - The End appears
       HOE: Automatisch
  
      - The End dies of old age
       HOE: Sla je spel op tijdens het gevecht. Zet je PS2 af, en haal je
          CD uit je PS2. Je kan nu naar de instellingen van je PS2. Zet
          de datum van je PS2 een week vooruit, en laad het spel weer.
          The End is nu dood van ouderdom.
  
      - Reckless boy
       HOE: Leg je plat op je buik en haal je SVD boven. Ga naar First
          PERSON VIEW en blijf door de lens van je SVD kijken. Na enkele
          minuten besluipt The End je, en schakelt hij je uit.
  
      - You disappoint me, young Snake...
       HOE: Sla het spel op tijdens het gevecht, en zet daarna je PS2 af.
          Haal de disk eruit, en ga naar de instellingen van je PS2. Zet
          de datum 3 dagen verder (niet meer dan dat, want anders krijg
          je de scene waarbij The End sterft van ouderdom.)
          Laad vervolgens opnieuw je spel. Snake zal nu in slaap gevallen
          zijn, en The End heeft dat gezien.
  
      - The death of The End
       HOE: Automatisch
  
      - Meeting up with Eva in the moutains
       HOE: Automatisch
  
      - The Fury appears
       HOE: Automatisch
  
      - The death of The Fury
       HOE: Automatisch
  
      - Infiltration Groznij Grad
       HOE: Automatisch
  
      - Stripping Raikov
       HOE: Automatisch
  
      - Reuniting with Sokolov
       HOE: Automatisch
  
      - Torture
       HOE: Automatisch
  
      - Jailguard Jhonny's family talk
       HOE: Als je in de cel zit, krijg je om de paar minuten voedsel naar
          binnen gegooid. Raap elke keer het voedsel op, en ga dan voor
          de deur van de cel staan. Je ziet dat hier een opening in is
          waardoor het voedsel naar binnen werd gegooid.
          Ga naar je wapen menu (met R2) en kies het voedsel. Zet jezelf
          voor de deur in First Person View en gooi het voedsel door de
          opening in de deur.
          Doe dit 3 keer, en de scene zal volgen.
  
      - Walking out of a nightmare
       HOE: Sla het spel op als je in de cel zit. Verlaat het spel, en laad
          het weer. Je zit nu in de nachtmerrie van Snake. Dit is een
          soort minispel dat trekt op Devil May Cry.
          Zodra je dood bent volgt deze scene.
  
      - Desperate Dive
       HOE: Automatisch
  
      - The Sorrow appears
       HOE: Automatisch
  
      - Returning to this world
       HOE: Automatisch
  
      - Meeting up with Eva behind the waterfall 1
       HOE: Automatisch
  
      - Removing a transmitter
       HOE: In de cel kan je de vork vinden. Als je dan naar het cure menu
          gaat, zal je zien dat er een zendertje in je schouder zit. Laat
          deze zitten, en Eva zal het in deze scene eruit halen.
  
      - Meeting up with Eva behind the waterfall 2
       HOE: Automatisch
  
      - Groznyj Grad again
       HOE: Automatisch
  
      - Duel with Volgin
       HOE: Automatisch
  
      - Ocelot rebels
       HOE: Automatisch
  
      - Explosion of the hangar
       HOE: Automatisch
  
      - Ocelot's chase
       HOE: Automatisch
  
      - Shagohod destroys hind
       HOE: Automatisch
  
      - Shagohod destroys WIG
       HOE: Automatisch
  
      - Reaching the rail bridge
       HOE: Automatisch
  
      - Facing the Shagohod
       HOE: Automatisch
  
      - I'm going to lure it back here
       HOE: Automatisch
  
      - The death of Volgin
       HOE: Automatisch
  
      - The bike crashes
       HOE: Automatisch
  
      - To the lake
       HOE: Automatisch
  
      - Chasing enemies
       HOE: Automatisch
  
      - The Boss' confession
       HOE: Automatisch
  
      - Air-raid
       HOE: Rek het gevecht tot 10 minuten. Na tien minuten komen er enkele
          MIG's aangevlogen die de boel opblazen, alsook Snake en
          The Boss.
  
      - The death of The Boss
       HOE: Automatisch
  
      - Escape
       HOE: Automatisch
  
      - Final battle with Ocelot
       HOE: Automatisch
  
      - Russion Roulette: Ocelot Wins
       HOE: Kies het rechter pistool.
  
      - Russian Roulette: Snake Wins
       HOE: Neem het linker pistool, en blijf de trekker overhalen totdat
          je een schot hoort.
  
      - Russian Roulette: Snake misses shooting
       HOE: Kies het linker pistool, en schiet op de wand van het vliegtuig
          i.p.v. op Ocelot.
  
      - Russion Roulette: Ocelot loses
       HOE: Kies het linker pistool, maar schiet niet.
  
      - Ending
       HOE: Automatisch
  
  
   ============================
   ..... 10.1.5: Beloning .....
   ============================
  
    Er is een beloning voor degene die alle filmpjes heeft vrijgespeeld, wat
    trouwens lang duurt omdat je het spel minstens 4 keer moet uitspelen.
    De beloning is een reeks grappige scenes met Eva in de hoofdrol. En zoals
    je zal zien, veel kledij heeft Eva niet aan.
  
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |####################@##### 10.3: Briefing Files #############################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
    De Briefing Files zijn een verwijzing naar Metal Gear Solid 1. In deze game
    kon je net hetzelfde vinden nadat je het spel uitgespeeld had.
    Er zijn 2 briefing files.
  
    - Virtuous Mission
    - Operation Snake Eater
  
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |#####################@### 10.3: Items & Wapons ##############################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
   ------------------
   ..... WAPENS .....
   ------------------
  
      Single Action Army
       HOE: Op het einde van het spel moet je het in een duel opnemen tegen
          Ocelot. Je kan hierbij kiezen uit twee wapens. Kies de revolver
          aan de rechterkant.
  
      Patriot
       HOE: Speel het spel uit. Je krijgt dit wapen automatisch.
  
  
   -----------------
   ..... ITEMS .....
   -----------------
  
     Stealth
       HOE: Schiet alle 64 Kerotean Frogs. Of speel het spel uit zonder een
         Alter status te hebben gehad.
  
     Monkey Mask
       HOE: Voltooi alle Snake VS Moneky missies.
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |###################@### 10.4: Nightmare Mini-Game ###########################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
    Dit spel bevat een geheim mini spel dat je kan krijgen als volgt:
    Sla het spel op zodra je in de cel zit. Sluit het spel af, en laad het
    spel weer. Je zal je nu in Snake's nachtmerrie bevinden. Dit is een spel
    dat trekt op Devil May Cry. Het spel stopt vanzelf als je sterft.
    De besturing is als volgt:
     Springen: X
     Hakken: O
     Meppen: Vierkantje
  
    Let wel, als je dit spel opnieuw wil spelen, dan moet je het laden vanaf
    deze save file. Dit mini-spel is nergens anders te verkrijgen, en staat
    dus ook niet in je menu als je het spel hebt uitgespeeld.
  
  
  
  
    _________________________________________________________________________
    /                                     \
   /...........................................................................\
   -----------------------------------------------------------------------------
   |#####################@### 10.5: Snake VS Monkey #############################|
   -----------------------------------------------------------------------------
   \.........................................................................../
    \_________________________________________________________________________/
  
  
  
  
    Als je je de officiële trailer van dit spel nog voor de geest kan halen,
    dan heb je vast en zeker de aapjes uit de game reeks 'Ape Escape' gezien.
    Wel, deze rakkers kan je in deze spelmodus terugvinden.
    In deze spelmodus kan je kiezen uit 7 verschillende levels. En, wat heel
    cool is, is dat je niet als Naked Snake speelt, maar wel als Solid Snake!
    Via de radio heb je contact met een oude bekende; Colonel Roy Campbell.
  
  
   ==========================
   ..... 10.5.1: Levels .....
   ==========================
  
  
     - Escape from the jungle
     - Dragnet of the apes
     - Dawn of the apes
     - Ape fear
     - Gone with the apes
     - Return of the living apes
     - The apes of wrath
  
  
   ========================
   ..... 10.5.2: Doel .....
   ========================
  
  
     De besturing is net zoals in het gewone spel. Je hebt hiervoor de
     Directional Microphone, stun grenades en EZ gun. In de levels kan je ook
     items vinden zoals de scope, thermal goggles,... die vanaf dan ook
     te gebruiken zijn in alle andere levels.
  
     Je moet de aapjes vinden, en ze verdoven met ofwel de EZ gun, ofwel met
     de stun grenades. Je zal zien dat er dan sterretjes boven hun hoofd
     cirkelen. Loop meteen naar het toe, en bots tegen hen op. Viola, je hebt
     ze gevangen. Doe dit met alle aapjes in de level.
     Maar, als ze je zien, gaat het lampje op hun hoofd rood brande, en zaaien
     ze paniek. Het is niet makkelijk om hen dan te pakken te krijgen.
  
     Links bovenaan kan je zien hoeveel aapjes er nog overblijven. En rechts
     bovenaan zie je je stealth meter zoals altijd.
  
     Je uiteindelijke tijd/score word bepaald aan de hand van de overgebleven
     tijd, het aantal alarmen, de gebruikte items en het aantal
  
  
   ============================
   ..... 10.5.3: Beloning .....
   ============================
  
  
     Je kan met dit mini-spel 2 dingen vrijspelen:
     - Monkey Mask: Speel alle levels 1 keer uit.
     - Banana Uniform: Haal de eerste plaats in alle levels.
  
  
  
  
       ___________________________________________________________
     ___/...........................................................\___
   ___/___________________________________________________________________\____
   /                                      \
   ==============================================================================
   ############################### 11: Credits ##################################
   ==============================================================================
   \____________________________________________________________________________/
     \.................................................................../
       \___________________________________________________________/
  
  
     
  
  
   Dank aan:
    - Gamefaqs.com om deze walktrhough te plaatsen.
    - Hideo Kojima & Konami om dit spel te maken.
    - Dank aan Maarten Hus voor het rechtzetten van enkele foutjes betreft
     FOX en FOXHOUND.
    - Dank aan Lesley Schellinck voor het verbeteren van de locatie voor de
     Splitter Camouflage.
    - Sebastiaan SS voor info over geheime camouflages en Face Paints.
    - Dave 'Reborn Snake' voor de tip over de Zombie Face paint.
  
  

  View in: