hide results

  Battle Conversation FAQ by LordofWei

  Version: 1.0 | Updated: 02/07/08 | Search Guide | Bookmark Guide

  Warriors Orochi
  Battle Conversations FAQ
  Made by LordofWei
  Version 1.0
  
  **********
  Contents
  **********
  
  1. Introduction
    1a. Version History
    1b. Legend
  
  2. Shu Characters [SHUC]
    2a. Zhao Yun [ZHA]
    2b. Xing Cai [XIN] 
    2c. Yoshihiro Shimazu [YOS]
    2d. Ginchiyo Tachibana [GIN]
    2e. Yue Ying [YUE]
    2f. Magoichi Saika [MAG]
    2g. Jiang Wei [JIA]
    2h. Wei Yan [WEY]
    2i. Yukimura Sanada [YUK]
    2j. Pang De [PAN]
    2k. Meng Huo [MEN]
    2l. Zhu Rong [ZHU]
    2m. Goemon Ishikawa [GOE]
    2n. Yuan Shao [YUA]
    2o. Masamune Date [MAS]
    2p. Musashi Miyamoto [MUS]
    2q. Zhang Fei [ZHF]
    2r. Guan Yu [GUA]
    2s. Zhuge Liang [ZHL]
    2t. Liu Bei [LIU]
  
  3. Wei Characters [WEIC]
    3a. Cao Pi [CAO]
    3b. Zhang Liao [ZHI]
    3c. Xu Huang [XUH]
    3d. Xu Zhu [XUZ]
    3e. Mitsunari Ishida [MIT]
    3f. Zhang He [ZHH]
    3g. Nene [NEN]
    3h. Xiahou Dun [XIA]
    3i. Xiahou Yuan [XIY]
    3j. Pang Tong [PAT]
    3k. Yoshimoto Imagawa [YOI]
    3l. Huang Gai [HUA]
    3m. Diao Chan [DIA]
    3n. Nagamasa Azai [NAG]
    3o. Oichi [OIC]
    3p. Gan Ning [GAN]
    3q. Zhen Ji [ZHE]
    3r. Dian Wei [DIW]
    3s. Cao Cao [CAC]
  
  4. Wu Characters [WUC]
    4a. Sun Ce [SUN]
    4b. Ieyasu Tokugawa [IEY]
    4c. Hanzo Hattori [HAN]
    4d. Ranmaru Mori [RAN]
    4e. Zhou Yu [ZHO]
    4f. Taishi Ci [TAI]
    4g. Kotaro Fuma [KOT]
    4h. Lu Meng [LUM]
    4i. Sakon Shima [SAK]
    4j. No [NO]
    4k. Kunoichi [KUN]
    4l. Sun Shang Xiang [SUS]
    4m. Ina [INA]
    4n. Da Qiao [DAQ]
    4o. Zhou Tai [ZHT]
    4p. Keiji Maeda [KEI]
    4q. Sun Quan [SUQ]
    4r. Sun Jian [SUJ]
  
  5. Samurai Characters [SAMC]
    5a. Nobunaga Oda [NBU]
    5b. Mitsuhide Akechi [MIA]
    5c. Hideyoshi Toyotomi [HID]
    5d. Guan Ping [GUP]
    5e. Huang Zhong [HUZ]
    5f. Ma Chao [MAC]
    5g. Zhang Jiao [ZHJ]
    5h. Xiao Qiao [XIQ]
    5i. Okuni [OKU]
    5j. Lu Xun [LUX]
    5k. Dong Zhuo [DON]
    5l. Ling Tong [LIN]
    5m. Cao Ren [CAR]
    5n. Sima Yi [SIM]
    5o. Shingen Takeda [SHI]
    5p. Kenshin Uesugi [KEN]
    5q. Kanetsugu Naoe [KAN]
   
  6. Other Characters [OTH]
    6a. Lu Bu [LUB]
    6b. Tadakatsu Honda [TAD]
    6c. Zuo Ci [ZUO]
    6d. Da Ji [DAJ]
    6e. Orochi [ORO]
  
  7. Non-Playable Characters [NPCC]
    Battle of Ueda Castle [SHU1]
    Battle of Hasedo [SHU2]
    Ambush at Nan Zhong [SHU2X]
    Battle of Cheng Du [SHU3]
    Battle of Shizukatage [SHU3X]
    Battle of Nan Zhong [SHU4]
    Escape from Chi Bi [SHU4X]
    Battle of Wu Territory [SHU5]
    Battle of Hu Lao Gate [SHU6]
    Battle of Edo Castle [SHU7]
    Battle of Xi Liang [SHU7X]
    Battle of Koshi Castle [SHU8]
    Battle of Mikatagahara [SHU8X]
    Battle of Kuzegawa [WEI1] 
    Battle of Tian Shui [WEI2]
    Battle of Xia Kou [WEI3]
    Conquest of Ji Province [WEI3X]
    Battle of Saika [WEI4X]
    Battle of Odawara Castle [WEI5]
    Battle of the Five Gates [WEI5X]
    Battle of Chen Cang [WEI6]
    Battle of Liang Province [WEI6X]
    Struggle for Nan Zhong [WEI7X]
    Battle of He Fei Castle [WEI8X]
    Battle of Mt. Ding Jun [WU1]
    Battle of Chang Shan [WU2X]
    Battle of Jian Ye Castle [WU3X]
    Battle of Osaka Castle [WU4]
    Battle of Wan Castle [WU4X]
    Battle of Anegawa [WU5X]
    Battle of Osaka Bay [WU6X]
    Battle of Komaki-Nagakute [WU7]
    Battle of Koshi Castle [WU8]
    Battle of Kawanakajima [SAM2X]
    Battle of Kyushu [SAM3]
    Battle of Xia Pi [SAM3X]
    Battle of Tong Gate [SAM4]
    Battle of Si Shui Gate [SAM4X]
    Battle of Guan Du [SAM5]
    Battle of Nagashino [SAM5X]
    Battle of Fan Castle [SAM6]
    Showdown at Odawara Castle [SAM6X]
    Battle of Kanegasaki [SAM7X]
    Battle of Koshi Castle [SAM8]
    Battle of Bai Di Castle [SAM8X]
  
  8. Final Words
  
  9. Contact Information
  
  10. Legal Stuff
  
  
  1. Introduction
  =======================
  
  Warriors Orochi is KOEI's first game which combines the two popular series,
  Dynasty Warriors and Samurai Warriors. And when these two are combined the
  results are 79 playable characters, 60 stages and many, many different dialogs
  and conversations.
  
  The purpose of this guide is to cover all those dialogs and conversations
  (excluding cutscene conversations and character quotes), from peasant's
  "Save me!" to Orochi's "But they are so frail...". It's hard, but not
  impossible. In case you wonder why I started a project like this, it was
  simply because I was bored. After unlocking all characters and 4th weapons in
  WO, I wanted to spice things up while leveling up my characters.
  
  Right now, I have most of the regular conversations gathered from all 60
  stages. I'm still missing many character dialogs and I'm working on those now.
  Thanks to the help I've received (and I still do), I hope I'm able to include
  all character dialogs in this guide some day.
  
  Okay, I think that's all. But before you move to the character sections, make
  sure you read "Legend" section first. Enjoy.
  
  Also, I've sorted characters according to their new affiliation in WO.
  
  "Difficulty faces you, but you must read on and make your way to the last
  section. The typos in the FAQ are formidable. Only a fool would jump into
  their midst. If you wish to survive, you must find a way to the last line."
  
  ---------------------------
  1a. Version History
  ---------------------------
  
  01/06/08 - Version 0.95 - The first version of this FAQ is finally done. And
  it only took 4 months from me... However, I still haven't written down all
  dialogs I've found so far. I'll try to add all of them in the coming updates.
  
  01/12/08 - Version 0.96 - Big update. Added more dialogs for the
  following characters:
  
  Shu:
  Zhao Yun, Shu 2-X - Nan Zhong
  Xing Cai, Shu 6-X - Tetorigawa
  Ginchiyo Tachibana, Shu 2 - Hasedo
  Jiang Wei, Shu 2 - Hasedo, Samurai 5 - Guan Du
  Musashi Miyamoto, Shu 6-X - Tetorigawa [YA]
  Zhuge Liang, Shu 6-X - Tetorigawa
  
  Wei:
  Zhang Liao, Wei 6 - Chen Cang
  Mitsunari Ishida, Wu 3 - Odani Castle
  Zhang He, Shu 2-X - Nan Zhong [E]
  Huang Gai, Wei 6 - Chen Cang, Wu 3 - Odani Castle
  Diao Chan, Wu 5-X - Anegawa, Samurai 5 - Guan Du
  
  Wu:
  Sun Ce, Wu 2 - Chang Ban, Wu 3 - Odani Castle
  Ieyasu Tokugawa, Wu 2 - Chang Ban, Wu 3 - Odani Castle, Wu 4 - Osaka Castle,
  Samurai 2-X - Kawanakajima [E]
  Hanzo Hattori, Wu 4 - Osaka Castle
  Ranmaru Mori, Wu 5-X - Anegawa
  Zhou Yu, Wu 4 - Osaka Castle
  Taishi Ci, Wu 4 - Osaka Castle
  Lu Meng, Wu 4 - Osaka Castle
  Sakon Shima, Wu 2 - Chang Ban [E], Wu 3 - Odani Castle [YA], Shu 2 - Hasedo
  No, Wu 3 - Odani Castle
  Da Qiao, Wei 3 - Xia Kou
  
  Samurai: 
  Nobunaga Oda, Samurai 5 - Guan Du, Samurai 6 - Fan Castle
  Mitsuhide Akechi, Samurai 4 - Tong Gate, Samurai 5 - Guan Du,
  Samurai 6 - Fan Castle, Shu 2 - Hasedo
  Hideyoshi Toyotomi, Samurai 2-X - Kawanakajima, Samurai 3 - Kyushu,
  Samurai 4 - Tong Gate, Shu 2 - Hasedo, Wu 5-X - Anegawa
  Huang Zhong, Samurai 5 - Guan Du
  Zhang Jiao, Samurai 3 - Kyushu [E], Samurai 4 - Tong Gate
  Xiao Qiao, Samurai 5 - Guan Du, Wei 3 - Xia Kou, Wu 3 - Odani Castle
  Okuni, Samurai 4 - Tong Gate, Samurai 6 - Fan Castle, Wei 5-X - Five Gates
  Lu Xun, Samurai 3 - Kyushu
  Cao Ren, Wei 3 - Xia Kou, Wei 6 - Chen Cang
  Kanetsugu Naoe, Samurai 5 - Guan Du
  
  Other:
  Da Ji, Wu 2 - Chang Ban [YA]
  
  NPC:
  Samurai 5 - Guan Du
  
  Made some dialog unlocking methods more accurate:
  Shu 2-X - Nan Zhong: If Jiang Wei's ambush is succesful, approach him as
  Character A
  Wei 3 - Xia Kou: Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari
  Ishida in your team.
  Wei 5-X - Five Gates: Approach Lu Bu without having Zhang Liao or Mitsunari
  Ishida in your team.
  Wei 6 - Chen Cang: Approach Oichi/Approach Nagamasa Azai as Character A
  without having Cao Pi in your team.
  Wu 3 - Odani Castle: Approach Xing Cai as Character A.
  Wu 8 - Koshi Castle: Approach Da Ji and injure her.
  Samurai 2-X - Kawanakajima: Approach Ieyasu Tokugawa as Character A.
  Samurai 6 - Fan Castle: Approach Zhang He and injure him.
  
  Also corrected some typos.
  
  01/19/08 - Version 0.97 - More dialogs + made one dialog unlocking method
  clearer:
  
  Shu:
  Zhao Yun, Shu 7 - Edo Castle
  Yoshihiro Shimazu, Shu 7 - Edo Castle
  Yue Ying, Shu 5-X - Jie Ting
  Wei Yan, Shu 5-X - Jie Ting
  Yukimura Sanada, Shu 5-X - Jie Ting
  Meng Huo, Shu 5-X - Jie Ting
  Yuan Shao, Shu 5-X - Jie Ting
  
  Wei:
  Cao Pi, Wei 5 - Odawara Castle
  Zhang Liao, Wei 2-X - Nan Zhong, Wei 7-X - Nan Zhong
  Xu Huang, Wei 7 - Yamazaki, Wei 7-X - Nan Zhong
  Xu Zhu, Wei 5 - Odawara Castle
  Mitsunari Ishida, Wei 7-X - Nan Zhong, Wu 7 - Komaki-Nagakute
  Xiahou Yuan, Wei 7 - Yamazaki
  Pang Tong, Wei 7 - Yamazaki
  Huang Gai, Wei 5 - Odawara Castle [YA]
  Gan Ning, Wu 6 - He Fei
  
  Wu:
  Ieyasu Tokugawa, Wei 5 - Odawara Castle
  Zhou Yu, Wu 7-X - Ji Province
  Taishi Ci, Wu 7-X - Ji Province
  Lu Meng, Wu 6 - He Fei
  Sakon Shima, Wu 6 - He Fei
  Sun Shang Xiang, Wu 6 - He Fei
  Ina, Wu 6 - He Fei
  Zhou Tai, Wu 7-X - Ji Province
  
  Samurai:
  Nobunaga Oda, Wei 5 - Odawara Castle
  Mitsuhide Akechi, Samurai 2 - Honnoji
  Guan Ping, Samurai 7 - Wu Zhang Plains
  Huang Zhong, Samurai 7 - Wu Zhang Plains
  Xiao Qiao, Samurai 2 - Honnoji
  
  Other:
  Da Ji, Wei 1 - Kuzegawa [YA]
  
  Samurai 7 - Wu Zhang Plains: Approach Masamune Date and Keiji Maeda without
  having Nobunaga Oda in your team.
  
  01/26/08 - Version 0.98 - Small update this time. It's getting harder and
  harder to find more dialogs. I'm still missing a few dialogs from
  Koshi Castles, though. I'll add those in the coming updates.
  
  Shu:
  Wei Yan, Shu 6 - Hu Lao Gate
  Yuan Shao, Shu 7 - Edo Castle
  
  Wei:
  Mitsunari Ishida, Wei 5 - Odawara Castle
  
  Wu:
  Sun Ce, Wu 5 - Sekigahara, Wu 6 - He Fei
  Zhou Yu, Wu 2 - Chang Shan
  Sakon Shima, Wu 8-X - Chi Bi
  
  Samurai:
  Hideyoshi Toyotomi, Samurai 3-X - Xia Pi
  Zhang Jiao, Samurai 7-X - Kanegasaki
  Xiao Qiao, Samurai 3-X - Xia Pi
  Ling Tong, Samurai 7-X - Kanegasaki, Samurai 8-X - Bai Di Castle
  
  NPC:
  Samurai 8-X - Bai Di Castle
  
  Wei 3-X - Ji Province: Approach the trapped Goemon Ishikawa.
  
  02/07/08 - Version 1.0 - I added the remaining Koshi Castle dialogs + one
  Kyushu dialog and corrected all typos which I were able to find. I don't play
  WO actively anymore, so it may take a long time before I update this FAQ again.
  
  Shu:
  Ginchiyo Tachibana, Shu 8 - Koshi Castle
  Magoichi Saika, Shu 8 - Koshi Castle
  Masamune Date, Shu 8 - Koshi Castle
  
  Wei:
  Xu Zhu, Wei 8 - Koshi Castle
  Zhang He, Wei 8 - Koshi Castle
  Nagamasa Azai, Wei 8 - Koshi Castle
  Cao Cao, Samurai 3 - Kyushu
  
  Wu:
  Lu Meng, Wu 8 - Koshi Castle
  Sun Shang Xiang, Wu 8 - Koshi Castle
  Ina, Wu 8 - Koshi Castle
  Zhou Tai, Wu 8 - Koshi Castle
  
  Samurai:
  Huang Zhong, Samurai 8 - Koshi Castle
  Okuni, Samurai 8 - Koshi Castle
  Dong Zhuo, Samurai 8 - Koshi Castle
  
  By the way, KOEI announced a sequel for WO just a while ago. Its unofficial
  English name is Musou Orochi: Rebirth of the Demon Lord. Visit
  koeiwarriors.co.uk for more information.
  
  And I already thought it was all over... guess I was wrong.
  
  ---------------------------
  1b. Legend
  ---------------------------
  
  - Use Ctrl + f to find character sections quickly and easily. You can find
  the codes next to the character names. Remember to type codes with
  capitals.
  
  - [E] stands for Enemy and [YA] for Yellow Ally. However, there are few things
  you should know about them:
  
  * <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>> [E]/[YA] = Character says all of
   his/her lines as enemy/yellow ally.
  
  * At the beginning (E)/(YA) = All characters who speak are enemies/yellow
   allies (mainly used in NPC section).
  
  * Niu Jin (E)/(YA) = Character who speaks is enemy/yellow ally (mainly
   used in NPC section)
  
  - In case you don't understand all of my conversation unlocking methods, I'll
   explain the most common ones:
  
  * At the beginning = The conversation happens automatically and (almost)
   immediately when the stage begins.
  
  * Approach Character B (enemy/yellow ally) = Simply approach the character in
   order to hear the dialog. Sometimes you need to switch between characters to
   hear more dialogs.
  
  * Approach Character B as Character A (player) = You need to approach
   Character B as the right character. If your team includes two characters who
   have a dialog with Character B, you can only hear one of the dialogs.
  
  * Sometimes characters may speak more than once under the same condition.
   These are indicated with an empty space between the conversations, like
   this:
  
   At the beginning:
   Major: "Lord Sun Ce is under heavy attack on the northern by-path!"
   Zhao Yun: "We must help him!"
  
   Zhao Yun: "Divide into two units. The first will rescue Sun Ce. The second
   must attract enemy's attention."
   
  
  2. Shu Characters [SHUC]
  =================================
  
  
  ---------------------------
  2a. Zhao Yun [ZHA]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "That man, he appears to posses great mystical powers... perhaps
  he is the famous Zuo Ci?"
  
  Approach Mamushi:
  Mamushi: "You! Are you planning to escape with that woman?"
  Zhao Yun: "That woman?"
  Ginchiyo: "I am not just a woman, I am a Tachibana!"
  
  Approach Ginchiyo Tachibana:
  Zhao Yun: "I take my eye off for you a second, and you're already my match
  in battle!"
  Ginchiyo: "I thought you might hold us back, but I was wrong to worry."
  Xing Cai: "And it seems you are more than just a big mouth too..."
  Ginchiyo: "Do not push your luck, woman."
  Xing Cai: "Not just a woman... I am Xing Cai."
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "The quest for life is a beautiful thing... but death is even
  more so, at my hands."
  Zhao Yun: "Naturally. Everything is to you, isn't it... but I care not for
  that. Beautiful or not, I will dispatch you!"
  
  If Zhao Yun is in danger:
  Zhao Yun: "Our lord, he lives?! I cannot perish before seeing his face one
  more time! I shall cut a swathe of carnage through any army that faces me!"
  
  If Zhao Yun is defeated:
  Zhao Yun: "My lord, I have failed you..."
  
  Reach the escape point:
  Zhao Yun: "Safety at last! We must dive into danger and rescue my lord!"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "Hold on, Yue Ying! We'll have you out of there soon!"
  
  Approach Magoichi Saika when he reuqest aid from the Coalition Army:
  Magoichi: "Thanks. If you're after the woman, they took her north."
  Zhao Yun: "You mean my lady? Thank you!"
  Magoichi: "Hey, I'm coming too. I can't let another guy get all the credit
  for saving a beautiful lady. We'll do it together. Come on, you're gonna need
  all the help you can get!"
  
  After Magoichi Saika has promised to help the Coalition Army:
  Magoichi: "The name's Magoichi. You must be Zhao Yun."
  Zhao Yun: "That's right. You also are part of the Resistance movement?"
  Magoichi: "I guess heroism just runs in my blood, y'know... That, and
  that girl was hot!"
  
  Rescue Yue Ying:
  Yue Ying: "A million thanks. I am in your debt."
  Zhao Yun: "We're not out of the woods yet, my lady. Follow me, and I shall
  lead you to safety."
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "Give it up. Don't disgrace yourself with a futile resistance."
  Zhao Yun: "While hope remains for my lord, I will never surrender!"
  
  Once Da Ji arrives:
  Zhao Yun: "That woman, is she one of the enemy too?"
  Yue Ying: "That is Da Ji. She is Orochi's strategist."
  Magoichi: "So she's a nasty piece of work, huh? But she sure is one foxy
  lady!"
  
  Once ambush party appears:
  Zhao Yun: "An ambush! We've been outfoxed!"
  Yue Ying: "A perfectly timed ambush... Ruthlessly efficient waves of attack...
  This is all too familiar for my liking..."
  
  Approach Pang De:
  Zhao Yun: "Do as you must, but I will never lose to the lackey of a snake!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhao Yun: "I respected you... Wherefore must I fight you now?"
  Zhuge Liang: "You never change, do you?
  
  Reach the escape point with Yue Ying:
  Zhao Yun: "We've lost them... But why would Zhuge Liang have allied himself
  with such evil...?"
  Yue Ying: "He said the moment was not yet at hand... I know he must have a
  plan. He must!
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>>
  
  Once Zhao Yun lures out the enemy officers:
  Zhao Yun: "Then I shall act out as the bait..."
  
  Lure both enemy units to center:
  Zhao Yun: "They've bitten! Now is our chance!"
  Yoshihiro: "Ha! They're on the hook! Beat 'em to pieces!"
  Jiang Wei: "The enemy are in no-man's land! We must strike!"
  
  If Orochi Army reinforcements appear in the northeast:
  Zhao Yun: "The guards from the Ueda have arrived too. Bad timing."
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "The castle is completely surrounded. Is it Orochi's army?"
  Magoichi: "No, it doesn't look like those snake dudes... Either way, we'd
  better get moving! If we take this shortcut, we'll be there in no time!"
  
  Messenger: "Hey, look, phantoms everywhere!"
  Zhao Yun: "Phantoms...? Who're they talking about? Not us?"
  Magoichi: "Come on, look at me! I'm a red-blooded male. No one's gonna mistake
  me for a ghost."
  Zhao Yun: "Yes, yes, I'm sure you're right. But for now, if we don't stop
  those imposter messengers, it could be chaos."
  
  Approach the messenger units:
  Zhao Yun: "Those pesky messengers must be working for Orochi."
  Magoichi: "A cunning plan, huh? ...So, those guys laying siege to the castle,
  they..."
  Zhao Yun: "They probably think they're fightning evil phantom versions of us."
  Magoichi: "I know not everyone has my brains, but come on, they've gotta be
  pretty stupid for falling to that!"
  
  Approach Wei Yan:
  Wei Yan: "Liu Bei... not... here... I... fight... Find... Liu Bei..."
  Zhao Yun: "My lord... He is not here! How is that possible? I will not give
  up! I believe, no, I know, that he is still alive!"
  
  Approach Yukimura Sanada:
  Yukimura: "Such skill... I cannot believe a mindless specter could ever match
  me with a spear..."
  Zhao Yun: "Trust what your spear is telling you! I am no specter! But maybe
  you need more convincing!"
  
  Once Coalition Army launches counter-attack:
  Zhao Yun: "Fight back! Give all your strength!"
  
  Approach Da Ji:
  Zhao Yun: "I should have known you would be behind this!"
  Da Ji: "No one told you were coming!"
  
  Clear the stage:
  Magoichi: "Liu Bei is not even here...? You mean I did all that for nothing?!"
  Zhao Yun: "My lord... I wonder where he can be..."
  
  If Wei Yan is defeated:
  Zhao Yun: "Cheng Du has fallen! Now we may never know where my lord is..."
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "Orochi's evil tentacles stretch even this far..."
  
  After you've talked with Meng Huo:
  Magoichi: "That big oaf should learn some manners. I'd stay and teach
  him a lesson... But I'm out of time, y'know how it is..."
  Zhao Yun: "But I cannot turn my back on innocents in need. These are the
  teachings of Shu... the teachings of my lord! We must split up and help!"
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Zhao Yun: "Out of my way, I am in a hurry!"
  Kotaro: "Come... Indulge me for a moment."
  Zhao Yun: "Ah! it's another one of those snake-men!"
  
  Approach Okuni:
  Zhao Yun: "Are you chasing after that thief too?"
  Okuni: "Goemon is no thief... He's the greatest burglar of our age."
  Zhao Yun: "You make that sound like something to be proud of."
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "There is no time to lose!"
  
  Discover one enemy ambush party:
  Zhao Yun: "Strange... This was so obvious, not at all like Zhuge Liang...
  Almost as if he wanted us to see through it..."
  
  If Zhao Yun is the first person who enters the south garrison:
  Zhao Yun: "My lord is imprisonated beyond this very door. Finally... Finally
  I can rescue him!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhao Yun: "I cannot understand you... What is it that you want?"
  Zhuge Liang: "You do not understand because you let your heart rule your
  head. Your spear is ready to fight your true enemy."
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "So, you are prepared to discard your life to save Liu Bei... Be
  warned. For the future of Wu, I am prepared to take your life."
  Zhao Yun: "You talk of the future of Wu, and yet you are a slave to Orochi!"
  
  Clear the stage:
  Zhao Yun: "He was not here either... Do not despair, my lord! Hold out, and
  I promise I will come!" 
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Masamune Date:
  Zhao Yun: "I see greatness in you. You shall be a worthy challenge!"
  Masamune: "You flatter me... But flattery only gets you killed!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  At the beginning:
  Major: "Lord Sun Ce is under heavy attack on the northern by-path!"
  Zhao Yun: "We must help him!"
  
  Zhao Yun: "Divide into two units. The first will rescue Sun Ce. The second
  must attract enemy's attention."
  
  Once Wang Ping distracts the enemy forces:
  Zhao Yun: "Excellent! Keep them focused on you!"
  
  Rescue Sun Ce:
  Zhao Yun: "Sun Ce! My spear is at your service!"
  Sun Ce: "Never have I been happier to see a warrior of Shu!"
  
  Approach Cao Ren once he rallies himself:
  Cao Ren: "I am a rock! It will take more than you have to break through me!"
  Zhao Yun: "There are no defenses which my spear cannot penetrate!"
  
  After you have defeated enemy officers around Sun Ce:
  Zhao Yun: "We share a common enemy. We must overcome our differences, and
  unite against Sima Yi."
  Sun Ce: "My thoughts exactly! I'd team up with the devil himself if it
  meant I could see a panic in that smarmy face!"
  
  Zhao Yun: "Zhou Yu, you are renowed throughout the land as a brilliant
  tactician. I would like to ask you to lead our forces in this battle."
  Zhou Yu: "Understood. Watch, and you may learn something."
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Return to dust."
  Zhao Yun: "You're one of those snake-men, aren't you!?"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Angering me will lead you nowhere but to the gates of hell!"
  Zhao Yun: "Then I will see you there!"
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>>
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Zhao Yun: "You're not bad with those swords, I must say."
  Musashi: "Not bad?! I'm the best, man!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "The castle keep looks the most likely location. Hold on, my lord,
  help is at hand!"
  
  Approach Zhou Cang:
  Zhao Yun: "Zhou Cang! What are you doing here?"
  Zhou Cang: "I cannot give my reasons. Withdraw, please."
  Zhao Yun: "I can never relent until my lord is safe, you know that!"
  Zhou Cang: "I do. But you should know that I cannot relent either."
  
  Once Sun Ce arrives:
  Sun Ce: "All right, here I am. Never let it be said that I go back on
  promise!"
  Zhao Yun: "Thank you for your aid, Sun Ce!"
  
  Approach Mi Zhu:
  Zhao Yun: "Why is this castle filled with the people of Shu? It makes no
  sense..."
  Mi Zhu: "I'm sorry, my lord. You must not pass here..."
  Zhao Yun: "I will use force if you persist."
  
  Approach Sun Ce:
  Zhao Yun: "It is good to see you here!"
  Sun Ce: "So this makes us even, right?"
  
  Approach Zhang Fei:
  Zhao Yun: "Zhang Fei! I am here to rescue our lord!"
  Zhang Fei: "...But I can't let anyone from the Resistance through!"
  
  Zhao Yun: "You and I shouldn't be at odds like this, if there is a reason,
  please tell me..."
  Zhang Fei: "Shut up! You don't know anything, you don't need to know
  anything!"
  
  Defeat Zhang Fei:
  Zhao Yun: "Forgive me, but my lord comes first."
  
  Approach the main keep's gate with Sun Ce after defeating Zhang Fei:
  Sun Ce: "I'll secure our exit! You go on and get Liu Bei!"
  Zhao Yun: "Understood!"
  
  Approach Guan Yu:
  Zhao Yun: "Guan Yu! I thought you and I were friends! Break free of your life
  of slavery, and help me rescue our lord!"
  Guan Yu: "I cannot... Not yet..."
  
  Defeat Guan Yu:
  Zhao Yun: "I hope you can forgive me. I promise, I will rescue our lord with
  these hands!"
  
  Once allied officers are ambushed on the top floor of the main keep:
  Zhao Yun: "No! A trap!"
  
  After the Edo Castle is set in fire:
  Zhao Yun: "We have to find a way out! Fast!"
  
  After you have escaped from the Edo Castle's main keep:
  Sun Ce: "So Liu Bei wasn't here after all. What do we do now?"
  Zhao Yun: "All we can do is to capture Da Ji, and force her to tell us where
  he is."
  Sun Ce: "Let's find that lying fox and show her just what does it means to
  have us as enemies!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "I knew you would make it this far."
  Zhao Yun: "If you have some reason, then please, tell me!"
  Zhuge Liang: "I can say nothing. Be silent, and let your spear do the
  talking."
  
  Approach Da Ji:
  Zhao Yun: "Tell me now! Where is my Lord Liu Bei?"
  Da Ji: "Who? I have no idea who you're talking about... Heh, you should see
  the looks on your faces..."
  
  If Zhao Yun is defeated:
  Zhao Yun: "My lord, please forgive my failure..."
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Zhao Yun: "Who is that man? Never have I laid an eyes on such formidable
  warrior!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Zhao Yun: "Why would a man of your stature side with such evil?"
  Keiji: "Why do guys like you always divide things into "good" and "evil"?
  Wisen up already! Life's just not that simple, kid!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Zhao Yun: "This spear will not break easily, I assure you!"
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "You're strong, how come you don't want to start your own clan?"
  Zhao Yun: "I am no leader. It is only my lord who is fit to lead this land."
  Da Ji: "I guess it's moot, as you'll be dead shortly."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me!"
  Zhao Yun: "Finally, this day is upon us. My lord, your freedom awaits you!"
  
  If Zhao Yun is defeated:
  Zhao Yun: "I can go no further. My apologies. I leave the rest to you."
  
  <<<Wei Story 2 - Invasion of Nan Zhong>>> [E]
  
  At the beginning:
  Zhao Yun: "Success! Now we can claim the enemy camp!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Okuni as Zhao Yun:
  Okuni: "This battlefield is full of handsome men... Let's see if this one can
  fight!"
  Zhao Yun: "I-I... You think I'm handsome...?"
  Okuni: "Oh, don't look at me with those puppy dog eyes.... I'll lose the will
  to hurt you."
  
  ---------------------------
  2b. Xing Cai [XIN]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>>
  
  Approach the escape point:
  Xing Cai: "We should be able to get out over there. That's it!
  We're gonna make it!"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Magoichi Saika without having Hideyoshi Toyotomi in your team after
  he has promised to help Coalition Army:
  Magoichi: "Hello there, pretty lady. What's your name?"
  Xing Cai: "All you need to know, is that I'm way out of your league!"
  Magoichi: "Yoww... Are all the women of Shu like this?"
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "Give it up. Don't disgrace yourself with a futile resistance."
  Xing Cai: "The only disgrace here is you."
  Mitsunari: "Oh, a smart mouth, eh? I'll soon fix that."
  
  Approach Pang De:
  Xing Cai: "Da Ji's obedient guard dog... Truly pathetic."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Xing Cai: "I cannot fanthom it... Why would you side with Orochi?"
  Zhuge Liang: "You must travel on your path, and I on mine."
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Yukimura Sanada before he meets Zhao Yun:
  Yukimura Sanada: "Poor soul, trapped in purgatory... I will return you to the
  underworld where you belong."
  Xing Cai: "What on earth are you talking about?! I'm not trapped anywhere -
  I'm as real as you are!"
  
  Approach Da Ji:
  Xing Cai: "You have strength... But there is something else, something vital,
  missing from you."
  Da Ji: "You just wish you had what I have!"
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>>
  
  Discover the first strange wooden box:
  Xing Cai: "How did that box get out here?"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, pretty one..."
  Xing Cai: "...I've always been scared of clowns..."
  
  Approach Musashi Miyamoto without having Wei Yan in your team:
  Musashi: "Leave the guy alone, or face my swords!"
  Xing Cai: "You're all sweat and bluster. Out of my way!"
  Musashi: "Bluster, maybe, but I ain't sweating a drop yet!"
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Goemon: "You won't catch me so easily! I'm the greatest thief of all time!"
  Xing Cai: "There's no lower form of life than a thief!"
  Goemon: "Aw, leave me alone, girlie! This is no concern of yours!"
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  At the beginning:
  Xing Cai: "Their defenses are too tight. We will never make it through!"
  
  Once the western allied unit halts its advance:
  Xing Cai: "Halt! Let's wait and see what happens for a bit."
  
  Once the western allied units resumes its advance:
  Xing Cai: "The enemy are on the move. Resume the march!"
  
  Once the western allied units accelerates its advance:
  Xing Cai: "All we want is their commander! Hurry!"
  
  Once the flank units advance upon Masamune Date:
  Xing Cai: "This all thanks to your brilliant plan! Thank you!"
  
  Approach Masamune Date as Xing Cai before Magoichi Saika talks to him:
  Masamune: "Out of my way! This is no place for little girls!"
  Xing Cai: "And it's certainly no place for little boys!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Return to dust."
  Xing Cai: "I'll do no such thing... But you can, if you'd like!"
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>>
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Xing Cai: "The floodgates? Leave them to me."
  Musashi: "It sure is good having someone around you can rely on."
  Xing Cai: "You just like having someone to do your dirty work."
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Xing Cai: "Father... How could you...?"
  Zhang Fei: "What? Hey, I don't need your pity! Come and fight!"
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Xing Cai: "Such presence... he reminds me of my father!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Xing Cai: "That is the worst haircut I've ever seen..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Xing Cai: "I have a bright future ahead of me, and you are not a part of it!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Xing Cai: "Isn't that kinda... pathetic?"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Xing Cai: "Fall back, and wait for assistance! Hold out! I will not stand out
  at any attemps at heroism!"
  
  Take the southern area before Sakon Shima arrives:
  Xing Cai: "They're attacking us from the south... Zhang Yi, fall back to the
  gate!"
  
  Prevent enemy reinforcements from arriving:
  Xing Cai: "The garrison has fallen, and back-up is not arriving!
  
  If enemy reinforcements arrive:
  Xing Cai: "Reinforcements at last! Now is our chance!"
  
  If Mt. Yamada Garrison's wall is destroyed:
  Xing Cai: "The walls... They've gone! Our only priority is to protect the main
  ward!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Xing Cai: "Father or no father, I will fight for my cause!"
  Zhang Fei: "Why do you have to show up? I've got an image to maintain!"
  
  ---------------------------
  2c. Yoshihiro Shimazu [YOS]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>>
  
  Approach Ginchiyo Tachibana:
  Ginchiyo: "I suppose you are one of Orochi's servants, Shimazu?"
  Yoshihiro: "Orochi? Nothing but a worthless eel - needs to be
  boiled in a pot!"
  Ginchiyo: "I plan to slay Orochi. If you get in my way, you'll go too!"
  Zhao Yun: "All right, we can carry this friendly chat later. For now, we must
  hurry!"
  
  Approach the escape point:
  Yoshihiro: "Come on! I want to have some goons to flatten!"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Yoshihiro: "Hiding behind your serpentine mama... Have you forgotten the
  ferocity of Shimazu?!"
  Mitsunari: "Forgotten? I never once thought you were fierce."
  
  Approach Pang De:
  Yoshihiro: "I'm gonna bust that shell of yours in half!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Yoshihiro: "This is indeed an honor, to test my strength against the
  strategist of yore!"
  Zhuge Liang: "And I look forward for witnessing wherefore you are labeled
  the devil."
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>>
  
  Once Yoshihiro Shimazu starts his advance:
  Yoshihiro: "Time to set the bait!"
  
  Once Yoshihiro Shimazu lures out the enemy officers:
  Yoshihiro: "Come on, out you come... Here, fishy, fishy..."
  
  Approach Zhang He as Yoshihiro Shimazu:
  Zhang He: "Must you stomp about like that? There is no beauty in such
  behaviour."
  Yoshihiro: "You and I have very different ideas of what constitutes beauty,
  I think."
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Wei Yan:
  Wei Yan: "Liu Bei... not... here... I... fight... Find... Liu Bei..."
  Yoshihiro: "Wonderful! For a minute there I thought our days were up."
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "I am a true noble! Do you really think that a few ghosts will
  frighten me?! Show them the courage of Yuan family, and send their spirits
  hence!"
  Yoshihiro: "Sounds like your family was a little too exclusive, if you know
  what I mean."
  
  Approach Da Ji:
  Yoshihiro: "A pixie... Hmm..."
  Da Ji: "Who are you calling a pixie, you troll?"
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  Approach Pang De:
  Yoshihiro: "Where did you get that armor? It looks foreign... What are you
  doing here?"
  Pang De: "I simply follow the way of the warrior."
  Yoshihiro: "Yes, but what purpose does your will serve?"
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  Approach Meng Huo after rescuing all Nanman units:
  Meng Huo: "Thanks, old man!"
  Yoshihiro: "Not a problem. I like a good fight. Gets the juices flowing."
  Meng Huo: "In that case, enjoy yourself!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Yoshihiro: "Out of my way, you bloated tyrant!"
  Dong Zhuo: "You presume to tell me what to do!? You just signed your own death
  warrant, old man!"
  
  Approach Zhou Tai:
  Yoshihiro: "You bear the scarve of many a battle, I see..."
  Zhou Tai: "As do you."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Rescue Sun Ce without having Zhao Yun in your team:
  Yoshihiro: "I am here to lend some force to your party."
  Sun Ce: "Good to see you, big fella, whoever you are!"
  
  Approach Cao Ren once he rallies himself:
  Cao Ren: "I am a rock! It will take more than you have to break through me!"
  Yoshihiro: "There's no wall I can't smash down!"
  
  Approach Diao Chan:
  Diao Chan: "It seems my dancing is only destined for the battlefield..."
  Yoshihiro: "Such a pretty little lady. What are you doing on the battlefield?"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Angering me will lead you nowhere but to the gates of hell!"
  Yoshihiro: "I'll be sure to walk right over you on the way!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Zhang Fei: "If you won't go quietly, then I'll drag you kicking and
  screaming."
  Yoshihiro: "Let's see if you can tackle the Devil Shimazu!"
  
  Approach Guan Yu:
  Guan Yu: "You do not need to die! Retreat now, and live!"
  Yoshihiro: "To die at your hand would be an honor and a privilege!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "I knew you would make it this far."
  Yoshihiro: "Oh... So the game is fixed?"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Yoshihiro: "One devil against the another, huh?"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Yoshihiro: "First I'll filet you, then hammer until dead!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  After Zuo Ci has talked with Guan Yu or Zhang Fei:
  Yoshihiro: "Age does beget you wisdom, I knew it!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Yoshihiro: "A kindred spirit! I see you live for a war too!"
  Xiahou Dun: "It's all I know."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>> [E]
  
  Enter northwestern fortress before enemy reinforcements arrive:
  Yoshihiro: "We need this garrison for reinforcements. I will keep it safe!"
  
  ---------------------------
  2d. Ginchiyo Tachibana [GIN]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Ginchiyo: "Even as Orochi's dog, you still bark the same!"
  Mitsunari: "Don't you talk to me about barking!"
  
  Approach Pang De:
  Ginchiyo: "Your might is wasted in the service of that witch!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Ginchiyo: "Can you defeat a Tachibana?!"
  Zhuge Liang: "Look around. How much significance do you really think your
  family name carries in this world?"
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>>
  
  If Jiang Wei's ambush is succesful, approach him as Ginchiyo Tachibana:
  Jiang Wei: "That lord Shimazu - he must be a legendary figure where you come
  from..."
  Ginchiyo: "Ha! You clearly have no eye for talent."
  Jiang Wei: "Did I say something inapproriate...?"
  
  Approach Zhang He as Ginchiyo Tachibana:
  Zhang He: "You are supposed to be a woman... Where is your sense of grace?"
  Ginchiyo: "You're supposed to be a warrior. Where's your sense of
  masculinity?"
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Wei Yan:
  Wei Yan: "Liu Bei... not... here... I... fight... Find... Liu Bei..."
  Ginchiyo: "Your loyalty is beyond question."
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "I am a true noble! Do you really think that a few ghosts will
  frighten me?! Show them the courage of Yuan family, and send their spirits
  hence!"
  Ginchiyo: "It is you whose spirit will be send hence!"
  
  Approach Da Ji:
  Ginchiyo: "Da Ji! I will end your tyranny here!"
  Da Ji: "Ooh, I'm shaking..."
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  Approach Wei Yan:
  Ginchiyo: "The enemy must be quaking at the mere sight of you."
  Wei Yan: "I... no... monster..."
  Ginchiyo: "I mean it as a compliment, my misshaped friend."
  
  Approach Pang De:
  Ginchiyo: "I heard you were a proud warrior..."
  Pang De: "I simply follow the way of the warrior."
  Ginchiyo: "And that way will lead you to persecute the weak for a monster?"
  Pang De: "You are honest, warrior woman, I give you that."
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  At the beginning:
  Ginchiyo: "Orochi's minions will run wild no longer!"
  
  Approach Zhu Rong:
  Zhu Rong: "You there! Are you friend or foe?"
  Ginchiyo: "I side with any proud warrior."
  Zhu Rong: "Then you're a friend! My husband has pride coming out of his ears."
  
  Approach Meng Huo after rescuing all Nanman units:
  Meng Huo: "Why are you helping us?"
  Ginchiyo: "I heard you were a proud king. That is reason enough for me."
  Meng Huo: "Ha ha ha! I like you!"
  
  Approach Zhang Liao:
  Ginchiyo: "Are you not ashamed of yourself?"
  Zhang Liao: "I'll let my blade answer that one."
  
  Approach Xu Huang:
  Ginchiyo: "Have you no warrior pride?"
  Xu Huang: "Don't waste your breath. It may be your last."
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Hmm... I could use a few good women like yourself for my grand
  paradise."
  Ginchiyo: "Your lecherous dreams disgust me!"
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "Now is the chance! Attack the enemy while they are overawed by my
  presence!"
  Ginchiyo: "Overawed? Who's overawed?"
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang as Ginchiyo Tachibana before Magoichi Saika talks to
  her:
  Ginchiyo: "A masterly bow-maiden - the perfect opponent!"
  Sun Shang Xiang: "You flatter me. But it will do you no good!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "Support, and from such a stunningly beautiful warrior!"
  Ginchiyo: "F-flattery will get you nowhere!"
  
  Once Cao Ren rallies himself:
  Cao Ren: "I am a rock! It will take more than you have to break through me!"
  Ginchiyo: "I will overcome the greatest of obstacles!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Angering me will lead you nowhere but to the gates of hell!"
  Ginchiyo: "That will be your destiny!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Ginchiyo: "Your daughter feels betrayed by you! How could you do this
  to her?!"
  Zhang Fei: "What do you care? What are you to her anyway?"
  Ginchiyo: "A friend. Someone who actually cares about her!"
  
  Approach Guan Yu:
  Guan Yu: "You do not need to die! Retreat now, and live!"
  Ginchiyo: "You have discarded your pride. I will listen to nothing that you
  say!"
  Guan Yu: "My pride... What know you of it?"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang:"I knew you would make it this far."
  Ginchiyo: "Then you must also have foreseen this... Your demise on my blade!"
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Ginchiyo: "Lord Tadakatsu?! I must not be shown up!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Ginchiyo: "Save your condescension for after you win!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Ginchiyo: "Smash the earth, bring down the sky - I shall not falter!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  After Zuo Ci has talked with Guan Yu or Zhang Fei:
  Ginchiyo: "What did you say to them...?"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Ginchiyo: "Thank you. I will not forget this debt."
  Xiahou Dun: "I don't need your thanks. Just stay alive, we need your blade!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Yoshihiro Shimazu:
  Yoshihiro: "You interested in a real fight?"
  Ginchiyo: "You have lived too long, you brute!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina:
  Ginchiyo: "Brave girl! I expect nothing less from the daughter of one so
  great!"
  Ina: "You also fight for the Resistance?"
  
  ---------------------------
  2e. Yue Ying [YUE]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Yue Ying: "I have let myself down, and put the life of others in danger..."
  Orochi troop: "Quiet, woman! No amount of trashing will save you!"
  Yue Ying: "My lord, please forgive my incompetence..."
  
  Defeat enemy officers in the center:
  Yue Ying: "Forget about Da Ji, and make straight for the escape point!"
  Magoichi: "I dunno... I was kinda enjoyed being chased by her!"
  
  Once the 2nd wave of enemy reinforcements arrive:
  Yue Ying: "The enemy is strong, but I must fight on..."
  Magoichi: "...All right then. I'll have to lure him out."
  
  Let Yue Ying approach Zhuge Liang:
  Yue Ying: "Why, my lord?! Why would you side with such evil?!"
  Zhuge Liang: "Yue Ying. You are looking well."
  Yue Ying: "Please, there must be more for this than what meets an eye.
  Tell me!"
  Zhuge Liang: "I am not so foolish as to inform enemy my battle plans."
  
  Defeat Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "The moment is not yet at hand. I will bind my time."
  Yue Ying: "Wait! Explain yourself!"
  
  If Yue Ying struggles:
  Yue Ying: "I cannot fall... Not until Shu is whole again..."
  
  If Yue Ying is defeated:
  Yue Ying: "I have proven unworthy..."
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>>
  
  If Jiang Wei's ambush is succesful, approach him as Yue Ying:
  Jiang Wei: "My lady, I am so glad that you are safe... Where is our lord?"
  Yue Ying: "He... He fights for the enemy."
  Jiang Wei: "...I am sure that there must be a reason for his behaviour behind
  our comprehension."
  Yue Ying: "Oh, I am so glad to hear you say that! I believe so too!"
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Yukimura Sanada before he meets Zhao Yun:
  Yukimura Sanada: "Poor soul, trapped in purgatory... I will return you to the
  underworld where you belong."
  Yue Ying: "Open your eyes, you poor, deluded fool!"
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "Your husband's abondoned you, and now you've lost the will to live,
  is that it?"
  Yue Ying: "Oh, you just crossed the line, lady!"
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  After the Hojo Army has been ambushed:
  Yue Ying: "The Hojo Army is outnumbered, and their morale is flagging! We must
  prevent them from surrendering to the enemy"
  Yukimura: "Right now, our priority must be to save the Hojo!"
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>>
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Goemon: "You won't catch me so easily! I'm the greatest thief of all time!"
  Yue Ying: "Stop! Think of poor Wei Yan!"
  Goemon: "Yeah, well in case you haven't figured it out yet, I don't care!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Yue Ying: "I demand an explanation for your actions this time!"
  Zhuge Liang: "Patience is a virtue. It allows you to see your enemies
  clearly."
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Masamune Date as Yue Ying before Magoichi Saika talks to him:
  Yue Ying: "The ignorance of youth is no excuse for your actions!"
  Masamune: "You are the ignorant one, for not seeing Orochi's greatness!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Return to dust."
  Yue Ying: "Stay away, demonspawn!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Yue Ying: "...What should I do...?"
  Zhuge Liang: "You must fight me and overcome me... That is all you can do."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Yue Ying: "Nothing more than a violent miscreant! I will teach you a lesson!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me!"
  Yue Ying: "Evil emanates from every pore... Does he even have a weakness?"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>> [E]
  
  Once the ambush unit appears:
  Yue Ying: "They are servants of evil. Banish them!"
  
  Yue Ying: "Seize the enemy main camp while we have the chance!"
  
  ---------------------------
  2f. Magoichi Saika [MAG]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>> [YA]
  
  
  Once Magoichi Saika appears:
  Magoichi: "Don't worry, princess! Prince Charming is on his way! ...Gee,
  these things aren't quite as easy as they are in the fairy tales!"
  
  Once Magoichi Saika requests aid from the Coalition Army:
  Magoichi: Perfect timing! Gimme a hand, will ya?"
  
  After you have helped Magoichi Saika:
  Magoichi: "Whew. They went north. Let's roll!"
  
  Let Magoichi Saika approach Yue Ying:
  Magoichi: "The legendary Yue Ying. Up close, you're more radiant than ever.
  For you, I'd put my life on the line any day!"
  Yue Ying: "In that case, how about right now?"
  Magoichi: "Just when I thought we had this one in the bag.
  Lady Luck sure is a tease."
  Yue Ying: "Will you stop rambling and fight!"
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>>
  
  If Jiang Wei's ambush is succesful, approach him as Magoichi Saika:
  Jiang Wei: "I see you too have sided with lord Zhao Yun."
  Magoichi: "Yeah, we teamed up to save the chick with the crazy elf-ears,
  y'know..."
  Jiang Wei: "How dare you talk about master's wife in that way...?"
  
  Approach Da Qiao:
  Da Qiao: "I have no quarrel with you, but I cannot let you pass!"
  Magoichi: "Sure you're far too pretty to be a real warrior..."
  Da Qiao: "I'm certainly not here just for fun! I'll show you how much of
  a warrior I am!"
  Magoichi: "Now you see, that's gonna be a problem, 'cause now I have to fight
  you."
  
  Approach Zhang He as Magoichi Saika:
  Magoichi: "Oh man... I thought I'd found another pretty lady. What
  a disappointment..."
  Zhang He: "I am as pretty as any lady, I assure you!"
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "I am a true noble! Do you really think that a few ghosts will
  frighten me?! Show them the courage of Yuan family, and send their spirits
  hence!"
  Magoichi: "Why do I even bother?"
  
  Defeat Yuan Shao:
  Magoichi: "Leave him be. We gotta find the ring-leader of this little circus."
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "You seem familiar... Have we met?"
  Magoichi: "Oh, come on. You're telling me you've forgot this handsome face,
  are ya?"
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  Approach Yue Ying:
  Magoichi: "So, babe, you think Pang De will defect?"
  Yue Ying: "I refuse to talk to anyone who addresses me like that."
  Magoichi: "Ooh, that's icy! But I like a challenge."
  
  Approach Pang De:
  Magoichi: "Come on, old man, how about being a true to yourself for a change?"
  Pang De: "What is it that you see in me?"
  Magoichi: "Well, you look like you'd be anywhere rather than here, that's for
  sure."
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  At the beginning:
  Magoichi: "Hey, look! Another pretty lady, just begging to be rescued by
  yours truly! Gotta go!"
  
  Approach Zhu Rong after rescuing all Nanman units:
  Magoichi: "Y'know, you should leave that big ox behind and hook up with me.
  I'd show you a real good time..."
  Zhu Rong: "Thanks for the offer, but I like men who are less talk and more
  action!"
  
  Clear the stage:
  Magoichi: "Hey, I heard something interesting from those guys... Apparently
  somebody big's being held captive in Wu."
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  At the beginning:
  Magoichi: "All right girls, advance down both flanks, and trap Masamune in the
  middle."
  
  Once western and eastern allied units are unable to advance:
  Magoichi: "...All right then. I'll have to lure him out. When the defense on
  the flanks weakens, hit 'em with all you got."
  
  Once both western and eastern allied units have halted ther advance:
  Magoichi: "Tch, tch, tch... Masamune has no idea how to have fun... He's not
  even letting my girls through!"
  
  Once you have moved on the center battlefield:
  Magoichi: "Here, little birdie. Keep your eyes straight at me."
  
  Once Orochi Army moves towards the center battledield:
  Magoichi: "Ol' Masamune doesn't do things by halves, huh... But I'm up to in
  my neck here.... Ladies, it's all yours!"
  
  Once both western and eastern allied units accelerate their advance:
  Magoichi: "Nice work, girls! Lookin' good."
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Magoichi: "This battlefield is just littered with beauties. How about
  forgetting all this and coming with me, gorgeous?"
  Sun Shang Xiang: "Don't take this the wrong way, but guys like you disgust
  me."
  Magoichi: "Woah... But you know, the odd burn won't put me off."
  
  Defeat Sun Shang Xiang:
  Sun Shang Xiang: "Losing to such an incorrigible scoundrel... I disgust
  myself!"
  Magoichi: "Come on. Tell me how you really feel."
  
  Once the flank units advance upon Masamune Date:
  Magoichi: "Hmph... I'm so good, I even amaze myself sometimes..."
  
  If you approach Masamune Date before the flank units advance upon him:
  Magoichi: "Hey, don't make it obvious. Take your time."
  
  If Magoichi Saika abandons his plan:
  Magoichi: "Now look what's happened. There's nothing else for it. Charge!"
  
  Approach Masamune Date:
  Magoichi: "The dragon, following meekly behind a snake?! Where's your pride,
  man?"
  Masamune: "I may be following behind - but at least that way I won't get
  swallowed whole."
  Magoichi: "Yeah, but you should take a look at him from my point of view. He's
  one ugly dude."
  
  If Masamune Date joins you at the end of the stage:
  Masamune: "Fine! My head is yours. Take it, you blind fool!"
  Magoichi: "Your head's more use to me on your shoulders than off them. You can
  come with me. It's time you took a look at your serpent king from the outside.
  
  Succeed in Magoichi Saika's plan before clearing the stage:
  Zhu Rong: "Impressive, Magoichi. Though, you're still not the man my Meng Huo
  is."
  Xing Cai: "See... You're pretty strong when you take things seriously
  Magoichi: "Ladies, ladies. No need to fight. There's enough of me to go
  around."
  
  If Magoichi Saika is defeated:
  Magoichi: "Uh-oh, I think I made a mess of this one."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Once Cao Ren rallies himself:
  Cao Ren: "I am a rock! It will take more than you have to break through me!"
  Magoichi: "Woah, this guy looks as tough as nails!"
  
  Approach Diao Chan:
  Diao Chan: "It seems my dancing is only destined for the battlefield..."
  Magoichi: "The stage's loss in my game then! Wow!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Angering me will lead you nowhere but to the gates of hell!"
  Magoichi: "They say the worse a dog's bark is, the weaker it bites."
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Magoichi: "Come on, now, why can't we all just get along? You can tell your
  old pal what the problem is."
  Zhang Fei: "Shut that smart mouth! This is nothing to do with you!"
  Magoichi: "Hey, hey! My life's on the line here too, y'know!"
  
  Approach Guan Yu:
  Guan Yu: "You do not need to die! Retreat now, and live!"
  Magoichi: "Sorry, but I have no intention of dying or stepping aside."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "I knew you would make it this far."
  Magoichi: "So all that stuff with the fire, and the ambush troops, that was
  all for just a laugh, huh? Come on, we surprised you. Admit it."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Magoichi: "Take some things seriously, please."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Magoichi: "That's right, laugh while you can. But he who laughs last...
  Well, it won't be you!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Magoichi: "All right, I hope plenty of girls are watching...!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  After Zuo Ci has talked with Guan Yu or Zhang Fei:
  Magoichi: "Hmm... I like the way you work, old man. I could learn a thing or
  two from you."
  
  Approach Xiahou Dun:
  Magoichi: "You're a handsome fella... D'you wanna be my wingman?"
  Xiahou Dun: "...I want to spend as little time with you as possible."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Magoichi: "Oh dear, I don't suppose that face gets you much action with the
  ladies, does it?"
  Dong Zhuo: "When I'm done with you, you won't have any impudent lips left to
  flap!"
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Filthy flies, hovering around a pot of honey! I'll swat you all
  away!"
  Magoichi: "She's left you, it's over. Have some dignity, man."
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Yue Ying as Magoichi Saika:
  Magoichi: "Oh, you and I can't fight. It'd be a crime against nature if
  either of us got hurt."
  Yue Ying: "I am certainly no beauty, and your handsome looks are about to
  disappear."
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Da Qiao:
  Magoichi: "You're the older sister, right? I can tell, because you're
  especially delectable."
  Da Qiao: "You're not going to score any points with me with that kind of talk!"
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "No man ruins my dream and gets away with it!"
  Magoichi: "No one's raising a hand against lady while I'm around."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "Come, and dance up a storm with me!"
  Magoichi: "...But you're a man."
  
  ---------------------------
  2g. Jiang Wei [JIA]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Jiang Wei: "My lord! You owe me an explanation!"
  Zhuge Liang: "Do I really need to explain myself to you?"
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Jiang Wei: "Lord Zhao Yun, I heard you were passing through here! The
  road ahead is blocked by the enemy. It may be difficulty to proceed."
  Yoshihiro: "Then we should lure them out, and hammer 'em flat!"
  Zhao Yun: "Lure them out... Hmm, I like the way you think."
  Jiang Wei: "My troops shall lie in wait, and will spring the trap on your
  command!"
  
  Form an alliance with Jiang Wei:
  Jiang Wei: "Come, together our strength is multiplied."
  
  If Jiang Wei joins you at the end of the stage:
  Zhao Yun: "Their commander is defeated! We must use this chance to escape!"
  Jiang Wei: "I have found an army I can be part of. Please, let me fight for
  you!"
  
  If you fail in the ambush:
  Jiang Wei: "The plan has failed... There is nothing else but to attack!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  Approach Zhuge Liang after you have discovered all enemy ambush parties:
  Jiang Wei: "It was almost as if your plans were designed as a test to me..."
  Zhuge Liang: "You passed my test with flying colors. Much as I expected."
  
  Approach Zhuge Liang after you have failed to discover all enemy ambush
  parties:
  Jiang Wei: "It was almost as if your plans were designed as a test to me..."
  Zhuge Liang: "Frankly, I'm a little disappointed you failed to detect all of
  the traps I set. I expected more from you."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Jiang Wei: "To bring my lord's plan to fruition, you must be slain!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Jiang Wei: "The fate of the world depends upon this battle... I cannot lose!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>> [E]
  
  Once the ambush party appears:
  Jiang Wei: "The moment is upon us! Brush the enemy aside!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Play as Jiang Wei every time a scout gives a report on Nagashino:
  1st report: "The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Jiang Wei: "I feel guilty that we did not send them aid..."
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Jiang Wei: "How will they fight against such overwhelming numbers...?"
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Jiang Wei: "They have held out admirably, but..."
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Jiang Wei: "But Lord Nobunaga is not fazed in the slightest by these
  reports..."
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Jiang Wei: "The phantoms have evaporated! The battle turns in our favor!"
  
  Once Nobunaga Oda orders full assault:
  Jiang Wei: "Victory is in sight! Seize the enemy camp!"
  
  ---------------------------
  2h. Wei Yan [WEY]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>> [YA]
  
  If Wei Yan struggles:
  Wei Yan: "Save... Liu Bei... cannot... die..."
  
  If Wei Yan is defeated:
  Wei Yan: "I... die... Where... Liu Bei?"
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  At the beginning:
  Wei Yan: "I... stop... enemy... You... go... help..."
  
  Once Wei Yan's life is at critical:
  Wei Yan: "I... fight... Woaahh!"
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>>
  
  At the beginning:
  Wei Yan: "Treasure... mine... they... steal! Liu Bei... give... me... I...
  kill... thief..."
  
  Discover the first strange wooden box:
  Wei Yan: "What... this?"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "He has something you care for, something personal, does he? Ha, all
  more reason to stop you!"
  Wei Yan: "I... crush... you!"
  
  Approach Okuni:
  Okuni: "You're shy, aren't you? I bet you have the cutest face under that
  scary mask."
  Wei Yan: "Cute...? Scary...?"
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Musashi: "So, you're the one who is chasing after that poor guy?"
  Wei Yan: "I... crush... him!"
  Musashi: "He's plenty ugly enough without you crushing his face any more!"
  
  Defeat Musashi Miyamoto:
  Wei Yan: "He... treasure... steal! Treasure... precious..."
  Musashi: "What?! Oh man, he never told me that... I'm really sorry. I'll make
  it up to you, I promise!"
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Goemon: "You won't catch me so easily! I'm the greatest thief of all time!"
  Wei Yan: "I... kill... you..."
  Goemon: "Wow, just when I think some of these people can't get any stranger,
  here's this guy..."
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Wei Yan: "Zhuge Liang... evil... Must... kill..."
  Zhuge Liang: "If that's what you need for motivation, then I'm happy to
  provide."
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Masamune Date as Wei Yan before Magoichi Saika talks to him:
  Wei Yan: "No... waste... life..."
  Masamune: "Surrender, and your life won't be wasted, you simpleton."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Return to dust."
  Wei Yan: "I... hurry... Crush... you!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Well, look at you! You look even more nutso than I do!"
  Wei Yan: "Me... not... stupid..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Wei Yan: "Save... Liu Bei... Kill... you!"
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>>
  
  Approach Sima Yi:
  Wei Yan: "Die!"
  Sima Yi: "I'm afraid all the dying today will be done by you, simpleton!"
  
  ---------------------------
  2i. Yukimura Sanada [YUK]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>> [E]
  
  Once Yukimura Sanada advances:
  Yukimura. "Using the dead as your sick puppets... That's unforgivable,
  Orochi! My spear will put a stop to your perverted games!"
  
  Defeat Yukimura Sanada:
  Yukimura: "I... This was all a trick?! I've been such a fool! Can you
  ever forgive me? Orochi will pay for his duplicity!"
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>>
  
  At the beginning:
  Yukimura: "Pang De... I thought him as a man of honor. Why does he side with
  evil?"
  Yue Ying: "He seems to have lost sight of the path he should be taking."
  Yukimura: "Then let us show him a way, and welcome him into our fold."
  
  After you have rescued the Hojo Army:
  Yukimura: "If we attack now, we can surround the enemy! The Hojo must stay and
  repel the enemy's attacks, while we will drive them out!"
  
  Approach Pang De after you have rescued at least one Hojo officer:
  Yukimura: "Lord Pang De! You are a fine warrior and a man of honor. Why do you
  fight with Orochi?"
  Pang De: "I know no other way than the way of the warrior."
  
  If Pang De joins you at the end of the stage:
  Yukimura: "Wei has lost direction, and you have lost your path... But with
  us, you can forge a new one. Pang De, lend us your strength!
  Pang De: "You may be right. We may have lost our path... I must break my ties
  with Wei if I am to find it once more."
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  Approach Zhu Rong after rescuing all Nanman units:
  Zhu Rong: "I really love a man with such burning passion!"
  Yukimura. "Uh... Thank you...?"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "It's useless to resist. Give in now and your casualties will be
  greatly reduced!"
  Yukimura: "This spear will never bow before any snake!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  At the beginning:
  Yukimura: "Lord Zhao Yun appears to have made it safely across. We will attack
  on two fronts."
  
  Yukimura: "Make sure our boat is safe... Without it we have no way back!"
  
  Defeat Li Jue's and Guo Si's ambush parties:
  Yukimura: "Zhuge Liang...? The legendary strategist? If he's running the show,
  he is sure to have a back-up plan. That empty castle... We had better take
  great care in searching it."
  
  If Yukimura Sanada is the first person who enters the south garrison: 
  Yukimura: "Lord Liu Bei is imprisonated behind this door. Just a moment
  longer, my lord. Help is at hand!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Yukimura: "I will stick you like a suckling pig with on end of my spear!"
  Dong Zhuo: "Ha! Your puny spear will crumble against the might of my flesh!"
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "Are you sure they aren't ghosts...? They look rather pale..."
  Yukimura: "Oh, please..."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "The parallels with Zhao Yun really are quite striking...
  Yukimura: "You do not seem an evil man. Why would you side with Orochi?"
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "So, you are prepared to discard your life to save Liu Bei... Be
  warned. For the future of Wu, I am prepared to take your life."
  Yukimura: "You would side with a serpent for the glory of Wu?!"
  
  If Zhao Yun has been defeated when you clear the stage:
  Yukimura: "Not Liu Bei... My hearts aches when I think of how disappointed
  Zhao Yun will be. But what I still can't work out, is what Zhuge Liang is
  up to..."
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang as Yukimura Sanada before Magoichi Saika talks to
  her:
  Yukimura: "By the honor of the Sanada name, I come in serach of a fair fight!"
  Sun Shang Xiang: "They're the only kind I do! Let's go!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Form an alliance with Sun Ce when Yukimura Sanada is in your team:
  Yukimura: "The puny servants of the Orochi Army will be impaled upon my
  spear!"
  Sun Ce: "That's the spirit! I like your attitude!"
  
  Approach Cao Ren once he rallies himself:
  Cao Ren: "I am a rock! It will take more than you have to break through me!"
  Yukimura: "My spear will break down the very stoutest of defenses!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Angering me will lead you nowhere but to the gates of hell!"
  Yukimura: "Do your worst! I'll take anything you've got!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "I knew you would make it this far."
  Yukimura: "...What's that supposed to mean?"
  Zhuge Liang: "Ha, I think we've had enough chat for now."
  
  <<<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  At the beginning:
  Yukimura: "The tyranny.... how can a leader hurt his people so? I cannot
  allow this abuse to continue any longer!"
  
  If Yukimura Sanada is in your team:
  Yukimura: "I will fight alongside with my uncle, for the sake of the
  innocent!"
  
  Kill the two Orochi officers at the beginning:
  Yukimura: "I will hold them off! Escape while you can!"
  
  Raise Yukimura Sanada's's spirit:
  Yukimura: "Burn on, my raging spirit!"
  
  After Diamondback and Coachwhip appear:
  Yukimura: "The people are in terrible danger!"
  
  Once Lu Bu appears:
  Yukimura: "W-what!?... Lu Bu!? This is not good!"
  
  Defeat Lu Bu:
  Yukimura: "What? Is that all you got?"
  
  Yukimura: "Now, you must all escape!"
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Yukimura: "Lord Tadakatsu! Am I happy to see you!"
  
  Yukimura: "The puny servants of Orochi army will be impaled upon my spear"
  
  Near the end of the stage if Yukimura Sanada is still alive:
  Yukimura: "My faith will not be broken by no man!"
  
  Clear the stage:
  Yukimura: "It seems the people are safe for now."
  
  If all peasants are defeated:
  Yukimura: "My resistance was meaningless..."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Yukimura: "Lord Keiji! What happened to you?"
  Keiji: "Hey, I go where the wind takes me, same as always. Just 'cause I'm not
  on your side anymore doesn't make me a different man!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Yukimura: "Murder hangs thick in the air... but I yearn to breath free!"
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "Correct me if I'm wrong, but you've never even met Liu Bei. How can
  you fight for him like this? It makes no sense!"
  Yukimura: "Faith... That is all I need. I hardly expect you to understand!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Yukimura: "Orochi... The very embodiment of war! But standing here now,
  my heart feels strangely calm."
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  After Zuo Ci has talked with Guan Yu or Zhang Fei:
  Yukimura: "Just a few words, and all doubt is erased from their minds...
  Such eloquence, such intellect!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Yukimura: "Ah, the one-eyed general Xiahou Dun... it is a great honor to meet
  you."
  Xiahou Dun: "Watch it, kid. Careful how you tread there."
  
  <<<Wei Story 2 - Invasion of Nan Zhong>>> [E]
  
  Each time the morale of Resistance Army raises:
  Yukimura: "Sink the enemy with undying faith! Forward!"
  
  Yukimura: "We've nothing to fear from this enemy! Follow my lead!"
  
  Yukimura: "Burn on my spear, my spirit, and bring us victory!"
  
  ---------------------------
  2j. Pang De [PAN]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage>>> [E]
  
  Rescue at least one Hojo officer:
  Pang De: "They stride boldy to the certain death, with true faith in their
  cause...Whereas I... What am I doing...?"
  
  Once Hojo Army advances:
  Pang De: "The Hojo have fought bravely, and prevented their disintegration...
  They kept to their principles... I wish I could say the same for myself."
  
  If all Hojo officers defect to Orochi Army:
  Pang De: "Their spirit is broken. Advance, and grind them down!"
  
  If Pang De doesn't join you at the end of the stage:
  Pang De: "You have more believe than I ever had. You are too good for me."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Pang De: "I will walk the warrior's path, even if it leads to my own doom!"
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>> [E]
  
  Once Pang De arrives:
  Pang De: "I was prepared to overlook a few peasants... But now I see bandits
  aiding their rebellion, and I must fight!"
  
  If you have failed to protect the civilians when Pang De arrives:
  Pang De: "I was prepared to overlook a few peasants... Meddlesome bandits have
  got themselves involved..."
  
  <<<Shu/Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda (Shu):
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!" 
  Pang De: "Indiscriminate violence is not the way of the warrior! I cannot
  forgive that!"
  
  Approach Keiji Maeda (Wei):
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Pang De: "Indiscriminate violence is not the way of the warrior! I cannot
  forgive that!"
  
  ---------------------------
  2k. Meng Huo [MEN]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>> [YA]
  
  Approach Meng Huo:
  Meng Huo: "Wait! I must thank you for saving my beloved!... And now, get out!
  This is my land!
  Zhu Rong: "What are you saying?! We owe these people our lives!"
  Meng Huo: "...But dear, this is our land! We have to keep it safe!"
  
  Rescue one Nanman unit:
  Meng Huo: "Are those guys saving more of my men?!"
  
  Rescue two Nanman units:
  Meng Huo: "Not again! I'm gonna owe those guys..."
  
  Rescue three Nanman units:
  Meng Huo: "I really hate being bailed out all the time..."
  
  If all Nanman units reappear as reinforcements:
  Meng Huo: "My friends! We all said things we didn't mean, but let's forget
  that! We should join together and fight! It's time to get serious!" 
  
  If Nanman unit struggles:
  Meng Huo: "Damn... We'll be wiped out if I don't do something!"
  
  If Nanman unit is defeated:
  Meng Huo: "My men! They're getting slaughtered!"
  
  If all Nanman units are defeated:
  Meng Huo: "If only I'd let them help me..."
  
  If you fail to rescue all Nanman units:
  Meng Huo: "Even a king needs some help... I better apogolize."
  
  Clear the stage:
  Zhu Rong: "Thanks to you, our lands are safe."
  Meng Huo: "Yeah, I guess you helped out... Of course, we could have won
  anyway. If you're planning to fight Orochi, you can count on us to help!"
  
  If Meng Huo struggles:
  Meng Huo: "We're losing?! This must be some kind of mistake..."
  
  If Meng Huo is defeated:
  Meng HUo: "This is my land! I won't give it up!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>>
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "So, you are prepared to discard your life to save Liu Bei... Be
  warned. For the future of Wu, I am prepared to take your life."
  Meng Huo: "I suppose taking orders from a snake is for your comrades, is it?"
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Masamune Date as Meng Huo before Magoichi Saika talks to him:
  Meng Huo: "Get in my way and I'll swallow you whole!"
  Masamune: "Go ahead! I'll rip that fat stomach open from the inside out if I
  have to!"
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>>
  
  Succeed in opening the floodgates:
  Meng Huo: "Hey, look at those snakes drowning!"
  
  Have Meng Huo in your team and succeed in opening the floodgates:
  Meng Huo: "That was good thinking to use the floodgates!"
  Musashi: "Yeah, I guess it was... That's so unlike me..."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  
  <<<Wei Story 2 - Invasion of Nan Zhong>>> [E]
  
  Once Meng Huo arrives:
  Meng Huo: "The King is here!"
  
  ---------------------------
  2l. Zhu Rong [ZHU]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>> [YA]
  
  Form an alliance with Meng Huo Army:
  Zhu Rong: "Come on, give us a hand!"
  
  Rescue Zhu Rong:
  Zhu Rong: "You saved me... Now, save the rest of my people!"
  
  If your allies reach the southwestern area after Nanman units have been
  rescued:
  Sima Yi: "I have read your every move, and now you shall bleed within a rain
  of arrows!"
  Zhu Rong: "You think those pathetic arrows will hurt us? Ha! Teach them a
  lesson, my armored friends!"
  
  If Zhu Rong struggles:
  Zhu Rong: "Out of options..."
  
  If Zhu Rong is defeated:
  Zhu Rong: "This isn't where I thought I'd burn out..."
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  At the beginning:
  Zhu Rong: "Pesky little enemy soldiers everywhere!"
  
  Once the eastern allied unit halts its advance:
  Zhu Rong: "Hold your positions! Wait until they're vulnerable!"
  
  Once the eastern allied units resumes its advance:
  Zhu Rong: "They've been drawn out! Prepare to advance!"
  
  Once the eastern allied units accelerates its advance:
  Zhu Rong: "Now is our chance! Take the enemy main camp!"
  
  Once the flank units advance upon Masamune Date:
  Zhu Rong: "You're not bad yourself! The enemy's in quite a state!"
  
  Approach Masamune Date as Zhu Rong before Magoichi Saika talks to him:
  Zhu Rong: "You think you can burn me, little boy?"
  Masamune: "One touch from me, and you'll be a steaming pile of ashes, my
  dear."
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>>
  
  At the beginning:
  Zhu Rong: "It wouldn't hurt us to strike out on our own for a while."
  Meng Huo: "Good idea, my dear. Let's swallow 'em whole!"
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Musashi: "You really know how to handle that crazy weapon, huh?"
  Zhu Rong: "And you have shown true courage. And you're handsome to boot."
  Meng Huo: "Watch your step, boy! You touch her and I'll rip off your arms!"
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "I was just about to get this over with, and now you show up!"
  Zhu Rong: "Arrogant fool! Burn in hell!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Zhu Rong: "Hot-blooded, aren't you? Time to fight fire with fire!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Zhu Rong: "The Goddess of Fire is not afraid of some snake!"
  
  <<<Wei Story 2 - Invasion of Nan Zhong>>> [E]
  
  Once Zhu Rong arrives:
  Zhu Rong: "Time to light this battle up!"
  
  ---------------------------
  2m. Goemon Ishikawa [GOE]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>> [E]
  
  At the beginning:
  Goemon: "I probably shouldn't reveal myself to him but... Oh, I just can't
  help it. I stole it! Goemon Ishikawa, master of thieves! And now, I'm outta
  here!"
  
  Discover the first strange wooden box:
  Goemon: "I hope the stuff I left behind is okay. Couldn't carry it all..."
  
  Each time you destroy one of the strange wooden boxes, Goemon says one of
  these lines:
  Goemon: "I really hope my hidden treasure doesn't get found..."
  
  Goemon: "Maybe I should get back for the rest of the treasure..."
  
  Goemon: "Dang! I can't stop thinking about the rest of the treasure I'm
  leaving behind!"
  
  Goemon: "Now I'm really thinking I should turn back..."
  
  Once Okuni appears:
  Okuni: "Goemon, my darling... What's that you have there?"
  Goemon: "Oh, Miss Okuni! Look, uh, I can't make a donation to your temple
  right now. Sorry!"
  Okuni: "Come now, can you really say no to a lady?"
  
  Once Okuni advances toward Goemon Ishikawa:
  Goemon: "I can't fight Okuni! She's too pretty... Harrumph! Then I just have
  to find a new place to run!"
  
  Once Musashi Miyamoto appears:
  Goemon: "Hey you! These crazy people wanna kill me! Help!"
  Musashi: "Whatever you say, man! I'm not gonna turn down a fight!"
  
  Once Goemon Ishikawa approaches the escape point:
  Goemon: "Ha, ha! A beautiful plan, beautifully executed! See ya later, chump!"
  Wei Yan: "I... never... forgive..."
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Come fight me if you're hungry for an early grave!"
  
  If Goemon Ishikawa joins you at the end of the stage:
  Goemon: "I give up! Just don't hurt me... I can cut you a heck of a deal!
  The greatest thief in all of the world, at your service! How does that sound?
  Huh?" 
  
  If Goemon Ishikawa doesn't join you at the end of the stage:
  Goemon: "Alright, take it. Just let me get on with my life, already! See ya!"
  
  If Goemon Ishikawa manages to escape:
  Goemon: "Phewwww! Made it! They'll never get their hands on me now! Off I go,
  treasure in tow; where I'm headed, nobody knows!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>>
  
  Approach Diao Chan:
  Diao Chan: "It seems my dancing is only destined for the battlefield..."
  Goemon: "Competition for my lady Okuni, eh? I'll club you into oblivion!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Tetorigawa>>>
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "I'm afraid I can't let you make it to the castle."
  Goemon: "I dunno what your problem is, but that won't stop me from crushing
  you!"
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "I'll have you on a bowl of rice!"
  Goemon: "Not so fast! I'm gonna blast you to bits!"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>> [YA]
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Goemon: "C'mon, Nene! Lemme outta here! I'll be good! I Promise! Please?!"
  
  Release Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Yahoo! Oh, the delicious smell of freedom, it's beautiful
  I say! You stay right there! I'll take care of Nene's ninja magic."
  
  Once Goemon reaches the location of allied reinforcements:
  Goemon: "You can't hide from me! Come out so I can smack ya!"
  
  Once spy units appear:
  Goemon: "If I just knock this guy out, the spell should be broken..."
  
  Defeat the spy units:
  Goemon: "Ok, pal. I'd say that makes us even! Catch ya later!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Goemon: "You ain't so tough! I'm the greatest, and I'll prove it!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Goemon: "I ain't afraid of no spooky snake man! Bring it on!"
  
  ---------------------------
  2n. Yuan Shao [YUA]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>> [E]
  
  If messenger reaches the enemy forces:
  Orochi Troop: "More phtantoms! Quick, dispatch them to hell!"
  Shigenari: More? Very well, I will face those demons!"
  Yuan Shao: "The spirits are gathering from the other side! They must be
  exorcized! Seize the castle!"
  
  Enter the castle:
  Yuan Shao: "The phantoms have entered the castle?! A true noble wavers not
  even in the face of the supernatural!"
  
  Defeat Yuan Shao:
  Yuan Shao: "This just isn't fair... How can I possible win against an army of
  ghosts!? Even the noblest man has his limits!"
  
  <<<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>> [YA]
  
  Rescue Yuan Shao:
  Yuan Shao: "I was captured by Orochi's forces as I fled from Cheng Du. Your
  assistance in freeing me shall not be forgotten... I will give you my
  invaluable aid!"
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Masamune Date as Yuan Shao before Magoichi Saika talks to him:
  Yuan Shao: "Lower your head in the presence of your betters, boy!"
  Masamune: "Your name will mean nothing when you're gold in the ground!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "I knew you would make it this far."
  Yuan Shao: "Naturally. Such foolish tactics would never work against a genius
  of my caliber."
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Yuan Shao: "Ah, another great warrior appears, eager for the chance to fight
  for legend that is Yuan Shao!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Yuan Shao: "Foolish peasant! Watch me, and you may learn what it is to be
  a truly great!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Yuan Shao: "The end of the story approaches. All that remains is for the hero
  to slay the beast!"
  
  ---------------------------
  2o. Masamune Date [MAS]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>> [E]
  
  Once Orochi Army advances:
  Masamune: "Watch the enemy closely... Advance carefully on both sides!"
  
  Head towards the center at the beginning:
  Masamune: "What fools! They're attacking from the front! Both flanks, fold in
  and swallow them up!"
  
  Once Orochi Army moves towards the center battlefield:
  Masamune: "Hmm... That Magoichi, he's planning something...! Interesting...
  Very well, I'll play along for now."
  
  Once flank units advance upon Masamune Date:
  Masamune: "Using himself as a decoy and attacking from the flanks. You can't
  trust that guy when women are involved!"
  
  If you advance too quickly upon Masamune Date from the western or eastern
  flank:
  Masamune: "Your pathetic little fire traps were so obvious it sickens me!"
  
  If Masamune Date doesn't join you at the end of the stage:
  Masamune: "You idiots?! Can't you see behind your own foolish ideas?!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Masamune: "Don't you laugh at me! I am the Dragon!"
  
  Approach Orochi:
  Masamune: "Orochi... Your time is up. The least I can do, is to send you away
  with my own hands!"
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kusegawa>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Fools! Do you not see that you follow a demon!? You shall be
  judged!" 
  Masamune: Judged?! Just who do you think you are, you self-righteous ass?!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>> [E]
  
  Defeat Masamune Date:
  Masamune: "Our job here is done. We're outta here!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Once Masamune Date raises the morale of his soldies:
  Masamune: "I will cut down any who dare to stand against the might of Orochi!
  You want him, you'll have to go through me first!"
  
  Approach Masamune Date's garrison:
  Masamune: "Idiots! You've come to be killed, have you."
  
  Defeat Masamune Date:
  Masamune: "But why...? You don't even get it..."
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>> [E]
  
  If Masamune Date arrives alone:
  Masamune: "Forgive me for my lateness...! What?! Where is everybody?! Fine!
  I'll take care of this on my own!"
  
  If Masamune Date arrives with enemy officers:
  Masamune: "Who dares to flee from me?! I make them wish they had stayed in
  their comfortable little cell!"
  
  Defeat Masamune Date:
  Masamune: "We don't need idiots who can't see Orochi's greatness anyway!"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Approach Sima Yi:
  Masamune: "Don't you know the signs you're outmatched when you see them?"
  Sima Yi: "Yes, and I know the mindless babbling of an idiot when I hear it,
  too."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>> [E]
  
  Once Masamune Date starts his advance towards the altar:
  Masamune: "Orochi is the only way! I will not stand by and hear him slandered
  by your ignorant asses!"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>> [E]
  
  After Sakon Shima's engineers appear:
  Masamune: "Your pathetic little fire traps were so obvious it sickens me!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>>
  
  Play as Masamune Date every time a scout gives a report on Nagashino:
  1st report: The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Masamune: "Even the might of those two great soldiers will be no match for the
  might of Orochi's main army..."
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Masamune: "Well, well... How impressive..."
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Masamune: "It is inevitable... None can match the might of the Serpent King."
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Masamune: "Stay alive, you fools..."
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Masamune: "I can't stand this kind of trickery!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>> [E]
  
  At the beginning:
  Masamune: "First wave, prepare to blow those unbelievers away!"
  
  Once Masamune Date orders the second wave to advance:
  Masamune: "Time for the second wave. Keiji, you're up!"
  Keiji: "You got it! In the name of our creepy snake overlord guy!"
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Masamune: "They got Keiji!? Impossible! Not so fast! The One-Eyed Dragon still
  stands between you and the overlord!"
  
  Approach the center garrison after Shingen Takeda and Kenshin Uesugi have
  arrived:
  Masamune: "Time to take this battle into the sixteenth century!"
  Shingen: "That boy always was handy with firearms. Dangerous things, though,
  I much prefer the solid whack over the delivered wood."
  
  Head towards Masamune Date's position after Shingen Takeda and Kenshin Uesugi
  have arrived:
  Masamune: "Rock on, you morons!"
  
  Defeat Masamune Date:
  Masamune: "You idiots! Without Orochi, this land is doomed! Wake up!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>> [E]
  
  Once Messenger unit appears:
  Masamune: "You know you can't win! Why don't you just give it up?! All forces
  advance! Crush the non-believers underfoot!"
  
  Once Messenger unit starts moving:
  Masamune: "You think I don't know what you're up to?! Your childish plans are
  so obvious it's laughable!"
  
  If Messenger unit succesfully escapes:
  Masamune: "There's no time to lose! Seize their main camp! Overrun them now,
  while we have the chance!"
  If allied reinforcements arrive:
  Masamune: "Useless idiots! Why didn't you take out all the messengers
  like I told you?!"
  
  If Messenger unit is defeated:
  Masamune: "That's the last of them! Wipe them all out!"
  
  Approach Masamune Date:
  Masamune: "You morons! Still don't get it, do you?"
  
  ---------------------------
  2p. Musashi Miyamoto [MUS]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>> [YA]
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Musashi: "If you still want to surrender, now's your last chance!"
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Musashi: "It doesn't look like we're really prepared for this. It's up to my
  sword to buy us a little time!"
  
  Musashi: "We're gonna lose if I don't do something! Right, time to open those
  gates, and see if the enemy can swim!"
  
  Form an alliance with Musashi Miyamoto:
  Musashi: "I dunno who you are, but I sure am glad to see you! We're just not
  cutting it on our own!"
  
  Approach Musashi Miyamoto:
  Musashi: "I gotta get those floodgates open! The three of us together can make
  it!"
  
  Let Musashi Miyamoto approach Lu Bu before all Swordsman Troop's units are
  defeated:
  Lu Bu: "You want your water, do you, small fry?"
  Musashi: "I ain't small! ...Of course, I am smaller than you... But that won't
  stop me slicin' you up!"
  
  Defeat all enemy officers in the center or succeed in the water attack:
  Musashi: "How do you like that for a turnaround? Now I just gotta find me the
  enemy commander!"
  
  Succeed in the water attack:
  Musashi: "I couldn't have done it without you. Thanks!"
  
  Let Musashi Miyamoto approach Mitsunari Ishida:
  Musashi: "You're gonna pay for helping that snake!"
  Mitsunari: "Don't insult me, it's most unseemly."
  
  If Musashi Miyamoto joins you at the end of the stage:
  Musashi: "With you guys, I think we could have a real change of getting that
  Orochi. Let me in your band. I promise you won't regret it."
  
  If Musashi Miyamoto doesn't join you at the end of the stage:
  Musashi: "Thanks a lot! I'll see you guys around!"
  
  If one officer of the Swordsman Troop is defeated before the floodgates
  have been opened:
  Musashi: "Oh man, it took forever to get all those guys together, and now
  they're just getting wiped out."
  
  If two officers of the Swordsman Troop are defeated before the floodgates
  have been opened:
  Musashi: "Woah, we're dropping like flies here! Better hurry!"
  
  If Musashi Miyamoto is in danger:
  Musashi: "It's starting to look like we might even lose..."
  
  If Musashi Miyamoto is in grave danger:
  Musashi: "I ain't going down just yet!"
  
  If Musashi Miyamoto is defeated:
  Musashi: "My sword wasn't enough to inspire anyone..."
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "I'll have you on a bowl of rice!"
  Musashi: "If you're hungry now, I'd hate to see you on a full stomach."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Musashi: "You're an insult to swordsmen everywhere!"
  
  ---------------------------
  2q. Guan Yu [GUA]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>> [E]
  
  Approach Guan Yu:
  Guan Yu: "No matter how many you are, none shall pass me!
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Guan Yu: "We may have found ourselves a match for Lu Bu at last..."
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Guan Yu: "A strange and terrible warrior - I will take you down myself!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Guan Yu: "My brother needs me. You shall not get in my way!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Guan Yu: "Hold on, brother... Salvation awaits!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  At the beginning:
  Guan Yu: "We will divide into three separate units, and attack the enemy on
  three fronts. The northern unit and central unit will advance, the southern
  unit will keep the enemy at bay"
  
  Capture the enemy's supply point:
  Guan Yu: "The supply points have been captured. Northern unit, push forward
  into the enemy camp!"
  
  Once Guan Yu orders the Coalition Army advance:
  Guan Yu: "They are vulnerable! Sweep through them now!"
  
  Progress through the stage normally:
  Guan Yu: "I can only hope that Liu Bei is not punished for our treachery..."
  Zhang Fei: "I didn't like being on that side but I'm worried, you know... For
  Liu Bei..."
  
  Approach Zuo Ci:
  Zuo Ci: "Orochi needs your lord as a hostage. He is not foolish enough to
  kill him. But without your courage, your lord will be lost forever."
  Guan Yu: "You speak truth. We must not abandon our brother."
  
  Let Guan Yu approach Zhang Fei:
  Zhang Fei: "Let's show them what real warriors can do, brother!"
  Guan Yu: "Indeed. Our brother is counting on us. Let us fly!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come... You should be worth the effort!"
  Guan Yu: "Then brace yourself. This will hurt!"
  
  Let Guan Yu approach Xiahou Dun
  Guan Yu: "Thank you... Support sometimes comes from unexpected sources."
  Xiahou Dun: "Hey, I'm not letting anyone take you down except me! If you die
  now, I won't get that pleasure!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>> [E]
  
  Once Guan Yu advances:
  Guan Yu: "While this battle tears me apart, I have a sworn allegiance to
  Liu Bei to uphold!"
  
  ---------------------------
  2r. Zhang Fei [ZHF]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>> [E]
  
  Approach Zhang Fei:
  Zhang Fei: "Uh-uh. This is where you get off.
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Zhang Fei: Hey! Looks like I've found myself a new rival!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Zhang Fei: "Come on then, you lunatic! I'll take whatever you got!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You wish to fight the mighty Orochi?! Don't make me laugh!"
  Zhang Fei: "Right now, even you can't stop me!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me!"
  Zhang Fei: "I'm coming, Liu Bei! Just one more worm left to stomp!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>>
  
  After the enemy front line has received supplies:
  Messenger: "The enemy are supplying their front-line unit from the northeast
  garrison!"
  Zhang Fei: "So that's the hub of their operations, huh? Well, what are we
  waiting for? Let's smash it!"
  
  Approach Zuo Ci without having Guan Yu in your team:
  Zuo Ci: "Orochi needs your lord as a hostage. He is not foolish enough to
  kill him. But without your courage, your lord will be lost forever."
  Zhang Fei: "That's right! We have to stay strong and committed to save him!"
  
  Let Zhang Fei approach Guan Yu:
  Zhang Fei: "Let's show them what real warriors can do, brother!"
  Guan Yu: "Indeed. Our brother is counting on us. Let us fly!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You're alone? And you think you actually have a chance?"
  Zhang Fei: "Laugh it up now, while you have the chance. We'll see who laughs
  last!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Xing Cai as Zhang Fei:
  Zhang Fei: "I... I can't fight you. Not my own daughter."
  Xing Cai: "I will not run. I wish to see the extent of your greatness,
  Father."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>> [E]
  
  Once Zhang Fei advances:
  Zhang Fei: "Liu Bei's life is on the line. I have no choice."
  
  ---------------------------
  2s. Zhuge Liang [ZHL]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>> [E]
  
  Once Zhuge Liang appears:
  Zhuge Liang: "You have arrived, I see. But soon, you shall depart."
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>> [E]
  
  If you have discovered all enemy ambush parties when Zhuge Liang appears:
  Zhuge Liang: "It appears your valiant incursion has been a rather waste of
  time. Still, I must commend you on detecting all of my ambush units. Well
  done."
  
  Zhuge Liang: "Time for the final phase of the operation."
  
  If you have failed to discover all enemy ambush parties when Zhuge Liang
  appears:
  Zhuge Liang: "It appears your valiant incursion has been a rather waste of
  time. And to fail to spot the ambush units... I'm afraid you brought this
  upon yourself."
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "I was just about to get this over with, and now you show up!"
  Zhuge Liang: "Never you mind. I assure you, it will be over soon."
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Zhuge Liang: "I had heard of his aura, but I had not expected it to be so
  powerful!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Zhuge Liang: "My lord, just a little while longer..."
  
  Once enemy officers start their advance:
  Zhuge Liang: "There is panic in the enemy ranks. We must use it... Close down
  her options. She will not like that. We must induce her to enter the
  battlefield herself."
  
  Once Lu Bu and Keiji Maeda units prepare to advance:
  Zhuge Liang: "At full force, Lu Bu and Keiji will make a fiercesome
  proposition. We must drag them into battle before they are fully prepared."
  
  Once phantom troops appear:
  Major: "Some soldiers just appeared out of nowhere! Our swords go right
  through them!"
  Zhuge Liang: "Da Ji is too far away. It cannot be her who is casting the
  spell... Which means, the puppet-master must be closer at hand..."
  
  Approach the northeastern garrison:
  Major: "There! In the garrison! He has to be up to something!"
  Zhuge Liang: "Take him down at once!"
  
  Defeat the Sorcerer:
  Major: "The strange soldiers, they - they all disappeared..."
  Zhuge Liang: "This should put the soldiers mind at ease..."
  
  Once Da Ji orders Keiji Maeda or Lu Bu to advance:
  Zhuge Liang: "Unpreprared, they will be far from the threat they could have
  been. We must isolate them, and wipe them out."
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Well, if it isn't the Mr. Smarty-pants! Try wrapping your brain
  around this!
  Zhuge Liang: "Perhaps you were never taught that strength is not the only way
  to win a war."
  
  Once the cannons start shooting:
  Major: "Their weapons are too powerful. We cannot make any progress!"
  Zhuge Liang: "We must cut this chaos off at its roots. Seize the cannons!"
  
  Take out the cannons:
  Major: "The enemy's weapons have fallen silent!"
  Zhuge Liang: "Good. Resume the march."
  
  Foil all Da Ji's plans:
  Zhuge Liang: "It seems we may have overastimated you, Da Ji. You're all out of
  plans. Why don't you just surrender, and this all will be over, hmm?"
  Da Ji: "Was that a challenge? I suppose I am all out of ideas. Maybe I
  should just pluck your feathers..."
  
  Defeat Da Ji:
  Zhuge Liang: "Orochi - your all pawns have been captured. You're on your own.
  So why not cut your losses, and give us back Liu Bei?"
  Orochi: "Very well. You may enter my fortress."
  Zhuge Liang: "My lord... I am on my way."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me."
  Zhuge Liang: "Only one step remains before my plan is complete.
  Getting rid of you."
  
  If Zhuge Liang is defeated:
  Zhuge Liang: "My lord... It seems my day ends here... I can only pray to the
  heavens for your safety."
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [YA]
  
  Once Zhuge Liang arrives:
  Zhuge Liang: "Forgive my tardiness. You may rely on me from now on."
  
  If Zhuge Liang arrives after you have lost all Bases:
  Zhuge Liang: "I apologize my tardiness, my lady. How is the battle
  progressing?"
  Da Ji: "What took you so long?! Hurry up and get rid of that impudent man!"
  
  Let Zhuge Liang approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "You sure took your time."
  Zhuge Liang: "I was curious to see how you would fight."
  Mitsunari: "Voyeruism's is a bad habbit, you know."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Head to the summit of Mt. Tenno:
  Zhuge Liang: "As I thought, Mt. Tenno is their target. We must make sure we
  have a welcome party there to greet them when they arrive."
  
  Defeat Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "So the mountain has been lost..."
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Risking your life for a single, stupid girl... How foolish."
  Zhuge Liang: "As opposed to yourself, risking your life for the lecherous
  dreams of an overweight agotist."
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Lu Xun after his fire attack:
  Zhuge Liang: "Lu Xun, that fire attack was perfectly executed."
  Lu Xun: "I am honored to receive the praise of the greatest strategist of the
  Three Kingdoms."
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>> [E]
  
  If your allies enter the central garrison before you do:
  Zhuge Liang: "The bait has been taken. Seize them."
  
  Sima Yi: "I suppose you deserve my congratulations for pulling that off..."
  Zhuge Liang: "None of this would have been possible without your decoys laying
  the groundwork."
  
  If you enter the central garrison before your allies do:
  Zhuge Liang: "Our haul appears to be on small side, but succes is succes,
  nonetheless. Seize them."
  
  Zhuge Liang: "You sacrificed yourself, to keep the losses from the ploy to a
  minimum..."
  Sima Yi: "Heh, it appears the enemy has seen right through you plot."
  Zhuge Liang: "Unfortunetly, that would appear to be the case, yes."
  
  Once Zhuge Liang orders Orochi Army to advance:
  Zhuge Liang: "Do not rest on your laurels. You must move now."
  
  If Hideyoshi Toyotomi arrives as allied reinforcements:
  Zhuge Liang: "This Nobunaga... His visions exceeds all my expectations."
  
  ---------------------------
  2t. Liu Bei [LIU]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 5-X - Battle of Jie Ting>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang as Liu Bei before Magoichi Saika talks to her:
  Liu Bei: "Shang Xiang! Why must I face you?!"
  Sun Shang Xiang: "You and I seem to be destined to walk different paths..."
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>>
  
  Once Tadakatsu appears:
  Liu Bei: "This warrior would not be out of place amongst my brothers!"
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Once Sun Shang Xiang appears:
  Sun Shang Xiang: "I really don't want to have to do this... But when I think
  of my father and my friends... I have no choice!
  Liu Bei: "I never expected to see her in a place like this..."
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Liu Bei: "Shang Xiang, please, withdraw!"
  Sun Shang Xiang: "You know my family has always come first... I cannot
  withdraw, not even for you."
  
  
  3. Wei Characters [WEIC]
  =================================
  
  
  ---------------------------
  3a. Cao Pi [CAO]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  At the beginning:
  Da Ji: "You wouldn't mind explaining what we have in plan, would you?"
  Mitsunari: "Our forces will divide into two parties. The main force will
  move west from the river, taking out any enemies in its path.
  The mobile unit will circle to the north of the main camp and
  attack from there."
  Cao Pi: "And what exactly will you be doing?"
  Mitsunari: "I'm taking the south. Do you have a problem with that?"
  Da Ji: "I'll keep an eye on how you two go from back there. I'm very much
  looking forward to seeing what new highs of cruelty you can reach."
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Fools! Do you not see that you follow a demon!? You shall be
  judged!" 
  Cao Pi: "Out of my way, you relic!"
  
  After defeating Zhang Jiao:
  Huang Gai: "Move north and annihilate any enemy that approaches."
  Cao Pi: "The enemy approaches. We must join with the mobile unit and
  fight back."
  
  Mitsunari: "The roads cleared up. I'm taking this chance to seize the
  enemy main camp."
  Cao Pi: "Mitsunari... He used us as bait to distract the enemy while he
  sneaked in!"
  
  Approach Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "I can't believe the Prince of Wei would sink on to wait
  a snake!"
  Cao Pi: "The truly evolved man moves with the times."
  
  Defeat Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "Your father would never have let Wei fall apart like this if
  he were alive!"
  Cao Pi: "The men of Wei have lost none of their spirit, I see..."
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "Huang Gai's so unfair! No food until we win... That's just mean!
  Cao Cao always made sure we had plenty to eat..."
  Cao Pi: "If it isn't Xu Zhu..."
  
  Defeat Xu Zhu:
  Cao Pi: "We don't need ropes for him. Just find him something to eat, and
  he'll be happy."
  
  Approach Huang Gai:
  Huang Gai: "Filthy worms! Feel the iron force of justice!"
  Cao Pi: "So the bandits are simply fossils of Wu."
  
  After rendezvousing with main unit:
  Cao Pi: "Our allies are watching. We must not be shown up!"
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  At the beginning:
  Da Ji: "Report. How are we doing?"
  Mitsunari: "Our two southern garrisons have already fallen. We're defending
  three other bases."
  Cao Pi: "Reinforcements are on their way. Until then, we must keep the enemy
  at bay."
  
  Approach Huang Gai:
  Huang Gai: "I owe you a beating, and it's coming now!"
  Cao Pi: "I thought I taught you that a small posse of bandits is no match for
  Orochi. But if you weren't paying attention, I suppose I'll have to repeat
  myself."
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "This blade will measure your caliber."
  Cao Pi: "It cannot be measured by your puny knife."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Zhuge Liang: "It is somewhat unexpected to see you following Orochi's orders
  so obediently, Cao Pi."
  Cao Pi: "As it is to see the mighty strategist of Shu here."
  Zhuge Liang: "Hmm... I look forward to witnessing your performances."
  
  If allied commander is defeated:
  Cao Pi: "I had no idea Nobunaga had grown so strong..."
  
  <<<Wei Story 2-X - Invasion of Nan Zhong>>>
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "The bridge is down, and we are isolated from our camp. Send Zhang He
  to defend it."
  
  Zhang He: "You once had a beautiful dream, of total domination! I cannot
  follow you when you take orders from such a misshapen beast."
  Cao Pi: "And you were once a loyal soldier of Wei... Things change. Move with
  the times."
  
  Approach Zhang He:
  Cao Pi: "Zhang He. If you do not follow my orders, you will be punished."
  Zhang He: "You expect me to sully myself by fightning for an animal?"
  Cao Pi: "No, I expect you to honor your duty by fightning for me."
  Zhang He: "Very well, I have faith in you."
  
  Approach Zhao Yun:
  Zhao Yun: "How can you throw away your pride like this and side with the
  forces of evil?"
  Cao Pi: "I have nothing to say to one so blind."
  
  If Zhang He joins you at the end of the stage:
  Cao Pi: "A wasteful battle, but it was not total waste of time."
  
  Clear the stage without rescuing Zhang He: 
  Cao Pi: "And for now victory is important."
  
  If allied main camp falls:
  Cao Pi: "Our camp has fallen. All forces, withdraw."
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "So, Sun Ce has already made his move... What of Sun Quan?"
  Mitsunari: "He's chasing after his brother... I think he figures he's gone
  too early."
  Cao Pi: "Give him all the aid he needs. Sun Ce must not escape!"
  
  Approach Mitsunari Ishida after Ranmaru Mori has appeared:
  Cao Pi: "Just who is that boy?"
  Mitsunari: "A companion of Nobunaga's. He's surprisingly handy with that
  enormous sword."
  
  Once Da Ji arrives:
  Da Ji: "Hey! You still haven't caught Sun Ce?"
  Cao Pi: "How wonderful to see you, our illustrious leader."
  
  Approach Ranmaru Mori:
  Cao Pi: "What is it about Sun Ce that makes you care so much?"
  Ranmaru: "I see his greatness, and I want to believe."
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "You won't lay a finger on my lord!"
  Cao Pi: "Escape by sea - very cunning indeed."
  
  Approach Sun Ce:
  Sun Ce: "I won't be caught!"
  Cao Pi: "Then you'd better straight swimming, little fish."
  
  Once Zhou Yu arrives:
  Sun Ce: "Prepare to launch the boats. We'll buy some time!"
  Cao Pi: "So, he means to escape by sea."
  
  If Sun Quan is defeated:
  Sun Quan: "Brother, you are tragically misguided...
  Cao Pi: "You should have kept your head, Sun Quan. But this result
  pleases me..."
  
  Defeat Sun Ce:
  Sun Ce: "You were the better man. What are you going to do with me?
  Cao Pi: "Nothing. You may go. And Orochi's grip weakens..."
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the trapped Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Oh! Hey you! Help me out here, will ya?"
  Cao Pi: "I have no obligation to help a petty thief."
  Goemon: "Aw, don't say that, pal. I'll make it worth your while."
  
  Approach Kunoichi:
  Cao Pi: "And just who might you be?"
  Kunoichi: "I know, I know. I'm so beautiful you can hardly believe your eyes,
  right?"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "I am Fuma, the winds of chaos."
  Cao Pi: "Who are you? You look like an ally, but you stand in our way."
  Kotaro: "I am chaos... Ally of none, enemy to all who strive for any goal
  other than the perpetuation of pandemonium."
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>>
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "We will attack the enemy from the flanks. We will head south. You
  officers of Wu go west."
  Sun Shang Xiang: "Fine. Leave it to us!"
  
  Defeat Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "Not bad... But you haven't earned my respect yet, youngster!"
  Cao Pi: "Then would you like to give me another chance?"
  
  Once enemy engineers appear:
  Cao Pi: "The enemy has a plan in motion. Stop it."
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Sun Shang Xiang: "What's the matter? Why aren't you fightning?!"
  Cao Pi: "I will do this my own way."
  Sun Shang Xiang: "I don't know about you, but some of us have our parent's
  lives on the line here..."
  
  Defeat Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "Beating me doesn't mean anything..."
  Cao Pi: "If you're still not satisfied, have another go."
  
  Approach Pang Tong:
  Cao Pi: "I could use your cunning. How would you like to fight for me?"
  Pang Tong: "Well, I've got no mind to serve Orochi - if that's what you
  mean...
  Cao Pi: "Listen carefully. I said, how would you like to work for me?"
  Pang Tong: "Heh, thought so. Okay, you have yourself a deal."
  
  Defeat both Xiahou Dun and Xiahou Yuan for the second time:
  Cao Pi: "You would both be of great value. Come, work for me."
  Xiahou Dun: "Orochi has crushed Wei... I am not fit to serve..."
  Cao Pi: "Wei is about to be revived."
  Xiahou Dun: "So, it seems there was truth in what Nobunaga said... Very well.
  You shall have my aid."
  
  If the allied main camp falls:
  Cao Pi "The plan has been derailed. Retreat."
  
  If Cao Pi is defeated:
  Cao Pi: "Impressive... Everyone, retreat."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "Fire everywhere... Flashy. We'd better not hang around. This could
  be fun. You have anything in mind?"
  Cao Pi: "There is only one thing to do. Hunt Da Ji down."
  
  Cao Pi: "We are struggling at the north castle gate. Things will go more
  smoothly if we can lure them inside the castle."
  
  Head downstairs of the castle:
  Cao Pi: "It will help if we lure the enemy in to the north."
  Mitsunari: "I guess I'll meet up with Huang Gai in the south, then."
  
  If both Cao Pi and Mitsunari Ishida are in your team when you head downstairs
  of the castle:
  Cao Pi: "He ought to keep that side safe. We will pull back our forces
  inside the gate."
  
  Once Da Ji's ambush party appears in the north side of the castle:
  Cao Pi: "A pathetic attempt at an ambush. Not a decent warrior in sight."
  
  Approach Cao Cao:
  Cao Cao: "You would turn your back on your father?!"
  Cao Pi: "My father would not lecture me on something so trivial."
  
  Defeat Cao Cao:
  Cao Pi: "Fools. Did they really think I would fall quaking before the phantom
  version of my father?"
  
  Let Huang Gai fall into enemy ambush and approach him after defeating
  Sun Jian:
  Cao Pi: "Have you become so senile that you cannot tell the difference of a
  phantom and reality?"
  Huang Gai: "Phantom or not, I cannot raise my weapon against my lord."
  
  Approach Da Ji as Cao Pi:
  Cao Pi: "I'll make sure you never bewitch anyone again!"
  Da Ji: "Care to put your sword where your mouth is?"
  
  Clear the stage:
  Mitsunari: "That was a little tougher than you'd planned, wasn't it?"
  Cao Pi: "Immaterial. A victory is victory."
  
  If Cao Pi is defeated:
  Cao Pi: "I disgust myself..."
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Filthy flies, hovering around a pot of honey! I'll swat you all
  away!"
  Cao Pi: "My ambition is not so fleeting as to be swatted away by your sweaty
  palm!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "Nagamasa's one of these "love and honor" types. He won't do
  anything "dishonorable", trust me."
  Cao Pi: "And I suppose I am not trustworthy. Fair enough. I will prove my
  worth to him in this battle."
  
  Cao Pi: "You can make for the enemy castle via the by-path. You understand?"
  Da Ji: "...You don't trust me, do you? Relax. I'm not going to do anything
  I shouldn't... just yet..."
  
  After the first wave of enemy reinforcements have arrived:
  Messenger: "The enemy reinforcements have been delayed."
  Cao Pi: "Excellent news. Let's keep them waiting."
  
  Approach Oichi:
  Cao Pi: "I'm sure one as perspicacious such as you can see my true intent.
  And yet you still choose to fight?"
  Oichi: "I simply follow the orders of my lord Nagamasa."
  
  Defeat Oichi before all enemy reinforcements units arrive:
  Cao Pi: "This ought to prevent their reinforcements from arriving."
  
  If all enemy reinforcement units arrive:
  Cao Pi: "So they've finally got through... No matter. A few more insects to
  crush will make no difference."
  
  Approach Gan Ning:
  Gan Ning: "You ain't getting my head that easy!"
  Cao Pi: "I have no interest in your head. What I want is your skill."
  
  Approach Nagamasa Azai:
  Nagamasa: "You will need to show everything you have to get by me!"
  Cao Pi: "I fully intend to."
  
  Clear the stage:
  Nagamasa: "My lance... has proven unworthy..."
  Cao Pi: "Do not be ashamed. You have fought well."
  
  If you lose the allied main camp/Cao Pi is defeated:
  Cao Pi: "I did not pay due caution..."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "We must crush Dong Zhuo's army of oppression! We will attack from the
  front. Zhen, you advance from the east."
  
  Enter the one of the garrison after the enemy sorcerers have appeared:
  Major: "Some sort of prayer is taking place in the garrison!"
  Cao Pi: "So that is where their strength comes from. Take down the garrison!"
  
  Defeat one enemy sorcerer:
  Cao Pi: "There must be more in other garrisons. Destroy them all!"
  
  Once Xiahou Yuan approaches one of the roused enemy officers:
  Xiahou Yuan: "There's some sort of strange magic behind this... We could be in
  real trouble."
  Cao Pi: "Magic is easy, once you know how the trick is done."
  
  Once you have neutralized Fuma ninjutsu in the center:
  Cao Pi: "This obstacle has been overcome. Advance."
  
  Once enemy phantom soldiers appear:
  Major: "W-what's happening?! Our attack don't work on them!"
  Cao Pi: "More meddling conjurer's tricks. Find those responsible, and
  slaughter them."
  
  Approach Zhen Ji after fake Cao Pi has attacked her:
  Cao Pi: "Calm down, my love, I am here."
  
  Cao Pi: "How dare you do that to her! You will pay dearly!"
  
  Rescue Zhen Ji from the fake Cao Pi:
  Cao Pi: "Zhen, it's all right. It's all over."
  Zhen Ji: "My lord... You saved me..."
  
  After you have defeated all enemy sorcerer and rescued Zhen Ji from
  fake Cao Pi:
  Cao Pi: "Their trickery has run its course. All forces, advance!"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Cao Pi: "You have been something of a thorn in my side."
  Kotaro: "I am disappointed, Cao Pi. Your rebellion only serves to undermine
  the cause of chaos. That is why it must not succeed."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Filthy garbage! What right have you to turn against your betters?
  I'll teach you a lesson with my own two hands!"
  Cao Pi: "You are the only filthy one I see here."
  
  If Zhen Ji joins you at the end of the stage:
  Zhen Ji: "I will never leave your side again, my lord."
  Cao Pi: "I would love nothing more than to hear your beautiful melodies,
  my lady."
  
  If Zhen Ji is defeated:
  Cao Pi: "Zhen has fallen... We must all retreat."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "Eastern unit - attract the enemy's attention. The rest of us will
  claim Mt. Tenno while we have the chance!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Cao Pi: "It has been a while, has it not? Since Tian Shui?"
  Zhuge Liang: "It was from that time that I knew you were waiting for an
  opportunity to turn."
  
  Claim Mt. Tenno:
  Cao Pi: "Use their cannons against them!"
  
  After Sima Yi has launched an enemy ambush party in the eastern route:
  Cao Pi: "I thought as much. Stay calm, and react appropriately."
  
  Once Da Ji defects to the Orochi Army:
  Mitsunari: "So, she's finally turned on us..."
  Cao Pi: "I only wonder what took her so long."
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Dear Lord Cao Pi, I am so glad to see you are well."
  Cao Pi: "And I you. It makes it so much more satisfying to kill you."
  
  Once Xu Rong and Hua Xiong charge toward the allied main camp:
  Cao Pi: "They are after our main camp! Stop them with your very lives!"
  
  Approach Da Ji after she defects:
  Da Ji: "I'm really sorry about before. I didn't mean to betray you."
  Cao Pi: "You meant to all along."
  
  Once Cao Cao Army arrives:
  Cao Pi: "Father, you have stayed alive all this time?"
  
  Once Cao Cao Army advances:
  Cao Pi: "My father will not claim all the glory for himself!"
  
  Approach Cao Cao:
  Cao Cao: "You have led our people well in my absence, my son."
  Cao Pi: "I am sure your arrival will boost the soldiers' morale still
  further."
  
  Approach Dian Wei:
  Cao Pi: "You have done a fine job keeping my father safe."
  Dian Wei: "I would gladly sacrifice my worthless life to save my benevolent
  lord!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Cao Pi: "What blinded you so much that you would side with Orochi?"
  Dong Zhuo: "All I care for is the creation of my grand paradise. Orochi can
  make that happen!"
  
  Clear the stage:
  Cao Pi: "This wil be our final battle. Find your courage, and go forth."
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Cao Pi: "He looks like he could be some use."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Cao Cao: "My son, I will be the commander of this battle in name only. Go, you
  have an army to lead."
  Cao Pi: "Yes, my lord. Listen up! This will be our final battle. Orochi's
  time is done. We must restore Wei to its rightful place!"
  
  Cao Pi: "First we must claim the enemy cannons! Sally forth, my elite forces!"
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Cao Pi: "You realize it is miscreants like yourself who bring disorder to this
  world?"
  Keiji: "Yeah, well, somebody's gotta make life interesting, right?"
  
  Once Da Ji releases the boulders:
  Cao Pi: "How typical of Da Ji. Always trying something underhanded."
  
  Approach Da Ji as Cao Pi:
  Cao Pi: "You and I can play together no longer!"
  Da Ji: "That's such a pity... I promise I'll visit your grave."
  
  Seize three enemy cannon fortresses:
  Cao Pi: "Only one outpost remains. Seize it!"
  
  Approach Masamune Date as Cao Pi:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Cao Pi: "The way I see it, you haven't brought nothing but pain to this land."
  Masamune: "That's because you are too short-sighted to see the big picture."
  
  Seize all enemy cannon fortresses:
  Cao Pi: "Let Orochi taste the wrath of our cannons!"
  
  After Orochi has lowered Koshi Castle's drawbridges:
  Cao Pi: "The bridge has been lowered. Hold your fire! Advance, and slay the
  Serpent King!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Cao Pi: "If you wish to stand in my way, then I must simply go over you."
  
  Once the gates of Koshi Castle open:
  Cao Pi: "Show Orochi the might of Wei!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Cao Pi: "Before my ambition, you will be powerless!"
  Orochi: "Such anger."
  
  If Cao Pi is defeated:
  Cao Pi: "I have let you down... Father..."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Succeed in the sneak attack and destroying the castle gates:
  Cao Pi: "I see my father has not lost his touch."
  
  Approach Sun Ce:
  Cao Pi: "Sun Ce. I don't recall asking for your help."
  Sun Ce: "I was just passing and thought I'd drop by. Don't worry about it."
  Cao Pi: "Then I won't. But thank you, anyway."
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>> [E]
  
  Once Cao Pi appears:
  Cao Pi: "Can they do nothing without me? If you want something done right,
  you have to do it yourself..."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [E]
  
  Escort two Cavalry units to the ambush point:
  Cao Pi: "The enemy cavalry may be on the move... Sally forth into the by-path
  and cut down all you see."
  
  If three Cavalry units are defeated:
  Cao Pi: "To set an ambush right in front of our main camp - a bold tactic
  indeed Unfortunetly, their plan had one fatal flaw... They forgot about me.
  Kill them!"
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Cao Pi: "The water does not seem to have dampened their fevor any... But at
  least it keeps their reinforcements from arriving."
  
  Once Sun Quan withdraws:
  Cao Pi: "Sun Quan has withdrawn, I see... In the end, I can only rely on
  myself."
  
  Once Xiahou Dun arrives:
  Cao Pi: "My father's retainers still spend their lives chasing his ghost,
  I see."
  
  Approach Cao Pi:
  Cao Pi: "First, let me express my admiration for how you have fought thus far.
  Then, a caution: You shall go no further."
  
  Defeat Cao Pi:
  Cao Pi: "At least I have been able to gauge your progress. This defeat will
  be a blow to Orochi. Hehehe..." 
  
  ---------------------------
  3b. Zhang Liao [ZHI]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "Prove your worth to the Demon King."
  Zhang Liao: "Once you've seen me, you won't forget me anytime soon!"
  
  <<<Wei Story 2-X - Invasion of Nan Zhong>>>
  
  Approach Yukimura Sanada:
  Zhang Liao: "You are quite the spearman, I see."
  Yukimura: "From the looks of it, I can see you are no amature either!"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the trapped Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Oh! Hey you! Help me out here, will ya?"
  Zhang Liao: "If I help you, you'll just go back to your bad old ways."
  Goemon: "No, I won't! Trust me! I thought we were friends, Mister... uh...
  whatever-your-name-is!"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "I am Fuma, the wind of chaos."
  Zhang Liao: "You seem to be enjoying yourself."
  Kotaro: "What could be more entertaining than the maelstrom of mayhem that is
  war?"
  
  Once Nene triggers the boulders or tornadoes:
  Zhang Liao: "Do not panic. This is a simple trick - we must simply find the
  trickster!"
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  At the beginning:
  Zhang Liao: "This will all be too easy. Sweep the remains of enemy aside, and
  claim the garrison."
  
  Once the enemy engineers appear:
  Zhang Liao: "If at first don't succeed, try something different... And it
  looks like they're trying fire. Do not let the enemy in!"
  
  Approach Kenshin Uesugi:
  Kenshin: "War is ecstasy..."
  Zhang Liao: "A man after my own heart!"
  
  Approach Shingen Takeda:
  Shingen: "Time to stretch the old legs, I think."
  Zhang Liao: "Your intellect is beyond doubt. How's your courage?"
  
  Once Yoshimoto Imagawa appears:
  Zhang Liao: "He's the mastermind behind this... unlikely though it seems.
  Get him!"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd like to play with me!"
  Zhang Liao: "Careful, this could be another cunning way of confusing us..."
  
  If 1 enemy engineer infiltrate the garrison:
  Zhang Liao: "I said not to let them in! Hold tight!"
  
  If 3 enemy engineers infiltrate the garrison:
  Zhang Liao: "Any more get inside and we'll be in big trouble..."
  
  If 5 enemy engineers infiltrate the garrison:
  Zhang Liao: "We're overrun...!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your lord?!"
  Zhang Liao: "I have a policy of ignoring what tricks of the lights say."
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Zhang Liao! You should know better than to get in my way!"
  Zhang Liao: "Calm down, my lord, and listen."
  Lu Bu: "Silence! Any who stand in my way will be cut down! I do not want to
  hear any excuses!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Nagamasa Azai as Zhang Liao without having Cao Pi in your team:
  Nagamasa: "My lance will take that challenge!"
  Zhang Liao: "Not bad. It might be time to get serious."
  Nagamasa: "All I ask for is an honest contest."
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Zhang Liao: "There is something about that man I can respect... Perhaps he is
  even a match for Lord Lu Bu..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Zhang Liao: "You are almost unparalleled as a warrior... Why would you fight
  for Orochi?"
  Lu Bu: "Because Orochi is the greatest... But one day, I will surpass him!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Zhang Liao: "This is it... The greatest opponent I will ever face."
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>> [E]
  
  Approach Zhang Liao's position from the northern route:
  Zhang Liao: "Surround the enemy and wipe them out! Take up your positions!"
  
  Once Zhang Liao advances:
  Zhang Liao: "This shall go according to their plans no longer!"
  
  Approach Zhang Liao:
  Zhang Liao: "You will enjoy fightning with me, my friend."
  
  ---------------------------
  3c. Xu Huang [XUH]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Cao Pi:
  Xu Huang: "It damages my pride as a warrior to fight for one such as
  Orochi..."
  Cao Pi: "Forget your pride. For now, you must focus on the enemy that
  faces you."
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Fools! Do you not see that you follow a demon!? You shall be
  judged!" 
  Xu Huang: "I shall not be labeled a fool by chartalan!"
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "I'll have you on a bowl of rice!"
  Xu Huang: "Xu Zhu, it's me. Does your stomach rule your head and
  your heart!?"
  
  Approach Huang Gai:
  Huang Gai: "Filthy worms! Feel the iron force of justice!"
  Xu Huang: "I admire your spirit, warrior, but I shall not be judged by you!"
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "This blade will measure your caliber."
  Xu Huang: "Show me what a swordsman of your land is capable of."
  
  Approach Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "Prove your worth to the Demon King."
  Xu Huang: "You will lament that you ever countered a warrior of such worth,
  I assure you."
  
  <<<Wei Story 2-X - Invasion of Nan Zhong>>>
  
  Approach Zhang He before he talks with Cao Pi:
  Xu Huang: "Zhang He, we are under siege! Why do you lay down your arms?"
  Zhang He: "There is nothing attractive about a war without just reason. So I
  choose not to fight."
  
  Approach Yukimura Sanada:
  Xu Huang: "Your skill with the spear is unquestionable."
  Yukimura: "But not enough to test you yet, it seems!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Ranmaru: "This is as far as you go!"
  Xu Huang: "Your sword is long, yet you are small... Psychic dictates that you
  will eventually overbalance."
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the trapped Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Oh! Hey you! Help me out here, will ya?"
  Xu Huang: "This is what comes of evil deeds."
  Goemon: "Okay, so I've made a mistake or three... but I've got a good heart,
  I swear!"
  
  Approach Kunoichi:
  Xu Huang: "You appear to have experienced many a hard battle."
  Kunoichi: "Yeah, you could say I get around."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  Once Takeda and Uesugi ambush units appear:
  Xu Huang: "Where did all of these enemy reinforcements come from..."
  Zhang Liao: "It was a trap! Stand your ground and fight!"
  
  Once the second enemy waves advance:
  Xu Huang: "A superbly executed wave formation... The enemy know what they are
  doing."
  
  Once all forces of the Resistance Army advance:
  Xu Huang: "Come! My skill can handle any force!"
  
  Approach Kenshin Uesugi:
  Kenshin: "War is ecstasy..."
  Xu Huang: "I fear you shall not think so after I have cleaved your skull."
  
  Approach Shingen Takeda:
  Shingen: "Time to stretch the old legs, I think."
  Xu Huang: "My weapon is no flimsy spear - I can handle your war fan with
  ease!"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd want to play with me!"
  Xu Huang: "How could I be duped by this man? ...Maybe he's a genious under
  that exterior..."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your lord?!"
  Xu Huang: "If you really were my lord, then my blade would never reach you."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Approach Kotaro Fuma without having Cao Pi in your team:
  Kotaro: "You shall be a test in auguring Cao Pi's future!"
  Xu Huang: "Unfortunetly for you, I don't believe in that stuff."
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Xu Huang: "...Tadakatsu Honda! Who knew that such great warriors still
  existed!?"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Cao Cao as Xu Huang:
  Cao Cao: "Your assistance has been invaluable for my son."
  Xu Huang: "I am not deserving of your praise, my lord..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao
  in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Xu Huang: "I see that you too seek to perfect the art of war."
  Keiji: "Not really. I'm just a natural at wreaking havoc, is all."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Xu Huang: "Once I defeat you, I will have reached the pinnacle."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Xu Huang: "It seems I must defeat you, Orochi, before I can truly claim to be
  a master of war."
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>>
  
  Approach Musashi Miyamoto without having Xing Cai or Wei Yan in your team:
  Musashi: "You chasing that guy? Who are you?"
  Xu Huang: "I am one whose only aim is the honing of my skill."
  Musashi: "Me too! Fightning you might be fun!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>> [YA]
  
  Once Xu Huang arrives:
  Xu Huang: "I am here, at your service."
  Sun Ce: "Now is our chance! Advance upon Mt. Ding Jun!"
  
  Form an alliance with the Xu Huang Army:
  Xu Huang: "Lord Sun Ce, allow me to add my strength to your fight."
  
  Approach Xu Huang as Ieyasu Tokugawa:
  Xu Huang: "You must be Ieyasu. I hear you serve Sun Ce. I also hear you are
  a warrior of great skill. Allow me to put that skill to the test."
  
  Approach Xu Huang as Hanzo Hattori:
  Xu Huang: "Not a moment when your guard is down. Only experience can teach
  such skill. I look forward to the opportunity to test that skill against
  my own."
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>> [E]
  
  At the beginning:
  Xu Huang: "Advance! Seize the main camp at once!"
  
  ---------------------------
  3d. Xu Zhu [XUZ]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2-X - Invasion of Nan Zhong>>>
  
  Approach Zhang He before he talks with Cao Pi:
  Xu Zhu: "Hey! It's Cao Pi who feeds us, you know!"
  Zhang He: "I would rather starve than serve that repulsive Serpent King."
  Xu Zhu: "You don't need to eat?! Are you crazy?"
  
  Approach Yukimura Sanada:
  Yukimura: "You do not seem an evil man. Why would you side with Orochi?"
  Xu Zhu: "Lord Cao Pi is good. He provides us with food!"
  Yukimura: "Side with us, and you will dine like a king!"
  Xu Zhu: "No! I am loyal to Cao Pi. Without him I am nothing!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Ranmaru: "This is as far as you go!"
  Xu Zhu: "I'll just have to go through you then!"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the trapped Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Oh! Hey you! Help me out here, will ya?"
  Xu Zhu: "You must be really hungry, right?"
  Goemon: "I'm starving! You wouldn't let a man starve to death, would
  you?"
  Xu Zhu: "It wouldn't be fair to let you starve..."
  
  Approach Hanzo Hattori:
  Xu Zhu: "Do you think I could get fast and sneaky too if I trained
  like you?"
  Hanzo: "Unlikely."
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>>
  
  Approach Xiahou Dun:
  Xu Zhu: "I won't go easy on you, you know!"
  Xiahou Dun: "Xu Zhu! Hmm, how times have changed!"
  
  Approach Ina after defeating Xiahou Dun and Xiahou Yuan for the first time:
  Ina: "It must be difficult having to fight against your friends."
  Xu Zhu: "I'm looking forward to it."
  Ina: "Oh. I see."
  Xu Zhu: "The officers of Wei are all really strong! You be careful."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  Once the Resistance Army advances:
  Xu Zhu: "Oops, this is trouble..."
  
  Approach Shingen Takeda:
  Xu Zhu: "That mask is nice... It makes you look real tough!"
  Shingen: "I know. And frankly, you yourself have a face made to be hidden
  under a mask..."
  
  Once Yoshimoto Imagawa appears:
  Xu Zhu: "Huh? What's wrong with you?"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd want to play with me!"
  Xu Zhu: "What are you talking about? Are you stupid, or something?"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your lord?!"
  Xu Zhu: "Hey, you're not Cao Cao. Something's different."
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Xu Zhu: "What did you call me? It's not fat, you know, it's muscle!"
  Oichi: "I said fate. I would never call you fat."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Approach Kotaro Fuma without having Cao Pi in your team:
  Kotaro: "You shall be a test in auguring Cao Pi's future!"
  Xu Zhu: "We're people too, y'know!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Cao Cao as Xu Zhu:
  Xu Zhu: "Lord Cao Cao! I'm so happy to see you!"
  Cao Cao: "And I am pleased to see that you have not changed."
  
  Approach Dian Wei as Xu Zhu:
  Xu Zhu: "Dian Wei! You're ok!"
  Dian Wei: "Xu Zhu! It's good to see you! I was worried you might not
  haven been eating well, but I can see that I needn't have!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Xu Zhu:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that, then
  I'm afraid you forfeit the right to live."
  Xu Zhu: "If you're a dragon, then that must make me... Uh, what's bigger than
  a dragon?"
  Masamune: "You are nothing more than a fat pig, fit only to make this dragon's
  next meal."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Xu Zhu: "Finally! Just you to beat, then it's dinner time!"
  
  ---------------------------
  3e. Mitsunari Ishida [MIT]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>> [YA]
  
  Rendezvous with the main unit:
  Mitsunari: "Main unit, approach the enemy camp from the west.
  Mobile unit, rendezvous with me."
  
  After defeating Zhang Jiao:
  Mitsunari: "Their march north is a trap. They're after our main camp. Which
  means that the southern garrison is where the real strenght of their
  army lies."
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "Come. We can't let Cao Pi think we can't fight."
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [YA]
  
  Defeat enemies in the center:
  Mitsunari: "Their central siege has been repelled. I'll hold the fort here
  until reinforcements arrive."
  
  Let Mitsunari Ishida approach Zhuge Liang:
  Mitsunari: "You sure took your time."
  Zhuge Liang: "I was curious to see how you would fight."
  Mitsunari: "Voyeruism's is a bad habbit, you know."
  
  <<<Wei Story 2-X - Invasion of Nan Zhong>>>
  
  Approach Zhang He before he talks with Cao Pi:
  Mitsunari: "Haven't you known Cao Pi for long?"
  Zhang He: "I have known him long enough, thank you."
  Mitsunari: "Then you're not too sharp. Not that it's any of my business..."
  
  Approach Yukimura Sanada:
  Mitsunari: "Fancy meeting you here."
  Yukimura: "Lord Mitsunari! What has become of you?!"
  Mitsunari: "It's not worth the breath it'd take to explaind it. Just fight me,
  will you."
  
  Approach Zhao Yun:
  Mitsunari: "I thought you were Yukimura for a second there."
  Zhao Yun: "You know him? In that case, you are welcome to join us, if
  you wish."
  Mitsunari: "Thanks, but no thanks. I have my own plans."
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Cao Pi after Ranmaru Mori has appeared:
  Cao Pi: "Just who is that boy?"
  Mitsunari: "A companion of Nobunaga's. He's surprisingly handy with that
  enormous sword."
  
  Approach Ranmaru Mori:
  Ranmaru: "My blade shall not let you pass!"
  Mitsunari: "Until my blade cuts you down, at least."
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "You won't lay a finger on my lord!"
  Mitsunari: "Oh, and you're going to stop me, are you?"
  
  Approach Sun Ce:
  Sun Ce: "I won't be caught!"
  Mitsunari: "So, the "Little Conqueror" flees..."
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the trapped Goemon Ishikawa:
  Goemon: "Oh, hey you! Help me out here, will ya?"
  Mitsunari: "You know what they say. Don't do the crime, if you aren't smart
  enough to get away with it."
  Goemon: "Why you little...! When I get outta here I'm gonna smash
  you good!"
  
  Approach Kunoichi:
  Kunoichi: "You're Yukimura's new friend, huh? Wow, he really is lost
  without me..."
  Mitsunari: "I can't for the life of me think why would he dumb someone so
  polite and charming..."
  
  Approach the real Nene:
  Nene: "Naughty boy! What are you doing in the service of Orochi!?"
  Mitsunari: "Lady Nene, just surrender, and do us all a favour, will you?"
  Nene: "I don't recall raising you to be such a rude boy!"
  Mitsunari: "No. That's because you didn't raise me at all."
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Mitsunari: "Hmph, so they put a woman in charge of the Wu army?"
  Sun Shang Xiang: "You have a problem with that?!"
  Mitsunari: "A little defensive, aren't we?"
  
  Approach Pang Tong:
  Mitsunari: "So, you're the one they call the Fledglin Phoenix, huh?"
  Pang Tong: "Eh, I've been called lots of things. Some more complimentary than
  others..."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Discover the enemy storehouse in the south:
  Mitsunari: "Hmm... The enemy storehouses. Maybe I'll knock them down, just for
  fun."
  
  Defeat Cao Cao without having Mitsunari Ishida in your team:
  Mitsunari: "Cool as you like... That's pretty impressive..."
  
  Once Da Ji calls for enemy reinforcements:
  Mitsunari: "She's still going? She just doesn't know when she's beaten."
  
  Let Huang Gai fall into enemy ambush and approach him after defeating
  Sun Jian without having Cao Pi in your team:
  Mitsunari: "You don't even know your own lord?"
  Huang Gai: "Phantom or not, I cannot raise my weapon against my lord."
  
  Approach Da Ji as Mitsunari Ishida:
  Da Ji: "I don't think you really want to be fightning me, now do you?"
  Mitsunari: "You know, I think I do."
  
  If Mitsunari Ishida is defeated:
  Mitsunari: "I think I can leave the rest to Cao Pi. I deserve a holiday,
  anyway."
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "Looks like that woman is trying to defect from the Orochi Army.
  We have to help her! Or not, whatever..."
  
  Approach the third gate:
  Li Jue: "W-what are the Resistance doing here? ...Er, you guys, attack!"
  Guo Si: "Why us? You attack!"
  Mitsunari: "If you don't both go now, I'll deal with you myself!"
  
  Approach Diao Chan:
  Diao Chan: "Have you come to rescue me?"
  Mitsunari: "That's the plan, lady, but there're a few snake-eyes who
  don't like it much!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Out of my way, pretty boy! I'm taking back what is mine!"
  Mitsunari: "Charming as that request was, I don't think I'm going to comply."
  Dong Zhuo: "You lowly insect!"
  
  Approach Lu Bu after he has talked with Diao Chan:
  Lu Bu: "Why do you harbor Diao Chan? She belongs to me! What are you to her?"
  Mitsunari: "What am I to her? How should I answer that..."
  Lu Bu: "You dare to touch my woman?! You will die for that!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "So, you're quite content of being Cao Pi's errand-boy, are you?"
  Mitsunari: "I've never been anybody's errand-boy, I assure you."
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Mitsunari: "Instead of moaning about fate, you could actually get out there
  and change it, you know."
  
  Approach Gan Ning before he talks to Cao Pi:
  Gan Ning: "Get a look of this chest! You want past, you gotta go through it!
  Ding, ding! Round one!"
  Mitsunari: "Better get the doctor ready. You're going to need it."
  
  Approach Nagamasa Azai as Mitsunari Ishida without having Cao Pi in your team:
  Nagamasa: "My lance will take that challenge!"
  Mitsunari: "We need your lance for our fight against Orochi."
  Nagamasa: "How can I trust anyone anymore?"
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Filthy garbage! What right have you to turn against your betters?
  I'll teach you a lesson with my own two hands!"
  Mitsunari: "I think filthy garbage might be a case of the pot calling the
  kettle black, don't you?"
  
  Rescue Zhen Ji from the fake Cao Pi without having Cao Pi in your team:
  Mitsunari: "I hate getting between husbands and wifes..."
  Zhen Ji: "My lord... You saved me..."
  Mitsunari: "...It always ends in tears, one way or another."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "Cannons... They have to be stopped before they do any damage.
  Claim the mountain. Fast."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Mitsunari: "I'm surprised to see a man of your reputation still in the service
  of that snake."
  Zhuge Liang: "I have no time for frivolous banter."
  
  Approach Sima Yi:
  Mitsunari: "I feel nauseous just looking at your smarmy face."
  Sima Yi: "Get used it. You'll be spitting up far worse than your lunch when
  I'm through with you."
  
  Once Da Ji defects to the Orochi Army:
  Mitsunari: "So, she's finally turned on us..."
  Cao Pi: "I only wonder what took her so long."
  
  Approach Da Ji after she defects:
  Da Ji: "Are you mad at me?"
  Mitsunari: "No. If it were me, I would have timed it better, that's all."
  
  Once Xu Rong and Hua Xiong charge toward the allied main camp:
  Mitsunari: "How are we going to get out of this one...?"
  
  Approach Cao Cao:
  Cao Cao: "Thank you for keeping an eye on my son."
  Mitsunari: "Hmph. He just gets in my, is all."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Mitsunari: "Some people are just filthy decadents with no higher ambitions..."
  Dong Zhuo: "Pleasure is all there is. Everything else is an illusion."
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Mitsunari: "Tadakatsu... He isn't working for the Tokugawa this time?"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "Seems like I've been with Cao Pi forever... The parasite..."
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Mitsunari: "You never did have much dignity, did you?"
  Keiji: "What did you expect? This is the only way I know how to be!"
  
  Seize two enemy cannon fortresses:
  Mitsunari: "If we take control of the cannons, that ought to get that snake on
  the crawl."
  
  Approach Da Ji as Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "You like living in Orochi's shadow that much?"
  Da Ji: "Where else can I play with you all to my heart's content?"
  
  Approach Masamune Date as Mitsunari Ishida:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Mitsunari: "Do you really think one day you're going to overcome Orochi?"
  Masamune: "Oh no... No one can overcome him - not now, or never."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Mitsunari: "You think I'm just going to turn around now?"
  
  Once the gates of Koshi Castle open:
  Mitsunari: "...And then there was one."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Mitsunari: "The final step... And it's a big step up..."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Succeed in the sneak attack and destroying the castle gates:
  Mitsunari: "That's some nice work there. So this is why you're famous."
  
  <<<Shu Story 6-X - Battle of Tetorigawa>>> [E]
  
  At the beginning:
  Mitsunari: "I'm afraid I can't overlook this behaviour. Put the insurrection
  down."
  
  Succeed in the water attack:
  Mitsunari: "The floodgates have opened...? That means they must have got past
  Lu Bu..."
  
  Succeed in the water attack or enter Orochi Army's main camp:
  Mitsunari: "Calling for backup was the right choice."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Sakon Shima:
  Mitsunari: "Sakon, how about doing something useful for a change?"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Enter Sima Yi's garrison and approach him after Sun Jian and Sun Quan have
  been rescued:
  Sima Yi: "To stand against Lady Da Ji is to do nothing more than to proclaim
  your own ignorance."
  Mitsunari: "Stop acting like you know what you're talking about."
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Lu Xun after his fire attack:
  Mitsunari: "Good job getting that fire trap to work."
  Lu Xun: "Not at all. I only succeeded because you laid all the groundwork."
  Mitsunari: "Don't be so humble... Look at Sakon, never said a humble word in
  his life."
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing province>>> [E]
  
  Once Mitsunari Ishida approaches Xiang Yang Castle:
  Mitsunari: "They put that old skeleton on his own to guard the castle?
  This won't take long."
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Sakon Shima:
  Mitsunari: "You got yourself some... interesting followers there, Sakon."
  Sakon: "So interesting I feel like tearing out my hair."
  
  ---------------------------
  3f. Zhang He [ZHH]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "This blade will measure your caliber."
  Zhang He: "Will it now? And what will measure yours?"
  
  <<<Wei Story 2 - Invasion of Nan Zhong>>> [YA]
  
  Form an alliance with Zhang He:
  Zhang He: "I will help you, but only to keep myself amused."
  
  Form an alliance with Zhang He after Cao Pi has talked to him:
  Zhang He: "This battlefield will be transformed by my elegant footwork."
  
  If Zhang He is defeated before Cao Pi talks to him:
  Zhang He: "This is a crude and vulgar place, and I grew weary of it. I will
  retire, and indulge in more refined pursues.
  
  If Zhang He is defeated after he has promised to fight for Cao Pi:
  Zhang He: "I will retire, and indulge in more refined pursues."
  
  If Zhang He joins you at the end of the stage:
  Zhang He: "My lord would not easily abandon his glorious vision...
  I must have faith."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd want to play with me!"
  Zhang He: "Not in the slightest. You defile the battlefield with your...
  game."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Zhang He:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that, then
  I'm afraid you forfeit the right to live."
  Zhang He: "Repugnant servant of Orochi, at least have the dignity to die a
  beautiful death!"
  Masamune: "What the hell's wrong with you?! Dying isn't beauty. Beauty is
  ruling the world!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Zhang He: "Your monstrous reptilian visage will be seen no more!"
  
  <<<Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong>>> [E]
  
  Succeed in ambush:
  Zhang He: "Can they not keep the voice down over there?"
  Da Qiao: "Have the enemy struck?"
  
  Defeat one enemy officer after the ambush:
  Zhang He: "That's most devious! Troops, retreat to southwest."
  
  If you fail in the ambush:
  Zhang He: "The enemy's plan is obvious. Advance upon them!"
  
  If you fail in the ambush by charging towards the enemy main camp at the
  beginning:
  Zhang He: "Such crude violence must be eradicated!"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>> [E]
  
  Once the Coalition Army launches an attack on the center:
  Zhang He: "This stage is too grand for novices like you. You are only fit to
  be cut down by the hero!"
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>> [E]
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "Your life shall be scattered to the delicate winds."
  
  Defeat Zhang He:
  Zhang He: "Overwork has dulled my artistic senses..."
  
  ---------------------------
  3g. Nene [NEN]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>> [E]
  
  At the beginning:
  Nene: "Oops, perhaps I overdid things just a little bit... Oh well,
  time to go and punish those naughty little children!"
  
  Nene: "Are you ready, team two? Ok, away you go!"
  
  Approach Goemon Ishikawa:
  Nene: "I'm counting on you, Hideaki! I know you can do it!"
  Hideaki: "For you, my lady, I will do anything!"
  
  Release Goemon Ishikawa:
  Nene: "How about you, team three? Ready to go?"
  
  Defeat the spy units:
  Nene: "My secret spell has been broken? I know exactly who's
  responsible! And I'm gonna make him pay!"
  
  Approach Nene's double in the northwest:
  Nene: "Naughty children have to be punished!"
  
  Approach Nene's double in the southeast:
  Nene: "Look out! Tornado warning!"
  
  If Nene joins you after clearing the stage:
  Nene: "Wow! You're really quite strong! But I think I should keep an eye on
  you, just to make sure you behave!"
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Lu Bu without having Zhang Liao or Mitsunari Ishida in your team:
  Lu Bu: "You have deceived Diao Chan! I will show no mercy!"
  Nene: "You have to show a bit more trust than that, or no woman will ever stay
  with you!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Gan Ning before he talks to Cao Pi:
  Gan Ning: "Get a look of this chest! You want past, you gotta go through it!
  Ding, ding! Round one!"
  Nene: "No fightning! Behave yourself!"
  Gan Ning: "I never listened to my mother when she was around, and I'm not
  about to listen to you!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Jiang Wei as Nene:
  Nene: "You naughty little boy!"
  Jiang Wei: "Do not talk to me like you are my mother! My mother was nothing
  like you!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Nene: "Come on, children. No fightning!"
  Sun Shang Xiang: "It's not my fault! He started this!"
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Nene: "Naughty boy! What are you doing working for Orochi?"
  Mitsunari: "Lady Nene, must we go through this every time we meet?"
  Nene: "Your crimes are my crimes. I can't just leave you be!"
  Mitsunari: "I'll take responsibility for my own crimes, thank you very much."
  
  ---------------------------
  3h. Xiahou Dun [XIA]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "This blade will measure your caliber."
  Xiahou Dun: "Nobunaga's continued existence offends me. Out of my way!"
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>> [E]
  
  At the beginning:
  Xiahou Dun: "My lord's progeny... I shall put his blood to the ultimate test!"
  
  Defeat enemy engineers before the bridge is ready:
  Xiahou Dun: "So Pang Tong's plan has failed... No matter. Continue the march
  on the enemy main camp!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "Show me what you got!"
  
  Once Xiahou Dun and Xiahou Yuan reappear:
  Xiahou Dun: "Come, Yuan, let's show them how we fight!"
  Xiahou Yuan: "Sure thing! Let's wipe 'em all out!"
  
  Once Xiahou Dun and Xiahou Yuan reappear, let Sun Shang Xiang and Ina approach
  them:
  Xiahou Dun: "The princess of Wu... Impressive."
  Xiahou Yuan: "And that woman with a bow... She knows how to shoot, I can tell
  you that much."
  
  Approach Xiahou Dun and Xiahou Yuan once they're reappeared:
  Xiahou Dun: "You think you can overcome us?!"
  
  Defeat Xiahou Yuan for the second time:
  Xiahou Dun: "You have defeated my flesh and blood... But while my strength
  remains, you shall not be victorious!"
  
  Defeat Xiahou Dun for the second time:
  Xiahou Dun: "You... You have your father's strength, I admit it..."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your own lord?!"
  Xiahou Dun: "I will cut down any imposter who dares to use my master's name!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Once Xiahou Dun advances to the castle walls:
  Xiahou Dun: "Enemy officers on the ramparts... We must excercise due caution
  or our main camp will be in danger. It's up to me to put a stop to them."
  
  Once you have seized the enemy bases atop the castle walls:
  Xiahou Dun: "The enemy advance has ceased. Now is our chance to attack!"
  
  If Xiahou Dun is defeated:
  Xiahou Dun: "Cao Pi, this is the end of a line."
  
  Approach Da Ji:
  Xiahou Dun: "Da Ji, you are no friend to Wei. I will never trust you."
  Da Ji: "Since I don't care what you think, that works out fine."
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Xiahou Dun: "Hmm... a bit philosophical for such a chit of a girl, aren't
  you?"
  
  Approach Xiahou Yuan after preventing enemy reinforcements from arriving:
  Xiahou Yuan: "Cao Pi seems to know what he's doing. He's a smart lad."
  Xiahou Dun: "If he is to succeed the great Lord Cao Cao, then he will
  need every bit of that cunning."
  
  Approach Gan Ning before he talks to Cao Pi:
  Gan Ning: "Get a look of this chest! You want past, you gotta go through it!
  Ding, ding! Round one!"
  Xiahou Dun: "Hot-head! This is a real battle, not some back-street brawl!"
  
  Approach Nagamasa Azai as Xiahou Dun without having Cao Pi in your team:
  Nagamasa: "My lance will take that challenge!"
  Xiahou Dun: "Hmm... you might be of use after all..."
  Nagamasa: "And your might is beyond my wildest imaginings."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Approach Kotaro Fuma without having Cao Pi in your team:
  Kotaro: "You shall be a test in auguring Cao Pi's future!"
  Xiahou Dun: "You fiend! Why do you meddle in this battle for your sport!?"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Cao Cao as Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "My lord... you are here at last."
  Cao Cao: "I apogolize for my tardiness..."
  
  Approach Dian Wei as Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "Dian Wei, you have performed a great service in keeping our
  lord safe."
  Dian Wei: "It is my calling, and my destiny. I know no other way to live!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Xiahou Dun: "Hmm... That man could hold the key to this battle..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Xiahou Dun:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Xiahou Dun: "Come on, mister so-called Dragon. I'll show you're nothing more
  than a pathetic worm!"
  Masamune: "I bet you'll just wear that eyepatch to get the girls!"
  
  Approach Da Ji as Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "I should have cut you down when I had the chance."
  Da Ji: "Ooh, I'm shaking..."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Xiahou Dun: "Damn, this could take a while..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Xiahou Dun: "I see now why Lu Bu toed the line..."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Succeed in the sneak attack and destroying the castle gates:
  Xiahou Dun: "You have proven your greatness once again, my lord! Onward, to
  the castle!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>> [YA]
  
  Once Xiahou Dun arrives:
  Xiahou Dun: "Guan Yu! Put some back into it! You don't want to let me down!"
  
  Form an alliance with Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "With you on my side, my blade feels sharper still."
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>> [YA]
  
  Once Xiahou Dun arrives:
  Xiahou Dun: "I come here in a search of my lord, and this is what I find?
  Hmm... That is the banner of that pretender, Nobunaga!"
  
  Form an alliance with Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "I will put my shoulder to the wheel! Let us brush the enemy
  aside!"
  
  Take distance from Xiahou Dun after you've met him with Nobunaga Oda:
  Xiahou Dun: "Nobunaga... There is something familiar about you. Something that
  I can respect. And yet you are not fit to take the place of my Lord Cao Cao."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>> [E]
  
  Once Xiahou Dun arrives:
  Xiahou Dun: "Nobunaga... There is no place for you in my lord's kingdom! My
  duty is to ensure your elimination."
  
  Approach Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "Sooner or later, Nobunaga will get in my lord's way. If you stop
  me in my duty, then you will fall too."
  
  ---------------------------
  3i. Xiahou Yuan [XIY]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>> [E]
  
  Once Xiahou Yuan appears:
  Xiahou Yuan: "All right, people, are you ready to have some
  real fun... Hang on! Isn't that Cao Pi?"
  
  Defeat Xiahou Yuan before he approaches Cao Pi:
  Xiahou Yuan: "Damn! I really wanted to sock Cao Pi right in the face for
  one time..."
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>> [E]
  
  At the beginning:
  Xiahou Yuan: "Even the great warriors of the Wu have sided with the devil.
  Huh? I've never seen that woman before though."
  
  Defeat enemy engineers before the bridge is ready:
  Xiahou Yuan: "Looks like that plan didn't work after all. Well, sometimes you
  just gotta have faith. Knock over the enemy main camp!"
  
  Approach Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "Time to see just how tough you really are!"
  
  Approach Xiahou Yuan and Dun after they reappear with Cao Cao in your team:
  Xiahou Yuan: "My lord!... But weren't you supposed to be...?"
  Xiahou Dun: "Don't fall for their tricks, Yuan! It must be an imposter!"
  
  Defeat Xiahou Dun for the second time:
  Xiahou Yuan: "Don't worry brother, I'll cover for you!"
  
  Defeat Xiahou Yuan for the second time:
  Xiahou Yuan: "...Of all the twisted psychopaths to lose to...!"
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd like to play with me!"
  Xiahou Yuan: "Sure. Pass it to me... You clown!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your own lord?!"
  Xiahou Yuan: "It's good to see your face again, my lord... Even if you are
  fake!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Once Xiahou Dun moves to ramparts:
  Xiahou Yuan: "I can't let Dun have all the fun. Gimme my fair share!"
  
  Approach Da Ji:
  Xiahou Yuan: "I dunno... You look like you're up to something to me."
  Da Ji: "I am shocked that you could say such a thing!"
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Xiahou Yuan: "It's not all that bad, is it?... You've got to find the fun in
  every situation, girl!"
  
  Approach Gan Ning before he talks to Cao Pi:
  Gan Ning: "Get a look of this chest! You want past, you gotta go through it!
  Ding, ding! Round one!"
  Xiahou Yuan: "Sounds like a good idea. Let's get it started!"
  
  Approach Nagamasa Azai as Xiahou Yuan without having Cao Pi in your team:
  Xiahou Yuan: "You think your wife will haul me over the coals if I damage that
  pretty face of yours?"
  Nagamasa: "Don't patronize me!"
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Xiahou Yuan: "Woah! Nice look. Who does the hair?"
  
  Once Xiahou Yuan approaches one of the roused enemy officers:
  Xiahou Yuan: "There's some sort of strange magic behind this... We could be in
  real trouble."
  Cao Pi: "Magic is easy, once you know how the trick is done."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Cao Cao as Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "M-my lord! So you're not dead?"
  Cao Cao: "My ambition will not be so easily thwarted."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao
  in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Xiahou Yuan: "Pals? What, you guys just love each other's company?"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Xiahou Yuan: "Woah! You're even weirder looking than I heard. I only hope
  you're strong enough to give me a decent fight."
  
  ---------------------------
  3j. Pang Tong [PAT]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>>> [E]
  
  At the beginning:
  Pang Tong: "Looks like Orochi's minions are on the move. Xiahou Dun, cover the
  east, and Yuan, the west. I've got some tricky tactical tasks to arrange
  for..."
  
  Defeat Xiahou Dun or Xiahou Yuan:
  Pang Tong: "Letting your enemies go? You're just full of surprises, aren't
  you?"
  
  Defeat both Xiahou Dun and Xiahou Yuan:
  Pang Tong: "Released them again, have you? I think I know what you're up
  to..."
  
  Once enemy engineers appear:
  Pang Tong: "Okay, we're good to go! Engineers, build me a bridge! Then we'll
  go about making a mess of the enemy main camp."
  
  Once enemy engineers reach their target:
  Pang Tong: "Engineers are in the place. Let the building commence!"
  
  Defeat enemy engineers before the bridge is ready:
  Pang Tong: "Oops. So much for best laid plans."
  
  If enemy engineers complete the bridge:
  Pang Tong: "Alright everybody, let's hit 'em all at once now!"
  
  Once Pang Tong starts his retreat to the Stone Sentinel Maze:
  Pang Tong: "Hmm. Now I've got to regain my footing and all... Well, this is as
  a good place as any to have a nice "stop and think"."
  
  Follow Pang Tong to the Stone Sentinel Maze:
  Pang Tong: "Time to roll out the ambush!"
  
  Approach Pang Tong once he has retreated to the Stone Sentinel Maze:
  Pang Tong: "I'll resist you as best I can."
  
  Approach Pang Tong before enemy engineers have finished building a bridge:
  Pang Tong: "You won't take me down till I've seen this plot through!"
  
  Approach Pang Tong:
  Pang Tong: "You're on! Just... give me a moment to get ready."
  
  Defeat Pang Tong:
  Pang Tong: "If anyone can stand against Orochi, Master Cao Pi may be it."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>>
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, now you look like you'd want to play with me!"
  Pang Tong: "Stay on your toes, everyone. This guy here gives me the creeps."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Defeat two of Da Ji's phantom officers:
  Pang Tong: "She looks none too comfortable when her phantoms are extinguished,
  does she?"
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Pang Tong: "Wait a second... Isn't that Cao Cao? What's he doing here? Hmm,
  how very odd..."
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Pang Tong: "I think the two of them make a lovely couple, wouldn't you say?"
  Mitsunari: "You wouldn't find more a devious couple, I know that much."
  Pang Tong: "Imagine if they had a child... He'd be... well, he'd be a lot like
  you, I'll bet."
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Nagamasa Azai as Pang Tong without having Cao Pi in your team:
  Pang Tong: "You're the fella they say has an unbending will. Is that right?"
  Nagamasa: "Devious plans only serve to confuse. I prefer the honest path!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Pang Tong: "And now I've been given the chance to test my skills against
  yours. Am I lucky or what?"
  Zhuge Liang: "You fight for Wei now? This is indeed a strange world now..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Pang Tong:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Pang Tong: "You've got a lot of spunk, kid, I like that."
  Masamune: "Yeah, 'cause I really care what you think!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Pang Tong: "I warn you, big fella. I'm more resilient than I look."
  
  ---------------------------
  3k. Yoshimoto Imagawa [YOI]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Fools! Do you not see that you follow a demon!? You shall be
  judged!"
  Yoshimoto: "I do not understand what you have to be so angry about."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>> [E]
  
  Once Yoshimoto Imagawa appears:
  Yoshimoto: "Ha ha ha! Lighten up, man! It's time for us to play a game!"
  
  Yoshimoto: "Master Shingen and Kenshin did some wonderful work here. But now
  it's my turn to take over. Banzai!"
  
  Reduce Yoshimoto Imagawa's life bar to half:
  Yoshimoto: "Ah, so I see you can handle the basics just fine.
  
  If Yoshimoto Imagawa joins you at the end of the stage:
  Yoshimoto: "But let's see how you fare against some of my advanced tactics."
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Lu Bu without having Zhang Liao or Mitsunari Ishida in your team:
  Lu Bu: "You have deceived Diao Chan! I will show no mercy!"
  Yoshimoto: "I perform merely as the lady herself desires!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Yoshimoto: "Oh, hello, Mr. Lu Bu. Would you like to test yourself on my
  superior skills?"
  Lu Bu: "I'll kick you all the way back where you came from, you freak!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Yoshimoto: "If I win, you have to play kemari with me, okay?"
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>>
  
  Approach Yuan Shao:
  Yuan Shao: "I am a true noble! Do you really think that a few ghosts will
  frighten me?! Show them the courage of Yuan family, and send their spirits
  hence!"
  Yoshimoto: "Huh? What would make you ever think I'm dead?"
  Yuan Shao: "O, pitious soul. It is not even aware that it has died!"
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>> [YA]
  
  Once Yoshimoto Imagawa appears:
  Yoshimoto: "Phew, it's hot in here. I should head out for a breath of fresh
  air!"
  
  Approach Yohimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Wouldn't it be wonderful if someone nice came along and save me?"
  
  If Yoshimoto Imagawa manages to escape:
  Yoshimoto: "You've done good work, squire. You deserve a reward."
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>> [YA]
  
  If Yoshimoto Imagawa arrives as allied reinforcement:
  Yoshimoto: "What a wonderful day to play outside! Do let me join in the fun!"
  
  Form an alliance with Yoshimoto Imagawa:
  Yoshimoto: "Oh, do you want to play Kemari with me?"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "You shall be judged for your sins!"
  Yoshmoto: "Oh, do you mean magic tricks? Please, do put a show!"
  
  ---------------------------
  3l. Huang Gai [HUA]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [E] 
  
  Once Huang Gai appears:
  Huang Gai: "I will not take this lying down!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Huang Gai: "Somewhere in this castle, my lord is being held captive. But he'll
  be freed just as soon as I find that infernal fox-woman!"
  
  Once Sun Jian ambushes Huang Gai:
  Sun Jian: "Now! Move out!"
  Huang Gai: "An ambush! But no, it's you...!"
  
  Sun Jian: "Da Ji is on our side! Strike Cao Pi!"
  Huang Gai: "M-my lord...?!"
  
  Form an alliance with Huang Gai:
  Huang Gai: "If you're fightning that woman, I'd be more than glad to help!"
  
  Let Huang Gai approach Da Ji:
  Huang Gai: "Where have you hidden him?!"
  Da Ji: "Hmm... It's so hard to remember all these insignificant details..."
  Huang Gai: "Maybe a good smack on the head will jog your memory!"
  
  If Huang Gai is defeated:
  Huang Gai: "I have failed you, my lord... Failed miserably..."
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Oichi without having Cao Pi in your team:
  Oichi: "There is no point in lamenting our fate..."
  Huang Gai: "Don't be such a sap, girl! You make your own faith!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao
  in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Huang Gai: "Not a problem. I love wiping the floor with young louts like you!"
  Keiji: "Hey, you look like a tough guy. Wanna match blades with me?"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Huang Gai: "I could use a snakeskin rug for my home when I retire."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Yoshihiro Shimazu:
  Yoshihiro: "You interested in a real fight?"
  Huang Gai: "Shouldn't you be resting those tired bones somewhere else?!"
  
  ---------------------------
  3m. Diao Chan [DIA]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>> [YA]
  
  Approach the second gate:
  Diao Chan: "The Resistance? They are coming to save me? I must not yield.
  All hope is not lost yet!"
  
  Form an alliance with Diao Chan:
  Diao Chan: "Thank you! I owe you my life!"
  
  Let Diao Chan approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Why, Diao Chan? Why do you betray me?"
  Diao Chan: "Ever since that monster arrived, you have changed, Lu Bu! I will
  dedicate myself to conquering Orochi... It is the only way I can get the
  real you back!"
  
  Clear the stage:
  Diao Chan: "Only by defeating Orochi will Lu Bu see the error of his ways...
  Please, allow me to join your Resistance!"
  Lu Bu: "Very well... You are nothing to me now, Diao Chan! If you truly intend
  to fight Orochi, then we will meet again... And rest assured, I will
  show no mercy!"
  
  If Diao Chan is defeated:
  Diao Chan: "Lu Bu... Why won't you open your eyes...?"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Diao Chan: "Please, my love, stop this madness. Come with me, and you and I
  will go far away from all this..."
  Lu Bu: "Silence! I will go nowhere until I have surpassed Orochi!"
  Diao Chan: "Surpassing Orochi will bring you no joy... Why can you not
  see this?!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strenght
  of mankind."
  Diao Chan: "Your empty world of turmoil is at the end. I will see to that!"
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Diao Chan: "My love! Please... please don't do this!"
  Lu Bu: "You bore me with your incessant harping. Orochi is the way of the
  future!"
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "No man ruins my dreams and gets away with it!"
  Diao Chan: "You never change, do you? I should have killed you when I had the
  chance!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>> [E]
  
  Approach Diao Chan:
  Diao Chan: "It seems violence cannot be avoided... Very well!"
  
  ---------------------------
  3n. Nagamasa Azai [NAG]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>> [E]
  
  At the beginning:
  Nagamasa: "Oichi, you must keep that safe until reinforcements arrive. Our
  main force will march upon the enemy camp."
  
  Prevent all enemy reinforcements units from arriving:
  Nagamasa: "The reinforcements will not make it with the enemy in control...
  Solidify the western defences! Prepare for an enemy attack!"
  
  If you advance from the east:
  Nagamasa: "We are exposed to the east... Transfer forces east, and prepare for
  an enemy onslaught!"
  
  Seize the ramparts before all enemy reinforcement units have arrived:
  Nagamasa: "The ramparts have been lost... We must hold out until aid arrives!"
  
  If all enemy reinforcement units arrive:
  Nagamasa: "Reinforcements! At last! All forces, seize the enemy camp!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "You don't want a part of my paradise? Then it's the inferno for
  you!"
  Nagamasa: "Your depraved desires will be shattered by my lance!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>>
  
  At the beginning:
  Nagamasa: "It appears we are not the only ones fightning the Orochi Army..."
  Oichi: "The battle is raging to the south as well. Who are they fightning
  there?"
  Nagamasa: "Any enemy of Orochi is a friend of mine. We must help!"
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Nagamasa: "That is the legendary Lord Tadakatsu!"
  
  Approach Masamune Date:
  Masamune: "You idiots! Why do you resist?! Don't you realize Orochi is the
  only who can bring a true piece to this land!?"
  Nagamasa: "I cannot follow one who persecutes the weak and defenseless!"
  Masamune: "With out support, they will be safe and happy as well."
  Nagamasa: "I cannot trust such an empty promise!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Da Ji as Nagamasa Azai:
  Nagamasa: "Brace yourself, demon!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Nagamasa: "I never turn my back on what my faith demands!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Nagamasa: "Oichi, my love, I do this for you!"
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Succeed in the sneak attack and destroying the castle gates:
  Nagamasa: "This battle is ours for the taking now!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Play as Nagamasa Azai every time a scout gives a report on Nagashino:
  1st report: The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Nagamasa: "If only I could be in two places at once..."
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Nagamasa: "Only the Dragon and Tiger could do as much!"
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Nagamasa: "Under such pressure, what they have done is remarkable...
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Nagamasa: "We must claim victory, or their struggle will have been in vain!"
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Nagamasa: "The apparitions have disappeared! My lance will be distracted
  no longer!"
  
  Once Coalition Army launches full assault:
  Nagamasa: "My lance of faith will win the day!"
  
  ---------------------------
  3o. Oichi [OIC]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>> [E]
  
  At the beginning:
  Oichi: "I must keep this base safe... For my lord!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Dian Wei as Oichi:
  Oichi: "I am Oichi, and I am delighted to make your acquaintance."
  Dian Wei: "Er, yes, and er, I am acquainted to make your delightance too!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Da Ji as Oichi:
  Oichi: "For my lord, I will end your tyranny here!"
  Da Ji: "Oh, you're one of those women. I don't like those."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Oichi: "If death is my faith, then I will accept it."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Oichi: "Your reign of terror is fated to end!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Jiang Wei as Oichi:
  Oichi: "I have the misfortune to serve Orochi, but there is no point in
  lamenting it."
  Jiang Wei: "Why do you just accept it so meekly?!"
  
  ---------------------------
  3p. Gan Ning [GAN]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>> [E]
  
  Once Gan Ning charges:
  Gan Ning: "I'm gonna even this battle up, and take their main camp!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao
  in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Gan Ning: "I get you, I really do... But he's a snake, man! How could you do
  that?"
  Keiji: "I have my reasons. Now I hope you're ready for a pummeling!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Gan Ning: "No holds barred, right? Excellent!
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Ranmaru Mori as Gan Ning:
  Gan Ning: "You look like you could actually handle yourself in a fight.
  I like that!"
  Ranmaru: "This is war! I am not some brawling thug!"
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>> [E]
  
  If Gan Ning attacks the allied main camp with ships:
  Gan Ning: "Ring the bells, boys! Gan Ning's arrived in town!"
  
  Defeat Gan Ning with Sun Ce in your team:
  Gan Ning: "That's why they call you Little Conqueror..."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Gan Ning: "I'm not listening to any woman! I'll do this my own way!"
  Ling Tong: "Give it up, Gan Ning. You're not gonna win any argument with her!"
  Sun Ce: "Looks like some of our boys are back for more... Out for revenge,
  no doubt!"
  
  If Gan Ning and Ling Tong are still alive once you approach the main ward:
  Gan Ning: "I'm not just gonna stand there sucking my thumb! I'm gonna
  even this battle up, and take their main camp!"
  Xing Cai: "Gan Ning, fall back! You'll only get yourself killed!"
  Gan Ning: "Woman, if you don't shut your mouth right now...! I'm doing this!"
  Ling Tong: "Don't worry... I got a feeling that it'll all turn out for the
  best. Give him a break this time, okay?"
  
  Defeat Gan Ning:
  Gan Ning: "It just ain't the same without the old crew..."
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Keiji Maeda after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Keiji: "It's gonna take more than this to beat me, pal."
  Gan Ning: "I dunno... What century is that hair from again?"
  
  ---------------------------
  3q. Zhen Ji [ZHE]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "Prove your worth to the Demon King."
  Zhen Ji: "I could play a little something for you, if you'd like."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>> [YA]
  
  After Kotaro Fuma has appeared:
  Zhen Ji: "There's something strange about their garrison... I smell a trap.
  Take care, my lord."
  
  Form an alliance with Zhen Ji:
  Zhen Ji: "I have no regrets. I will fight for you."
  
  Form an alliance with Zhen Ji when Cao Pi is in your team:
  Zhen Ji: "By your side, my darling, there is nothing to fear."
  
  Once fake Cao Pi appears:
  Zhen Ji: "My lord! What are you doing here?"
  Cao Pi: "I'm sorry, my dear, but I'm going to have to kill you..."
  Zhen Ji: "Wha-?! Aaargh!"
  
  If Zhen Ji is completely flummoxed:
  Zhen Ji: "My lord! Do you grow weary of me?"
  
  Defeat fake Cao Pi:
  Zhen Ji: "I... What did I...?"
  
  If Zhen Ji is defeated:
  Zhen Ji: "I wanted to stay close to my lord..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao
  in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Zhen Ji: "Listen closely. You're about to hear your own requiem."
  Keiji: "The artistic type, are you? That's my favorite kind of gal!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Zhen Ji: "I will gladly sacrifice my life for my lord!"
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>> [E]
  
  Once Zhen Ji appears:
  Zhen Ji: "Where are the fools who dared to try escape from Orochi?"
  
  Defeat Zhen Ji:
  Zhen Ji: "This is so annoying..."
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>> [E]
  
  Once Zhen Ji arrives:
  Zhen Ji: "I do not derive much please from persecuting the weak... But my
  husband needs my loyalty if he is to avoid persecution himself."
  
  If you have failed to protect the civilians when Zhen Ji arrives:
  Zhen Ji: "Unsavory though it is, I will do as I am told. For my lord, I will
  carry out these orders."
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>> [E]
  
  Lure the enemy vanguard in the castle:
  Zhen Ji: "Wait! There's something terribly wrong about all this!"
  Keiji: "Sweet! This must be some kind of enemy trap!"
  Zhen Ji: "Don't tell me you're actually enjoying this!"
  
  Defeat Keiji Maeda, Cao Zhang or Hiroie Kikkawa at the beginning:
  Zhen Ji: "If you want in my good books, then help me out right now!"
  
  If Zhen Ji manages to escape:
  Cao Hong: "Our allies are in danger! They need our help!"
  Zhen Ji: "Good timing! I could use a few good men..."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  Approach No:
  No: "You've come all this way on your own, my dear?"
  Zhen Ji: "It is the duty of any loving wife to support her husband."
  No: "Yes, I'm sure that's the reason why you're here..."
  
  ---------------------------
  3r. Dian Wei [DIW]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "I'll have you on a bowl of rice!"
  Dian Wei: "Xu Zhu, it's me, your old friend! ...This isn't good..."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>> [YA]
  
  Once Cao Cao Army arrives:
  Dian Wei: "My lord! It looks like we made it just in time!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Dian Wei:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Dian Wei: "Arrogant brat! I'll shut you up!"
  Masamune: "You watch your mouth! I am the Lord of Oshu, and a greater man
  than you!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Dian Wei: "I am the Coming Evil! I will turn back for no man!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of He Fei Castle>>>
  
  Approach Cao Cao when he is danger of being defeated:
  Dian Wei: "No one is laying a finger on my lord, until I am cold in the
  ground!"
  
  If Cao Cao's life bar is reduced to half:
  Dian Wei: "There will be shown no mercy to any who dare to oppose my lord!"
  
  ---------------------------
  3s. Cao Cao [CAC]
  ---------------------------
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>> [YA]
  
  Once Cao Cao Army arrives:
  Cao Cao: "I have come to witness your conquest of this land, my son."
  
  Cao Cao: "Come, Dian Wei. Let us give my son a helping hand."
  Dian Wei: "Yes sir! I've been miserable after so long without a decent
  fight!"
  
  Form an alliance with Cao Cao
  Cao Cao: "Watch closely. You may learn something."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Once Cao Cao advances:
  Cao Cao: "Watching my own son reminds me of my own glory days... But I cannot
  just watch forever. I will have one last dance!"
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Cao Cao: "Ha, you look like an interesting invidual."
  Keiji: "And you sound like a guy who knows how to enjoy a fight!
  Pleased to meet ya!"
  
  Approach Da Ji as Cao Cao:
  Cao Cao: "I believe I must thank you for keeping an eye on my son."
  Da Ji: "How exactly did you raise that boy? He's very odd."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Come on, you insects! No one is getting to Orochi without going
  through me! If you value your life, leave now!"
  Cao Cao: "I should have known you would show up here."
  
  Once the gates of Koshi Castle open:
  Cao Cao: "Only one remains..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Cao Cao: "Any who try to deny my conquest must meet oblivion."
  
  If Cao Cao is defeated:
  Cao Cao: "My son... You must carry on where I have failed..."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>>
  
  At the beginning:
  Cao Cao: "I am not about to be defeated by one such as Da Ji. We will attack
  the castle on three fronts."
  
  Open the central outer gates:
  Cao Cao: "Excellent. Now take down the rest."
  
  After all gates have been opened:
  Major: "My lord! All gates around the enemy castle have been breached!"
  Cao Cao: "This battles hinges upon the success of this sneak attack.
  Engineers! Secure the western by-path for our ingress!"
  
  Cao Cao: "All forces! Gather in the center of the castle. Attract the enemy's
  attention. Use the battering ram to break down the castle gates."
  
  After the battering ram has advanced:
  Cao Cao: "Where are the engineers? Tell them to hurry!"
  
  If the first ram is destroyed:
  Cao Cao: "Use the back-up ram. Do not let this one be destroyed!"
  
  If the second ram is destroyed as well:
  Cao Cao: "It seems the defense is solid there... Very well. We shall find
  another route in."
  
  Once Keiji Maeda appears:
  Cao Cao: "I'm terribly sorry, but I anticipated this little obstruction."
  Keiji: "Ooh, now things are getting interesting! Pile on everybody! Let's have
  some crazy fun!"
  
  If engineers are defeated:
  Cao Cao: "The sneak attack has failed. This calls for a change of tack. Deploy
  the remaining troops!"
  
  Succeed in both of Cao Cao's plans and once Wei army advances:
  Cao Cao: "We must seize this opportunity! I will lead... Follow on!"
  
  Fail in one of Cao Cao's plans and once Wei army advances:
  Cao Cao: "Show Orochi the strength of our conviction!"
  
  Approach Sun Ce:
  Cao Cao: "To what I owe this unexpected honor?"
  Sun Ce: "I owe your son a debt of gratitude."
  Cao Cao: "What has been happening while I've been away...?"
  
  If Coalition Army is annihilated:
  Cao Cao: "My ambition will not be so easily thwarted!"
  
  If Cao Cao is defeated:
  Cao Cao: "My son... I will not witness your triumph..."
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>>
  
  Approach Cao Ren:
  Cao Cao: "What are you doing here?"
  Cao Ren: "My lord...! No, it's an apparition. I must not be fooled by
  such a simple trick!"
  
  Approach Cao Pi:
  Cao Cao: "I am disappointed in you, my son..."
  Cao Pi: "Father, what are you doing here...?"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Okuni as Cao Cao:
  Okuni: "This battlefield is full of handsome men... Let's see if this one can
  fight!"
  Cao Cao: "I think you'll be pleasantly surprised."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>> [YA]
  
  Once Cao Cao arrives:
  Cao Cao: "I have heard great things about this man. It is time to see if they
  are true."
  
  
  4. Wu characters [WUC]
  =================================
  
  
  ---------------------------
  4a. Sun Ce [SUN]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "My heart's not in this battle... But with the things the way they
  are, I've got no choice! First we'll set our sights on Mount Tian Dang,
  just ahead."
  
  Cheng Pu: "Leave defense of our main camp to me!"
  Sun Ce: "I'm counting on you, Cheng Pu!"
  
  Sun Quan: "Remember, brother, we are bound by our agreement with Orochi...
  If we defeat the Resistance, one hostage will be freed."
  Sun Ce: "Believe me, I won't forget."
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Sun Ce: "You and I are on the same boat, so we may as well get along."
  Ieyasu: "We must keep our emotions in check, though. We need think of those
  left behind at all times."
  Sun Ce: "Hey, why does everyone keep treating me like I'm a powder keg? I
  know that!"
  
  Capture Mt. Tian Dang:
  Sun Ce: "All right! The enemy's main camp is in plain view! Let's sweep on
  them and finish this thing!"
  
  Once ambush units appear:
  Sun Ce: "Looks like these guys are serious... Hold Mt. Tian Dang, at all
  costs!"
  
  Defeat the enemy ambush party:
  Sun Ce: "Now is our chance! Advance upon Mt. Ding Jun!"
  
  Approach Sun Quan after defeating 3 enemy officers:
  Sun Quan: You have done a commendable job in Father's absence...
  I know how hard it has been for you, but you have kept Wu together..."
  Sun Ce: "How about we just get this battle over and done with, huh?"
  
  Approach Jiang Wei as Sun Ce:
  Jiang Wei: "Sun Ce! You fight for Orochi? Why?! You shall pay for your
  actions!"
  Sun Ce: "I have no choice! If I want to save my people, I cannot afford
  to lose!"
  
  Defeat Jiang Wei:
  Jiang Wei: "Your strength is wasted on me... it should be directed against
  Orochi..."
  Sun Ce: "He has the lives of my father and my friends in his filty hands!
  If I only knew where they were being held, I wouldn't have to do this..."
  
  Approach Yue Ying as Sun Ce:
  Yue Ying: "I thought better of you... Fightning for evil is
  a capital offense!"
  Sun Ce: "Well, that's a real shame. Bring it on!"
  
  Approach Xu Huang:
  Sun Ce: "What do you think you're doing here!? I neither need nor want any
  help from Wei!"
  Xu Huang: "I merely do as my lord Orochi requires."
  Sun Ce: "Your lord...?"
  
  Defeat 5 enemy officers:
  Sun Ce: "Father, my friends... I will endure what I must to save you all!"
  
  Defeat 7 enemy officers:
  Sun Ce: "Now I'm getting into it!"
  
  Defeat 8 enemy officers:
  Sun Ce: Why is this happening? It doesn't make any sense... No! I can't think
  like that! I have to focus to enemy in front me, and nothing else!"
  
  Defeat 10 enemy officers:
  Sun Ce: "So, you like what you see?"
  Ma Chao: "You! You are naught but a dog, biting and barking at Orochi's call!"
  
  Defeat Ranmaru Mori before defeating Ma Chao:
  Sun Ce: "Press home the advantage!"
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "Since when were your loyalties for sale to any old reptile?
  Prepare to meet your maker and explain your actions there!"
  Sun Ce: "I make no excuses for my behaviour, and I am not yet ready to die!"
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "There's nothing else we can do. Retreat! Retreat!"
  
  If allied main camp falls:
  Sun Ce: "We're done for. The future is bleak..."
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "Lu Xun is to be my opponent. This should be an interesting test!"
  Da Ji: "Stop all that useless chatter, and get rid of him. Let's see how loyal
  you really are to Orochi."
  
  Once Da Ji leaves the battlefield:
  Sun Ce: "If I only knew where you were keeping my father... I'd crush you
  and the snake you rode in on."
  
  Once enemy engineers appear:
  Sun Ce: "Ho, smoke us out, would he? Not a bad idea my boy, but I won't go
  down that easily!"
  
  Approach Gan Ning:
  Sun Ce: "Go easy on me at your own peril, my boy!"
  Gan Ning: "Have you ever known me to go easy in a fight?"
  
  Approach Ling Tong:
  Ling Tong: "No lower gears for you, huh, Sun Ce?
  Sun Ce: "The same goes for you, as always."
  
  Approach Lu Xun after his fire attack:
  Lu Xun: "How did you like my little fire trap?"
  Sun Ce: "Very impressive! Just what I would have done!"
  
  If Lu Xun's fire attack is succesful:
  Sun Ce: "Ooh, now that could be a problem..."
  
  Clear the stage with Sun Ce in your team:
  Sun Ce: "And I think that's the lot! It's been fun lads, even if we were at
  the opposing sides."
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "I miss the days when we fought together... Those were happier
  times..."
  
  If the allied main camp falls:
  Sun Ce: "I hate to admit it, but they've got me this time. At least I know
  the future of Wu is in good hands."
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "Hey, Zhou Yu! Our storehouses have been seized!"
  Zhou Yu: "We must reclaim them at once, or morale will begin to drop."
  
  Reclaim one storehouse:
  Sun Ce: "Good! Take the rations to castle!"
  
  Once the 3rd supply unit reaches the castle:
  Sun Ce: "That's better! An army always fights better on full stomach! Now
  let's teach those thieves a lesson!"
  
  Approach Kotaro Fuma as Sun Ce:
  Kotaro: "Such panic for a little bit of food... Pathetic..."
  Sun Ce: "An army marches on its stomach, you know!"
  
  Approach Xiao Qiao as Sun Ce:
  Xiao Qiao: "Oh, Sun Ce! I really didn't want to see you here!"
  Sun Ce: "Me neither... Do you have a message for Zhou Yu?"
  Xiao Qiao: "Tell him I miss him, but I'm being strong!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Gan Ning as Sun Ce:
  Gan Ning: "Ring the bell! It's punchin' time!"
  Sun Ce: "You still haven't had enough, huh?"
  Gan Ning: "What? You thought I'd go crying to mommy?"
  
  Approach Yoshihiro Shimazu:
  Yoshihiro: "You interested in for a real fight?"
  Sun Ce: "All right, old man, are you ready to have some fun?"
  
  Approach Ling Tong as Sun Ce:
  Ling Tong: "Time to go one-on-one!"
  Sun Ce: "It's a hard life, huh? Now you're fightning for Shu?"
  Ling Tong: "I know. And if I don't win here, I'm gonna get one of a hell
  lecture."
  
  If Sakon Shima's plan is succesful:
  Sun Ce: "He's knocked the whole wall down! All right! In you go men, and
  seize the main ward!"
  
  Sun Ce: "Where did you learn how to smash down castle walls?"
  Sakon: "When you get around like I do, you'll pick up a thing or two. Speaking
  of which, I've picked up some information about your father."
  
  If allied main camp falls:
  Sun Ce: "Uh-oh, I completely lost the sight of the big picture..."
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "They wouldn't be called the Resistance if they didn't' resist, I
  guess..."
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Open the gate to eastern passage:
  Sun Ce: "So the main keep is just ahead..."
  
  Enter Osaka Castle:
  Sun Ce: "All right, let's get our men back!"
  
  Rescue Sun Jian:
  Sun Ce: "Father! I've finally found you!"
  Sun Jian: "My son! I'm sorry to cause you such trouble."
  
  Defeat the ambush party in the castle's courtyard:
  Sun Ce: "That takes care of that! Let's go!"
  
  Rescue Kani Saizo:
  Kani: "Thank you so much!"
  Sun Ce: "Let's get outta here then!"
  Kani: "And let us cut down any who stand in our path!"
  
  If you approach the main gate with Sakon Shima after rescuing Sun Jian from
  Osaka Castle:
  Sun Ce: "It's no good! It won't open!"
  Sakon: "We'll have to head west then. Better take out all the enemy troops
  first, though. We wouldn't want to have them come back for us later." 
  
  If you approach the main gate with Sun Jian after rescuing him from
  Osaka Castle:
  Sun Ce: "It's no good! It won't open!"
  Sun Jian: "There's another gate to the west. We'll head that way. But we
  can't just let the enemy keep pouring in like this... So let's thin out their
  numbers a bit first!"
  
  Defeat certain number of enemy officers in front of the main keep:
  Sun Ce: "Too easy!"
  
  Sun Ce: "They're not giving up without a fight..."
  
  Sun Ce: "I'm gonna run right through them!"
  
  Once Niu Jin's defense forces appear:
  Niu Jin: "So... you've made it this far."
  Sun Ce: "This isn't good..."
  
  Approach Pang De:
  Pang De: "My halberds will not allow your entry!"
  Sun Ce: "You really know how to show up when you're least wanted, don't you?"
  
  Once the gates of outer ward open:
  Sun Ce: "Hey, the outer ward gates have opened!"
  
  Reach to the escape point with Ranmaru Mori:
  Ranmaru: "At last, we are safe..."
  Sun Ce: "If it only were that simple..."
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "We have to come up with a plan or we'll be cannon-fodder!"
  Zhou Yu: "Yes, my lord, but if we can overcome the troops stationed there,
  then the cannons will be ours."
  Sun Ce: "All right! First priority, take down the cannoneers!"
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "This is not certainly the way we planned this..."
  Sun Ce: "I've chosen my path, and they've chosen theirs. That's just the way
  it is. Even though in the end, we're all aiming for the same goal."
  
  Approach Ina:
  Sun Ce: "Please, tell me how my sister's doing?"
  Ina: "She cannot understand why you would leave your father to die."
  Sun Ce: "I thought as much. If only I could tell her that's not it at all..."
  Ina: "No excuses! I have heard them all! When you and I cross weapons...
  I will know if you really are a traitor or not!"
  
  Approach Ina again after she reappears:
  Ina: "I must test you again before I can believe you!"
  Sun Ce: "Whatever you have to do. Just know that I'll do what's necessary
  as well."
  
  Defeat Da Qiao as Sun Ce after Sun Quan has appeared:
  Sun Ce: "Please forgive me... But I have a favor to ask of you. Please stand
  by my brother. He's all on his own, and he needs someone."
  Da Qiao: "...If that is what you desire, my darling..."
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "You're the better man, you've proved it... I know I'm leaving Wu in
  safe hands..."
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "Listen, fat man! You lay so much as a finger on my wife, I'll see you
  strung up, y'hear? Wait for me, my love! I'm coming to save you!"
  
  Rescue Da Qiao with Sun Ce in your team:
  Da Qiao: "Darling! You made it! I-I..."
  Sun Ce: "I'm so sorry! I promise I'll never leave you again!"
  Da Qiao: "And I am never letting you out of my sight!"
  
  After Coalition Army has succesfully rescued Da Qiao:
  Sun Ce: "Now that we're back together, there's only one thing left to do.
  Teach that philandering fat man a lesson!"
  
  Once reinforcements for the Da Qiao Army arrive:
  Zhou Fang: "Please forgive my tardiness, my lady. I am here to help."
  Sun Ce: "Great! I'll need all the help I can get to string that enormours
  carcass up!"
  
  Succeed in defending the main camp:
  Sun Ce: "Our camp is safe. We need to focus on catching Dong Zhuo!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "No man ruins my dreams and gets away with it!"
  Sun Ce: "Your dreams disgust me! And now, you're gonna pay for even trying to
  lay a finger on my wife!"
  
  If Da Qiao joins you at the end of the stage:
  Da Qiao: "And... you're going to stay with me this time... right?"
  Sun Ce: "Of course! I should have never let you go in a first place!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  At the beginning;
  Sun Ce: "I will stand my ground. Fight me as long as you must, brother."
  Sun Quan: "You don't have to tell me what to do anymore, brother!"
  
  Sun Ce: "Ready to move in? Lu Meng, everything in place?"
  Lu Meng: "Preparations are ready, my lord."
  
  Approach Keiji Maeda after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Keiji: "It's gonna take more than this to beat me, pal."
  Sun Ce: "Ha! My brother has strange taste in allies!"
  Keiji: "Alright, then. Would you like me to beat you black, or blue?"
  
  Approach Zhen Ji after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Zhen Ji: "Such deviousness... I would be impressed if I wasn't so disgusted!"
  Sun Ce: "You're more fool for falling into it, I say."
  
  Approach Cao Ren:
  Cao Ren: "Can you really bring yourself to fight your brother like this?"
  Sun Ce: "Absolutely! My brother will kick me all over the battlefield unless
  I give it my all!"
  
  Approach Zhou Tai:
  Zhou Tai: "I shall defend my lord."
  Sun Ce: "You certainly are loyal, and for that I've always been grateful."
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "I shall pour my very soul into defeating you, brother!"
  Sun Ce: "I would expect nothing less from you."
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "I misjudged the situation..."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  At the beginning:
  Sun Ce: "We've got to find my father before Orochi's men capture him again!"
  Sun Shang Xiang: "But look! He's already surrounded!"
  Sun Ce: "Wait, Father! This time I'll promise I'll save you!"
  
  Cheng Pu: "The enemy defenses are robust. We need to distract them with a
  decoy. We will launch a decoy attack from the center."
  Jiang Qin: "And I will take the northern garrison!"
  Sun Ce: "...I would be nowhere without you, my faithful retainers. We'll head
  south, and rescue my father. Onward!"
  
  Rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Sun Ce: "Father! Quan! I can't believe it! Together at last!"
  
  Approach Zhang He if all decoy units were defeated before you rescued
  Sun Jian and Sun Quan:
  Sun Ce: "This is for locking up my friends!"
  
  Approach Da Ji:
  Sun Ce: "You! You're the one person I'll show no mercy!"
  
  If you try to head towards the center battlefield at the beginning:
  Sun Ce: "If we go in here, our men have acted as a decoy for nothing! We have
  to turn back, and rescue my father!"
  
  Clear the stage:
  Sun Ce: "Next time we meet will be your last day in this godforsaken place!"
  Sun Shang Xiang: "We've done it!"
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Tadakatsu: "I will teach you the true meaning of warrior hood."
  Sun Ce: "Hey! This is the kind of enemy that makes it worth being a
  warrior for!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Once the enemy cannons begin firing:
  Sun Ce: "What the hell are those things...?"
  Zhu Zhi: "We will take care of our main camp. You should deal with those
  cannons, my lord!"
  Sun Ce: "No problem! Now, how am I gonna do this...?"
  
  Rescue Sun Shang Xiang:
  Sun Ce: "You had me worried there for a while, sis!"
  Sun Shang Xiang: "Sorry about that. But don't worry, I'm fine now!"
  
  Approach Da Ji and injure her:
  Sun Ce: "Normally I hate goodbyes, but I'm looking forward to seeing you go!"
  Da Ji: "It makes no difference what happens to me. You'll never beat Orochi!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi?! Then you'll have to go through me!"
  Sun Ce: "Not a problem. I was planning on it anyway."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sun Ce: "I've got a lot of built-up tension, and I think it's time to let it
  all out!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>> [YA]
  
  Rescue Sun Ce:
  Sun Ce: "Thanks! I could use a helping hand!"
  
  After you have defeated enemy officers around Sun Ce:
  Sun Ce: "I'd team up with the devil himself if it meant I could see a panic in
  that smarmy face!"
  
  If you fail in the fire attack:
  Sun Ce: "When all else fails, you have to have faith in your own ability. All
  forces, advance!"
  
  If Sun Ce is on the verge of defeat:
  Sun Ce: "We could be in real trouble this time..."
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "Father... Forgive me..."
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>> [YA]
  
  After Sun Ce has arrived:
  Sun Ce: "I heard Orochi's officers were mostly made up of Wu and Wei... But
  there's an awful lot of Shu guys defending that castle."
  
  Defeat Mi Zhu:
  Sun Ce: "It's an unpleasant thing having to fight against your former
  allies, isn't it? And I know exactly what that feels like..."
  
  Defeat Zhang Fei:
  Sun Ce: "They've got Liu Bei captured and that's forcing his men to fight for
  them... But they'll never win a war with unwilling troops!"
  
  After the Edo Castle is set on fire:
  Sun Ce: "Luring us in and then burning us out... This smells like
  Zhuge Liang's work. I wonder... Was he behind pitting the officers of Shu
  against each other as well?"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>> [E]
  
  Once Sun Ce reaches to northwest corner:
  Cheng Pu: "My lord, make way to the garrison. Leave the rest to me."
  Sun Ce: "Thanks! Just make sure you stay alive!"
  
  Once Sun Ce reaches to northern garrison:
  Ranmaru: "My lord, please, leave this to me and escape."
  Sun Ce: "I am in your debt... I pray that we will live long enough
  for me to pay it!"
  
  Once Sun Ce leaves the northern garrison:
  Han Dang: "My lord, you must hurry to the dock!"
  Sun Ce: "It's good to see you all safe!"
  Han Dang: "Zhou Yu is also on his way!"
  Sun Ce: "Excellent! We're not beaten yet!"
  
  Once Sun Ce reaches the docks:
  Sun Ce: "Come on, Zhou Yu, we haven't got all day!"
  
  Once Zhou Yu arrives:
  Zhou Yu: "My lord! I am sorry I'm late!"
  Sun Ce: "Finally! Quick, men, hurry to the docks!"
  
  If Sun Ce manages to escape:
  Sun Ce: "Ready for launch! Everyone on board!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Sun Jian:
  Sun Jian: "How dare you turn your blade against your own father!"
  Sun Ce: "I would never turn my blade on my father. But you are not he!"
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>> [YA]
  
  Succeed in both of Cao Cao's plans and wait for Sun Ce to arrive:
  Sun Ce: "I'm ready to fight! Just show me who to clobber!"
  
  If Sun Ce arrives after Da Ji's engineers have appeared:
  Sun Ce: "Bad luck, Da Ji! Now that I'm here, your fire-raising days are done!"
  Cao Cao: "Support from Wu... This world gets more curious by the second.
  Let us join together, and destroy the enemy!"
  
  If Sun Ce is defeated:
  Sun Ce: "Looks like this is going nowhere! Time for me to split!"
  
  ---------------------------
  4b. Ieyasu Tokugawa [IEY]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Sun Ce:
  Sun Ce: "You and I are on the same boat, so we may as well get along."
  Ieyasu: "We must keep our emotions in check, though. We need think of those
  left behind at all times."
  Sun Ce: "Hey, why does everyone keep treating me like I'm a powder keg? I
  know that!"
  
  Capture Mt. Tian Dang without having Sun Ce in your team:
  Ieyasu: "Hmm... The enemy's main camp lies beneath us. We have waited long
  enough. Seize it!"
  
  Defeat 6 enemy officers without having Sun Ce or Hanzo Hattori in your team:
  Ieyasu: "I pledge to free you all, my friends. But for now, we must endure."
  
  Approach Jiang Wei as Ieyasu Tokugawa:
  Ieyasu: "I will show you what the men of Mikawa are made of!"
  Jiang Wei: "If they fight for Orochi, then they are made of treacherous
  stuff!"
  
  Approach Yue Ying as Ieyasu Tokugawa:
  Ieyasu: "I must endure, and deal only with what faces me."
  Yue Ying: "Then you will be cut down where you stand!"
  
  Approach Ranmaru Mori as Ieyasu Tokugawa:
  Ranmaru: "Lord Tokugawa... how could you fight for such a monster!?"
  Ieyasu: "I don't expect one so young to understand this old man's motives."
  
  Approach Ma Chao as Ieyasu Tokugawa:
  Ma Chao: "You'll fight for that demon too? Then you'll find my spear
  unforgiving!"
  Ieyasu: "Sometimes you have to do the devil's work in order to do right."
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>>
  
  Approach Ling Tong as Ieyasu Tokugawa:
  Ling Tong: "You don't seem the sort to be won over by a snake, so what's your
  story?"
  Ieyasu: "I have nothing to say to you."
  Ling Tong: "Whatever. Just take care of Sun Ce, okay?"
  
  Approach Gan Ning as Ieyasu Tokugawa:
  Gan Ning: "You're one lucky man to be fightning with Sun Ce."
  Ieyasu: "I would not have thought one fightning against him would think so,
  though."
  Gan Ning: "You got that right!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Gan Ning as Ieyasu Tokugawa:
  Gan Ning: "Ring the bell! It's punchin' time!"
  Ieyasu: "This is all to protect my allies. It is the heavy burden I must
  bear."
  Gan Ning: "Oh, come on! Let's lighten up a little, huh?"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Sun Jian: "Are you here to fight with us? Thank you for your help. You've
  saved our land of Wu!"
  Ieyasu: "The fight for a peaceful future is not over yet."
  
  Approach Pang De:
  Pang De: "My halberds will not allow your entry!"
  Ieyasu: "There will always be fools who fight for a losing cause."
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>>
  
  At the beginning:
  Ieyasu: "The fire spreads... I am too late... I must save all I can. Follow
  me, and I will guide you to safety!"
  
  Ieyasu: "The heat is sapping our strength... Stick together, and endure!"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Ieyasu: "Yoshimoto, we are under attack. Hurry, or you will be killed!"
  Yoshimoto: "Welcome, Master Ieyasu! It's been so long, won't you stay for a
  cup of tea?"
  Ieyasu: "Uh... I'd be delighted, but can we make it another time, do you
  think?"
  
  Approach Pang De:
  Pang De: "It is my duty to eliminate all dangerous elements!"
  Ieyasu: "Take a look around you, man. Tell me, who do you think is the
  dangerous element?"
  Pang De: "...I see your point."
  
  Approach Zhen Ji:
  Ieyasu: "That pretty face is wasted upon such a cruel woman."
  Zhen Ji: "I will be as cruel as I must if it helps my lord."
  Ieyasu: "Well... At least you seem to have some principles."
  
  If allied commander is defeated:
  Ieyasu: "I can hold out no longer... Withdraw!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina:
  Ieyasu: "Ina, what an unexpected surprise."
  Ina: "My lord! ...But I cannot betray my friend..."
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  At the beginning:
  Ieyasu: "Your wife needs you. I will take care of our main camp."
  
  Once Ieyasu Tokugawa prepares iron-clad defensive line:
  Ieyasu: "Hold tight, men! We can expect an attack at any moment."
  
  If Ieyasu succeeds in defending the allied main camp:
  Ieyasu: "Our main camp has been kept safe."
  Sun Ce: "Thanks. I owe you one, that's for sure!"
  
  If Ieyasu Tokugawa is defeated:
  Ieyasu: "Forgive me, Sun Ce... I could not endure..."
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Once Ieyasu Tokugawa arrives as allied reinforcements:
  Ieyasu: "You have endured bravely. With our help, now is the time to strike
  back."
  
  Once Ieyasu Tokugawa approaches an enemy officer:
  Ieyasu: "Let us show them all the pride of Mikawa."
  
  Approach Zhou Tai:
  Ieyasu: "I will rely on you once again, Zhou Tai."
  Zhou Tai: "Very well."
  Ieyasu: "A man of few words, but of action. You remind me of someone else."
  
  Approach Ina:
  Ina: "My lord, why does Keiji fight for Orochi?"
  Ieyasu: "He is strong, and perhaps he sees an outlet for that strength."
  Ina: "...My father is also strong..."
  Ieyasu: "Tadakatsu is a proud warrior. I am not concerned about him in a
  slightest."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Ieyasu: "I think you need to learn the virtues of patience and forbearence,
  my friend."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Ieyasu: "Put down your spear, Tadakatsu, it's me!"
  Tadakatsu: "Only a soulless demon would try to use my master's face to
  trick me!"
  
  Approach Tadakatsu Honda once he reappears as YA officer:
  Tadakatsu: "I have been foolish. Please forgive me."
  Ieyasu: "It's all right. I know that it was simply a reflection of your
  loyalty to me."
  Takadatsu: "I am not worthy of your words, my lord."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang is captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Ieyasu: "In the grand scheme of things, we are all just bugs. Some are just
  fatter and smellier than others."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Ieyasu: "This shall be a test of us both - who will endure until the end?"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  At the beginning:
  Ieyasu: "We need to claim a decisive victory here, and give ourselves some
  momentum. Sakon, we will be relying on your strategical acumen."
  Sakon: "Right. I think we might start off things with a spark. First, though,
  we need to secure the road by cleaning up the south."
  
  Approach Sakon Shima:
  Sakon: "I never thought the day would come when you would call on my
  services."
  Ieyasu: "The world moves in mysterious ways."
  Sakon: "That it does."
  
  Once Lu Xun arrives:
  Ieyasu: "Lu Xun! I have heard tales of his tactical genius. Hurry and
  rendezvous with Lu Xun. We need his assistance!"
  
  Clear the southern area of enemy officers:
  Ieyasu: "The south is in our hands."
  
  If Sakon Shima's fire attack is succesful:
  Ieyasu: "The flames burn even brighter. Sakon has come through for us."
  
  If Lu Xun's fire attack fails as well:
  Ieyasu: "We needed that plan to work..."
  
  Ieyasu: "...We're not beaten yet! Hold on, and wait for the moment to strike!"
  
  Once Ieyasu Tokugawa orders a full assault:
  Ieyasu: "Now is our chance. All forces, move in!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of Wu Territory>>>
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan:"So, you are prepared to discard your life to save Liu Bei...
  Be warned. For the future of Wu, I am prepared to take your life."
  Ieyasu: "I know the pain of having to bow before one such as Orochi."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Let Huang Gai fall into enemy ambush and approach him after defeating
  Sun Jian:
  Huang Gai: "My lord... Where are you my lord...?"
  Ieyasu: "Sun Jian is blessed with faithful retainers."
  Huang Gai: "Ieyasu, what should I do?"
  Ieyasu: "Above all, you must stay calm."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>> [E]
  
  Once Ieyasu Tokugawa arrives:
  Ieyasu: "It is against my nature to assist the pillage of tyrant like
  Orochi... But this a test, and I must endure for the greater good."
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Ieyasu: "You shall not pass this point."
  
  Defeat Ieyasu Tokugawa:
  Ieyasu: "Perhaps this is for the best..."
  
  ---------------------------
  4c. Hanzo Hattori [HAN]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Capture Mt. Tian Dang without having Sun Ce in your team:
  Hanzo: "A fine view... We must swoop down upon them."
  
  Defeat 6 enemy officers without having Sun Ce or Ieyasu Tokugawa in your team:
  Hanzo: "For my lord... For his people."
  
  Approach Jiang Wei as Hanzo Hattori:
  Hanzo: "Perish."
  Jiang Wei: "A vassal's role is also to right the wrongs of his lord!
  
  Approach Yue Ying as Hanzo Hattori:
  Hanzo: "A worthless opponent..."
  Yue Ying: "I think you'll find me worth a little more than you think."
  
  Approach Ranmaru Mori as Hanzo Hattori:
  Hanzo: "Perish."
  Ranmaru: "No matter who you serve, I will show no mercy!"
  
  Approach Ma Chao as Hanzo Hattori:
  Hanzo: "Perish."
  Ma Chao: "Never! It is you that will perish!"
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>>
  
  Approach Gan Ning as Hanzo Hattori: 
  Gan Ning: "Don't like talking much, huh? If you're really tough, you have
  to advertise, you know. I've gotta scram. You keep an eye on Sun Ce. He's a
  bit of a loose cannon, you know."
  Hanzo: "Understood."
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>>
  
  Once supply troops appear:
  Kotaro: "Let them starve..."
  Hanzo: "Desist." 
  Kotaro: "Ha... So Orochi is your master this time... You're always someone's
  mangy cur."
  
  Reclaim 2nd storehouse:
  Hanzo: "To the castle."
  
  Approach Kotaro Fuma as Hanzo Hattori:
  Kotaro: "Come, Hanzo, make this battle one to remember."
  Hanzo: "Evanesence awaits you."
  
  Approach Xiao Qiao as Hanzo Hattori:
  Xiao Qiao: "You look suspicious."
  Hanzo: "...Prattle."
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Sun Jian: "Are you here to fight with us? Thank you for your help. You've
  saved our land of Wu!"
  Hanzo: "I simply follow my orders."
  
  Approach Pang De:
  Pang De: "My halberds will not allow your entry!"
  Hanzo: "I will break through."
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>>
  
  Approach Kunoichi:
  Kunoichi: "Hey, if it isn't Mr. Miserable! How ya been, Hanzo?"
  Hanzo: "Assist me."
  Kunoichi: "Okay, but only if you admit that I'm the better ninja. Heh
  heh heh!"
  
  Approach Pang De:
  Hanzo: "Perish."
  Pang De: "An assasin! Well, you will not find your job an easy one!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Zhen Ji after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Zhen Ji: "Such deviousness... I would be impressed if I wasn't so disgusted!"
  Hanzo: "Fool."
  Zhen Ji: "You dare to call me that! You shall pay for your insolence!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Once Hanzo Hattori arrives as allied reinforcements:
  Hanzo: "Issue my orders."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Hanzo: "You misunderstand."
  Tadakatsu: "A phantom! You insult us all with your devious tricks!"
  
  Approach Tadakatsu Honda once he reappears as YA officer:
  Tadakatsu: "Hanzo, I have wronged you as well."
  Hanzo: "The shadow needs no apology."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Hanzo: "Return to darkness."
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Sakon Shima after his fire attack:
  Hanzo: "Exceptional."
  Sakon: "How about that? It speaks."
  Hanzo: "You wish me to remain silent."
  Sakon: "No, no. Thank you for your kind words - or at least word."
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>>
  
  Approach Zhou Tai:
  Zhou Tai: "You shall not touch my lord."
  Hanzo: "Then you will both perish."
  
  ---------------------------
  4d. Ranmaru Mori [RAN]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>> [E]
  
  Defeat Ranmaru Mori:
  Ranmaru: "My weakness has been exposed again..."
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>>
  
  Once enemy engineers appear:
  Ranmaru: "The sentries are not enough to hold them off! I will give them some
  extra manpower!"
  
  Ranmaru: "It almost seems as if he is enjoying this battle... Even though it
  should be tearing him apart inside..."
  
  Defeat a certain number of enemy officers:
  Ranmaru: "It is not only Sun Ce! All the men of Wu are enjoying
  themselves...! I do not understand..."
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Ranmaru: "Lord Mitsuhide, please, you must withdraw."
  Mitsuhide: "Ranmaru! You are with this man now?"
  Ranmaru: "Sun Ce is a good man. I have faith in him."
  Mitsuhide: "I trust no man until I have tested him against my blade!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Gan Ning as Ranmaru Mori:
  Ranmaru: "You have attacked your lord twice now. I am sure that he has sewered
  all ties with you."
  Gan Ning: "What the hell would you know about it?"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Ranmaru: "Come, my lord, we must hurry!"
  Sun Jian: "Are you here to fight with us? Thank you for your help. You've
  saved our land of Wu!"
  Ranmaru: "I have simply done my duty."
  
  Once enemies appear in the castle's main keep:
  Ranmaru: "It seems we have been spotted."
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "Let us put some color into this drab battlefield!"
  Ranmaru: "I am not like you! Do not presume to know me!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Zhen Ji after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Zhen Ji: "Such deviousness... I would be impressed if I wasn't so disgusted!"
  Ranmaru: "We have simply used our brains! That violates no code!"
  Zhen Ji: "Ah, the code of the warrior. How naive and young you are..."
  
  Approach Zhou Tai:
  Zhou Tai: "I shall defend my lord."
  Ranmaru: "Then why don't you stop this insanity!? I cannot understand this
  family!"
  
  Approach Sun Quan:
  Ranmaru: "Everyone says Sun brothers are bound by unbreakable bonds, but..."
  Sun Quan: "What would you know of it? Get out of my sight!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Approach Lu Meng:
  Lu Meng: "Ranmaru, do you know this Keiji?"
  Ranmaru: "Yes. He is a strange man; wild in battle, yet strangely tender and
  sensitive elsewhere."
  Lu Meng: "Uhh... Is there something I should know about you two?"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Enter Sima Yi's garrison and approach him after Sun Jian and Sun Quan have
  been rescued:
  Sima Yi: "To stand against Lady Da Ji is to do nothing more than to proclaim
  your own ignorance."
  Ranmaru: "You will never win as long as the Wu family remains unbroken!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang has been captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Ranmaru: "What kind of animal delights in tying up women like that?!"
  
  Approach Da Ji and injure her:
  Da Ji: "But you aren't even one of these people... How can you risk your life
  for them?"
  Ranmaru: "I have seen a ray of hope on the horizon of this battle... That is
  why I fight."
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi?! Then you'll have to go through me!"
  Ranmaru: "I am a man! I will back down from no challenge, no matter how
  great!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Ranmaru: "I am prepared to die to keep this hope alive!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>> [E]
  
  Defeat Ranmaru Mori:
  Ranmaru: "I have fulfilled... my duty..."
  
  ---------------------------
  4e. Zhou Yu [ZHO]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>>
  
  At the beginning:
  Zhou Yu: "Lu Xun is at the enemy ranks. He is sure to have a plan up in his
  sleeve. Advance with extreme caution."
  
  Once enemy engineers appear:
  Zhou Yu: "Lu Xun is trying for the impossible - a fire attack on our
  main camp? Sentries, move forward and stop those engineers at once!"
  
  Once ambush party appears:
  Zhou Yu: "A little ambush to get things started, huh? It wasn't too hard to
  guess that would be coming. Auxiliary unit, reinforce the frontlines."
  
  Once enemy engineers reappear:
  Zhou Yu: "So that's the man pulling all the strings... We must stop their
  fire attack! Capture him at once!"
  
  Once 2nd enemy wave advances:
  Zhou Yu: "What is Gan Ning planning? A sneak attack?!"
  
  If Gan Ning is about to depart:
  Zhou Yu: "Do not let that boat leave! Stop him!"
  
  If Gan Ning sets sail:
  Zhou Yu: "Where could he be heading...? Our main camp! Reinforce the defenses
  immediately!"
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>>
  
  Reclaim 3rd storehouse:
  Zhou Yu: "Quickly, carry the supplies into the castle!"
  
  Approach Kotaro Fuma as Zhou Yu:
  Zhou Yu: "My lord and friend is relying on me. I will excorcise you, demon!"
  Kotaro: "Friendship...? Oh, it will be worth my while destroying you."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  At the beginning:
  Zhou Yu: "Da Ji's getting impatient. We had better put down this insurrection
  swiftly."
  Sun Ce: "Absolutely! We have friends at stake, remember!"
  Zhou Yu: "Plus, we have plans to meet up with Sakon in the city below
  their castle."
  Sun Ce: "In that case, we'll round up those troublemaking city-dwellers
  first."
  
  Zhou Yu: "You know, my lord, most people would struggle to enjoy this
  situation as you are."
  
  Take the southern area:
  Messenger: "Enemy reinforcements are approaching from the north-west."
  Zhou Yu: "It looks like they're waiting for reinforcements before they strike.
  Seize the northeastern garrison! We must prevent their reinforcements
  from arriving!"
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye>>>
  
  At the beginning if Zhou Yu is in your team and Nobunaga Oda isn't:
  Zhou Yu: "Not the typical caged princess, are you? I think you'll enjoy the
  havoc that I can cause."
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Zhou Yu: "I am just sorry we took so long to rescue you, my lord."
  Sun Jian: "Zhou Yu, your support of my son is greatly appreciated!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Sun Ce:
  Zhou Yu: "This is not certainly the way we planned this..."
  Sun Ce: "I've chosen my path, and they've chosen theirs. That's just the way
  it is. Even though in the end, we're all aiming for the same goal."
  
  Approach Ina when she reappears:
  Zhou Yu: "You misunderstand. All we want to do, is-"
  Ina: "I do not want to hear it!"
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Zhou Yu: "My lady, please, you must reconsider. We are simply-"
  Sun Shang Xiang: "I don't want to hear your excuses! Fight me if you must!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Zhou Yu: "Thank you. Er, I think."
  Yoshimoto: "Did you hear that? They love me!"
  Zhou Yu: "Yees... I think I'd like to withdraw my thank you..."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Tadakatsu: "I will teach you the true meaning of warrior hood."
  Zhou Yu: "I see no evil in this man... Perhaps this is some trick."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang is captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Zhou Yu: "Underfoot? Oh, those are your feet? I thought they were some kind
  of tentacle..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Zhou Yu: "You shall regret with ever messing with the warriors of Wu!"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Sakon Shima after his fire attack:
  Zhou Yu: "You're quite the arsonist, I see. That ought to have taken care of
  them."
  Sakon: "There is no greater compliment than one coming from you."
  Zhou Yu: "Still, it was a lucky break that the wind blew from the southeast
  like that..."
  Sakon: "I had a feeling it might."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>> [YA]
  
  After the leadership of the army has been entrusted to Zhou Yu:
  Zhou Yu: "The enemy are vast in number. A frontal assault would be the
  height of idiocy. Therefore, we shall smoke the enemy out, and burn them to
  the ground. Advance, and claim the central square!"
  
  Zhou Yu: "Sweep the enemy clear of this area! I am sending Zhu Ran!"
  
  Once Zhu Ran starts making preparations for the fire attack:
  Zhou Yu: "Hold out until the fire attack is ready!"
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Zhou Yu: "An intruder! Eliminate him before our plan is found out!"
  
  Once the preparations for the fire attack are complete:
  Zhou Yu: "Now! Draw the enemy into the fire zone! Front line, retreat to a
  safe distance!"
  
  Once the enemy officers enter into the fire zone:
  Zhou Yu: "Now! Launch the flaming arrows!"
  
  Once the enemy tries to fall back:
  Zhou Yu: "Do not give them a chance to regroup!"
  
  If Zhou Yu is on the verge of defeat:
  Zhou Yu: "Has the race run its course...?"
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>> [E]
  
  Once Zhou Yu appears:
  Zhou Yu: "I have dedicated my life for the people of Wu... And now, I must
  fight to keep them alive!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "We don't need you! We're strong enough on our own. And we
  certainly don't need to join your army!"
  Zhou Yu: "You're adorable when you're sulking like that, my dear. Come, dance
  with me on the battlefield!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [YA]
  
  Once Zhou Yu arrives:
  Zhou Yu: "I am here to put my shoulder to the wheel!"
  
  If Bushmaster and Urutu have left the southeastern garrison when Zhou Yu
  arrives:
  Zhou Yu: "I think we'll start by taking that garrison."
  
  Once Zhou Yu's unit advances toward the cannon fortress:
  Zhou Yu: "The cannons are the base of the whole operation. Leave their
  dismantling to me!"
  
  ---------------------------
  4f. Taishi Ci [TAI]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>>
  
  Approach Kotaro Fuma as Taishi Ci:
  Taishi Ci: "Who are you? Do you belong to the Resistance?"
  Kotaro: "I am as the wind... I belong to no one."
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>>
  
  Approach Masamune Date:
  Taishi Ci: "What are you doing here, boy? You scavenging for a treasure
  or something?"
  Masamune: "Hmph! Don't apply your filthy motives to me!"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Taishi Ci: "My lord, you're alive!"
  Sun Jian: "Taishi Ci, it's so good to see you alive!"
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>>
  
  Approach Kunoichi:
  Taishi Ci: "Halt! Be you friend or foe?"
  Kunoichi: "Why, I'm just a drop-dead gorgeous wandering ninja. I'll be your
  friend, if you like."
  Taishi Ci: "...Er, that would be nice, yes..."
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Taishi Ci: "It's dangerous here! Get out, fast!"
  Yoshimoto: "Your help is much appreciated, friend. You are a credit to the
  lower class."
  Taishi Ci: "...I musn't hit him, I musn't hit him..."
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina when she reappears:
  Taishi Ci: "You understand nothing of our turmoil!"
  Ina: "I understand Shang Xiang's turmoil! Do you?"
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Sun Shang Xiang: "You must step aside!"
  Taishi Ci: "My job is to protect my lord. You step aside!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Taishi Ci: "You seems so calm. You must be truly courageous."
  Ieyasu: "In fact, I am a born coward. But as I know this, I make a point of
  never panicking."
  
  Approach Ina:
  Taishi Ci: "Ina, I'm going ahead. You support the rear!"
  Ina: "I shall do no such thing. I am not cowardly enough to hide behind my
  allies!"
  Taishi Ci: "Oh... Forgive my rudeness, please."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Tadakatsu: "I will teach you the true meaning of warrior hood."
  Taishi Ci: "Never have I faced such an opponent... But I will not lose!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi?! Then you'll have to go through me!"
  Taishi Ci: "Not a problem! I'll beat the life out of you!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Taishi Ci: "I bear the strength of Wu. I will not fail!"
  
  ---------------------------
  4g. Kotaro Fuma [KOT]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Kotaro: "Orochi... Are you a true lover of chaos, or do you wish to rule
  over all...? It's time to find out what lurks within that scaly exterior..."
  
  Defeat Kotaro Fuma before all supply units have reached the castle:
  Kotaro: "The forces of chaos are weak in you... I will not be a part of your
  conquest."
  
  Defeat Kotaro Fuma after all supply units have reached the castle:
  Kotaro: "Orochi... Your dogs of war have a nasty bite. I may enjoy fightning
  alongside them for a while."
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Risking your life for a single, stupid girl... How foolish."
  Kotaro: "I do nothing for this girl... I do it only to perpetuate chaos."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi!? Then you have to go through me!"
  Kotaro: "Ha... For all your bright valor, I am the eclipse that will swallow
  you whole."
  
  Approach Orochi:
  Kotaro: "Orochi... I am here to rip you asunder."
  Orochi: "Know your place, misfit."
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Kotaro: "Why do I fight for a thief like Goemon? Ha... Madness reigns..."
  
  Defeat Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Defeat... And all for a philandering fat man..."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Kotaor: So... What devious little plan are you hatching?"
  
  Once Kotaro Fuma boosts himself:
  Kotaro: "Take this. May the powers of pandemonium go with you..."
  
  Defeat Kotaro Fuma before he discovers the fire attack:
  Kotaro: "I've changed my mind. You may continue the bloodshed."
  
  If Kotaro Fuma is about to notice the fire attack:
  Kotaro: "Smells like gunpowder... Tch, tch, naughty, naughty..."
  
  If Kotaro Fuma discovers the fire attack:
  Kotaro: "Using the fire is not playing by the rules, is it...?"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma and Hanzo Hattori appear:
  Kotaro: "No one knows where I am coming from, or whom I serve... Hah...
  You are privileged Hanzo, to be fightning with me."
  Hanzo: "Perish."
  Kotaro: "Hah... Rip this world to pieces..."
  Hanzo: "Shadows of the shadow."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Kotaro: "Cao Pi turns, and chaos begets chaos... This should be
  interesting..."
  
  Once Kotaro Fuma uses his ninjutsu:
  Kotaro: "Take this. May the powers of pandemonium go with you..."
  Major: "Woahh! Strength building...!"
  
  Defeat all enemy sorcerers and the fake Cao Pi:
  Kotaro: "He has seen through my trick... This battle could get very
  interesting."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma arrives:
  Kotaro: "I shall bring torment and turmoil to this battle..."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Kotaro: "It is too soon for Orochi's chaos to end... I will enjoy this
  pandemonium a little longer yet."
  
  ---------------------------
  4h. Lu Meng [LUM]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Gan Ning as Lu Meng:
  Gan Ning: "Ring the bell! It's punchin' time!"
  Lu Meng: "You never learned how to keep your temper in check, did you?"
  Gan Ning: "That snake's got you fightning for him now, old man?"
  
  Approach Ling Tong as Lu Meng:
  Lu Meng: "Seems like you're getting along well with Gan Ning, hmm...?"
  Ling Tong: "Like I have a choice. Get a look at the rest of the guys at my
  side."
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>>
  
  At the beginning:
  Lu Meng: "You must be the lovely Lady No. I have come to rescue you."
  No: "That was getting a little boring. I need some... stimulation."
  Lu Meng: "... Well, I e-er, do what I can..."
  Taishi Ci: "Don't look at me like that! I'm a serious man!"
  
  Once enemy officers appears:
  Lu Meng: "Looks like we have been spotted. There's no way around it.
  We're going to have to fight."
  No: "I don't mind... Anything to get the blood flowing again."
  
  If enemy messenger escapes:
  Lu Meng: "Oops... I've got a feeling I'm going to pay for that..."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Lu Meng: "Oh, it's you. I don't have time for your delusional fantasies.
  Get out of my way!"
  Dong Zhuo: "You dare to speak to me like that?! Oh, you'll pay, you'll pay
  big!"
  
  Approach Masamune Date:
  Lu Meng: "So, it looks like the sweet and lovely Lady No has attracted another
  hopeful fly."
  Masamune: "Hmph! Don't apply your filthy motives to me!"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Rescue Sun Jian:
  Lu Meng: "My lord! You are safe!"
  Sun Jian: "Forgive me. I did not mean to worry you."
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>>
  
  Approach Kunoichi:
  Lu Meng: "Woah, who are you? Friend or foe?
  Kunoichi: "Why, I'm just a drop-dead gorgeous wandering ninja. I'll be your
  friend, if you like."
  Lu Meng: "Well, you've got attitude, and that could be handy. Help me save
  these peasants!"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Lu Meng: "Hey, this is hardly the time to play the games, you know!"
  Yoshimoto: "Oh, don't be a ridiculous! After all, life is but a game!"
  Lu Meng: "Hmm, I suppose I should be compassionate. He's clearly playing
  without a full deck."
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Lu Meng: Do you really think your brother would abandon you?! Come on!"
  Sun Shang Xiang: "I... I... I don't know! But I cannot forgive his
  selfishness!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  At the beginning:
  Lu Meng: "Remember the plan, men. We're luring the enemy inside the castle."
  
  Lure the enemy vanguard inside the castle:
  Lu Meng: "The plan has worked! Time to spring the trap!"
  
  Approach Keiji Maeda after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Keiji: "It's gonna take more than this to beat me, pal."
  Lu Meng: "You say that because you're an animal, and I'm a thinking man."
  
  If you fail to lure the enemy vanguard inside the castle:
  Lu Meng: "Looks like they're refusing to take the bait."
  
  If the plan is aborted:
  Lu Meng: "Looks like that plan isn't necessary. You can come on out now, men!"
  
  Once the enemy's central unit advances:
  Lu Meng: "If we don't stop their progress, our main camp will be lost! The
  only way to do it is to destroy the bridge!"
  
  Approach Sun Quan:
  Lu Meng: "Come, my lord, surely you've done enough. The time has come to give
  in."
  Sun Quan: "My brother is impetuous, and has put all of our lives in danger.
  I cannot forgive that!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  At the beginning:
  Lu Meng: "We're going to need some help if we're to take down their main camp.
  Sound the drums. Call support from wherever it may be!"
  
  Masanobu: "You can leave the base camp in my safe hands."
  Lu Meng: "I'll count on it."
  
  Lu Meng: "No matter what I have to do, I will capture you, Keiji!"
  
  Lu Meng: "Come on, men. Show your courage!"
  
  If you fail to sound the drums immediately at the beginning of the stage:
  Lu Meng: "The reinforcements are in earshot. Sound the drums!"
  
  Once one unit of allied reinforcements arrive:
  Lu Meng: "That's it! Excellent!"
  
  After you have called the first unit of allied reinforcements:
  Lu Meng: "It may take a while for the next wave of reinforcements. Hold the
  main camp until then!"
  
  Each time Lu Meng gives an order to sound the drums:
  Lu Meng: "Surely there must be some friendly forces around. Pound those
  drums!"
  
  Each time enemy forces intensify their attack:
  Lu Meng: "Our main camp is under attack. The only way to stop their march is
  to take down their commanding officer!"
  
  Each time you stop the intensife attack of Orochi Army:
  Lu Meng: "Good! It looks like they're slowing down!"
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  At the beginning:
  Lu Meng: "Advance from both flanks and seize the altar! Take care! The enemy
  commander is like none we have ever faced!"
  Sakon: "The enemy commander is Tadakatsu...? Hmm... I wouldn't have figured
  him for a snake-worshipper..."
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Tadakatsu: "I will teach you the true meaning of warrior hood."
  Lu Meng: "A worthy foe, indeed. Tell me, warrior, what know you of the
  art of war?"
  
  Once Orochi Army starts heading towards the altar:
  Lu Meng: "They are after altar. Protect it with your very lives!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Lu Meng: "I will use every ounce of wisdom and strength I have to defeat you,
  you leech!"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Sakon Shima after his fire attack:
  Lu Meng: "That was an impressive move you pulled back there. I can see you're
  far from muscle alone."
  Sakon: "I like to think myself as an all-rounder."
  Lu Meng: "Sharp up top with the grunt to match. You remind me of a certain
  warrior of Wu."
  Sakon: "And I'm looking at him."
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>>
  
  Rescue Lu Xun as Lu Meng:
  Lu Meng: "If you're going to run off and wage war, could you at least make
  sure you do it right?"
  Lu Xun: "Lu Meng! What are you doing here?"
  Lu Meng: "Well, you know me. I got worried about you out here on your own."
  Lu Xun: "With you by my side, victory is assured."
  
  ---------------------------
  4i. Sakon Shima [SAK]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>> [E]
  
  Once Sakon Shima appears:
  Sakon: "I'll take some of these enemies soldiers off your hands for you.
  I have something I need to find out..."
  
  Sakon: "So this the Little Conqueror... Let's see if he can live up to his
  reputation."
  
  Approach Sakon Shima with Sun Ce in your team:
  Sakon: "Come on, Tiger Cub, let's go!"
  
  Approach Sakon Shima as Ieyasu Tokugawa without having Sun Ce in your team:
  Sakon: "Orochi's army's certainly not lacking any talent..."
  
  Defeat Sakon Shima:
  Sakon: "There are some people I wouldn't want as my boss... But under your
  command my strategies could be very useful."
  
  Defeat the engineers:
  Sakon: "My engineers have been wiped out? Just as well I have more in
  reserve, eh?"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>> [YA]
  
  Once Sakon Shima arrives:
  Sakon: "Sorry I'm late. Oh, I see I missed out on the fun here."
  Sun Ce: "Save the chat for later. Right now, we've got a castle to seize to.
  Remember, my father's life is on the line! I have no issues with the
  Resistance, and I don't want this to turn into a bloodpath."
  Sakon: "Enemy casualties to the minimum... In that case, might I suggest
  following a little plan I have hatched."
  
  If Sakon Shima arrives before you've cleared the southern area:
  Sakon: "Sorry I'm late. A little crowded here for a secret meeting,
  don't you think?"
  
  Form an alliance with Sakon Shima:
  Sakon: "Would you like a hand?"
  
  Once engineers appear:
  Sakon: "First, let's take these guys up to the Mt. Yamada Garrison."
  Zhou Yu: "That's Sakon... What is he up to?"
  
  Once Sakon Shima and the engineers reach to Mt. Yamada Garrison:
  Sakon: "If you'll excuse me, I have plans to put in place. Just hold off the
  fightning for a while, please."
  
  Once Sakon Shima's engineers are ready:
  Sakon: "Sorry to keep you waiting... But I think you'll like for what you're
  about to see."
  
  If engineers are defeated:
  Sakon: "Without my engineer boys, I've got nothing... Except, of course, for
  my sword."
  
  If Sakon Shima is defeated before his plan is succesful:
  Sakon: "Sun Ce, I need to go down to sit for a while. I'll speak with you
  later."
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  At the beginning:
  Sakon: "Sun Jian's on the top floor of the keep. We'll enter from the east.
  Take out the guards and the doors will open. Don't even think about going
  in the main gate. Unless you like being hunted down by an entire army, that
  is. All right, time to go. Let's get this clan back together."
  
  Head towards the main gate before taking the eastern passage:
  Sakon: "What did I just tell you?! Now the game's up..."
  
  Once enemies appear in the castle's main keep:
  Sakon: "Orochi's army is certainly not lacking any talent..."
  
  Open the main keep's gate:
  Sakon: "The way in's been blocked... Which means, our only option is to go
  through front gate."
  
  Once the cannons start firing:
  Sakon: "Cannons... This could be dangerous. I think we'd better steer clear
  of the outer ward."
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>>
  
  Approach Zhen Ji:
  Sakon: "You play a beautiful tune, but I sense sadness there."
  Zhen Ji: "Yes, I am sad because the next tune I play will be your funeral
  dirge."
  Sakon: "I don't think so. But maybe I could play for you one day."
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina:
  Sakon: "Hello, what's a nice girl like you doing in a place like this?"
  Ina: "I'm here because you tricked Sun Ce into defecting!"
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Sakon: "Don't blame your brother. If you must blame anyone, blame me."
  Sun Shang Xiang: "You wish to take the blame? Then you shall take the
  puninshment!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Zhen Ji after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Zhen Ji: "Such deviousness... I would be impressed if I wasn't so disgusted!"
  Sakon: "You're really very alluring when you're angry."
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Approach Lu Meng:
  Lu Meng: "Sakon, what do you know of Keiji?"
  Sakon: "He's unpredictable, unreliable, unhelpful and unwilling to listen."
  Lu Meng: "Hmm... Sounds like the kind of man I could get to like."
  Sakon: "Yeah... I thought you might say that."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Enter Sima Yi's garrison and approach him after Sun Jian and Sun Quan have
  been rescued:
  Sima Yi: "To stand against Lady Da Ji is to do nothing more than to proclaim
  your own ignorance."
  Sakon: "You know, I think you're the ignorant one. Unaware that Da Ji is about
  to be squashed like a bug."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Once Tadakatsu Honda raises morale:
  Sakon: "Tadakatsu is their inspiration. He has to be eliminated."
  
  Approach Tadakatsu Honda and defeat him for the second time:
  Tadakatsu: "...This is a disgrace."
  Sakon: "Me? Work for him? Never. You're under a misapprehension, my friend.
  You and I are on the same side. Which means... This is a set-up..."
  
  Once Orochi Army arrives:
  Messenger: "My lord! The Orochi Army appears to have arrived in south!"
  Sakon: "I knew it... There was something fishy about this whole affair..."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang has been captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Sakon: "In any relationship, a woman needs her freedom. Don't you know that?"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi!? Then you have to go through me!"
  Sakon: "A veritable mountain of a man. Just as well I came prepared for the
  climb!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sakon: "I don't often get serious, but I think now might be the time."
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>>
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Sakon: "I never thought the day would come when you would call on my
  services."
  Ieyasu: "The world moves in mysterious ways."
  Sakon: "That it does."
  
  Once Sakon Shima gives an order to destroy the bridges:
  Sakon: "We need to stop them. I think the bridge has to go."
  
  Once Sako Shima orders his engineers to advance:
  Sakon: "Engineers, move out!"
  
  If Sakon Shima's fire attack fails:
  Sakon: "That puts the dampener on my fire attack..."
  
  Approach Lu Xun after his fire attack:
  Sakon: "Great job with the fire attack before."
  Lu Xun: "Not at all. I only succeeded because you laid all the groundwork."
  Sakon: "If only your boss had your humility, he wouldn't make so many
  enemies..."
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Sakon: "I would have thought you might turn up your nose at a bodyguarding
  job."
  Mitsunari: "You're not supposed to be here. Get out, before you embarrass us
  all."
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>> [E]
  
  At the beginning:
  Sakon: "Okay, a strategy to get rid of Nobunaga, let's see..."
  
  Once Zhang Liang triggers the falling boulders:
  Sakon: "Does he even know where he's going?"
  
  Once Zhang Jiao triggers the eruption of geysers:
  Sakon: "What does he think he's doing, dividing our forces in two like that?
  Re-establish contact with Zhang Jiao, and take down the castle!"
  
  Once Okuni advances:
  Sakon: "You're supposed to be luring them out, not knocking them flat!"
  
  After Xiao Qiao has ordered the release of rolling boulders:
  Sakon: "I told you to wait for my signal...!"
  
  Defeat Sakon Shima:
  Sakon: "No one would listen..."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>> [YA]
  
  Form an alliance with the Sakon Shima Troop:
  Sakon: "You mind if I tag along a bit?"
  
  Let Sakon Shima approach Li Jue, Niu Fu, Xu Rong or Hua Xiong:
  Sakon: "I'm in something of a hurry here, but... well, it could be a laugh."
  
  Once Sakon Shima manages to reach the escape point:
  Sakon: "I'll be fine from here. Thanks for the help, such as it was."
  
  If Sakon Shima is defeated:
  Sakon: "But I had so many plans in store for you..."
  
  ---------------------------
  4j. No [NO]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Ma Chao:
  No: "Oh, I like it rough..."
  Ma Chao: "Vulgar fiends! I-I'm not so weak that I'll just break for
  a woman's charm..."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Xing Cai as No:
  Xing Cai: "This castle shall not fall into Orochi's hands!"
  No: "Oh dear, they've left such a tiny slip of a thing in charge."
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>> [YA]
  
  Once enemy messengers appear:
  No: "All those messengers being sent out... just for me? How exciting!"
  Taishi Ci: "We can't let the reinforcements arrive! Stop the messengers!"
  
  Defeat half of the messengers:
  No: "This is hardly enough to satisfy me..."
  
  Defeat over half of the messengers:
  No: "Pathetic... I want an opponent I can really sink my teeth into."
  
  Let No approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "They weren't lying when they said you were a beauty...
  Why don't you come to papa, hmm?"
  No: "Oh, I'm sure you're all man, but you and I are from different worlds,
  don't you know that?"
  
  Let No approach Zhen Ji:
  Zhen Ji: "So you must be the witch who lured those men into helping her
  escape..."
  No: "And you must be Da Ji's little lapdog, am I right?"
  Zhen Ji: "That smart mouth of yours is going to get in big trouble one
  of these days."
  No: "Please, don't make promises you can't keep."
  
  Let No approach Masamune Date:
  Masamune: "You should have been good little girl and stayed in your cell!"
  No: "Oh, you know me. I just crave stimulation..."
  
  If there are enemy officers remaing after Dong Zhuo, Zhen Ji and Masamune
  Date have been defeated:
  No: "There are still some vermins inside the castle. Shall we exterminate them
  together?"
  
  If No joins you after clearing the stage:
  Lu Meng: "Looks like we're out of the woods. You're safe now, my lady."
  Taishi Ci: "That was a little closer than I would have liked, but it looks
  like we're home free."
  No: "I do so like a man I can rely on... Would you mind showing me where you
  boys have set up a camp?"
  
  If No doesn't join you after clearing the stage:
  Lu Meng: "Looks like we're out of the woods. You're safe now, my lady."
  Taishi Ci: "That was a little closer than I would have liked, but it looks
  like we're home free."
  No: "I do so like a man I can rely on... Thank you for the help, but I have
  better things to do than to hang around here."
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Diao Chan:
  No: "What pretty eyes you have... I think I'll take them for myself."
  Diao Chan: "It seems I am destined to dance in the dark anyway..."
  
  Approach Da Qiao:
  No: "Such a delightful fan you have there... Don't you think it would look
  better dyed in blood?"
  Da Qiao: "Umm, no thank you. I like it the way it is, ma'am."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Xiahou Dun:
  No: "This is as far as you go..."
  Xiahou Dun: "Then your head shall join his!"
  No: "You talk big, but can you fight like a man?"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  No: "Ah, I sense the sweet fragrance of death in the air... How I adore it."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  No: "Together we shall turn this battle into hell on earth..."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>> [YA]
  
  At the beginning:
  No: "I wonder, is my love already here...?"
  
  Form an alliance with No:
  No: "Together we shall turn this battlefield into hell on earth..."
  
  If No is defeated:
  No: "Beautiful death... It claims me at last."
  
  ---------------------------
  4k. Kunoichi [KUN]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle>>> [YA]
  
  Once Kunoichi arrives:
  Kunoichi: "Enter Kunoichi - savior of the innocent, butt-kicker of the bad
  guys!"
  
  Form an alliance with Kunoichi Troop:
  Kunoichi: "Mind if I help? I got nothing better to do."
  
  If Yoshimoto Imagawa manages to escape:
  Kunoichi: "Nice going! What say I let you let me be your friend, huh?"
  
  If Kunoichi joins you after clearing the stage:
  Kunoichi: "Hm, I do believe you did very well out there today.
  Congratulations! You can now count me among your crew."
  
  If Kunoichi doesn't join you after clearing the stage:
  Kunoichi: "A complete and total victory! Well, except for all the peasants who
  died."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang has been captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Kunoichi: "Eww... I really don't want to have to touch you, but if it's the
  only way to save Shang Xiang..."
  
  Approach Da Ji and injure her:
  Da Ji: "Hmm? I don't remember seeing you before..."
  Kunoichi: "Oh, didn't you know? I've been controlling everything from deep
  within the shadows."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind.
  Kunoichi: "Be careful what you wish for, snakes-for-brains!"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>> [E]
  
  Once Kunoichi appears:
  Kunoichi: "This looks like fun! Mind if I tag along?"
  Nene: "Thanks! I could use someone who knows what she's doing!"
  
  ---------------------------
  4l. Sun Shang Xiang [SUS]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>> [E]
  
  Once Sun Shang Xiang appears:
  Sun Shang Xiang: "I must find out for myself if Ina spoke the truth. I will go
  forward. Send a messenger to Da Qiao."
  
  Sun Shang Xiang: "All forces, advance!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Keiji Maeda after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Keiji: "It's gonna take more than this to beat me, pal."
  Sun Shang Xiang: "I'll do what's necessary!"
  Keiji: "Well, well, looks who's sassy! Come show me what you got!"
  
  Approach Zhou Tai:
  Zhou Tai: "I shall defend my lord."
  Sun Shang Xiang: "You will always defend my brother, won't you?"
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Shang Xiang: "I saw the truth in our last battle... Fightning amongst
  ourselves will get us nowhere."
  Sun Quan: "Don't say that! We cannot just accept our own insignificanse!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Approach Ina:
  Sun Shang Xiang: "Ina, do you know anything about Keiji Maeda?
  Ina: "They say he's a loose cannon - a wild and unpredictable warrior."
  Sun Shang Xiang: "...So he's insane?"
  
  Approach Yoshimoto Imagawa:
  Sun Shang Xiang: "Thank you, whoever you are!"
  Yoshimoto: "Did you hear that? They love me!"
  Sun Shang Xiang: "Hmm. You're a little... unusual, aren't you?"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  At the beginning:
  Sun Shang Xiang: "Father is in the western garrison! Hurry!"
  
  Approach Zhang He if all decoy units were defeated before you rescued
  Sun Jian and Sun Quan:
  Sun Shang Xiang: "What you have done is unforgivable!"
  
  Approach Da Ji:
  Sun Shang Xiang: "You've toyed with us long enough, you evil crone!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Sun Shang Xiang: "We'd better not leave that garrison standing. It could hurt
  us later. Come on, everyone, this should be easy!"
  
  If Dong Zhuo manages to capture Sun Shang Xiang:
  Dong Zhuo: "Right into my trap! Catch that girl, and tie her up for me!"
  Sun Shang Xiang: "No... Let me go, let me go, you big ape!"
  
  Enter Dong Zhuo's garrison:
  Dong Zhuo: "Ha! Just as I planned it."
  Sun Shang Xiang: "A trap?! You think this is enough to keep me down?"
  Dong Zhuo: "Insolent girl! I will teach you some manners!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi!? Then you'll have to go through me!"
  Sun Shang Xiang: "I've come this far. I may as well give it a shot!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sun Shang Xiang: "You will feel the righteous rage of the Sun family!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Ranmaru: "This is as far as you!"
  Sun Shang Xiang: "Get out of my way! My brother must be punished!"
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "You won't lay a finger on my lord!"
  Sun Shang Xiang: "You and he have betrayed us! I will never forgive you!"
  
  Approach Sun Ce:
  Sun Ce: "I won't be caught!"
  Sun Shang Xiang: "I never thought you to be a coward, brother!"
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>> [YA]
  
  Once Sun Shang Xiang approaches enemy forces:
  Sun Shang Xiang: The enemy are formidable... But there has to be a way!
  Until my father is safe, we must not lose!"
  
  Form an alliance with Sun Shang Xiang:
  Sun Shang Xiang: "Come on! Together, you and I can win this!"
  
  After you have defeated both Xiahou Dun and Xiahou Yuan for the first time:
  Sun Shang Xiang: "That Cao Pi, he really gets on my nerves!"
  Ina: "You don't think he'll betray us, do you?"
  Sun Shang Xiang: "We certainly can't afford to rely on him. You and I will do
  this on our own!"
  Ina: "You're right! We two are more than enough!"
  
  If Sun Shang Xiang is defeated:
  Sun Shang Xiang: "Father, please, forgive me..."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Sun Jian:
  Sun Jian: "How dare you turn your blade against your own father!"
  Sun Shang Xiang: "How dare you use my father's image like that!?"
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>> [E]
  
  Once Sun Shang Xiang appears:
  Sun Shang Xiang: "I don't know how much longer I can take this... They are
  just standing up for what they believe..."
  Ina: "Think of your father! Come, we have no choice!"
  
  ---------------------------
  4m. Ina [INA]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>> [E]
  
  At the beginning:
  Ina: "Poor Shang Xiang is shattered by her brother's betrayal... I must stop
  his treachery for her sake. I will prove that some bonds will not be broken!"
  
  Once Ina reappears:
  Ina: "Perhaps Sun Ce is not a traitor... But I am not convinced just yet!"
  
  Defeat Ina for the second time:
  Ina: "I have fought them, and I sense no malice... Shang Xiang... You have
  to trust your brother."
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>>
  
  Approach Zhen Ji after luring the enemy vanguard inside the castle:
  Zhen Ji: "Such deviousness... I would be impressed if I wasn't so disgusted!"
  Ina: "Then I will face you honorably, woman against woman!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Once Ina arrives as allied reinforcements:
  Ina: "I apologize for my lateness. Where am I needed?"
  
  Once Ina approaches an enemy officer:
  Ina: "We must rise up!"
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Ina: "My lord, why does Keiji fight for Orochi?"
  Ieyasu: "He is strong, and perhaps he sees an outlet for that strength."
  Ina: "...My father is also strong..."
  Ieyasu: "Tadakatsu is a proud warrior. I am not concerned about him in a
  slightest."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Ina: "We will fight until your father and brother are free!"
  Sun Shang Xiang: "Thank you. You're a true friend..."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Ina: "Father! Why do you fight your allies?!"
  Tadakatsu: "Silence! I can tell you are not my real daughter!"
  
  Approach Tadakatsu Honda when he reappears as YA officer:
  Tadakatsu: "Forgive me, my daughter."
  Ina: "As long as you are safe, Father, that is enough for me."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang has been captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Ina: "Disgusting sinner! Release my friend at once!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi!? Then you'll have to go through me!"
  Ina: "I will pour my very soul into defeating you!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Ina: "I will put an arrow through your black heart and bring peace back to the
  world!"
  
  <<<Wei Story 4 - Battle of Yi Ling>>> [YA]
  
  Once Ina approaches the enemy forces:
  Ina: "The enemy are officers of Wei... Does Cao Pi really wish to destroy his
  own allies?"
  
  Let Ina approach Xiahou Yuan:
  Xiahou Yuan: "Looks like the new girl knows how fire herself an arrow!"
  Ina: "As do you."
  
  If Ina is defeated:
  Ina: "I can go no further. Shang Xiang, stay safe..."
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>> [E]
  
  Defeat two enemy supply captains:
  Ina: "I do not know who is responsible for this... But I will stand for no
  more of this mischief!"
  
  ---------------------------
  4n. Da Qiao [DAQ]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Defeat 8 enemy officers:
  Da Qiao: "My lord is suffering... I must fight, if only to lighten his
  burden!"
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Da Qiao: "My darling is coming?! For me?! I will hold out for as long as it
  takes!"
  
  Rescue Da Qiao:
  Da Qiao: "Oh, my darling! I'm so glad to- Oh, you're not him... But thank you.
  You saved me just in time."
  
  If enemy forces penetrate the garrison's second northern gate:
  Da Qiao: "I mustn't give in! Not now!"
  
  If enemy forces penetrate the garrison's second western gate:
  Da Qiao: "I have faith... He will come... Please let him come..."
  
  If enemy forces penetrate the garrison's main gate:
  Da Qiao: "He is coming for me! I just have to hold out!"
  
  Da Qiao: "Please! Please, I need you now!"
  
  If Da Qiao is in danger:
  Da Qiao: "I cannot hold on... anymore... Forgive me..."
  
  If Da Qiao is defeated:
  Da Qiao: "I wanted to die... in my darling's arms..."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Da Qiao: "For my darling... I must do what I can!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Ranmaru: "This is as far as you go!"
  Da Qiao: "Please, let me past! I have to see my husband!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "We don't need you! We're strong enough on our own. And we
  certainly don't need to join your army!"
  Da Qiao: "Xiao, what's wrong with you? Are you feeling all right?"
  
  ---------------------------
  4o. Zhou Tai [ZHT]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>>
  
  Once Zhou Tai arrives as allied reinforcements:
  Zhou Tai: "Launch the counterattack."
  
  Once Zhou Tai approaches an enemy officer:
  Zhou Tai: "Rise up!"
  
  Approach Ieyasu Tokugawa:
  Ieyasu: "I will rely on you once again, Zhou Tai."
  Zhou Tai: "Very well."
  Ieyasu: "A man of few words, but of action. You remind me of someone else."
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>>
  
  Approach Tadakatsu Honda:
  Tadakatsu: "I will teach you the true meaning of warrior hood."
  Zhou Tai: "I look forward to it."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi!? Then you'll have to go through me!"
  Zhou Tai: "I will. Then I will go through Orochi."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Zhou Tai: "Disappear."
  
  ---------------------------
  4p. Keiji Maeda [KEI]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>> [E]
  
  At the beginning:
  Keiji: "How nice! They've come out to greet us! I guess they just can't wait
  to be clobbered!"
  
  Run away from the enemy vanguard:
  Keiji: "You want to fight or what? Make up your mind already!"
  
  If you run too far away from the enemy vanguard:
  Keiji: "Tch! You ain't worth following that far out."
  
  Get close to enemy vanguard after running too far away from them:
  Zhen Ji: "Back for more? I don't think they quite got the message..."
  Keiji: "Hey, if they want another chance to suffer, they got it!"
  
  <<<Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay>>> [E]
  
  At the beginning:
  Keiji: "It was probably stupid of me to think I could befriend a mystical
  snake beast of legend. Maybe we'd both get more out of our relationships if we
  were at each other's throats instead..."
  
  Keiji: "Okay guys, if you can get this far, I'll be glad to join ya! Just
  prove to me first that you're not a bunch of wimps, alright!"
  
  Each time enemy forces intensify their attack:
  Keiji: "Looks like you got some guts after all!"
  
  Lead all allied units to Keiji Maeda's garrison:
  Keiji: "Whoo, now you're really on fire! Okay, I hope you're ready... Because
  mighty Keiji's on the loose!"
  
  If Keiji Maeda joins you at the end of the stage:
  Keiji: "That was one heck of a brawl. Got room for one more in your team?" 
  
  If Keiji Maeda doesn't join you at the end of the stage:
  Keiji: "That was fun, but I just don't think your hearts were in it. I guess
  I'll take my chances with snake-face after all. See ya."
  
  If you approach Keiji Maeda's garrison before you have led all allies there:
  Keiji: "I'm not sure you're ready to meet me face to face yet. Show me some
  decent teamwork first, okay?"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You challenge me, friend?"
  Keiji: "You must think I'm crazy to fight you, right? Well, you'll get no
  arguments here. Let's do this!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Keiji: "Well, I suppose it had to come to an end sometime. The greatest battle
  of any age, of any lifetime. And I owe it all to you, Orochi! You maniacal
  snake man, you!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Gan Ning before he talks to Cao Pi:
  Keiji: "Hey, pirate boy! I like the cut of your jib! Hah!"
  Gan Ning: "...And you're... actually kinda tough..."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Once Keiji Maeda advances:
  Keiji: "Ooh, our guests have arrived. Time to get this party started!"
  
  Keiji: "Who'd like a mouthful of my spear first? Anyone?"
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Keiji: "I did my best, Orochi, but you'll have to waste these punks yourself."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>> [E]
  
  Once Keiji Maeda appears:
  Keiji: "Hmph, I'm not a big fan of using tricks and traps against the enemy...
  I find that just smackin' them in the face is way more effective!"
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Keiji: "Well, I'll be! You ain't half bad!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "You shall be judged for your sins!"
  Keiji: "Sheesh, and I thought people in my time were weird."
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>> [E]
  
  Reduce Keiji Maeda's life bar to half:
  Keiji: "So, wanna see what I'm really capable of?"
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Keiji: "Whoops. Got it handed to me on that one."
  
  ---------------------------
  4q. Sun Quan [SUQ]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Sun Ce after defeating 3 enemy officers:
  Sun Quan: You have done a commendable job in Father's absence...
  I know how hard it has been for you, but you have kept Wu together..."
  Sun Ce: "How about we just get this battle over and done with, huh?"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>> [E]
  
  Once Sun Quan appears:
  Messenger: "My lord, your sister has been captured!"
  Sun Quan: "You will come with me, Zhou Tai? No matter where I have to go?"
  Zhou Tai: "I will follow you to hell, if you so desire."
  
  Sun Quan: "My brother has turned his back on his family. He is a traitor to us
  all... He must be brought to justice!"
  
  Defeat Sun Quan:
  Sun Quan: "Why am I so weak that I cannot best a traitor...?"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>> [E]
  
  Destroy the bridge after the enemy's central unit has advanced:
  Sun Quan: "No! How did this happen...?! We have no time to lose.
  Zhou Tai, advance!"
  
  Once the enemy's northern unit advances:
  Sun Quan: "Press forward from the south as well, and trap them!"
  
  Once Sun Quan launches an attack:
  Sun Quan: "I won't go down without a fight! All forces, advance!"
  
  Defeat Sun Quan:
  Sun Quan: "It seems I cannot overcome you, brother..."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>> [YA]
  
  If Sun Quan is defeated:
  Sun Quan: "Father, brother... Forgive me, for all I have done..."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  If Dong Zhuo manages to capture Sun Shang Xiang:
  Sun Quan: "You fiend! I will not stand for this!"
  
  Rescue Sun Shang Xiang:
  Sun Quan: "Are you all right, my sister?"
  Sun Shang Xiang: "Sorry about that. But don't worry, I'm fine now!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You want at Orochi?! Then you'll have to go through me!"
  Sun Quan: "Our strength has its roots in our solidarity. No one man can
  overcome us!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sun Quan: "You will pale before our steely resolve!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>> [E]
  
  Once Sun Quan appears:
  Sun Quan: "You have foreseen all of this, haven't you, Zhuge Liang?"
  
  Sun Quan: "The Resistance must be repelled!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Sun Quan: "For the people of Wu, I must restrain my brother before he does
  any more damage."
  
  Meet up with Sun Quan:
  Sun Quan: "I do not understand him. Everyone else is enduring this difficulty
  stoically, yet he runs off..."
  
  Let Sun Quan approach Cheng Pu:
  Sun Quan: "Out of my way! I have to speak to my brother!"
  Cheng Pu: "I cannot allow any to pass. Even you."
  Sun Quan: "Then you leave me no choice but to resort to force."
  
  Once Sun Ce reaches to northeastern corner:
  Sun Quan: "Your selfishness has placed all of us in danger! I don't want to
  hurt you, but I have to take you back, dead or alive!"
  
  Let Sun Quan approach Sun Ce:
  Sun Quan: "Don't you realize what it is that you're doing?"
  Sun Ce: "I do. And I know that Father will understand too!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Sun Jian:
  Sun Jian: "How dare you turn your blade against your own father!"
  Sun Quan: "I know my father. A mere doppelganger will not fool me."
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Play as Sun Quan every time a scout gives a report on Nagashino:
  1st report: The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Sun Quan: "They are outnumbered significantly. They will surely not last
  long..."
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Sun Quan: "Remarkable... Those men deserve their reputations.
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Sun Quan: "Things have finally turned at Nagashino... Still, they have fought
  bravely."
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Sun Quan: "It's all over... But their fight will go down in history."
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Sun Quan: "We have freed ourselves from the curse of these specters... At last
  we can move forward."
  
  Once Coalition Army launches full assault:
  Sun Quan: "Da Ji's lackeys have been defeated. Now we must take care of her,
  once and for all."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [E]
  
  Defeat the enemy officers inside the Takeda-Uesugi garrison:
  Sun Quan: "The front line has been broken down, but I hear tell that the enemy
  commanders are formidable. We must take nothing for granted. Proceed with
  caution."
  
  Once Kanetsugu Naoe appears with Naoe Cavalry:
  Sun Quan: "No, I had no idea they still had such forces in reserve..."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>> [E]
  
  Crush the enemy front line:
  Sun Quan: "Our front line has been crushed... I have done my duty. The
  time has come to fall back."
  
  Sun Quan: "Battle after battle... So many innocents lives I have claimed...
  I thought it was for the future of Wu... Have I been mislead?"
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "The Resistance grows in strength every day... It seems Orochi's
  empire is about to crumble..."
  
  Defeat Sun Quan:
  Sun Quan: "This army fights in the true spirit of righteousness... If my
  brother can unite them, then maybe..."
  
  ---------------------------
  4r. Sun Jian [SUJ]
  ---------------------------
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>> [YA]
  
  Rescue Sun Jian:
  Sun Jian: "All right, let's get out of here together!"
  
  Head outside the castle after Sun Jian has been rescued:
  Sun Jian: "There are still others prisoners remaining in the castle. One is
  on the second floor of the main keep, and another one is in the west
  garrison. We cannot leave them behind!"
  
  Let Sun Jian approach Jiang Qin:
  Jiang Qin: "Lord Sun Jian, I'm so happy to see you're safe!"
  Sun Jian: "C'mon, we're getting out of here!"
  Jiang Qin: "Yes, my lord. I will cut you a path to safety!"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>> [YA]
  
  Rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Sun Jian: "Thank goodness! Now, let's counterattack!"
  
  If the morale of Sun Jian Army starts to fall rapidly:
  Sun Jian: "Rrgh... This is a struggle..."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Sun Jian: "We've got the snake back into a corner... Now, with our combined
  strength, we'll stamp him out for good!"
  
  Capture one enemy cannon fortress:
  Sun Jian: "I see... So we only have to slay the one guarding the weapon in
  order to stop it."
  
  Rescue Sun Shang Xiang:
  Sun Jian: "Thank goodness you're safe!"
  Sun Shang Xiang: "Sorry about that. But don't worry, I'm fine now!"
  
  Once Da Ji orders her troops to the attack allied main camp:
  Sun Jian: "A troop is mobilizing in the northwest. They could be preparing to
  strike our main camp. We'll have to stop them before they get the chance!"
  
  Approach Da Ji and injure her:
  Da Ji: "You are looking sprightly for a geriatric who has been locked in a
  tower."
  Sun Jian: "Ha, ha... Well, I'm about to have my revenge, after all!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sun Jian: "You are about to feel the bite of tiger's fangs upon you!"
  
  If Sun Jian is defeated:
  Sun Jian: "Even with all the strength of Wu behind me, I have failed...
  Forgive this failure... my children..."
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>>
  
  Approach Huang Gai:
  Huang Gai: "Filthy worms! Feel the iron force of justice!"
  Sun Jian: "I'm pleased to see you in good health, Huang Gai!"
  Huang Gai: "M-my lord...?! Still, I cannot go back on my word now."
  
  
  5. Samurai characters [SAMC]
  =================================
  
  
  ---------------------------
  5a. Nobunaga Oda [NBU]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "Xiang Yang Castle is under siege... But Nobunaga will not stand by
  and watch his comrades perish."
  
  Nobunaga: "Whether to go west, where the enemy forces are strongest...
  Or indeed escape the enemy by skirting far to the east? ...Interesting..."
  
  Approach Cao Ren:
  Cao Ren: "You bring only chaos, Demon King. But I fight for one who brings
  order in the end!"
  Nobunaga: "Are you still talking? ...Come, fight!"
  
  Approach Guan Ping:
  Guan Ping: "You! You are the one who...!"
  Nobunaga: "I am Oda... Nobunaga Oda."
  Guan Ping: "Please! You have to help us to repel the enemy!"
  Nobunaga: "Hmm... That is my purpose here."
  
  Approach Huang Zhong:
  Huang Zhong: "I know not who you are, stranger, but I thank you for your
  timely intervation."
  Nobunaga: "Ha... Just think of me as... the way of the future."
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Nobunaga: "Mitsunari... Why do you side with the perfidious serpent?"
  Mitsunari: "You don't think it would be possible to turn the volume down while
  we fight, do you?"
  Nobunaga: "Hah..."
  
  Approach Cao Pi:
  Nobunaga: "Cao Pi, why do you turn your back on people and side with Orochi?"
  Cao Pi: "That, is none of your business!"
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  Defeat enemy officers in the center:
  Nobunaga: "Break their stranglehold, then break their necks!"
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  At the beginning:
  Huang Zhong: "Honnoji is surrounded!... I smell a fox behind this one! We
  can't allow Cao Cao to die! Hurry!"
  Nobunaga: "Da Ji... The woman who calls herself Orochi's strategist..."
  Huang Zhong: "She may be cruel and capricious, but she is not to be
  underastimated!"
  Nobunaga: "This should be interesting... Sweep them aside!"
  
  Advance towards Honnoji:
  Nobunaga: "The enemy cannot be this weak... They are trying to draw us out.
  Very well, I shall give them what they want."
  
  Approach Da Ji:
  Nobunaga: "Da Ji... You think your deviousness makes you a strategist?"
  Da Ji: "Oh, I know it does, darling... You must have come here expecting to
  find Cao Cao... I'm afraid I have some bad news. He's not here. And you,
  my friends, have walked right into my trap."
  
  Once Honnoji is set in flames:
  Nobunaga: "Ha... Fire... Toshiie, extinguish it."
  
  Approach Zhou Yu:
  Zhou Yu: "Prepare yourself!"
  Nobunaga: "Preparation is hardly necessary..."
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Sun Shang Xiang: "I have no argument with you... But some sacrifices need to
  be made!"
  Nobunaga: "...Come."
  
  Once Xiahou Dun arrives:
  Nobunaga: "Hmm... I see a new warrior on the battlefield."
  Huang Zhong: "It looks like Xiahou Dun. He was Cao Cao's right hand-man."
  Nobunaga: "Ha... It begins to build..."
  
  Approach Xiahou Dun:
  Nobunaga: "So the name of Cao Cao has drawn you out as well..."
  Xiahou Dun: "And you are Nobunaga Oda. I have heard the name."
  
  Approach Shingen Takeda:
  Nobunaga: "Have you come to claim my head?"
  Shingen: "Not yours... I have another head in my sights."
  Nobunaga: "Hmm... One that even the Tiger of Kai cannot easily take, I see..."
  Shingen: "Alone, I fear, this tiger would be swallowed whole..."
  
  Clear the stage:
  Shingen: "Time to have a lie down, I think. We will be busy again soon enough.
  What are you planning, my one-eyed friend?"
  Xiahou Dun: "Search for my lord. That is all there is."
  Nobunaga: "We shall all meet again."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>>
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your...- Wait, you are an ally!"
  Nobunaga: "I am Nobunaga Oda, and I offer you my hand."
  Ma Chao: "...But I know not whether I am wise to take it..."
  
  Once peasants start their retreat:
  Nobunaga: "If you wish to live to see the brighter days, then put your faith
  in me."
  
  Once ambush party appears in the maze:
  Nobunaga: "Meddlesome trickery... End them!"
  
  Once peasants escape:
  Nobunaga: "The people are safe... All that is left is to bury their
  tormentors!" 
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "If you interrupt me, I'll see that you rue this day for all of your
  pathetic existance!"
  Nobunaga: "Rue the day...? I doubt that."
  
  If all peasants are defeated:
  Nobunaga: "Useless..."
  
  If Ma Chao is defeated and you clear the stage:
  Nobunaga: "Victory is mine."
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "All forces... Advance on three fronts and swallow them whole."
  
  After Zhang Bao has summoned the whirlwinds:
  Nobunaga: "Parlor games fit only to amuse women and small children..."
  
  Once Zhang Jiao triggers a landslide:
  Nobunaga: "Hmm... Amusing..."
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Are you the instigator of this unholy evil?!"
  Nobunaga: "The teachings of Taoism are amusing... but meaningless..."
  Zhang Jiao: "Lo, he mocks the teachings of the heavens! He will be punished!"
  
  Once Xiao Qiao advances:
  Nobunaga: "They wish to hasten their deaths, it seems..."
  
  Approach Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "If you grew your hair longer, it'd be just like mine!"
  Nobunaga: "Ha... Childish prattle..."
  
  Approach Kanetsugu Naoe:
  Kanetsugu: "I have been sent as aid from my lord Kenshin."
  Nobunaga: "The Dragon of Echigo gathers his forces..."
  
  Once Sakon Shima triggers his ambush party:
  Sakon: "Now's the time! Attack!"
  Nobunaga: "Ahh, I see what they are plotting... They wish to draw us out,
  then ambush us..."
  
  Approach Sakon Shima:
  Nobunaga: "Come to me, Sakon."
  Sakon: "I'm not for sale, Demon King."
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>>
  
  Rescue Lu Xun as Nobunaga Oda:
  Lu Xun: "Err... You are..?"
  Nobunaga: "I am Nobunaga, and I am here to save your life."
  Lu Xun: "I dunno... It's hard to trust anyone who looks so much like
  Cao Cao..."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "Sakon, go and see this "Little Conqueror" in action. Tell me if he
  has what it takes."
  
  Nobunaga: "Sweep the enemy vermin from Tong Gate so that Sakon may march out
  in style."
  
  Approach Guan Yu without having Guan Ping in your team:
  Guan Yu: "I hear my progeny has chosen to serve you... You have my thanks, but
  now you shall feel my blade!"
  Nobunaga: "Think nothing of it."
  
  Approach Zhang Fei:
  Zhang Fei: "So you're Nobunaga. I've heard all about you."
  Nobunaga: "Of course you have..."
  
  Once the main force of Orochi Army advances:
  Nobunaga: "Ha... The enemy commander is on the move. Now is your chance,
  Sakon."
  
  Once the main force of Orochi Army approaches Tong Gate:
  Major: "I bring news! The Orochi Army are marching on Tong Gate!"
  Nobunaga: "...End them!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "I'll show you what happens to those who dare to cross me!"
  Nobunaga: "Oh... By all means, go ahead."
  
  Clear the stage:
  Nobunaga: "...Excellent..."
  
  If Orochi Army infiltrates the Tong Gate main camp:
  Nobunaga: "It is time for us to escape from this valley of death!"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Approach Dong Zhuo as Nobunaga Oda:
  Dong Zhuo: "Greedy plebs! You've smelled my gold, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single coin!"
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "We will attack on three fronts, and bury Guan Du. Advance!"
  
  Nobunaga: "Nagahide, I am relying on you to keep our main camp safe."
  Nagahide: "Yes, my lord. You can count on me."
  
  Once enemy forces use sorcery:
  Nobunaga: "More meaningless trickery... Find who is responsible, and make
  them pay."
  
  Defeat the sorcerer in the Wu Chao:
  Nobunaga: "Parlor games are only fit to amuse women and small children..."
  
  Each time soldier gives a report:
  1st report: "The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Nobunaga: "...Excellent..."
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  Once enemy phantom soldiers appear:
  Infantry: "Aargh! They're gh-ghosts! Our swords go straight through!"
  Nobunaga: "Ha... A simple trick of the light. Ignore them, and take down the
  puppet-master!"
  
  Approach Ling Tong:
  Ling Tong: "Hey, big guy! Where do I sign up? I'm all on my own, and you
  look like my kinda guy!"
  Nobunaga: "...Very well."
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Nobunaga: "Foolish games... This is simply delaying the inevitable."
  
  Defeat all enemy officers outside Guan Du Castle:
  Nobunaga: "So, all that stands in our way is Da Ji... All forces, advance
  upon Guan Du."
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "Can you really afford to waste time here? Your friends might not
  make it unless you go and help them."
  Nobunaga: "...That is no concern to me."
  
  Clear the stage:
  Nobunaga: "The serpent is out of options. Shingen, Kenshin... Know that I am
  grateful."
  
  If allied main camp falls:
  Nobunaga: "...This conflict begins to bore me."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "A water attack... I believe it was your speciality, was it not,
  Monkey?"
  Hideyoshi: "Until I realized that all you have to do is open the floodgates,
  and the plan's a total washout."
  
  Nobunaga: "Break the vanguard, and take down their officers!"
  
  After Sun Quan has withdrawn:
  Nobunaga: "Now is our chance to pull the plug."
  Hideyoshi: "Right you are. Head for the floodgates!"
  Ling Tong: "The floodgates... Gotcha!"
  
  Once allied reinforcements arrive:
  Nobunaga: "The time is ripe... Begin the counterattack!"
  
  Defeat Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "My fate is already sealed..."
  Nobunaga: "No... Your fate is in my hands, and you may still be of use."
  
  Approach Sun Quan:
  Nobunaga: "Slave to a snake... This is your ambition?"
  Sun Quan: "No! No, I... I have greater dreams..."
  
  Approach Cao Pi:
  Nobunaga: "But it isn't my head that you really want, is it?"
  Cao Pi: "What are you trying to say?"
  
  If Nobunaga Oda is on the verge of defeat:
  Nobunaga: "The smell of death... How I love it..."
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>>
  
  At the beginning:
  Huang Zhong: "Rats will always flee a sinking ship! Ha ha ha!"
  Nobunaga: "Let us save the boasting speeches until after the battle is won,
  shall we?"
  
  Once the Orochi Army appears:
  Zhuge Liang: "The castle is swarming with soldiers of the Resistance. It is
  just as Da Ji foresaw."
  Sima Yi: "Hmph. After letting Cao Pi escape, she'll get no praise from me."
  Nobunaga: "The two great strategists... I suppose I should be honored...
  Cut them down!"
  
  Approach Ina:
  Nobunaga: "Tell me, Princess... Why is it that you fight?"
  Ina: "I fight for my friends!"
  Nobunaga: "Yes... Although your friends do appear to be somewhat...
  reptilian..."
  
  Approach Zhuge Liang:
  Nobunaga: "So... You are the famous Zhuge Liang..."
  Zhuge Liang: "Ah, Lord Nobunaga. It is an honor to finally make your
  acquaintace."
  Nobunaga: "...The honor is mine, I am sure..."
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "So you're the Resistance leader? I can't say that I recognize
  you..."
  Nobunaga: "I am Nobunaga Oda, the Demon King."
  Sima Yi: ""Demon King"? Ha ha... Is a silly name like that supposed to scare
  me?"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "Yes... First, we must use the the bulwarks and break down their
  frontline."
  
  Once Kenshin Uesugi arrives:
  Nobunaga: "So, the God of War has arrrived..."
  
  Once Shingen Takeda arrives:
  Nobunaga: "Show me what you have..."
  
  Approach Keiji Maeda:
  Kenshin: "So, you've come to get a firsthand taste of Orochi's power, huh?
  Heh. You just can't stand being out-boogied by another boogie man, can you?"
  Nobunaga: "What I can't stand, is having to listen your inane prattling."
  
  Meet up with Shingen Takeda and Kenshin Uesugi:
  Shingen: "God of War, Demon King, we have work to do..."
  Kenshin: "War... How I love it."
  Nobunaga: "...I live for victory."
  
  Approach Masamune Date:
  Masamune: "Orochi possesses overwhelming power, and has a relentless desire
  for destruction."
  Nobunaga: "...Does he, now?"
  Masamune: "This amuses you, does it?! Well, I'm prepared to sacrifice myself
  to make my lord's vision a reality!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Nobunaga: "Roar, Tadakatsu!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "We shall attack from the south. All forces, claim the two southern
  fortresses!"
  
  Once Zhou Yu arrives:
  Nobunaga: "I am glad to see you. You come from the orders of Little
  Conqueror?"
  Zhou Yu: "Indeed I did. But it was you who moved him to this decision."
  Nobunaga: "...Is that so?"
  
  Approach Da Ji:
  Nobunaga: "What is it that you desire, Da Ji?"
  Da Ji: "Oh, I don't know. A little impulsive fun with you would be a start..."
  
  Capture one of the southern fortresses:
  Nobunaga: "One more obstacle overcome...
  
  Capture both southern fortresses:
  Nobunaga: "Both southern fortresses are in our hands...
  
  After both Li Dian and Zhou have arrived:
  Nobunaga: "The preliminary phase is over... Find Orochi, and cut him
  down!"
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Nobunaga: "What is it that you desire, Lu Bu?"
  Lu Bu: "All I desire is to wipe you from this dimension, and prove myself
  the greatest!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You challenge me, Demon King?"
  Nobunaga: "...If that is what you desire."
  
  If allied commander is defeated:
  Nobunaga: "...Darkness falls..."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  At the beginning:
  Nobunaga: "No... I did not expect to see you here. Their defenses are
  paper-thin... Rip through them!"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "You shall not pass... This age of insanity will continue."
  Nobunaga: "Why is it that chaos excites you so?"
  Kotaro: "It is the fate of Fuma... But I lament it not."
  
  Once enemy phantom soldiers appear inside the Stone Sentinel Maze:
  Nobunaga: "More meaningless trickery... Find who is responsible, and make them
  pay!"
  
  If you manage to capture Bai Di Castle before enemy reinforcements arrive:
  Nobunaga: "Now that we have the castle, we must regroup. The enemy will not
  sit down for long..."
  
  If you fail to capture Bai Di Castle before enemy reinforcements arrive:
  Nobunaga: "We must take the castle, then regroup! The enemy will not stay down
  for long..."
  
  Approach No:
  No: "You know I don't like being kept waiting."
  Nobunaga: "Forgive me, my love. Let us make beautiful war together."
  
  Once Lu Bu orders Orochi Army to advance:
  Nobunaga: "Life and death are in the balance... The enemy approaches from the
  southwest... Make sure they don't make it back!"
  
  Once Cao Cao arrives:
  Nobunaga: "So... The legend appears..."
  
  Approach Cao Cao:
  Nobunaga: "So you are the great Cao Cao... You live up to your reputation,
  I see.
  Cao Cao: "And you yours, Demon King."
  
  Clear the stage:
  Cao Cao: "I look forward to when we meet again, Demon King."
  Nobunaga: "Ha... If you can stay out of trouble until then..."
  
  If No is defeated:
  Nobunaga: "We will meet again, my love."
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [E]
  
  Once the main force of the Resistance army arrives:
  Nobunaga: "I'm just warming up... Cut them all down."
  
  If you lose all Bases:
  Nobunaga: "All forces, advance! Take their main camp!"
  
  Defeat Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "...I have seen the truth about you, Cao Pi. I know who you are."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare stand in my way, Demon King?"
  Nobunaga: "It would be a sad world indeed, if you were truly the great
  Cao Cao."
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Ranmaru Mori as Nobunaga Oda:
  Nobunaga Oda: "You really wish to point that thing at me?"
  Ranmaru: "I-I... This is a trick! It is not really you!"
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>>
  
  At the beginning if Nobunaga Oda is in your team:
  Nobunaga: "I trust you kept yourself amused my love..."
  No: "...You know I don't mind being held against my own will,
  occasionally..."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Out of my way! That woman belongs to me!"
  Nobunaga: "...I think she may be just a little too much for you to handle,
  my barbarian friend."
  
  Approach Zhen Ji:
  Zhen Ji: "Hmm... It seems the Demon King doesn't wear the trousers in home."
  Nobunaga: "I merely know the worth of my Demon Queen."
  Zhen Ji: "If you say so, I'm sure you are all man..."
  
  Clear the stage:
  No: "Now that I have my freedom again, I'm going to make the most of it and
  have some real fun!"
  Nobunaga: "...Indeed."
  No: "Thank you for the help, but I have better things to do than hang around
  here."
  
  ---------------------------
  5b. Mitsuhide Akechi [MIA]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>>
  
  Approach the enemy units at the beginning:
  Hideyoshi: "We have to keep our comrades alive at any cost!"
  Mitsuhide: "You heard him! Stick together, and break down the Orochi forces!"
  
  Approach Cao Ren:
  Mitsuhide: "Match my sword, if you can!"
  
  Defeat Cao Ren:
  Mitsuhide: "The most rigid of shields shatter under my blade!"
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Approach Zhou Yu:
  Mitsuhide: "It is truly a disappointment to see the great Zhou Yu like this."
  Zhou Yu: "Quiet! You know nothing of the struggles of my heart!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "Let me ask you, what kind of man is this Nobunaga?"
  Mitsuhide: "He sees all."
  Xiahou Dun: "Hmph... I am sure there is much he does not see."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>>
  
  Approach Ma Chao: 
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your...- Wait, you are an ally!"
  Mitsuhide: "I, servant of the Oda, am here now to serve you!"
  Ma Chao: "...The Resistance! Your help is most appreciated!"
  
  Once peasants start their retreat:
  Mitsuhide: "We must keep the people safe as they evacuate..."
  
  If 3 peasants are defeated:
  Mitsuhide: "Ruthless tyrant! We must protect the rest from that fate!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "If you interrupt me, I'll see that you rue this day for all of your
  pathetic existance!"
  Mitsuhide: "You are nothing but a common criminal, in need of punishment!"
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>>
  
  Once Xu Huang approaches Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "I stand at the point of no return. Challenge me, and say goodbye
  to life."
  Xu Huang: "All I can do is to have faith in my skill and advance as I am told.
  I will not allow you to impede me!"
  
  After the second enemy wave has advanced:
  Mitsuhide: "Still they come... But our camp shall not fall!"
  
  Rescue Lu Xun as Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "I, servant of the Oda, am here now to serve you."
  Lu Xun: "We can certainly use the help!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Guan Yu:
  Mitsuhide: "Guan Yu, that blade should be held to Orochi's throat."
  Guan Yu: "My blade fights for my brother, and him alone."
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "I'll put some color into those pale cheeks! How about blood red!?"
  Mitsuhide: "Only if it's your blood..."
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Approach Dong Zhuo as Mitsuhide Akechi:
  Dong Zhuo: "Greedy plebs! You've smelled my gold, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single coin!"
  Mitsuhide: "Then I'll have to take it off by force!"
  Dong Zhuo: "You act holier than thou, but you're as greedy as I am! At least
  have the guts to be honest about it!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Diao Chan:
  Mitsuhide: "There is something dark and disturbing in your dance."
  Diao Chan: "And when that dark encompesses you, you shall be no more."
  
  Once Da Qiao advances:
  Mitsuhide: "Their target is our main camp. We must keep it safe!"
  
  Approach Da Qiao:
  Da Qiao: "You are the sacrifice that has to be made... For the good of Wu!"
  Mitsuhide: "You bear too much. I will lighten your load for good!"
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  Approach Cao Ren as Mitsuhide Akechi when he charges:
  Cao Ren: "Why do you fight, when you know you cannot win?"
  Mitsuhide: "Because this battle is the first step to the advent of peace."
  Cao Ren: "I, too, desire peace..."
  
  Approach Zhou Tai:
  Mitsuhide: "Now you seem to know what you're doing."
  Zhou Tai: "Come closer and you will find out."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Xiahou Dun:
  Xiahou Dun: "All I want is Nobunaga's head! Step aside!"
  Mitsuhide: "It is my mission to keep that head where it is!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Once Zhou Yu or Li Dian arrives:
  Mitsuhide: "Lord Nobunaga's plan starts to come to the fruition!"
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Mitsuhide: "I will slice my way through the thorniest paths."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Mitsuhide: "I will cut you down, and usher in an age of peace."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  Approach No:
  No: "It's good to see you, Mitsuhide. I thought about you all the time I was
  locked up..."
  Mitsuhide: "And I you, my lady. But war rages, and my lord's needs come
  first."
  No: "You're such an obedient little puppy... You are allowed to think for
  yourself, you know."
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Zhuge Liang:
  Mitsuhide: "You are breaking the hearts of the historians of future
  generations with your treachery."
  Zhuge Liang: "I think perhaps we should leave the future generations take care
  of themselves, don't you?" 
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [E]
  
  If you lose the Central Base:
  Mitsuhide: "Central base is ours! We must keep it until we have achieved
  victory."
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>> [E]
  
  At the beginning:
  Mitsuhide: "The enemy storehouses have been secured. Their morale is
  suffering. We must seize the initiative. "
  
  Once supply units reach the castle:
  Mitsuhide: "Second wave, move in."
  
  Once all supply units reach the castle:
  Mitsuhide: "With their stocks resecured, the enemy has the morale to fight
  back. Stand your gound, and face them!"
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "You all have faith in Orochi's goodness, do you?"
  
  Defeat Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "I see, your heart is pure after all."
  
  ---------------------------
  5c. Hideyoshi Toyotomi [HID]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>>
  
  Approach the enemy units at the beginning:
  Hideyoshi: "We have to keep our comrades alive at any cost!"
  
  Approach Cao Ren or Cao Pi:
  Hideyoshi: "Slither out of this one, you reptile!"
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Mitsunari: "Lord Hideyoshi... I don't need you in my way right now."
  Hideyoshi: "Hmm... If I didn't know better, I'd swear you had plan up in your
  sleeve... But the only way ahead for you lies through me!"
  
  Defeat Mitsunari Ishida:
  Hideyoshi: "I'm twice the man you are... Well, let's say one and a half times,
  to be fair."
  Mitsunari: "At least I've made it all the way down to evolutionary scale..."
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Approach Xiahou Dun:
  Hideyoshi: "Cao Cao is certainly a remarkable individual."
  Xiahou Dun: "He is the only man fit to rule over this chaos."
  Hideyoshi: "What are you, in love with the man?"
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Hideyoshi: "Ah! Nene? No, it can't be..."
  Sun Shang Xiang: "Hey, stop looking at me like that! And who's Nene?"
  Hideyoshi: "This could be tough. I never even win an argument against Nene."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>>
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your...- Wait, you are an ally!"
  Hideyoshi: "I am a friend! A fine job you're doing here, might I say!"
  Ma Chao: "I don't know who you are or why you dress like that, but I am
  certainly glad to see you!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "If you interrupt me, I'll see that you rue this day for all of your
  pathetic existance!"
  Hideyoshi: "You'll be the one who rues this day, for ever having the
  misfortune to run into me!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  At the beginning:
  Zhang Jiao: "This land is rife with evil men, befouling the peace which should
  rightfully reign. We shall do the heavens' work, and judge them for their
  sins!"
  Hideyoshi: "Ooh, I wouldn't say things like that to Lord Nobunaga if I were
  you... He really doesn't like being judged..."
  
  After Zhang Bao has summoned the tornadoes:
  Hideyoshi: "I should have known he'd go for the whirlwind next! Brace
  yourselves for the plague of locust's and apocalypse', 'cause they're next in
  the line!"
  
  Once Zhang Jiao triggers the volcanic eruptions:
  Hideyoshi: "Wow! That scared the monkey out of me! He can control the
  volcanoes now?"
  
  Once Zhang Jiao triggers a landslide:
  Hideyoshi: "Oh, great! Anyone here strong enough to lift boulders?"
  
  Approach Xiao Qiao:
  Hideyoshi: "Aren't you just adorable. Would you like to have tea together
  sometime?"
  Xiao Qiao: "Ah, such a cute little monkey! I'd love to!"
  
  Once Sakon Shima triggers his ambush party:
  Sakon: "Now's the time! Attack!"
  Hideyoshi: "Oh no! We bought it, hook, line and sinker!"
  
  Approach Sakon Shima:
  Sakon: "Useless to a man. Not one person waiting for my orders. Oh well, I
  guess it's time to show that I have more than just brains."
  Hideyoshi: "Never mind, old chap. If it's any consolation, I'm sure your plans
  were very good."
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>>
  
  At the beginning:
  Hideyoshi: "Great job holding out, young man!"
  Mitsuhide: "We will assist. Do not allow the defense of your main camp to
  become lax!"
  
  Once enemy officers approach Hideyoshi Toyotomi:
  Hideyoshi: "Oh, looks like someone wants to fight!"
  
  After the second enemy wave has advanced:
  Hideyoshi: "Stubborn little squirmers, aren't they? But they won't get
  through!"
  
  Rescue Lu Xun as Hideyoshi Toyotomi:
  Lu Xun: "Aargh! The enemy have breached the castle!"
  Hideyoshi: "No, it's only me! ...I'm used of being called a monkey, but
  I've never been mistaken for a snake before."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Zhang Fei:
  Hideyoshi: "Oh, if it isn't the great Zhang Fei! The once great warrior, now
  aging less than gracefully, or so I hear."
  Zhang Fei: "Shut that impudent mouth unless you want my spear down your
  throat!"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Get out of my way, you filthy monkey!"
  Hideyoshi: "Filthy?! I'll have you know I'm groomed on a regular basis,
  thank you very much!"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  At the beginning:
  Hideyoshi: "Dong Zhuo's supposed to be getting a special delivery... So keep
  your eyes peeled, and I just might make some money here."
  
  Once the first enemy supply unit appears:
  Hideyoshi: "There they are! Don't let them to get to Dong Zhuo!"
  
  Defeat the first enemy supply unit:
  Hideyoshi: "That's the way - and don't forget to pick up the gold! There's
  gonna be a big party tonight!"
  
  Defeat all three enemy supply units:
  Hideyoshi: "All right - Just the big gorilla left to clobber!"
  
  Approach Dong Zhuo as Hideyoshi Toyotomi:
  Dong Zhuo: "Greedy plebs! You've smelled my gold, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single coin!"
  Hideyoshi: "Don't worry - I'll put it to good use!"
  
  If Dong Zhuo joins you after clearing the stage:
  Dong Zhuo: "I've had enough of that skinflint Orochi! I'll make more money
  fightning with you lot! Ha ha ha!"
  Hideyoshi: "All I really want is the gold, but hey, good for you!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Diao Chan:
  Hideyoshi: "Such a pretty flower... What say we take a break for a while and
  get to know each other a little better?" 
  
  Approach Ling Tong:
  Ling Tong: "So, what's this Nobunaga like anyway?"
  Hideyoshi: "He's absolutely without peer. None can stop him... except, of
  course, for myself." 
  Ling Tong: "...Is that a fact?"
  
  Once enemy phantom troops appear:
  Zhang Jiao: "I see it, I see it. This wickedness originates in Bai Ma Castle.
  I shall rain down the divine punishment upon this evil practioner of the
  devil's work!"
  Hideyoshi: "Go on, you're just guessing, right?"
  
  Approach Da Qiao:
  Hideyoshi: "Ah, the lovely elder sister. Your girls are like two peas in a
  pretty little pod!"
  Da Qiao: "You keep your paws off my sister, you hear?!"
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  Approach Cao Ren as Hideyoshi Toyotomi when he charges:
  Cao Ren: "Why do you fight, when you know you cannot win?"
  Hideyoshi: "Lord Nobunaga says that our deaths will have meaning... Of course,
  I'd rather not die..."
  Cao Ren: "This Nobunaga interests me..."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  At the beginning:
  Hideyoshi: "Looks like the enemy soldiers have lost the spring in their step!"
  
  Approach Zhang He and injure him:
  Zhang He: "This water attack is a work of art. Hands off!"
  Hideyoshi: "Ha! You presume to talk to me about water attacks!?
  Don't you know who I am?"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Hideyoshi: "Right now, it's not the dark tall guy you want to worry about -
  it's the taller, scaly guy!"
  Xiahou Dun: "Lord Cao Cao will easily dispose Orochi in good time. This
  pretender is of no use."
  
  Defeat Xiahou Dun:
  Hideyoshi: "Every man and woman on this field resents Orochi, and yet he has
  us fightning against each other. When what we should be doing, is whacking
  some snakes!"
  
  Approach Cao Pi before Ling Tong talks to him:
  Hideyoshi: "Cao Pi, why do you waste your resources in this meaningless
  battle?"
  Cao Pi: "I cannot think of what you could possibly mean."
  Hideyoshi: "Play dumb all you like - my lord has seen through your charade."
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>>
  
  Approach Ina:
  Hideyoshi: "Hey, aren't you Tadakatsu's daughter? What are you doing?"
  Ina: "My friends are counting on me!"
  Hideyoshi: "Friendship can be a difficult thing..."
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Hideyoshi: "Hey, there. Remember me from Honnoji?"
  Sun Shang Xiang: "I've never seen you before in my life."
  Hideyoshi: "Oof... Don't play hard to get, now. Who could forget this
  charismatic face?"
  
  Approach Sima Yi:
  Hideyoshi: "The great strategist...? But you've got such a mean, twisted
  little face..."
  Sima Yi: "Do you expect me to be angered by a taunt like that, you little
  fool?!"
  Hideyoshi: "Oh no, I could never anger you. You're just the picture of
  serenity."
  
  If Hideyoshi Toyotomi arrives as allied reinforcements:
  Hideyoshi: "My lord! I bring reinforcements! They look every bit as tough as
  you said, my lord! Hurry, men!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Once Zhou Yu or Li Dian arrives:
  Hideyoshi: "Okay! Nobunaga was right - our numbers have grown!"
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Hideyoshi: "I'm... I'm not frightened... Just a little cold."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Hideyoshi: "All these new girls everywhere, and I'm stuck with you.
  I'm cursed, I swear."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  At the beginning if Hideyoshi Toyotomi is in your team:
  Hideyoshi: "The snake squadron is on its way. We'd better hurry and take down
  the castle while we can!"
  
  Approach No:
  No: "It's good to see you, Hideyoshi. I thought about you all the time I was
  locked up..."
  Hideyoshi: "And I you, my lady...uh... I, er, I was unavoidibly detained,
  you see..."
  No: "Don't worry, I'm not angry with you. I'm just... disappointed."
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Magoichi Saika after he has promised to help Coalition Army:
  Hideyoshi: "You're not after this beauty too, are you?"
  Magoichi: "What can I say? I can't leave a damsel in distress."
  Hideyoshi: "In that case, I'm going with you. You can't be trusted!"
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  Approach Meng Huo after rescuing all Nanman units:
  Hideyoshi: "That sure is a strong woman you got there. I bet you live in a
  fear of putting the foot out of line, eh?"
  Meng Huo: "What are you talking about? She's putty in my hands!"
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  Approach the real Nene:
  Hideyoshi: "Nene! Cut out this silliness at once!"
  Nene: "You're going to be in big trouble when I get you home!"
  Hideyoshi: "No, you don't understand. There's a very good reason for all
  this..."
  Nene: "I don't want to hear any excuses!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Anegawa>>>
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Risking your life for a single, stupid girl... How foolish."
  Hideyoshi: "What nobler pursuit is there for a man than to risk his life for
  a single girl...? Or indeed, a married girl?"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Rescue Sun Quan and Sun Jian:
  Hideyoshi: "Now, there'the matter of my reward. I was thinking, your
  daughter."
  Sun Jian: "E-excuse me?"
  Hideyoshi: "Er... I was thinking that your daughter deserves the reward, not
  me. Yes, that's it..."
  
  ---------------------------
  5d. Guan Ping [GUP]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Guan Ping: "I thought the east looked undermanned, but it looks like there's
  no way through... Still, who was that guy?"
  
  Defeat 2 officers:
  Guan Ping: "I'm not going down without a fight!"
  
  If Guan Ping struggles:
  Guan Ping: "The enemy outnumbers us badly. This doesn't look good!"
  
  If Guan Ping is on the verge of defeat:
  Guan Ping: "Until the bitter end... I will fight..."
  
  If Guan Ping is defeated:
  Guan Ping: "I can go no further... I must withdraw..."
  Nobunaga: "A black day..."
  
  Clear the stage:
  Guan Ping: "I won..."
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Approach Da Ji, Zhou Yu or Sun Shang Xiang:
  Guan Ping: "Prepare to face the might of Guan Ping's blade!"
  
  Approach Shingen Takeda:
  Shingen: "What make you of Nobunaga, young man?"
  Guan Ping: "I... To be honest, I don't know what to make of him..."
  Shingen: "You are not alone in that, I assure you."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>>
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your...- Wait, you are an ally!"
  Guan Ping: "Ma Chao! You're safe!"
  Ma Chao: "Yes, and I'm glad to see you!"
  
  Approach Ieyasu Tokugawa as Guan Ping:
  Ieyasu: "You shall not pass this point!"
  Guan Ping: "You seem an honorable man... Why would you fight alongside for
  such a monster?"
  Ieyasu: "We all have our burdens to bear. Endurance in adversity is the
  greatest quality of man."
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "You shall be judged for your sins!"
  Guan Ping: "I have faith in Lord Nobunaga. It is those who oppose him will be
  punished!"
  
  If Guan Ping is in your team while you're playing the stage:
  Guan Ping: "The great strategist Sakon Shima must have hatched a plan... I
  sense his hand behind the confusion in the enemy ranks!"
  
  Approach Okuni as Guan Ping:
  Okuni: "Oh, what a cute little boy. What's your name?"
  Guan Ping: "I am Guan Ping, son of Guan Yu."
  Okuni: "Is that right? Well, Ping, if you're half the man your father is,
  then count me interested. How about you and I take a nice long trop back to
  Izumo? I could show you a thing or two." 
  Guan Ping: "I-I am sorry, there is only one woman for me..."
  Okuni: "Oh, I don't mind about that if you don't mind. She can't tell a big
  boy like you what to do, can she?"
  
  Approach Kanetsugu Naoe:
  Guan Ping: "Why have you decided to help us?"
  Kanetsugu: "The battle against Orochi is a battle of honor."
  Guan Ping: "Honor...? My father was a widely known as a man of honor..."
  Kanetsugu: "You father sounds a noble man indeed. I should very much like to
  meet him."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Guan Yu:
  Guan Ping: "Father! You shame us all with your betrayal!"
  Guan Yu: "I thought I taught you better than to insult your opponent with
  meaningless drivel."
  Guan Ping: "I will overcome you, Father..."
  
  Approach Zhang Fei:
  Zhang Fei: "I never expected to face your blade..."
  Guan Ping: "Lord Zhang Fei... It seems we have no other choice."
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, and I will show you the true meaning of chaos."
  Guan Ping: "So, you're an agent of Orochi?"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Approach Ina as Guan Ping:
  Ina: "A crime is a crime. There can be no justification! And I will see that
  you are punished!"
  Guan Ping: "But surely you know what will happen if Dong Zhuo gets his greedy
  paws to the gold!"
  Ina: "It is not my place to think of that. I must follow my orders!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi after the scout has given his first report on
  Nagashino:
  Guan Ping: "Lord Mitsuhide, I fear for the lives of those at Nagashino..."
  Mitsuhide: "You will know of them soon enough. We must concentrate on the
  matter facing us."
  
  Play as Guan Ping every time a scout gives a report on Nagashino:
  1st report: "The Orochi army has entered into combat with Takeda-Uesugi
  alliance at Nagashino!"
  Guan Ping: "So it has begun... Shingen, Kenshin, our thoughts are with you!"
  
  2nd report: "The Takeda-Uesugi alliance is holding its own!"
  Guan Ping: "They are holding Orochi's mighty army in check...? Heroes indeed!"
  
  3rd report: "I bring bad news! Our allies are struggling at Nagashino!"
  Guan Ping: "Orochi's superior numbers are beginning to prevail...
  This does not bode well!"
  
  4th report: "The Takeda-Uesugi alliance is on the verge of destruction!"
  Guan Ping: "Shingen, Kenshin, please stay safe!"
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops:
  Guan Ping: "The illusion has finally been broken. We are finally on an
  even footing!"
  
  Once Nobunaga Oda orders full assault:
  Guan Ping: "Only Da Ji remains... I will end this battle with my own hands!"
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  Approach Shingen Takeda after you have rescued him and Kenshin Uesugi:
  Guan Ping: "I'm so glad to see you both safe and well!"
  Shingen: "We got there in the end. Kenshin, this is Guan Ping."
  Kenshin: "I look forward to drinking the sweet wine of war together."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Zhang He and injure him:
  Zhang He: "This water attack is a work of art. Hands off!"
  Guan Ping: "Seize the floodgates, at any cost!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Guan Ping: "Why do you not join forces with Nobunaga to slay Orochi?!"
  Xiahou Dun: "Nobunaga has not earned the right to stand with my lord. Lord
  Cao Cao is the rightful ruler of the land!"
  
  Approach Cao Pi:
  Guan Ping: "I am Guan Ping, son of Guan Yu!"
  Cao Pi: "Unless your father fights with you, then his name is of no
  relevance."
  Guan Ping: "My father has made me who I am... Surely you know about that!"
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Guan Ping: "Lady Sun, how can you fight for Orochi?!"
  Sun Shang Xiang: "I fight for my father. Surely you understand. Now out of my
  way!"
  Guan Ping: "I will not. I must stand my ground, or I could never face my
  father again!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Guan Ping: "Zhuge Liang... Why did you not resist the serpent's tyranny?!"
  Zhuge Liang: "I cannot discuss this matter at the moment. Come, face me."
  Guan Ping: "In that case, you leave me no choice!"
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "Do not meddly in my business, child!"
  Guan Ping: "Shut your mouth! I am no mere child!"
  Sima Yi: "Silence! If you don't halt your tantrum this instant, I'll make you
  regret for it!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  Approach Kanetsugu Naoe:
  Guan Ping: "Lord Kenshin! It is good to see you!"
  Kanetsugu: "We soldiers of Uesugi cannot overlook such dishonorable
  behavior."
  Guan Ping: "...And of course you too, Kanetsugu."
  
  Approach Keiji Maeda without having Nobunaga Oda in your team:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Guan Ping: "Such power... Even my father would be hard pressed..."
  
  Approach Shingen Takeda:
  Guan Ping: "Lord Shingen! Are you all right?!"
  Shingen: "Oh, I'm fine. But did you see that enterance I just made? Pretty
  heroic, wouldn't you say?"
  
  Approach Masamune Date without having Nobunaga Oda in your team:
  Masamune: "You think you can slay a dragon? Ha!"
  Guan Ping: "Why have you sided with a monster like Orochi?!"
  Masamune: "Why have you sided against one so great as Orochi!?"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Guan Ping: "Such presence! I'm glad I don't have to face him in battle!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "Guan Ping... The time has come for you to stand on your own."
  Guan Ping: "Yes, my lord!"
  
  Once Zhou Yu or Li Dian arrives:
  Guan Ping: "Lord Nobunaga has won over them... We cannot lose!"
  
  Approach Da Ji:
  Guan Ping: "You have brought enough suffering to this world! It ends now!"
  Da Ji: "Are you sure you'll be all right without your daddy watching over
  you?"
  Guan Ping: "I am a man in my own right, as you shall soon see!"
  Da Ji: "Hmm... You were supposed to get angrier than that..."
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Guan Ping: "Lu Bu... The man my father could not overcome... But I will not
  yield!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Guan Ping: "I will defeat you, monster, and prove myself to man!"
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  Approach No:
  Guan Ping: "Lady No! You're safe!"
  No: "Oh, you came to meet me? How adorable..."
  Guan Ping: "Adorable? I- er, no, well... you really think so?"
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [E]
  
  Once the main force of the Resistance army arrives:
  Guan Ping: "What is it that Nobunaga is looking for on this battlefield?"
  
  ---------------------------
  5e. Huang Zhong [HUZ]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>> [YA]
  
  Once Mitsunari Ishida enters Xiang Yang Castle:
  Huang Zhong: "The defenses have broken! Expel the intruder!"
  
  Once Guan Ping is ambushed:
  Cheng Yu: "Now, take him down!"
  Guan Ping: "What?! A trap?!"
  Huang Zhong: "An ambush! Such impudence! I must go to this aid... But no,
  I cannot move! I have been entrusted to guard this castle... You will have to
  fight through this on your own, Guan Ping!"
  
  Defeat 6 enemy officers:
  Huang Zhong: "No fledgelin is getting a better of me!"
  
  Defeat 6 officers and approach Huang Zhong (or first defeat 7 before
  approaching him):
  Huang Zhong: "We will be trodden on no longer! The time has come for us to
  fight back! Soldiers! Repel the enemy!"
  
  If Huang Zhong struggles:
  Huang Zhong: "In all my years, rarely have I been forced in such a corner..."
  
  If Huang Zhong is on the verge of defeat:
  Huang Zhong: "I will fight until my quiver is empty and my bones devoid
  of life!"
  
  If Huang Zhong is defeated:
  Huang Zhong: "Don't chase me... I can't run that fast..."
  Nobunaga: "A black day..."
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Once Orochi army ambush troops appear:
  Huang Zhong: "I have led you right into enemy's hands! Please, forgive me!"
  Nobunaga: "Nobunaga cannot be defeated by guile. End them all."
  
  Approach Sun Shang Xiang, Zhou Yu or Da Ji:
  Huang Zhong: "I was being kidnapped by evil snake gods and forced to fight
  battles before you were even out of the cradle!"
  
  Approach Shingen Takeda:
  Shingen: "That bow, that beard... You must be Huang Zhong!"
  Huang Zhong: "Oh, so my name is still known generations hence!"
  Shingen: "Well, I have a liking for obscure historical relics, you see..."
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>>
  
  At the beginning:
  Huang Zhong: "Look, it's Ma Chao!"
  Nobunaga: "The great warrior of Shu..."
  Huang Zhong: "I cannot leave him to die. We must lend him all the aid we are
  able to spare!"
  Nobunaga: "...Very well."
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your...- Wait, you are an ally!"
  Huang Zhong: "It is I. I will lend you strength what these bones still have
  in them!"
  Ma Chao: "It is wonderful to see you, old man!"
  
  Approach Ieyasu Tokugawa as Huang Zhong:
  Huang Zhong: "I warn you, youngster, my bow never misses!"
  Ieyasu: "You flatter me, I haven't been called a youngster for many a year."
  
  If 3 peasants are defeated:
  Huang Zhong: "I cannot anymore allow young lives to be nipped in the bud!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Guan Yu:
  Huang Zhong: "It has been too long since I last crossed blades with you,
  Guan Yu."
  Guan Yu: "You are old, but not quite decrepit yet, I hope."
  
  Approach Zhang Fei:
  Huang Zhong: "It seems your skills have not diminished none in the years since
  we last met."
  Zhang Fei: "Ha! A compliment from you is worthless, old man!"
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, and I will show you the true meaning of chaos."
  Huang Zhong: "Chaos? Why would I want you to show me that?"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Once enemy phantom troops appear:
  Zhang Jiao: "I see it, I see it. This wickedness originates in Bai Ma Castle.
  I shall rain down the divine punishment upon this evil practioner of the
  devil's work!"
  Huang Zhong: "Extremely perceptive, Lord Zhang Jiao!"
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  At the beginning:
  Huang Zhong: "Support has arrived, even from Nobunaga's former enemies... But
  we remain outnumbered. We must join forces at once, if we are to stand a
  chance!"
  
  Approach Shingen Takeda after you have rescued him and Kenshin Uesugi:
  Huang Zhong: "It is my pleasure to see you again, Lord Shingen. Lord Kenshin,
  I am honored to make your acquaintance."
  Shingen: "Welcome, old friend. Kenshin, this is Huang Zhong."
  Kenshin: "Your righteousness will earn us the protection of the heavens."
  
  Approach Cao Ren when he charges:
  Cao Ren: "Resistance merely leads to more bloodshed. Why do you do it?"
  Huang Zhong: "So you are asking me to live my life in a permanent fear of this
  lord of yours, are you?"
  Cao Ren: "No... That's not it, but..."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Zhang He and injure him:
  Zhang He: "This water attack is a work of art. Hands off!"
  Huang Zhong: "What are you talking about, man? Or are you a woman?"
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>>
  
  Approach Sun Shang Xiang:
  Huang Zhong: "Righteousness is on our side. Show some shame girl, and slink
  away!"
  Sun Shang Xiang: "I will not! For my father and my friends, I will fight!"
  Huang Zhong: "Then you leave me no choice!"
  
  Approach Zhuge Liang:
  Huang Zhong: "Zhuge Liang... Have you turned your back on your dream of
  restoring the Han Dynasty?"
  Zhuge Liang: "I cannot discuss this matter at the moment. Come, face me."
  
  Approach Sima Yi:
  Sima Yi: "If you wish to die, old man, I suggest you just stay home and wait
  awhile."
  Huang Zhong: "I am a military man. There is nothing I desire more than to end
  my life on the field of battle!"
  Sima Yi: "Alright, then I shall provide you with a death most painful and
  violent!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  Approach Kanetsugu Naoe:
  Huang Zhong: "You call yourself the God of War, so I thought you would be a
  majestic warrior like Guan Yu, but..."
  Kanetsugu: "Save your judgements until you have seen my lord in action. You
  will see that he lives up to that name."
  
  Approach Masamune Date without having Nobunaga Oda in your team:
  Masamune: "You think you can slay a dragon? Ha!"
  Huang Zhong: "You're the one who calls himself the Dragon? Why, you're not
  much more than a baby salamander!"
  Masamune: "No wonder you can't see Orochi's greatness! You can't even see
  the danger you're in!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  At the beginning:
  Huang Zhong: "This is most unexpected. The enemy is attacking us here!"
  
  Defeat enemy officers in the south:
  Huang Zhong: "We are heavily outnumbered. If we fight, defeat will be
  inevitable. Messengers! Send out a call for reinforcements!"
  
  Approach Zhang He:
  Zhang He: "Petals must scatter when their time comes, not to go and produce
  a rotten fruit!"
  Huang Zhong: "What drivel do you speak now, you big girl?!"
  
  Reduce Zhang He's life bar to 50%:
  Zhang He: "Strange... you do not seem past your prime. You seek to go out in
  a blaze of glory?"
  Huang Zhong: "Shut your mouth, fool! You are the one who is overripe!"
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Huang Zhong: "What a remarkable warrior! He reminds me of myself, in my
  younger days."
  
  Approach Masamune Date:
  Masamune: "You idiots! Why do you resist?! Don't you realize that only
  Orochi can bring true peace to this land?!"
  Huang Zhong: "Oh yes! You're stupid enough to think that a serpent will
  think of the good of the people and bring peace?!"
  Masamune: "The support of his trusted officers will ensure that the people
  live in peace!"
  Huang Zhong: Tch, tch. The naive dreams of youth... Snap out of it, boy.
  This is no fairytale."
  
  If allied reinforcements arrive:
  Huang Zhong: "Mercy be! We need to hide no more! We can stand and fight!"
  Okuni: "Indeed. It may be time to really stretch my legs."
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Huang Zhong: "I have lived to see many fields of battle, and conquered
  many enemies... You shall be my last!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina when she reappears:
  Huang Zhong: "You are a brave girl, but foolish. You will pay for your
  hastiness!"
  Ina: "Let us let our bows do the talking."
  
  ---------------------------
  5f. Ma Chao [MAC]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Ma Chao: "Fiends, how can you persecute these innocent...? My spear shall
  put an end to your tyranny!"
  
  Approach Ma Chao:
  Ma Chao: "My spear shall not forgive your... Wait, you're an ally! We are
  trying to evacuate the citizens to temple. Please, lend me your aid!"
  
  Form an alliance with Ma Chao Army:
  Ma Chao: "The people are in danger! Fight with me!"
  
  Once ambush party appears in the maze:
  Ma Chao: "An ambush! Come what may, I will not let anymore civilians fall!"
  
  Once peasants escape:
  Ma Chao: "The citizens are safe. We are no longer harmstrung. Now they shall
  feel the sting of justice!"
  
  Clear the stage without rescuing all peasants:
  Ma Chao: "There are many more innocents who need my help. I must go away.
  Until we meet again..."
  
  Clear the stage by rescuing all peasants:
  Ma Chao: "You're just hearts have moved my own! From now on, I will pledge my
  spear to your cause!"
  
  If peasant is defeated:
  Ma Chao: "Why?! They are innocents! Leave them be!"
  
  If 3 peasants are defeated:
  Ma Chao: "Stop! How does this help anything?!"
  
  If all peasants are defeated:
  Ma Chao: "The flames of justice... Have they burned out...?"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Once Pang De appears:
  Ma Chao: "I will wake you from this nightmare with my spear!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Ma Chao: "Irresponsible fool, creating chaos for your amusement! You
  shall pay!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You shall have your precious lord. If you can defeat me!"
  Ma Chao: "Evil shall never triumph over justice!"
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Nagamasa Azai:
  Ma Chao: "Prepare to face my spear of justice!"
  Nagamasa: "My lance of faith accepts your challenge!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>> [E]
  
  Once Sun Ce starts his advance towards enemy main camp:
  Ma Chao: "Now! Ambush unit, advance!"
  
  Defeat Ranmaru Mori:
  Ma Chao: "Then I simply impale Sun Ce on my spear!"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>>
  
  Approach Pang De:
  Pang De: "My halberds will not allow your entry!"
  Ma Chao: "You would fight me for your master?"
  
  ---------------------------
  5g. Zhang Jiao [ZHJ]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>> [E]
  
  At the beginning:
  Zhang Jiao: "Behold! The miracle that is my faith. Go forward, my sons!"
  Zhang Liang: "Observe! The mighty power of the heavens will accompany my
  attack!"
  
  Once Zhang Jiao triggers the volcanic eruptions:
  Zhang Jiao: "May judgement fall uppon those who do not fear the heavens!"
  
  Once Zhang Jiao triggers the eruption of geysers:
  Zhang Jiao: "Witness! A miracle! I feel the power of heavens in me!"
  
  Once Zhang Jiao triggers a landslide:
  Zhang Jiao: "O gods of heaven, block the path of unbelievers!"
  
  Once Zhang Jiao orders enemy forces to advance:
  Zhang Jiao: "Go forth, my brethren, and do the heavens' work!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, and I will show you the true meaning of chaos."
  Zhang Jiao: "Of what do you speak? The world is already filled with chaos and
  prevalent sin!"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  At the beginning:
  Hideyoshi: "Dong Zhuo's supposed to be getting a special delivery... So keep
  your eyes peeled, and I just might make some money here."
  Zhang Jiao: "Gold! Perhaps it can be used to spread the teachings of
  the heavens!"
  
  Defeat two supply captains:
  Zhang Jiao: "Why, with this much gold, we could even convert Orochi himself!"
  
  Approach Ina as Zhang Jiao:
  Ina: "A crime is a crime. There can be no justification! And I will see that
  you are punished!"
  Zhang Jiao: "You're suffering, your inner conflict... I see all things,
  my child."
  Ina: "I am not your child, you charlatan!"
  
  Approach Lu Bu as Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Barbarous heathen! Defeating you will be the heavens' work!"
  Lu Bu: "Heaven can wait! Now is my time!"
  
  Approach Dong Zhuo as Zhang Jiao:
  Dong Zhuo: "Greedy plebs! You've smelled my gold, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single coin!"
  Zhang Jiao: "It is your duty to contribute that gold to me. Resistance
  is an affort to the heavens' degree!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Once Ling Tong arrives:
  Zhang Jiao: "Praise be! Your good deed will not go unnoticed by the heavens!"
  
  Once enemy phantom troops appear:
  Zhang Jiao: "I see it, I see it. This wickedness originates in Bai Ma Castle.
  I shall rain down the divine punishment upon this evil practioner of the
  devil's work!"
  
  Enter Bai Ma Castle and approach Hognose:
  Zhang Jiao: "Fool! The heavens do not smile upon those who disrespect their
  laws!"
  Hognose: "I-impossible... My strength is fading...
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle:
  Zhang Jiao: "Witness! A miracle!"
  Da Ji: "If that's a miracle, then the gods must be blind!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  Approach Kenshin Uesugi:
  Zhang Jiao: "May the heavens watch over us!"
  Kenshin: "May they bless our swords."
  
  Approach Masamune Date without having Nobunaga Oda in your team:
  Masamune: "You think you can slay a dragon? Ha!"
  Zhang Jiao: "O gods in heaven, show this foolish sinner the extent of your
  mighty power!"
  Masamune: "Sinner maybe, foolish never! You'll be the one who pays for your
  foolishness!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Zhang Jiao: "Witness! This mighty warrior comes as a gift from the heavens!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Zhang Jiao: "Perfidious lord of all evil, now is the time of your punishment!"
  
  ---------------------------
  5h. Xiao Qiao [XIQ]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>>
  
  Approach Zhou Yu:
  Xiao Qiao: "Please, my darling. You have to stop this!"
  Zhou Yu: "You must forgive me... I am doing this for the greater good!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>> [E]
  
  Once Xiao Qiao orders her army to charge:
  Xiao Qiao: "Hey... I think this might be our chance to attack! Okay, everyone,
  charge!"
  Sakon: "Charge?! Not yet, you fools!"
  
  Once enemy ambush troops appear near the castle:
  Xiao Qiao: "Hide-and-seek's over! Come on out, everyone!"
  
  Once Xiao Qiao orders the release of rolling boulders:
  Xiao Qiao: "Ready with the rocks, everyone? One, two, three, fire!"
  
  Xiao Qiao: "Oops, they hit our allies..."
  
  Once Xiao Qiao advances:
  Xiao Qiao: "Sakon thinks too much. If we take their camp, we win, right?
  Then let's go!"
  
