General FAQs

FAQ/Walkthrough 12/20/07 Rampidzier 1.1 324K

Character FAQs

Cao Ren 03/23/08 Rydain 1.9 46K
Da Ji 10/17/08 Magpie 1.11 19K
Diao Chan 10/17/08 Magpie 1.09 21K
Dong Zhuo 10/17/07 Mythril Wyrm 1.11 30K
Guan Ping 08/01/07 Kelifrag 1.0 12K
Hattori Hanzo 01/02/08 Mik_ONE 1.0 23K
Hideyoshi Toyotomi 11/04/07 Tmetal5788 1.0 23K
Ieyasu Tokugawa 03/23/08 Rydain 1.2 32K
Jiang Wei 11/30/07 Mythril Wyrm 1.01 25K
Keiji Maeda 10/17/08 Magpie 1.02 19K
Kenshin Uesugi 10/17/07 Mythril Wyrm 1.11 27K
Kotaro Fuma (X360) 10/20/07 ArabianSharkCT 1.00 20K
Kunoichi 10/17/08 Magpie 1.58 23K
Liu Bei 02/03/09 Equinox523 1.0 29K
Lu Meng 01/13/08 Berserker_Blade 1.00 19K
Magoichi Saika 01/21/08 Berserker_Blade 1.00 20K
Mitsuhide Akechi 11/26/08 Axel7174 1.00 29K
Nobunaga Oda 01/03/08 Crimsondramon 1.00 10K
Orochi 10/21/07 Mythril Wyrm 1.03 19K
Ranmaru Mori 05/01/08 XForce23 1.10 36K
Sun Shang Xiang 10/16/07 Chosis 1.12 12K
Xiahou Dun 01/20/08 Falconer 1.2 50K
Xing Cai 10/31/07 piranagi 1.00 15K
Zhu Rong 10/17/08 Magpie 1.14 18K
Zuo Ci 10/17/07 Mythril Wyrm 1.01 32K

In-Depth FAQs

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.