  Once peasants appear to assist Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "Just as well I was so nice to everyone, huh?"
  Sakon: "Yes... You do realize you're here to fight, and not to collect
  autographs?"
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>>
  
  Rescue Lu Xun as Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "Hey there, Lu Xun! Need a hand?"
  Lu Xun: "Xiao Qiao! What a surprise to see you here!"
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, and I will show you the true meaning of chaos."
  Xiao Qiao: "Hang on, I know that one! Oh no, I can't remember..."
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Appraoch Ina as Xiao Qiao:
  Ina: "A crime is a crime. There can be no justification! And I will see that
  you are punished!"
  Xiao Qiao: "...But we need that money to beat Orochi!"
  Ina: "That's very honest... But an honest thief is still a thief!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Once enemy phantom troops appear:
  Zhang Jiao: "I see it, I see it. This wickedness originates in Bai Ma Castle.
  I shall rain down the divine punishment upon this evil practioner of the
  devil's work!"
  Xiao Qiao: "Looks like your magic was too strong for them."
  
  Approach Da Qiao:
  Xiao Qiao: "What are you doing fightning for that mean old lady, sis?!"
  Da Qiao: "I'm so sorry... But I don't really have a choice."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  Approach Shingen Takeda after you have rescued him and Kenshin Uesugi:
  Kenshin: "You there... Small girl. What is your name?"
  Xiao Qiao: "Me? I'm Xiao Qiao. I'm in the Demon King's army now!"
  Shingen: "What a delightful little girl... I think I could fit her in my
  pocket."
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Sun Quan:
  Xiao Qiao: "Sun Quan! Do you know where my husband is?"
  Sun Quan: "Grr... That scoundrel is with my brother..."
  Xiao Qiao: "Oh, that's such a relief!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Nobunaga Oda in your team:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Xiao Qiao: "You can't do that! Who'd put me back together again?"
  
  Approach Kanetsugu Naoe:
  Xiao Qiao: "So, is this Kenshin really strong then?"
  Kanetsugu: "Of course. His strength is superhuman."
  Xiao Qiao: "Come to think of it, he doesn't much look like a human."
  
  Approach Masamune Date without having Nobunaga Oda in your team:
  Masamune: "You think you can slay a dragon? Ha!"
  Xiao Qiao: "You're a dragon?! Can you fly, huh, can you?"
  Masamune: "Oh, I'll fly all right, I'll show you, I'll show you all!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  Once Xiao Qiao arrives:
  Xiao Qiao: "We're here to save the day!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Xiao Qiao: "I had to be apart from my husband, and from my sister all this
  time... And it's all your fault! You're gonna pay!"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Xiao Qiao: "Hey, wanna trade fans?"
  Mitsunari: "I don't think so."
  Xiao Qiao: "I really think mine would suit you more..."
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approch Zhou Yu:
  Zhou Yu: "You will not lay a finger on my lord!"
  Xiao Qiao: "Please, my darling. Can't we all just get along?"
  
  <<<Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan>>> [E]
  
  Let Zhou Yu approach Xiao Qiao:
  Xiao Qiao: "Oh no! My darling is in the enemy camp!... I can't fight him,
  I have to go!"
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>>
  
  Approach Zhou Yu after Sakon Shima has arrived:
  Xiao Qiao: "So what kind of man is this Sakon?"
  Zhou Yu: "That, I don't yet know."
  Xiao Qiao: "Oh, don't worry. He's nowhere near as handsome as you!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Da Qiao:
  Xiao Qiao: "Don't be so silly! Don't you trust your own husband?!"
  Da Qiao: "Of course I have faith him, it's just..."
  
  ---------------------------
  5i. Okuni [OKU]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>> [E]
  
  Every time Okuni raises the morale of enemy forces:
  Okuni: "Come on boys, take heart! Feast your eyes on the Queen of the Dance!"
  
  Once Okuni advances:
  Okuni: "Sakon did ask me to wait, and while I hate to disobey such a handsome
  man... While the cat's away, the mice will play!"
  
  Approach Okuni with "handsome" character:
  Okuni: "Naughty young men... They need to be taught a serious lesson!"
  
  Defeat Okuni:
  Okuni: "Clearly you can't leave me alone... All right, if it means that much
  to you, I'll fight for you."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Guan Yu:
  Okuni: "What a wonderful beard you have. And you know what they say about men
  with beards..."
  Guan Yu: "What are you, a pogonologist?"
  
  Approach Zhang Fei:
  Okuni: "That beard... It really brings out the animal in you."
  Zhang Fei: "Animal!? What are you implying?"
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "A fine woman indeed! I'd like to have you in my harem!"
  Okuni: "Oh, you are a charmer! I think I'll take you back home with me,
  just as soon as I beat you to a pulp."
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  At the beginning:
  Hideyoshi: "Dong Zhuo's supposed to be getting a special delivery... So keep
  your eyes peeled, and I just might make some money here."
  Okuni: "Perfect! There clothes don't pay for themselves, you know."
  
  Defeat two enemy supply units:
  Okuni: "Thank you for your charitable donation to our generous cause.
  Drop by again anytime!"
  
  Approach Ina as Okuni:
  Ina: "A crime is a crime. There can be no justification! And I will see that
  you are punished!"
  Okuni: "You know, you really would be very pretty if you weren't scowling all
  the time. It's a criminal waste."
  Ina: "Pretty! I have no interest of being pretty!"
  
  Approach Lu Bu as Okuni:
  Okuni: "Those are some impressive muscles you have there... You don't mind
  if I feel your chest, do you?"
  Lu Bu: "Foolish woman! You will feel only pain!"
  
  Approach Dong Zhuo as Okuni:
  Dong Zhuo: "Greedy plebs! You've smelled my gold, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single coin!"
  Okuni: "After I'm finished with you, you'll be begging me to take that money,
  I assure you."
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Diao Chan:
  Okuni: "You look so sad, my dear. Cheer up, there's plenty of fun to be had,
  if you know where to look for."
  Diao Chan: "Fun? This is a world of war... There is no fun here..."
  
  Approach Ling Tong:
  Ling Tong: "So, I guess you're leading some troops here too, huh?"
  Okuni: "Oh no, I'm just here to provide some color. Imagine how boring this
  battle would be without a feminine touch."
  Ling Tong: "...Strange girl..."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>>
  
  Approach Cao Ren as Okuni when he charges:
  Cao Ren: "Why do you fight, when you know you cannot win?"
  Okuni: "A lady always has her reason, don't you know?"
  Cao Ren: "Do you not question your lord? Do you just blindly trust him?"
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Approach Zhang He and injure him:
  Zhang He: "This water attack is a work of art. Hands off!"
  Okuni: "Aren't you just a handsome- Wait on, this isn't going to work on you,
  is it?"
  Zhang He: "No. But I would start dancing, if I were you!"
  
  Approach Xiahou Dun:
  Okuni: "Oh, I like the eyepatch. Very piratical. Would you like me to walk the
  plank?"
  Xiahou Dun: "I have no time for your childish games, woman. Leave me be!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Okuni: "Oh, you're so tall I feel insignificant..."
  Lu Bu: "That's because you are. You are nothing compared to my Diao Chan!"
  Okuni: "Oh, I don't think you'll be saying that once you get to know me..."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Okuni: "Poor thing... No one's ever really taken care of you, have they? I can
  see past that scaly exterior to the lost little boy inside..."
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>>
  
  Approach Zhang Liao without having Ginchiyo Tachibana in your team:
  Zhang Liao: "Fall back! Surely you do not want to die in vain!"
  Okuni: "Such a strange little hat you're wearing... I'm sure it was
  very expensive...
  
  Defeat Zhang Liao without having Ginchiyo Tachibana in your team:
  Zhang Liao: "I would rather flee and redeem myself than die in vain!"
  Okuni: "Wait, don't go! Why does this always happen to me?"
  
  Approach Xu Huang without having Ginchiyo Tachibana in your team:
  Xu Huang: "I cannot allow this insubordination to continue any longer!"
  Okuni: "Oh! Please, don't be too rough on poor little me!"
  
  Defeat Xu Huang without having Ginchiyo Tachibana in your team:
  Xu Huang: "My quest for strength will have to wait..."
  Okuni: "Why is it that they never wait around for me to ease their pain?"
  
  <<<Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi>>> [YA]
  
  Form an alliance with Okuni:
  Okuni: "You'll enjoy spending time with me!"
  
  <<<Wei Stage 5-X - Battle of the Five Gates>>>
  
  Approach Lu Bu without having Zhang Liao or Mitsunari Ishida in your team:
  Lu Bu: "You have deceived Diao Chan! I will show no mercy!"
  Okuni: "Now, is that any way to talk to a lady?"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Ma Chao as Okuni:
  Okuni: "Oh, you're so handsome! I'm not letting you get away!"
  Ma Chao: "W-what are you planning?! I am an honorable man...!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Zhou Yu:
  Okuni: "Look at you... Such a pretty face. You don't seem made for war at
  all."
  Zhou Yu: "Desist, please. Your beauty is not enough to turn my head from my
  beloved."
  Okuni: "Does she know what an outrageous flirt you are?"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Rescue Sun Quan and Sun Jian:
  Okuni: "You're both so manly and rugged... Which of you is the father and
  which is the son? I don't mind... I'll take one on each arm."
  Sun Quan: "What are you doing with a woman of such disrepute?"
  
  Approach Zhang He:
  Okuni: "Out of my way! I have no use of a man of your... persuasion.
  Zhang He: "You are a dancer too, are you not?"
  
  Approach Sima Yi:
  Okuni: "You always look so serious. Why don't you relax and come back with
  me to Izumo?"
  Sima Yi: "It's dangerous to invite strangers into your home, young lady.
  Because you never know when you'll run into someone like me!"
  
  ---------------------------
  5j. Lu Xun [LUX]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Okuni as Lu Xun:
  Okuni: "This battlefield is full of handsome men... Let's see if this one can
  fight!"
  Lu Xun: "I can fight, and I must. I'm on a mission that must be fulfilled."
  Okuni: "Is it really that important? Wouldn't you rather spent some quality
  time with me?"
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Lu Xun: "All we can do is to find shelter, and try to wait this out."
  
  Approach Lu Xun:
  Lu Xun: "Back-up?! Hey, we've got a chance all of a sudden."
  
  Lu Xun: "Thank you. We could really do with your help!"
  
  Form an alliance with the Lu Xun Army:
  Lu Xun: "If we join forces, our strength will be multiplied."
  
  After Lu Xun has succesfully reached the allied main camp:
  Lu Xun: "Okay! Let's catch us some snakes!"
  
  If Lu Xun struggles:
  Lu Xun: "This isn't looking good..."
  
  Lu Xun: "It's gonna be tough to fight back from here..."
  
  If Lu Xun is on the verge of defeat:
  Lu Xun: "I can't... I can't hold out...!"
  
  If Lu Xun is defeated:
  Lu Xun: "It's all my fault. I misjudged the situation..."
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chan Ban>>> [E]
  
  Approach Sakon Shima:
  Lu Xun: "Engineer corps, proceed to the enemy main camp!"
  
  Defeat Sakon Shima before the fire attack is succesful:
  Lu Xun: "I should have known Sun Ce would see right through my fire attack...
  But I've got plenty more where that came from! Second wave, follow on!"
  
  Once 2nd wave advances:
  Lu Xun: "Gan Ning, now's your chance to do some damage!"
  Gan Ning: "Sure, I wouldn't mind seeing that pathetic wretch in some serious
  pain!"
  
  Head towards the center:
  Lu Xun: "Now! Spring the ambush!"
  
  Approach Lu Xun as Ieyasu Tokugawa:
  Lu Xun: "I have heard great things about you... But for now you're nothing
  more but a tentacle of Orochi's, and so you must be lopped off!"
  
  Approach Lu Xun as Hanzo Hattori:
  Lu Xun: "Ah, a ninja... Come on then, do something cool."
  
  Defeat Ling Tong before Gan Ning:
  Lu Xun: "Ling Tong succumbed...?"
  Gan Ning: "Don't worry! I've got it covered!"
  
  Defeat Gan Ning:
  Lu Xun: "Gan Ning, forced to retreat? I have misjudged this situation
  badly..."
  
  Defeat Lu Xun:
  Lu Xun: "Please... You have have to rescue Sun Jian..."
  
  If Lu Xun's fire attack is succesful:
  Lu Xun: "We have an opening! Seize it!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Dong Zhuo after Sun Shang Xiang is captured:
  Dong Zhuo: "Another bug to be crushed underfoot!"
  Lu Xun: "You coward! Hand that woman over to me at once!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Lu Xun: "The pride of Wu has been dented. But I will restore it by defeating
  this great evil!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Chi Bi>>> [YA]
  
  Once Lu Xun arrives:
  Lu Xun: "I am here to provide what little service I am able."
  
  Form an alliance with the Lu Xun Army:
  Lu Xun: "If we join forces, our strength will be multiplied."
  
  If Sakon Shima's fire attack is succesful:
  Lu Xun: "The use of fire was inspired. But we must attack now, to make most of
  it."
  
  If Sakon Shima's fire attack fails:
  Lu Xun: "It seems our allies are attempting to use fire to attack... That's
  just my speciality."
  
  Lu Xun: "Zhu Ran, lead your troops over there, and prepare a fire attack!"
  
  ---------------------------
  5k. Dong Zhuo [DON]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>> [E]
  
  Once Dong Zhuo arrives:
  Dong Zhuo: "Time to take out the trash!"
  
  Approach Dong Zhuo: 
  Dong Zhuo: "What's your problem? You want to be sliced and diced?!"
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>>
  
  Approach Okuni as Dong Zhuo:
  Okuni: "This battlefield is full of handsome men... Let's see if this one can
  fight!"
  Dong Zhuo: "If you like me so much, we don't have to fight. Come back with me
  and I'll take good care of you..."
  Okuni: "Oh, did I really say that? That was just a habit, I'm afraid. You're
  quite fat and ugly, frankly."
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>> [E]
  
  Once the main force of Orochi Army advances:
  Dong Zhuo: "You want a job done right, you gotta do it yourself!"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>> [E]
  
  At the beginning:
  Dong Zhuo: "Ha ha ha! Today is a very good day! Orochi smiles upon me, and is
  sending me gold!"
  Ina: "An order is an order, but protecting a grotesque glutton and his
  gold..."
  
  Defeat one enemy supply unit:
  Dong Zhuo: "The gold is not here! What happened!?"
  
  Defeat two enemy supply units:
  Dong Zhuo: "Where's my gold?! I want my gold!"
  
  Defeat three enemy supply units:
  Dong Zhuo: "That's it! I've had it with that snake! He can't even get me the
  gold he promised...?! Then he can go to hell!"
  
  If one enemy supply units reaches Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "It's about time you got here! Where's the rest of it? Gimme
  it now!"
  
  If two enemy supply units reach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Gold, glorious gold! Tonight, we party!"
  
  If three enemy supply units reach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Look at all this! My grand paradise is almost within reach!"
  
  Defeat Dong Zhuo after at least one enemy supply unit has reached him:
  Dong Zhuo: "My dream will never die! My grand paradise will be realized!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Dong Zhuo: "You are nothing but a worthless reptile! You know nothing of human
  desires!"
  
  <<<Shu Story 5 - Battle of the Wu Territory>>> [E]
  
  Discover two enemy ambush parties:
  Dong Zhuo: "That Zhuge Liang is useless! He proclaims to be the greatest
  strategist of the age, but the enemy sees right through his plans! Right then!
  We'll steal their boat, so they have no way out!"
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>> [E]
  
  After the bridge event:
  Dong Zhuo: "Ha ha ha! So the bridge is finally done! Finally, we can cross the
  river and kick their worthless hides!"
  
  Defeat Lu Bu:
  Dong Zhuo: "Useless! Must I do everything myself?!"
  
  Once peasants escape the battlefield:
  Dong Zhuo: "Aargh, they got away!"
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>> [E]
  
  If the officers in the central garrison receive supplies two times:
  Dong Zhuo: "Soldiers in the central garrison! Advance, and crush the enemy!"
  
  If the officers in the eastern garrison receive supplies two times:
  Dong Zhuo: "Soldiers in the eastern garrison! Advance, and smash them to
  bits!"
  
  If both central and eastern garrison receive supplies two times:
  Dong Zhuo: "Come on! What's taking so long?! I have a feast to get back for!"
  
  Once the southern unit of the Orochi Army advances:
  Dong Zhuo: "The south belongs to me! Grind them to dust!"
  
  Once the Coalition Army captures the supply points:
  Dong Zhuo: "We're being pushed back?! But my dreams, my grand paradise...! We
  have no choice... Call for backup from Koshi Castle!"
  
  Once reinforcements for Orochi Army appear:
  Keelback: "Lord Dong Zhuo, We have been sent to give you help."
  Dong Zhuo: "You're late! ...But better late than never, I suppose."
  
  <<<Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province>>>
  
  At the beginning:
  Dong Zhuo: "We're surrounded!? That's prepostereus!... Well, hurry up and send
  a word to our allies so that they can clear this rabble!"
  Messenger: "I bring news! Our allies show no sign of movement!"
  Dong Zhuo: "You mean we're trapped!?... Well, do something, anything!"
  
  Once 2nd enemy wave advances:
  Dong Zhuo: "They still can't move!? Someone undo that black magic!"
  
  Once Nene's doubles appear:
  Dong Zhuo: "Mere conjurer's tricks! Grind them to dust!"
  
  Defeat Hanzo Hattori and Kotaro Fuma:
  Dong Zhuo: "Ha ha ha! Smash the enemy, and tear down their main camp!"
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five gates>>> [E]
  
  At the beginning:
  Dong Zhuo: "Wait, Diao Chan! You dare to betray me a second time!? No!"
  Diao Chan: "They are almost upon me... But I must escape! For Lu Bu's own
  good!"
  
  Dong Zhuo: "Capture Diao Chan! She has betrayed us and must not escape!
  You will be severely punished this time, young minx!"
  
  Clear the second gate:
  Dong Zhuo: "Come on! She's only one woman! What's the problem!?"
  
  Defeat the officers guarding the third gate:
  Dong Zhuo: "I can't take it anymore! A man of my greatness shouldn't have to
  do everything himself! I'll rip your heads off and use your skulls to keep
  my gold in!"
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>> [E]
  
  Once Kotaro Fuma appears:
  Dong Zhuo: "Who is that flame-haired man!? Has he come to lend us aid? Well,
  whoever he is, he's doing a good job! Give him all the help he needs!"
  
  Defeat Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "But you are mere insects... How dare you resist me?!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>> [E]
  
  At the beginning:
  Dong Zhuo: "Any man who dares to turn his blade against the great Orochi
  shall be ripped apart! Zhuge Liang, Sima Yi, show them what you've got!"
  
  Defeat Zhuge Liang:
  Dong Zhuo: "What in blazes did you think you were doing?! Drag your sorry
  carcass there, and reclaim that mountain from those worthless vermins!"
  
  Once Dong Zhuo launches Orochi Army ambush troops:
  Dong Zhuo: "Don't they realize how unworthy they are to share this battlefield
  with me? Unforgivable! They will realize their folly soon enough!"
  
  Once all gates of the Orochi Army main camp open:
  Dong Zhuo: "Time to finish this!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>> [E]
  
  Once Dong Zhuo appears:
  Dong Zhuo: "You mean you still haven't subdued these treacherous vermin?!
  Looks like I'll have to do my own dirty work again!"
  
  <<<Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle>>> [E]
  
  Once Dong Zhuo appears:
  Dong Zhuo: "So where's this great beauty I've been hearing about?... What in
  blazes is going on here?!"
  
  Defeat Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Oh, that woman likes to play rough!... I like her! But I will
  have her eating from my hand one day!"
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>> [E]
  
  If enemy forces penetrate the garrison's first northern gate:
  Dong Zhuo: "Another luscious beauty to serve in my paradise of pleasures...
  Ha ha ha!"
  Da Qiao: "I am Sun Ce's wife! And I think you and I have very different ideas
  of paradise!"
  
  If enemy forces penetrate the garrison's first western gate:
  Dong Zhuo: "Seize that girl!"
  Da Qiao: "It'll be all right... I know my darling will save me...!"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>> [E]
  
  Enter Dong Zhuo's garrison after you have rescued Sun Jian and Sun Quan:
  Dong Zhuo: "When I catch that tiger I'll have him skinned and roasted alive!
  And the same goes for those responsible for letting him out!"
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>> [E]
  
  Once Orochi Army arrives:
  Dong Zhuo: "I shall get the Resistance to crush Tadakatsu for me...
  I am the greatest genius this land has ever known!"
  
  After Honda Army has arrived:
  Dong Zhuo: "The enemy has picked themselves to shreads. Claim the altar as our
  own!"
  
  Once Tadakatsu Honda reappears near the allied main camp:
  Dong Zhuo: "That's impossible! How could he?! All right, men, stay calm..."
  
  If you lose the altar to Orochi Army:
  Dong Zhuo: "Ha! The altar is ours! Begin the invocation to the gods!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Dong Zhuo: "Ha! Look at them, thinking they're gonna win! I'll soon have them
  drowning in their own blood!"
  
  Enter Dong Zhuo's garrison before Sun Shang Xiang does:
  Dong Zhuo: "Ha! Just as I planned it."
  
  ---------------------------
  5l. Ling Tong [LIN]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate>>>
  
  Approach Kotaro Fuma:
  Kotaro: "Come, and I will show you the true meaning of chaos."
  Ling Tong: "What's that even supposed to mean?"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Approach Okuni:
  Okuni: "What is it that you plan to do with this ill-gotten gold, Ling Tong?"
  Ling Tong: "Gee, I dunno. Maybe I'll take you away on a nice holiday,
  just the two of us."
  Okuni: "Oh, how wonderful! In fact, Izumo is quite delightful at this time of
  a year."
  
  Approach Ina as Ling Tong:
  Ina: "A crime is a crime. There can be no justification! And I will see that
  you are punished!"
  Ling Tong: "Sheesh, take it easy, will ya?"
  Ina: "I will do no such thing!"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>> [YA]
  
  Once Ling Tong arrives:
  Ling Tong: "Looks like these guys are making life tough for Orochi. Now's my
  chance to help 'em out, I guess. I don't know who you are or where you're
  from, but I'm on your side buddy!"
  
  Form an alliance with Ling Tong Troop:
  Ling Tong: "Time for me to show why they pay me the big bucks!"
  
  <<<Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle>>>
  
  Seize the floodgates:
  Ling Tong: "And just like that, the floodgates belong to me!"
  
  Approach Sun Quan:
  Sun Quan: "Friend or not, I will show you no mercy. Do not presume to show me
  any either."
  Ling Tong: "Come on, you can't keep this up forever. Just give it up, and
  we can go back to how it was."
  
  Approach Cao Pi before Hideyoshi Toyotomi talks to him:
  Ling Tong: "This whole "all hail the snake" bit's just an act, right?"
  Cao Pi: "What do you think?"
  Ling Tong: "Whatever. Nobunaga sees right through you too."
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>>
  
  At the beginning if Ling Tong is in your team:
  Ling Tong: "Ol' Da Ji's got some serious numbers this time. I guess she
  must really hate losing. But I'm not stopping till I've got rid of
  these creepy crawly snakes off Wu Zhang Plains."
  
  Defeat the two Orochi officers in the center:
  Ling Tong: "That didn't hold out for long..."
  
  Once the enemy reinforcements start advancing:
  Ling Tong: "Oops... This isn't looking too hot..."
  
  Approach Keiji Maeda without having Nobunaga Oda in your team:
  Keiji: "Look out! Here comes the wild man to break you in two!"
  Ling Tong: "What is that, a wig?"
  
  Approach Masamune Date without having Nobunaga Oda in your team:
  Masamune: "You think you can slay a dragon? Ha!"
  Ling Tong: "I dunno about calling yourself a dragon. More like a worm -
  a snake at best."
  Masamune: "There are worse things to be than a snake. Pretty soon, you'll all
  be worshipping one."
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>>
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Ling Tong: "Woah! That's a helluva powerful guy comin' out of a bench!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Once Li Dian and Zhou Yu arrive:
  Ling Tong: "Looks like the Resistance has finally found a leader to unite
  under."
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>>
  
  Approach No:
  Ling Tong: "Hey there. I'm Ling Tong. I'm helping your husband out."
  No: "Yes, he does like to pick up what others have already discarded..."
  Ling Tong: "Ooh. I guess that's one-nil, huh?"
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>> [E]
  
  Once Ling Tong appears:
  Ling Tong: "Let's roll!"
  
  Approach Ling Tong as Hanzo Hattori:
  Ling Tong: "Hey, you're one of those ninjas, huh? You've got the speed to
  match me?"
  
  Defeat Gan Ning:
  Ling Tong: "I knew I couldn't rely on a loser like you, Gan Ning!"
  
  Defeat Ling Tong with Sun Ce in your team:
  Ling Tong: "I had to give it a shot, but I knew I couldn't match you..."
  
  <<<Wu Story 3 - Battle of Odani Castle>>> [E]
  
  Defeat Ling tong:
  Ling Tong: "I've had enough of fightning my friends anyway..."
  
  ---------------------------
  5m. Cao Ren [CAR]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 1 - Battle of Jing Province>>> [E]
  
  At the beginning:
  Cao Ren: "The enemy are receiving reinforcements. We must change tactics!
  Mitsunari! I leave the siege of Xiang Yang Castle to you!"
  
  <<<Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi>>> [E]
  
  At the beginning:
  Cao Ren: "Attack their main camp! Do not let the reinforcements arrive!"
  
  If you take the northern route:
  Cao Ren: "They are attempting to enter from the north! Stop them!"
  
  If you head towards the enemy main camp at the beginning:
  Cao Ren: "The enemy comes! Hold out!"
  
  Once Cao Ren orders the second enemy wave to advance:
  Cao Ren: "Still no luck... Second wave, move in!"
  
  After Lu Xun has succesfully reached the allied main camp:
  Cao Ren: "No matter! The advantage still lies with us!"
  
  Defeat Cao Ren:
  Cao Ren: "Nobunaga... You are truly inscrutable."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [E]
  
  Approach Shingen Takeda's and Kenshin Uesugi's garrison:
  Cao Ren: "You are outnumbered... To fight is suicide... Why do you do it?"
  
  Once Cao Ren charges:
  Cao Ren: "They are prepared to discard their lives to defeat Orochi.
  And I... What is it that I do...?"
  
  Injure Cao Ren:
  Cao Ren: "You shall not pass! I am a rock!"
  
  If Cao Ren joins you when you defeat him:
  Cao Ren: "I believe in your cause... I can fool myself no longer. I shall be
  your shield, and together we will bring down the curtain on this age of
  madness."
  
  <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>> [E]
  
  Head towards Cao Ren in the beginning:
  Cao Ren: "To run straight at us - pure madness. All forces, capture
  that fugitive!"
  
  Approach Wen Pin:
  Private: "I bring news! Zhao Yun has escaped from beneath Ueda Castle!"
  Cao Ren: "But the prison cell was robust, I checked it myself! Still,
  he will not get away easily in this maze! Do not let him get away.
  Block off the southern road! I want that man in custody, dead or alive!"
  
  If Zuo Ci is defeated after he has reappeared:
  Cao Ren: "Capture the fugitive at all cost!"
  
  Defeat Cao Ren:
  Cao Ren: "The desire to find one's lord is strong indeed... If only my lord
  were still alive."
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>> [E]
  
  Defeat Cao Ren:
  Cao Ren: "I have crumbled..."
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kusegawa>>>
  
  Approach Zhang Jiao:
  Zhang Jiao: "Fools! Do you not see that you follow a demon?! You shall be
  judged!"
  Cao Ren: "Your religion will not save this world from turmoil."
  
  Approach Xu Zhu:
  Xu Zhu: "I'll have you on a bowl of rice!"
  Cao Ren: "Poor man... Driven to insanity by sheer hunger."
  
  Approach Huang Gai:
  Huang Gai: "Filthy worms! Feel the iron force of justice!"
  Cao Ren: "Your iron force is not enough to save this world."
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>>
  
  Approach Mitsuhide Akechi:
  Mitsuhide: "This blade will measure your caliber."
  Cao Ren: "My shield will not be so easily shattered."
  
  Approach Nobunaga Oda:
  Nobunaga: "Prove your worth to the Demon King."
  Cao Ren: "I am more worthy than a mere servant of chaos!"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>>
  
  Approach Ranmaru Mori without having Cao Pi or Mitsunari Ishida in your team:
  Ranmaru: "This is as far as you go!"
  Cao Ren: "You shall not stop me, boy, you will only hurt yourself."
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>>
  
  Approach Cao Cao without having Cao Pi in your team:
  Cao Cao: "You dare raise your weapon against your own lord?!"
  Cao Ren: "No, but I dislike childish party games."
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>>
  
  Approach Nagamasa Azai as Cao Ren without having Cao Pi in your team:
  Nagamasa: "I sense you have a strong belief in your principles."
  Cao Ren: "I protect those who require my protection. That is all the
  philosophy I need."
  
  <<<Wei Story 6-X - Battle of Liang Province>>>
  
  Approach Dong Zhuo:
  Dong Zhuo: "Filthy garbage! What right have you to turn against your betters?
  I'll teach you a lesson with my own two hands!"
  Cao Ren: "I would have thought that he who picks on the weak is garbage,
  and hardly my better."
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>>
  
  Approach Cao Cao as Cao Ren:
  Cao Ren: "My lord... I have waited a long time for you."
  Cao Cao: "I appreciate all you have done for my son while I have been gone."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Keiji Maeda without having Cao Pi, Mitsunari Ishida or Cao Cao in
  your team:
  Keiji: "Orochi 'n me are good pals now, so don't expect to face him until
  you've dealt with me first! And I promise not to make this easy for you!
  Ha ha!"
  Cao Ren: "Lawless rabble! How can you find enjoyment in this insanity?"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Cao Ren: "This is my chance to end chaos, and I will not let it by!"
  
  <<<Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle>>> [E]
  
  Rescue Sun Jian without approaching the main gate:
  Messenger: "My lord! The eastern access road has been breached!"
  Cao Ren: "Secure the keep and the eastern access road at once!"
  
  Rescue Sun Jian after you have approached the main gate:
  Cao Ren: "I have foreseen this incursion... Secure the keep! Block the eastern
  road!"
  
  Cao Ren: "Secure the intruder"
  
  Approach Cao Ren's position:
  Cao Ren: "You shall not pass! I am a rock!"
  
  <<<Wu Story 6 - Battle of He Fei>>> [E]
  
  Once the enemy's central unit advances:
  Cao Ren: "We will need all the strength we have! Concentrate on the central
  group, and seize the castle!"
  
  Destroy the bridge after the enemy's central unit has advanced:
  Cao Ren: "Aargh... A rock and a hard place, indeed..."
  
  ---------------------------
  5n. Sima Yi [SIM]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima>>> [E]
  
  At the beginning:
  Sima Yi: "Nobunaga! I knew well in advance that you would arrive... And
  I am ready to destroy you along with all these other imbecils!"
  
  Once peasants approach the maze:
  Sima Yi: "You will not escape my grasps so easily! As much as I hate to use
  one of his ploys, this should do the trick..."
  
  Once the gates of southeastern garrison open:
  Sima Yi: "Onward! Here on this battlefield, Nobunaga shall draw his final
  breath!"
  
  Once peasants escape:
  Sima Yi: "The commoners have escaped us... No matter! As long as we can
  finally put an end to the Resistance!"
  
  Defeat Sima Yi:
  Sima Yi: "It is my dimwitted inferiors who are to blame for this failure..."
  
  <<<Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle>>> [E]
  
  If you follow Urutu to the southern garrison:
  Sima Yi: "Your impetuousness has led to your demise!"
  
  If you follow Yellowbelly to the northern garrison:
  Sima Yi:" They've seized the bait! Now destroy them!"
  
  After you have fallen to Sima Yi's trap:
  Sima Yi: "Ha! Such incredible stupidity!"
  Zhuge Liang: "You have done commendably, Sima Yi."
  Sima Yi: "Even your compliments sound condescending, you know that?"
  
  If you defeat both Urutu and Yellowbelly before they retreat to the garrisons:
  Sima Yi: "Grr... How could they see through such a perfectly laid plan..."
  Zhuge Liang: "We cannot know the measure of Nobunaga as yet. We must not be
  complacent."
  
  Once Sima Yi orders Orochi Army to advance:
  Sima Yi: "Begin the march! Don't let up for an instant!"
  
  Defeat Sun Shang Xiang and Ina:
  Sima Yi: "Blast... It appears our two tough little ladies were not quite tough
  enough."
  
  If Hideyoshi Toyotomi arrives as allied reinforcements:
  Sima Yi: "Reinforcements? You mean they were ready for us all along?!"
  
  Defeat Zhuge Liang:
  Sima Yi: "So... This Nobunaga fellow has bested even my greatest rival..."
  
  If Sima Yi joins you at the end of the stage:
  Sima Yi: "Nobunaga Oda... This man has the potential to be a great leader. And
  with my brilliance on his side, he is bound to become one!"
  
  <<<Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong>>> [E]
  
  After you've talked with Meng Huo:
  Sima Yi: "Rrr... Another petty nuisance to add to my irritation. Let them all
  die together. First wave, advance!"
  
  After Nanman units reappear or are defeated:
  Sima Yi: "This ends now. Second wave, overrun them!"
  
  Once allied units reach the southwestern area:
  Sima Yi: "I have read your every move, and now you shall bleed within a rain
  of arrows!"
  
  <<<Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate>>> [E]
  
  Defeat Cao Ren:
  Sima Yi: "Cao Ren has been beaten? Blast that meddling Sun child! Change in
  plan! All units, withold pursuit!"
  
  Once Sun Ce's forces approach the central square:
  Sima Yi: "Hmm, I expected the little rat to come running blindly at us... Very
  well, then. It is up to us to move against him!"
  
  Defeat Kotaro Fuma:
  Sima Yi: "What in blazes was that fiendish thing?"
  
  Once the preparations for the fire attack are complete:
  Sima Yi: "This is too easy... Be careful! The enemy is up to something!"
  
  Once the fire attack is succesful:
  Sima Yi: "Stay calm! We need only to fall back and regroup!"
  
  Once Sima Yi calls for reinforcements:
  Sima Yi: "Hmph. This fight is costing far more resources than I care to
  expend."
  
  Defeat Sima Yi:
  Sima Yi: "This defeat does nothing to the derail my grand design! You, too,
  shall understand this when our paths cross again! Ha ha ha!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>> [E]
  
  Once allied forces reach the east side of the map:
  Sima Yi: "The fools. Here they come, with no semblance of forethought of
  strategy.
  
  Defeat Zhuge Liang:
  Sima Yi: "Zhuge Liang has failed... which means victory is entirely up to me."
  
  Once Sima Yi orders enemy officers to advance:
  Sima Yi: "Go! Grind the enemy into pulp!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Masamune Date as Sima Yi:
  Masamune: "Only the truly great can rule. If you can't understand that,
  then I'm afraid you forfeit the right to live."
  Sima Yi: "If Orochi succeeds, all the world will fall into darkness."
  Masamune: "Not if you and I provide him with the support he needs!"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "Only the worthy have made it. Now I shall see for myself the strength
  of mankind."
  Sima Yi: "You were wrong to think there was no match for you among normal
  men!"
  
  <<<Wu Story 5-X - Battle of Anegawa>>> [E]
  
  Approach the garrison's first western gate
  Sima Yi: "Yes... Seek you bride, obedient fool... and discover your death
  instead!"
  
  Once Sun Ce approaches the garrison's first western gate
  Sima Yi: "Ah, it appears the tasty little morsel has lured in a larger fish.
  Seize the girl. And slay her husband before her very eyes!"
  
  Once Sima Yi orders an assault to allied forces main camp:
  Sima Yi: "This shouldn't take long! The advantage of the terrain is ours. Ride
  the water's momentum and break through their main camp!"
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>> [E]
  
  If all decoy units are defeated before you manage to rescue Sun Jian and
  Sun Quan:
  Sima Yi: "A group of fools such as you is worth less than the sum of its
  parts."
  
  Enter Sima Yi's garrison before rescuing Sun Jian and Sun Quan:
  Sima Yi: "You choose to challenge me over tending to your own father's
  predicament?"
  
  ---------------------------
  5o. Shingen Takeda [SHI]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>> [YA]
  
  Once Shingen Takeda arrives:
  Shingen: "I have come to see Nobunaga, but I see that he may be otherwise
  occupied... But it never hurts to have him own me."
  
  Form an alliance with Shingen Takeda:
  Shingen: "Very well then, we have a pact."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Shingen: "Is this to be the end of my road to glory?"
  
  Approach Shingen Takeda's and Kenshin Uesugi's garrison:
  Major: "I bring good news! Reinforcements have arrived from the Oda."
  Shingen: "From Oda? This is a pleasant surprise."
  Kenshin: "Fight on, we must prevail."
  
  Shingen: "I suppose we should take the garrison first."
  
  Rescue Shingen Takeda and Kenshin Uesugi:
  Shingen: "That ought to keep them quiet for a while."
  
  Shingen: "What do you think, Nemesis? How should we proceed?"
  Kenshin: "We must use our cavalry to take their main camp."
  Shingen: "Agreed. I will draw their attention. You must lead your men to the
  enemy camp."
  
  Escort one Cavalry unit to the ambush point:
  Shingen: "Good work. Keep those horses moving."
  
  Escort two Cavalry units to the ambush point:
  Shingen: "That's it. Just a little further..."
  
  If Cavalry engages in battle with the enemy forces:
  Shingen: "The cavalry must not be harmed. Hurry, spring to their aid!"
  
  If one Cavalry unit is defeated:
  Shingen: "Hmm, this isn't as easy as I thought..."
  
  If two Cavalry units are defeated
  Shingen: "Perhaps I misread the situation..."
  
  If three Cavalry units are defeated:
  Shingen: "This is it! Once more into the bold breach, old foe!"
  Kenshin: "I will gladly fall into the fires of hell with you, Nemesis!"
  
  Once Takeda-Uesugi Army advances:
  Shingen: "The time has come for us to join the advance."
  Kenshin: "Let us glide over the battlefield together, Nemesis."
  
  Clear the stage:
  Shingen: "So, did you enjoy that?"
  Kenshin: "...Have I ever not?"
  Shingen: "I guess it had everything you'd want, really..."
  
  If Shingen Takeda is in danger:
  Shingen: "The Tiger of Kai trapped in a corner..."
  
  If Shingen Takeda is defeated:
  Shingen: "Kenshin, forgive me..."
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>> [YA]
  
  Form an alliance with Shingen Takeda:
  Shingen: "Two heads are better than one... usually."
  
  Let Shingen Takeda approach Masamune Date:
  Masamune: "Why won't you just admit that Orochi is the way of the future?!
  I don't get you, morons!"
  Shingen: "Do you really think in your heart of hearts, that he is a fit ruler
  of this land?"
  Masamune: "Who cares?! We can cover for that!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Shingen: "How to lure the enemy out...? This calls out for some real cunning."
  
  If you capture the northeastern cannon fortress before Shingen Takeda gives
  the orders:
  Shingen: "Swift as the wind! I wasn't even ready."
  
  Once the northeastern cannon fortress begins firing:
  Shingen: "We have to stop those cannons for a start."
  
  Capture the northeastern cannon fortress:
  Shingen: "That ought to put some lead in their boots."
  
  Once Shingen Takeda approaches the eastern garrison:
  Shingen: "The castle's left wide open...? They expect me to fall for that?
  But we might be able to make use of their naivety..."
  
  Once Shingen Takeda provokes Lu Bu:
  Shingen: "Is that the mighty Lu Bu on the sentry duty? Surely not..."
  Lu Bu: "You mock me, old man?! Then you shall die first!"
  Da Ji: "Hold your ground, Lu Bu! Move now, and the plan will be ruined!
  Shingen: "Oh, so there's a plan, is there? This should be good..."
  
  If Shingen Takeda is shut in eastern garrison:
  Shingen: "Hmm?! I'm shut in?!"
  Da Ji: "Hmm, you're shut in! The masked avenger is caught!"
  
  If you are near the southeastern garrison when Shingen Takeda has been shut in:
  Shingen: "If we want the enemy to come after us, we'll have to give them a
  little more space."
  
  If Shingen Takeda's plan is succesful:
  Shingen: "My plan has worked, as always! Time to make it count."
  
  Once Li Dian and Zhou Yu arrive:
  Shingen: "Ho. It seems Nobunaga is finally bringing things together..."
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Shingen: "I am in something of a hurry, though. Can we make this quick?"
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Shingen: "Looks like I'll need to put my game face on for this one.
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>> [E]
  
  Once Takeda ambush unit appears:
  Shingen: "Like fish in a barrel..."
  
  Once enemy engineer appears:
  Shingen: "Implement the secret plan."
  
  Once the second enemy waves advance:
  Shingen: "Do not give them the slightest sniff of an opening. Next wave,
  advance."
  
  Once all forces of the Resistance Army advance:
  Shingen: "I shall administer the funeral rites myself."
  
  <<<Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute>>>
  
  Rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Sun Jian: "Shingen! You've come to rescue me!"
  Shingen: "Tigers look out for their own, you know."
  
  ---------------------------
  5p. Kenshin Uesugi [KEN]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Kenshin: "The enemy encroaches...
  
  If Kenshin Uesugi is in danger:
  Kenshin: "Have you forsaken me, o God of War!?"
  
  If Kenshin Uesugi is defeated:
  Kenshin: "Nemesis... I will see you on the other side..."
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>> [YA]
  
  Form an alliance with the Kenshin Uesugi:
  Kenshin: "May the God of War watch over your battles."
  
  Once enemy forces start to use boulders:
  Kenshin: "This plan cannot be allowed to succeed."
  Shingen: "Rocks, when dropped from the high, have an unfortunate tendency to
  hurt. We must stop them."
  
  Let Kenshin Uesugi approach Masamune Date:
  Kenshin: "What is it you are planning to do, Dragon?"
  Masamune: "I'll wipe you all out and have the land to myself!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  At the beginning:
  Kenshin: "Let us enjoy this last battle together, Nemesis."
  
  Once Kenshin Uesugi approaches the northwestern garrison:
  Kenshin: "The gates are wide open, it must be a trap."
  
  Once the enemy forces flee from the northwestern garrison:
  Kenshin: "Never have I seen such an obvious trap... Such amateurism must not
  go unpunished."
  
  Capture the northwestern garrison after enemy forces have fled:
  Kenshin: "Now, where are they going from here?"
  
  Once Kenshin Uesugi is caught in Da Ji's trap:
  Kenshin: "Ambushes, cannons... This is more fun. Destroy those cannons now.
  They are beginning to annoy me.""
  
  Approach Lu Bu after he advances:
  Lu Bu: "The only path to Orochi is through me!"
  Kenshin: "Very well... Let us drink from the sweet chalice of war together."
  
  Approach Orochi:
  Orochi: "You have proven yourself the best of your kind. Come, and show me
  how feeble you really are."
  Kenshin: "Be prepared... I am the very embodiment of the God of War."
  Kenshin: "Since I am pure evil, then I assume you are here to excorcise me."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>> [E]
  
  Once the the first enemy wave advances:
  Kenshin: "First wave... Go forth and enjoy."
  Shingen: "On the move, are you, Nemesis? Then I suppose I had better move
  as well. All forces, advance!"
  
  Once the second enemy wave advances:
  Kenshin: "Second wave, advance."
  
  Once all forces of the Resistance Army advance:
  Kenshin: "All forces, follow me."
  
  ---------------------------
  5q. Kanetsugu Naoe [KAN]
  ---------------------------
  
  <<<Samurai Story 3 - Battle of Kyushu>>> [YA]
  
  Once Kanetsugu Naoe arrives:
  Kanetsugu: "I hear tell that you wage war against Orochi. In the name of my
  lord, allow me to join your fight."
  
  Kanetsugu: "These forces are squabbling amongst each other, instead of seeing
  the larger picture. Even Nobunaga seems to be more concerned with
  strengthening his own power base than conquering Orochi... Although my
  lord did say that Nobunaga is a greater man than that..."
  
  Form an alliance with Naoe Army:
  Kanetsugu: "When such righteous warrios combine, there is nothing to fear!"
  
  After Sakon Shima has triggered his ambush party:
  Kanetsugu: "The wisdom of experience has made you a valuable asset to any
  army, Sakon. Your worth extends to this strange world as well. I only fear
  that there is no leader who can use your talents for good."
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>>
  
  Approach Diao Chan:
  Kanetsugu: "Your dance has beauty, but it is faithless, and it only brings
  dishonor to the battlefield."
  Diao Chan: "Honor, faith... These words mean nothing in this world of
  turmoil..."
  
  <<<Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino>>> [YA]
  
  Once Kanetsugu Naoe appears with the Naoe Cavalry:
  Kanetsugu: "The cavalry is ready to advance... Now is the time to show our
  faith!"
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>>
  
  Approach Mitsunari Ishida:
  Kanetsugu: "What happened to you? You used to have honor."
  Mitsunari: "I'm not certainly taking the time to explain this to you.
  Let's just get this over with."
  
  <<<Wei Story 4-X - Battle of Saika>>> [E]
  
  After the Uesugi Army ambush unit appears:
  Kanetsugu: "Orochi's men have lowered their guard after taking the castle.
  Now is our chance to punish the perfidious snakes!"
  
  <<<Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun>>>
  
  Approach Yue Ying as Kanetsugu Naoe:
  Kanetsugu: "I am here to uphold the honor of Sun Ce!"
  Yue Ying: "Orochi has no honor, and nor do any who support him!"
  Kanetsugu: "Th-that's... How dare you!"
  
  
  6. Other characters [OTH]
  =================================
  
  
  ---------------------------
  6a. Lu Bu [LUB]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>> [E]
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Lu Bu: "A most welcome intruder indeed. Your blood shall be the latest to
  stain my blade!"
  Tadakatsu: "Come, and see if you can get past mine!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Lu Bu:
  Lu Bu: "Orochi... You are indeed great. I was the only one who deserved to
  face you... Let no else defeat you. It would be a stain on my name..."
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>> [E]
  
  Run away from Lu Bu after approaching him:
  Lu Bu: "Filthy vermin... I hope you've realized your place." 
  
  <<<Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates>>> [E]
  
  Once Lu Bu appears:
  Lu Bu: "Diao Chan!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You have deceived Diao Chan! I will show no mercy!"
  
  After Lu Bu has talked with Mitsunari Ishida and Zhang Liao:
  Lu Bu: "Diao Chan, I will take you back by force, if necessary!"
  Diao Chan: "Please, let me go! I am doing this for your own good!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>> [E]
  
  Once Lu Bu appears:
  Lu Bu: "What is the problem!? They are but worthless vermin!"
  
  Lu Bu: "Any scum who dares to value his life over our cause will be executed!
  Attack!"
  Orochi Troop: "Aaah! Everyone, fight with all you have!"
  
  After Dong Zhuo has arrived:
  Dong Zhuo: "Lu Bu! Orochi calls for you!"
  Lu Bu: "Hmmph. Then we will have to finish this battle at once! Advance on
  their main camp immediately! Seize it, then proceed to Koshi Castle!"
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Lu Bu:
  Lu Bu: "Impossible... I have been bested... How...?"
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle [E]
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "So you shall be my prey... Very well!"
  
  Run away from Lu Bu after approaching him:
  Lu Bu: "Cowards! Do you run in fear of my terrible blade?"
  
  Defeat Lu Bu after running away from him:
  Lu Bu: "You are blessed with great fortune... But you will not be so lucky
  next time!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Approach Lu Bu's garrison:
  Lu Bu: "Is there any who wish to their might against the legendary Lu Bu? I
  will wait here for your arrival! But understand that to fight me is to face
  certain death!"
  
  If you accept Lu Bu's challenge:
  Lu Bu: "It seems you have no regard for your own life... I like that."
  
  If you don't accept Lu Bu's challenge:
  Lu Bu: "Ha! A bunch of cowards after all!"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>> [E]
  
  Once Lu Bu leaves the Tsuruga Castle:
  Lu Bu: "I need a real challenge! Who will stand before me?"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "You dare to challenge me? ...Excellent. I shall enjoy this!"
  
  Run away from Lu Bu after approaching him:
  Lu Bu: "Cowards! Do you run in fear of my terrible blade?"
  
  <<<Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate>>>
  
  Once Lu Bu arrives:
  Lu Bu: "Ha! Petty thieves! Those who dare steal from the great Lu Bu shall pay
  with their lives!"
  
  Approach Lu Bu:
  Lu Bu: "Steal my gold, would we? You know the punishment for theft!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>> [E]
  
  Once Lu Bu arrives:
  Lu Bu: "Running scared like the vermin you are! I will crush you underfoot!"
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Lu Bu: "Finally, a man worth of his place on the battlefield with me.
  You have the ego, now to find out if you have the skill to match!"
  Tadakatsu: "I could say the same to you. Come!"
  
  Reduce Lu Bu's life bar to 50%:
  Lu Bu: "Impossible! This cannot be happening! ...Congratulations, you
  have the privilege of facing me when I'm really mad!"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Once Zhou Yu arrives and attacks the southeastern garrison:
  Lu Bu: "Idiots! This nothing more but a ploy! Do not fall for it!"
  
  Once Li Dian arrives:
  Lu Bu: "Da Ji, why aren't you responding?! Fight back!"
  
  Defeat Da Ji and seize the left and right central cannon fortresses:
  Lu Bu: "Pathetic! Truly pathetic! Must I do everything myself!?"
  
  Once the Coalition Army advances:
  Lu Bu: "He's heading for the castle... All too predictable!"
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>> [E]
  
  Once Lu Bu arrives:
  Lu Bu: "I commend your efforts thus far...
  
  Lu Bu: "You can have the castle! We can take it back anytime we want!"
  
  If Lu Bu arrives before you have captured Bai Di Castle:
  Lu Bu: "I commend your efforts thus far...
  
  Lu Bu: "Hah! Is this all we are faced with? Puny weaklings? This will only
  take a moment!"
  
  Once Lu Bu rallies his troops:
  Lu Bu: "I'm above this petty squabbling! Be gone!"
  
  Run away from Lu Bu after approaching him:
  Lu Bu: "Cowardly curs! Run, with your tails between your legs!"
  
  <<<Shu/Wei/Wu/Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Lu Bu: "I have bided my time, waiting for this moment, Orochi. When I defeat
  you, I will be the greatest warrior of all time!"
  Orochi: "I have waited a long time for this moment, Lu Bu."
  
  <<<Shu/Wei/Wu/Samurai Story 8-X>>>
  
  Defeat Lu Bu without running away from him:
  Lu Bu: "So it seems there's another besides Orochi who can match my
  skill..."
  
  ---------------------------
  6b. Tadakatsu Honda [TAD]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang>>> [YA]
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Tadakatsu: "I will not stand idle. Persecution of the weak will be punished!"
  
  Defeat Lu Bu:
  Tadakatsu: "Together, we shall overcome the enemy!"
  
  Tadakatsu: "Flee now, I will protect you!"
  
  <<<Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong>>> [YA]
  
  Once Tadakatsu Honda arrives:
  Tadakatsu: "I am here, my sons!"
  
  Tadakatsu: "Come, brave soldiers of Orochi. Are you brave enough to face me?"
  Orochi Troops: "Aaah! We can't fight against him! Run!"
  
  Approach Tadakatsu Honda after saving both Tadamasa and Tadatomo Honda:
  Tadakatsu: "I thank you for assisting my undeserving progeny. I shall repay
  this debt with my spear."
  
  If Tadakatsu Honda arrives after Tadamasa and Tadatomo Honda have been
  defeated:
  Tadakatsu: "I am here, my sons!"
  
  Tadakatsu: "My sons, I shall avenge you both!"
  
  Approach Tadakatsu Honda after failing to save both Tadamasa and Tadatomo
  Honda:
  Tadakatsu: "I thank you for your sterling efforts. I shall repay
  this debt with my spear."
  
  Let Tadakatsu Honda approach Lu Bu:
  Tadakatsu: "A fearsome warrior indeed!"
  Lu Bu: "Do you not know of the might of the legendary Lu Bu?"
  Tadakatsu: "I care not for your name! Show me how you use your weapon!"
  
  <<<Wu Story 5 - Battle of Sekigahara>>>
  
  Approach Ina:
  Tadakatsu: "Mercy insults us both. Come, my daughter, fight me!"
  Ina: "You have betrayed me, father. I fight for those who stand by me!"
  
  <<<Wu Story 7-X - Battle of Ji Province>>> [E/YA]
  
  At the beginning (E):
  Tadakatsu: "If this mystical land falls into the hands of enemy, untold havoc
  will break. I only trust myself to keep it safe."
  
  Approach Tadakatsu Honda's position (E):
  Tadakatsu: "Did you think such child's tricks would work against me?"
  
  Once Tadakatsu Honda raises morale (E):
  Tadakatsu: "The enemy will learn through pain how my army fights!"
  
  Once more enemy ambush troops appear (E):
  Tadakatsu: "This is the key moment! Stand your ground!"
  
  Defeat Tadakatsu Honda (E):
  Tadakatsu: "The enemy is powerful, but I am not so weak as to flee!"
  
  Once Tadakatsu Honda reappears in the northeast corner (E):
  Tadakatsu: "Until Orochi's ambition is dashed, I cannot fall!"
  
  Defeat Tadakatsu Honda for the second time (E):
  Tadakatsu: "...This is a disgrace."
  
  Once Tadakatsu Honda reappears as YA officer (YA):
  Tadakatsu: "Can you ever forgive my stupidity? This battlefield shall see my
  redemption!"
  
  Once Honda Army starts advancing (YA):
  Tadakatsu: "We will seize the enemy by the throat before they know it!
  My sons, you head east and tie the enemy down!"
  
  Once Tadakatsu Honda reappears near the allied main camp (YA):
  Tadakatsu: "Orochi's wicked ambition will be dashed upon my blade!"
  
  <<<Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki>>> [YA]
  
  Once Tadakatsu Honda appears:
  Tadakatsu: "Come, brave soldiers of Orochi! Are you brave enough to face me?"
  
  Tadakatsu: "The time is at hand! All who oppose Orochi, join me now.
  And we will see him freed from his earthly bonds!"
  
  <<<Shu/Wei/Wu/Samurai Story 7-X>>>
  
  If Tadakatsu Honda is impressed at the end of the stage:
  Tadakatsu: "You have impressed me with your valor, warrior."
  
  <<<Shu/Wei/Wu/Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>>
  
  Approach Orochi:
  Tadakatsu: "You shall feel the wrath of the greatest warrior of all time,
  I promise you!"
  Orochi: "This is what I wanted. Your promise pleases me."
  
  
  ---------------------------
  6c. Zuo Ci [ZUO]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle>>> [YA]
  
  At the beginning:
  Zuo Ci: "Difficulty faces you, but you must escape and make your way to
  Liu Bei. The enemies outside the castle are formidable. Only a fool would
  jump into their midst. If you wish to survive, you must find a way out to
  the west."
  
  Defeat Keelback on the castle's first floor:
  Zuo Ci: "The enemy's main camp lies ahead. To venture therein would be a grave
  mistake. You must show discretion, and stay steadfast on the path to the
  setting sun."
  
  Head outside the castle:
  Zuo Ci: "I am no longer needed here. If you need me again, I will be by
  your side."
  
  Once Zuo Ci reappears:
  Zuo Ci: "Cunning and efficient as always, I see. But I cannot let Liu Bei's
  only hope to be extinguished."
  
  Approach Zuo Ci after he has reappeared:
  Zuo Ci: "You wish to assist me...? I will not look a gift of horse in the
  mouth."
  
  If Zuo is defeated:
  Zuo Ci: "I will withdraw. I can only hope you have made it to safety,
  Zhao Yun."
  
  <<<Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara>>> [YA]
  
  Once Zuo Ci appears:
  Zuo Ci: "Brothers of Liu Bei, I am here to offer you what help an old man can
  give."
  
  Form an alliance with Zuo Ci:
  Zuo Ci: "It is time for me to show what this old man is capable of."
  
  Approach Lu Bu:
  Zuo Ci: "The mighty Lu Bu appears to have lost none of his power. Any rash
  attemps to stop him will not end well. Perhaps evasion might be the smarter
  course?"
  
  Clear the stage:
  Zuo Ci: "The mighty wings of Liu Bei have been unleashed. There is no longer
  any need for a feeble old man like me. I will sit back, and watch Liu Bei soar
  to the heavens."
  
  ---------------------------
  6d. Da Ji [DAJ]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 2 - Battle of Hasedo>>> [E]
  
  Once Da Ji arrives:
  Da Ji: "The enemy's getting larger by the second... Hmmph. I suppose it's
  just going to be that more much of fun wiping them all out! You're all just
  rats in a cage... Trash about all you want - it makes for entertaiment,
  at least."
  
  Once enemy reinforcements arrive:
  Da Ji: "Can you get away? Ooh, the suspense is killing me..."
  
  Once the 2nd wave of enemy reinforcements arrives:
  Da Ji: "You're tougher than you look. This is getting quite enjoyable..."
  
  Once Pang De arrives:
  Da Ji: "Brace yourself - this may hurt."
  
  Approach Da Ji: 
  Da Ji: "Oh! I thought you'd run away! Good show! I'll have lots more fun
  this way..."
  
  Defeat Da Ji:
  Da Ji:" Tsk, tsk... You will be punished, you know that? Next time, you don't
  know what hit you..."
  
  Reach the escape point with Yue Ying:
  Da Ji: "What's that? You're slinking away with your tail between your legs...
  Rest assured, next time you won't have legs to slink with...
  
  <<<Shu Story 3 - Battle of Cheng Du>>> [E]
  
  Once Da Ji appears:
  Da Ji: "I heard he was from a noble bloodline... I thought he'd be better
  than that. Still, it looks like the in-fightning has begun."
  
  Defeat Da Ji:
  Da Ji: "This wasn't in the script! Better go and plan my next ploy. Bye!"
  
  <<<Shu Story 7 - Battle of Edo Castle>>> [E]
  
  Once Da Ji appears:
  Da Ji: "Suckers! Get rid of them, will you?"
  Zhuge Liang: "Very good. Set fire to the castle!"
  
  After the castle has been set on fire:
  Da Ji: "It's working! They're fightning amongst themselves!"
  Zhuge Liang: "Patience, my lady. Let the situation play itself out but before
  judging the plan on its success."
  Da Ji: "You are as cold as ice! Slaughtering your own men like that."
  Zhuge Liang: "It is simply the most effective means of reducing their capacity
  to fight."
  Da Ji: "I think I could get to like to a man like you..."
  
  After you have escaped from the Edo Castle's main keep:
  Da Ji: "They're escaping from the keep!"
  Zhuge Liang: "Do not concern yourself, my lady. My next plan is already in
  place."
  
  After the enemy ambush troops appear outside the walls of Edo Castle:
  Da Ji: "You are a genius. There's nothing you haven't thought of!"
  Zhuge Liang: "Everything on the battlefield is on the palm of my hand."
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "You haven't learned your lesson, have you? Very well, I'll have to
  issue your punishment myself!"
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Da Ji: "I've brought some friends with me. Say hello, everyone."
  
  Da Ji: "I don't hear screaming! I want to see more pain inflicted!"
  
  Defeat three Orochi officers at the beginning:
  Da Ji: "Oh, so now Zhuge Liang gets serious..."
  
  Da Ji: "No one who's seen this castle can never be allowed to leave...
  Lu Bu, Keiji! Get ready for battle, will you!"
  
  Once allied units approach the cannons in the southwest:
  Da Ji: "Here they come... Fire the cannons!"
  
  Take out the cannons:
  Da Ji: "No! I really liked those cannons..."
  
  Take out the cannons before defeating the Sorcerer:
  Da Ji: "Lu Bu! Go and tear through them!"
  Lu Bu: "Very well. Even unprepared, I'm more than a match for that unvermin!"
  
  Defeat Lu Bu:
  Da Ji: "And after all that boasting that you were the greatest..."
  
  Proceed to northeast:
  Da Ji: "...And now, for something completely different.
  
  Defeat the Sorcerer in the northeast garrison before taking out the cannons:
  Da Ji: "Aah! They even saw through my phantoms! I'll never forgive Zhuge Liang
  for what he did! Keiji! Go and get him! Right now!"
  Keiji: "Alright, keep your pants on. Or your tights... or whatever it is that
  you're wearing...
  
  Defeat Keiji Maeda:
  Da Ji: "Now what am I supposed to do?"
  
  <<<Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa>>> [YA]
  
  Enter the enemy's main camp:
  Da Ji: "Ooh... I can hardly bear the excitement... Wipe them all out.
  Down to the very last one of those vermin!"
  
  Form an alliance with Da Ji:
  Da Ji: "If you'd like, I could give you a helping hand..."
  
  <<<Wei Story 2 - Battle of Tian Shui>>> [YA]
  
  Defeat one enemy general:
  Da Ji: "Support is on the way from east, the north and the west... But if you
  weaklings lose this base before then, there won't be any support!"
  
  If allied reinforcements take a long time to appear:
  Da Ji: "Where is that back up...?"
  
  Once allied reinforcements appear:
  Da Ji: "Finally. Now we can actually fight. Now beat the living daylights out
  of that bad, bad man, will you?"
  
  If Da Ji is defeated:
  Da Ji: "You're all useless... Why don't you protect your glorious leader!?"
  
  <<<Wei Story 3 - Battle of Xia Kou>>> [YA]
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "I'll even help you myself, let's just get this over and done with!"
  
  <<<Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Da Ji: "You thought you could defeat me...?! Naughty boys have to take their
  punishments - yours is coming from the north and the south!"
  
  Once Da Ji's ambush party appears in the north side of the castle:
  Da Ji: "Here's a little something I prepared earlier."
  
  Once Hideyori Toyotomi appears in the south side of the castle:
  Da Ji: "There aren't enough people here to make this party fun..."
  
  Once enemy bomb corridor is activated:
  Da Ji: "How about this?"
  
  Defeat Cao Cao while Cao Pi is in your team:
  Da Ji: "Hmm... You don't seem to have a problem fightning your father... I
  should have guessed you were dead inside."
  
  Defeat one of Da Ji's phantom officers:
  Da Ji: "Ah! That hurts... Why aren't my phantoms working?"
  
  Defeat two of Da Ji's phantom officers:
  Da Ji: "Arghh! I poured my heart and soul into those creations!"
  
  Da Ji: "You people have got ideas far above your stations... Time for a
  reality check! Reinforcements, now!"
  
  Defeat three of Da Ji's phantom officers:
  Da Ji: "If only I didn't have to feel their pain..."
  
  <<<Wei Story 6 - Battle of Chen Cang>>> [YA]
  
  Form an alliance with Da Ji Army:
  Da Ji: "You want me to help? ...I suppose, if I must."
  
  Once Da Ji summons her underlings:
  Da Ji: "Everyone! Come out now!"
  
  <<<Wei Story 7 - Battle of Yamazaki>>> [YA/E]
  
  Form an alliance with Da Ji (YA):
  Da Ji: "I'll even help you myself, let's just get this over and done with!"
  
  Once Da Ji defects to the Orochi Army (YA):
  Da Ji: "Sorry, my lord, but I can't hang around. Bye!"
  
  Defeat Da Ji (E):
  Da Ji: "You just don't get it, do you? Orochi's too strong. All this is just
  delaying the inevitable."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Da Ji: "You won't get to see my lord Orochi that easily... Pin them in,
  everyone!"
  Orochi: "You wish for a test of your strength. Very well."
  
  Seize one enemy cannon fortress:
  Da Ji: "Look at them. They think they've won just because they have a few
  cannons. Turn those cheers into screams for me, will you?"
  
  Enter the empty cannon fortress:
  Da Ji: "Right into my trap. I couldn't have scripted it better."
  
  Approach Da Ji's garrison:
  Da Ji: "You've come all this way for me? Then I wouldn't want to disappoint!"
  
  Approach Da Ji:
  Da Ji: "I'll show you just how powerless you are!"
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>> [E]
  
  Once battering ram gets close to the central inner gate:
  Da Ji: "Aim, aim, aim... And fire!"
  
  Approach the stone statues in the He Fei Castle:
  Da Ji: "Come, my stone warriors of yore! Crush the intruders!"
  
  Succeed in both of Cao Cao's plans:
  Da Ji: "Fortify the def - Lu Bu! Where do you think you're going?"
  Lu Bu: "I bow before no man or woman... Do not tell me what to do!"
  Da Ji: "Well! I have never encountered such rudeness...!"
  
  Da Ji: "Show him how much we admire his efforts - by crushing him!"
  
  Head to the center of the castle after failing in one of Cao Cao's plans:
  Da Ji: "You do very well for someone who's so over the hill, Cao Cao. But I'm
  afraid you've left your main camp wide open. Burn it down!"
  
  If Da Ji's fire attack is succesful:
  Da Ji: "Their army lies in ruins! Tremble them to the dust!"
  
  <<<Wu Story 2 - Battle of Chang Ban>>> [YA]
  
  Defeat one enemy officer:
  Da Ji: "Hmm, well at least that proves you are trying. Keep it up. And
  remember, I never tolerate failure!"
  
  If Lu Xun's fire attack is succesful before you have defeated any of the enemy
  officers:
  Da Ji: "You better not be going easy on them just because they used to be your
  friends! Don't forget about your other partners, in their cosy little cell!"
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Dong Zhuo:
  Da Ji: "Already, Dong Zhuo? You didn't last long... Oh well, I guess you've
  done enough. Seize their main camp!"
  
  Enter Da Ji's garrison:
  Da Ji: "You've done very well to come this far... And at least being dead, you
  won't have to go all the way back."
  
  Each time Da Ji calls more enemy reinforcements:
  Da Ji: "There aren't enough people here to make this party fun... Time to
  invite a few more!"
  
  Da Ji: "Hmm... Maybe we need some more fresh faces... How about this?"
  
  Da Ji: "I didn't think it'd come to this, but... It's time to drain the barrel
  dry!"
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>> [E]
  
  Once Da Ji orders the western unit of enemy forces to advance:
  Da Ji: "You people have got ideas far above your stations... Time for a
  reality check! Reinforcements, now!"
  
  If Sakon Shima's or Lu Xun's fire attack is succesful:
  Da Ji: "Oww! That burns! Better fall back."
  
  Once Da Ji calls for enemy reinforcements:
  Da Ji: "Hmm, this isn't looking so good... Everyone! Come on out now!"
  
  If Sakon Shima and Lu Xun's fire attack fail:
  Da Ji: "Oh, bad luck. But you play with fire, you will get burned!"
  
  Da Ji: "Pretty soon they'll crumble under the pressure!"
  
  <<<Samurai Story 2 - Battle of Honnoji>>> [E]
  
  Defeat Da Ji:
  Da Ji: "Impressive. Until next time..."
  
  Reduce Da Ji's life bar to critical:
  Da Ji: "Hmm, I like it when my prey has a spine.
  
  Da Ji: "We're not losing, are we?"
  
  <<<Samurai Story 5 - Battle of Guan Du>>> [E]
  
  At the beginning:
  Da Ji: "Oh no! How awful! Our main force has gone, and I'm all alone... And if
  Guan Du falls, it could be all over...! Ha! This is the perfect opportunity to
  show off one or two tricks I have up my sleeve."
  
  Da Ji: "Let's see - how should I do this? How about this?"
  Sorcerer: "Witness the true power of belief."
  
  Approach Guan Du Castle:
  Da Ji: "I really don't want to lose... You wouldn't consider withdrawing,
  would you? Because if you don't, then I just might to have hit you with
  catapults."
  
  Defeat the sorcerer in the Wu Chao and Hognose in the Bai Ma Castle after the
  phantom troops have been summoned:
  Da Ji: "Now's our chance! Da Qiao, seize the enemy main camp!"
  Da Qiao: "Me? You want me to... Uh, yes, certainly! Advance!"
  
  <<<Samurai Story 7 - Battle of Wu Zhang Plains>>> [E]
  
  At the beginning:
  Da Ji: "This time I'm ready for everything. Let the game begin!"
  
  Once the first enemy wave advances:
  Da Ji: "The real fun is still ahead!"
  Nobunaga: "Ha... This should be... amusing."
  
  After the second wave has advanced:
  Da Ji: "This is almost too easy. I wonder if they are planning something...
  Oh well, who cares? We'll just crush them anyway."
  
  Once Kenshin Uesugi and Shingen Takeda arrive:
  Da Ji: "Hey! Weren't those two dead?"
  
  Defeat Masamune Date and Keiji Maeda:
  Da Ji: "Men... You can't live with them, you just can't have them
  slaughtered... Oh well, I guess I'll do it myself. Again."
  
  Just before Da Ji launches the enemy ambush party:
  Da Ji: "How about this?"
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Once Kenshin Uesugi is caught in Da Ji's trap:
  Da Ji: "He fell for it! All cannons! Open fire! And next up, is this!
  Farewell, you hooded hoodlum!"
  
  Seize left central cannon fortress or right central cannon fortress:
  Da Ji: "Not my precious cannons! They need to be taught a very hard lesson!"
  
  Once Li Dian arrives:
  Da Ji: "Enemy reinforcements just when they need them... Maybe it was all
  planned... No, dumb luck is more like it!"
  
  <<<Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle>>> [E]
  
  Once Da Ji orders Orochi Army to advance:
  Da Ji: "Time to have some fun. Advance on three fronts!"
  
  If you haven't discovered enemy phantom troops when Da Ji arrives:
  Da Ji: "Go, my phantoms, and play for me their beautiful screams!"
  
  ---------------------------
  6e. Orochi [ORO]
  ---------------------------
  
  <<<Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Orochi:
  Orochi: "How... I..."
  
  <<<Shu Stage 8-X - Battle of Mikatagahara>>> [E]
  
  At the beginning:
  Orochi: "There is no greater crime than treachery. I trust you fight as befits
  men condemned."
  
  <<<Wei Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  After Keiji Maeda has left his garrison:
  Orochi: "I anticipated this. Replace him."
  
  Once Orochi raises the morale of Orochi Army:
  Orochi: "The weak are useless. Any who run will die."
  
  Enter the empty enemy cannon fortress after you have defeated Da Ji:
  Orochi: "They are confident. Interesting."
  
  After the Coalition Army has fired Koshi Castle with the cannons:
  Orochi: "Such contraptions cannot hurt me. Come and face me, brave warrior."
  
  Reduce Orochi's life bar to half:
  Orochi: "I didn't anticipate making use of my full power. Congratulations."
  
  <<<Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle>>> [E]
  
  At the beginning:
  Orochi: "Cao Cao... One so weak does not deserve to live."
  Da Ji: "You are right, of course, my lord. So... What should I do?"
  Orochi: "Do what you like. Enjoy."
  
  Defeat Da Ji:
  Orochi: "This could be interesting."
  
  <<<Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Da Ji:
  Orochi: "Interesting. My hour approaches."
  
  Defeat Dong Zhuo after defeating Da Ji:
  Orochi: "As feeble as he was fat..."
  
  Defeat Orochi:
  Orochi: "But they are so frail..."
  
  <<<Wu Story 8-X - Battle of Chi Bi>>> [E]
  
  At the beginning:
  Orochi: "There is no greater crime than treachery. I trust you fight as befits
  men condemned."
  
  <<<Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle>>> [E]
  
  Defeat Lu Bu:
  Orochi: "If you have defeated Lu Bu, then you have earned the right to face
  me. Come, and show me the strength of men."
  
  Reduce Orochi's life bar to half:
  Orochi: "Amusing..."
  
  Reduce Orochi's life bar to critical:
  Orochi: "Come. Surely you are not done yet."
  
  If allied commander is defeated:
  Orochi: "Utterly feeble. I was wrong to think that you could challenge me."
  
  <<<Samurai Story 8-X - battle of Bai Di Castle>>> [E]
  
  Once Orochi appears:
  Orochi: "The battle rages... Show me why I have not slaughtered you all yet."
  
  
  7. Non-playable characters [NPCC]
  =================================
  NOTE: Since there are so many NPCs, their conversations have been sorted
  according to stages instead.
  
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 1 - Battle of Ueda Castle [SHU1]
  ---------------------------------------
  
  Approach Niu Jin (E):
  Niu Jin: "I'll put you back behind bars, or in the ground!"
  
  Head towards Cao Ren in the beginning (E):
  Private: "You - you're supposed to be in prison! Stop them!"
  
  Rescue Zhang Bao:
  Zhang Bao: "And now, we will help you get away! There is very little time.
  You must make haste to escape point!"
  
  If you rescued Zhang Bao and he's alive when Wei army advances:
  Zhang Bao: "Hey look! Some of the fugitives are over here!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 2 - Battle of Hasedo [SHU2] [E]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Yellowbelly: "Are you an ally of that woman? Then you shall die!"
  
  Head towards northern route:
  Boomslang: "You won't get her that easily!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 2-X - Ambush at Nan Zhong [SHU2X] [E]
  ---------------------------------------
  
  Approach enemy officers in the northwest:
  Naoyasu: "I've found the enemy! Don't let them get away!"
  
  Lure enemy officers in the northwest to center:
  Naoyasu: "Where did they get to?"
  
  Approach enemy officers in the southeast:
  Niu Jin: "There they are! Get them!"
  
  Lure enemy officers in the southeast to center:
  Niu Jin: Damn! They can't have got far..."
  
  Succeed in ambush:
  Niu Jin: "An ambush?! Keep calm, we must regroup!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 3 - Battle of Cheng Du [SHU3] [E]
  ---------------------------------------
  
  If you are spotted by the enemy forces:
  Shigenari: "I've found some more phantoms! Cut them down!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 3-X - Battle of Shizukatage [SHU3X] [E/YA]
  ---------------------------------------
  
  Once enemy ambush units appear near the Hojo Army (E):
  Jia Xu: "Go! Bury the Hojo in our trap!"
  
  Jia Xu: "Their bonds are weak. They will be easily broken!"
  
  After the Hojo Army has been ambushed (YA):
  Major: "The only way to survive is to surrender to Orochi!"
  Ujimasa: "Surrender is shameful, but what other choices we have?"
  
  Form an alliance with the Hojo Army (YA):
  Ujimasa: "We may not be much of use, though..."
  
  Approach Norihide Matsuda's position (YA):
  Norihide: "Must we surrender to the enemy?"
  
  Rescue Norihide Matsuda (YA):
  Norihide: "I have no words with which to thank you... You have cleared my mind
  of doubt!"
  
  If Norihide Matsuda defects to Orochi Army (YA):
  Norihide: "Pride is overrated... I choose life."
  
  Approach Ujinao Hojo's position (YA):
  Ujinao: "I do not want to die!"
  
  Rescue Ujinao Hojo (YA):
  Ujinao: "Your aid is most appreciated! We pledge henceforth to fight until
  the last of us drops!"
  
  If Ujinao Hojo defects to Orochi Army (YA):
  Ujinao: "At least we have our lives... Surrender is not so bad..."
  
  Rescue Ujimasa Hojo (YA):
  Ujimasa: "In the face of such an enemy, we forgot the pride of our name...
  From now on, we will fight with an iron will!"
  
  If Ujimasa Hojo defects to Orochi Army (YA):
  Ujimasa: "Please, forgive me..."
  
  Approach Ujinori Uesugi's position (YA):
  Ujinori: "So this is it...?"
  
  Rescue Ujinori Uesugi (YA):
  Ujinori: "Thank you. We were about to abandon hope. With you beside us,
  we will never surrender!"
  
  If Ujinori Uesugi defects to Orochi Army (YA):
  Ujinori: "Any further resistance is meaningless. We must surrender."
  
  Approach Ujiteru Hojo's position (YA):
  Ujiteru: "What can we do in a face of such might?"
  
  Rescue Ujiteru Hojo (YA):
  Ujiteru: "From now on, I pledge to fight to the last! For the pride of the
  Hojo!"
  
  If Ujiteru Hojo defects to Orochi Army (YA):
  Ujiteru: "I would rather fight for a serpent than die like a dog."
  
  If you manage to rescue all Hojo officers (YA):
  Ujiteru: "Absolutely!"
  
  Once Orochi Army turns its attention to Hojo Army (E):
  Jia Xu: "If you refuse to bend, then you will break!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 4 - Battle of Nan Zhong [SHU4] [YA]
  ---------------------------------------
  
  If Dong Tu Na struggles:
  Dong Tu Na: "On my pride, I will keep this land safe or die trying!"
  
  If Dong Tu Na is defeated:
  Dong Tu Na: "Aaargh... That's it, I'm done..."
  
  If Dong Tu Na is rescued:
  Dong Tu Na: "I owe you a debt of gratitude."
  
  Once Dong Tu Na reappears as allied reinforcements:
  Dong Tu Na: "It's time to pay my debts!"
  
  If Jinhuan Sanjie struggles:
  Jinhuan Sanjie: "Stay back! I will never surrender!"
  
  If Jinhuan Sanjie is defeated:
  Jinhuan Sanjie: "The rest is up to you, Your Majesty..."
  
  If Jinhuan Sanjie is rescued:
  Jinhuan Sanjie: "I won't forget what you did for me here!"
  
  Once Jinhuan Sanjie reappears as allied reinforcements:
  Jinhuan Sanjie: "Hang on, I'm coming to help!"
  
  If Ahui Nan struggles:
  Ahui Nan: "Stand your ground, everyone. Wait it out!"
  
  If Ahui Nan is defeated:
  Ahui Nan: "I'm so sorry, your Highness..."
  
  If Ahui Nan is rescued:
  Ahui Nana: "Thank you. Your timing was impeccable."
  
  Once Ahui Nan reappears as allied reinforcements:
  Ahui Nan: "Thanks for before. Now it's my turn to help you out."
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 4-X - Escape from Chi Bi [SHU4X] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once miscreants appear on the northern route:
  Miscreant: "Our boss needs us to stop you. So, we're gonna to stop you!"
  
  Once miscreants appear in the northwestern corner:
  Miscreant: "Not so fast!"
  
  Once miscreants appear on the middle route in the northwestern corner:
  Miscreant: "No one's gonna catch up with a boss while I'm around!"
  
  Once miscreants appear near the western stronghold:
  Miscreant: "Think again, speedy!"
  
  Once miscreants appear on the big route located in the middle of the stage:
  Miscreant: "Give it up, unless you want to get hurt!"
  
  Once miscreants appear in the middle of the big route located in the middle
  of the stage:
  Miscreant: "That treasure belongs to the boss now! You won't touch it!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 5 - Battle of Wu Territory [SHU5]
  ---------------------------------------
  
  Once Li Jue and Guo Si appear (E):
  Li Jue: "Ha! We're one step ahead of you!"
  Guo Si: "Lord Zhuge Liang sees it all!"
  
  If you discover the enemy ambush party in the center garrison (E):
  Jiang Wan: "Now is the moment! Attack!"
  
  Enter the garrison in the southeast:
  Messenger: "There appear to be people hiding on top of the towers!"
  
  Discover the ambush party in the southeast garrison (E):
  Fei Yi: "The plan has failed! What a disaster!"
  
  Approach the allied soldier in the west garrison:
  Private: "Hey, what are they doing? They shouldn't be here!"
  
  Private: "Wait! Now they're running away!"
  
  Discover the ambush party in the west garrison (E):
  Ma Su: "We've been followed. Oh well, looks like the game's up!"
  
  Once allied reinforcements arrive:
  Zhang Yi: "We are here to help you out."
  
  If the ship captain is under enemy attack:
  Ship Captain: "The boat is under attack! We need help at once!"
  
  If the ship captain is struggling:
  Ship Captain: "We cannot hold the boat much longer! Help us!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 6 - Battle of Hu Lao Gate [SHU6]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Wang Ping: "I am Sun Ce's loyal officer, err... Lu Xun! Yes, that's right..."
  Infantry (E): "An enemy is vulnerable! Don't let them get away!"
  Xiahou Ba (E): What's that!? We will take care of this new enemy!"
  
  If Xiahou Ba defeats Wang Ping (E):
  Xiahou Ba: "Sun Ce is of no concern to us! Focus on the job at hand!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 7 - Battle of Edo Castle [SHU7]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Matabei: "We will act as bait, to lure the enemy out."
  
  Matabei: "You cowards! Look at you, quaking in your boots!"
  Ma Liang (E): "Take them down before they enter the castle!"
  
  Ma Su (E): "Do not allow the enemy inside the castle. Reinforce the gates!"
  
  Once you infiltrate the castle (E):
  Ma Su: "The enemy have infiltrated the castle! The keeps must not be breached
  at any cost!"
  
  Once Sun Ce Army arrives (E):
  Ma Su: "Hmm, more enemies. Reinforce the north and east gates!"
  
  Once Matabei Goto's unit breaches the southern gate:
  Matabei: "We did it! The gate is open! We must transfer to the eastern gate,
  and lure the enemy out again!"
  
  Once Matabei Goto's unit breaks through the eastern gate:
  Matabei: "Right! We're heading out. Let's hope they take the bait."
  Ma Su (E): "The enemy are fleeing through the east gate! Hunt them down!"
  
  Approach Ma Su (E):
  Ma Su: "Bad luck. Liu Bei's not here."
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 7-X - Battle of Xi Liang [SHU7X]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning (E):
  Hua Xiong: "Lord Orochi will not forgive treachery! Advance!"
  
  Once Li Ru arrives (E):
  Li Ru: "We must show the rebels the true terror that is the Serpent King!"
  
  Once allied reinforcements arrive:
  Wang Ping: "We are here to help you out!"
  
  Once Guo Si appears (E):
  Guo Si: "Any who stand in lord Dong Zhuo's way will be shown no mercy!"
  
  Once Li Jue appears (E):
  Li Jue: "Move forward, and crush all on your path!"
  
  If peasants are in danger:
  Peasant: "S-save me!"
  
  Peasant: "It's no good!"
  
  If peasant is defeated:
  Peasant: "What did we do to deserve this?!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 8 - Battle of Koshi Castle [SHU8]
  ---------------------------------------
  
  If allied units approach phantom troops:
  Major: "Hey! What are these guys?!"
  
  ---------------------------------------
  Shu Story 8-X - Battle of Mikatagahara [SHU8X] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once the enemy front line receive supplies:
  Hua Xiong: "The supplies have arrived! The men will be delighted."
  
  Enter the central garrison:
  Yuan Shu: "Preparations are in place. You know what to do."
  
  Once Zhang Lu sents more supplies to the enemy front line:
  Zhang Lu: "Hurry! Get those supplies to the front line!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 1 - Battle of Kuzegawa [WEI1] [E]
  ---------------------------------------
  
  After you have defeated the enemies in the north:
  Rairen: "The enemy should have passed by now."
  Rairyu: "Now is our chance to seize their main camp."
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 2 - Battle of Tian Shui [WEI2]
  ---------------------------------------
  
  Rescue Yue Jin:
  Yue Jin: "We got out of that one by the skin of our teeth!"
  
  If you lose the Eastern Base (E):
  Morimasa: "The eastern post is ours. We will keep the east clear of enemies!"
  
  Rescue Cao Zhang:
  Cao Zhang: "Somehow we made it through..."
  
  If you lose the Western Base (E):
  Bokuzen: "We have the western outpost! We're shutting it down until we take
  their camp!"
  
  Rescue Yoshitsugu Otani:
  Yoshitsugu: "Good. That takes care of the central unit."
  
  If Ujisato Gamo advances (E):
  Ujisato: "Our unit will provide reinforcements where necessary!"
  
  Once Resistance Army's reinforcements arrive (E):
  Morimasa: "Reinforcements have arrived!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 3 - Battle of Xia Kou [WEI3] [E]
  ---------------------------------------
  
  Head to northeastern road once Han Dang has appeared:
  Han Dang: "Look out below, you filthy snakes!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 3-X - Conquest of Ji Province [WEI3X]
  ---------------------------------------
  
  Defeat the spy units:
  Gao Shun: "What happened to me? I feel so odd..."
  
  Enter Resistance Army's main camp (E):
  Kiyomasa: "I will not allow anyone to lay a finger on my Lady Nene!
  Masanori: "She is twice the leader Orochi is!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 4-X - Battle of Saika [WEI4X]
  ---------------------------------------
  
  Defeat Motonobu Okabe (E):
  Motonobu: "You've won this one, but you're in big trouble now."
  
  Defeat Nagatada Ogasawara (E):
  Nagatada: "Yes, that's it... Drop your guard..."
  
  Defeat Yasutomo Asahina (E):
  Yasutomo: "You won't be laughing for long..."
  
  Defeat Mototsuna Okabe (E):
  Mototsuna: "That's right, laugh it up, you idiots..."
  
  Once you have defeated all Takeda and Uesugi officers:
  Hao Zhao: "I never thought we would struggle so... Was it you who was behind
  all this?"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 5 - Battle of Odawara Castle [WEI5] [E]
  ---------------------------------------
  
  Defeat one of Da Ji's phantom officers:
  Orochi Troop: "Hey! Lady Da Ji is in trouble somehow!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 5-X - Battle of the Five Gates [WEI5X] [E]
  ---------------------------------------
  
  Approach the second gate:
  Li Su: "Ready, men? Open fire!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 6 - Battle of Chen Cang [WEI6] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once the first wave of enemy reinforcements arrives:
  Kagekata: "Help is on its way! Hold out just a little longer!"
  
  Once the second wave of enemy reinforcements arrives:
  Naozumi: "Our lord will arrive to help you any second now!"
  
  Once the third wave of enemy reinforcements arrives:
  Yoshikage: "I am sorry to have kept you waiting. But now that I am here,
  things will not go so smoothly for the enemy."
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 6-X - Battle of Liang Province [WEI6X] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once the enemy sorcery increases the strength of Yoshiaki Mogami:
  Yoshiaki: "Oh! I can feel new strength coursing through my body!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 7-X - Struggle for Nan Zhong [WEI7X] [E/YA]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Yuan Shu (E): "Finish them now, before he gets here!"
  Tadatomo (YA): "We must keep this safe...!"
  
  Once Tadamasa Honda raises the morale of Honda Army (YA):
  Tadamasa: "Hold out! Reinforcements will be here soon!"
  
  Once Tadatomo Honda raises the morale of Honda Army (YA):
  Tadatomo "Only a little while longer! Rage, brave soldiers!"
  
  ---------------------------------------
  Wei Story 8-X - Battle of He Fei Castle [WEI8X]
  ---------------------------------------
  
  If allied main camp is in danger:
  Major: "Our camp is exposed! We need cover there!"
  
  If allied commander is on the verge of defeat:
  Major: "Our main camp is under attack. This is an urgent request of help!"
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 1 - Battle of Mt. Ding Jun [WU1]
  ---------------------------------------
  
  If allied main camp is in danger:
  Cheng Pu: "Our camp has been breached! We need help at once!"
  
  If allied main camp is in danger of falling:
  Cheng Pu: "The camp will fall unless we get help at once! Please!"
  
  If allied main camp falls:
  Cheng Pu: "My lord... I have let you down..."
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 2-X - Battle of Chang Shan [WU2X]
  ---------------------------------------
  
  Once the morale of allied unit drops:
  Private: "I'm so hungry... We can't fight on an empty stomach..."
  
  Once the supply units reach the castle:
  Private: "Yes! We have secured some supplies!"
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 3-X - Battle of Jian Ye Castle [WU3X] [E]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Private: "The prisoners are escaping! Stop them!"
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 4 - Battle of Osaka Castle [WU4] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once Hao Zhao appears in the castle's main keep:
  Hao Zhao: "I will protect the keep! None will get by me!"
  
  Once Cao Zhang's defense forces appear:
  Cao Zhang: "Don't let them get away! Surround them!"
  
  Once Cao Xiu's defense forces appear:
  Cao Xiu: "You won't get away so easy!"
  
  Approach Yue Jin:
  Yue Jin: "I'm too smart for that. Stop them!"
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 4-X - Battle of Wan Castle [WU4X]
  ---------------------------------------
  
  Approach Xing Daorong (E):
  Xing Daorong: "Look out, you puny weaklings!"
  
  If the peasants manage to escape:
  Peasant: "Here, take this as a token of our appreciation."
  
  Once Hu Che Er appears (E):
  Hu Che Er: "My lord has degreed that you must die!"
  
  If the lady samurais manage to escape:
  Lady Samurai: "Thank you so much. I hope you can use this."
  
  Once Chen Lan appears (E):
  Chen Lan: "You and your castle will not end up nothing more than ashes!"
  
  If the second peasant unit manages to escape:
  Peasant: "I will not forget your kindness. Please accept this gift."
  
  Once Ekei Ankokuji appears (E):
  Ekei: "Sorry, but your time is up!"
  
  If the maidservants manage to escape:
  Maidservant: "You're my hero! Please, take this!"
  
  Once Guo Jia appears (E):
  Guo Jia: "We must show the rebels the true terror, that is the Serpent King."
  
  If the village elder manages to escape:
  Village Elder: "Thank you, youngster. This is for you."
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 5-X - Battle of Anegawa [WU5X]
  ---------------------------------------
  
  If you lose the allied main camp:
  Major: "Our camp, it - it has been lost!"
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 6-X - Battle of Osaka Bay [WU6X]
  ---------------------------------------
  
  Once Zhu Zhi arrives as reinforcements:
  Zhu Zhi: "I heard the call, and I've come to help!"
  
  If enemy forces enter the allied main camp:
  Masanobu: "The enemy is in our camp! Call for help immediately!"
  
  If Masanobu Honda faces an enemy officer:
  Masanobu: "Now is the hour. We must rise up!"
  
  If allied main camp is in danger of falling:
  Masanobu: "This is as much as we can do without help!"
  
  If allied main camp falls:
  Masanobu: "Please, forgive me..."
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 7 - Battle of Komaki-Nagakute [WU7]
  ---------------------------------------
  
  Approach Niu Jin (E):
  Niu Jin: "Where did you come from?!"
  
  Approach Guo Huai (E):
  Guo Huai: "They are setting us a trap, and that unit is the bait."
  
  Once the Coalition Army launches an attack on the center (E):
  Zang Ba: "The enemy attacks! Face them!"
  Cai Mao: "Make sure they go home worse from wear!"
  
  Once Cheng Pu rallies the allied forces:
  Cheng Pu: "Show no fear, brave soldiers of Wu!"
  
  Once Han Dang raises the morale of allied forces:
  Han Dang: "If we retreat now, we could never face our lord again!"
  
  Once the second wave of enemy reinforcemens advances upon the decoy units:
  Zhu Zhi: "Enemy reinforcements... That's not good..."
  
  If Cheng Pu is defeated before you rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Cheng Pu: "I hope I was of some use..."
  
  If Han Dang is defeated before you rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Han Dang: "My lord... Be safe..."
  
  If Zhu Zhi is defeated before you rescue Sun Jian and Sun Quan:
  Zhu Zhi: "Please... You must rescue our lord..."
  
  After you have rescued Sun Jian and Sun Quan (E):
  Xu Sheng: "Our lord is saved! This is a happy day!"
  
  If you head to north or towards the center battlefield at the beginning:
  Zhu Zhi: "Fools!! What happened to our plan!?"
  Cheng Pu: "Are you abandoning our lord?"
  Han Dang: "Our efforts at distraction have been wasted..."
  
  ---------------------------------------
  Wu Story 8 - Battle of Koshi Castle [WU8]
  ---------------------------------------
  
  Approach Yellowbelly's cannon fortress (E):
  Yellowbelly: "Crush any who get close! The cannon is ours!"
  
  Approach Keelback's cannon fortress (E):
  Keelback: "If we lose the cannon, we will all feel the wrath of Lord Orochi!"
  
  Approach Urutu's cannon fortress (E):
  Urutu: "The cannon must not fall into enemy hands! Stop them!"
  
  Approach Hognose's cannon fortress (E):
  Hognose: "We must not lose this cannon! Get them!"
  
  If you lose the allied main camp:
  Zhu Zhi: "I... I failed... forgive me..."
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 2-X - Battle of Kawanakajima [SAM2X]
  ---------------------------------------
  
  Once Orochi Army reinforcements arrive:
  Peasant: "It's no good!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 3 - Battle of Kyushu [SAM3] [E]
  ---------------------------------------
  
  Approach Zhang Bao:
  Zhang Bao: "Witness the true power of belief!"
  
  Once peasants appear near Xiao Qiao:
  Peasant: "We came to fight for you, Lady Xiao Qiao!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 3-X - Battle of Xia Pi [SAM3X]
  ---------------------------------------
  
  If enemy forces reach the allied main camp:
  Toshiie: "The enemy are upon us. Show them what we are capable of."
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 4 - Battle of Tong Gate [SAM4]
  ---------------------------------------
  
  Approach Li Jue (E):
  Li Jue: "Wait! I will be your opponent!"
  
  Defeat Li Jue (E):
  Li Jue: "Perhaps I should have let you pass..."
  
  Approach Niu Fu (E):
  Niu Fu: "This is as far as you go! Face me!"
  
  Defeat Niu Fu (E):
  Niu Fu: "In all my years, never have I met such an opponent..."
  
  Approach Xu Rong (E):
  Xu Rong: "Any who go against my lord Dong Zhuo must die!"
  
  Defeat Xu Rong (E):
  Xu Rong: "Forgive me, my lord..."
  
  Approach Hua Xiong (E):
  Hua Xiong: "Let's see if you have enough to get by me!"
  
  Defeat Hua Xiong (E):
  Hua Xiong: "I had no idea the Resistance had such warriors..."
  
  If Tong Gate is about to fall:
  Major: "We cannot hold out! The camp will fall!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 4-X - Battle of Si Shui Gate [SAM4X]
  ---------------------------------------
  
  Once the first enemy supply unit appears (E):
  Supply Captain: "We must deliver the gold to Lord Dong Zhuo!"
  
  Once Niu Fu advances (E):
  Niu Fu: "Seize the enemy camp!"
  
  Once more enemy supply troops are about to arrive:
  Messenger: "I bring news! More supply troops are about to arrive!"
  
  Once Dong Min advances (E):
  Dong Min: "We must claim the enemy camp!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 5 - Battle of Guan Du [SAM5]
  ---------------------------------------
  
  Once enemy ambush party appears in the northeast (E):
  Yellowbelly: "So, you have decided to surrender your lives, have you?"
  
  Once enemy phantom troops appear (E):
  Hognose: "Go forth, my precious creations!"
  
  Enter the Bai Ma Castle (E):
  Hognose: "O, mighty gods! Endow me with your divine strength!"
  
  Defeat Hognose in the Bai Ma Castle after he has summoned the phantom troops
  (E):
  Hognose: "But I am a mighty sorcerer..."
  
  If enemy forces enter the allied main camp:
  Nagahide: "Our camp has been infiltrated. Send help at once!"
  
  If allied main camp is in danger of falling:
  Nagahide: "We cannot hold out any longer. Somebody help!"
  
  If allied main camp falls:
  Nagahide: "My lord... Please forgive me..."
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 5-X - Battle of Nagashino [SAM5X]
  ---------------------------------------
  
  If three Cavalry units are defeated:
  Major: "My lord! The cavalry unit has been spotted by the enemy!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 6 - Battle of Fan Castle [SAM6]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning (E):
  Private: "One battle after another... I don't know how much more can
  I take..."
  Major: "How long does Lord Sun Quan intend to serve Orochi?"
  
  Defeat Pan Zhang (E):
  Private: "We... We can't take anymore..."
  
  Defeat Ding Feng (E):
  Private: "I'm tired of all this... I'm out of here!"
  
  Defeat Chen Shi (E):
  Private: "I am obliged to fight no longer!"
  
  Approach Yu Jin (E):
  Yu Jin: "Oh, no you don't!"
  
  Once allied reinforcements arrive:
  Kazumasa: "Come, we must keep Lord Nobunaga safe!"
  
  If allied main camp is in danger:
  Major: "Our camp is in danger! We need help!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 6-X - Showdown at Odawara Castle [SAM6X]
  ---------------------------------------
  
  Defeat Cottonmouth in Odawara Castle's courtyard (E):
  Cottonmouth: "Ha... The joke is on you. You're about to be obliterated..."
  
  Defeat Mamushi in Odawara Castle's courtyard (E):
  Mamushi: "Fools... Enjoy your moment while it lasts."
  
  Approach Odawara Castle's main gate after Orochi Army has appeared:
  Yellowbelly (E): "Aaargh! It's all over! Flee!"
  Zhang Ren: "You're still here? You won't get away that easily!"
  
  Defeat Yellowbelly before he reaches the northern garrison (E):
  Yellowbelly: "My plan... It failed..."
  
  Defeat Urutu before he reaches the southern garrison (E):
  Urutu: "My plan... It failed..."
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 7-X - Battle of Kanegasaki [SAM7X]
  ---------------------------------------
  
  If Messenger unit is under attack:
  Messenger: "We're under attack! Help us, please!"
  
  If Messenger unit is under attack for the 2nd time:
  Messenger: "Aaargh! We need help, fast!"
  
  If Messenger unit reaches the stronghold in the northeast:
  Messenger: "Just a little further, hurry!"
  
  If Messenger unit succesfully escapes:
  Messenger: "We're away free! Hurry to lord Nobunaga!"
  
  Once Lu Bu arrives:
  Infantry: "Waah! I-It's Lu Bu!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 8 - Battle of Koshi Castle [SAM8] [E]
  ---------------------------------------
  
  Once allied forces approach the northwestern garrison:
  Copperhead: "The enemy is upons us! Fall back, fall back!"
  
  Once the northeastern cannon fortress begins firing:
  Hognose: "Blow them away!"
  
  Once the northwestern cannon fortress begins firing:
  Patchnose: "Fools! You've walked right into our trap! Fire!"
  
  If you are near the southeastern garrison when Shingen Takeda has been shut
  in:
  Bushmaster: "We cannot attack yet. the enemy has many officers near garrison."
  
  Once Bushmaster and Urutu advance from their garrison:
  Urutu: "They've fallen into our trap! Crush the eastern garrison!"
  
  If you proceed to Koshi Castle before Bushmaster and Urutu attack the eastern
  garrison:
  Bushmaster: "They've ignored us. They're heading straight for Koshi Castle!"
  Urutu: "Blast! We must follow them, and defend it!"
  
  Once Zhou Yu attacks the southeastern garrison:
  Bushmaster: "Reinforcements for the enemy? We must keep that garrison safe!"
  
  Once the right central cannnon fortress starts firing:
  Boomslang: "Blow them away!"
  
  ---------------------------------------
  Samurai Story 8-X - Battle of Bai Di Castle [SAM8X]
  ---------------------------------------
  
  At the beginning:
  Messenger: "The enemy reinforcements have been delayed."
  
  Once enemy forces trigger the rolling boulders in the north:
  Private: "Aaargh! Look out! They're throwing rocks!"
  
  Enter the Bai Di Castle before Orochi Army reinforcements arrive (E):
  Boomslang: "When we're finished with you, you'll look like a porcupines!"
  
  Defeat Boomslang inside the Bai Di Castle before Orochi Army reinforcements
  arrive (E):
  Boomslang: "What took so long? Send them to hell!"
  
  If Yan Pu arrives as Orochi Army reinforcements (E):
  Yan Pu: "It is time to turn this battle around!"
  
  If Yan Baihu arrives as Orochi Army reinforcements (E):
  Yan Baihu: "...Just in the nick of time!"
  
  If Tatsuoki Saito arrives as Orochi Army reinforcements (E):
  Tatsuoki: "Now that I'm here, victory is guaranteed!"
  
  
  8. Final Words
  =======================
  
  Well, thanks for reading this guide >_>. I hope you enjoyed reading it and
  found the conversations you were looking for. I would like to say thanks to
  these people:
  
  - KOEI and Omega Force for putting so many hidden conversations in this game.
  
  - All KOEI Warriors, KOEI and GameFAQs forum members who posted character
   dialogs on various topics.
  
  - KWMrHonda for creating useful Personal Item Guide and for posting numerous
   character dialogs.
  
  - kazxjun for finding character dialogs which I had missed.
  
  - Humble Novice for creating Warriors Orochi Character Dialogue List topic on
   KW forums:
   (http://z13.invisionfree.com/koeiwarriors/index.php?showtopic=9887&st=0).
  
  - KOEI Warriors. The best site when it comes to KOEI:
   http://koeiwarriors.co.uk/
  
  - And thanks to the readers of this guide as well.
  
  "Praise be! Your good deeds will not go unnoticed by the heavens!"
  
  
  9. Contact Information
  =======================
  
  
  If you have any suggestions, comments, feedback, questions or you want to use
  this FAQ on your site, contact me in:
  hessuro@hotmail.com
  
  If you want to post a dialog which my FAQ is missing, please remember
  to include team members you had, the stage you were playing and how you
  discovered the dialog.
  
  
  10. Legal Stuff
  =======================
  
  
  "Greedy plebs! You've smelled my FAQ, have you? It's mine! All
  mine! And you're not getting a single section!"
  
  "It's just that simple"
  
  Okay, maybe I was a little too serious there... But this FAQ is Copyright
  2008 by LordofWei. Only GameFAQs (www.gamefaqs.com) is allowed to use this
  FAQ and not any other site. However, I will give permission for all Character
  FAQ writers to use these conversations on their guides, if they want to.
  
  

  View in: